Skip to main content

Full text of "Historisk tidsskrift"

See other formats


Google This Js a digital copy of a book thai was preserved for generalions on library shelves before il was carefully scanned by GoogJe as part of a projecl 
lo make Ihe world's books discoverable online. 

[I has sui'vived long enoiigh for Ihe copyrighl lo expire and Ihe book lo enler Ihe public domain. A public domain book isone Ihal was never siibjecT 
lo copyrighl or \v hose legal copyrighl lenn has expired. Whelhera book is in The public domain may vary couniry locounlry. Public domain books 
are our galeways lo Ihe pasl, represenling a weallh of hislory. cullure and knowledge thal's often difficull lo discover. 

Mai'ks, nolalions and other marginalia presenl in Ihe original volume will appear in Ihis file - a reminder of Ihis book's long joumey from Ihe 
publisher lo a Iibrai7 and finally lo you. 

Usage gtiidelmes 

Google is proud lo partner wilh libraries lo digilize public domain malerials and make Ihem wide ly accessible. Public domain books belong lo Ihe 
public and we are merely Iheir cuslodians. Neverlheless. Ihis work is expensive. so in order lo keep providing Ihis resource. we have laken sleps lo 
preveni abuse by commercial parlies, Lncluding placing lechnicaJ reslriclions on aulonialed querying. 
We also ask Ihal you: 

+ Make non-commenia! iise of tha jiies We designed Google Book Search for us^ by individuals, and we requesl Ihal you use Ihese files for 
personal, non-commerc ial purposes. 

+ Reframfi'om aulonialed qtte/ying Do not send aulomaied queries of any sort lo Googlc's sy slem: If you are conducling research on machine 
iranslalion, oplical character recogn ilion or other areas where access lo a large araouut of text is helpfuL please conlacl us. We encourage Ihe 
use of public domain malerials for Ihese pur|X}ses and may be able lo help. 

+ Mainraln atliibnrion The Google "walermark" you see on each file is essenlial for inform ing people about Ihis projecl and helping Ihem find 
addilional malerials through Google Book Search. Please do nol remove il. 

+ Keep jT legal Whalever your use, remember Ihat you are responsibic for ensuring thai whal you are doing ts legal. Do nol assume thai jusl 
because we believe a book is in Ihe public domain for users in Ihe United Slales, Ihat Ihe work is also in Ihe public domain for users in other 
counlries. Whelher a book is slill in copyrighl varies fivim couniry lo counlr\'. and we caji*l offer guidance on wheiher any specific use of 
any specific book is allowed. Please do nol assume thai a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhcre in Ihe World- Copyrighl infringemenl liabilily can be quile sevcre. 

Aboul Google Book Seareh 

Google\ mission is lo organize the world's information and lo make il universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover ihe world's books while helping aulhors and publishers reach new audiences. You can search through Ihe fuLI lext of ihis book on Ihe web al http : / /books ■ google , c om/ Google Delto er en distal utgavo av en bok som i geneiasjoiicr har vært oppbcvart i bibliotekshyller ?øt den omhyggelig ble skannet av Google 
som del av <?t proKJekt for k gjøre verdens hoker tilgjengelige på nettet, 

Dfn har levd s^ lenge at oppha%TettPii er iitlopt, og boken kan legges ut pfl offetitlig doinene. En <jfFentlig domene-bok er en bok som 
aldri hii.r vært underlagt opphavsiett olier hvis Juridiske opphavrx^ttighetcr har utlept. Det. kan variGie fra land til land om en bok 
fiiuKis pa det offentlige domenet. Offentlig dornene- bo ker er var pori til fortiden, med et vell av liistorie, kultur og kiinnskap som ofte 
fir T.'aiisJcelig å finne fram til. 

Morkor, notater og andre Hiiinerkninger i margen som finnes i dt?t originale eksemplaret, vises også i demie filen - en ]jAjnumelae om 
bokeny lange ferd fra utgiver til bibiliotekj og til deu ender hos deg. 

Rctningslinjrr for bruk 

Google er stolt over a kunne digitaliseic offentlig domene-maten alc sammen med biblioteker, og ^'ore det bredt til^jcngelig. Offentlig 
domene-ijoker tilhorer offeiitli^heten, og vi er simpelthen deres "oppsyiisrnenn". Dette arbeidet er imidlertid kostbart, så for a kunne 
oppn'ttholde denne tjenesten, har vi tatt noen forholdsregler for a hindre niisbruk av kommersielle akttJrer, inkludert iniiføring av 
tekniske rostriksjoner på automatiske søk. 

Vi ber de j^ også om ft^lgende; 

• Bruk bare filene til ikke-kommersielle formå] 

Google Book Searth er dej^ignt't for Ijruk nv enkeltpersoner, og vi ber deg om a b^njke disse filene til personlige, ikkfi-koniniersielle 
form al - 

• Ikke bruk automatiske søk 

Ddie sezid automatiske stik av noe slag tif Googles systc^m. Ta kontakt med oss hvis dn ddvej' forskniug iinLeii maskinoversettelse, 
optisk tegngjenkjenning eller andr(* omrader der tilgang til store mengder tekst kan være nyttig. Vi er positive til bruk av offentlig 
domene-materiale til slike formal, og kan være til hjelp. 

• Behold henvisning 

Google- "vann mer ket" som du finner i hver fil, er vikHg for a infi.irniere brukere om dette prosjektet Og hjelpe dem med å finne 
også annct materiale via Google Book Search. Vennligst ikke fjern. 

■ Hold deg innenfor loven 

llajisett hvordan du bmker mateiialet, hnsk at da er anavarlig for at du opptrer innenfor loven. Dn kaii ikke treld^e den aluiiiingen 
at vår vurdering av en bok som tilhorende det offentlige domene for brukere i USA. implisercr at boken også er offentlig tilgiengelig 
for brukere i andre land. Det varierer fra land til laml om boken frenuleles er underlagt oppliavret.t, og vi kan ikke gi veiledning 
knyttet til om en bestemt anven^lelse av en bestenil bok. er tillatt. Trekk d'^'rfor iklte den slntniiigen at en bok som dukkfrr 
opp pa Google Book Sea.ieh kan brukes på hvilken som helst mate, hvor soni helst i verden. Erstatningsansvaret \'ed brudd på 
opphavsrettigheter kan bli ganske stort- 

Om Google Book Search 

Googles mal er a organisere informasjonen i verden og gjore den universelt tilgjengelig og ntnytlbax. Google Book Seareli hji^lper teserne 
med a oppdage \'erdeiis bøker samtidig som vi hjelj^er forfattere og utgivcre med a na frem til nytt publikum- Du kan soke gjennom hele teksten i denne boken på |http://boQks. google. com/ HISTORISK TIDSSKRIFT UDQIVET åJ DEN NORSKE HISTORISKE FORENING FJERDE BIND K R 1 SI 1 A N I A 

DIT HALLlKOøKE BOaTHYICKERl 

1877 LIBRARIE8 

JUL 1 ]. isee PL 4^1 INDHOLD. BaflU B«B«kiuflsu- om dan sldit« indmnropvUke StBfondiadTikUaf . 

^ tf # . ' ft K gffT ^ I 

Bt4i«| ta NoifH Hktori« 1 4anu UM— 1M1< 

AtL. Dé* es 

lCi|U NotitHT om Johwi T, UOpiuchboba. 

Af TiiffTar Ni«U«u 100 

Om UMQoTdnu «Un AabninK kod V«t og ^av^ atnrluviou 
JLjAdakftb til JjOtAdt |Oo«n&tkB ForfaoLd, 

Af I>r. QnttiT Storn 115 

LvparM* H«d«n«kab o; TnlddoMtkuuC lunmuiholdt umI udr> 
Polki, iH» KordnMudaDM Tro og Onrtn. 

Af JohftD FritintT lAA 

DM Donk« ViitvHiH Udfiklinf r«T lau. 

Af TnrTar NltliflD 118 

Oa TalkU Bolk i gima*! 1U, 

4fX. C. KrpBh »7 

Sa BtMMfcning TadkomMundv BkaalsbygfiJngtti. 

Af OUf I*ft»h«<n 161 

EfLerik Vitborgi K>Bp B«d ds &T«Dik» UOB- 

Af TngTBr Kielien fSe 

Blik Jfuiki PoT*wufciift«r, ftknTH« fn hui FanguL pu Dngibolm. 

Udgin* if L. Dat« S»> 

B«tihutorukt Bndatjkk«. 

Af Fr. BTåDdL 

U, NonliiadflMi guilfl BttiffBr«t ■ S17 

Sffgufrsti J- H- DiTTH Dagbog imdftr BigiCoiumluigeii pu Eidivold- 

ll«dd«Lt tf CoDiul Cbr Tb«nlDv. ' 8«X Hktoritk'ffflDgnAtk« Studiu 1 det nordBuQsldikB Korge. 

Af Dr. QuitiT Stor m Ilt 

Dm bBltif« Kong HA«hon og FolkAviaoi ojd huu Død. 

Af Dr. Ontlftv Slorm 461 

BmtMMtjkkm. 

h Sn L«Tiiivc %f dBD vldatA Bos i den nonøna Lit«ntu. (6. B.) 47$ 

5. Den fontaneada Ujr pu BønAiaøn. (Q. &.} . . , . 484 
8. Ltgnud Bredali Meiaoria] om Pool Jaala StempUng«- og 

Riul«ild» PluAr mod Norge. (L. D-) 4B7 

I, Bn Udm Krnikffi uvdikrvrani etgUbTiieltHisitlfl. {h. D,) 491 

6. IToglv Qptagnelaar oid Adaltn i Nor^e i dat l6do og 17da 

Atrhiuidnda. (H. J. H.) 409 

0. Kogle fioiiflbeiDBrkdi]ig«r, Dedaknn« 1757 «f NÉfllaOoUhi. 

CL. a) ao5 

T, Aodart Kftdttxni og Kahd Stnqgvra QraTStnkO. C^. N.) All 

B. Bt HolberEinran frt Bogn. (T, K-) CIS 

' 9. Orer RoieDi B«ntEiiiig om im Saadelto til ErlMJuiia i 

FabniT lau. (T, N.) GU 

10. Oplrmingar om Poraasaforliold«« I det uudanQcldak* 

Norg« 4« nOO, (T. NO Olft B«tt«lH 5H Al&betiAk NiTDonglitaT til Butoriak Tfdnkrift Bind I— IV. 

AfKrBia«« B17 D«B nonha historiakfl Foming IB74 og 1876 . . , . B. I — Tt^^T , SOGLK BEHÆKKNIXOER OM DEN ÆLIWTE 
IWDOElltOi'Æl3KE SAMKUNDSUOVlELtNO. 

AF J. C KROGQ l/nf tf to Urvpfier ftf Pr>trkiD«r, Mm øyo«^ at b&v« 
iJpTt H dvtti lEidtrjk pu dK fwt H lavt Kdturlmi 
■laMDid« U«oa«kt^ For d«E Fmvte: M^d Ar d(^ «em kfh- 
UøftgørT Fankj«Uau fB«Ilem ot Icrcnd« Lt^iM ^ H dødt? 
Hvad «r AttTMstfl til dm ru^nr. TiUtitfid. Sovdoo, ExUlv'b, 
Syi{d(initsmv øg IM^'n? For åft Audei; Hvad er d«t fbr 
■aniinaitii|E« 5Likk*1nr, tom vi so i Viii«o«r o{ Dr#in»ot 
Dm t3(U (^wf« aon mui bf£^ diwe Cjrappcr af Pmkh 
owDtf, bar (irakrij^k Unyirfi <lm eii« Gnippa Ul at fiirkUn* 
dkQ aftiUit in*d, idot lun forootd* b«gg« til H B«gr«b (Aand, 
S|«9(4mi, Sjflri}. Dø latvn K*c«n Bc£r«b ^ip on porvontia 
%mI dbf «« Aaod ladpr sig dc^nfto pM bigaodc Maadv: 
Dtt ar H tyndi, m4finMk«ligt K11(*d« ndni L«f«na» tftarun 
Nalor oc Shgs Dum^t Bud dkr SkT|>^», Liv«tc og Tnnk- 
nbcttti Aarsa^ bo« dM ludivld, m>iii det btbon; det er i 
adHUtnlig Bwidde^M af nn caprmrømdP «1|øf lidli^^r« B«- 
ateUn paMwaigt Bavidctbod op Vilti^; d^^t fontiAaf ai for- 
^^k Lvff^ttct for kunig at ilf Ira Sud til SUd; dH tr lor 


*. o XK>CHt)l 4 
dH Matl« gnnllgt te grib^ og tiiuulift ai », (I09 kjui ikt 
ogBta a4boobaro fy»0^ Knfi oe n^r sis kr vugoe «B«r 
MYiøMlfi Uenct^kfr navDlig Aom et fn LrgraiQt, »om dtt 
IcråtTigt ligner. a^BlclIt FantAJifiiH; nndf^lig knn <tM rnpng« 
icd i 4Ddr« H«aacttkei!>4, Pfr^ «Uor Tiog« L»g«ni>*, Ug« ^et 
I B«aidd«ke og gjøre «^o Indlty^i^U^ otvt det gi«ldFade 
(Tytor: Dk' AafAog« der Ciillar, tyd«k Overe, l^ips 
1873 I. 422). 

Guttii- i Over«o»*iemiadau med deune Op&iteUo « 
4t aMotwe FulktfHla^jit MtfntiGcvliiur a/ AAudeii eller Sjæl 
twd d^ for Møaoeitkei og d« heiøra ]>yr «aa kankurlstiak« 
Aaodtdrtf;^ d«r opborvr 1 itammc Oi«bljk »oru Uvet. U«d 
IdeatlfictUjou rr hyppig koiumt^D lilsyce i Spri^e^tt iOei 
*rtm betyd* Amidf, ttn Helydniiig a* Ur, Sjæl, Aand. Det 
^JaJder blondt Andol EigsftA d^ iDdotfurnpsewk«) Folkwl. 
thx. ^Aiwn (Ftck tndog. W^rtorb. p, 19), ^ xk^i/iia (ib. 
126), Int. onfnu« (ib. p. 7), hr j7rfH(T«», sL thirhn (Tyl 
L «. 425, 426), 

Uidorurt^pfcoriie havde 1 det lUie t&e^ <^ 
fh>iuMillpd« Ch^faltflifi a/ doD meDDefekeligo ^'id oe h« 
mkkM d« deraf flydende KooaokTvnuor, „Siu Insgt min 
konoaa tilbtg« f den iodoeoropæisk« RawB UiHcriV «iga 
FoAtel de CDulanevi (Cité airit'iuo 4 «dJU p. 7), ^kao ai&n 
ikk«' DpdA^, fil dpnn« Raco Qaf;e-usind« .har unikt at 
VS.I forti m^d di>tt'' korto Liv. Do ocIdMfl (k9ieiulioii«T ha 
troct paj^ (iu felgeridi? TikivrelHei" 

Mao tTvedf at Livnt forunttts i GrtvbaugeOi at 
f&a oa Maad« var knytlot lil LpRcmuC« Ltvaiogvr, saa at 
SJslen ikk« kuod« k^mmc til lio, fonDd«!! eti ordetatlig Bo- 
gravebiif med lagiini^KB af dini birr-<kriTVtiR Kiiux vor foire- 
^aflii. Ja ikk« engang d«tt« xm ItUirKkltdigt I>ft AfMad« 
nuulte, for at befinde nia vel ost for tkka at blive 

U)inbvrit rihr Sp^4«r, der var« akkdriig« (or d» Gjanle- 
vtnd«. yd«« Tie« VdolMT, Obii« ^v ADMoioe til tn Kul- 
iBp, bvuri nuv^dttgBU far tua« OflV« ftf Mftd Og Drikke til 
6iD Aftolfc D«i Tu- fiani Bara, bvem d«on» KtUd« |nudJU 
fPUMl dt Coolåoee« l'it.* uctique fi. 7—38), 

DtiiDe B4CnM[tmn2vnaj^>: troner sin Forklvir);; lien, at 
i»an gik ad ^, at o(^-ia Dyr, PUnior ogTlag liK«^»in Blffo* 
iHtltcl høkwåe « Sjvl og U deonc Sjal jpk ftaouiiMtcdi hea 
Mm McDCieakeU. ii«Ar d« bn»odu» eller bcfr^TBde« mm* 
mna møå ham. Dvl or af åe^rmn (irund, trmti firnlrr uu- 
■migB fibgi Tfog i ipunTp GmvA -- do von' nodingT« lor 
M vnn rjQQ Afdødv Ul Nytio — ; det er ftcmddw åattm 
ftruBRtcing, KOiD g«T AaledniDg tiT «i man drælitR Enk«T 
i^p Tjøoan Twd MAcdvoi 02 BaiT«ns Qrav (Tylor 1. p. 451, 
4ti6. 470 l^>. 

DmiM Ttv ni^drarte cu fut Orgauuiatiua Af Fami1»n; 
vnfaTfT P&mUie ha«x)e «ine Døde, til hvem den oITredo, altswi 
«tt u M;*e BtnRthpoiu oi> d&Dnodo tin ai Lavctnln og Uiiiic 
bcitM«tidc EcM. De forAkjfllligo Fmnilier ttvåt skarpt 
llf*«ftrfur UosDdea, eolufér Enkelt kiiiid« kan liLh^rv md 
Praili«. Man koDdo (ui over 1 w tndon K^titli« «^d A4op- 
ttop vikr Ui^rnui&li ivtD uuu bier da «□ taldHJtndi^ FrttU- 
iRiKd hr dm, bvufi riuui var ludL 

At d«aou KUrfk« Familieordoitig trmå lin Dftd^kaltue 
Ipsi tilbiffe i d4t uidooaropn:Ukc ^'ntlc^iakiib« Tid, fol^r 
af åm OvtfntMlcnuaeUt. mm i dcnae Sait iindiw mnlUim de 
BwifcJfØig* lil dmno Kncu bnrvnd« FulkoiJig. Fiwi«! de 
Crabtni^a« har i d«t cii«redo Vmfk pnavistt, nt dODD« Ord- 
nin^ bndtn h«« Orttker, lUim«r o^ lader. For Sfai-ernnjc 
V ito q w iwDidp Til dut viørif tiUrnrkkfiUi^ nt moddole nojifle 
C^ur 4f Ur. Krok vEtDUTltmg in di« Slavj^che Litvr&tur- 
Ciøohkliu I. GrfliK 1974^ Fn«. 1 17 heder d^t: „Vore Forfndrv J II. X1MM»K (o: Sl&t'ttnM} var« ovorbovitu otn m dor bagymtt« «t tt^i 
Liv bixittdtta tinveo o£ havdo derom danoH iMg tei&iu^li^ 
uaiagtJgQ Fora*lilEu]g«x. Sji*I«ei, du^hti (dnn und^nilr. ^f Ri^ 
d«n ^u, hvoraf sAard gr. ^p^t Sind »ojd lat /wnu^ Ho^; 
d« af Fick ig. Wb. 103 ofiføito 3 i Form ideatbkc R»dd«r 
Uhti Xiume vtst ^erao for BrTlyilnla^ii!» Sk)ld idaavA nairruni; 
Ccniutt tlonr i)»ni oguui sainrn»n» Gr. Ei^ 233. 2d«D Udgav«) 
kundv «ri«r dor«« Tro uudor Sevnon forUde ci«t iiico&««k<* 
li^t; Lcjfcrm« os ovla^ forftkjollii^e Skikkelbtf, SoMt d«fi 
lur Torliull I>g»aiet Tor bpHl4jndig, (lAkk»r dvu '»her ooglo 
alavtsko l<'Dlkdalafis Forastill t|]g4>r kdago oiukriag ojt. vcfidcrr 
vel af og tU t^baipT, bvoifor iriiU' IxelviI? dcD Skik |>aa vlue 
Tidifr af A^ttt ui ^iillv JillpsUg* Mnd I Vinduvm« far d# 
Afdodo, cm maturUlutiEik Optatt«l^» bvori der o^top kac 
Ug^ DO^ Opriodclist. Forovrigt tiJjtkrcv min og»aa Li- 
gene I Grav«D en vih Ornd JiJ Liv. Miulmii£n iltr ikke varf 
tuldatamdig tUiaui^oni>, hvorfor mad gav don Ddd« Mad og 
Drikke mod i Graven. 1 donnc Hon«coodo er dot loarkc* 
ligt, ai Luaij i br^eiiftk« tilavUke Grav« foreG^tdor GjeoHiaiidt^ 
hOio man i stn Tid banyuodo ptvt livngtr« R«uer ttl at op- 
b^ivari^ Mad i.*" Pag- 123; ^tVtt Dodc bicvo ikko b4>(£ravcdc 
paa el dertil bufilemt Tor den hele SJagl oli«' Scuunic M' 
le< SiorJ. 1 Beayndftfunn var det Hoj^ta «g«n Groad «lior 
don uafriDCsto Om^veUe, «om oplog de Dede. J Pt be^trmt 
Uum i UuAct opbevarode nian Fori»dreD«s BiJledvf, »om 
»iAAkdirs hutde fAAH si^ bil) Pladh jiuvibI i de AFd»idi*K nsr- 

idmU Nørhfld Dert Ued« blov ikko aliid b«drKt^'«l 

aleoct ogj^aa boa Slavcrno bavda efter ovcr«ns«iemoieudc 
VidnPtJiyrd Ktrni^n di^n \*\i^ at du Aiitnmcji med Mandeix" 
O^^Baa i doti gerittoniKko V«rd«a liadv« maagattagt SpOi 
af dcQ tamme Tro (cfr, Snj> ITdjiigt over iaa corskc Bt- 
AUirie p. @8)i Den icamli; OpfottoSe gaar endnu iicjtn j I 

I 

I '<]« tune MXTtTK oaponrftinrxincr Mxrc^PfCMncLWQ Sftgjt FoTvnigt rlU« OrtfrfiOMtciDnMlAC mctUm Inder, Dcl^ 
Ivopr, lultr op SUrPf, mIt om difpkCr Vidiiwbrrd rnug- 
M«, Tiov b«vifi«Qd« ogMA for G^rmnnftni«* Vsdfcomonidit. 

S|?rosiiunid«nn liovt? Mlertdo \kos<^ vitni opmtorbioinBic 
piii, ml Aet e\it>L<r«r fmllvit indoeuropffiinKi: Oenarvutflaur for 
åt f)rikl«11Ige F^milipforliold, og d«H 9P?t *t B^vh paa en 
fiut Orthibg &f FaicilioUTfrt a1l«r«d>i kos Uriotkoi. Mac hir 
navr^Gjc odboivvt drn a^oteii fuld»tttDdi;e pAraUelTi^niv nid- 
Imn dv tiiAndl];:^? oq ki'iDd^litt^ RonÆvn^Wr ug d«mf riutuc, 
«L Flcrktticri mHoJd btr rmtoi *n ^rldtn L'adtas«!««, og At 
t livi n^lc Rvii>dekjnon«t4i StiUiojf håx ramt a^ti. M^n* 
fMm pu Tmllw 1tGii^vnt<lN<:> |Aa et l^iu Forliitid Imr ogjouL 
vikt Of>nDtfirk«i^nihfid, H«d«i» der licd«iH BtniiDVTiolAer for 
fonlgdHgc Arter »f Svogtr^knt, mangler et før litdogorma* 
Oøn^ fff1}ftA Ord fbr Svigiti^n, hvAil der Jo «r gAosk« na- 
larBgif iMftr msa b«(jenk«r At nn M&oda GirUnnaal ikke 
pM no^B Miado loøDodo lian» Stilling til b&nB Støagt* mO" 

h&uB Iluatru fbldttieudlij fuisvaudi fra aiu rurri^ Pa- 

lU. M<in^l«fi al Ord for Enk«iu&nd« m<<dPDA maa har 

)«kø lor Eck«. tydor faa, i^t Koj]en.<i l>od var jidtm 

lig Lodgribeod« Fal^i*r fof MhJidi-a (dr. Fkk „Die 

iH^ ^iirojx Sprarlieinhtftl" (iivfliii^t^u lfW3 |l 2fifl — 271), 

V4tl Sidcu aJ KEintitien forvkornmor hD5 de eiktitW indty- 
raropctbke Folkvførd en Inittilutbn, »om mAii kalder Slo^ 
(bt. inniui, gf< ^rof), Dmi lnUnAko r^f jintvikp Sljegn bf- 
ar Prof. Scbjmt ,,Don antiki^ Stal o^ Solona For- 
Cliri»1u:^a 1873 p^ T ^. Haaicdtrs- .JHigiM Dm- 
■r«)d» åuiarr hvor f^brgt «t a^lnttci ITeh fbr sig, og iir el 
DmI af frt amM. Slff*gifrn« bavd<> hvor utia Slægt«jEudor, 
■éo SlfffftJ-WadddyrkdFt (dii jftntilicii og wcra gflciUlicia); 
U buldf ddOQc i Umd 0£ Æif Tar ea h«Ui^ PligU at for- 
«Bnsp «!«■ Tar en Forbr^dalw, lom nodkaldi« ov«r d« 


4. C. KKOUH 
bvor Ol^ngorao «ki}de for SlÆ|;toa, og hvilken V»gt 
Lui ^aA, &t diM« ikke fonøuiteH, berpu lia^i« vi masrk^^lige 
Ciempler .... Paa AAmmi? Mumle havde I GTækeaUad 
hv«r SJttfit BID« fffidfoue Uwivr 04; lmdr«i]4> Hallixdomm«, 
aio Zcua Ujemineta God og «iii fndrene ApoU ram GJcnalAiid 

for sLd HpecipEl^ D^rketaa Dtib< w dug ikki^ Sl^sg- 

temøt ea4«ie Kor^Tiiujr^bkitid. Lij[«»oiu dcrcM MedUtniner 
1 FttUntkftb tilbede lELmmclcn.« Guder, AAAledcn dyrke do 
FuraiioiE du nndeijcvrdiHkc (ludsr (dai inføri Brnl j[3ifwtf^ 
åoiu hvik' i doit fnLlc* Grav, dor g)«nimer dt^rm tnnaofi. Dii 
nuinoA å. v. n. fjodc Anndcr* FnmilicoK SkytMfindor, éK'r dyi 
ku» Tccj Arnnn ifom Ifu^giid^r (Inr^ fFunil(nTr>) , nn SIj 
umv heiignntfrn} Mmod, å^r UvWf i SlÆftianii Tfølliu GrkvuTod, 
hvof til bcnUmU Tiåor ai dcrta Eltr<rkonimrr« Dødmnce- 
cffeff brntie^. Der boer detwn Sjwl; dcrffir pr del ni foi 
fltyrre Gr&veQiFred deu att^r^te VinhellifieUe, tbt niuii dei 
Beoo bhltoN bnrK^^iL oa«ui dvres SJcoi f«r !t(^;ciif< Lya, 
der aydo de den Ueder, «om derei^ Efterkommere yde dci 

Dettv var det vniM'iittigf Banud, tier sATnnifnknyu 

Code f^ltfEjTtcn. KinrlighAd til An Afiifidc Korfjndrc^^ hvL>m do 
tilbade som auddnmuifliii^ Vflocner. der bwde i dcrcji Nacf- 
lied, ^l^ hvi^ iVu- <-teitUp vnglAiI^ pnA 4om. Ærlmdi^hpEl triail 
Forvldr« og mod Gndnr botagned^s nf Romeroa mod dvt 
mmm« Nava. pieto^ j: betiig Sky .... Til dUi« fVr«^H 
oineøbnand af r«1igi(v Art kom ug^aa andre bunde R^tTig^' 
b«dpr i)g ForpligidUflr af «n cnerA Juridisk Narur, 0^ aom 
havdo øiD Kod i di>Q t'amilivpictot, »om eam[ni?nholdt SliefE- 
tCD* MrdE«Ti)mRr l>or cxiittnrode Khaled«* imellem dem gjra- 
Mdt£ Arvrrni, Fnqi]i|zteUn til nt bjnilpn hinaitdrn for Dom- 
itulenn «|^ lil i ovarordcntligo Tilficldfi at cdrcd« t. Ex, Ud* 
gifter ved LøckjøbcUe af tanger* Valg paa Kmbt^damæud ice- 

i 
tm DSB MUjam iviKiBCKor K ,«AMnTVD«nDTIKL|BU •tc Dar flDdu oguu Spor af i GraLonlAQd, at Stegt«t 
håT hmrc oin C3i<f eUcr ArcboaC 

On dawc Aiiiikn SJk^ yucr F(ui«L de Coaluig^A (L c 
124): „D«t or fonvrigt let tt gjon Rod« for deo aatik« 
filosU 'nibbiT^U« 08 Nfttof , n&ftr outi scor h«ii til d«a gaoilf 
Tn> og de gunU loetitfitioocr, mdi vI h*ve omtuDdlet uven- 
fbr. Mu vU w, Ht Siwgivn ar guuka nuuilig udviUei ni 
49 jjEOiak Tkdfiri FacDtjU/«li^i«o og privtt« HtU Uvad fore- 
aIuct i Vifitli^lMdea daoo« uiilkt lUligiou? At Siuufi- 
dtrvo, d. V, «. dft Ucomuk«. aaui brnl blev begravet I Oim- 
vttit, alUd tiold« kndrae »odi en Gud, og a^ bana dlkom i 
rotvouig liTtri AåT dittld« kold^ et DtfiiDipficinAallld am 
ém. lielli^ 3c«(i hvor liim hviiisd«, Dvuue diUd biaeiideiuJr 
Arne. dcoo« altJd ii3«d eo IkoJtiu hædrede Grav rar det 
Cøatruoi, ht^orom alle (iea«ration«r »kuld« \f\t og gicQD^ai 
liTiJkoc alk Faatili^ni Orcnc, hvor Ulrigc dv må kuod« 
wre, AlLuldo ;{ni|Tpifrcj& til en Kobod. Uråd Eigcr CronidttiM 
^Mt i^ml« T^don Hct!^ Under Kmostillm£ui af, hrad dtt 
vaf AuctOfitctfiD i den gamle TAmilii^ have ti fri^ct, at Sei^ 
QVm* ikkff >ktllt «g| fra Fadrrnit; utidvr Studiat af Ite^ 
larDD fof FfcdreniKP>dwc« Traa<mii^ion hare vi kocstatorot, 
ftt de jnirt Uredrc paa Grand af FcrctefodMlaretteD ikke 
HLilu H^ Ira dpD whlrv Itiixl^j. Arn>^, Grnv, Fflfdr«iL<<g(idi^. 
ftit dette var fra BegrnduUpn t)d«Uligt; Faxailivn »om t>Ige 
d«ral oøHMU Tid«a opl^tc den ikke. Pcone udelelige Fa- 
nfliftt •om udviklede aig gicim«iu Tzd«rue, som fra Aai- 
hundrede til Aartiandnida bovarede ait Navn og «ir KuIidi, 
««r ém virkelige aiitike Slvgt Slægten \m oa Familie, 
mm m Paioilk^ aom havde bevaret deu Euhvd, Rvli^oaeo 
paabed, ag aom haivle opaaa«rc aJ den Cdvikling^ som gan^ 
aal Priratrtt tillod d«c al iiaa.'* 

4l>cr»oiu Kiaa", 7ttrer Fuatel d4 CoulangM tid«f« s J. c. XILOH (t C. p. 12S — 129) ^UDBøDlignftr d# ori«ntaI»k« Arier« po- 
liliftkc InftEitutioaør ni«d d« uocid«nul4ko Amrs, tU mao 
ntf^ea ikke finde aogea AB&logi. IHrbom man derimod 
liLiumeollgDcr diue fonkj^lligt' Fdks bDdige [nfttiiutloD^r, 
vil man Opdac«, «l l^'^mili^D vajr ooubtitucrot dUr de Kauimo 
PnitcipcT i GnelLCDl&nd og i Indteo; dJMe PriDciper vare 
forpvrtftl ar ^ MIA ittifigeii Naiur, at miui ikkt kan HDUge 
d«aac Li^h«d f^jr al Spil af TUfuldot; ouJuIik er det ikko 
tJct InAtiiaticDcnie, h'>m havo ca oabcaUir Light?d, men 
endog di^ Ord, hvonntid ån ti<rlL'|fti«fs en; uftc de xammv i lio 
for*kje]li{je Spreg^ sorn decn« Itac« har tajc fra Ganges tU 
Tlbi^r^Q. JdMi ktm doref dra|[c od dobbelt Slutoine; doa 
ene ar, al di.-uc lia^llge liiBtiLLJtionens OprindcUi? er ældrø 
«od den Tid, da dv furtkjplltg« Gmne adskilte«; d«n andan 
er derimod, at de politiekf' Institiitioner erc af yuK^*-' Ofiriu- 
debe. Db ferfct« hav« vxtei fafitaedc fr& deu Tid, da itacan 
endoa tavede i tir ga[n1& ^"gg^ ^ Cenrialnsjan ; dp flinire 
ere daoaede tide «ft«r lidt i d« Land«, bvorhon Vaudriugt^rne 
hat« lort dem.*' 

Der var endau «t andel Element, iom traadte ind i 
d«fia* antike Familie. D^n gjerisidige Tmcg, som dtn\ Ri^o 
htvtlL- Eil dcu Fattig« ^k ^^^ Knttigc tik dea Kis«, akabto 
Tjefkore. Mou uuder deiu palriarclial&ke Reglmi« var Tji^ 
nere og SFiver et og det «ainine. Man for«taar, i( «c fli, 
frinlbg Tj«iJeel©, eem fcund* ophora, uaar Tjoiicren entk^do 
d«i, kkk« vai i eior Orejens^tifUtifiel!^ niod <a Til^tJlall, 
livori ramiliorcf ]ev«dt liiolerede. Paa di^u ariJuD Sid« til- 
lod Faniltiereligbaen ikkt^ at Ude en Freitimed faa Adf^aog 
til Famklien. Det var åf.riw ri<tdr«odLKt, M Tjeneren pae eo 
viter audeii Muide blnv MrdWi n^ en inu^frvrvudv Dovl al 
FiinilieD. Hiu loin Iiervod tit eo SEa^i Inkiarion af deo Olt »Al JtLVWrt igttXiOlM^ÆåAmt iAMFUVDtmtmtU^a 9 £o ntorfcvvniis SLih, axa btogt b«åfod t ile aUi«akn- 
lukt ilii«i ^Mr c«, bvorltfdn Slavon traadCt ind i ^'airU 
yni. M&Q lod lum oGtrin« ^ijt Atticii> ixula brajttc hniD i 
Qmguditcnnm'Bi NinrbiHL Man iy<n] viol V*iuid nvcr Tinns 
Uvr«d og lod han dtic nogl« S[ut«r mod Fftmibøn. Oødd« 
Orvmool rAT aaalan mod CcrcinoDi«nio red Ad«plicin og 
Æffj»la>hb Indgaariit, Don berirgn«dp uden Tiivl, at deo 
oyo AmllorDn^hidlUf^Dmm«d^f^^Fr^mcid«DVkuId»vffn■MAd- 
klu al E-'aEDili-ja og ha^^i? dcci» Holigivcu Derfor var Slaven 
tikude vød DADueme c^ Jcltog bau i Fealviiiv. Afueu liebkyl^ 
Ude ham; Larem?i Rcllgioo tat hjinv aaavelsom hi^oM 11«rroa. 
Darfpr akuld« ok^^^ St&vau b»gr&v«» i Fimiliebe^r&VL-lfCii, 

Uco puA aaiutnv Tid. »oiu Slaven «<liTcrY?de ea KuUok 
Og Ration Ul ni hede, riLbii* [lart hid Frihed. RdigiunAn var 
ea L«tik«, iOni boadl barn. llaa vaiykoyttot <il Fnniilion i 
Liv og Ded. 

Bao« lipftr kniid? hnfn bnm fnr Trjuldtimmpn og bo- 
Inuulle bam ooid fh MAod- Mvii Tj^nana kimd« ikhc der- 
fot forladt Pamilicik. SAaMcm hao var buDdfl v.:d E«l]gj- 
mcQ, Ltind? han ikke udno at ^am kik f-tyldig I Cffude- 
ligfaiid ftkdiM fia d«D. UndAr Knvn af Frtgfv«c «t1er Klioot 
Tttlblor baa at aaer^eodci ^ia Uhc^fs i?Jlor P&troira Aucto- 
rket v}i o\rhen« ikke at bave F^ipligteJ^er M^cuverfor ham, 
Baa giltode *la ikkn odeo Mn tlflrri^« TilladpjAe r>g han* 
U*r« v«dbUv al T«r« rorpligtddo ii) at l>dv. IXr dano«do 
oig alUaa i Skjedet af d«D Hon Fauiili« vt vist Antal s^moa 
aHuincig^ ^^nilivr |FuKal de Cuulati^u't I. c. fx. 130-132). 

D«iJi* Geatflorgaabatioo lador si^ vi^ioa poavko hoa 
Kaltcmc- Don ganimtlink« B'-nRvm^lbe paa en gt-af^ var 
Ptru Hinr F^nmttL Dttit Ord Wujjhb i Lnvfiir i S Ro- 
lydAiag^r, octnlifi for d«i Forste <»ai alle d« Pcr^onor, »om vaxo 
biaaadsa bf^lngtod« i JTdo Umd nllcr ntcrmcrc, dcfoæst om Lard«n ttWer Unvå'ia^nn^), tIT« banjc SlKgFoingc og Jilk 
nf ham Afboo^g« oc ctnd^li^ om »Uo Uodlommar Af cu 
Toftth (dvitM), id>l d« kund« betragte« son AfliscD^izr at 
Ttiat.h'anii Rig flH«r CM. Mf4\pramarap Afdpii fonitf^ SU^« 
Fir« riLro ftri'eberelti£«>d« «fl«r hioftnden og vftro forp^i^ed« 
til At bi«tikA hifiandcn med Beders UdrtdalN. £d Fine éS 
d«t aud«t 8l«gH iodbofaUede «t Ant^l Fuie« uf fent« Sia^^ 
D^n haldt« ogsaa M CUn, «d Beoa^neUe, «om dog o^ka 
WTtodtM pAft Fioamo ftf dH M« Slagt, Eohn-r al de 
xaiDdre CUiier ai^Ui^ et biuleiJit Titiiavu. skjeiuL de ^og otte 
v«iibleve &i lodbefaitUM ånder del mer» omrAiceode Clannavn 
(O. Curi-^r L«cture» en thc cuflioin» aud manaert of th« an- 
dtui Irieili ¥oJ. i \61—l^ I^ndo» utc 1873). 

OfpiAA ho* f^ laverne ladvr tierne 3EuL{lf(irfjiLmiig sig 
pnAviKc «,t^£LnuiiprQrfftinin]Z^D vAr on f>a(hArcliaii;k, butod 
altMA deri. Al ladvaflu^rnc Af eo LEtndaby daaocdc «ii ved 
Bl"fi!(fnrviuii5(«knb iftmmpnKnjrtf.vl Slægt, ohUhtftUi^ røjiu, ftl 
do pju Grand af d^o fællw Afstnmniag b&r «t fvIlM Navn, 
At do besad en fall^« Gteodom og At de tÆod uadcr 9q vnigt 
jfildstet bvein Ledøl»«n af Slwglan« fælle« Aoliggeodcr var 
floboUOOL Hao s^r^Kide for dooa materit-llA lotciruMr, bavdi^ 
(^ya moi deob Ueiligdoiumot ofrede ti) Uudnn« og opnt- 
boldt Ordvueqi ved eu beuKLgCsjnjaaaJe PQidelirtg af Arbcid«! 
blondt Medl^mmeniP ft»iiit vød at bl1ieg^» d« odbrydpnde 
Stridigbedor. Opnodelig var dette doi naturlige familie- 
boT^d, Fadeieij og efter b&Dt^ IJvd dif»D ved Valg dtttil bi-- 
■lemie Dygtignri^ — under Sln^^ierkK serL(?re Forgreuirg kun 
deii, ^oni deo alminddigtf Tillid deaiguerede. Det fieiiei^ >'avri 
facnCedttt fra den lalle« Stamfader eller fra d«n Ældal« 4 *) Denne JlAvding terti^vnteji pao ^'oniiDPllrak iVuM, dnr pr wunmp 
Ord 80IU gemj. r-W »Im. p^iJ, bforof vrtj^i-o, der hoe Slavtroe 
'OrlliiTaei pcM LiadabycbefeQ' liwriDtiBU-r Keltbcbe Briefe p, Vz. (m wv ÆLP«iK -.nttor.iitntrjatKK uiin:ffMt:;niKM7ii< II TV nnatlig, wa ffcilto «c Dcol nu ud og DocbUt« ufi 
om nutliet i d«ti DsmtftU Nnrhud cW^ i N^^dftføld lAtifEve 
ImVk. Prinrnpiok b)fTV (Iftnnø r^lont M\t fra ikn )jpun|p 
fu Ujrai A»d«t boficd* Sifligt, id«l d«ii duiDod« on n^Slsgt. 
dti MB ^BftdAu erboldt «i Bvt Katd, odon éog ol opf^vc 
4cB ø<M9BJr Foriindtlse m«d Mod^raljegUo, tom tvntiinod 
må i Mi« f orbbd^U« mwl d«n ejraoMi d4n bnla Orgnoi* 
•■tioo. Affler9MAdftilD^STeegt«r daanvijtt d«tf ng «n SUmmo, 
^tovf, J SpUiea tat deone bcod i^id ea ^ld«tø, Aom ned 
Rhmi lil AI fdto lv>>iiitnflriloen i Krig torhanilt hos lig alle 
4e Kettigbedor o;; i'ligtvr, iiM\ BloL^^iawes ÆldUe havd« 
inWo SJ^gidK Uedeii?! aluaa SJtDStcua Apliggecder ledvdu 
if dtn dtfriiJ viil{>te Ældut«. luk RMlyrels^a ar de deti h^le 
SOmiiM T«dkomm«nd« dnlinpvud«! Uiråi cif| lrfii;»t ho* duu, 
eeca d«rtil vatetcii nf d<^ Qaktlto SlttE'^^ Sonatortr — ho> 
SuunmoiAvrtiriiffdifi , i Rrijnlfln »n tru Sintxtfndt^xaa i lii^e 
Liai* N'ftdiiuunmwidft. OgsAA SiAnsoiiin ki^nikcirrihorcdc« ved 
«C «g*C NikVD, i Btørico «t App^ilativutn. Dott^ bctcøacdc 
OgtMM den af en SUmme b«boede M»rrr LAnd> trækning. 
Ipiwp Slliguo« Navt bet4;^ed4 LAT)dtt>y«n, nn OmtTttti- 
4|lMd« der ti1fDld<> forktar«r dot bctydttlij;« Aola) nf Aom 
LaodftbyDAVDe fofekoEiiiiMod« alavi»k< l'trBODDanto" (Krek 

j4lC 1>^ oveafor »nvnt, At iHAn i ^amm^l Tid Anto^, at 
Tlafwie kavde eo SjnJ, der i d«t VBefi^utli^e var lig don 
■MODMåHige, ug Al mAH g)tirdi> (irAktifik Anvendel«« af drnt^ 
lYtK D*mr imuQ b^gnved«" ^Iter brnrdie TLn^ eamniflTi iii«d 
da Afd<»lQ. Men déo awnme Tro luedfert« t^h&A aiidrf 

£fM»«kirlllJiet> 

Enhver TiojE hA\åt hin Sjæl. Ethvert Træ barde ab. 
tnhrer Stck éf SUc ru et b«ti«n»t V«een, «thvon >Alur- IS XCKUkW AneiueOi aoin vakte tctt FoiføBdree Opm«rhsomhed, bavd« 
da Otanå S «d VillieaAct 1i<w den »yoli^ Ojeii*Umd »elv 
«ll« ho« *c uK^ulig Aaiid. Sfjl, Maaa<* og S(j*rntr va 
J«v«ade VaMSor, lom nuuJrodA aino Kaner* r«rdi ^o ^f e 
ell«r Anden Onod vilde dat, af frri Onsk« eller flygtende fi 
Forfidjfere. Himkn, At-i li^ffhvdi? »t^ over d«iu, vv iLk« 
det Kflfmf^tiitQ^fttnaiD«n, r/om den nu er; opRoa den havde 
»n fm Villic, og Tordenen oe: Lynet havde »in Rod i en 
luynliK AandK lUndlinKer. 

- D'wto beomndcdv GjenHtiind« «Uor Aander, dor gjorde 
hTwA deret Villie til!Mtf>d« dom, kand^ vtcre entpo sftvnliie 
dkr sk4d«iief^ for Mf^Dne«keDe, ofleraooi de uodle d?tii v«l 
•Iler ild«. D«t Mav dalfor rftAdMifTl far M«iLO»l;«no at ao;» 
at viEid« d^r«« Yndcet. Uctt hnr mm OpriadoUen lil Dyr- 
kebeo af de Ibnkjeirige NaiiugudJoinme. 

Enhver suad&n Nuiuf^nddom havd^ ^iri bcKiciute K 
raktcr, hvis iteakftfleahcd vnr afKarnnitr af don VifiBomh 
aom han udfoJdede. Di^nae Karaklrr kunde rtere mere eller 
min'Jr« gud ulLer ond (:*'. niere eller mindre guvnliK cllur tkjb- 
deK^ for M«i]n«Ek«ne). 

Kflei^oni man dannede ng «t mere (yldigt Re 
di«»ff Nnt.iirgnd domme i)g hcgjndle aT. »studere lierøh K 
begrndte mon m«re 03 mere at fan !>[« for d«roK Person- 
)j£bcd, Dert* i dea ydre Verden bemærkclip; Vtrkaooih 
Møv mer« oe mwe betr&etot «om nogi^t Afl^dou Secundol 
PotisehUmen gik ovar til Polytheisnie, Gudem« Mpvc ni«ir 
Gt nwTd Mtftnd til at siiiA i S[>idee» for de for^kjallipe Bmn- 
rboT «ILer KloMcr af Fmnomi^Der, gk en øterre Virkekredi 
(TwBipmeft forshjelligo P*if«ch&r kunde blivo 1II »n Skov 
Grtd)t paa Mmm^ Ti4 som de sutog en mer« pør4onlig Rai- 
r«kt«r ^'llcr - hvnd der «f det sunme, da det var Meoae- 
»ker, «oin foretog Pn>ce(<aeD — antrvtpuiiidrphlberede«. (IV 

I 
filur akjt- , 
OU ii» jirMtT iKnoRniK«i<ju«i;c*AunT<(b«r&nKiJKO |S DitM pflreoBlis« Guder vftra sLikktilo tit ttt oitrUuc 
StjrivUeD ^ iea monlflk« V«rd«QA>rd«i. o; den cj«(Uiem fV 
tbchunuoi (KDrgauB ifl PblytMMoe vd^ikltide AbAtnuUoiw- 
BTVt tuofdc é«i mvli^ &i «kftbv Uuder, Itvb Virk«kre<lt tur 
bdttkntflkeC ul dcD juooreUke eller pofitnke Verden. 

Dtt TAr diue Guder, nom mui at nigu blevi; Sui«7ii*b 
Slilton* Bludt a[le de Ttoiplcr «!ler UtiitdyrkcUcr, *on 
hail'**, tax der tt9g\<^ miu aT cd «lkr ujdca Gmnd hi^ 
Ttd« »ig til vn iiUitre Gréd Af An^cirlnc. FWv Slagten 
llødliriiiii»«r «9pe derbca; d« dk vllor liliTjing «l; AdgUf 
lU fifiU^eU«, ^ do mulle dcrlDr oøsaa dcltnjEO « Oiali««l- 
■ioBcne. Tvmplct dier Gad»d)Tk«iMD bl«v derfor en Jnnti«- 
liai«Q. BOIB rur fcillflK for aHø disM SIttgivr. D«C(e f«<|]«M 
Teai|>«l iDUito farftVdLTO*, o^ fm dvt odcik Nonner ug An- 
fknvkier, mmd bleve fmlJ««, linrMjm GudMl^riktUcn vir åtu 
giaaiMttlnmtngen kuod« rbtuok ugnaa (Inde f^cc*d nf udr^ 
Grnod«- omi btaMd iDOfttu dfc Hndc tfitt-'dtryk i cd Ictl- 
\m Gadsdjrktlte; iki kun under deu fvlle« Goddom» Øin* 
kimde dvr fra alte Sider a/itivvs Lutlttr, hmu T«r^ IJIfrrjpk- 

Iha votikc Suta GtnDdbg beiptur d«ri. »t tJefe SIxfE- 
ler havo ou (sllfv Gtidad^rkcltc &£ — for i Miogiif sf d«^ 
mvrL- puiDodo a£ bruge v( co^^l miodre nøii^cijtl UdUyk 
— fmlJe« l'rvtfUf for dcnoc GudsdwkcUcF Vedkomme od«, 
Oplywodt er tier ccncrc poliu^ko IHnrrliier. drt belkitiake 
AoittktyaDit KorbiLuden« malleni de iiiFllonukn Kolooicr i 
yilviuiOB og Koibundet meilom Kom oc Lfttiam. D«t Ku- 
nkUriaciik« og Ceotnle i dif4o Korhold <ir toiop deu f«!- 
Iv G LiiibiJ|Vk« W 0|i d^t lit <Unr}o knvttJ*di» fipE]>*M Pr»ki«* 
tt^b. D«t r«lifia«» KlømpnC miuL hav« varet idetmmdabe 
UgMAA ilr«intr»dciid« i d« vidrc DftuneU^r. — 

StaoMPU rr fo mcg«t ukl&r Exbua&. I Regelen er J 14 KAOMI il«r rnuAke of|tpø ijo^^ti prindpiel Fcrskjel iii«lleiii Sn 
Slaram«^ IsAAJald éto\i^ man irmlt* det Ii«tte, OAtr 
kaMto Stfliai»«D et SAiofuud af fvrr«. Sutea et Samtfiw 
ll«D? SisgtiTr- luiitllETriid ør ilri dug [isa den aii<lFii •Sid« iui;lift^ 
al tn Suinm« k^n vi»re fremkoinmeu ditrvcd, ni «n SJwgl 
h&r «p^K-t Ai^ L E!«n> {«&. b^^d der av«i>r«r «r luilort om 
SbTcro«). JM kder ai{r vMtnok hcllrr ikke »Oitie, ftt to- 
deel af dbfce HHIamted cnHWi Stat crg Slwiit, «om Und«« i 
de dftiDlt! SaiiiluaiJ (Phylcr, Fhmirlor« f^urior o. ». v,), kftntio 
tnre kuoatEtfe L'ndera/dditiser, drr fnrnt cre lilbicvqe, efUril 
StaiQU vUønrdft er Mttvmi xknlit. Drn anrik« StaL tyjn 
liav« upiriudt Qivd iHtrro t'Hli«d lijfcovarfor d«<i] tnå 
overfor ^^ta^AorirAau&lioacn. 

Dm antik« Sut liraiftc «ig i et gr^iUk Porhoh 
dm sidr« FATnili«rorfaiiiLng. Et Cxampel vil v«n» oplysi 
luier oc HellrDor hsLvdo m Uudiud«, aoid hos d^ tbtnte 
kaldtes* Vesia. Loa du »IdftCe Htiati«. Mau havJe fr« ^iiiinali 
Tid bftvt Ain« Husguder, »Iq« SlnigtA^uder. i\a hellig« Arn« 
ni«d doca Ud, nwa Gneker og tukr luve gfort ot nyt ofl i 
«c«n Skridu dft de Af det fer alle Arneguddoiuiue fullt« 
Portiold. lid ar der«& fælli*« Rpgrvb skabte au GmJinde, der 
var vidt Dok epfattet tif at kunne ruinnje tM^i af di«M 
eakelte Gudiiomme i ^ig. Det var en Gadindc, eom, beftky^ 
tnn^le all« StateUK STii>;;i«r, tt^tna, bmik^ttflile den nu« mod' 
don andet), ^remercd« deu t^rtuSlnutJi (tuddemme i den Ko- 
dens Oine, og som di^rfor havde ntet Kvnc til oi vmqI« 
tKnknng aig rit en StaL 

, Der er i Spro^pne kun ivage Spur af, al der ar Ibit-' 
giAiet CQ SUtsdnitDel-<e i dot scldste Tidsmiu, da de f^f»tjel- 
liøo iadoeoropwiakc Folkefærd endnu ikke havde sptitltit fiig 
ad. De rediicora nig i Virkeligheden i)l Ordet rdV^, dtf 
i for^kjelliee af d< sieragiia Lydlove betiogede Femer n 
4v Mtx .cuiffTt: i3*i>0Hi;Hi>i*jknx*: iAun;HDUTDViitt.iMrj 15 1B74 p, 72. Kiok UriachUcbo BieeooiuaQD, G»itii]B«ii 
1674 p. LKXXVI), NatbbI l«tyil«T tgenllig eii lixdr«(ttfr 
« Ordofr. HAna Hpnvdemmn flifpr Msgtspluere kftJdtos 
fé^ya Cf[ hTttd Imh iodri^u^r, or nt (r^ta). (Fick ind«4( 
Wb. p. 163, 167 dr (>u 1066). OgMA vt^l^t tClABhm«. 
Suunmefynte) tilhører d«tf« Tidtfam, Deu Ælda pr ftvut- 
ftyclis paa Gfund &tf Oi/ori?ab«tttmiiii>J*« »olloia Saoikrit; 
&Dd, Litlfaåuiitk og Oavimelpreiu*iak ; men dette Ord kan 
intet hjivit Al f^ure mvd deu ei^eijtli)^ StalAdftnndii«; (liitk<iin> 
rairr owolig if j^ti ti«Tiu ag enir, fiscita Un«, BoJig^ LAodAby, 
Koøtt tUirr« end en Laadal^y bar det iair&M ikke kiiDuat 
irtpgw, o^ iBcd Landf^jrwn art vi IkLn koinTie udenfor SIwgtA- 
lørteUtfa^D {\^ Wty. p. 18»4, 191). Ordfit rå^ «r imtdior- 
lU 41 LilKftskkfJi^ B^rvu Tor en begra^Q^* StaUduiaoUo. 

Dvi ifidotaropæiske Uftoc ajika fent Al have »paJtet 
dg i 2de Grenet wm nun eflnr dnrs* Ætlinger« Bopnie 
kwA« kflMe dcv voropvi^k« ok d«D miatiekc, ofljflct tirænd- 
Mfl ikk« laUer Mmcnen med d« Cjfæadser. mim G^ografiøo 
hajr ^M meliem Europa m A«ieji, De Skytlier nemlig, »ocd 
|>aa lløndot« Tid og aeoero beboede det auvøreado Syd* 
nnlanJi liave ocmlie bøn xW deti aflJaliøke tirvri (M<ttl«&hoff 
i Bctl>u«rakad9tiiieu Muimb - Berkhte tRfi6 |r. :j49 fig.), 
aidlBi i>inv«ad( de 1 Lilleasien boeuJi> Phrygvr »yneji at 
h«n tilfort d«Q cofOfrraili«. 

Denne luddeling tt uttriQ^it itjurt af sproglige (arundt, 
«ofl iMfl itniM Ikotttekrvota »r« gjorte ^eld^ndc^ i dei ovonror 
MiYttt« Skrift af Fick : Ule ehttmaiiøe euro(r^eoliu Sfirachein- 
Wl (Dot CarKe Skridt vr gjort af Curtioi i en Afhaadling cia 
8pa}loln^•D af den cjpriiirltfli^n A-f«yd, tin Ariuindting. Kom i 16 i. C RMWII i8IH Ibffilpgiic« dot ^ch^wk* VidcDdiAbu«Ukjib}. Ovr 
viatook Qogru Tvivl ^oi ikko de ^tticftc curopttinkt Follci 

Jhfiu «r imidtArtid H PuaIi, xom h^ir »r ii^«n indgrib*Q( 
Bfit^daing; thi dco ouropaif^bc Samm^-nhEPng or t dri H«li 

vild« kun fiøre li) ADtAg«U»D Af tm mcr» gndvln og U 

Dua deu Huroi>H?Uk« (irea af StAmmøo W do 
dannfllfitfn ^crl mægtige Skride mpd^o» dpnn for^kjclktg« Uia< 
dcratdtiliiff«' vndau tsEod i d«^ aterm««!« beretclae oi^il Ha 
axideu- Ilos dvoi har os^&a Folk^l faaet sit Nnvn- 

raufri C tvik. Land 
ONkitk touf<k, *Abini«k totnet« f<?£a OomrDan?. eunmdprci 
nik fnufo Lfttid, liTh, inuia I>hi]d, Fnik, Intu (auta Foll 
oldn. j&fo^t, goih< piuda, rtyhettjåfk Digi^ g^mm^hrtk U 
tu<ith FoLk, 

Hrrlll kai) Veips, al rootJrtuc psa |L;«jiiiiLHgAlli«l bi 
tyd«r dvtft «ll«r (ssjidaynli^U r»tt««t lotu B«kk»r v[l> tni 
gi«Lrfttu«, og 4t Cor«e«D Dk i!]irui«ki«cbtt Sf>racbo I. 221 
troer at bave |;i&4H«t «t «ifu8biftlv gei^ atag. ju^o« i Becyt 
nlng ftf dvkuu. 

Fick oprører fromddtb «oiu tntk^r^Duropmk: 
iirjL'i Incihcgntoji, BvfKatiimg 
lat. OTÆ, ftrtium Bt^ru-tCniiig. RorfE, nutTu ^/J^v — HoUig« 

inuiiilud, iciupluin ctr. ktt. rlkoj^ ,^f£udcf. 
PaA itaiiime Hnjtde opfnrvK: 

ktSwm Lind^bv 
fET. H^fåri Lpnndøby, fiih. Jtf^io« LAadaby. tiurdi ^tl VM lÆk tfLUftlb UliUaJBUi'AlAKH HAKflJ^tiaUUVMLUH) 17 Aaim« LADdat>y, KLnk!^« oldii. heimr a^ tø>« *^. Ao«n# 
uhu ^b^im Ujcoi* 

pM Borg « i(i<Joeur. />aW Boru 
cr- voA^ifi Boirs. Sud, liltx /n/u lii>rK> ^lot- 

d« gviilo KulkHo-nl »rliulJcr min tiej^ivl, luuir imrn b«iriJL>r* 
)L«r, kvAd &ehOttiz»ixi ytrur i bui* ipaakn Anti^vittt^r L 

qHm nuui kau atule )un Sax^m« KiirijRllmHi'-Tt >>■& om- 
iBiivd« d* gunto (a: Eka irrv^o luroUk« Tidi) KongvnKor 
foir d«<i BUTMc Ikol cc »Uirr>^ &Abet ond do tnkclu ^ifir 
i d«7i avuinr Tiii. u^ ri Ur uieama b«ti>|(1c itcniio DcliajE i 
>fi Jittngdn AiiLAA fwtftlivndi^c Suiw %am on FhIj^ if Kod- 
fcdctinitiou Aiftfttfolb^. 1 do gtnit« Tidvf iuua vi t«uho oe, 
At der i ethvert 4f «ti Koag« tom f«lle» Ovnriiuveii b«her- 
dvt fUrre Landiikab fa>r foer^ 44 AqIaI b^iævt^ili- »e ^**(f 
Marv ookrttkf^« Iktrge« hroraf dcu tdv Imr vvrct lvi>ngi.-[|H 
S»de, oit de aodrn boaadc* nf Adotft^Jfljlcrnv, mcdwø det 
rio|E«r» Kolk lx«<lt iproiJt pi« LAndm i eiik«liu Guitl« »Her 
i miodr« Laodftytfr. UitiK- itk*Ui Su^ar olk-r Borfi« or del^ 
Min UvLiicT k«ldfr jroAjif ok hvofftf SkibakniAJoiei;« nnvuer 
■n Umgd« i ctkv^ri LAndtknh, oirj nnil iiiAnfiv «f duau 
Navpo hrlWr« b«t«{oor Ui»tnkt»r t&d Stftdør. Kun i ^ntkå 
■BA« Lon^lftknbrr f. £x. pAft tiou Itbjika taller poA Syrne, 
Ktrvii3(V Kioi, luu dvr m«iuke ikke «ft<r<*( iii9r riid to 
iraJUf* Tllåiigbonltikv m/iorøtføj ^tiref^eo^ t^de fuui B«- 
IlMdAlHj aitdru TiU«gBonJ, t iilx. rvfivayvta, tvqv^ofio^t 
. ikk« fvrltfdv VB til lU C«»k? iMtt *Uin; Stwikr^ imdoK 
;ot;Ai, AgKm^iEiuuu« MMclige K-oajfL'ftcLHle* ^ur kuu H IMk 
.Mt«l Opdrift af dot Tolkv- K-t/PHfiilnrnmEf lo^avdra nu 
UkADd. MtiD t»r barde fcrbundct det helo Landskab uic 

NU. tl^UAlV f 1. ^ 18 ». o vioovt 
ludeliAvfnte ^r rid fbjvt:J«1lige dtri ligg^nd« Burge f 
tiiitk £nhed. D«n fordunit Konj[eborg var ikk« m^rtt dtC 
M\9$ Mi<]detpuAkt Ibr Alle, tt%n bec^^ndtc at »4mdiv figkif 
Lindet Ui\i\l trn MrnndvTi i il« rLir^kJFllifre liøn Wi-Uifeik 
ofl nf hiDnnO^n uufliwniTfl* l>ebr(«t, hvoraf hrm hJivdl «f 
froXtr Ai>Ln Middr^lrunkl, Scuikd-?n kom on jroXtf til M falk 
Bvtydniug if «^d 5plvM«ndig Stjul mf^d fiebpt, og dn iatdl 
Kong« ni*r* undfnirdnvdp ArfvluljitjttPr, hvU M<><llpffmfr 
AQioiL hioAadcn >om liipWrctiiiJE^dp, fpri4 it olic'irl^iek Rff$- 
tDAQt*. Mon 13*»trBibelM^nr ffrer «Tem? KonceDtrMJoa «f 
Srkk«rh«i1 A>rAnTpdigpit* fur d(»t. m^fttn »n nitvid^l)^« og PoC- 
£Wrfl«o åf Sudpn. Omkfifig lli>fgfn boiåite d«r aig 
»tor D»^l af BefolhttLng^n I d»l aaboe Land, oir tciI 
af ^MponttXi^ f\hr åfv ttvte By — tlji nd^Ti TvM 
all« hina Borg«, fta&vidt gjørligr, anlagt« paa nalEtrligt 
ated« U«ider — opstod en nedr« By, sam man da li 
for SlkkpihcdvTin *^kyld pU-iedi- al nmjtvc med Murv. 
andre i liy*ris I)i»;inkt ligg*ode Smaii«t«der ^- hvad 
do vare nabne Flickkrr o^ LandEbyrr rller nn givne ar 
QOB^t SDHi uadfrtiden var TitfrEldfr. — hi>riG tia irøi 
til dtn puliiEfikf^ Orffjin kation^ hvl« Eljert« c^ Mi^di> 
By«n vllf, o^ kaldles i Mod«:n)fnTniz til dnn j^iu^jat 
6rjfA0t fn vare, om end sdv^ta-ndiee i lokal« Ault^^endar 
dog d<; i liy^n bi>rndn Crn tral m ynd jgb^dpr nnderontnfd« ' 
a[t ff»1l«(. t Ryon Pamf«dp» ogRna SntnatFÆdornv« Bebcvn 
nanr der hoMti^ Pierre fnadMlfuicDd^ For*niuling«rp" 

Om d4^n æld&re it^iUi^ke Fi^rrnrifitig ^rnr Mommwii 1 
im Romi&chA Gcflcht<;ht« ), 36 ^'^.: Dun roin»r*k« Maik wl 
»tod i den icld«'p Tid af et Anfal p,S1v^f<idiBirikter*, aodl 
aea«r« tien beiiyiteden til DunneSen af de mlOftCa fnM 
rrMftV^vr. — Llg«90(n dH romfr^k« vil ogtaa ethvert Iftllil 
ot{ uden Tvivl «£»ea 4thv«rl helk-ui^k Ttjod 1 fn for^j out jBLDm nrmiKcuoPAKucK «4Mn]!iue(.i>viiu.t>u Ift (bkAb for»tfd«SAnifuBd; det er åmnt nlneiAvij^o IScAfBU 
■, Gntivmei Hu ^mx/«)^ liTomf bon iHxhp Komdr og 
I« ora tremsAAød«, ligBAom TribiM bOE Ef>fiiom». D« iit- 
md« iulUke Beoavntlaer vicM og z*^« <of pAQ^ra) 
l^f^nd« pu SliegtBiedleiiimemHB Bovn nauiiiivu u^ li&ve» 
^kfbrntAAMf i SprofKbraf^Q f8&»t BvtydDiirg^n it'Landaby. 
pon der tii Uiib«i hur«r im Apor, AU^«d^^ hiu Slægte- 
M «ll*r Lftad»l]>«i ea Slxgtaniatl. bum indtil tn fi>r- 
rinrift tÉQ Tid «r h\tveo dyrk«i t KdlleMk&b. — DIm« 
Mmnfood galdt fro (;uDmd Tid ikke foid nelvitÆadiEe 
Udar. mon i^om iotcercrvDd? Dole ni et politisk Snmfnnd (ci* 
It«, populv«). Delt« Thjnd kundr Uuetulidt tom Sln»gtA- 
IfhoflAt raangJ« «t b«t Hiddelpuakt; dn imidkrlid Mod- 
ifticnie W«d« i Umdabyer, «aa kaad« Mtddelpunkiei AIlo 
R tiO(«ii By, Ri«o kun øc AlmiDd^iigt Konnmtlngui^d, 
i iiid«ftlaiM« Th»aMod«i o^ Samluudei« r^lJt« iJellii;- 
mt, ug btcr man bv^r 8dt Da^ iatUAndt ^ig fur QmA»t- 
pn« og KurotfWlwtib Skyld ou i Krl^Ktid bvdvi; kvade bvi- 
tta tig Og iiD« Hjorder. Kc nudftfi Hthds bød I luli«Q 
rid*" (<^iUfliaoi li£«bcin axpa Ucr^Ehmdon) eikr De- 
taiof (aTiT Af arctfm); Jon ar cudnu ingnn By,m4*n Gruiid- 
IH.fer «D tAftdAfl, id«c Uutono xlutlA np til Borg«D og 
H 9(nf:ivva fD«d qVvrkct*' {pppidt$m\ eller Kicg^'^ ('■''^ 
Hut ned ttmu. cur-tMi4. or^)> D»»e TIlJuU, Aom 
IRsi MiddflpuQct i en Burg fig «nm ortifaltede «t Antal 
letMAmAad, »r« AltåM i Itftlioa d? opriadelige poEitiqke SpmtfliKP OruDda rjh« Jillun ai bAr«rtlg? til don An- 
■Im^ At d«! ««itopBiAkii Grvn ^r don mdoi^uropu^uke Tol- 
IwDlDC foriDd«n niu vidcro Adøkillcioc har dAnaot polituk« 
fitaod (Cou^), drr bar Imvt b>^fønipdf!< CtsuLnlpoiictiar, 
h*itt ril(l«lM de tiadaaale B«UiK(]umiDv btr<i» 

SoftTcl hv&d d«r tidfi^tre <r anført ved kéma soid; 
uciiilv fvun^iiirasiUling, dsr I Fick*« Ordtiog findist i d«i- 
lo« indoifaropdiUk« Afdvlio^. 

LAodf^by, Bybi-anvr; «fr. ktl. vW LttDdvby, got. 
Flchkfl vidQ«i: om, at der bar cxUUrot f«&lic« mi 
|}«njevnul»cr for dv Åromcr. hror&f SftmfDodoo« Iulvb 

t^t yd«rtig«r« BbvU Ibr Æld«n >if liaa omhuidkvd« 
tiii^atiOD al Thjodct k^n ficda^ i d« sncimalirsku F«i 
l:]iihr9r ink ftta£A fll«r civitM l>«hon^kede» af vp vaI^ Ki 
tslltfT Ætj7. »oni baa kaldtfu, og enhver taudaii /fry var 
pli^tet dl »i liavQ tt tiAjiknldti) Z'iin (^va^9iek i>inj af 
Loreoe tiwrmer« 1>«øIueiii JSe^lLairiiiiLtiJ oi; S(tf rH*«. Et 
(Ijmt UuEi IjchLuiI af S Vuldti mi-d vu Grar iiuvlhur. auru' 
fyldt oivd Vand. LJjjHom Kotig«nk Dun opFerUe [task 
<lcL4 UtkoMiuui;:, da;iIedL>a ur n^t^m Koii|£vrne «iicb«i 
(il «U ha.vv ^taUaauL' Uuu (QCurry I i:\^ ,^05j. 

Utr tUdc vi h«» Jr«ra» paa d«() italuk« B«^nil 
indforlivot i d«t iidkc KorlnUitaui-liv, un li|Et«uui d«r i 
OU lulicu T tn>vi>kj*t Byer if disft« llcf«*tninu<r. 
og«aji hojE K«Ueni?, VValUbk f)ina/i hetydrr By, t^g 
oiu i d«t ftAtuU* (jallieii ttsnittii der «n UasuuUv SUt 
der ei;il« poA i/urium, og som bttydc dvU Bore *J*^ 
(fiacmviiii«'! Kvltitclie Brii^fe p, 56« Hrlldijnnl £(l 
Gaulob? I. MA). At rJnnum tilLiuo boryd^r Bj»r^, bai 
at Kvit^raa li^iootn Urnkor od Jtoli^r havo ]&^ »iit« 
tuiil£«r [>aa lluiJtT. I Ord«U EtyraoJugi ligger Ufniliji! 
s»lij ikk« d«ua$ Bøiydniiig. 

LX-u<? kt^Lti&liO Ord dyin er ideiirifU mod «l Onl, p- DnOMM^Jatxi KAnn^ciwucvriaiyG 31 
adl« TJik odbmlt orcr den EcmiAxiiHki^ V«^cq, oldn. tilii 
*tDi. ffUU 'iln i>faL i4n a)'h»[t. ^5cnrn, n^ Hi,n Kvptam, pA* 
fi, *rkn% (Fiek i^, Wb pu 757). Drit oprindelige Bftyd- 
Urd<t tr vtMoiii; JsdhcirniDiE']. 
Oplynnias om 4Hit Ordj^ Ai)t^nd«-]M fwu txuu] i 
ridr* GiiUUiinjjiJnTii Cup- W, num boR^ndirr mød *ii 
Im om, At „oa Mjuid «kal hnv« Kct til fremfor 
ikopfir nrndr'' At byenlc »io Odobjord, det rr, »1 Jonl. 
Itofiisirr »ajhiuør*" t\\»V ,tor»SAvidt dno tif£gnr ftAiittnnrw.'* 
^KvnknfcDtinr ran^v'* oiaa tctydi* «n MAUd nf Intniinod 
Iw ((^ ^t« SIttft OK nx^. »om mM vror« df^t Juun]1l^ 

EU førekomuwr i V&Iliii:d, tAlak a b. v.), ua li£S;*t 
>U« Loviud en KorodaætoiDg om, » d«D i^athdui«« 
d« Jord tilherto dtn fAmm« SlwRt, or om* At d«r 
i^ et for tu VUrhid Af GAArd? eller Brug f«1lw> 
Vd. TuDCt 3iyDM MuiUwlcw i >'ors« m vttre hlcTec knvtr^t 
I SIttfftCD btcdcafor »»ni bo« Kelterne til Sut«Q. ec Ac- 
blAodt mAnfo dl, at den cermiinUkc StAt hai ttBTti 
itd\'ikUt vnd StAtnn hoi^ nnilrG^ ind{>Liurn|iritiHk* Pnik. 
■kftJ fomvritt ikko pAA dt^tto Siod spui ooirmore iod 
mniAiivikft Sul 
[vomdi d<»r kjia fnrni^ noi^nt din^kii* Hpvrn for Ældni 
>bvbk« Cf^ntTAlpfinktor, »kul }92 iitåa imngt, 

LV adtrykkcr »e i «in B<;hmi»chr> G(>«cbicbto f p. 

mr^oL fofhi&:tii;t: .Da d«r Allerød«* i del 9df Aat- 

•n Tnl» om b«f»&i«d4> 5i»d«r L Behmnn, kaa or 

tkka t^vbomt, at dOQ gAmlc Zapnai- eller Ka^ 

itoinf* li^f^iu i Mii}ti«u. rttrkkvr op i dejia« FV- 

IMøF dønne rorfainie;! tat det bel^ LAnd inddelt I ■WhIm SlodMiAfDC foKlc^mmcr det i Fomicii iyi>. Det i^r der 
fra OfnuMiisk, Mikluhii^b Die UavékIicu OiUuabmi ailh 
jkffClkiiven p. IS X C- KKOOH I {Kg de tjiM G^ueo), bvcit mud vn Zupan i Spiilftpp, 1 cnhrar iCnp' 
var d«r Moledot som i Andre niavuki? l,Aadc en bcfnløl 
By piler Biirg. Det jeldstr hohmUk« Spm^ (^ordp ingfl 
Pcnkjol mellem Hy og Borg, Bcg^t^ kAldt«*F Amul ( 

jnW) Foradøo de hcrtoe^lifi« Borg* ff*vfj der 

nogl«, som lilhiirtc de ønkelr^' AikUiiia'iifl <,l^*ch«<r).~ 

BanaivDAltvii ^rad tyder ituidt^ilid fu^ At 
Indhccnicigcr hoH SUv<Tac have oo øtorre Jfildo, ond F 
faar iov«( al AQUf;if. Driid d»r ^av Gafdårike sit 
var cemlij^ HgDPnd« yi-itd e\]»r ffor^. Gftrdnrikw >' 
jet ta[iimcli£ i>ainmflJt bl&Ddt NordiDwudcco , og d<4 
denne Pottiod«ke beiuterkes. u de gardftrikAko Sla 
Cxtck«^ue «re omtiyot de to inaftt fra hinanden Ijtfrna 
Tirice StAtnnnttr ■>. 

Fick opitillar fufftrrigC (ig, Wb, p. 520) 
alavoj|<!rnianiHk ffh(tniha 
lith, ^rddt Vndhei^aføg kil. ^iWn Gjerde, Mavr, 
H«it Uy^ Eo<h- ^'7ir^* Vaaning, Hu«, Uaard, oldii. *7cirJr 
b^ohK, (taatJ, Ht^k, g«x- j^nrrilndiiQgiJLug, VA-u]iD)[ j^hu 
gUL j/ørdo Have. 

Del baf olierede ovenbr værpt buioffrket, &t 4« 
vidvr, aoai hnvti dnjtoct d^ UuJeraMeliagijr, btx»rAf StaUi 
besKtd, bavø vecr^t forburtdne paa «ngiiag ved SImirtxkjib o 
kealt^ é.1 altaaa Bobjr]^cl§eD or foregftaet ^løcEt'^J^ Dar I 
ovoafijr caJt om de ala^fiake Laudsbyoavae. Osmia Su<k 
D^iVfj^ bua HQJre »iiroptfUkrt Folk Me til den uudeda SIqI 
niD]);. Adakilligo gorniaaifike Stddsnavo« «nda paa dM ^ 
troavmicaU — W (f Ex, WalBingliaai), *| Wktlciripb anngrr. at ^ra^/ i ^cnlvtravre i ]U^|!Y■14-u liar 
uinfc«r af W botaaetat &M {Iho iL^vuolic^n itrunuinca hat A] 
kiivon p 15). '>H Ittx ÆLi>oTi: ixi>ottiJiorA;nhe UMru\D»i/miKU3(». £3 i>i Sdvnidi hu vixt »var«r tlJ d«D Ittinsk« Eiul«l»e — 
w (tur U4«cb. d«« iAd^amftoiacbeD Vocaluauo« p. I06K 
titnf 9Biak iuliakc Su^duiaviie pAA — irf {1 l-U. il»i 
li* Lttin«V» Labicij. Samma Batj^nlag luir dc?a i gil* 

dtt aQværeAii« ffftntk« Nftvae pb« ^ oc (^^w Gr^n^ 
nik« C«kic& [>. 772 Um ITOgAvu). 

DftQ «ciUk« Siål Tu *a«Ied«fc inddelt i Sltvfft^r ojl Kft- 
tnfitr; men ved SSidfru ^r doint gaDCftloeitkt JDdJdit« iui- 
IOTc ileD ftllcjcdv HAli^ m hikW, nvinlig aher F1undn;der. 
£t bilk««iiropja»k kanUiria knti apRtiJJ«« m«d Ujvuiuivl ttt 
kt ffnfuria g. »vøaak Au>M^a»'i oitch^icydnk Auntari, O^^a« 
Ktlbruc kjoniU «d »j&JuJan thddolJiiK i nuodrvdf^r. I d«t 
.^uUe U'aIc« kAldlM llDiidrfidnt cantr*/ af trcnif Uondrod« 
H Ir^ w Boli« (WAlur Da4 alte W&lea p. 138, B»cjnQUUr 
fitliUcbe Bricfif p. ^0). !!<■» di» ^nmle li«r oynw t?u iuoM 
ifvudvlig u bav« wr^t loildob i Unudr^der (O'Corry p. 99i)l 

■MDu (« Kdttr ^*atv iiun Ai vvre børoltifict til ftl Antafe^ 
•1 HaudrudiuJdt^inK'" liUiurut ti railla»urijpvj»k SLadium. 
Mn d^l ««d knn vjcro troligt, %i doa ikk« har kumm«t til 
M IjoiG >iz eicldfiQdf li9A ftli>- Urriirii» Afdelinger. Den mna 
bt« Tjprpt «u uiilii«r InilddiDii. 

Uui kan kun pA4vi«» «»&& Bt^oiyndvl^ør til A{(«rbrup 
kw d«t JDd««arop»bkf Urfolk. Mau kj^^odtk^ viunok en 
*Utr Mtidcu KoniAri, meiE Dyrkniii^uir (Ivrrtf, »^i>uj gjk uil pu 
fl ik«ff« «o BiM t^i U«lk og Kj«d, dreveB Imo gAD«kv 
*irrtUduk, ^iF K^k«(A EOAiørjolk Kxi»toiii b«rood« ikko pAa 
iutfHFlcn. Dr:tu fieitilper g&ii^ke Wetomt af det rifif« 
Anal Ondt »fii b:iv« U^syn til d^nDA Herlrift. DlAa«^ Ori) 
«TT,v«i^ M «ttor aad«ii KcrtiAurt, £>f37'ftii ElAWkc eller Pbv. 
WTfl Lf Mixit pu, pinHTt DK mffX-, ptctC^to^ der afgiv« Vid- u j. i;. KEOOH 
nnttyri] om Son<I«rstJunpn]Dcc «i1«r Kotuoiai; ni »a Korafi 
F'rft (liMa Vidocptiyrd om UrtoU^tt Acntniff ttia« mul 
ikft iKlakilh ntvtt, llii I i^Lhvtrrt FM hnr mim mere an^ 
L«on fiJ 3t Blu ViDUrfod«T lil Kr«ftfurcrn« ond fil tt 
m*to KomøL Vdi-rt sjnitfi oprindHifl At hnve b«tp]^i 
op^kwlte Orfs; m«ii mna aemlig m h«n til tkr. 
Gt«^ Fodfr, 4l«r under i^nhvcr Omxtnndlghfid >r af 
SUmmc. Derimod tvd^r iixrAu v^UU i-rAv« PIav« ti/A^Wi 
drn Deel af PIovcii, »om åkJAr«r, rI i-iwfc, oprivr. pAji Ad^ 
vnnHvUftn Af «t om »ml rmit Vflfrklni ril JonIVinnrfonA Op^ 
rivnidB. 0r^«zi4 pi* '*^ mak fyd» pw*. iit d« mdhii«t«dl 
Kom kob«tf» Tor itt itnvcoilp« til en SInz« Mi)1kft|£«r 

Derimod knn d#r n^ppa r^ii^^a synderlig Tvivl 
AiEfrt^rujn har spill«t «ii betyidig Ualle I den 
pmUke Fv1l»tid> Det »IferkrMc BevU lifgT^r i fulici 
•prDHlJj« Sum nu'DSl* fil riff, 

rur. 'irvi prnif. Jtrot/itH plnic, hcnrboid« Afjtri 
afioaa — Ut. tt^o, tirfht plme lith. <irju, firti — kil. 
m'ati — go(h, m^'ifi B^t, farjan) errtm^ #tT«fi pli»l«, 
Iwida «ii Aflcr - afiovpa er *- «^Pfr {— Ut. /n^tcm) 4- 

ecr. araMr i'Idivr /if nr<ty<i ploic 
apOTt^fl — Int. ttrat/rr Plmitr knt. orcifTj^ Plt^i«'. 

M«d aporrfs PløUr cfr, fith. ar*Cøj'tft * k«l. 
{»: (n-fr^r^v) Pl^ior 
Stokv«: „Kl iii^lK uf PlmiruV kr»1lT><be Xhvuit fur h'oru er 
bktcD DVDrwflt ^iiEd Tniurini oud AlpifiuA f«Vd«t riKiutl 
& 4U. Iler b«T aiaij oAbnjlwtt Uw xujtf« ii]( wunm^ltcDa' 

Wiilotk Å^iH hutlcy." Skr, Mf^n tvtyJor Frugt, Kara, 
'3«r«hta ft-lrk U Wb. 321), 4U Dsy jaotrc mbOEvaopxHKc «jii«FCK««VDVDCU)ra 25 %uté ^trafra Plov itf civ^ya pUi« 
roTpov — Iju, ifRfrrum PtoT oldiL onfr Plov — M, 

«ar «viv<« dirket Lund 
1. ttnnsm — coni. tnv Acer oldo. ^'^h^ arem cht. A^ 
tAmm« A^-(i> Jord.' (Fick øor. SfrAohHnb. p, :VkO),i) 
Kt cf)k«ll Ord «ll«r «c Par «rthdt<> Udiryk knfinf< 1:«% 
I Ij»«n fr& Polh til F<>lkL mta rtttar crt OrUatJunm« virwr 
ttt T«re bWen korta^ltvenf «AVi^Q<tt i pn speciel Retalnir, 
r deraf er lijiinxrt baMde Verber og Sobaiantlvor« ftofn 
bvboM« åtn mtr^ sp«cUli<'r«de Detydnio& dr\ ftji^r nrTrtt vi«- 
Itu r^ittoHl i at nnCxi^e ffHHitiTelt tVlletiakiib. 

Ptck h^r eadvftdvr« p^ 371 i«\^etidb SAmmenKiillinfr: 
ear. «(i, aI ka« 

«(ar. Mta ojt 4<Ua H^Lntrt pi^rn, pa««. af <^ 
lU tfoitt« M4«t *" lUli. *£faf illMjieU 

u. ^ømøn Sik), $Av«^ %a ^niTimfit Guddnit} for ^mdtm, ém- 
■tfniitf S»d — liib> fintH ^en. tf^^icTM — KaL gfim^ Sæd — 
|liL «rfiiu> ligmifi. 

•ur, ««^ d«(i Hftndling nt Sftft 
kt. ^r^ »Il Siunkiern« Gadiode — litb. t^'« åtn Hnndliair 
•fta. lien atM« Sftd. S^fttid^ 
E^ftfndel«« ttat anfør««' et nlmind^NfEt Navn Tor Korn, 
bkariUt der oplti1J<B med Eljemmvl at lal. far nmbr. 
fimh Iju. /oHna Meel it^lh. AnruWnir, jif [lyi, oldn. harr 
Invt B^p Ord«£ kcmiiier «f ^A<ir 1>«rL* i Btirydnini^fji 
Kom; >1 den nnni* Rod dafkD» OEpru oe <ar (>fierakn r«« Gclhflim. nin 26 J e KNOnil fruEtbu-, der <i|:øttlJe> vaeå Uitmmat Af JdL firMs H 

Af étf eakokv KvrowfUr« Navav i#r dot vton 8)] 
»øEti k*[i gjorc Paaicaod pft& den MorMe Ælde; ip*. Jipi^i 
iAt. Aottf(u»» PS Khi. ^V«£a ea« tilbftfl« iil ta europ«! 
Gnindform ^A«rwiU (Fh-k p. 322j. 

Dot for«tomnur i&iø, &t inno h«r fuld L^«iuimI til 
pAåfiUui. al Ae^rWuaol rnkktr op i åta Tid« »lom nku 
kaldo ileo f«i*l4^hnuropæUkii. I>i'tl« h)U(« 0fEi>'ia at vvit 
nLioind«!!^ U«Dii\^, og b^lv Victor Habn» dar lur 8Ur 
beieJi^«^ til u etillo d« ir doo uropal ti k& i Kuiopa ind^ 
rrod? Suuniurr paA <i mejcvi Uvt KuUuf&t&ud|imicl« 
du^ ikk* nog^o W»tf rat B«n«gi«»lf« i d«DD« Hcofi^eDd« |V. 
Dio KalturpHAAzi^ uod UantitbidJ^? ia ihrciii UoboriSMif 
A»]au vtc n«r)in 1874 p. 475 ff^s). 

Detf « A^i*rbrLiK Tiiuitlif bvvirVe« itt de eunjpwi*!* 
blov« DOgtJC nicrc faaitboi'jid« ctid tidliircre. Dog ma« 
denne llrnntcitd« votctc 5.iE For Uv^^rdnvoLv-. Mu 
br«iidr Brjiuti.* i rr&kikvun, hmU vt A«r ullrr 2 tig Kaa 
vidør«, Ofl at dot loldro jforninnifik« Aaorbrui; ha? v«f«i 
uont af dr.nncr IkikAlFcDh«!, dorfor hove vi CiBura «( 
t!itu»'h uiltj'ykktlifc Oid^ Hi'ji f^oTT ivj^iT i>t?mlig (do 
Ualliao VI. 22): ,Do dhvo ilcko i^yndorligt pju A^i 
ififfion bur et bestemt litddt Aevrlnod olJor qiM 
rjiOD Øvrifbi^dt^n i'% Fyntavm tidvise LvirrL Aar da foi 
]if{i> SJnnitAr i'tkr uimhflr«nclff Knmilior Lund til Dyriu 
MAiuc^fit j^om d^ lii>dt^ for sniii og tivor d«t b#kag«r 
OS ned« dem ma Aarat «ftar tiJ ål djtu aiiden»t«di 
Ag TaintiiK finvll«- I un tii^rmnnin oinlr^Qt dec Saoniw. 

Mon om and Agt^i'brufiot ikk« atrax gjord« d« »uro| 
Folk til fnel bosiddende, oin dor eud uiL'dcik laaj Tid 
dan d«t blav ibland til iSmufiLiidet at indferv dfaRct ufl OU DEX ALMTC IHI>1>EVKH^<«I*KB «AMnnn>«irDVlXLIKO loUoiMf, Mm Im i é^ K«iiiMkv«bt««r [f. Ex. dcu EoLeltte 

EJnwloiD hf Jord), km liAvd« åm nj^ NwHogsrfii dog ttnj 

inttfl;tigo Virtftipgvr. Folk«t h^vdø ED«g4t nj»t« at knvan 

tnd tidlificrv; Uu ^et tu blev«! in«|[et tu«r«, nj[ — HtuI 

drr havde ilfl Mat« BtitydainfE for Kffv«fenteJen — mn 

Luciil« ikk« 1 ém Cd^irptnmg ftow lidligorv tnekk« sti; bon 

tt 4iii« Fi«»d«r. IM stb ah at altjul« fain« Famifi«' o(: «ic 

X^a^ i dfD t4tU4i Skov; luvti d« di^rkvil« Uarkei^ ioudf: 

Ihie tor«« bon. Ogtaa i #n and^n U«a»Mad« var d*r nu 

lijtlttt ainr« lDMr«<«B«r iil Kriffvit. UyrkmriKvQ &f Jorden 

Inrtde «4 Tiat v«dt«likniic ojf rcHFltnxroigt Arbf-id«, «oi(i 

4i jpannttiii >'oiiud«]ivHi iildAiin«db Futk tmvtji- liden Lyitt 

|& !kUa ultTHidifU derfor Tr«Jle, Ofl din*« orhvurv4>deA- 

v«d M OMUi nrrode d«ii) «]kr tof dem i Krijt 

1>H tihraiigtfw alutji i hmflru(tr«d mid fiirlirn, iiiKul- 

iM VU ftladlfainliRt. Dvrtii fordrvd«« blandt ai}dflt «ii bru- 

nviLimr Urcnn»atioii, 

Ponidm FnniiJic ojj t'!tnnd[)tn brttde Kolkrt iniidlvrlid 
11 nogtc aadst at for^varø^ ntiiulig nao Gad«r. Pu4]r- 
Mbtoa Gtder tn aen^li^ L^tkal«. S«lt om do tidgaa Ir« 
BuiuUffr Bvttdfftuiij^uLaad«, »elv ulu del I Virkvli^hedtju 
im ujrin« God. »on dyrk«* pfla Fi<M-ii Sicd»r, ua »r 
dj>4C allnc<lc paa Grood af, ai IJyikninjson fort'^aar pAn 
&t«dfr, liievGci Ar'^'^*=^ ■ ^''i'*)- Å^ vLbvv^it Folk liavde? 
MBTflfpv T^Lpplor« ril altiaa HJg« del fiauim«, muiu »I 
bJLvdo »in« CKoc oatiuuale Uud«r, og d«t var aaturiiftviK 
■om fLjftrakcdc FuJkct den ninieri^lle Vdvnrti Kihvcrt 
w tiliiiTi- VIL Kirke, »f; i vuhver Kriu tar d^r t!L Hit* 
urnni af Helif i</ntinøin). 

34eii <k oalioiuiJc Uuder mnatto for^var^ft al «n qaIioaaJ 
Qbt, Qar kucdv mAn ikke uptrøcd« »Iv^tnvi«; ihi Slruttli^n 
•tDd A»n) laadin ikk* i nuuat Forliuld lil FoIk«u (iiid>-r. 
r. G. KftOOll 

PrinfripirU mjuillr TTiRTpn vn-rt TWlioti*], oai mjui m 
t cl«m> cllor mindro Udtcntkntng kund« Inde Modkm 
4f d^n Mmmo SIcst kjftinf« vrd hioiindcnjji Sid<>- 

Som OreAniMiuooftpriDcirr rJAcr étK ^tu ^t in^ui 
vnlj^t Pi Tftl'nrhAld, hvad di>r jo Q^pmA I df>n miliuer« O 
ni^fttion <^r d^t t'cmutiie««. Man thaa imidlpnid ihk^ 
4t d^t «T d«Ue l]en»yu uleof, u>in Imi ^oit »ifi yy^ld 
mfln kftn m^gpt mpra ntiw nvprh»vl«i omi m ntiiii 
ftTorlroiøk M»ntr h^r tillAfZt Tftllot «n «Uør anden 
rndflyd^lsi*. Lij;esfkA lidt rnAA man tro« at d«ii luifAeii« 
ordniot har v?i*rif( ^jeiriivrnfiirt infd Hmnlelr« Nttin^iiK^^; 
Modutil« fremi^iLftr klftrt nok nf d«n OinsL«|]dip1iv>d, u 
lil UruudtAl har Tri||£t det heiMtc rund« TnJ, som maii kj 
[ dea cvroftrt-iAk« Fnilehtid Uaviie man ntmliir lnlc4 O 
Ti]«Lnde. 

Det scnuAnidko liundrvd boun>vntQit ogfltui Unr, 
Wr» S"th- harjU, fihu AnT-i cfr. kfiuprcufa;. J:iti7/(i [Irer, ILril^ 
litti. litrvut Kriif, ktL ^«r*i Strid. Kt *tRrro rlkr mitidrt 
AnUl nf Hjvro ollttr tiundrf'dor kaldtes eti^ofjb, ot Ord, mH^ 
neAJia fr odbT^dt <»yft Hai<^ den esrmaai^he V^dea i Bctjd'^ 
nirsvtn« Folk, Kritptulk, Mieriii^F, Den flidat« B^ljidiW^ 
mAA v«| visro den opHiiclolifi&. Af delte Ord nfl«de« ^flV 
notTik'? oe ftneflihnxiftkfl Bonitvnalw >V*^' Dift»» n*rfl «f 
Fn|t hflirfd** TiBiurliavU smr Olii^fnr, I Oldnonk førekornnNf 
Etpii!«vn9l»ome hnvinr Q% fytktr; d#l «id4t4 »r |»aftk# 
jeld^t. 

Me<l«ti8 mnn ^r f-nit! nrn at iillmgce d«D j|e 
llnndWoKaining pn hni Grnd nt J^lde, er detr« Ikk« 
tnld«t med den romoreke C^ntariuforfalnmKt (t^T tv« 
nnMgen &l vnr« ondeel fnsr« «nd dfln romervk« Stat. 
i*r imidU'rtid UHAmlAynliirl /ilterr-de Cm dfn runi^rtka B 
ri«4 Stniid funkl. Df^n rom^rjiku fJUL CratuHornp tt* I "M DCn JCLltfTV I»itiO«]»OI-JtUKC KASfFtSrDfUDVIt^UKO 2^ ^Ar<^rdjjmx ^"^^ UAgtioåei D«ii niiUtiiTrc tinhcd w i lafau- 
Untx LvgtgooD, ro jwA gnnuiiol dori^k SkUjidt^ optrllJ^t v^ 
wtnaivc Pbaloux pu 3000 Miind, son 9 Mand hei dan- 
■«de en ^V>llt poa ftlW Tungiru*^*d(i, hTOrtil <lft kom 1200 
irt Bvvfobacdc, i*b4ltøx'ec* 4 fofttr Uui«v ^jnji^vflvs «! 
Udt Hcwufte ftf IaU KiBiwt; i dm Sta og 6tf> btade d« 
niDdn riMudo B»EHl«r uf 2^«n og :idi« blua««; do S Uvoale 
l^W^ l^ord« T^ofrU •Qtod Autu Linkr bftijHcifbr vUcr 
kjuifjcil« Miiu L«tbevabn«de, T eLhv«r Legion tjriiCe «lt- 
lu 42 CtfDtufi^r «ll»r 4S>J0 Mjwd, bvonf 3U0O Uoplittr, 
^ 4f Jfrit, &U0 ai SdciJ O); li}-iv»ftA nKKOfi« af Sdic KliutEa, 
«e)Z0O Mind leuv Tropper, ^00 tif 4dti vg 70O uf i>[i> 
^W; «i|iVL'ri L'dtkri*niikgtdit>tHci K^gav lOAC) MauJ til 
ttQvffr L^]Ei(»D, SåMttud id bver Cenluri« (Muoiiuøcn Jt6ini- 

lUfsf frtmgaAFt Ht Canturi«!] i liun aorvinDUkv Eljvr« 

inz ikke lancer er d«n cK^^ntlicc luilil^rru tinhi^d far In- 

nei> VedLviumvodc (i KaTnJLeriat et ilcu doriin<>d bib«-* 

}, <iir h^jul di-r lrvmd»I«ft #r at mivrkr, étn Cvniiuiv, 

^ dftUfwr LvgioDfiD* UndATAfd^tine, vr ikh« den vic«nilif« 

^;»iuiL>^bfitldc CcQtiinf* I diM» fardvi^« Bnf]i<rj]« i>g iL« 

*olrv GEiindtik"4iddrøde ttit^r -^Uy F->riiiiLr-. ])(< diiunt- »L 

jladtid, ki^>r«lt«r dtr »twacac-e« ■>kAUca u^ ud^hnv«^. 

Om uAturtifiU /\nt«i<rl«e »yafå &t v«rtt étsa, at Cto- 

Vrievi rr mff^et itldre vnd Jtu AervUui»ki; FurlAtniuif v\t 4t 

iWd uiipJ« KrigMBuifatalug tr bJ^Tøn 4>nidannet ^lui tittiokra^ 

bike Prmci[*ff o^ bfvyitM «oui Uruiidlcw ri>r eu uy oj; ui«re 

tliAuvaMijc llmurdrtiutf. 

IMfft Ssi^fu Natur vkuld« OfnuaUaiiuuea vtt^ir SlwifUu 
Ml Htcr Udi Irvde i Bimrnndca Eor Uuiidr«dorj!Aaii4lionri^ 
dvn UttU tr nemiiff or^iaMtr«! t^lUr vn nf StJiUn o^ dras 
p aftthjrojrs H'-grI, d«n nndta ar vn Siaircw akttbvrni^ 
» i r EUMii og atCMA efter hele mi Vihju>n m^re confonii mird iWn Tb>-, 
geoM Tileiand, tom «r frvmituet merl Tilh1J*«lst>ti 4f Si 
tee. Su ør oøAjui bleven Tilfs- 1 d«t hoa do S nidoeuK>| 
Fi)lk. *i>ni frtHifor ile nvri^e haitv virt si(( a( være i Bi 
AéUe Af fwjiiivk Ort^niMtionffCvni*. Romdr«' i>^ <t»i 
Hcii Kumørne btuv KunfttfoTfaLinDC*" lidl efter Udt 
til Side \i Cruturiefoff altlin i;on, aom wdbl«v ^ »pilk 
ikkt rinfle Kolla i »o stor Deel qf Rspubllkraii Tk), 9c 
G^rmAncrriQ findiK der i d«i Hole kiin nng« Spor 
ADtikt QQ oprindelig SlffigUfoi'Utnin^ , hvorimod Dl 
forfatnintan farfrkuminer over tivia d«n i^prmnniKkE Vi 
I Nor^ kj«[id«B in^n luiden lo^ldolin^ ond laddoliovtn 
Pjlkor ofi Hcnxdflr 

Tiilli^t 100 <■:•£ tidlig bl^veit Anvv^dt ogNiAtillndilfllii 
Af udot ond Folkot; dot roinenke Klftd^mnAl or den 
kJildt« ac^49, d^ vAf 120 Kod i KvftdrM (Momm^ 
OmicI]. T, 203); OakvrEien u}; Uiiibrtsrntf?! vurttuM pitm V 
i Kvadrfti ftvjirer tit doi ^ic<k« PUthrim (Ueha, 
pfluiTicD rri(> p< 483). OR UuLl^rnu havde ctt«r Cobmi 
FliidcTmMal c<i.\virXHm pAa lUO uff likliOK 1^0 Kud (l'^^'ii'" 
Krlllvclic Brii»ff p, fll). Band«? DedmAl- tiR Dnodt^ir 
»ysterøot Df« QttruJo (Morum«, p. Z02)- 

] SpidBcn for Suien ^tod rn Jlnvdin2> 910111 n\ 
mnA kald«-« Kvn^^ 

nRolipiODon Toreskr^v, nt vnHver Arno skuldo hai 
«F«r»to l*r»»l. og tillod ikke. ai dfln e^wttige Vm 
d«ltvf>. I>pn bijslige Aine bavdfi kIti Ovpppr^M , F^unilii 
doron, Krjrionii Arno havd« tin Knnon »Iler Phratrurtb, 
hver SUmmc h«vde «iTt rolisioeo Chof. fom AdioDena« 
3Uimm«cs KoD^«. O^mji StflteuM Religion iiiaaiicf h&To 

qDeone Pratet vod den otfoatti^ Ame forCø Nftva I»l nVM ALMTK IVDOfCKOpiBtfKC AAHIUVUifUPVIKLIIKt 31 DS^. tif]d«ttid«a frnv man Ivim i>KvM andre Titler; iJ« 
Q fretnfur Alt var PrytAiii«<9 Prvnt, kaldle Gnvkvrn« hftin 
ytao; Dttd^ii4ifM høc! hia c(c*>n Ar^hoiil- fTod«r diM« 
«IlJcI1ibc Nftvnc opdnfc vi m Pcriiin, ^um frrønfAr AU iT 
étnn éi (iwJ>tJ»oir^Un; hnn j»recr for VodJigtWldclfo ftf 
;otw llil, liiui iif^pr iii£ ImmitKiir Rtmnomf, h-in prvid^r^r 

P» rcltfiiiha UoAJtid«;.' 
n«in«r Ofl: Virifil frcniMillc nm nltid Kon^frnf ^om op- 
»f reJlei«»9 Ci-ftmoniT Vi «rf«riE *f n»mo«then^ 
^Uitia« SAi"^« Kon^r flolv for»Moci «tU ctn Olfnngør, som 
^Bbrvskrevn« id StAtrn« tUlizion, oe nt X^Dophon, åi 
<irtaA S«ug«r var« J^n Ukef^mooiftk^ Itultf^roua ChttftT. 
k HrvflLisk« LticuiTioaor vAr« pHn »ogAng MtgiMnt^r« rni- 

AnfJerlc(l«H T«r dvt tiell«r Ikko i Itoiir, TiAditiutien 

r Korne Itifi, vom var md^iut i Au^furaWid^oiikftb^n of; ;cTun' 
d« B/cD ovtfraiiiAt^nmfl^idf^ med d« ntueil« Krav. Den 
■B VW NuiUJh, hai) iidførtp »riv d«ii »iBrtte D«p[ uf do 
iflDig« l''tn)«lioDOr, mop hnn forud»aa, ni h«oi Cft«rfit{([(3rc, 
n itndoriidtii havd« Kiiffo at føre, ikke altid vilde knnac 
brt dø pnvMtJLK« FtirreiDJiiatr , u^f hun ii]d*uiite derfor 
VID««, kom f^lcalde rffniplactri) Kikii^rrue, haht dUit VAro 
mpnadtt fra Kom. Suikdc?; var d«t ronKrskc PfAst«- 
ifr tn SUki KmanftlloD aI dft friniitive Rtfngedrrtine." 

D« o»ii»<iiatii« iUflicr fcir dvtt« Mon^rchi vnrv nittet 

SiJiUiiw OprvliM', som hnvii« jiriindlnt^t <løn h^iligft 

var nBiartigviA don ftiritt« l'rnuli, Ar%^el]ghoc1«i) var 

i åt åen eon»iftii(« Hogcl fur Ut^crdrosolsro aF dftu 

ioifiio; hv^ enicn Amnn ^Ar Kamilieoi^ vllrr Sin* I 
» utx Kmaat* MnaiC Uaati, fcrcokrev K«Uswouu, At OmAor]£«u tor 
éthn gX ovisr fi% Fndcr til Sod.* 

vbcT pfla en Blfta«ii4e Mftade, al Kotij;*døiiii»«t 
tilkoiD dea AUad, Mm b«vd^ K'UDdH ScaL«ll^ Al 
vild, at BvfijlkniiiuHi nfjuiiiskv Kuluuivr ikkv UMtod af ^ 
ficra, Dien af ud Binadtog Hf fi>nlj«l]t2v Fo]k«ftla^ | 
krtid blev« de hQlliice Amvr i dv aye Bvcr aJk gnd 
al MndWmmir uf Kodrua'i. »rtatii^C« Fftiuitw, Dvraf J| 
at diMit IC«]onUtc-r [iivdi^nlor ui ta^tf Chokr af sin, 
Suicme ovordfoe K«ii£«d4»mniet i alk eioa 12 Byor til 
dfidvr. Di»4t MæoJ liave »ikk^rl ikk« rrhv«rvvt dar«al 
dighml iTifd Mi^t; thi dp vniv iiÆJiun ilo «n«4i« Ath 

K>m il« havd« grundet Aruøme, aaa var d»t 
bveiu d«t lilkuai at ojirKhoid« dem. Koogtdamdli 
4l«in (>vtfrdr&i(«i ud»n l'rui^Bic^r o^ d«<t blei; urvelqci t : 
Faiuilic. Uaituft h^ivdt ifruiidlat^t Kyrvitv i Afrika. A 
dfttnc fbtblFv I laa^ Tid i DvitiddclMf af deii kun^eli|;« 
ditfhcd. l'rotiB havdv uruudi-t Mftri«iJI«, Pr^>tiad«roi) 
vc4o d«r Pricat«<I»inmu-t. fra Fad^r til Saa t>g rriMJc 
PriTil«Ei«T.- (Fuxicl dr ColllAlll£v^ La oiti^ aa^^ 
205-211), ^ 

M^n ArvijlLichcdcn var don ikke aoa ntjdvcod^ a 
Maq tia^xlc d«t i tin Ma^t at Mkre i\^ At a^aaa vn I 
SiatMhi-f rihI den Artf(^be^nLIi^de var accuptab«! tor 
darn«. En rum^riik Kongv indsattes paa fulgvada II 
Uno forW« op paa KapltolUt og «aUc »ig paa «a Swj 
iqinI AnsiifUt v«ndi inn<i Syd. V«d httn/, v«nftEMSidAll 
Ac^ar mad d*ii aogurala Stav i Haa^dvo. Dobm dr*£j 
Fljeur^r «ver Himta^'leD, bad iiu Jion 0|i lo^tdo Qaandd 
lkCDR«u« tlovf^, id«t han bad GuiJ«ni« iu«tl «i ayi r«d «i aynligtj 
PBS JOJtnt IMlWStfeOrAlBKft »illtraJ^oCDVlKUKO. 3S tilkJ#ad»^T^, om ^«Q ny* Cb«f vtt åom RCC«puib«L EH^rac' 
rjiu BimiiteleaA T^ga cllor KQ|^lt^oo6 Tlu^t hard« aikrac 
bdaua SMnljkke, tog deo oy« Sopge Tlironen i Bf«id- 
Im (fwud de Cr>ul. I r. p. 2081. 

Sftb om Årve1i|;ba^0Q v&r ikQark]i>n<lt, v&r <I«r ea Haag- 
Uicb«^ ftf OQiM«Ddittbed«r, »om b«virk«de. at mao maatt« 
M dm Årvebenft^li^ede furli. Man uiaatt« kun oa^ritie aig 
ta^m« mtd r»u« Uieadør, o^ deo, vom paa Sut^ntVapw 
Udfl koaajnuiitcer« mod dc^m, kunde irltQlii; blive tid« af 
ilaaJ dønil. D«n gatLile RnU ntmngt fchriuullr ReiikaØVnliml 
Ulde l«tt*lig gjøn «D Mand a^ild; han boberodv ikk« « 
■m to Forbryder cli«r ot slot Mcoa^^kc; d«a subjcsoiint 
iH i«kyldiø»ti» nruidlini^ LuntJe SJ^re bans fTsnnder urene 
ifc Ko)liifon«n)e i d«n græske Trsg »dl«). Ct <j«ldadr« Til- 
IM« T»r deu at KcngcfoiailieQ uddøde, 

Og»(u dcD ArvebtsroUigede iDHAtte riktnok bøvbiw al 
»« acceptAbi^l forGudørDc. Dtato aabn^d« et autnSpU^ 
»a for l'orrykkeUo ar Ar\cti)lfE«u- 

Del vi) sukdfø fonuiaeb, at EoDKcdAuimet vailed« 

rArr«- og Vatgkong«d»iumet, 4>g tTdviklinKHn aynea 
■t vaira fiaa«! i RetnJcECb afVii^. Dett« w oøqu 
UQrlijt;^ ArvchiE^cdea bafde oin iCod i dea Ældenmlt Fft- 
AeRt« og efLørhuTri dtfmie timiigtuK liUicU dif de F<iibnld 
I BMrmfttamfiinaador, som hnvd« iid Hod j StaUorgaaiso- 
Mico, bl«v iDan tnerc os xnirti tilbeidiE ttl at tiI»Jdo»3jU« 
Wlitret for Suu1i«D»y(>, og &\tÆk Stat^h«rn>yD bavde til 
b Orgaoør Gabtfighed og ArlbiokmJ. Klu^Mr bvl« 1n- 
ihtMT 9l«rk«at koItidenH« med del arvelige Ivougod^moi«. 
luuk« v»t ktuide Ar^rkonijifdmijmet ikk« falde fur Jtfu tv- 
Una ImrjEaa; mea gaotraclonavb fortaaite StaiidHinterMAor 

^fht er derfor forvlaatligl. at n«t«p det f'olk, bM bvilket 
VI 3 a. 
JL t\ KHOOH StaUprincipet vét Bt«ci««t i^*nD«iDføtl og ia<Uo md 
mett abiwfut hernk^ud«, Komonie, niler^^ psA <t«K tidl 
Stadiao, hvori vi kjeodo 4«t, bavd« io^Jført et Utlåkom 

Uau hftvije paaled«« »ju Hnviiisifi dg sio Sut mod 

Vi hAvo «Mt, ftt deu eamlc SC4t vat orgAOiMm 

dannede i)en» iCjxmif. I}«ii g^intliflt^ Or^4Eii»Mioc b]«v 
for 91 SporjeBiuA^I ftf først« fUaj^ 

Uke «Abver bavde Ret bl &t heavendt tig tii Gudl 
pu Folkeb Ve^e. PaA l^uuilietiA Yogtw lar ilet Hu 
d«rMi, paA Slftgitruf Vogot d^wUovod, aoid comaaQlOtf 
med Fftitttlieos og Slaglui6 Uuddotnoifl; aaalodt^s rut 
^giAA en bc!«tomt MA<id»'«om \ma Folket* Vficn« liooi 
Kig lil F4>lfcf!U Gutter. T)»ue vnr nttitrligøn Kangmi. 
det At dyrki; Gud var en VidcnskAbt »om »uAttG Erud 
Mi]d«ra&; der ^hT mAD^o PbvflMr At iA^Uer, »oalrctDt i 
dømn ^t« »kuld« KtfldtK i>g fortørno*. D«t bJav nedvn 
At ikAEfo Sfi^k/ndijKft lilvatOp Dorvod (JEabUfi i4]rea;no Pi 
M«r. Diwo Præ»tor kunde rive MvodJEh^^d^n til mk ug aI 
»fg unkinen lH en Srartd; do kundr v^ma viMiMiva ju 
SutBiringtoDfi Tjw]«r«. 

Ddriklingen i dcon« H«a«fload« v^r oi aOAmc^i^t 4 
Btftyduiu^. »om i]«ij i^elMli^« Myiii]i|^h«d dcii^aojz ^ar a1 
jpiitk« anduQ Beiydaic}; «cd oatiJdagø. Lig«tom nll« fjH 
Fancmener fi>ru» tiJbafi« til guddomuicliee VilJior, éå 
^kcdv d«l ugA&ft iiK-d Elcuøyfi iLI Lov og Rh. Deu 
GrandoprJLl(«Uc «r. ii£ a[ Ket »r }>olllg R«l. Luv 
udli^dct at' U ude roe« NAlur on V^tiefi, 014 cm cud 
d^r trn ot Produkt af Menn«4ik«ftaiideu [jfta d«DA davart 
KDltumUinrlfiiiiikl, «rui rr det di>g eti UuveUj^ at Jillr OH PK» ÆLtftrii ieci:<iDirnorÆtHKi£ aAUVLTsrDauoviici^iVQ 36 MKOkiaer puMnck ^jnmnn det gjiA^omm*\l^r Mnlivin; thi 
def cf ftflrr«d ilen lioU 5ui kcimmtr tit At hvil« pu H«li- 

„O« (iunk Mødt, M de IihtiU f4ji^c «ii]i; Lov« fr&Ou- 
dvniiL KrtUiovtiiø tikknw Jnpitor, p^ ikkn Minos «lne; 
lMi4fMon»ni« trotMl« ikk« at Cykaric, men &t ApoLJoo vmr 
4tns Lov(>iver. Rommi« Mcdt^ at Nuida hArdf Akr«v«t 
•tfr Oodfaidn Eg^» DiVlAr B(rtitk«n>A liAvde modtefet 
Ami Lor* fTA Oad«n Tag««. D«r «r nof^ot sandt i aila 
4m TraiJitio&«r, Dfa amd« LoTglvtr hce dr OtLtalt vta 
ilkv MaudiMi. roaii deo »ligiøe« Tni, aoio Meuimfibrt har 

„I H«m vAr riet cd ctfEjcudt ^, at man ikke kaado 
*«r« AH i{od PontifL'5, derfrom man ikke vu loilpdi](t og 
mwDsdt Al imn ikkn kund« vmiv »a god Lovkyndig« ■&»- 
bani Rktn vtr akyn<liø i Retifctooens Foiikriftor, Pontiflcca 
Hre i Uns Tid dt Mieat« Lovkyadiai-. ICrt«r«Dn) det nmtoa 
Akt VAT ncgcn RAndlmn i livKi., Njin ikki.- tmvd«! ad vb 
bniDoabiDa^ ntod IVIi^JonM), ifu vnr nnrun ARGjvnstADd 
^ fTMUlig Altijortla«, Afl PraiAtenii; vara d« caoato kom- 
Ptt*Dt9 Dammer« i en «I(it Mnrttrdv Prnc^uec Alfø Stri- 
A#M«r t AoMniog AfÆgu<jikAbar og Skil^tiUfvr »tiar om 
Hfti låriåv o(E rtliEiMO BoU^ihodcr bvAgi^« før dorøB Tri- 
^tul. De vBie DomitifrF uv«r lucaai aom ovtir Cølibat. 
Hkmoa Aitoptionne bnroriA RfllioiofteQ, knodø dan ikke 
'»ifaA må^a Samtykke Af Pnestcn, At ^ara K T«fitaiiujit 
at bcydv deu Orden, som R^ligionao h&T^e ctabJeret for 
Lmiaftiac^n Af PornniP og Kultiu; derfor niAAtre frA lørat 
et TeatAataat va)ra autorLi»or«t af Fontifox. Soa^Eu 
t E<en4aiii* Grxodner vAra betLKn«de ol' B«ltf{ioneii, øftA 
ttaite 3?fAbiiL-r. mm bia i Strid* iilfujunr for pLiaiifu;! ulttrr 
ht dfl Praater, ■uoi kAldiai du ATvalUk« Bnidra. Puotiiica« M X o usoov og LoTkyadic^ raw ol, fordi Lov ofi RfJigMo r« ot." (Fa- 
øl«! ^e CouK U cUA ftQC, FK 2M. 222^ 

».D«T wMav« B«gr«b ova Lov iiid«boM^ i de tioniftmk« 
Ord „T(i«Dii»" 0^ ,,TbeiikiAl«&'* Motmcsk^slsgten koad« i 
UD Barndotii ikke forklu« sig KoD£«kvetitso og (innodink silg 
yjtuitjtffVDdc Raiidliug, udvu T«d at fi^rudruDtte en P^nionlig-^ 
M >am A^&». D«q viUaule Viod var on PoreoDtiphod, 
d«ii frtiobrintDada Jord li(?«saiu SwJodM OfiTMUk i Ovu luu- 
ralftltii Vvrdnn, Naar Koageii Mgjordc en Strid v*d *q Dom,. 
bløv Doinro«n Antaget aoni HecultA-tut iJ on dir«ki« Inapi« 
raCiocL Ddd fraddommeligc Ageais vod hvw QjvJp Jnapjr«* 
lioueu foniflk. vat „TUmia.*^ Dnmmfroc kftJdlea „TliemUc«)!.^ 
,^eu» e]l«T JoTdPnn Kong*r/' »ig^ir CJrDic, ,.ftro iki« Lovgi* 
vtrv, mvQ Dommvic.'* Diabo Idvor bvAude 8tg i Ovoriiug 
øodog hoBBuraer. NsAr ru R»kke Tilfttld« vare lii^if, riia&u^ 
dtr fbrdtM en Uga Afh^wrt-W. Deraf ojtitvd SaxlvnaQD^ S»d- 
TADOD Kik ikko f>r&a TluinUto«, invn var ICcAultAic^t af dem. 
S«dif&Dt i dc:ane IVrAtoad kjiJdr? htA Iloiue; ThfrJui^ v.[\fT 
I>ik«, Udtryk, hvu MnniaK vakUr mollDin Lov og DomIé 
NoiDos (dal Aliomdoli^« jira« ko Udtryk fof Lov) (orokomni^n 
ikke hoa Domer (Maine Od Ancicnt law Kap^ 1.), 

Ed Kon»i«kvenlA af, al EUttnu hnvdn itit Udtnpring fra> 
Gudem«, VAT d«i, Dt ni Rvt b1o^^ hvad Romarao haldu 
^u« civiiet nemttft kon jo^ldoDdo i dot indbyrde« Forbold« 
iDclltfin Horgttrv af deo bummv Stat. DvB ^aldt ikke tor 
SUvur ollør for Prammodø, kpIv om dia«« var botatt« indoa Sui- 
t«T)A UrteadA«r. Boeee vare ntl^e, 0{{ aoIv dou inden StA- 
lcn«Orn)uda<;r boeiaLtfl Freuim«dd varuJoa cuonubtuni oft qou^ 
morciiua mod Siut^ns Borger« Skulde de baHkytte«, mutto 
Herren optræd« Ibr Slftvvn, oji; duo b>eLDiD«de inaaLtc ty til 
aiit GjtMtvven <hoApcs). l>oi MakaJdlo GjsatcYonskati bu 
derfor «D ovffmrdBDcLig Bniydnlng i dn gaiulo SUiUr. Ditu« , 001 Doat «Ls«Tc lei&ORAorÆiBKt: «A>[niHiMOi>vitiLi)«o 37 poritoM »r bttiumt itp\y*i om lijtlpr og Grcfcer- At d«c 
ftftsimo PriiMip «r svnmolgomioiilL luui b^tit«*, 

1 Foll<raiTdriiiff<ciden oz <(*» ^^* derpvi fblgtsde Ttå 

vmf (4*r i <to DnTinrpn<3n mntniutlir I^nndi* Am GrundrvQ^t, Kt 

#abvi>r Uv#d9 o^ domtAt of1«r d«n Lov, hvorutid«r luo ofur 

io N*tidDRltlci hnri«, Ætlioe^^rnff ftf Lanrlcnen ^mlc lod- 

»T^gsre «hør romfr^k og d« indvacdre^ir (JirraiAnBr «fLer 

Ral. Mutlfld«« At LoD^bflrd^o lAv^dA ofr«r Inngo- 

ikt FmnUfVD otUr Iruiltiflk Rot o. «» v. {f&IctiAk ni- 

gjorden Spffrephou^et efl«r Uvilheu Lov e^u Mand l«red« v«d 

iwis «g«( VnJg nllArfB en Gadic ^^r nlh aX^von Krlilr^rln^). 

>Dii«R«1^l har tkk« «iu Uprindels« fra d«n i åeu romvttke 

;«)Mrtid gjeldeadff Rt^L; tlii r<j(neT>k Ret tj&Mt laflt-n C&fu- 

Iba Bftge br Alke Indbygger« ttt Avl ram^nkv Kif^e (nieti 

IftdUgalM Af «oda«l KnHtvQ«) ofi w IMlUk hlfiven torri- 

Den m.-ui d^rior nkrivr lig frn Gr^rmAncmc, ftojrot 

lor, MD d« bonio i Munm^ KfTJ, boholdt tin iMTogno Ret* 
Men er dette Til fffld et, au «r dot eivet, at a^e^^h Q«r- 

Ordunu lorBorpor er iinidlprtkri farholdavis oy« o^ tkiibt« 
i«f «thv«rt tnkah bWk, Hon Ui^k^rtto or det ålimadMige 
Cdtryk MoXirmt en AQedniof uf jroAif- Him RoiT(«ni« er 
Udtrykk«! m>£r, nt Ord, d»r vtstook bar Sla>gEDiDg» paa 
Q«nittouk» I9MI div^ G«*nn»niak« Ord huvo en and^u Bv- 
tT^ifnC« fML Am^'/raTr/^x IlLj^env. ght, Aiu« Æ£ttf:nUp, 
HuhMI« E»iUE. JU^yi Ægi^tt^li« ghu flxaJ^ AiwKAti KAmilin. 
Sås«*, ..GWDd«- (Ftclc ig, Wb. ^1); |>aa Oidnonk fort- 
kOEUDirt (MatMovn i Ordet Aj<jn Ægtefolk, Den germn- 
okke *0«<f dotil^ aTOrdi^t er dvu upnn<letigcr?, Mikrl blundt 
Mtå9t ^j^K ad dM tadaikt- etuUlM^ Komeroe bave aIimui » iCUQCMm «3 t»-^ lot iil riiiw, »01:1 vd opriadelifl hot dom b«Ud «tMe^^ 
■Ibf «n 4f d« i BuUa optMftpc SlicfttT. 

D«n OnwUrndiKhvd, jU uawI Kaliøion wm RH 
iiAdonftU lr)ACitaiiofi«r i d«a ForfitAnd, hvon dH var Til 
f?eld«i, f^orilc od irdvaadrine hi^k'^c vvjpkelte; Lukd&j] 
bvd«D var i de Qamlv Suter er mecot betydciig Stnf* 
kim ADvradt«« for ^ix>vn Forbryd»bor En OdTtJiiriiig 
kcltvUt ftOm døf3, d«r er Ma AlmiDd«lis i vore Pa<<\ w 
ftdig «o overordwiliir »tor Sjeldttjbvtl. Ueo EutigAt« 
Itavd« ftifl« UBragQ« F'ormar, »om Imijcr ummco idmI d« 
dvnd(9 SjftbinAiider. 

De g«nl« Itttler havd« en la^tiiutioa, som kuldtes 
taemm ofi vom t>eetod d«rL at aiau i ovirrord^niiifpa T V 
fflildr. naar man i hoiereGrad eod ukdvaahi; CittrttnKte gi*.^ 
dommelig iV?W]iiaccc, loT«de Vnareudrrj Mun al c^^ '^^^l 
nit, hvad Vaiinin hrcmbm^C«^ Mjukrnih tm D^rtnvA AfkiL t^l' 
Dioe otWd^ vtrkMijE. oq dø i [^bai af dfin angini« 'V^'^ 
Éttdt«; BefD inaatlc, tinar do vare tOK^dc op, dra^e ild ^ 
■L HkalTe *ifE el ayt Hjem under Mar>V LiditKe, Det k^ 
blftloriftk efterviMs at « n ikk? rinpe D«el ftflialUn «r N< 
iadta(E«>l af BoadaDne Skcirer Samoiter, Viixnter cg- 
iPtucrr rare drai^ae ud paA Jcdiiv MjulJp. da de !an< 
Bopøl* I de Lande, hvori vi ft^nen? ftude dem. Ofriaa 
mertraenta v«ro ea vér vaoruin (Frellor UAm. Hyth. 
3001, Sa^oet om IjDngobarderrtai rdvandrine, Malcd» 
det lorLnl^ey hus Haxo, s}ne¥ »l Jndi^Mde HeminTMvnl 
on OD tiirnendo Skik bos Geriua&«rao. 

I^D and«n Konv^ekvcnte af den Sntnine at aI Itct 
RfitEyndeUen af «r iiallig Ret var deu at, an Retltphvd, toi 
IDU1 vilda sikre 9if[, aleae ktxods liikrvft d»rved, at dati 
]«d*ft uflder UDd«rcicA Brøkyltelbr. |>cn mantte httlligM 
eller aodeu Guddi>ni- Bn »aiidan H'-UiEelfv akedir selebl- 
Cclif vtd <& riler audnt Cerepoai, ved tn hoitidtlin Unnd- 

Bug, «ocn nan foraiog tAg for ■& slkra &ig GudpnK« Riim- 

tykkt. At dffli)^ bfiiti4f^1ig$ HKAdUQ^ i d? flosu TilMd« 

IQor BciUfoffaol<i«t brLjcvdt Jfor dfm, af hvem d«t «ktl r^ 

■pecurw, «r eii S«Ulølg<<, Oil Gtflrentocritfni«!! Natur vU 1 d# 

fl*at« tilltoMe mvdfAre Offentlighed, o^ Tldnar^ Nnrr«T«lw 

^U I R«cei«& v«N fofnodtn, for at d^t éM kauce kiMMta- 

<«rea. at CerMiO&ieo har ftindvt 3t«d: iiuo Offentligbedtti ob 

Viiiarin«« Nvrwrelse Iiat «firr dvt almind«tige Princip Dili« 

^^n (irtuid 4 UodB;F°*^t til d«D, hvem F»rpli(?iols#D paaJn^K**- 

Det fitder af Ptg m4v, at det før Samfu&dftø UdrikUDt 

^1 rjor« af T«»ent1i]t RetnlmoK, mn iW opstillea drn ReK^I, 

^ de foroadna C«t«m{>Qitr skull« fur^agij« af FrA«t«rQc ollar 

' i^XKlernf^ NøTTw^If«, olier om dette Ikke cj fornedf^ct I 

^^ L'ii^TiKæHff kamciter man til at «e ^u liyppij* InJgrtbea af 

'Vvuiftnw endog i do alterprivtiesi« Pco-hold; i dot nadet 

Enfold« Ikka. Oer komme de lokale Forhold til ai bpWitt 
■ owHTdentJlg liolltr t. B.v um Polkei buer eaaledofi, ai 
•r «r tot Adfl?fcnfr ill at akaffp Praet tUvale red «nbref 
^ Da i PolyUimruena Tid enhvEr nt Guderne fuTrataar «ta 
^Taache, >ille C^n'iQimifrrn'j bViw forHkj*llirttf, *Ueraora Rau- 
^hftM«t atilJfr« Uflfltr H^kyttelao af d«o ene ellor itu an- 
^*n of éme Gnåtr. Snart knn man kaete et Spjd 0T«r 
^"nMark, wJm tnnxi vil tilsyn« *ig, »tiarl kan rniin i Httnrn* 
*1innH i>iurul« med Ud. Bv^^f diaso Kono«r for&komme 
"MGermaoemc; i ^et for»tc Tilfsclde »fDcn man at hare 
taah puh Odin, j dot andrl pu Thor. 

Overfaoredet maatte der fordrvt an rnli{Ti<fii Cerotnooi 
^^ enbrer llaadtintr, «oni »kuEdc have mJig tictydain^ eller 
tUtikcer. Bletineaker maatte ved »in Fed»«l htlliao« Tor at 
étt ikutde hnvo do Samfandet« M^dlpiumpr tilknmnipnd« 
Rettis^^fT (al T«n frtdMUg, >t roTOiaffe d« Ofioi 
vyta tiétarår^n frr at ^t^ Handlinger RMsknft. &( koi 
«rhv«rv« fln Eivn^omsrPt, Mm utrkjeadta tf Sunfuod^U 
Ret (h docninium ex Jarc <]viritram L Ex.) at ku&ne &f- 
»luU« KuoirMkier, maduge Arv u. < v,), D*ite i?r tittnufc 
B«lvdaiik||tn &f *« SkLk aom iJ#D bv^icDckf nonk« VukIi 
nioff ved K^ibrlcD. Ed bIis Ccrpinoni nunttD fordrt« 
IndGn&pUii af ^jflmkAb. vvd Atioplion ellvr ^^tlwiDintc, 
CrhvflTT«^«« ug Ov«rdra{|<.'U» Af EteoJom (L Ex. en Grit 
nød UiundOD« bvoiwr lai. man — {rruxncipath) - ^t 
fnttnd Pick oor. Spr.p. H^), i detBck v^d die LUuhitndli 
D^n Hftndllng« d«r ikki- vj^r fnr^uu^ei moå hehmit^ C«] 
roooiar, kando ikk« hftvo no|Z«n »Uswii a: r«lli|t Uyldigbi 
oe Q&odlm^^r, ått ikk< forctoe^^« i flta n«n»isU 4t d* »kdi 
bA¥P (rn juridUk Virkninif, men »iim (kig bi'Kloii i <Ji»n ydi 
C«r«mooi, varo ugudølig« dg DtiUftdølig« L!Andlicg«r, t 
hod FraDhtfnio don HnodlJDS at kute en Steo over ii 
thi dBiuw BaodUng v&r etkrn en aI rorrrpme for Erhvei 
velw &f Eiendom. 

Uke aan &jclJi*n boitod Cwemonierne v»»cntlig tWt 
gaiijftke i tn Biiundiuiui] af vi»He trj»t«mte Ord. t*n jurldk 
F«rD«t, Aiiin formelig ilJI»ii<fB« »n ic&gisk Krftft. Hge*oi 
TiyJJøbnDler« l>o ijarnle Lj>vt«xur var« hoJli^t* iodtU d< 
nindiU Bu|[ALiiv; at fvr^adrp <^L UugbLav, at &«Ur et Ol 
pwi tn anfl«n PUdft, at foraodrø Rhytm^, var ai bcrøv^] 
Lov^D« ain Krafl. O«! Fctrholdt £ig med Loven «cm nai 
IfAoniMa, d*n vnr kan rnlbi>h;igrli£ for Uudeme, forjuuividl 
di'n blpv t*citffri^i UHinjifiirL Drrfi>r var (na^nlii; i ftuiii) un 
R«iiighod tJAdfikilleJLg kn^U«t tit Btc}'tte]»#n af viu« 
cnl« Ord' Vår dvr.f. Kjl Sp«ft«DaAl om at indøiu 
Kontrakt, skuMø df*n Eirø higo /^H Kjxmiitii og den Andi 
svnrp ^jj<Kuf«v (K. d« CouL La ctié anL 227-^236^. Et ^luk« «gfi Fodipld fr«mVem p«i Qnind af detl« 

Piiadp vH^ Proct«(«r. Ceremuaier >&ra fornødTi« oq, (Ia 

4cr Tftr to HA&dkoiJe, outtu (U adfarvfl &f berø» F^rur. 

KUc^ren va«^ MMelflvUfi villig til At for«t&eo <J« f^rrtodtifl 

nttge R^udiuiKvr. luuu dHi« var ikkn iiuk: In^lktavifJtf 

msitu ogsuL «pllU »in Boll«, og det bkv d*rt'or Addi^eadiflt 

4L inalstf« h^at doUc. D«n opriotMiiic polytbmli-ikc K^t 

4f* ftlfiiaa ftftnunenligDVt Jiinj xoi tiAVe den Ssrrfgitahni, Jit 

wm tirvagt pUMa, at iDdkUn^da mødte i)t{ farotog hrad 

*i fiMo kftlde do pnxoiauAlic Skridt. DctU moatta Kjnra 

MniJ Ret rov^t indviklet og jnre iltn en mrgnt fonnd 

funktr. Kn mBgct luilik PrucniitiMUbdd Ayn«.-! dt^ri rutnnrKkQ 

tt/iå iKiitf Mtf*^mf!V4ti iGtiiuR tV. 13 ffjtJ »t hAvo wrot. 

Uia »yDf» DjEMA At vtDte ipmnn«! i GrrokfraUod (Schot- 

OM Alunh. L 30). 

ProcøuHis Princip var s«lvf4>1g«1ig, At d«r itu PartAni«« 

Sét lorH^KU on Tis b^ténit Hnkke Af c«r«naoutase Uftod- 

i>fpr, og Al det |*jefi04m diuv UsiidJiuiJier skuMt vim aly 

rfijg Aelv« pAA hvfø $\d^ Røtt^n var. Enhver wAdaD een- 

MkiM B4adlins Ulte tit SAmvLltii;h<]dou* oe kun di>D, der 

Urd* Retten paa aio Stdr, forudMit«« ai kuanti forttUfc«, 

hvid dffV vjir fofni»di*iit« fur at hun kIliMu vM>rp Utand til 

Al cprctbfrUe lin K«t. Uvor Maud« H«ttii;bi<dor vato aJt- 

M^ jitillf4a Boder Giiderctu dinkte Bt^kyttflae« nttAr d« 

AJiIMm pas Pn»v«. Ho Imiigv litrvarel Kojmekvuul« af ilenu« 

Pk«CMB»A4o «r d«fi ftlNJrk(< Aav«iidHi« af ParlNUdvn, soni 

b«vtr bjtrmm« i åfxi aamcnclnomkc Kct* 

Dwion Procw -nu imifllt^rLiii icrundcrt |mA et Altfor idca* 
KffOak f^riodp til ai dtn kuude «Ua tig i Praiia. Oremoui 
bkv natvrtijEvi« »tillci mod CVronioni, ou dtt IjLev ikke af 
Ive nwdlingcccti« klait, bwm d«r havd« EUc. Nii maatt« 
mao iltiAa iraa »n af tvpndv Vpip, Kcb'ii rnaatie dti ind- 
«n Dtmwrat, idat en mADDeslEvIig Auctoritot opimtått 
iom dan Ar]Qcrtn<]4, ollor 0254a mAAtt« d«r pu •» mm 
fld^*r«Dd« Miiad« apT«ller«fl til Giii]«rac. Den toral« TrM^- 
guaginiAMl# vnr nAr.Tirtl^ >iT<^r irtnn håvd« ft «i«rbl og a> 
»«t PnMl«i)fcAb, hvtt M^dl«mro«r knnd« opirwle ft^ni Dfll- 
Viorc, olkr h«or PofTtheiøoi^n h&vdt T»rti buwd Ul nt jjvn 
8t&t«n 8M 8tærk, ai SifttHiiisgt^D 8&a al «igv rar blet^te 
<(kniw Siftihotdar pu Jorrlen; hvor tS«tto ikke var Til 
OMAlt« man if lil Ordnliet 

Mmiena niao i firvktnUnil ok liaTiflD iidlit^ hxr ai 
otient «ci mvcfioikoli^ Do(TismjDdin1i«d. niaa fnan ku* 
datiot !toni ot HtivadmMdol i d«n fprunmcJiaorm'tnUke l'i 
bvftd min tr IterirUiget til «t idirtlc allprod« af Jcn 
lOm åfit ftpiikr i den itdtig^ Middrlatdrr. {UeiM Ælde 
ftkrøvhj^t koQeUC«r«« ved Snmmooli^inff mod iodi^k^ 
bold.) Ordalierne kunne vnrc af mao^ ri>i»1ijel[iGe 
AHpredp der Fnrliold ved Spydkjwtningen, M den 
lorHoffOft mod L«f^ni«t i vanskHijre og ooaturlige 
tndnhotder et ordalt El«nieat. Doauden forvkonimrr Vi 
o|| IMpr»vemt<, (iaa»ii nnder JurdAfrlmmel, Tvekamp o^tj 
I>«n j[ftEnlt Dortkfl Holmen g v&r mefttt ccremoDtM. 

{M er af et:ir Betydning fL>r den hde ItcUadriU 
»ntiui Fotkil fru ridiig Tid Kf knmuitrr ind fouiOrdalki 
pBA dOD tn^nneskelige Dom&Tayndi^liød. ] nåfU Tiftt 
uddannr^R d(^n ei?ettligc hellige Kd, idot K^tkn, K'-Urfcl 
og ItitUAnt^^Tndelneii bljvEr he)li|E Uh tsttn Lil Hd«i. 
Ordflli^procAHftan er Forholdet iindAHodøA, Her orVidni 
Folkot, Thine«! d(iD vn^^nt« m<tnnc«k<ilL£0 Aoctontcrt aom uti- 
berind; dro bar rigtignok efter Princip«! kan at koDMaierrr 
HeKitltatflT, ni BrkjnrtdnFaktom: men dfinn»ErkJeDd»I»e hiv4i 
iDffi MYi^i v»d £ig. Bort Ian Spiren til en SecuUnMitloo 
af LoT og B*t: thi llodt Loven* Boatenitlifrd og trods Or- OM OfiSI AtiOtrr« iSD^OBVIOrÆMIt UKPITSDACttVlKLlMQ 4^ 
diM BAfttt« dar dog oUa ijpsl«s trivboniiiKt SpRrE«Taui1 
Ex. odD C^amoolcni« og OrdAli^na v«r« Hi* pDrnctft* 

S«lv« B«cnb«t om Lot og K«t «t atu«a *n Pd^ttwis- 
IM 8h<U»imig; det «r den kF G ud mie txp^li^miv tLioralsie 
r4«ii 1^. fUAiaiu Dom, Ordoln^. gr. Si^tt^, g«rm. 
l>om, Ket «r Kod d^a ««U«, ordn«, cj^r« ofr. mo4 
I t SUbebc m. ^aber Fbk ig, WK loU 102); >) mvn 
RMtanfllk Indh^d guu- fi>r tm stvr Dwl (ilbige lil 
o| SltfgUordoiDirfn« l>^<>^ Df*Ue cO<ld«r f. lix. 
Tiitn. der W lin Kod i FiunilicforhoIdeU $*mU re- 
Kftraktr-r ot fluv lilhAji« til Tiilnr. iVr ligjap fArné 
¥ dm ffnUlig« StM^dknnrUr. P^ lythf^ic^vu, det cn^nded« 
Bfiod«!, vitd« e>n«JKe lifi ^vc DrdD«t ^«Ecr) aDd&r]«d04, 
dfT o^MA vU*rsig piu doStt^or, hvor den hhv Imftnd 
jil |^«iin»atlorip m OpftttvUe. I Rom him mftn ofn- 
intct, DC i HéUnn kcii u^r« lititt lil Dl(>{|heETri»LOBti- 
tt, Bt HuisJte iDl^ftHMuit 8|ior, iwrTi foier ijlbftgv til 
t ituifli«! Tid, IkHk« OfFvniL i d& gtmlo lydftk« Low^ 
-iinc Bf«UaiBial«CT om hvod dor økal Tom} Mord Off 
•fcDpvh Drab IakMO V[?i;e^ paa, om dfii Dr»bt«> L«* 
•r UdTvi >kjnk «dUr ikkti; don me^t lilfrcidMtilUnd« 
er TvJ at Mfro i dnti Vo^t, som den c^nile Fa- 
ion laftdo |>A« D<^i>TAtfiM7n, rom jo blev férliiDdreL 
man brapt« I^VfTAmøir tilside |vn ADrt<tci PnrklArln; pvttke rofior utur i t'orbuidcliu taoå rifnø^ Dottc kan 

I BMydnia^mi Endduh cijf nm» ktrn iUiii^nafut aaa trtm 

ittlgfabM RliTtinø, Sanuf, Krh«! UI Arltftofili. HiAilfnt vj^o« 

ktfvrrd« ot ffr i^avi Cit^'iH (FuaicJ du CouL C, B.ni. W), 

i brntyda, Ulildr, hiijrvcit iiiuj Inlvn Lcid |A]i Tniiki-L uoi 

BUldkkvd*, bMtffliEO <-fr, fiirL r^rlfirh Kt^i, :£4| (^i>n Ud«) 

kt Jm kaa dike aloJlc« frm <l«t tcerm. iny <« ma« aJtna !«• 

døn af tkjiirni Mflglnr lipjiirniut OnU^ii (l<'Jrk Anr. !<|>r. Hl»Jj: 

rfftt, jbJUiiu iij{«t ai b«tyd« I> SMdvanØT r^høo« 'IVo S) Lov 44 ^CEk^M 
li&Rvr forflvriRl ofliftA n«*«)^ I don juuhhd livtn^BUiing 
mu imø« Grand«n til éia Str»tka>h«d, bvoriiwd voro jpunW 
L^TC bohaDdlcdt VftirovH. Dcq camk Paailitrdifloue Virk-| 
Hiitthi^cl kotn njpuui liUjn« I don Køriiilon ScTMigliød, 
m9d d« jnunla Folk««Jaf bolHUidlvdo F<arykk4)åm tti 
«UiM (at forrykke m Tcrminiia iu hc« Hon«rot lo 
el BBcrikgism), 

l>«t Bf «ftor bvA^ (tor isAJaitH »r fMmttdIltc 
TiASM« koad« udvikle »ift dtTlk«ii, ftt F4>lk«t kosd« 
uud«r el formelJg ffetftUigt H^rpd«uim«, Bvtf 
kDodøk ofirAA «t i:i)lvp AD^ef^d^ tom d«m, der pSA 
Vogne (A^d«, hvtui Lov ^^^ Kot vju, Iitia da lunida 
lim fulde Di>]iiAiuji;diHhFd ofi trnuj^v Koaitaii tillid** 
vjLT Suten i ViE^eliffh«d*D i diTM U«Eidcr 

Pot vjtr iJott«, *oin da ajptA i nivr« oHar miodra 
ofaaa^d«'. Al Ilovdin^cn* Ofl^Ataiaiaot. den 
Pur^biia^ Ditvlklttdn dvr Hie an n>dink RriimiD ri 
di&cha Alutthuni^knnd« J 79&J, or di«*« Itrvniflor £avt 
<a blcprk Ort^auLMtioo. I Hoin Knvdo PiæMomo nom 
kjaodt en (nd^iilKsijde InddyiMa«. finlivar olTøofli^ B 
Hufl »kuld« Millas Qi]d«r Gad«roM BaakyUaba, c% d 
ttftbaadaa der PrDBet«n Aditnag til at uder« ca atar Hyx>4 
Hjin kiwd« Jo uiiduK uudar vi»>e Oiuntivudiehadar kal 
OQ Fo1kaf>f«ltttoios^ Har vai dar dog dra^ tbrtw 
Micvro Grwddni^r tor haiti; thk doo Cff>jnt[i(;a Statam 
Ua daa A^tid hutl de Tt*rdRlt/p AucluriEni^r, I Gallien 
Pnanani« eriivpjYti va virkvlj^ Uuiuarat. 

„D«ir havdtt vvM aa Tid, dA iiifr«D Magt i Gnllinn Im«4> 
ktinnot mA^lt f\z mvå l^rfutrrcr«, og da bkoniter og Ftf 
adlnd i^riii," (TuNt. d (\ IIikL årt imiiiLuiionK palitiqM 
d« raockt^nna Fran«' I. 9). Dpt t-«r den ga1li«koG«t»tliKbt4 
«ain pAAdamtc de crimin^Jk cg dco »lors-tr Ik«l ftf 4a cMH 
OM om ML09t^ ni«o«oM»Æn» ajuftrKDauDviKLCdi 45 

Hede Q«Uieo lUetum^dtf aftonnai til Je aarlig« AmUct, 

hdvUtt i en b«II>^ iMnå bos OtmuCtfrn« (Ib,). 

Oiu Gerai&D<n« lororikr IVitiu, »l dM var PmaUrflv, 

■U&flcde med LpienW 01; Ded, 4t det v^ dom, 90(n 

i\t i d« ofonlqfi; Kunsun i iii|^r ufr 41 d«t vjit 4)<nD, 

tbtvd« K«ueo til jU AUviT«. Uai Seranooflm« {«t gvr- 

Koik> er d«t vHor haua Udc«4^ GuddotamcD, »ocn 

iiET; All er hwn uodetkBatdt ug lydigt. Dt^dMtndTpD 

ihOA Germaacnw fuldbyrdet i Konn af *q OtTrin^ lil Gu- 

Oi^Ul 6c C<^ul. H- de« 11U4. ^ d. ran, Vt. t 385, 306). 

liitti «f de iodoeotopviekt Foik oi»dpk. M d«t pr^bie- 

B«rrfidøttniii «nu^ beiydeligii Dinwnjuotter. Da f d«iifte 

imIo frioM« TftT* Grøkema ok G^rmonani«, Jog tkil 

C«B cBnmcre ind pe^ Korboldoc hiM de »idHte.'} men 

bM«T« den Mft<«de, hvorp&a Jm l^kkedn Grukvrne 

piralyMrf den aviubg« M^flt. 

ronideo dea offeutli|{e Godadjrkelfie V4r dor oe^oa en 

De Fhr4t£ kimd« ikk« alena d^rrie aj^l- Punilii^- 

Idomnie, opw« tiud^ tn4d en miire caiftu^iidf 

tknd« kunde KJorea til G>eQKiAad for privAt DyrkolM^ 

t|Y«d«» ded K^iHllien Verdifrhed; åau vnr knyitøi tj] ea 

piDi pAQiili^, Af sAkdAune (.livttte Tflmplur vAr d«r I 

lUod AiUkiJtv«, »OU a»do s>tor Aaatstht- 

ll«ii GrAkenv koode forudm at bonvondo aif til d'iMe 

'irinu Tetiipk*r o^ til i-w vi^vn Stnu Uqdf*r, o^aa mt^ 

im ciJ Tenplente i de aodrv griB»kq Stator. D«r var en 

«a livlig PorbiodeUe, oe d« eokolt« &ui«T «code hio- 

I dea Grad uffr* at der ikke opkom detie ModuM- 

IliecsffrrboU, a^Di ellørtf var d^t Almiodelige. Herv«d oi>- 

der ca Koakurrtcce mellfltu do gtrLettig? Aactome(er> »om *) dr- tter« Ciha|:t utvr d«ti noTsJce tlintoriv p 41 fF«. 

* 48 xumon tt auup«ffCt mare ni boiy<l«, ion ■& udviklM poijiluitfÉil 
Sff»ni aldhg ktu vvro syaikrliji MaiBaaluiQe*o4V' ^ 
w Strid mclicm Gudenrt t^ra ckr tv Strid iDdUfD Pw- 

Mod ddUD« UdviktiD^ Bf fcrftioldon«, »out 
don iEnD»kc Goifftlittbod^ SUlUiit^ bAvdo doao« kon M 
dtt Dbq tniAtte hAve orRnnbotvt ug til et ilionrcbi, 
Indafi utm dM trkk^det d&n g>ltii)M;') m«n dortil w 
ffy»l.v Foliftheieni^ f<>r udviklot, dol tpwtk^ Liv for 
l[CC den grvvh« Udvikling for r^ik, 

D>r dARDMliw imidlenid 04^11* r^rdftlig« SUDodflr 
Bub af SchUdAnfi«taai]- 

bc ScdUn fw«4 »ka^U k&a den ikk« cindgfta «t 
tov« «n vi» Af tipjdei« D^lin^, om f*ad denne Deling kiui I 
tntn «ll«r aindr« gjatiDt>ail«rt. D«d Dsrm»iil]ffli«nde D 
vor meJktLi l-'rcdi'dB og ling«tiB tiyd«r. tiAod&np« [>• 
Iwvdtf I hiiii! ^xn\ie Tider* fivoriiied vi her ^iK9(kj«fdgt 
T«DdQur«rr lil at fuMtu& alu pka cd jpuiJikii ftodto 
Qod i MDorc Tidor. kcuttcvaiunct Ina søa at nøe i L 
Fakttfk iiidtnudlL; tnua i Mii Kadci> Btillios * ^^ Ti 
■5 lUO sikr endofl 1 fUire TilfEvtdi'. D«r mMOfllodo kan 
Skridt, AntAiJt(}lMi] 4f nt d^-ito takci»k« Kurhold og>^*a V 
dat retlig«, ludtm« iokc soeh bckjeodt deCC« SkridL, 4 
aodrv Sttcirr har mui vA'rrt onr *<d at i;jnni d«c UtI 
gaml«> Aiti»kr Phykr kaldioi^ Uelcuntv, Uopitt««, Aigfkortll 
1^ Aff^adcif^ De IS ndgtc UccrorncbQr botfde Kri^ert, Ut* 
Myrder og Arbeid«rr«, o^ det infvi« Navn anU^w at U^ 
tegn« Adptpn (cfr. Scboomann Qriob. Alurtb. I. p. 52S ffy 

StAttfoa^eu iidi)ved«» af K(»&g«a, SlffigtfhevdiGftfmfl <4 

*) Diiii vor en nrkt firHoniArtet. tij disipllLieirft »f uudei cb 
funsia Hid ttill«! KorjiTjnitloii (Fimtcl dv G^nliUi^ }\M. *i rttt. 
puJ. d. Tauc Franpt I- t<>. 
(W VtM dtUKTTE IVDOBOOTAItlCK «AMrU3rD*[7trVtKf^O 47 IkM i >1d D«lh«d, KliflCtoT og SUv«r nainriii^ii Irwvø- 

fL Slugte og $c«tiii9i«lMTdbggnie (Unof^ tfi SftDOt 
Mi^^i'dr««, gr. x^P^^'^f- fiovhavrait Storftt^i«^ 

Do d« liøeovufor d«i(« bavd« t»n Myndigbed aovD Hor- 
Bfer KollekuvL luv« de dajaoet et AriMokraU med eo 
U til>«ijd«l^ Magi. 

At tiel opriodtfLg« iuiiucuruf'uijoho UHolk lij«Q(IU llo^ 
riv Bølg«r dtuaf, at d4iiE( N^ira cubva k'^'" ^fti<^ h<>* ^(* 
tifcaitMiimwi* Urffa» (kurt i d« ikvijikt- Sproit er dot tabe), 
, d«u Ativcodvlsa moA vnr« iDot^ot lEMitoid Hq« dvM FoU; 
i 4cD ApUlcf iq^^it nutj!^ ilølU i dtrcx Mylh«ln^ (ll^ho; 
tlierpfltafu •to, p. 3d~53). Til Kngthru^ iinvipnde«H 
D pui - Maadtr« deJft (tiBxt d«D Utu Kri^voitut d«b til 
ride pM. 

At KtigivogiwD foreLommør 1 det hom«riflk« tirffikt^D- 
UL vr U^* fonmdørligt; Ur«k«mfl»Kctbiod«å(tdrnk«dUeteu 
t IWsK og d« ui&ttfrk« M(iD&rkt«ra (Eufrftt- og TiGri«- 
lltti*} Kfig»iogii kiiodø nirgei i^di bavt bmel kiv Vvi til 
mk«DlAcd i IJ^mon Dog«. DeUo laort pufoldtiud« or 
K ti amIa |<u doti bo« del vculiigAt« af de ettropniake 
>lk lk«lt«rii«, ui4er uiuu dtiu ikke LbnikuuiuiiTr bun SLftver, 
ikt og 0«rm«Dvr Navnet paa dvo c^onUi^ KrtifAvo^ 
Iøi4a «T H galiuk Urd, itom »oacrc ^^k fivftr i dot latinMio 
prvg. Det actagcfL at bci^ydc en VojiFn, Horn niJta MAar i- 
Uidivogoon« 2diit kdltixkc Navn or cwifafiv^ ctmnttfi^ bvU 
bto Lrd eftor Zcu«a (Gr. C^li. 116) or giunmoliisk /éa *- 
it^ tiifiHt VognotynrcD selv heder pta Irtk iira> Soid- 
eallsQor tontt hftmvå in air« pnmAs, airech. formus 'i^Wj^ 
l^dfj««, 4TV boqastit bii^soa luaa til at tnako paa, hvad 
K>ttt* brfcU^r, ^iii Qri^aiiriorne: Podfoik«! 'i dor«^ Bovcd- 
48 J. t. KltOOO magU EllWu Stammer hat« oguft StiidjiVD^v; 4n 

KchiechQ Bri«r« p. 74—75)* 

OgM& Ryutfi^t ^^r «Q af <}e udocurapsisV« Folk 
g&nimel Tid meget anv^Ddt Vaiibenart. Do« GitllerM 
if»i Uov«dv&ftb4Udi oi; beuod af Adcfm og dtm buuk 
Mund (MomittA. Ram. Ge«du III. 225); hOA RoaMrao 
Cnt (le arlJrtt« Tider CavAtl4-H«< Jeii I>«b1 af Araieefi, 
d« mtai Fonuaendc (tg meii Anseedc gorde T]«ouicv 
iiyttcme barde Komuigpo efter ConluriftilOTfiitnmiicc- 0| 
(iirriiijuit<rna luivt^dtc tlefit^n til Kr^bnig, ni^tt Id 
UtiJft ho» dom var Oovedvaabanet, hmd ^or jo foi 
ojc>u w Tiltoldot hcrs Uomvrar. Cttinr forUrller 
(4a bdb tioiL I, 46) At ilc h«vtlc dannt^t i^n Slog« bN 
VftAbønari. b»tAnw(1« af Ryti«r4 og Idt lafanceri. 

Kt Bevi« paA BrtydoohodoD af den Kolk. Aom Ht 
hwt »pillet, Lau imm iifjnaa jiiidt I Ovti OmHtjDudigti«di 
MamAOg« ttieouetkell^r^e Navne «r« Sammeiwfttnliigei 
]« Nara (ff- par& KiafofTM, akr. A^vagh^>4^a, 
"Jjcjtapx^^' P'^'l« ZJp^fdmir ug mftfifie tiere). PKck 
grii^thtihe Kigviiiianteii GtttL I87S p, CXCITI. 

Dvnikt Kaiuf rilbent ulter itlvo^» v&r en ariitol 
Kamikjuaado. Ikko nnhvcr Ilr;»t kuodc bruge« (U Slridi 
Dg d(ir tunattii OvaI«» til for ai Vnnnfi dnling« I døn 
K*mp mad tlaab om at ^dt Udfald. Rytl«r«ti 
bavc baado Tid og Penge at auveude. I den gamle 
bwEod ogAHa Ryttenet altid af Arihtokr&tieia Mi 
(o^ deu bAandgADgne Mvnd); saafødes v&r det 1 Gr»ki 
Italieo ug Galiii?D efter udtrykkelige Kttunetomger. 
LiJvu^UA vaj' uugdL endnu luirre arlaLokmttKk. 

Om dtt galliake Arbsiokrati ytrer Poaiel de CooIj 
(Biit. dc» inet. pol. do Vntic Fraace ]. 9): ,4>et v&r ligcsoAl OM tlim ALIMT£ UDOIflUHOrdEtflKK LJkVrVKDaUDTISLUrO 4fi «f acMt Hlod; dei wU ^a Styrke pu daguig 
JoidbwiAtohfl og &» iia Uveb« i tit bnge Vubeii". 
Gidåitt] akUdrtt ovtrboirHicl noai ut Ijind, kror Jordva tju 
iteMdtr« (kl Stonnmids D««iddvl»c o^ hvor dun nvHgc 
SdftiiniiiB nulCft fifid« m« i at eoa Aii«tckrUiot CilbtODd« 
^ mvdii^ de Kmt, »om det bed dm (F. d. (X i c p. 
11-^)3). Til n«rm«ro Bntycolng if dotu F>3rfaoH ku mnn 
bvjtu l^funMoiiigarao om de gmmolirak«. D«r v^r for- 
bri4«l eftaJ«d«B» U d«o Jord, Mim tilhørt« tn T^nA dolA 
Ml« ftf d« ftuA;«iilu« Flaths (BeTdingarDe), hvoraf Kod- 
pi [Ai^) v&i «n, d«U at Staum. Koogpo bvøtyrodø Sift- 
tcftoJord, mvci bavde ikk« K«t lil At b«Qytia mert oDd bvAd 
Air t&r bain tiklAtwt ^trni Iiuik Ajmeu^; Slftt«tiH øi'hge 
Åvri var fjuUti (med t^adrag al hv&d der var udlaet til for^ 
éjtllijc FuftotioiMtrtrV KeoKtfrnca eøet Land og dcreftMeo- 
,4i(9Dd« w tildirlj« basal ininl Klttini<rr og Afbaa^gc af Tor- 
S]af*t. Dq e^rig? (HaIIik l«v(tde paa derea egi>e Jor- 
og bofaoldt ond«! iia «i<m Bestyr«lae ^^arooget, som rar 
nodigt lor al ds kuao« opnthclde Aia Vxrdighed. B«-* 
beboedf* af darw f^ii oi; ufri? tilienter (O'f'Drry 1, 
140). Uo ovriica frio Mnnd, do saah&JdtQ Bo-Airt^ 
bo botjfxior Ko) eiede iike Lftud, iiieD Pae, aeni d« 
Eat tii ai ladn gtsMim pan SiatPiw Qnind, fig^ftom 
Jord«9«rQ» raro lorpligtod« til pia viu« 6«tingotAet at 
■4« KluicD« IlGdkmaior bcaytte doroø Jord pua deoiK Yi^^ 
JVCciry \, 100 Sg>, 

Deuo Ahstokrab af inke Flath« og gallUke slorf- UTaQd- 
«r tydvbgm de gamle Stiegtahevdmger, der aeea at 
tileg&ei flig EiøDdoitiArett«!! til SJwgteca Jord- Dette 
« 't Korbold, aoin Ikke ^r JndcrAadt bos alle iodo^uropø* 
kå« Folk ojE »om dorlor oiaa luve bine epeoi«!!« Aar- 

Bul TMHBf . VI- 4 ^ H J, e MHOAH iki kom I dooce H«na4«ado ?i«tDok »d pm, hvor fait- 
boeadc el Polk vat cg i hvUktD UdAirakniat Asorbofsl 
kavda Uirøgl Krndnfttn tilsijp. Uvur (mm CmååT farute 
om Uorm&acrac) Uavtiinjfcmo h*«rt Av dier ulUd MPPit 
l^vOnlfe til Flylnia^ vilde »oWføla^^li^ coru Ret oicr Jor- 
den freiDtrffidii stjnrkarn rad ttvor nion lOndig H«t hnni 
r«& <loti Jord, njao ani^^ liftvck tnfjot i BMiddAlMu 
diijgeu beordredo SUndauag paa ti b«»Uiiit Stod, tog 
dtit i Baiiiddelh« paa bele Slngteah Vogne og Mwgode ki 
FovdlHdfU. flAfiA Uftgt ovor don £nkolU Uov føaafiU 
megei »tor. Hvor Fsdrilt var BovoddA^ea, v&r dot klarti 
At dvr VHT (fil WV^trt Mur FuraLjvl 14«!! deu Ret, hvuruiid 
min oivdv lin« Kjer, vj£ dca Hei laao httvdo til JordM- 
Uot ono våt «Q Kictidoia^ret, det ondet on Hmc^rcl, mø 
Lud kundo t«DArtlse uiiii^r SIsgtflhsvi^iiGEonK TiUyn. Dm 
Mdsc4 Sæcning inttoholder »M at t^ige Grund snr nm g^n i ds 
gjkmie irolcc L& od bo forbold, 

Gttuake iLuilorltidoA bon «t fuliikuujcuou fAttLboende Folk 
mod Agorbmg som noTodDMingsvel. Ganoko viat 
dfo oldate Søa h^vo Korrotiiicliodcr tromfcr a^c Brødro;' 
men nogoa ma Lipitnl Fonkjel kande dor don '^^^ ^^ 
ftom dor vildo twve \mrat, di*r<toni don ltid luvd« 
h^r af ftl Jord, og do Andre kun han« BrajrcrOk Slo^ 
oig hm £i»t nod p44 ot Sted og fcreb mnu til PordoJitv 
TordoA ifiCvdf-nb^r den cpritidelige Ron^ttøliw \ høK f«tW hi 
»llonknb, gon mutre d^nno Ford^^ltng fiodo Stod ladl 
SIfløtHiB Muitbge Ho&fædre* <cfr> om do aldro Rtdot 
iflko ignu-ifko Forhold« Siin Udrigt nv«r doQ DOifllus 
fltvrio p. 30 rc)- *) UndOrtiJr.M v«f dut dtiiF d^ju yu/Mlvinro, HOOI vftT b«rc(tt«{tt til 
erhdde AaurilrT. Ih-iti* lar TdfliTldrt rftor irtlhJxlr Am 
Walter du rLIc Wsloi p. 13^. OM pBi JOJ^m isioctUHOrArøicfi 8AHPui!rMrf>viiaiKo $| Dvltit øiml« europttMkg Ariktiihtnti bar u(ir>agi to hei 
al AoMrii»- Af Bfflrvbet Mftfct hJivø Indofforopw i T rt 
Liet B<f!f«b4l BflUishod. SaaIo^m Mydor Jb<einiÆ o^ 
Ivlig BUerk, mtn Ordf« «r Miior« gMQt over til 4[ bely^ 
Uth. stK^nUu kal. jsvffa rllr. gottL hoMl Olf^r, hef- 
IsMøto, t. fpMa \i*i\i^ og akr. p^lmt Oir«T (Kiak fftiT. 
rubeicL p. 126, 274), Vort Ord Jbtf2/i^ aUat rorm^fdeat* 
i r^rliUdW«« aM><l Onl af Børyihtingwt AW; »tMi DK 
rbftTødac D«r lor 4«a f-unio r«1ifpa«c Opbtti«lu «l 
dvn M«ctiB^ d«o ii]rkk«li4p! Hom Ouderiaca Vndlkg, 
tdvr i1«9i Orrrflttd pcut Tn>, Kurn nmi^ dniiK^ig hAnd«, 
kt klojn, XI miiEi fwnkltt *ig d«ttfi Forhold EijcllDm Gu« 
daa MdCetifio tttm «ttdo( mc^ct intimt, isan aåox 
9ktgts Må^fL iftblR «iiE t dpii inni^P Fortid. Pnnin- 
Um4 kiUDdd »ndoi; drirp d?t til At bUva opujTnc i 
T»l wni Upn>er, uaaj d^ri-B Ijjeraing acMULC« for 
tJKmiUtf, ?tot4i (iuderue i|ii.-delL li&vdif piUiJ^|{t dnTii xt 
Det Ua ualvdet i UdTtkliufiaru Koiisek ven leer, åd 
Æu«r toMAf« som cndobiuinio, kohi — 'for »t brage 
[Jdlryk — tfforp49'^f« fiatftX^t^. 
Ivor AdvUn opnwd« ad toiflni^ Mngt som i GaUIcd, 
«torvu4 Kliontd «n nadr«ndig KoimokT^nU, Da l&l- 
■vittee M«Uf TiLdugt boa d«a mxgtigf og ng« for at 
l«v« i Fred fg iiikr>> iii|( innd Volden mh«der, IV Ii>- 
H Qj«og)ald Lytfiehad. Hm gav sig til den HsgUg« 
lUMTratloa, D« blev« viriuok ikkt Slaver, mvu Hdv* 
havd« dog ujbtittm åtj Håuitoav RA<tLif(!iO[lar civcr ileM* 
MB «n d« havdo vojrut doL Il&n vor llerro og 
D<t lEi^lUko Bpro^ k&ldt« d« UndcrtirdDodc 
Cnuuu" biwimvnpr duni Kliimtrr, )ivnd dir t drt 
^t Sfing b^UgQvr dom ttom m«got nfhivngigA. 
Etbvor nddig og ri^ Mnnd kiindo d«rhoA bo« GiUkmc 

4* S2 J aKWMØ St>t<>EH Soldati>r, tn«n tvtrnini^ kt:i) aihinn^izfr »f iIp 
tR. De Kj«nDpftdo tkko fnr Sifte»D, in«D Hor Emhi. 
lodto^ kun Ontieø uf li&ui, il« forAVftnHo bun I 
For«tB(icc<l«r Of( mod all« hani Fi^ndc-r- De 
barn ofl d«Jto tum« Lykk« «{[ hnss Ulykke* Bauid«4, 
forbuidt dem mvd ham, vor knytlct mtK) »n Ed &f 
knLfti|];c Virkniogar, D<> rnnxite nMris forimdc K^m, dt 
oilrf Rt Liv far nc frcbc hott», og d^rsoin hAQ (Mé* 
dor^A Ed dera U otcH^tr h«m. Dfi m»tl« do nd 
ri^ nllør, tittm hniiK STnx-^r, ludR »ig bnnnd« jttuL 
Bul. 

Eq gallisk Cbefa Magt mAali«» efter det AduI Ui 
som han h&vde om sig. Den er den Bistrtie blandt 
AiffAT Potyb, «om hor de fleste Tj finere ogRrigero i nt 
n* fare ftllid Krig indbyrde*, »ignr Cre**f, og •obrtr 
rfngnr sig nmid en Trop af FAlguvende og Rtirntnr. 
AnUl voxfir m«d hnnft Rigdom (FoflUl d« Coul. llj#t 
in«t. i^or de l'aDC. Pr. 1. )4— 17), 

D« ældr« ^erniftDiAke Forlioldemna ^aa^k« viaT Inv«! 
ndnkilUgt tilfsMea med éit^^ her skildnde gaUUk«. Af 
iD4n«mo pAft Csøfiarft og Tadtuft':^ Tid vare i Uttiiåi 
OD virkelig Advi uivd belydtTig »Dcinl og paliiink Iridfl] 
«r sikkert nok. Af nordisk« og ncgclsaxitko Gonoalcgiir^ 
vi, at de slore ÆtUr ligCAOa vH som Grækcroos ftoi 
for »L T»ro giidfrliAarn? (cfr. Sar* lld*.igt ovor den atH 
EiHaiia p. 113 fg).^) Og«4» Fe!g«in»titutiOQ«n Tar v 
tta hei Grad gcnnaDUk oota don rar keltisk. DM 
imidlertid Lepja-rkij«, ni nif*dens del galJi^k« Fwlg* til *J Det oidL. Udiryk rA$ptfH idu tom fianua&asAt tnoA ^y* 

rrlt cfr. hnJnJii. nautrtå*. ncoitniopÆisKB iAxranxiUDPnGUNo. 63 TU 91 Krig«H«tl^ og tlld»l& baftfiret paa B«iragUkiiig«r tig 
4tB, tkr Ua Ui Grand f«r favAd mao 1 MiddoE&l(l«T«a kaldte 
LeiDDMndAti^ii. MA «T d€& did«to Korm af bi«tilulii>fiou ikit« 
VTtrlenrnt uni gEUMiutlKuriiiAiiAl. At ut Kirrholii Dg du 
|dh^ unbulM httr fbrftkomm«!, «r »kkort nok {«ftlv« Oi^ 
Alt 4T LoBCt til d« gonnoc^ko Spv^g, end<'jE tU ff>ti^); mco 
•t sftlwaboit, at KomineEidalion ikke kftri hove fund«! 

d«ii UditntluuDg 80111 i Gålttaa. 
Dette rakkør «d vie Op[xiiurh<»omtu)d, d& Germanønw 
kmtne have vttnl hv«ik«n mer« futbueude ellar mere 
irag^nd« find Galtemc, mtréro inindr«. Di-*r ini^ ilt%u 
rvreC uidrc Aar««frr, »om havo modvirket cl fonrv- 
tiUicd«T«r«odi! T«od«itt»- 

Aristokraiieu Styrke stlhang i bøi Gmd af StAl«nfi c^øn 
L«. &iat«P kuDdfi TKTU A^ løHl oommouføitft, ml d«r 
Uev ooget rigtigt Saiciuciibuld iiiellem dv fi>r&kj«lligD Ari- 
iianfåld stod« d« mbdn- Dele. hvor&f Stateu be- 
oT^rfoT htaa^dun med ao^m Mictiilid, idao mvut« 
•ig for bifiBcdoa, og deco« Mi«tillid var nACatlignfr 
tuuliem dv lødvnd« Uovad^r fur de lorslcjirlliga Smaa- 
£U]v«rt »AAdwt UavQd tiltTÆDgie aina UadeniUGod 
niMm derfor vøre eftergiTeode bgeoverfor dam. De eB^ 
Puiilli^hovMl^r hard» en fttorre SeLvst^odighed llge- 
SlBiftacMea, o^ OpiueniQ}>0(i kusd^ drivo« U^v d«r- 
tl de giunlv SIscKtcr ^ik tilgruodf. Istedet d«iibi uaadte 
iPaiailiem« invd di.-D fJvmiattD FrieiiiijykAUiikrBdK, uti Æt, 
nu bM(«d tajid« lU A^ftter og Kogoalor, mOD kun do 
Bton*«U Lod, moden* d«Q gaiulo Slffgt hnvd« værot hcU 
Vfnowv agDAliak, meo oirækLvndt? hig fy^uuuiii laugt Hore 
IftL Dott« ayiws i det More tig4>t &t liavo været den ger- 
■■nuk« tJdriktiDg«gu^ Og iHwr mao fer»t v«r komiDeC 
I ril din agaaiiHk-kagiuauiKi! Æt, kunde Gud«bKueub«deua 54 4. G ftKMH AuBMla« ikke laog«r «rhv«rvac. D«t rar lljllniMtllgl 
KooeftliMiulMrDft, »om kimde bibeholde «» ma fr«iDi 
Plftife 1 OpiuioDeii. D« «>vngT FsnilMr kso^ 
bl MiMDden iterved, at den ene r&r cavgtlgirt 
«Bd dce Aoden; iTi«n For>kjoDea kutdo rcfE^li 
^IWc «n Ator, At dor blev PUd« for aton mcrv fnd ti 
ibk OK ■! umndo ydrr OmjiUBadighadvr Afbvnpgt Aili^l 
der ikk« kt cpnA.-iado a<>jiOD boi Gnd »f Futbod udcD 
MBncno Ooutaudifhfdcr trudtt til, f. El £ieDd«i 
til «t B«rrad^ «Jlør Fylkcuhov. 

SttUo kunde pjiA d«c Aodun Sid« vmr* ua 
dca dftoDode «d inrk«lig Eikhed, »om Slvgttvc« 
havde uiiderorditet ^ig. llvr v» del SlttgiiMrkefenM* 
MTn «t S«nftt Kiod Kofig«n v«d Sid«D. Ber daniiMie d«r 
M AdcUtaod, d«r hoJdt pA« eino Houighcd« or hh 
Muvel li;jffovcrfi>r Koftei* m>^ li^novtrTor Kolk. I dvUa 
fn]d« kom døt 3(1 mogct An paA, om Ad«ltkjibet oJooi 
tedc« til Værdigheden aom BlaogUchef, alMA odoli 
Ittvde biu Rod i dna gnmle Fivinilii^- ug SlmgUufgauif 
vIlAr 001 dea tillige £&adt «it Udcryk i, at AdeUtud«« 
Kjn^tu tilbtfEft vlkr tilTognfi i UodewtfiinR til Moai 
BOB dftnucde lufant^ict, I MiJnto TilfBld« bl«r So&di 
iMg«« Akarpere «ad i fyttie. Dot grftsk« og navnlig det 
tiako ÅdL*lA«kAb ndt^kitlor sir pM> donnc Maadc fra K< 
Ihtior aiod den tiomcTJake Add s&a boit oircr FclkcU 
derfor var dot thowiiliiika i^ gAlliaku Ad«khurrod«uiMi« 
tUttki udvikUt. 

SUkt«n kuDdc imidIcTtid o^jtu blive «aa «t«ork« il 
liliitttg|ord» d«! [{»Lrule Slsegtt^ra poUtiFili? Hctyilnrng. 
U«T dw da SamnLeDliotd baad« m«ll«ni Amtokrateni« 
melltm UedleouuerDe af d«t underordned« PolL 
d*t «D tfiieaie SuuføktAv, »irm ifik ]jj«uij«iei dvt b 
cm DBir JCLUtfi niKllOMVJBtfllGE SASMfVMJttVOVtKlXm U rv« Kougeo «is Polkel uuad til «! holde AdiUai«^i«o l»- 
iltn riiuiiligF Gt«DdstfT. DeiCo F^^rfaulri blev nvnKg i Orø- 
k«aUaJ og Houi af iD^Rnbeud« BotTduing. 

UtD Staunc Styrke Afhug af hvor «Uirkt dociOtiøt- 
l%bid vftr orijaniKrrnL Hvor mjin it^d mpd «n Ktsrkt or- 
tr«c Pnriuttftod, dtr tidE og j«vnt kond« gj»r» dot t»- 
MoiDcal g^dcsd« itg cJfADMn d« lil deU BaaÆgM 
I* TTao^Msidkr frvtutvlop Lydigh«^, d«r blev Poly^ 
Skmbidng, Siaiød, stavrk; hvor d«u« PrabtwÉA^ 
tFTÉf^ b\^ d«D sTa|>. Dog ^flih&g HfculUiet oe^cui af 
StUDavt MEu PraBbtemt? indtog ligtoverfcr Ad»l ug FoJk. 
Btnr deD Induig d^D Stilling, eoni den Ifalg« sin Eg»iiska^ 
ti $uugebtligh«d korrokt skulde iadUg^ givoocle den (Ut, 
Mm t det tmkelie TilMde h&vdg RoU liwd entefi d«i \at 
éM «lltrFf>lk, iller hvor d«n xlflttode «ig tilKongflo, Ktyr- 
d*a i tioioeu GrAd SUUaa (UomJ; hvor d«ii dorimod 
idL M|; ODtd Adeien, der Mfttt« dea cgMA flade sig i* 
lebvllkaarlighad sntto »Ig od ovier StAtvnn fntersMvr 
i«tøklL«d* Sutra (Gallittii), Om drø gallisk« QoUttigbad 
dorboa at wcrke» at dra dfutii«d« oo »t^r Ecfaed og 
Uw kmå* bidrag« tU al conrwtider« d^ik wkalte d» 
1 d«p Grad, m»id d«it «ller« kooda have gjort 
Del ireke Navn fa& d«o i foliUsk UensMDtie (oldt be* 
B«rver var jlire. Af ^tsse Aitvr var d^r 2 Slag^, 
begg« oveafor «r« omhandlede« J''lath9 og Jt(VjlM*r#. 
betl« Ord Air« inaa ikJge Lmgvittikeos Love nrcnncnt ta»- 
^ tLdviklvt af K f»l!«*k^lluik nriix Dotu ario aiaa v»t- 
*iL Tjn« døt jumm» Ord, tom Ibrakommor i ga1!iiike Nivih 
{Afiémømnå9 elv, ogaaa Aram^ Ficb tirtveh, EigeDnoawo 
ttX> IMtt I galliak« Navtt« forekoniuieDde Ario — maa 
i«r« id«ftCUk m<d tracbk vlfr<y^ **, »Ir. Ary^ — , ikf* 
Oliå Ari^ ^, der for<^komincr i franiflke, tadi»k« 04 skj- i. c nocii Ulink« F^eniiAviua (Grivcli. HteBOti. CXV-. «ar. Sfii 
406) 0(1 AjiiB|i«K i( botjrdft Arivr n«r idut vi rioidi 
liKVovtirfi» det £iudIc Nath pu bvAd iJ«r i Lada 
kAldtci dvit. pM deo til Sumk 1ier«iide fri« Ui 
Still inn inden S>w|(inii vøtrn fnr>vrigt hvilke 
Dør k&D iDali]i«iu nrra Spønjunnal on: tkk« oøttA «t 
Uldre Urdre bero hjemme her. ncnlif de( eydgFri 
^drmvm«« og det old^onkv arlorinn eller 
Miodr« 

, 1>«D homeriøk« Sut bur i muucf U«DAeoDd<T o& mt 
autik Hanktvr. KuiiKfldHmmrl ur dea abuiodelige 
rio^JuiTCL 'L*-\ii har cfhaduUu ttiittat Koaifenie; dit 
Qitdor tunH AtttdøieH Vatd, )& øiamme »udogMft fr4 
^« ivA «udf« Guder, At hvilkeu Gnisd da ocbju LaI( 
étorpttp^tt, Stoytviwi. VøTrdifibt^diMi tiur ntødi 
DV«r fra Fftdc^r til Sen. M«a ved ^idcia ftf Koae« 
der o£M& i eoliver Slat eodvttl utdr« Qevdiii£or, eom 
kuldes /Snr«tAj7Cf, og hvUStilllDK ovffr FolkflU Mrma ti| 
ledes betTtffUs «om «g aT Uuderoe forlenet op be^kjni 
UdlB«rk<LM. De bndrodcM mi^d de »ainmo Titnsi 
Koaffao mIv, KonjEetk trviiiUiHiit-r uver&lt kuQ som^ 
iDter pare«. Ucvcdflrne for da ftdoJig« FaniUar danne 
tcos JUad, b&05 fiovkrj, ojt kaldm derfor ØovKrt^it 
eller /JofAcuia^. De k&Mte» o|^sJiaa ^tporr*(, livil 
Navfj il(k« bnvd«r d« Gvuiij^ ui«u de Aeaeed« 1 Alinii 
lighed. Mvd lieronteram KA&d forbaadles Alle VLgti{(er« 
liggeodei. Dtr brekomraer cgsajL FolkerorsAmUager, vom 
ikke umiueakAlde« Uii]ii«|^i Tordi Folket i^kjil spurgv 
TAftd« ellar bu^iutlc Aum fordi nuui viJ bekjrødlgjare deaj 
G«roat«Td« rettede De«luU)iQii. KIIck biuuiurokftldte 
Q^HU FolkM for i dctjt NvrvnpreW nt dnvfte HKtijC« Al 
gend^r. D«t <r iD^onttodi^ Teie om «d Icnnetig Abieni i Folli^rcinamlngso; det «r f^D«m IvdeliAe Raftb At deo 
ø[vv lit Biftid oikr MuliA^ titkjende. Kon|Z«n «r DomnMT, 
otd U«<i»oi«n]«ft HAAd, OK Odyweti« ved i^ke noErt ttorr« 
anlCmge, miip fruJrryKtix oprvlliuM^r og nikrer t{ii<l Lov 
qtRst bUadt Sin». Ko(D|r«ii erADforor i KHr, 0(i ForpUø* 
Uktt til »t føTf^ bus »r «d uTvcerliir, »om man ikke koø 
addrfeflf; Mt ad«a ftt rorfdifo til stor SuaI og piAdrane kir 
mgn Skam. Hwi bwonrvT TrffinefclM f^tatwffrftQ^ ikko 
Ml dtT tr nofftt Pnwtodomm« forboridot med Kon(rfldf<mmnt| 
■% fbrdi b4ii Mm Sunfiind«!.'! Hoved [tUAr i ()rt wmmc 
(Mold lii åntia Botn Hiuhiirrcci til FRrniJmn, Dat «t øci 
■taÉM3«Li^ QroAdi»taiD2, At Knn^odøinnwt ^e^nr i Arv m 
Mir til Sfln; «r d«r flere Seoncr, iij'y^t den øldste Koaito- 
diwnM, iloir ^9* d«r qømh Bx<ui]pl«r pan en t>irlinfF. M«i«- 
*Ufti'« Exonp«) AjDi^i at in«^f«r«, At Svigonitn kcade irve 
Btftt i MftAff«! fttSenoer. At tortnDoj^o d«D zLrTeb^rvt^i^eda 
Sa ttft Tliraneci tt vbtUiok mutii^t; men dt^ Ki><ldef M>Tn et 
iMMfcoliflt liKloTob h de& rettfi Ordeu, ojf kan kan lykkee, 
Wr Polkot ikk« ynder bftm on; Guderne sck ved Teffn bl- 
tMagiv«, At du ikke Tilli* oprrllLoldc hhnt^ KenifLidrimmr. 
Vii dPD Kooffe« tom ^nfT^rifZ er kammen i KvKiddiiUp af d^ 
■Ml ti Godomo forknod^ Ssaptor, - blivor ormu mIv fereit 
*Bi ra Ond, 

Dftr fAndtøfl rttftXA RiPivanA Prjnnf^r. tom fbrMVfld GhHh- 
QoMtfO for en boi^tcmt Gnd i hAD» EJelli^dom. S^bdAnoo 
Billigdotiuiie m onioo TompUr elUr AlCiøn* ender fri Bin»- 
4it i RoftloD omgivne aI «d Lii&d. altid sf «t filer»ndM4 
^^jkke Jord (rrf^i**-©* cfr. Ist. f#ni^'/tjm), de^^ hlive* bo- 
ttcn^t iom fiudcDS Ki^adoiu, Naar No|f«a vil dytkoGo- 
k^ \ delt« TpiupeL, «r PrftnteiiA MeJvirKLiine odea Tvivl 
■dfiadlg. Men ti\ dm beitemui Hi^lUgdcim inditkwnk^ 
40U FnMMks Embede eig. Prsi«t«n« «t«rr« olier itiindrt &B *c. AowdAe «flia:QK^r vvadiidj^ af døn iUirrc titr nriodrt 
■■liii, \vt>n luuuE lI»lligdocii «(oiL Dør inde* inl«t Spol 
ftt P^«nte^a-^ bavde pr^ti«kMafft For«vrifl:t «r 4h kt 
RribRtigi, al Prmitrn Uinkw mt Mjui i rt jE«rdp|B» tmt 
hold lil d4c Gad{)om, *ctn hut cj«n«t cg do^Ii^ bi 
OMdi Dorfor vrholder »ksm bao Øortriotvie de foddE 
lig# AAtif«n1iftriii^«r, o^ nwn vrnJeu' sig tlJ han for ved 
Uj«lp al i?rf&i« Aatugfc til Godcmet Vr«de or Mil 
til ftl |*3«fierbvorT« dor«a tiuoat. Og auJed«« oydcrPrt 
nd «n unikMt Belligdo«i, om end ud«n pclitlnL 
iiMi([6t stor Aiu««U« og bliver »r«it. Af F<>lk«t h*ori 
(UDDiit> ^kildrina or stuttH f>«n Scbooiaukn Unech.' 
1. 23-40). 

1>cflii« den brroiika TuJe FuriatniafE blvv «|ii 
By«a (méXts i den D«iydciDg, aomOrdol i Almindobgh^' 

^NiAT man kaldte Th»»ea*j Atlwfis Gmndiøggtf, 
{QAldt dottc ttfttnJifc den taakftldt« STOoikiøjntfti i 
Dimt Af hvilkcD m&n kort for de Puatheiwuke Pttt« 
r«do dm u-ikaldu ^yi»oikiii. Medrøs neiulig AttJka 
d« bftvdo vmtei bobyiig«! i odfiprodu Lacd&byvr. af bi 
de bm^ntste hårde bftvt ai&e o^e BeMi«r otf 
»ui opKtnd {Inngnng vpi ThRfWim den E-nii Huf«dM«l 
VU Bykotmoun^ dg «t FxTianoutn. Dsrtbr gjtldt bu 
for dcD Mii>dft Stifter af PAnatbtmnDme, Mm fra n« il 
hvttg Ulfv i]«T» hftln HlLiuk« SlAia Ontr»lft«t tU i£fe 
den ÉV«t8te L^Dd^gudinde o% de «»vrig* bMid# oi 
LåodH^ddommo. i-^orMuividt )igg« htatariAk« Begii 
ffA det }auJak« SlAmmelierredemmea Tid i Attik* lil 
fbr Sngn^i, oogAt itom tinvnllg fremgnar af åtat 
b«4, at d« jooiftko BLolunier t Aftien tog fcJD Amoild wmå^ 
Prytftne«! t AlUeti*' (Preller Grieck Hyth. II. t97. AUm «p»Um1 gj«mi««i SyiiolkUiu«, OrdAt batydcr n»* 

U Såre LudtbfCfv Jndbyapre flytu MnmoQ. U<d dta 

S^iufcutnM^ bvonmi lUv li«r wTd«, vmr ingmi Himpftl Stw« 
ttnfljriniDfl. Dm Vm«oi}igv var. At dor <i>r«gik 4d OprM^ 
lalPir Af a PryUDoaai, mid bk¥ et raell«« Hjcin og SiuDlitt^i- 
loali tof 69 pMm* MUB det. iMhvrt«, og wnn »pilUde samjii« 
ftiQ« Mm VoMftumptot i Rom. 

Som iD«d Atlwi], MAt«K)» o^fta med aiidr« Kra»ke Byer. 
0|iu v^ Gfnttd^KegelMB aX duMo var alMft del gjtml« 
n^lifliø Wiodp }fr\-«cde; men d«t vsr flet<k|> By«nic, lom 
4^4* giv« d«t nt knnk. 

Byoroe iDedføtt« en ]iC«rrc Sunnscshoh^iEit aI M«iid** 
■kfr pju cftet K4mm«f^lcd, hvilkel if^na foTi-Dlodigtd« nn Ijv- 
hur* T&iik4Ddvciliiif «Dd dvr havde ^and«t Sud oudtr d« 
'UiiE^re ForlHjId«. hyirc^i NajnnG^^fie varr d?>ud«D mug- 
iiidfg*r» og gnv Rfirolknirgnn mirrfl Anledning til r| 1«nv 
tiBUDtd« JDÉCtlatio&«r ét kjfnd«, fi Bokj«ndt8bab »on 0^ 
fctdreik til Sttnain^Dltgaicf og medlbrto Kribik aF d«t B«st«a- 

l^B. Del er ovurhuv^'det t^ii i nin Almiiidfillgh«d ^yidi^ 
iMiiiiø^ At Byoro« 1 SAmmuDli^oiDC mod Luidot «ro »om* 
AiidteU Oreaner og Kcr^lctiaafirowt Amcetfldcflr. Uiidtafi«1»er 
ifth kuo Sttfd ttf htfnfpie AArK^Kitr fBuvvdiUedor t Ri. tsrt 
ttdenid«« K^iUktiik* fordi de bdtU oq vm Gnd honk« 
*^ Pmiutenc a (pn«n Kon&cdiimmot). 

P»A upaiM Hdt MIDI ByllvH frrmbrAKtc et roTolotio- 
ttrt KlPOOfiC« pv <kn «tivrkor« Sondring molloin AriiLiokr«* 
U« of! d^mokrstttko B^nunddol«, »om do nQ«tQ udviklod« 
IMdU naodlorio. AoUdato^ vil skvpo KoUuiiooor mt^llcra 

'tmitåøiime og Amin^rAcL 

KoB^fiåømam. fam angler cAfltoo ot^raU i GrækcnlAnd 

fte »tore UsdtAfOU« ^ Sp&rt&, hvor lfim Fcrb«d lDdførsc4fto 60 J c K*00t| «*^ il nye Idøer)« Of; niaii oT«Tdroii d^a pohtiAk« Hai;t til 
ØmghedapenoivBr. I B«gyndel3i«n T«dlig&hoJil niaa vi KCO' 
l^^mmø til rdnvehen Af d« i^bcllge Funotionfr. Dvt tft' 
rede tfvng« md«a m^D blcT bjjl rvvolalionnr, nt mon TOT»d^ 
aC abkftff« d«mi« Slag« Rrm^tviDni« (cJr. P- d« C L« Cifirf 
witicfvn 281— 2fli). ' 

Manten irik foreløbig over i Ariitokrftt«n)tft Ujondv 

OiiMta den romprakc UdTik1i&2 '»rtc g)«iui«in Bt«i du 
EUpablikcn.. 

ffvjtd Bycm ^ord« hofi Gnskoni« og R<>ra<<Tiifii jgor4< 
PnIe«infltitQTionAn hofi Gormnoitnio. t^Ddnu f>u TViC»*< 
Tid havdn d« ^irmiiuifkc SUter beTuet HoTeiluwkkctt* 
nt d«>n KAmlo OrgAniAsllon- Mad r«g)?tvdes af Ktmger; 
«nkftlC4 Folk [Golbtr, Sviooer) vu KoDjr«d«n]RicL mi 
itiferkt udvllLi^t. D«r csiiEiUrcde ea mwgtig AdbL ot[ 
ikke Kolkec vur u^Il'ti Betydning. Deu gt^iitftif^c Ma^ 
endvu efcork. oe cic fortikJollieB oMtott'^f ellvr Thjod 
MV bet^dolis nd fra hinAndfo for åto roroenke B«1.i 
Oint, Mtm F<il|?riii»iiltiiii»aL!ii Hii^tprnlL- atlcrrd« li| 
hc« G«U«rae. 

D«Qiic Fftbc^QstitntioD fik en stedse etorre Bctydi 
Drt forboldjivU rigtr og ciYilupTcd'; RDDjcrTist rinktét 
PIvDdriDK OK Rot, or RoD^ar o^ Følge kiand« tkko 
FrwtolMS. Stødte man paA «n 5(ørre ramer»k IJttT 
mAD njztieuok »lru[^n. m^n iiAAf Ufometighcd^ ikk« 
v«^r«t fi>r Htar, vildp mnn d4i|i knno? reddn &g koIt og 
Byti« iod i do hj^mlifA Skov« o« MorAdeer, favorhon en fr 
mfd Hnr ikhf kt kuade feig«. 

DptiA Krigcrtiv, d?r for en &tnr Del foregik pft& 
m^ Gront^ og i B«ri«rel^ med en overl«ø«Q Civil 
opføAU des gAinle ^rmaDskc SUt. De SAioLe lde«r, bi 
pAA deo liavde bviJ«U i!^^ liJgtuode, o% d«re« Rei>raKw(il OM DEV ÆLZWTI IMDOIHBOtAUKE ftAHFUNDaUDVlKLUIG 61 G}«»tligbe<ieD miaUd« «iD Hftgt. Dea Hngtige hernede i 
Bpidaeo for sine Krilre, hrad enten han dd tu en &f de 
gamle Konger eller blot en AdeUmand. I det 4de og 5te 
Ajulumdrede er Geimanietu Geogrmfi en ganake anden end 

paA TacitQfi'a Tid. 

Jordbnoden rar forberedt for de romersk« og de chri- 

Malige Ideer. BIDRAG TIL NOBtiES mSTORIE i AARKNE 

AV U DA AK. 
L 

V«d MidøomOMIøtid 1434 udbrod dfu OpeUnd i Svorif^ 
mod Eiik Af Pomaiern, dtir ikke alene bier ca IlDvedurtn^ 
lil deaiii^ Kof>g«fl Aftu-tielfte fn Mmtlig« ire norillHke RIgvA 
Thi«ner, men tillige blcrv Sfmt^ til dep beitAndij^u Opli^ 
ning *f Diiionec- Ved den Tid» dn Eflfrrctaiogcn om fV 
gftlbrecbts 0^ DdfekfrJenrø Reismn^ rABcde Dfinm^k, bdaudt 
Allft tr« Rigors R«Ad stg ho« Kong Erik i T^irdingbor^, hver 
vigii^ polititjko Forhaodlin^r hnvd« sAtnkt dem. Kcp^ 
havde mdiiD ikke bragl dso Krig til ^ndelJK Afelutning, 
bvori hjMi *aft|jpogp bftvdf* vttMt iDdvikløt m(»d Hi>lfitoTiiirnft 
i nogJo Ånr lillj^i^ m^d llanaopUedenio, og d« kLrk«Ji^i? Kvr- 
tiolde, Dftvitlig de &f Kup^n futtrialigø fud«de, meu af i^ 
Dya aammeDirnAdt«^ ItAflelercoQcilluni anfægc^e BirgUrirfW 
Antiggduder og Fordnagcm« paa Skat o^^a, tVa Nordm 
Riger til Kontog«t mod nueBiterøe t Bøliineu, ^otde o^ 
Ruidklagntng«r ncddvvadige. ForsainliugeD i Vordtngborg vv 
talrig og ftliuiréadc, thi ikke alene havdø eo stor D««l 
dor« og andre verdslige Kaadar aatut iutQd«t totv Bial 
fm dn niirdiske Riger indfaD(I«t sig, meii ug&aa Oicbad 
Han^stfod^me, ropommørsko, ea bayersk og «d mektenbi 
Hcttug ^ml tre tyd^ke Fyr8tbiek4>per, de eidetc for at PL HL voiou tiivnniin i t^AHviVz i«m-im. M kllMi Erik og Hafibmleni«, hvHkst dfloneguig eodnu ILki 

EndiM da 30de Juh wc Hv«aak« Ei^rAAder tiist«d« 
fnrékighor^t limfra BupeniB Thuiuon uf Ar rtagouK ug Sigga 
-Skm joit dftQ Dfl^ «krtv til surto bjttiniuQvmtadt Brodr«^ >) 
m tShr^å^ l6do AqkuaL dcKcHtf dø nmmo (o 3i«pcr i tt 
BkafiRt Mvrtigt ATVDskt EUjidsm«d« i VadsUna, ■om vtr 
liét naiaia i Anlf^nicg %i Op«t«)d«ii. Hor v»r dot, u 
ifilbnbhl iodluidt sii-, kdAi^t Af tusinde BøDd4r, og v^ 
U4«T DfE DAud^iboIigbeder Uaog fteadst, M>m eoduu 
r tS^r-n ttmoL for at b«vare ForFming^Ei. lil « opsig« 
«g iL^k QvldsUb og TroAkAb.') 
fH <kU« Bre^ kom Kon^ Erik t ^«(]d^ bof&udt tmu 

I Kjirttinh^vn, hvor Trad^rhADdliog^Cse rn«d HMt^oatemu 
Ml ftt v«n bkvti« forUAtte. Han hAvdo hos «iK ftftmlligo 
I B«kop«r fn, dti oe^nMige Notue, nrmlrE l^rk«bi«p 
bk (B«U> HiT Thmndhjpm. Jeoi; ni' Oila, «n Hnnfik MAnd, 
r«o«l KoQgtfM oorsk« KmiuUr i mAo^ AAr tor det masu 
ld> «plioldl tåg i DftazDArk oe kun Sifcldrn vjøt eie i fft 
å, di^a meget TirkMiume og luisece Aaduo &I Suivanger, 
ttr Af BamAT og OIaI aT B«rgan» tamt dflnil oiidnn ou« 
liiligA Mftk« Rigøfudir: dao is&.mk. Hr Eodrid Crl«iidBfr«n 
bnUk AOiu I ttera uid co H«uaeakbiiUlur Itavdu Hi>iti«i 

BoTfdrolJ«^ 1 Kt Fwlflnnd, dfclugec i det fctor« M^de I 
Ibu I^C97 ^ AODore •ftorhaandeD eli«r endog lAntidifE 
m ktrittoei m«d «Q »tørDe«) af RigeU Hoiwdlo). <]«tio«ft 
B Criønd Endridwtøii, Obf RjuikonHKøn, aidiita Mand af 
Ufin Gbinipo, tn ohtn torakomrnundo c|i oionfcynlijE ni«ic«t 
i«tl. B*0 forøvriit lidot bekjrrdt HaoH, Svnte JoD»r«ii 
iAf),Si(pird Joauna ArSndmim, GUk« m, nui Norgm dmgiuiR 
u t. DAJIB. nGe»l<i OK cugftt atorttUrid« M^nd, ooi hvom vi i dH 
ofUn; iknWn laI«, og dertil cimJiiu (» miadr« trooiundi 
Vtvbovrw. 1 »D Tuitkitlig« SttUiAg Wveudte Kom 
aij[ au Cil di«4C norsk« lUad«r or b^d dem um at bi 
Srtngoi Ute(f«ikd ikl m^d det Uodc lU Iaco Ot*u£cb<ii 
tttg*. Kn HUdAD llmvnndtliw til Ncirrinurad«!]« Iaa 
lig onar for Kodj; £ri^, tbi Up«iAodflQ i ^ttiigc v&r «i 
en OpfltADii mod hato ptiaoolig. mta ogu& odsprnai 
^ Sv«imkea HLiforn«leUø ai«d del fonaeoLJige danak« 
lifirMtemm«, oft d«t u^di« t'olk bdcog dtrJor h«r «r 
QuuUftl Siiiliag. der s^ord« deta U*ad vel abikktC til ti 
dvii luwiskutlB ttulie. Ncu^JrnttudeuD udHitsdta o^ua dna 
Aoguat 14M <?u Skrivelf^ til d« iveAske R&Aj«r, b^ 
eogte Ht b«vitgv dtiq til pji&oy at uudnrk^tu mu l^hk« 
de tjotiic ^i?IiJciide, at Kongeu ikke havik fcllot nf 
c$ At huj v&r villig til at unddokumm« allo biliigo 
MUøt udtAlta lit Haa1> om, at <jfir» svoDaki: U«dbr«irc|! 
koQ aedivuagoe havde bekifitJiiioL etg lil det ^orco 
DD, 9it\»i ftt hikv« gj^QvuDdei rIq Bnndløfnhed, i^ao 
voDd« iig tU ^KJEoclietied til det naidige U«r«kab o£ 
iiiaBf* trr Uiger, sciu du licnye havo været sunoieD i 
EudnuK^Mt^^'^ '^1 Glnde og BesUiiideln"-') KqroII 
AuHOvUv i Svcrijiu vor imidlertid forel^^Liig £0« ator, ol 
do ]<r;r^Ie*to Medlemmer af ItAadet ikke vovodfi M 
fig h&ti» Viljit. Svaret til Nordmwndi^iie. som tidii 
Stookbdm den l?to Sopt. 1434, b^ov dortbr koo «& 
Rødf^ersU« fc>r Gruodco til Opaleelica. ja tillige 
Opfurdrlug ti] d« Nonk« oiu At «t&a dem bi unoifti 
mvdoDc d*r ikk« i Skiiveteen taJtoe et Ord om Ui 
Rig^rn^fi l-'orpligteløer til at forblive loreaede uiujer y DipL Kort. V, ji 4BJ fgg- LQ Til- stoftQE« ififfToniv 1 AimnK im-ita 65 rnigMoleiU, dMQ idetniicdAte el af det oorake Raftds 
iidbminpr, EikvblAkop Ai^lak Roll, »ynw p«nnnlig At har« 
PH big *tB i;|«Rfltvilltf>h«d mad Kongen rei io d b ringen d 9, 
»Dftg« ler* tftl Iwa mndPrt«gDødd il^Ad^^UBrev 11] Srfricr, 
imfe haui nmilig ]Ad«l Kong EriV, okjuut deiiiiu« FioBOU^r 
■fUg nire yd«r«t rnltUge, di, han i h«le Mo R^^JpriDgilld 
|id» f«rt koatiir« Kngo «g nn iin»depAft Kamp« mod dno 

)lU lil Krc<n«a Af 2,100 NobW, «q fur den Tid bt^tydalig 
n. Mia den skyldt« kronco, og samm« Dig, EOin hb dn 
MiVv Rjiad« Skfivelic ifgik, liarde han modtoget cd redo 
m «J Krik .for at Imttt ityiige PiLjiUflrefi i Nidam« r)om<> 

I« ftT«n>lLt Sager gtk nifidlcrtid sb Gang, Koog Erik 
«fUr luaiigfolditfe Aan forti^b ei^lv Stockholm i Ko- 
MAftii«d 14.14, m«]) dvti rd^ODiDg, aoiu b'f forengt^s, 
|f k^rt Varighed. FotMgenft pna at bring«' Ordt^u lil- 
li«Btog«e d«t r«IgfndG Anr, o^ dei norske Rij^rA^id d^cl- 
EiHmp. flor« jif d«ts matt nnsetfl M^dlpmmer opholdt 
dH Mg4»d« Aar 1435 i lang^r^ Tid 1 Sr(?rigc. Uft 
|l4m 3dieHat tilvH'bngi et fore1et>lgl og betinget Forlig 
binntad, bvot dani^ke Faldmj^glige havde iJidfondet p\g paa 
fti V«gu«^') ogd^n 7de Augufit ?, A. vareu Ktor Ueel das- 
Il tg Dorsk« Raad«r wmicdv paA Ntrrmahn ved Stockholm. 
Vife I Kan^ifun Navii fur^tkrt-i!«, at Kungeu perauntig dUr 
1 Fnldmffgtlg« hkulde m^d« & Stockholm ti) Nntivttatia 

RlScpL) for at fuldbyrde Ilabt^tndpforliger. \t nor^kr 
lian. V. n. 4;0 % 
Korv.v.^ luTcqirixMJ. (N>£^ciaiHkoMigfl3rtn,t,&Sd-lO 

Udg. iTIUndrfiJkun. amlrn fM cniljviomieK p-H8f|rt 

tUHlT' VI. >' 

Rasd^r foTftkuiriniTr htr Biiiop Qlnf t Bvqtnn, Provsf Tbrr- 
kif T«d ApovtcJkirkmi Kunmørtoda, aadTid«r« 4a iidUffo 
omtålU Olaf HABl;€n»ften og Si^unS Joo»md. auat MftU J^ 
cofasuo (uf de nuikxldte ^yngr« R^nifn*') og Hernfen Holl 
«a Cydak-6V«aak, iNot;g« ia^gifUC Hu>d, der ia>dU|^ 
he»dariitE PUda i vor Hiotocie,^) I OdoUr I£35 bi 
Raag Erik, aom ioudler^ h&vde foAt4 Fred h^måa mtd Bri- 
Motrat og HhftKftftUrn«, rirtelig i Scockholin, Hu o| 
Btaede h«r Forlig med dal »vcuakc l£ig»x«ad, blev Wer 
g«a til KoDgG 0|j gjord« ^de L»1^ef, runiemmelig gm 
dUr ae atyr« iii«d Raad^ Raad og kaa at tivtn> ladfadt« 
2^ Lea ogSlott«^ hvarhoA hoc mtuutu lindo «ig i at 
giTc BTtrige en egeo lUiJenag. hvilken d«t ]«ng« hal 
maattcE undvær«, idvi h.iii nu »pfylilte S^'fiisk^rr«* Ti 
fjBodc om at fiA cpa Droit og i:igDQ Marsk udnt^nt«. 
Embeder bcaattc# som bekjcaJt ajedChri^eni Nili»*u Vi 
vg Karl KfinUsHD. Deiit^ Forlig var bragt islAnd af 
RiS&raAd«r. Aro Ira hvert Hige, hvem delt« Tiliidehverv 
var åabetreat al' derea CoUegvr, llaiidt hvilke Nofdmt 
Olaf, Biskojr af Bergvn, Ohf Huakunui^Ti, .Sigurd Joi 
tamt Hr. Eodrid EHeodfiten af Loiaa. Denaa moa all 
EfBoere Tnr» koinmeo ett^r Ira Norte mnå llero af N« 
Raad, fttaaotn KolbJAni Gent^ hvb Navo vi mtu^n 
(uedc, og Bearik Skakt,') Dijrse to var^J fUJIgemed Befidli 
mandta paa Aher^fauiu, Sveoikeii Ur. Jens Svarte-SknAai 
mdlcid dera« der gik i Borgeo for ForUgeU Qveiholdel 
Ogftaa Bbkop JeviS af O&U \iit kommen UUlode; hai» 
aabcobart fulgt tio Uerre Eoogen fro Danniiri: o% ha^ 
tidljgt^io paii Aaret paudr^ct sig Stridigbeder med b^ke- 
buk«r|j AflUk« der endog Iniecl« ham med kativuuk Sand 

■} HadorpZ^ I c. \t. M-Ua. 
«) tUdorph. L c. p, 14 ffitc^ 
I ■iDUM Til. miMua itianoit« i A^iunrr im^im:. 67 UMyltvebt fks h d« ftfhMdt (koncilium i Borgvo for d«o 
Donk« KirlKproviodt.^) Fir^ Dago oftor yodigot iii«ll«n 
Koogvil og d«t «v«iMke Itud qdøudtft do wIt v^gie Rwde- 
becr«r if stmilt^« f^nde I nii vgM Nam dnn &>rinolig« £i^ 
Uwiuf: 4«roiD dMi Idde Octbr, 1435. 

EofifllbncfaU dtr mder d« (Mtg^tmU Urctifiliodcr «ndoi! 
W bWvea y't^ffi lil RigttlMv«dsiTiapct vi-^ RigMiLVfl^t i ArbofiH 
I43i&, bftvdo iki« deolts^ot i dotu Forlig, c»j{ han vat hd]«r 
ikke ntd «c Oid Ikvta deriit deri. Skolde alWtUL Forliffvt 
Mtu Ttd Uagt, vilde dat vnret fofbi mød hui» Myiit&jtliDd 
<J6 polllaakc B«lydalDiE. M«ti Ea^^olbrfchl var ikk« d«D, ftom 
nidc p\e Mft^ttn. bvL,« Sodoi« han nu havde suost, fn w^. 
Tkr ubncdt* Ag og^ia Udtigur fbr hftio ti) at gj^ariodc 
t|«D StitltDg Mitj Rigshøvodiraard, kvnrtJl d«t JutHtofcrAtiKkP 
KigUMd iDtaCsonlwlit DODsyii havdo tne^t \tå ForfaandliD- 
i Stockhobn. Tbi Erik akal ttxnx hxve hug-^jtiåi &xl 
Regimente I SvnHg« mod Al ovnrtrsd« d» f^tfialte 
og brydo sit givn« Ord. En oy Rigsdag i Arbof^ 
1436 T«dto^ for nodon Guig &t op&ig« KuDgoii 
og Trottkiib, men åni blev b«r ikke Rngelbrei-bl, 
"m tttUa i SpidM« lor SuufitynUen. Uac havde ut 
ItvTftGclMO icangt mcQ Audro ka«tod« tng i^^ ind i doa og 
f^ bflijru« den liE ai h^ve tig mIv. K&il RaaUwD, aom 
nfOMOtarcde et simibi Pant sf Adi^bo, flk 23 Stemmer 
O ftii^Ukoredsmud, Knfidbrocrht, d«? i tigociekab af Adels- 
9tDå ikke l^&Tde stort at »ig««*) fik kun 3^ og Adehm&a- 

7 IMfL Karr. Til, p- 3M- laJt rnxc Jiingang i KCockholm elleve nor- 
dilko SSipcr »mMc^ m dom I l-'orociLtifj ud^ttw AfladDbr^r for 
Itadfefdw. dor bcangc oUor hidp« St, Olofi Kirke i Eiihbrig i 
Utb Nifl {UiyL Swv. IL p. ^J). 

*j Mia&licfl AUftaiu, dvr (l^^ i^vtt., Bmuui 1&64. pa«. 706) fbr^ 
talar om ^n FAriukr Piitur Stnnu at Umiiiii havdf- iiLuUel ftiif 
itfl Kii|»)lw««lii ,,v«baiiieDtiorf^ aidiNo" cm v»r«l huu ,4iuJlTiduis 

t, PAihl den Knk Pukr, wm hnMAd« tU Eogelbré^^bu Paiu, 2 Stcitt%- 
ia«r. M«nigniandp StAmDing Mav dog KUMi^g«! pjiMgCct^ ai 
cm vmtcntlte UccI tS Kri^foroliWD orcinirofccs Cnstibnehr, 
mts d«DDe »lod Qu sDtrt led «m Dac«« Eade, iétt Iiab drv 
27d$ April 1137 mjrdvd«^ ttf M£ni Ban^uftlk pui «c Baboe | 
i HAIaren. V%% AlmuoheTding-^r h^r« c^rhverv«4 en Plåtb 
i Oifiitorli^ii ^(im Imii. llauK Virksumhod vakte dea h»iaiM 
Opiigt ikbo aI«d« i dd nordUkv Ri^ar, m«o oguu \ N«d- 
lydAilafid, hvi« Kronikor udforii)^ uniulo ham, og uifirt«!'^ 
«r i dran« nenn<-«i}d<^ den vdutcnde, mftftAk«« altfur i4c- 
AlihttirdiT Skildring af liaDS^J^unionliyhed. »nm hitti» SaJi>li<iiif4 
Dom]Aika£i«r<*iiII»n])aiiCorD«r i Ly bole, har «ft«rtftdl'). B** 
klagdigvis har intcoa aarltidig Dap«k dier Nordmand d(^ 
akreicl hoDK nutorie, rnoo i TradUit^nen og &ngnn hv h$o 
levet l»Dg4 uf^au L Danmark, Kt haadri>do o^ »oxii A»r 
efter hace Di>d nad dcrrj i Syvaarskrigeas Dutcrie bonot'- 
mvn lem Lcn^nherre i NcdentA i Norge bsrygtade Brik Uv>^ 
fnngcn pna DrAjjsliolni Slot i Sjollaiid. lUn iartsttXoåå i^ 
til Ain Kotfærdi^^ierclF« nogle i flert: Hcn^pcndor mnrkdi;'^' 
oodaa at llEAtdrikurne uboDyllede Memorialer LJI dc-D dt^ 
nmde dHfi«k -norske R^gjering, Chriatiao den F^Jerdei Pd^' 
mycider«. Erik Munk, a^boDbart ea ustuderet Mand, hr <anxee Lisqun jut idtimA iltfLo Ibtri." l^e^QMer i «ii) Kist, mflr-^0^ 

eod. Viwri- (Kiinijp irirt^ ii IW. ai l-:ii^bn<dii »» ^atartB-^]^'' 

fjolre »pnJ DttlevliiultiB imtui'*. hvoi-ioil m/ia fontaaM, oi^^^ 

"Adcr «^ lilcico ha ^^Atbhtr" df^tAKcn riicllc^in nV'lckB- 

*) GiniiiitA riuvfltj) (K<H'Bn1i nv'[iiLA h^HUirfnn'riTii ittt^m uvi, TL 

1341); „0«n<Trmti4 <]uUUib vir. Kn^pEbcrtits nomim*, Svtiie . 

t(i(L bomo ia»icu[* Ofltuiijr tt biditftriijH. -- — — okvtqi fert#^^ 

nd hm- ■ IlttmlflLk iit nhfiv Tutiil, nt rvlvuratuif id fffOltigBQia^^^ 

pqruiuTii itiLim l*! a^ dek^llandTiiu juttititt^ (UJvtrteriiUB- <- <— ^^'^ 

3£liliui niprrlv qimtUm i-xbilbntia niiinLl >.itt ni^ildlui« OniefWt^^ 

tailouidl nn]trA[tiiftin Hkumwlur in^ltfiir. schI iiriietae raumfianl^^ 
Le Kandfiiali oni <kl f«-mtønde AArhaDdrvdn ikk« 
iMiTig Lta v«f» wt if ftodf« KiM«r vod d«o mundtlige 
^^vnWvfreks«. og aDCQ WTgred« eif cv«r, at ST«ri^ vAr bW 

3^crjv l««d« ^a lAiiHi^Vei, r«r«r tMig Kri^«Ibr«cbu Navs 
iP'tD^n «c BUBOMcBfo^r hr^m mvd Nih Unikc oje <^n comk 

iM I TbTa^«laffrii, hvilkm nåttv ban ]ii-rv>nlig hivd« Ih 

IMi laUntH tr dcl trd\a«t iil ^a ny futrlstteiidig of 
"^hr TTnioii««« som for liv«rt enkcU Rig^h Interesser 
r|g«»d« ForfioJDgfAkl, »oin »kal vsr« ndarb^id^r i 1436 
k trt Erkf^bper, IJfius Laxmand i Lund, Olaf i UpMla 
jSikk i Nidaro» uji el vrrd^tijfl RuiulMueilttfiii fia hveri 
^El^ Aj^t P#d«wao <Tbr>fr] »f Danmark, Ciiri^riArn Nils- 
■•o V«M af SvenjfD og døn tidligere navnto Volerao En- 
''id Erien^nan af Notb&>) Date iar sk Tid forlrinlifie 

rtakMiU*. - ^c. iam økar i EuEf^bn^ltts Fodsiior, undor ..fjtuuit- 
lAf- SWu dfrmnl forl»]iKndiT iPnlghf^iJpu". - „KngnHmTtUi Wnd- 
fj**", — jl«tt« «r CII lidon IdtgnoJiiO juA [t(in ficimitfiT aom Kngolbrvt^ht. 
)KliT■kk^ HniCT Krtsiofor oc >)t det Anhitm" a », t,« — „itnn 
<CD benirUu< KiiKvlLimJit var Jinrat Aarnai^. dvt NilsTukki^ Iiavdv 
kør fanlrrrl hong (^yitc al nJl Svrngo", .jtraii diT Hkal 

tKM 0«b HJi^^p tuficn EititWlirfdiU l^lsci^k^ licki^m ciir nr^cn 
iTnMI» »I furfinv Hb*r f^itt^ Su^iiiplEiitf uml^r Almuen" o. «, v. 
i«å Mrniddi nbrifltciDwii mgh, orli hnii IiajiiI iiieni<i-«ig at 
bl tJD rrhkrioff wTl mkjldijiKMlt tit iotPi^ffuc; I ilATiiIcfi 

BiVt bcødor, boiUt i ».Aanbcrvlniai^ in dtftdaotk« 
ut~«II»ailj«. &unincDli«nALkii«naAiidbog iFvdr«- 
HtfWl«, ^ti» 1% , S ^rn-'X^d. NwlAgtlei Lildng b« 
de« iMnbe Kirb<tti Ifii^Wri«, tf, S. !Ai iig. 

10 AA«ldé, »m Qftv&lig Qdiiuerk«r Aig vtå tint 
Begler Tor Koafpr&l^t. «r u^tMnt, og vi kjtode Mktf UckiC« 
«1ter fcfie OpfordrJEig og BernjDdigelsp, ef h«l1«T pu hvilkca 
&t«d det tr AlT&tt^u VI kncn« dog v«) ^ba ad fr&. ai Soc- 
nijuiilnrumitc^n xuard&t has \iBrat >aiiilHl I SrdMftrig«, «9| 
i iDt«t F&ld X Nor^e. Prori^r mic nu ved ]l}«lp Jif lotv*^! 
D(plMatr åt wurii]cn«ntu ist Itincrariuin for de lo aons^ 
MedlcinnierH Vødkommi-ndc, kominnr dclto til «t vw»nji!i»lcK im^t; 
(436, 4—11 Ajiril rr A*hik Bolt iThrondhjaiu p, >% V. p. 
467); 11 Jnm omUics en ^cpii^copus Tmn>)Di!Ucti'i»^ (He?)^^«d 
Nam TitJeruAQ Aom tjlstoJvva^rcadQ [ Thfoodbjom |V. p.4&€}; 
hAa pr af Aslak mftA*tnp b«Dyn«t som Viowr; 23 Juni *r 
Ur.Cn^rid t^lnoda^oa ^ruLJorAoøn vedTirDbber^ (HLp.5IS£]; 
22AD£cat er Astak i Bergen (1. p. 549) >MiTiiaieD med Herr Vi- 
apar; ea. 13 Deobr ventes liui til 0»lu (VL p. 4^1); 20 Di»<:k 
cor hao i iltoxta By (V, p> 4€9), bvor han mdnu IbrokcmnKT t J«- 
DD«r, FebTuoT «g April det ftilgciidc A.u, (11' p> 543 ojf &H 
IV,|i.A3t), Dni. rorekoiitmer efter HnltfleAndAvnUgl, Atd» »^i 
Kondiinodldmmor havQ vmttt sfLitilnda ud pvt DøBt^iiD 143^ 
ved hvi)kca Tid et svohaK RftailJimfldf vide^ nt liav« fundet 
Sted i Snd«rk»ipi[ig.O 

Kong Krik hnvd« efter den farcy^de »votsske OpaOcai 
imod ham ^egt de nu tnGå liftrn udaoaedu veodbke Stfidtn 
BisgljD^ Og ^adi aom QeBniidttdf til duue Sta^r tveud« iT 
elo« b«tydeUg«t« og meti irofasre Msend, Grev nJiQ« \ 
NougartOD (E)ber>tein) og lloUUaeroa Krik Knimmcdik«, m> =1 ■) Re^tb <iiplci]L hiKt. £iui. r. 414 At CfdltMtel ikublo tmt« i^. 
ftrbcidci i Kftlui&r uTidi?r den »Vrrr- darak'tvFpA-lunMaiii^ (^. 
grw dpr (fnt IThIp .liilj Af, t^ unii^iiUi'), .iciea^ jJMyfTe (tOdM 
to »EltMiilih. Miat, n, W1I1J, awti YnnaAviiit umi ie — "irfmaad 
TlrkdiR akiilk Eiuvn dedtojet cli^ii. «" df^i «i rjodixi, ita Aitek 
IMr n^qw FHi iIptit hiLntn, iIrt log mr^ Inng Tkl, h 
IcMnmen til Beruen ollerisie i Augu«t. 

■tMUo nt, Kntnm iiurtixrc > aaikxs: io<^4Ij \M^ ita }tvDg9 ft^Mvi^e Krig vat øMtt ot«r paa dH 
^uktpAfti. Ua4«rhu[ilutK«r nrtllem Koogeu *>g hasia fn- 
Udna ftT«Mk« fliiderMuiuer liavd« daqwA fiuid«t Sud i 
tiéUM i SiDtniDf øn af M4t, SUlftUnd bUv opDaiH o^ et 
BM i Haktur berAHun«! Ul 15 Jolf 1434x Det blev (aI- 
Htt kunflC, Kuoseii madle iitBcl ire ^nnnervke Hertii)[er ug 
Am ijrJtke Grer«r og Ri<t<Wro< S«iit«biKl mdrjLDdt sig fm 
d* t«odt>ku StAckr Lyb«k. VViAm&r. llvu^unf '>B Laaebont 
bpMi Kt JajwLc!, iiko. (MUividt viil?A, bacn oor^k« Rjuidf- 
tMRvr. Koogtiii uponcd* pi&uiy QjøaindtstlolKC, m«ti stUr 
pil ét £iLnk ViUoAT, At SloKcn« »knidc bo>«u«* med li>d- 
liM«. Qon »UiJl« UTAX Svcnskcrn« T<d &l cjør« Deogit 
ftilllu. Fmdcr Af £eg«ltirøcbW MonJ«r, Ul GffaliDgsiiiaDd 
P>1 KjiloMr Slot. Fra KtJinar drog tlhk til <ioilAiid. hvor 
^1 ptt Onuid af OnuUBnditti^dcTDc kom til at <iv«r^ 

^JMeiM dias« for d« for«iT«d« Uiuor vigtige Bociv««h«d«r 

i Svcng«, barde Norge været SkuvpladMo for en 

luuLHlvAtiii^ It«^iv«i]^ed» oemlig vi Ofnir« dpl fnrvt« 

rodto »idaik Magnua KrikffOuK Doge, da ondool aT 11«y- 

BjenUøie Ganea, føiat (1333) forholdt Kco^en 

;bno», og dcrd^er (13.^8—13:19) priaDy m«l« i^Ig, 

ifi| iDéd Akenbuiii tom Stottepankl, adeo at d«r do- 

f di»c GaQfic kan vrcr« komrneo til nof«t alvorlig kn- 

SaMncni^tod. B<irA-ErlMn under ICrik AlPomraarn gik 

nad og luren ri viitftn OmfAJtg. 

At NorgQ havda Gruad Ul MiaromoJalso mad Erik. la- 

Ikke nf^«, Ihi han lutvdft lier, M>in i aine evnge Ri- 

it »111« R#||i'ii(|i}i^rpr oo: UJet AU gaa Htn ag«o 

it haa Qdalokkvnde hftvdo Icvat tor QOf^la mkclta iRiegcEl '> Mjih, tSdrmf til SkaiHll»i\iPnK Hitujriir. II iTII^CTX. n i-UAAEv YtuUfai^lttiti, Eoraommelig fur at «rvbK Slesvig 

ivnvrigx ogsoa nt frcunuc Eu^itCiccrtJnlenvoA op eok^lte w^ds^« 

tuuii gjiirc en RqUc i del Sdiiden^HcbkB, hv hui ovfipc 

dtr iiid»AU«a aogHDiocDhoJ«! CfinualrcBjcrlng. end ikko C«c» 
ftlttroa bni^ff Of^hoid i Uigot« tiian fvrdados Tu« KmtgiiK 
Duuniu-k; Ra«tani« lutvda uscrtUfct kunn»t bvrj« d« oordl^ 
Kgoe, og Vii&]j«br«dnDc to Anr cflcr libaDdec (I4S8 og 1' 

Kri^ M- vidua aUfør lldec btlyit. At Uuidec gj&nuøn 
trfuig« blev i«ak&itet i den Atlcdniog, er s^vct, «kjaai 
n«|tpe luero vud rt af Sktttt«br«vei)« tidv««, naitlif et 
14i\') mdu d«i 4r oudDu ikke bragt rut [f^A d«t 
LrorTidt Nordniiciidvtiv h&vo dQcltuf^et i »elve kaiupen, 4kJ' 
dette eijfian« L'orta:llc» «f lIcrmAn C^mKf.') I 1121 lixEidl«] 
d«c, at Kon^nt Kogdcr huldt Thing med Almuen jijul Hed^ ') huttr mftD kftr moui, »I J^jui U:fC>, i Uai, ifhal Iiaic iaIiei^' 
F«roLdauiU |hka Akeisliuutt <jtE idlNUi Ua vjurci drr Ijlsttulo (G^ 
lujiili Iiibt MiJjit(!Kiirv.-rk«r. III iMt}. Uv\lV(.'t i^iiiliiu Kcvv-r (X. £■'^1 
knUtol., '^ & ']D<) li^iri^t mtti ftc^GlJ TvivE auliirci; Ja tr «l****^ 

JulwrjtHLTl Idli^iLjft. i'rc^v^jL m kuii »lukdut, kuu TillwUift "^ 

Uii Erik vjir dtiLfjut« ni7]]pF koiujnen bjoa &A iip »lai« IJ'^^ 

li, UL1\I/. Lt Ui^« Al [;^ Mhi U1£> (H. S~. IJ, p oCHtJ til «i< 
oilOa TiMJ. at Erik wJ JvTidai' vai- Ijcrnt fruKargc. 
*t KiHLi; Krik |iul»4filE l<i AjJiii I4ir> IVa HfHjuu^bcir^ Almiieu ■ . 
keu ^iju liruud ii tijrustajLvuilc tJlmd og *Jt-lag t Lighed mod ^^ 
MllCu 1 I>duinArk vfc bi<:rijt« *l viaiva iM Uvifue-ljaliiij if^^ 
U DftgD iuihI xdT 41 mru In ior iLt dtngu »d. (Iilpl N> 
IX, Ul^> Li^tAiudv tkmi/ i'» Kdtlølgelig udfitct« of«£U M UIMUO Yll. VOiUlBi mtfOVS t AJUtEM |U«-IO.- 73 ro ofl beG>nrede VåUt^-Lo^ng, mtt B«q^otoq ^ve det 
■■UifB Svar, at de, oai d« niAAtU alip^e for 4t uiimi« 
IW|e, gjtnii vilde tjwio i Hotrtii.^) Samtidtg hhmI al Krtgw 
fUlieis« kon iil d« avdruiijfio l^uJiVf^ roxedc de Indta^l- 
tofif, «un paåUfd«« bJ den romersk« Curie, ti)dc«b o£Mn 
^Ccttdliec i IUi«l, Dino Hidbln Hjfdcr pKJiltiKd» vrl if»r 
U«Ui|h»d<n« d«r blov alvorJie; bt^kftitoi, nwn Mtvfolgttli^ 
^ diCD« IQBU ae^t Al bolde ^iic skad«ftle» lioa UvDig- 

V*ne «ad Alk dia»# Pulsg havo doft vaflteDa d« UU- 
vtrtU htw'i de, ftoiT) det ladfr, fuldøta-^ndig ucuntrol- 
fiyMnluvnid «Ut)i Fogder gjoide aig kkyldig«, og om 
■MII Taar «t uuud«!)^ Dan &«gr«b vad ut uifare gca 
,ll>rBu Holtekett Ford i Borgcsy^sd, Denne ovenfor itt]i$- 
PttTHte Uaod. en over Svcnge bdkeinniftri Vnbner 
likboburpk ^Cfl, havd« »gtei Borghild, Ditttør nf den 
laiDft MuRTcU« Dogo meget ffcnitfndciiilc Kiddor 
Anmood BerdOTMDu tlok ulTliom ogTbroad«ud, der i 
*B Til liitoge havd* virfrt forlenet m*d AkirrfLhiiii« (hvor 
^ lorekoamer i Aareac 1390—1404) eg deoLugøl i d«c 
**Ort klf^de i Kalmar I3!J7; og lian nieTD^A, Mavldt vide^ 
Le Uaag 1418.') Deuoe Heraian MollHe var allerede 1 I M«Itaoht SwU lliUikr fur llkAi<iri<^ UiPratLir utf K^iut, 
1. 1, & atf efW utrrkl Brtv i DipL Laufi^b^k. I n\i\ b'jiiatu- 
hlKOlk bat Jølm (p- 1^) Opuifftt r'Af'rAEir. Kjiff (1 Hyn DuukiT 
Uflg, If, ^> KorHelliiiHeia um, al i^ntto^ JlofgclanJt 0|^ Hiimai-k<i(iB 
^^^"■HrTt'' led Aox M30 ticuto muil TIuUI^iktui? twuult' Stimnier 
Hf bistar (|g derfcr i^) Ikht* kiinJv fonvire Kin FIJtfinalatD inol 
HhMvim. Hou dttltc or eiL ruUMa^iKli^ MiifoniAtHic ai Mmvintu 
fktf ifi VeUff Krik, dor im er Irjkl i UiiA Noi-- 1. r 4^''t> 
t Ur Afnanit (flll iknI t^nnh^M i;iAr-^xvninalafTi>r, >'ii Stråler uf Ifnii- 
k«a l94UB|MB Huitn J^^> iturvno« iiJiryhkvlJtE i IIH [C«<1. 
Maukalhonfe. ^ tt>'TO) juii Ailak Dolu FrrcDiic; |i>a >aiuiiio 
ittd u>iWB en BJiUnn AgEniiTtitmMii jian ru wuLtTi XTnjiilr. at 
vui mørn antage hun rot Hr,AgiiFUD(JBoti«Smi, <tti lIocihø l^iuTik' 1413 iu(]kcnimeu t Norgt og aom itågi gift m*å Roffhfld 
AHinu[idsri&(ter «n, «oai d«t Uder. dyfftin ojt r«nn Kooa, ot 
barde roudkee ftller«d« ita ea KoHeniaiE i B^rfw^woL B€r*^ 
opfinrte hui Hig ganake wuledcs« »om den metlcnbar^Akn Adi 
TU vut til 3t gj«re i «ic HjvrnUnd, ag lom don harda opjei 
ai^ i Svenitc andcr Kcnjt Albrwsht« lUj^ono^ KJa^i 
udtblev« ikk« og vare oAvnliff i ]4£4 og 14S5 m«^ 
roMfdf. og hsiiA F«prd )iyn«i sAtnr dus* at h«v« tlffn^t J*i 
t:rik«Hii]R btthjoadto Hcdrifior i DAlamc*. .Bad r^ hj« 
Ul Beodkirnc i Flok oe KJ««Ud« dem med Ovtrr^lil, tuet nu 
8lg hvfliEi hMi vilde, og drr»g »i bort, f4»r det lyzitHe hi 
hv«^ logDn (er luivd« gjort. Hao r&ngedo Folk oden l^-^i 
OB DonK foTtJt dem ud af l/po^t og tee darM God^. Kk 
Kone v&r i ^Ui>lt«Lv!^ Jtfni'' frm Kunuiis»i! uai Vft&raa 
UGig«m«fj<e ttta Hotxeu i>^ alap ikk« ud Bl Joraot 
aftmmc Dag« da hun født« «c ilarc k^ ?hUuid vat 
hI4MI, MA bftn «i Torvandt d«l, iialv til ea Sognepnett 
hfla med Tuben o^ log barn GodB** Detie tkede i t 
Bftttdem« forbiUodM oc rcifitc ug til HodstAr.d. ^Vi Ikt- 
f.i^ Mttud, heJer det, irøddedee, at baa kunde fgøre Slu kaiar» iJl]i]Ci> AxUk Ikilfj .Maif,^ t OipL V«rf . VI. |>. 4t3 «« 
p 47? iiifytti** (UlJ ir^ H^) UaiHLFfiuUrnGTrid AtdiiJMUltor, 
Ma CD IhiUor al Krkrtiivptni. Ujutnc \«r i lCf8 d»d os 
oftOrlHJt Hnru; luLijn l^Lnkc (rjrtd var da tfifi iiuttt mod 
nodcoUMun. udeiitvlil ilmi unmn, um J44i>(11. N. V. p. 4MJ 
Lagmand i Oiio. Fnrndflk&Mt invt]«m AsUk c>g Kr- Agmaad 
Qiaa |iaa liruitd ^ dr-iai Bpnv Oiftenna«! Imve viprac Qi 
llaadc^ Tiar otftAft 1ljHrni> wr«! np^iiffiiHlt, tdilpn Thtfo 
Oi OTCTbovoJot A;finimdii anntU' StilLijif- fik ovor til b\ix< 
Hcnaaii Mi4u^hi\ t^uhiu AiUli DuJu Smtci^ libdLt Uarai 
datltr. LKr ^^fi mal ■'i Mti1l«m ^ J(*ji Jrnfuig t Kcnlm o*«^1 
vjTtlfraildrrkt u>l]n«Eu.< !^Ja^|^l MotWko, nomlitr Hr Johvi H^ D«re- 
var illi'nik Hl^r DjAknfi tillaks S^ot^r (Cod. MunkaL p. 7'ti 
mm l^r»koinnar sdan imi^b i ^vrg«. føiciwt lian l lK><bT. J4i4 
oflviiifa <om Dfwvb Riic*nad (Di^d^ Non, VllL y. ^t^h IIMUO TTI. tVOtOn ftVTOVTV I AAaffSK »H^lllt 75 A«ri Fbrv, og lu fi^ vi u^nffHrn og kjsn* kun ud af L«* 
^(-* Su%'ol Ludbncdem« pa& Kl«llg9ditt com <Ua ovhft 
*vMrodi Alain b«4« d«rpft& KcinilcD om «ii ny Fo;^, 
lBt& nk mudsyDlij^iii itkn Sv«r; Krik r^r iwlv ri^Kiui dnn* 
pMf iiilMKaii4« pu sin Fsrd ttl K«iA«r Slgutnund og til 
•J«nift]«&i. Imdiartftd Q^rdt tivrtnui Almuen £od« Latter oe 
kcMfl itter i Bniddihe si LroeU men allerade t 142^ ^ft\ 
F*ivboU*t ntlte bBm »g Båiodcni« lig« misligt, og Alæcifb 
• pMftjr til K«i)g«i raeé Tradsel om at fbrUda ain« 
B, uifD HcnnAA t>1«v frtaidflos »Iddtodv.^) Kndmi i 
kvodo Ueiraan,') tia (orl»tig« AUg^D til RfJdør, i Nori^ 
Son, Ur. i)1*r Moheke, cikjank^do 1472 J<ird«eod* tB 
KkiMv for »ine Fororldrt* Sjclc.') 
RtmiiLA Mdt«kft har ndvnivtTl vnrei dan roirito nf Dr- 
Fogd^r. m4»a Timelig Utt^ h% Åm nataie af diMUf. 
UcyttoJc aifj af OiiiiHljeidiHhc^ilmi]« til endog Ki'^^t «t 
taAlmtioD. Ogua indFudi« Bs^vdtnficr hard« for Ixn^e 
linl ui mwbnigo ffinStiliniB, h^xcnplot kom fra Daa« 
Of Svcriifc, ton iKJ*i> titttkt paAvirk*d«» Tru Nord* 
, itmr Ijuiibrr laogR ntt^riocn« lit'or cti oprtndnlig 
d« A<l«l havdD iQiiit dun voodukc Alrnae lil Lirffgno- 
éÉtné« 1 Q^rUDd* Aorhundndc hor naui Spor til. at tndog 
BrJon Hofvhcinuaii har vipriH an aT BnnHvpJagpniP, Hun hftTd# 
fu tin Goard Ellim? <£Uin^uu-ri) «ii „mark Stu«" (Fæog- 
MbkJ^ldcv}, hvor boa lod BoDd«r houMrFto i Buuid og L«n-» 
k«r og tilegnmltf m^ t^ilkaitHig Bt»l)LW^ JordegoJK*) Og i 
Erik «f FovnMrDi Otga undgik ond ikke Ur fiodrid Kt- 
af LtMDå« es af dei natiaoAl'^ Aristokratis atlorTor-* O Dl|<. »m. a |L a(W--&la 

>| DipL N<v^ V. ihStt. 
*} 11^. Sot«, il ^ 501. 
16 I. DAAC mw, «on d« to nysnftvni« t]4rr«r, hflv* t^AgiMt Alf 
Inndfnr-^ OpfAtuIng hf 4r JordiJrotA og LitoBniaiid« F 
(il DutiiJeD, et Jvt ei at ItivI« pAd, <aI bveré>lAå;emI« 

StmJcr niEU \ «o Som, fcrad vi ih^ve anfi'rt øm 
boMciiv. tiavalic i drt MdliRv Kortre ved dctine Tid, »rr 
Ht d«r ikkp Mod ptidt lil, u([ ni døt Opntr, tLVorom vi 
rorUeDo, icfEfnlQiid^ vor uforklarlifl. iJetvo^rt er Ikk« 
]««d et Ord bleven orauH M roaeti sam(idi|c HW ll*ai! 
fiL^flm* ni>g«ttlinidc' tiA^rEliuuUidi'ChmmKi, vi vrr »nv og 
Ii^DvitiD til Pij>lomer. hvu (^hTOaalo^ vndog Ikk« 4IH 
*ikker, cg FV&in«tiJ linden vil her. som nitfor ohr i Toi 
hlsiorl^n, aldrig Luonp røpou Klirb«d. fod aig« 

D« fønle Spor if BeveeirHeec lagtlAfre v| i Juoi 
I deiiH SpHJue bl^ai uu Maud v«il Nuvu Aumiid ^iHUld 
lUoi Sijzil vls«r o«, »l ban har viitrei ar KuinilUa 
altsaa aF rorQem S)tt£U iJan maa dii uKniicsl an 
al liave wret vn Sflt af lir. Sigurd BerdufMcm Bok 
Druder af Hr. Aamund {tau Tlioin], dor |]jtv[i» iioi 
1407 og i d*< tolKcadr Aar maa liav* va*r*l fod 
>) II. IV. r Ji. 411*«, Hr KHoikI iiovvno« ikk;> vwl J^avii I 
SK^i^^ |ion dmTii »l buve Tvrvl forlf*npttuLxlTcitTiK-r^ 

ovc^r liV'fTp] ili^j- tLlii4E''(^- l''ofTf«(ri]i iii<1rl)o]il«i iClA^bNr^tt vtk aii 
kelic l'vaLeraibtbiL' nf ile Uivi*, lum Je H.^r^'v A^««y" ^opf 
A'ffwft 'q; iJu<Ui> /fuqjrr' havdc ^1«. Vi*iJ ilm linLhgv EEi 
Hultaji ItAii «'«! ki^u tøinkiih F>aa Hftakon <Ecn OvnU, kvis ' 
Udtbi- bum ilelicuLi vai n-t udl>r«dt, Tur b^viii dtr tTKutrj^nk 
Al(vr i iJalu. o^ liji' ]v\'Vva eiHlu^ C1in«Uom dm ftoden 
Quiouiaiuiou, mm Itvnm r\r ilcit liclLiice Kong MiifniiAT 
iiuukvt' Hi|fii:)> Siirekn ul^klibltKi' t^irdstniiade lizv«* »ki 
U«Miedt Uj'/ 
m»iua Tit, vosoM nih-romr t aahrkk im ttrji T7 lliribar, hvur iKitiJig hADa Ojubiiiatiikad umi&l'.'A, ^ ) !*«& dru 
HmJb mu AiDBiiJ SigurdtMii h4V9 Tøcnt ut Sødtk^nilt^ 
Um «r n»iiDfkn MoICckra Hustru iUrghild. Hans LlvBfbr- 
^aUt cf« foravrtftt ttbckj«iidU; kua k&ii mon alalt«> al opnx 
iktt tor bavt «a Forieniog i ikt uu jojLlaldi« SiiiaAlvnvnr, 
Wi il«4 HeU liJiftt Æ% m^gec har b«væg^i 'ig-') ^'^^^e 
if BDv«(li)ta&d«ia bUcdi ImnB 1**91^ c>u«b ogøAa lU havu 
^ tijfiom« i diuf £eiL«.M Li:^leiJe» Aulag« vi, Al lian er 
Itt mhuiw „Amood BoU/* Hjm ««Dei« I 1453 umiaWtt t 
Sling« og da syort al hør« lij«ntina der.*) Maask«« htr 
allvrf<le cu, f. Ci. ved GifKnnaali havi avfnhk« Forbiii- 
r< ug I vi)i>«ft ^'alil kau ^et ut-'ti^v >laa t\il, :it dcll« 
itnå« Oprof «r blevi-a b-i:m&lLyndvt ved Rygtet om Kngfl« 
iUiøDinit i Sverig« og om åen riv^ada Fremgang, 
dccwe l»vdo Iiavl i Naborigvt. Kur Aiiiuud Sigui-jjs^oti 
^if^dbrechc likktri stnaat soai ForbiLlftdc, 
Utn B^vsgcUc, Eor bvltkoa Uau »Wd i Si>idb«c, udAtmbco 
|«^cr M« 0»lo Bi»^deiiiiDf, Yikcn i lacvrero ronCatHJ, 
tjsaH, Solw, Ri>inftrikp, Onlu Hprnfi], Lior, Vtalfold gtf 
Sy•^«U men det var dog kmt Almu«n, d«r rvjvt« «ig. 
rar af Bøn^ii« Iwmeli^ LAar«t til „iiovndsEDaDil 
lll>>r»Tar«f ." *> < I At il«(iiHgt«D har vaervt u atadc Kong J<urv- II-H^ H*l,(ld,lJiiHoJa!,^kjobcrgogAsliSgH<') ll"^"^' 
kAii(9»afiri(4, atUiibFudEicftiUmpoaKktr. (D. N. IH p. bSJij. 
•J Uht«il an W. vMii iiVTTigl^w lihLivU Iimh* ii|Ut(i1c Folk l Jihji 
rt)6(D.K.nLpH6»),wJ«rt U-n(AiinuiKl.ViHHTiihtfn. Krik UUfi«« 

4t cniiiwil li(w*ia talrig* Rrpra*»tiTUuiter Tor ilnn opmiske AIijik* 
«f( <^ vwrbiE ciiBiT« •' l'**0 hffrt Ijjvinnio i UorgrayiM'! (D. N. 
IL f. Mi). tM *'^™' ^'* "?'* *r oji(*tc NafCp, som fortrfcommo vM 

■) StailL iD H. F. Sp. c. ffiil,. S, S. &37. 
>) l>»i.l-X**T. Il, JK .%i4-45. 78 L-lMAt; 
Krik frji Ntircn Throae, »tg«« mutttted« li^dltn, 

er vel rifnft|]|ft, tt Anmnd i d«nne HeosMnda b^r vtJtet 

Dc«to ia«rt bMiemt optrsAdtc but 92 hAn% Flok iiDod iHi 
JlHiiAt og ndlttndin^r, inm fmTdc fiiutl In^gwi^ i Ri^ 
fioin Enbodnosod (VaiJrnn^nnJ. Paa aIIo BjgdnbiDg nat 
oraknng vtdtoøc«, At MAdonne ei aknld« Ia&Iu, Det be^ 
udu;r^ke1ig, at bnc fnidmv Jlan »udAnM fm d«r«B lut, 
ud«a At vi dog kj»nd<> NnvrAnp poA iioøbd« tm 
SkjHa«^ ramniede. D^ kt*.\s 1 ethvert F&ld aoppo l»v« 
rcl ADdei end Fogder eller Ltnahvmr i unaA Leu* 

Sr, eniiJiAtt»n l-L'lfi Rind Amund m»d sl&o Foik ^ 
J«nMa udanlor ToDAbtTg, vcAinok i den Hftiuigt. om m^ 
At beiDtt^lig« aig Ten&berGhuu«, hvor den guuk Hr. tkdrid 
var t!flv«f!unnnd. tJfu)lgbad«m« muL a]|i>rtde luv< vnt 
ikko 8IU1 canfik« korF^ thi Konjz«i] vAr undcrrottoc d«r«iii, if 
lier tur AlJervdo kommen Brevo fra haiu UUUftd«! og Lif- 
TnfmdPDp. Fra flpr* Kurrer vafb fter« Rigwwwlpr og Aod*; 
Ad°lfin»Qd if»d4 ril T^nsbcrs, iaU elkva forodeo Hr. Eodeil 
s«)v, blAQtlt dem dcDutifl EOMtt Søn Erl«ad. OIa^ Btår 
koDasøci Stumi^e, Sigurd Joii>iftøn og Mau JacobAwn (B^ 
m«r)>) tamt AktirehuQM'a BefalingtmAud. Ur. ,,SvAtt« J«v,* 
vtHoob deo mffgtigdtc Maad paa hin Kaut-M Hr. Jea« MT 
Seo af duD Af DicJitiing Margrete megvi yndtd« NiJp dlv 
NUs* Svartt-SkaamiQg, en af Drocotagefi^ vigtfger« Swtw 
i Kampen naod Albracbt ol Mekkobarg; FAdAreoA TUm^ 
oprindelig vUtnnk et Ogenam eller SlanjgGnAvn, rir g>«C< ' 
Arv paa SoEiGea, Oeone var 1419 forlenft ravd Sbtnl 

>) Dipl. VoTv. li p. M7- 

*] Vur 14^"^ (1f^ rlmtiligvi^ Irvjiiddef (orletiiel mvd Vooio ^9dbltA ' 
borg^EBd <dc; ikUVÆ'ruudu i^vsl«tueidt ^kiUhiol og Sp|dAb9l^ 

>) iHpi. yw. iri p, 5^. lUOTILflOfteS« tltjrTOmil|A«R»RM34^:*tt 79 <1rat««a t VtOtliøtUad og iD«duadPK«^edo da «t Fartund 
ndlcm EoBg Erik og Poleji.^) og ideiiuiodftt« uden 1431 
Iftviift btn Akoahuii« <18 dertil Here ^aån Leo^ sultdfti 
SkHV S7M«I| U^damarkco o. «. v. Vi b&vo tdtiøitdfva« 
C At bfta i Sto^StboJm døeltcg ) ForbaddliDgtfiw 1435 
tftifi Efiku OjODwdåsU«!*«. Han mr jtvennk Rignnuul, 
•ptrwdt« her oøma boiq Dotrsk, voget, der Uléi omtnat 
mLv bud« f«å (*raad af bas« bøi« SliUbs i L&odd, 
di IUgifrp» Bud an i mcra end un McnnpAkMlttftT 
wjbKt Motøtit tcm tu M\vt CorpontioD. Hao ttx 
■I4d «ti FnM i'm tit Ujfimlond S»rrijE«, Fm k^cborg 
ttcr (N«li wh Dar). 

r Svtrtft iutn hkvd« vittn^k Alkrcd« hftn blodiKe 
iwd Oprfrarao, \hi dn Vtdn«»byrd om Ait For- 
til OptUodvo, «oiu bu Ivngrro ud puAuet TAodt «ig 
til al lade tift ni«dde]e af KAriniki^riie i OnEo, »pia* 
9 htnJor« Ul d«ikO« Tid. lEaa havde roret ndrArot 
tfg haiu Tiikxngere. roøD da detl« «l cjttede, ..havde 
jort dum ««aiiwi MudsUAd, al kiui havdit darovor favv* 
D»dt og Sui44«."'j Mou i athvert F^Jd icdiude 
»«T&U Ucfrv 00 Vnbrwre eig i UudvrlitDdlijig med 
S>|funk»Att og m «l buDH fomeiiuto Ledaa^era paa 
Dg dav bUv 5l- Haniofton Klutut «d Alt Vaab«D- 
Dmov iQfir Indtryk af, »t Åmuod for OioblJkket 
tnm dcfi etflirkfre. B^ciogclaenie gtk oeut^Eg tid e'hu, 
Ptkitv ^oti»id]^ *k[]lda hold« Fråd iodtlJ MomiiKciag 
crvbr.) og AniuDdfi og bta« Fartie Kkger imidlortid reu-' 
ind<f»cca I Oilo f]on«D Di^e efter MikktUda^. hvor 
ft og Laffmttiid«D9, bv«ui Kouij^n Etavtic lilskrevet. Mcfi^ldt. fiJ^TK litor ban ksidar ^^obantLt^ SortfekunnJojr «f Ørc- u L. f»lAlt^ flkulde mødt. Men ^luipke M^od'' i Lftod«c ^oMe i 
hftve Pnå læn^re €dA lil St OIaHr T)ftg (29 Juli) pu 
Mivia^VDO UndUgtlMT nier, Herlaug Pedonwn (Qr. Sti 
J«Da'ftOnderfo<CMliS^ki»DftSy!iu)l] <■; JuMoThouiftAiøo. (od 
tivfvl u$i4ft PogeJ). hvilktf U> ta^l^nt bav« vvrH riurrv 
■Md« Af AliMWiiJ) EtUt 2d Jall skutd« dui>k« U 
ikko lAftlM, riftiitiiok roed d« mtf^i rmatM'igfi Uadt^elj 
„EtåddtnikabetH Tjeantenflfnd" og ^kjelligv Arviniim 
(navrvrat liulsi'^'d«), »om »^kuM« fu Lov «c blir^, , 
tnoEo de ton med SkjeHif[hcd.**') Mømnttcn hor nll 
v«ret, at ingen UniiKk «I|ier UdtKndtn^ Akald« IjiaIc» 
j^vlvfttiRndig KmbRi^sriufiil *-\}pr Fognd. 

Dot futiMta Mndo i 0»1q blev dor ikko no^p^ %tt 
Uf0li2h<d<Tmo tinodo nd pAnDY, Dr Svatu Jttn« v»r 
Urtid bl«v«n beftkyldt far h«mEn«% at bpgiMiMigv Opnnra 
og donDB Beskyldning vnr brftgi for Eong EriU nr«n. 
fefldi ii*t derfor nadr«fldigt &t [ftde Kanuik^rnB tnøddd« 
iL«t DTviiFoi oinultti Vidue»b^rd dea ]5(le Oclutwr 143( 
håot ubecbart — iiden det ftll^r«d« rår bekj^Dih. «t K 
e«o vidst« »fu Tin^n — Tor ittnffera Tid cideo Mrdldfl 
Peide med Oprvrcrnr, Obfte dmK« oa imod CMo By 
tnmgt* iod i B}«n »elv, hvor d« bøniftfjtigvde Kig d^Q 

*) ffnrhiijf PftlPrawn, I titWtfa^l i MklPM Sywnl fflrti ftw ' 
JWMim f(-n A'lHitnjiTkd af tiiIi KIøviEt ipH mnA Kbha Krffcvri« 
KmmiQtiUke, Søsior of Ur. ECatMje Knunnu^ikc men 
Him MinulxR Iieu' mrriL, viv Ulhsmttl« }lAfthnni<nnnrm« 
vinmflx tat Ur. SrsH« JwiK. bxUfi pu Mifdcn (HnU) 
ftiia. 4nIIoc j If6n vom Ri?««wl J dH Un« M«d* i 
nir» lu- ÅMtrt iif!«r dpd- Han flltnJ hvrt ^«m gift tMd Aiklu 
IteøkUtl««-. ^:t Opløb BKKl liuii 'imtuln« Hit (IHpl. Kor 
|i. !>'J£> — J««CT UmaUkn] fravkuiinu^ [4/1 tura Vtfbufr I 
(l>TplN>i(T. IV p. .^*tij tfi^ hrode I4fk^ pHk Jlturhy i Lmt, ^ 
«C uror.' (Ubvat filt ttod FliMni Kinfcn OI>Uftlf«r Off 
SonDRw Kmt lag Chriiljt^rii' 
aoau tn, tcouRi hi»toue i AåaaiB itH-nm. 81 Bbp^Hrt. liTVffn Di4;cp Jtu«. ckr ikk« iuivd«s ooJer diu« 

iftparim bkv ioiidkrtid ou omrLDgH »f Ur. Svart« Jø^ 

vt Akefabuuft med kuu Tjener« auai Bicurd JoMMti of 

^ACaiiodic i (M«, 3uu4Q Djtfmueit, <pljg<CD«d ^all« Dor- 

ironi" i Hy«s, dvr >Iikm ttodo pna An toynls Dg boniielige 

^AitL Do gordo Mi&«til at tilj« iDdUfE^ BJ^pc^OArdta m«d 

Mift, OKii Anufid &i||:prdnøn, ^tn rtJ ikk« stolede pA& I 

i^mtfit at k«no« bolde ii^ fandf dri nu klogert aI ov«r- 

Ki*< GuutSm tO Ur. Snrte J*ns t-I^u St. ntlvArdt og ftb 

U«n ICoDRcoc Voøc«-'' llui oø hnn« Folk ot^dlbgdo dft 

Vtåbm i>g lurede bercftcf aJdng al lært Ko[igvD, llijjArBAdct, 

IbpU Hviod dlur Otki Suul imod i Ord. Rud dbr Gjnr- 

■■4, Aaosd bid ocn KoQg«i» Nmd« og JofH» at tjtfne 

tm cft^ yderøto Komive med Liv oø Gc4k U^non Capi- 

tttfttiuD hodt 54ed duQ 13d(; December 1436, ug cl Docu* 

■m Vlev oput dMåoglMndCL df megCD ]fit4r«sae «r det« 

■1 ttm IVrwoer, der b^Kgnet Kim t,p>de Mænd," d4t vji i 

tuen* Spref u%t Adebiiracd, vore pA& Bidpe^o^rdva m«d 

og bsMgkde dette Brav m«J ham. liig«ij Af dttm 

(U d« UkjeDdte og ftOMie Adtfls&fngt^r, men de borto 

MkrUile tfelAiiDuea, «c i^O^ l>««JtageUe i Opbluideo vbcr, 

■I fUmie ikke t d<n Grad, wm mftr> ^enie har (roer> hat vas- 

rat el Uot og h^n Bondeopl«b. De fem gndf Mtpod« Narnp 

nr* Thormod GomartMni BftJird Thor«e<en, NiklU JvArfeeo* 

Bahåt^ ThorcMOn of Godroaad Helg<fi«eo.*} tUkard Tbo^ 

IH iwrwB ogME mdkn AiDujid« Hænd vod Forliger ■j tHfl Ktri. IH- p 604— yi9. i det Hveu*k» fUcMrehi*. bvcrbti^ 
irr« !k;kh«- if Mr Snn« Jun*^ Arcbiv fiu koinu^ lievim tL> 
af iba* g 4^ Mmdi Sfg] : UoItunI Jhanuåaut. ikr bor Onukrifi 
..j_. -^— t, a(«rd(#lt j lo Fdtd, IttLirai dot eiic iadftbL>]dei 
dn uid^t M np*fkf1nErnndii |k^. — «f Buinl 
rm, vi>:f *r liBoivUg oiyUeUgt 

11 6 
ea psft Jcnwcn. T«ak*fiai er dtt, At hmn ksn van im 

Bfwul, fom vi »art kkcUo Ivre at hjond« nndftr N« 
PtJvard Gfftftlop. Kioolifpriui uatidia raod Btpp 
OretxirelM dutude AniDnd og hnss Ueod ofMA «ii 
v«Dtio«i orted BbLup Auduo 4f Stav«Eigen <o biiMbi 
Abbod, ll«r« Kaitii1k»r og cad*«l Vcrdiligvi, forscma 
lUtdBtfad «t Bors«r« &f Oalo, hron Stndighfrdtm«« 4 
lige AI||j«arelM bffuJ^e« lil Crtebi^k^p A^^ia uiut 
veitfMlfl AnLomfil Lll 0»k>, eg b«ege Parter lavvde htiiiJ 
Pt«d ofi Ro icdiil d4a ISd.^) All«r«d« dea SOd« Dmm 
VAT £rk«bi»kop A«Uk iodlrofet i Oato, hvor liftD lod &fti 
K «f do i håiu Tid DAvdTAiitig kypplgo noiAe Provui 
coDcilMf, I For«tiiDg laod BUkop Andan, Br. Svmrtt J01 
og Lagmnnd« Simon BjotnscoQ lod dorpu ErkoJiUpta 
kildo lil 0»to Rq>Ttt»«ntJu»«T for Alim^oo rundt ) hol« *> DtEuio CoiiTpiiiiaa tr beram i e& ^m bcdoilig«! Tllauiid, «fc 
tiun oc ^ "i^ 1^ ^f ladboldet er gM«t toH. k«r Iii^ 
VK tk ^i-4M, Uta Al IhxmncLftlOS, wm •£ LktidmM ip 
«k<iM9 iflPE^ fra „far Lt f>nc li.%," tnr«lEoimni>r mfj 
nmdtfft r«t hodfr jo i Mouue, U d«r ikH tvn Pi«L cf 
darto miiulic bervttfs i fliptnkiioiiflo wl Za Dwbr« 41 Burff 
boMollodc BÉipagurdtfiL Jtig mtagv dodcr Uf^g^ I>Sp£intur 
cnircnt ttmUdljc«, uioa dog dot, dur IndcKeJdor OtpitokOl 
for dM irldMo. At Mife Tol »JbCBWaoiN^ her med UifB 
fonCM 19 DcMabtt, ikk^ 13 April, «r (W^Hiiird ndiw dl 
rixtift, I notet TilfBCJdc viUe tm bd^ Krwni<iitTtivr kq)dba 

*) 1 Ati henm Wwttftdde Donnarnt rr c>«ati(E>^ Gunj-r 
Jflw'i ffim bbrot bntt IdJ. Jdin, d«i TnMe; df r luur 
eadct(tiannfltL«,515ljC(->, lur liDctOnguiLki:>„JV'- Aiwr/i 
eoB £Wwf A««««vH o« L«tt0 bor tfOiipl. NorY. U p* 
det lil Af^tfvrf Jm tm f^ «g d«nf<i1 faniuet K 
gurd JoiiBtfii. kTOTtfter bu i iéd« biognpliitko Cfpl. 
drøitf*U«nl<KDfri('ndBikr, I, & O) bor KJcvtSigord 
UrtiUngwMiil pw Akrmlittru og RiddcT diwvdc t-f3T. 
Jmtm inldlorUd or Ur- ^<«r«i Joaa% er ■Mmagtl bknve, 
dnne endoa don ^oAvmI tttø torSlottUrvc fu A 
aicKd Juimn €k fiint Rddcndufot af OirMuiibør aT 
MitfDnUMlieiiCTC^Ufiett<n«ri IC^^wn Klrki4iidL <-!,& mitAO TO. mNOi;« fiitfromc i A^fEnfs zw^h^. 83 >IL I Midun mI F«brv4r 1437 indhndt sig og&aa 24 taft- 
en uvngiitw FnliliDagliga for BMtdarno, nemlig 3 U% 
y^ta, € fm ydro Bor^vycMJ, 1 fra S&lor, :£ f:m VoMfold, 
I b Skifm Sjsøri, 1 ^ NcaTriiUaDg{Siore*-N'c»p>ftliomo* 
HtiX 1 Im l.i«r. 1 fr« Otfo 1Urr«d, 1 Jtn M^rkor »«mt 7, 
i^iii Ilj«fn>uni ikk« Qtotuc«,') Dttforudoii fraramødte en 
*Kr DMlAUnne *,rn> mftog« ^adr« B^gd«!* 6f; &ndr« BiekOfiB- 
^MUMT." Pia Kod$ Erika V«|;iie iu«dle Pmsteo red 
<Aftti«IkirkeD I BvgBP. Hr- Thoil^f (ell«r ThorUk) OIa^sød, 
«a Nordniadl, eora stod \ fbrrlniig Yodect lio« KoDgon, og 
hf«a båo k&rt f^ood Eagribrocbt« roraie OpøtADd bitvdo 
fbnf(t &i putvla^« SvtDAkvrnft wm Btk«biøkop af UpMla; 
I 14^5 bnvdft han, wini vi hnft«, vmrftt ttltudv vød Foiv 
luoålingonni i Stockholm. Det «t den sunrao Mand, aom 
lun 4ft«r bier UUkop i Viborg og tiUidst i BfrG«o. hrorhaa i 
Mfi hk* »iMMt ihjsl ftf noitsealeme. Pri>v^l Thi^rioif luvde 
■n Kongraa lJr«vo mod (tn tiotiaod?) ^1 RigirMLderuo Br. 
Ibdhd l>IciidiMid, Olciid EDdridiøøn, Mat« JacoboøoiH Kot- 
Htt G«m, Oenrik ScLocht. Bent Uflmiktiurja, Thorg^ut 
kåtaoB og l^ik Sttiiiniidftseu, nami tiC t^gmsøndeoe af 
Oilu, B^rgtft, TouaUrg, i Vtken og Skioott Syan&l Samtlig« 
^ oøTBi« Hwftd ftyD«a nt h&v« iDodt i Oslo, og her bndt 
tt i BuiprfsArdeD Forbaadliag^r SuJ iu«1t«iii de lo BlAp«r 
^ d« vordillge Rflftder og Embodfiniffind pna ri^n eoa og 
iWAd StsordBsøo os Almuen poa den vtdeD Sid«. Efter &t 
aut, flocn det 8)m«^ haTdo f^Tbandlct poiL femte DAg, slat- 
Mea en endelig Ovei^enxlifimH den IHde Febrtuir K37. 

IWacio biiWholdt i detVm«ftntligo Ft^lgeod^. Aliiiueo to- 
Tcdf iMd opmku Hnodor Kong Erik L^diRhed ftlle hans *| Bkoli tei nr lltjoMoK OunnAnaon llolh, Foder til Qonoar 
tl<itk. ikx- ecntr« blev HTtkop I (teb, Sr Sduili. i d. N, R Sp. H té. DAAS. llnjlftn og rorbaii^t tig iLl Ikke ohvn al fjuiUg« 
Skridt, d«!! hftvd* t«v«i, psa »gOQ Dsftfid at v^lft« Ait Q«. 
vvd«n3utd< Uvo d«v handUdQ horitvod tkuldt tfotu Land^ 
foadtouatid bave lÅv qj^ ijoås forbrudt. Ra»dct loYfd« dl 
GJ«0gie1d poa KoTi^fHH Vrgni^, fit ilfAitR nktilJc holda ttitne 
Uiidtrawltar, l«rd« og lacg«, nå Lov og K«t Amuud St- 
t^iuduea »Tor kiwUndfr oo Ed |»a Iktft <^ Ucltigduiainc 
vitle vfti^ KonK^'ci tro ut. hele Liv. Paji dfc AbJea S 
Jov«dft iloiidct AI Anvoudu t\ tia ]ndfiyde!»p boi KuzitSM. for 
it duiuud maAite blir« ug«ii fuldtl^Dil^e liINA^e, esudi «t 
liui for LodevftNDd« Au acraau« taa Lov tU at oppebBre 
I^iQHi^ii af Tire uavjj^Jvu« SVibfeder i Bu^ea}ru«J (med 
liviik« håa ud«ntvUl for aiu Op^timd hsr vmni fi>rL«i>c)t 
M«t At ban d^rhoa (vUuok eora Ent&tam^ for hmo fir« 
Skibreder* Mm Lau vad UJguigw af ^«tte Aar akcUo op- 
give) DUiat<9 faa Len^tirev pad Fa^reerije. Ogt^^ ri>r d*d 
jDwige Atmua vitde Raaiift udTtrke Koogvos luld« Tilp- 
vabf, Uiromt iavtå^ Raadot at »krivc til Koneni, at håa 
Iwrc^r ikke »kulde aitbffitM Ud«a[and»ko som Enibod 
(vald^méJån) 1 NorK^, bv^rkon aacdcIiflD elUf vprdaliga; 
du* ^fdtnlajtd^ko* iDdbvfattodca her ty\iulig^U <»g«aa d 
I>i»o Udlnodinge hardi^ netttlii;. bf^d«r deU fonjrettcc La 
Kkititre ag Kirker, Ltenlv vg Laige- taJKirtcde Ildlsndt 
akalde faa Lov nt bliv« i Lander mod at mnrg« K 
Higat og Kig^lfi Umnå Huldskab og TroKkal, ntea Emb 
myndigbed akuJde ond ikke do ku&u« ud«vo. lUodat dkal 
bcda Koogvii draga Oioaorg for, at d» du fordrevne 
og wlcnliuidiika t/lmni ikke llendtlig anfaldt Ri^^ Endvidor« 
foibaadi Kaadot sig til at anniodo konE^n om, at Norg« 
igjOD maatt« f^a ^ia egen Dræt, Auni MAdig ^IjaU o^ at 
1lig&a«gTe(, der liuiige havda vjcrvl i Drnimnrk, irufiKr k»mm# 
lill^g^ det vil aig«. at ma:i maatta to «d Canttlor tm^ j tWUAIt TIL HQWtB ttmOUC t AAXTOB )«ftl-l«tt es h»A Botig 1 Ludrt fttiv, bvilkoc i Bni« Ud koio o^osC ikk9 
\tKt49 viHK TtlteidM. Svtlig »kiOdc dfitnvAt fjonn«m Ru- 
4m ØAr*« FoTMiilliniHr til KcBB«a coi rorholdoo« i Vik«A 
(BiMhitltti), hvilkes LuidsetK)« tinø&vca At beficd« aic i 
m»n «m1 alnriodallg raiftlig Kor&tniug fonDeiløTnt umUdø 
F«>gidtr* UdMqEelMV' Kfttr M «M« 4lne Pankiw vAr« nn- 
UfiMb Ijrt« RttAiUt «a 4v|ødells rred og TUfiiy«lee oT<t &lt 
Nwt» Bage, «*03i n« vm i Opauad.* ^> 

LigMom AnBitii Signrdwena Rei^ning adrn TvEv) «r 
fnmLaldt tmI tkti HTvrvk« Op4t«Lait> E3t«mpo1> jutaledm mtiw 
te oøMi dttite OnprocDis om do fEjmUErno Uv*rcrnFk'^nlE1rr 
atlktt Koog Fink cf 4* STtcskr, Dot ^r o(!nia hw ad 
pttLi «l in ■«rHig K«|j>ring i L«nii«l rkml igtrnnprnttiu^ og 
4t iDdtedtt ftlrat Bkoldo intt** til QovdioEor ojf Kmbwlft- 
manL romvnotko« dorn« nor»kr Ovcrt^AAkomM ikk«^ til nt 
ivadfirr* jijndrrlig« FUgv. Norpi ))k fnrf^t ovnr co Anrsrncrc 
« Urott, og med ilcntyn cil L^ooae b\ov don forlmftie lod- 
bdnvt AMrig toL^t [*|ElUgcij, «kj*nt dfrn pna d«n ftodon Side 
MItT ikke Fartod fra DcfiyAdclBvn ftf det «c:ctf!nde Aftrhcio-^ 
irtde I don Gml biet tJhid«aat, ^orji hicldl aJatintklig er 
kl«M Attjigei. Dm er in«get uholdigt^ at vi aetop for den 
Tiéi VedkooieooDde, »om ^ar ctsnDMt forud for AcDuiid S)- 
pidaiepi OpMod. kjtode am lldrt tkl, hvem åtr h^va liavt 
df smdra norvk« L«ti mdn. For Flrik af PmnniPruK lldli- 
l|«re Dviflt ^0 Diplomara« bedr« Oplycningor, og da har 
ubttibéri de dannke EmbedAHinnd^ Tal i Norgie vanrtt m^ 
|at riage, evmike. l)d*le og tjrdak-nvrntkv f^kouirue deri- 
iMd ^ppFgwe. Saaoitgec *r vi«!. ii Kta^D over danftk 
lodum^o iDu ftate«« for stærkt oT^rdreveiL 

Vi bftve alUred« ovenfor lu^vot det eoøslo Spor. tJ j impi- s^n. Jt pu 5tl ffg. 
£. DA AG. 

kjcmk^AtDuni ^gar^MømSkjobo« fft«r 1437. M«q nif 
li&uH Atlradan fr« Skuop1«d«An t Norg« van nroligbcdftn« 
Ikk« forbi. Do cdbrftdo piuny i det folfr^nd« A«r. Aot^- 
rerea vju- donnceanjz II^taM Gr&awp, mulitEta^ åftt Mtna 
„gudo Matid" Hjilviird Thnrviwmi, vi itvenfortmvn njuintt ind 
]«m Amand SigitnlitøaA TUhnojr^r« "bétéb T*d d«a fem« 
Ch-treeofikoicst pw JerMen og vtå OvttgiwAMm af Oslo Bi*- 
frpQgn&rd. Forr««t«A forekomtaer der i Kildcm« ingen O 
IfAcing oni hAn» [^ersonliB« Forhold^ in^n «□ codou lev? 
otn ond dunlvol og Jkfblogoc Tradition (-Iver os dog «C Via 
oiKk hvoT han hørto hjnnme. Paa Gaard^o Qolte i Ora 
dalsHoredso^n fiaden neEulig paa en Aa» roøl^ Rulnvr af 
3hAnd»p. Hurn IjDnjrviK^n ^GrnaiofMlonot,* møn hvk St«ti 
doø QQ fordouoctfU OK bortujpi« ttl fluKø pna Uanrd 
Naar ou Heitil kommer, al Seeo4t i Bygden tillin« vood at 
fdrtnllif gm „tn ^iunmt\ Hck^ vnd Navn „tir, Ilpilvi^r/' da 
»ynot d«t ikku ^( kunne <rmtviv1«K, nt Dran^dul har vm 
dcD hutoriftke tlakard Groaicpa Ujombydil,^) n I) L Itaaon Nftmkc Krtfdnap, (føHM Vamlbig), Cli». IkTu ;> 
[(ft*r l\ K- StJiVAi^la .^Tk^ODiAiak« OjrtOgaelHor-^ i „Biaubcr 

AuitsIideucUi"). TiJ det kor Aiifuitfr k«n i*ii af JaVDrvode &a^ 
n^prWHl Mf<JJjifil i KU fnr(diti>l l^i^ikHvrlKo ovrr Dnnøoit, 
^Chro^ Univ- BitiL Mm- No. 41« i-'tJ.J tilfmia lojgoodri J Tn*- 
ritriljUn AnuciL lignnr pii (rftuid VroAlitlih], hum im bclmm h1 uf 
fflnJpr Ojtpjililnw- M*[h I dnrmp finnril fltjur fli £iimm*?lt livit 
opb^Ufi^^ ^i^^^^ dor er noilMLfar al' od aLaaddLizl^yiqiiiii^ijeagilf^ 
iDtn oieofciT br^fr« «u onuat lucd Gaimr ohe t^tdor. bvorpoa 
dl^im ninrkmnkrin^ siPrik- Hiillor, ikkir lAngi tVa h1njinft<^n. hvil 
BtnoiL UvlLvr nar« til dd UtiUar, v^m orc i Hn*ct al rig 
doi- et bygt d tyki l^iKduier, uu derudj liudr» jutoi Vauint 
latruue miULn Hnlbr Mi.'n fordTnlHi^f. nr txm nidon l>or«n 
døB øQO SHa «Ia«r tro ^n^ orwr biiianJen, tom tiri> pna mt 
nerdolea Blaad? »Lsihc n^ høiic bvjiEnisl«- t-ud fonjdru x^AEki'iikr 

om Vff'iqji-nr' nu ni (t<ird fitu* fitiivpt. Und plrnnrrp Hiidn* dpr 
ondnu U lanijt j«riilioftlafi«( Skrjiik. Uvoriuli er msntt^'iK* t'er- 
ICBiii«[it4'Bri>t<', (loin lojcciu lier kui l»io <Uer forsfiaa* Men LG Til. iDOBon nntTOiuB 1 AAunc )i»-tttt 87 

Dmlvuil Gnatvps B«Ato TilbuugeR Imte tijmimo i de na- 
f«»iu)eKogil»rt«r BAiuIije og luiir« Tb«leourk«u, oiNfukf« Iwr 
iCQarpvo. I Aaret J43ddr<ighåiii SpM»«fif<»r «d viimck ccm- 
mcJii; tftlrifeBofidvbob Mlorcr Ltndot- Af bBu» o^ Iibii» Tilhjca- 
IjvreeDcdiificr kjcudfft (wUt alII»iritAgMft^(C Bi>Dhi veddet 
nnrnrprK!« Frf^«nk8r*rn hUv bj^mfogt uf åPtx Dphdh Oaird 
cillløn« dvvflukft tt Ad«1i^ Eoke, HuirQ Sigrid N]koia«dAtt«r 
(Gftll«% der hftvde ntti ^ifi mfd ««i i N<»fg«indfi]rit«t Pom- 
laenuiBr Uarqvard DukJ} Cn S»a af dctt« Æjatopøir, Olaf 
Bak. viJ fuMkomnie avocrc I vor FoxtfftJing; donn Dait^r 
ILtlbarinA bJoT Mfl« A&r tHtf åkåe IJ«nd«I&cr ipfL med 
Hr. OArt¥ig Knimau^JX« og bnkgUi BryaU tii tiain c« haas 
j£c Det IIio«rk, ioin OpmnJIokkt^ii vveda |ia& BrjnlA. 
nftft bsLTo \mt*i mfgti betydoligt. Deret fc'ørd uaA i det 
BtU have vmH ToUeoittmero og rfla«n «od Aroiuid SJtfurd»" 
mas og bftns Tjlbongerea Opfenel, tlii det heder, At fl*l* 
titrda Fhok ravede Kirkerne, roUbiLn diede den AlmuOt ton 
«i ilfrg aig li) derea Paiti. r^hg'H eg Uoed« DiademiSDd dg 

ga m m el Segn atga ker at ^uie boet Cii led Navn H^rtto lUI- 
tur. Viifnfirr ft: Fjenlijitrii-i ilcrfiM |>aa den nuAva J>iiti> VAmt«i 
rr <>t mujlM^^i hM f>Ed» kklflM Dntreløb, der ikkl Iuiq ilt 
Neiv «aMoi, al c« Deno«. d«r ta>^ hrttnkot tn anic rrrn tU- 
iQit Hc^r. t>]i:v tfldømi nt xpi-lncc mil al ol Atiai 'l^rbM Ug. 
gtti^v fiindii' FjrU. c^ da hui lo Gut^e ^kng tiH efter hm- 
udrx (ip iJi>d|rik vej, rildt^ han prtTYfr tndie Oftoft «fW vin ud' 
■UAdæ IXMii, OM dji ipk LuiHi hulvra <Jii uif vkuUe bavn ugt 
ittv« cjnl- .^n ufiTLDifer j^g for Ucrr^'J] IfaJvuril'igel" og Ja iLj^f 
kM lit ihnni Unul ts'SlocA Of blev dcrd-" 
■) At Mai^iknl Dok var iVa Pcnaiutm, uliatca rI aleire deni. M Slwg- 
l«n Air tar ircgM uItlc. nt(-jj Of^a dorui, al nøutp Navnet Mar- 
%fard uuUvLi umiidig furekonuo^ bkBKit de i rommern IcTtndo 
Ønkker (ticf.Ki. ti«sierdiiig.6titil^anrGa[^idiuC^Trd6tv<aldi. 
a t«| PMaOioa Btkk bune til ^m nf UjetnlaiMJAU Ætur. 
•ott Krtk ldetrU% ;«dede; eui itt^fr^d Buk fittgU Laai til Jem- 
■km es klei aUcu «Gd baua Iiilllydebe Bivkup i Cauiii. (Hbli* 
teH 6, rte: Kants*«! fonipnuijaj. 89 L. DAAi- n 
tfii«d« Lng« og lMf^*t MAvvl Faitigf koid HiKfl« taavd 
KvindBr foiD H«od-" ') Tta BrynTa drog« de vldtra 
04ci, I OnuttDDD Af doDciQ Stftd hnvdf dar AJ)«r<dc før do 
Ankomst T»rot Uroiigh*der* idtt Almii^o i Ak<n oa 
ruiriH Hcrcd^n' hA*^de vitigret sig vihI M lH!t«lr Skat og 
aac1«ri MtUiåc vuet OpaieCsi|;ti«d.') 7*ii fori«fft« tUlvArd lEpo- 
rrøm pAA At ov«rriuk« By«a «a^ fi>rdaorvi> nik dem. som 
boeiK"*) Di»a d«tte Aoslag blev JykUlt^ Afvwrctl. Saa 
ztynUgvlis hår Hr. SvaTt« Jøns, der frerndi^li^« btMiAvd« Ak 
btuas. med vobnet Bnuid ji^»t huni b^i, Vftd SidAo 
Botvnrd Gfuto;> »olv »pillede Uodmtind UcIisoftMO, «■ «f 
f«ni n9^^ Mnod/ lom i em Tid h^vde varet bo« Amo 
SignrdiAADi dA åntmo tnvdv Osh Biifø^AArd ind^. oa no 
mare fr«mtradond4 Kollo i Qptob«L Had hørt« hjorom« 
SolU i Cllcnmkcr,^] Uah »kml hAT« ad erebet Sigurd J 
»CEI« Bci^iddfllMr der i Ktfnnn/) 

AlltTOdo i Augnftt U38 ontiabi nAkard GruUipi O 
rAf fiom nct^eL Korbiffan|2«Dt, o£ StrAllcdOAmoro be^yrpd 
V«l var der Tale om o2»aa deDii«gans '■t ^^^ Altn 
Ktftp^r retlig ii»der^4T£i> i Oftio, og ErkebL»kii]<i^n, Blsko 
Andao AfSuvang^r. GrEndrld Erl^odeseo, OCAlHruiko 
Slompe rood flerd Rander og LAKmroad ekuld« i dco Åol 
QJng holde Møde i d«ttno f^ud red St. nansdag« T\d 1439,*) men 
<>Tn det.rc MiiJ(? PI Mi'vi-i aC rr nvhi. ImidUrlirl n<liiUid 
fiUkop Jco( al Oilo i Maru 14^9 ?n Bvfalini: lU nllc Sogo 
proøter i Gjorpcca I^rovatedomme^ dci: pnn denne Tid omfaUc 
B«bble og Nedra Thfleoiarkca. om alvorlig At Uuc A *J IMpl Norr^ DL p. Ml. 

•) nipi- K:ir( III- il ria^-^"tfiti. 

■> IHpl. Xorv tlJ. p. :t3H--^.ttI- 

"j Bwi. af IG Dtff. 1*3«; i Dipl Norr, X p, 863L 

^1 JahD, DiLiiniarkt BliciiirliT tinElir Uniom^cciiiffmic, S^ 13&. 

<I Dt^l Morv. liJ. p. 5U^^«^. ■cnuo TTL Kxnosv mvnnn r AAneKt uu-un » OMd Bftad for (Wna V^ld»luii4ling4r |«ft Bnmliu') OlafBok 
ål Brf^iA nx tditvtåc i 1438 Wvcn Mt ^'«d Or. StwU 
J^Bili Sidtf Mn BefftUagnniAni {xuk Akvtnbuv«, og il« dvtm* 
Ridder kort efter «iud v«adu tilbig4 til SrvH^ dlor d»do, 
•ttono«) hu Ukø nm D4td*s. folKtvOlaf ham t hnn> rigi- 
Ci(« BUIliftS, Hio oc Imoa Mo<I«v, Ututru Si£r»d, ejorJ« du 
FWdr kgtf pftA ErvUCDiDg for deu [lu Br^ubi vuliltc Skade 
«g foriugU^ åt hfør *aMn Mane i Th«l«ni^rkea (hvon^ed 
dof iwk kui ferstAiu« daaD«! af dttu Laod^kftb, »om hen« 

vtl do^ ftcin lijoiranB Jod, HOtn 4n, di^r mad GnuUrfpcn luh," 
■taldi odrtdo i B«>d«T cztlen en Ko «]lor liro Hader eller lo 
jiét fode Ma&rikiDd eller to øode Gocposlfod. D^Ue aknldc 
Mm kori FrUl vore ciUgt i Skien, i iuod«al Vaiå ^ku]dc 
OUf Buk rJd« ot lijenuo^ Bfiudfnif taal«d«ii, al de ok d«-rv» 
fiflttkoJDcner« tkolde f4i« det i tMt tiec Uaj^o, cg hvork«n 
flpvi fiorti dkr Kvinder, Prcvatoa i Ujerpen, UJAirftud Tho- 
nUmn, uddlo TkvleUndc-rDe diøMOUfa Vllku'r dva 23do 
MiffU 1439 og gOT d«m df^t Raad m gvi ioA pA døm; 
,4o tkald« bellefo otomiD« i Bckken ond sttMnmo i Aacc."') 
Frm do Mi>e<»de A^r ero ogst« fler« RvitUnp^er bovutde 
far todio Bøder ot 0|iiotvtiw^ Den ud4te «r fra 1448 og 
åo|ur ErOAlitiog f«>r flarvorkoC pftA Bryolfl.*) En Thor^ 
itb pia Lttdbclle, der havde vjktH med Bnlvard Grrutop 
åt u^Modt os beoftglc Brcvr, mAAtto bodc »oxti Mtrk til 
OUf B^k, broral nuvi actir, at HoTtdmmndiiiir hhvo voirEt 
•tnUledo nktd b«4o Bodor'j UdTordGruto^i egen Skjebuo 
tr obtijtndt. I I>ipl. Han- JII. p. ML 
>r l»t^ SVci, III f- S41-M8. 
>) DJpL Mort. ra F 677. 
n UpL NoTT. U nM og V. 4^. 
w U PAAIL Ea Miglbftrtr i ^ot aendfofieldftk« N^rg«, mod bvott 
deu oprursk« AIjdu« &;rn«6 at liave nærot en sRi^«n UTitUc, 
var d«u danftkfødt« BUkDp Jfics Af ObIjx') Dar bl«v ogtaa 
ved dflnae Tid rirkeli^ gjoti ti ForMg pAA at Qorvo dcone 
PfieUi /a Nurg«, id«t dtii n^aili^ ijaft(«aktu at \må9 Iijud 
b^tto SilJHng in«d d«ii ov^Rfm- nftVDtn NctTdnnuid ThoHoif 
OlAtsBan, som imidlftrtid (rim«ligvib 1438) var bl«v«o 8i- 
alwp af Vibonc i DanniarL Erkcbup^ i Load, Uana Lox- 
iimih3» henvrndte »fl i drn AiiIrdnmK il) BoAcJcr- Cuadliet. 
og banft Br«v ^ in»rkeligt ^aa Grand ai d« d«rl brtkom- 
nwAd« viMolig dog ovordr^va« YtriDf^r om gjeocidig 
ITi^lU mellem Danske og KorAke. ^Doro na/ heder det, 
T,de«Tnrrv udkaa#t Plfudskitb ug L'^aiiidiajgliglied m^IUai 
■elv« Bigero«, bvis Indbygger« er« enve fonkjallig« cg uorer- 
oecA6tcmiu«Dd» i Sodør og Skikke; doruf kommer det, ai 
Almu«o i Danmarks Hige miaUeaker tu uoriLMi Bi«kop og 
AliDii«o I NorgPB Rige ligntfl« t-n danakred'. Biskop sam sn 
dedelig Fieode« «aA at disi« Bi«kop«r hver Dag have ai 
frirgu for Aogrcb l>je MUhnndiioK af MeoigtnAud."') D«U< 
ForUa|( førte do^. uviat af hrilkrii Grund, ikke Lll oofM 
EuatilUt, og Bi«ko}i Joth blQv i Oiik> Siift til mu Dnd (om- 
iraot J4&3). Uac spiJledv, jom bckjecdt, od betydelig Rolle 
ved ChfislicrD den Ferates Koagevalg. 
*} Illpl Sfin III li M4, 

^ Dipl, Non\ VII. p 40G-d07. HUrørre tr d<rt? Brev ud« 
i dtici AGibrlft. livgnJ iltt nu dcne kjauTtv^ De (o 
Navne piv Ikica nøtTtiin, men itP t4UE> af ug Mttv. ila hr«rfeea~ 
N«rge Llont^aji): hårde uore eiid oon danflkfiidt, IlAnmark ti holkr 
lafn- tciil etin mmkfMlt Qiikai*. i^mtvppidau. der i titw Auiuk^ 
(II p. 5*>;— 50IJ fømt liftr aftrjkc Hrevcu haafanr det iid«ii 
Grund ti] llJiT ^ omtaler poa en akiar MoAdc cl ^ar !» Con- 
tilJcL tdjfiirrat^ ifl>ip]- Norv. anite Yiaiiiidi uMSaBBrviH uunet 
f<ir cIAUki C.I43T— JV-)> J imuo m. voflOK« mtToniB i Aåstsm m4~^m< 91 m. VI foriofto EoQj; Crik pjui (ictl*od, hvor hoo tiibrikjEto 
VmtortA 1436—1437. madenv maa i Dft&nivk og Sverige 
åynm ti ktre 4Dt4(el imm For ^led og RigBtijtvtntfri iom 
Pa^gtt hvral kom i tD større Forvtriiog, eod d«n alterade vor. 
Ved UlMmoflea oco VaAron ^rcg ILoo^n fm GoLloiid til 
Vneautu. bvo« imc hcdi eo vckilljg Modu^tlso sf Ooime- 
ifLunn Tor ckc l^dskt Ord«n og af Rudvt i Duiig, men 
ikkt den HJ^Ip. Iiao fct-luøU mod tine trnderKJuitqr. Hel- 
ittgtra x'af han i IVincnerd, bvox vel baoa ce'i^ Bo:iiddcUer 
Tftre BiDft«. niea med hvin Ilcrtufer, sme E^mndrr, hao «tod 
|i*a eu god Fod, of hvor uli upJrevtv 20()0 Mand u\ h&sÉ 
TJtDAflU, dog «d«a At han. »em det Ayaoa, kom ui åt b«- 
øftU d«in. AJh ktai U«elrajboUfcr vare, aidrn boc huvdt 
nuaUel ofi^jv« alle T&DL«r pa^ at t-ru^r^ Sk«viu, rattede 
paa at ru Hårlag Hng^nUv nkjfDdt eom «in EfUrmAod 
•tua med d4t Ged« «Jtn- mod Ma^ m»Q drøne Ptan rar« 
taidt Daosk« oø Svtiuko tJse bei»u>Tt« paa at iDod»DlU eiG. 
Cfter aU<r al havo nAa^l et llvimz pan CiclUnd dro^ tian 
tto) SontirtcTeQ 1437 til Danmark o^ skal bnvo tilbragt hele 
ilMi Ealgtsde TiDt«T (1437-38) i Vordbf^borct Somm^^ren 
1438 lioMtfa d Uede i Kalmar af danske og nven^k« Kign- 
raadvr, m«p od«n at noyitii fra Norge tog Dn-I i Furbaud* 
ItaøanMi I JuU »Tutlade« her ti nyt Korband mellem de to 
InliivTiiU Kiffer» tom dog kun gik ud paa, at ditte akulda 
nadAUa f Penotog, hdeu uogti ii;rt Koagevalg ekede. cpeu 
iUe baiUiat iMUatie, at de akulde v»1ge den aamm« Per- 
en tH Koeg«. Eriic vtr vidende em db^ Forhandlinger, 
An Miled« d^g Ealmar brbi, medcu« Medet elod paou Ri- 
aillf iii bkg håa aLeitdc I43ti ait »lad^go Opbold paa Got- 9B l«' ØAåS^ 

Und, hvor liJiii nTUrfid« forlnugtt hAvdo aqIa^i å^a at&i 
FattQiag Viiborfi, og tom biw b«tragtado som eo ham pi 
\fi.i lllhonad^ »aat«! Sv«rij^, aom DftQm«rt avGi3kcmnioa< 

I 14S8 mø^ldr« sig wi Prwt^ndmi lit N^d^ru« Tbroni 
con Erik ou kun b«^^ i Navnet, Dot vjir Kengtojt 
j^tør»«a os nxnnf»tc Slnfltciog. Krik af rommernjt cqwI 
SH»ltTt KaUi&riDiL, yat. ttfl«ntt htm selv taf llevec ado) 
af UargnL«, komm«D (fcl DaDmark og der til^v^ii updn 
Oprindelig rar dtt bUvot f»aaCM3kl, at hun akoJdc iodkl^ 
goED Noaflo i dot af DrcfiDiDK«a aaa vannt cUktdo Vadatcoa 
KLutleft b^ia Anseelb« ån var paa tit Qøiilepufikt.') Dudm 
Plan bi*v ImMUriid opgivne, og Katbivnna »yoioa el 0W-_ 
bJik at »kcU« iffta «n ^lirnKDdo Fr«mlid imød^ Da Ucdi 
haadlbngenio iDt^lodi^dta oni Broderens Koug Erikn, FomiH 
ling m«d Philippa af Kiiglaiitl, fraaiwtiki«« ogaaa »n Forbil 
dtba mølhm Kathanna oj; Philippi« Brod«r Hanrik af Uei 
ford» «cacrc d«n boremto Rone B^nnk V. at Eiig)iuid, dtr *) JUd har i 1-138 limeligvuH ofua D«e( nam^a Tid luta 
liugritvftlitL« ] i]i*n hntn fig hi-iii I^i^Jo [jll^^iivnri^ tiof} kf 
ponmttrD. 1kr oJilodt« Iiaq, dmt^li^iU lUH, r>L A<l<1wlii>]oDi f«r 
N«ntDiffiildU(iP tijofar OV Nilt< Hi^unliUTJiLivr af Øatby GujU I 
l^llHnhl AniiHt Ifl Hkjt'lH'Tj; Sjofiir Wi'w ^un> fader kv Jon oona« 
AJ^'JefimiliO H*rtgijiia;pr cDct RoeonflvocrJ, hvta ArfflJiAt* Acnotc 
hirr toitriJl, mpn Him vr<l M frvuilirififi^ hint Kfiks [fijrloui i<t| 
J1(im dk HD J''rJh<Hl^' hrkr^ffPL \TMi (KlM«nf«Ul«8aifiD, iG»% 
hajnaaiY]iii>iO, iXktl« m-, tMvJtIt mi^ iMkjciult. 4ot f«rfllc 
Ouir^l pu ^(n'utiJii Otuvddt*! i Nctir&^ 

■> Du KlMEPnv^elMi utu- «tt<!ri Atrttim Ijivnlitrr tor at npUffM 
Nojino, Og <ia Jomfru KatJurVKi huTj vjlt ki^i Aur cviiidH. 
[>ftTeIi|[ hiAfrCiiøalJtJii «Hi;«>- Kil tfkMlaJi Aimtf^nimjit, iiTDzi dnf Kj^ 
tEinrinL ikke imvi^Airmt, wtm tyiXfli;^ nak \»>t*taitx, da Kong Elift 
kaHu« hotulu /i'itrf r rMfrnHÉrt, budtm o^a ] Vnditoaa Bnrib«c 
men i It^Ailnii i^f »ciM^ic Mrvru [JJItvtrt iliiii Lui«l furfiMeml« B^ 
mjnrkrilng .,SirpjJj(^tio pri> TnfAtinrjTf f-AmrilP' Kn Jorafrn ln|^ 
hotn ar sri<«viR-t(i>tetra lil«ir of^nn iirkthg i 1418 Optagen otoi iUI 1<t| 

I. I G»^^ 
BuatW^ 
do IM w nttfTti] 02»iu u »knllt igrtU FnokriAce Krom 
pÉAikHond. Ard«Urtiifi«nikuUt»kvilQg ikkvno^t, hvori- 
ooé itai |>oi»»ar»ka Hertagdattar 1410 koldt Brylhip i Ribo 
mtd PhUgr«T« iolioc, Il«rtaf i Ørre-B«yurti o^ Soa af den 
BBpnckt «i Pfblt, Mm pjiA den Tid b«r den stolle, mtn 
*kCiM4 temmdige bvcjrdiiiugnl««« Tit«) ni <t«t Imtlina roiaa-jike 
BIgiB K«l«Br. J*1un og Kathaiiitt tk fl«x Smiimt,^) ftf 
MIkt dog kun <A «Mfrt4r, ChitatophtfT, nm«)i^tU dco ældst«, 
Mr«d« iltD To:i»* Aldvr; Mod«roD ded« 1426. B&u tur^i 
MD Uagdom iniuukfw kjmcpM mod QDmUrDe, uJfald Ail^e 
håEB Fftdtr pa4 «)ino «g &mdcd» Vc^o Løft« d«rom 1433. 
lian h^vée ofiUA beM|[t «ia Uorbrod«r i UAnmork, iD«n 
bkr ikke jmåH nt dence. som ■ Chriitopher kan Ma «a 
RtvftI «f dfD poAietni« t^iur. hnm hut for Pnhv#r Priis 
rild* Itir* li) ThfOiir#lBcr Krik *kal tnåftg (omtrent 1435) 
luv« attiu^dtt CbiUt4^hcr om «t rci»c lilb«iio og ikke tior« 
at komiiM i^vii ud»A btn» Ti)l4detai-, Nu ha^d« imidlnrtid 
TfdffW tomdrci sig. Kor d« IHotk« tar dot kUn, at d« 
ittaaM« §44 'dg CH elUr «o ey Btn«. Eq Bondeopstand 
w odbnjdt t Nefrvjyllaud. og d«t kanyle befj^ci^ø* atllar«- 
Ittg Adolf i Bltwig og nolfrtøn vlldo t«jfe Hønd(rtn«8 Parti- auftt iu«T^^-.< [uA ^itlioifi^t of on noTHk, uboabArt fflntcni. mcu 
40« låtiekjfiMli J](mpfvt«nndc; Joio^ JtifnbtJil HurcMlatUir. 
(Ittir V«ibara oi^ KimidtD^. ji :4<ij. MarfftnalIiitnuRrhnliigeo» 
FwfUlirr hM- fervflikt dl&co ivcnda .flcDaicolinA". og b'orvMlia^ 
vT øMWI otvr i Di|d. Nir<. (Vr p. 4^1—40^« bior ri«[>«UAtb|]B. 
aiMflgnuigOn fur Joiiifru ICtiLnnuA nf F^muuiirrn vr Dpffrt mm 
AatJfiPC tor Jomfru In^bgrg ^f SIhii^ IM i Ujijlonutnrl^ 
afttegne Aante) I4C0 bottfidder ftom herocndn ixm ikii umiiifi 
r«mltag. 
■} L HaaHør, Gcvhicljl« 4«r IUi»iai»cli<ik IfHJn, V. Au«g„ I p, ^iM, 
Inwffinad J»Sn (ITrunrabbL S. 4BI) røv en DifcWtr da tre Si>u- 
aat Ikydcn CkrubJpher. M 1«. t>AÅZ. <?hri»lop1k«r ttltv derfor i StainlitgeD %i 14iS8 inJbudm lil 
kommu tx\ Dusmarh for ftt 0T«rtA^ Si^Imh, H&a mod 
KaMcboD og udal«dto aUør«d^, utdea han forlod eit Uj 
diTD IM^Notftulitir uiiSkiirelae tU tleSveitAitf Ata Xeumai 
hv3rl han )oT«de dera •! befri dam trs M*>rhrod?rpnR 
rftnnt. Til d«tl« Tilbud togds d^r dog for dot Fonta m 
Hfoajo, thi Erii!^ havd« codaa «c ikk« v<u lidcc P«rti i 
Sverige, Isjrx blindt dem, som ikke Kjcmn nn»krdc M^iitm i 
Kftrl Kntiuwa£ Hiciider; oodtiu i Jdcei 14S9 «Ar d*t tvøn^e 
Hwui tUbeieUnt til ai hold^ p^ Erik, Dsneik« Kij[!<ru(kT 
droite imidl«rtul til Norilydaklimd for at mode Dertni Cbri- 
KlDpbtfr De ^&talaJa4 [uni luuu 1 Lytittk, tsrkjeudte Itaiii AOm 
KlgsTorAtaod^r og udM^dC« dfc Si Juni 1439 fra åeiiu9 Stiid, 
«t formelig OpogclMebrov lil Kong Erik. Et Par MåAO 
der cflet fulgte d« Sveaeko Exemplet og vpM^de eo 
Krik Huldskftb og Tr^kab i Sei^ceniber Aauim« Aar. 

Norge Tar dot Af Rigome, hvor Erik ferBt var blev«d 
Ug«n lUKcuj*«, Q^ dot blov ogvaa det, dor boldt lEVDpt pa* 
ham. EfUrat Amuud &£aL'd»«oii6 og Ilalrard Giaatop*Op- 
r^r raro dAH^pødi?, vnr iler i Xorgfl ^a langt hu Tn\p om 
Fnilald, at mho i U^g^iidftUou ondog gjordo foraoj; poa at 
bjblpc Kona«o imod haos Fi«Dd«r j Sverige og Kotrvt efter* 
■L vjt KuugeveJg vai forfitagoL i Je begge ovngt* Rigvr« vjog- 
nd« ilg vpd nf. tl|frs"Iø det 

Om SoLnmoron 1431^ oamlade« en Um i det »eotko- 
Qeldel« Norso, »m det bcrcttea efter Erika Aoniod- 
uId^ Anr^rcrrc var« Jon dier Jobaa T7iDmer«i«e ttM 
Olaf Bnk af Bryala. Jon TTmmereifte vnr ligesom H^roaik 
Mcltokif tin AdeUmAud af mektonburgEk Æt, d«r fra Sv^ 
rige barde ftiodtit Vciqd til Norge; vi kjendo ikko b&as 
Forlid, buller ikki; b&na egenttiga Stillta^ og 0(i1iijlili!iiaed Stiid iÅ9 TIL in>t«ni HtvnrnBin I Aismc itM^wi. M 

Xoift«, i hvltt Kjfirajd han »yocs it fc^v« tiovt Plad«,)) 
D«T«» OvT bcvtofl tf Mxbondred« Bo&n«Bd »lltr ScriiiflEDiisdt 
tt Kooffuw LcsKiiMDd ug Fof^ffr uunC <}««ftjnid«n opbudo« 
Borg«r< of Stoder, ftltM« en I Åtna} tklio riog« Hici. Bi* 
ikop«D af HAtn&r bardo «lU(ct liuadrnlo KjIUtCl') De 
to flsTdiii|or dicge «&t«d imoO Etfsborgi SM, bvor Ktil 
KnuUMit dft uU« AiA Baklrcdtfr Tlmri: St««iwi*ii fBjelLvJ 
Til B»følin^maDd> NordnttndfD« roncgte &t iDdUg« S10U4C 
og til d«ft £od* laUcd« do pft&et i N«fh«dea Ji^rad« Fjdd, 
^Sktudftro-Kfippcn,' noglo Btte»(Qi»g«T af Tucu[aer» «t uia- 
kååått BnrfWid. Da bJar« Itg^nde for Elf^bor^ i lAng Tid 
og sigttt at fu A)aia«D lil At g^ut d« fiorebo Aaforøre til 
HAAodc, og cAof ti Vgftr% Forlob iJnludos cd Vtuboatttl- 
lUad med Tfauru Su^osmb, *otii luvede ai ov«rgii« Piut- 
nni|Bii, ttdd b&n ikko indai rn Maniif^ bAvde fnwt Utid- 
AatDiQ^ Oilo mf do bodAto Mcopd paå to-Rtomgen gavH do 
Konkc ti) GiA]«r. Stir £k Tboro imidlertid TilladeUe tU 
at drag« ^rt* Ban drog da lil »b Brodrr, Mar>l«ii Karl 
Kjnt»ao, losD «lrax lamMe Troppor til Klbbur^a Uod»ot- 
AiBgi og mid dISM vondto Thure tilba^o til Slottet, ^n 
Saap paafnlgto tio t uban Huk, i hvSWeu d« Norsk« l«dc 
it foldAtsDdigt Nodvrlag. og nogl« af d«m rc»nile lil SkoroD« 
odft, hvoribhadi Jcban Umm^roifl« s«lv, nodkom mfid Nm! 
og DOppo p«a ta Bond. De af KordmotndcnCi nom v^ro for- 
bhvnt paa nit Biurrcd, gik doi cl brdf?. Dt bade for aii 
Lh- og gik Dod fra »n rnnkandioiici^, mon ddt kom i\a^ til 
luu«p. Dg to bcndf«de Nonk« skulle vbto feldae, R4etOD 
rpvU. Dot b«lo lodfcUd vor a-lisMi miilykkot, og drø svcnohf^ 

'^ I Kdøg Albro«bUi Tid \ SrvHgo f&nkcffan« Brvdroco Jolum og 
Flkkif l>iaiOHå>L ; Jobau« Suu Erik vir dvic i Nfiriro u|ii[«dcn<Ie 
Jdten Umawmm den Yn|cr«i ftdfr i^yfl^. HltojiiKnKvlf^n ud- 
ifr VtitBmitm, S. 170). 
HimtirtnJL« «uder derfor kIu FDitelUog teoim med tie Ord: 
HiUør dulU.' Ou henuzu ilupt ibcn Hnktkfi 
Åu Jijdit i SfTcriki lojlcia [j; ^lik) oculc&<] 

OJaf Duk oiatAlc« ikk« oficrc fr« decne Tid if« og mftu 
kunde derfur ftau« dat. fur KPLiuf^yi^ligi, at han er Fuld«!] v 
Elfiborg. 

L'd pa& litøttn \ d«t aamckc A&r 1439 undt« dat aora 
E^igttTftad tfu Df^iuUtiou' tU KoQgea. dvr i ScpteiubDr traf 
liftm pAA Visborg Slot. Deu bestod aT Uats Jtcobuøn 
(lUnier), Kolbj^m G«nt og Lagiu»[]d«D« SiiDoa QJørnKiøn 
i Ufilo og Nile Af<1oa«ou poA Uodcmarkon. Honugua vor ot 
boviBgo KoTtgcn til At ttdiiDtvQi} eo DiOflL i Norge og derved 
give Laiiduts Rrgjfiring »t^rra Fiifithød. Som ri prm^r«* 
vor der allcrodc v«d Ovor«cc£komttoQ i Otlo L43T tndngct 
oni> At «D a>aadAn skulde udna^-oc«, og lUoiJct liavd« lov«t it 
nmnodc Kongen licr^m, incFi dor w liidijl Intet blovct de 
Nu havdv Uiodct iad^UllH tr« Uttnd til d«I1« Kmlede, D« 
lig OUr IJukooBson, «Q ubonbort gammd H&ud, ErJeoJ 
Eodnduon, den gimlo Dr. Eiidnda oiUrt cKvnte Seo (Fade- 
ren ii*\oejt »eppt efter U38 og ^r v*?l alUaa di*d v«d d^one 
Tid), Bkuit endelig Sigurd JotiAtiea. Kong £rlk v^lgt« d«o 
sidstnævnte, o^orlrog ham fuld Myadi^hcd til at tag« R«sa- 
Akab af FogduDc cg ovcrboicdel varet&ge Laudeta Au^lg- 
goadiT cg forpligtiidif hum tit at lyd« Bitgi^Uv uf Pommero. 
dm KoDgifn )iclv luciatt« argiu V4d Dedcn- Daoa« Udcoav- 
u«Uo t4nJt St«d den 3dio SeptQmbor 143^.') 

Noigr> nye Urotjiclc, åna fwr»u. Higet Wvdo liRvt 
Hr. Ogmund FinnuMwi (t I3$S), var San af døn rlgi^Ridd 
Jon Manømflsuo fra. Vc^torgotlaad, «□ af d« Horror, fiom I m aoBv-j 
idd^ ■) »iinkr«inlEen (a&dun''>« t- P- 3^ ^) «r ^^^i^til dan viuwt« 
^ TliL>rki-U]u AaoJivu ad llJK Kun. (i, I:^l J»hiti tlnktmhlst mxtttå^ TtL vofltim hjjvtorib; i lak'rke iiu-i4«t 97 Ktmp ia«4 Aibf^cli« Af Mflkl«Qt)iir^ Bån b»vdt i Xorg« 
■fM Agmai n DRtivr td fir. Sigurd RiiflhonMii of^ aIum 
w D»UMi4»B« Dui4r al d«Q øldr« koo^ iiukoo aiA^OBMD, 
Qg ned lieadt erhvervet etor« EMadomntf i Nurx*, bvor 
Ian offMu lifti-d« tBbUA BopffL EfK«r som Ri^uud Uagu 
■å bm 4elu^ i d« norck« Anligg^od^r vu Hr, Jon 1405 
itaiøRi p«A Ptlt^raiførd til it>rDt iiTOrfr* bu »epp« m«ra 
reodte hjeufc SnoDta SaKurd trt vmI dun Tid ricnelijim «t 
Bv«. Han havde hvn «d *ai»iite SøMer M dela FadvrvDA 
U«li dMd, og h«u lti|dom rojcu t«tyd«ltg vad Arv «aer 
Jtan tigo &l«|[lDio|t<i »ftTaLix dA bia oitjaui«r biev £ier Af 
tiUh« Qurd «g God* «fU« vn Ujig ArvtftvJAt med niit Mor-' 
todtrt Goko Sigrid, ^ S«6t«r »f Rr l£«drid Srludu^o; 
Svtvai vHbJ«v dog vifrlaok flUdao Al T«re hujis Ophotjft- 
«t<d Til Oq^ni valgl« h«o «d sircveli-tjtlAL D&jue, Phi- 
Upp«, UD UAiitfr af (irev Haiu M NMi^nen og Eber«lein, 
«ft JlABd, der etod i høisAte Awoebe hon Ktmg Kni, non 
M» Lhirfbfhold «ad(io ikk« tn tii»Uakk«lie bekjcodlc. IImI 
h måå i^iNtt hu Al hAV» ttAVl bvtjdelig« Pitn^Binidlwr. Kur- 
MMtUi raåø kat) lUam« d«roaQ. vpoH Sigurd Jout&ua at 
hftve Tcr«4 mvnt lilbale&g lU aa Hysle mod diae private 
fljMMiiiil Uld med Siau»As«t^ nkj^ui riHturlii^vU hac« fur- 
ofSkm« H^rkooiM og 4i»re Rigdom gjorde ham til ^fIv«U»* 
vfi UcdJon af HigArtadot 

I «amne Uaa«^i, aom Erili tndvlig loKtog det Skridt 
«i udmiror tm HlgrforAtandai i Nor^e, f&igte d« Sv«pAke 
M al Daoio*rk T«d OptigelAAo i Juni 143^ gime fc^xenpel, 
idit d< todetig og ob«tiaget opMgde Erik Udddkdt cg TroUab 
^MA for SverigcA Vmlkfrmnwud« i ^(ilauibi^ 1439. Korge 
Ml t^nd, MID frrnt havde hyMei Kong Erik. blov aUaiu 
dot' dn IctogAt holdt faat rdd ham, Kco Doglo as^n^k« llhi f4**t' TI. L « U >>AAft- 
Kflktltn i IMnmark w* bl«m« Iiud 4ji>; hbutdt 4i*(w fortj 
MT ftt iMmM» ikf: iu«ffti£* Ain*t P«^n«fio (Tliott), ét 

tln(;«ninA(l pAU V«rdhprff i QtlUnd, d^ fAn( i 1441 i>p£&t- 

f tfip Air koni Sigurd Jor^Mn JtttOttgui^ tU %wo Drot- 
»•I« At ComstAJi Noqivc fUfrj^riTSQ. Han hAvda «fi|vMga|ff 
t den«« EconfkkÉb At rude o^tr RiE*tc FoH^incor o|f Slotte 
OC &l T^røutc« (to tndre AittlKE*<id^r > ^^^ Drlp. I dfrno^ 
HpniiitMiil« aøn n lUulødnfL, At fami «>m RuiidAlft Pormnnd 
iMdu^r Of^ bMt-«r«r KUdt fm Roriiortio i tUn^n Av«r 
Tydakemw O^rsr^b, >) M«n ron}«mruørie manit«' doe Kåa 
Ofc Ri^i^TSJidirt hvciTrnd^ Hin OpniferhAoivfii*!) jah aI Afli)it||ir 
LnniJftU rortvivl»d» polÉtttka Scillinit- Ile iEtftbra dtrror fttrw 
al bøvtføv Kodfi ICrilL til pc<i>i>aliB At juu«« n^ det K^e« 
der fmndM«» -nr biet*l liAm ln\ 0^5 derefUr, da »Rf Fortie 
i Alfa Røtnlnji Rirtnd^do, mAAtie flø varytU Ut til Undor* 
hAadlLOC«r tted d# ttvfiffø Kier om or Tii^lutnias til diM« 

Fj, norik UAAiUinod^ iuuiim»»n(riuidie 1 Onlo i Joh 1440, 
off Ml IVf^ufatlwi (idvAljZtn^, d»r Kkuld« b*f^v* tl|f til Kone 
Blik. Uen b««Cod nf Bidiop Ji^cm t Oslo, »on m itadti^en 
md 6dtl|ccr« o^hatdi Aiu E nit St,il^ Rr. Si^iLril Bjnmtaim. 
Prowrt »*d Ap«t*lklrkcn L Hur^on, Aint Wmd* voKUIIfl« 
Vabn«r«« Jon Ua^mi^rvLbC, hvmn vi kjUDdi> in. d«4 ovenfM- 
«mutl# lui^lrkkNle fndfftld i dvtrt^r, Qff Kolbjm^ Gtrrf« 
dffntiri«'! lij^Mom inn rn ^f de ntAnge >ven«kv AdHMtivfid, 
der I dtn tidtif-or* t'utooMid vatidr4d^ i\\ Norf>e. Mttt d»tt» 
GeMndt^flb nnAvdv Ikk^ fr«m. Jon l'mmfrøiM dfnf« pas 
ViE«n.') og de mt»vfi Gimiiikirr Mevu atop|>»d« i OrMuori 

■) tUn bti^i«« 1 VAdflt«4u. (Kerift 3 tia infi:« Ofl. BA eepøli^baior n MdUO TTL -^aOfit HWTOUR I AAftSXV tot \M » af Chriaicp^enC41i|tfer«. Hvorfra PrtirM Siffurd os Kdbjffm 
Gtnl VÉOilU* tllbdMW (il Norj^f vftl Miltk^Krta^tid, oiedtM 
Bltp#fl blov 1 «it ^'HlHftcd r>2 ntFLfllucvi« »lUrvd« du tilaUf^« 
«t9 til lim bfT Antaenv U^irr. onUrmit nom han a»|l> Aar 
«ner» i^i-nlu under t*i] ny ThrvnWrlitflied. ') TIli imUlerlM 
irar Riipfofttjuiili^rtii, Chri«t«pliør af Baytrn, formvlig M«v#n 
avtacfn ifl Kf^nff«, «& Ophn<#TAe, aom i«vniEt cAnr d^i Bk«U 
fitar^m raMt ar ^k ^W^ A^T^'lt dm ftdft April 1440 tar 

I Svcric« fioMe mBn ristedfc Iimbbt« end i Dannmfk 
Bwd 4t taft CbriatopW iHKonse. m»u o^na W rar Kan« 
OdrHfalM Ikke ciEtall« ivivlniui, thi liani aulKt« Mvilhffflar, 
Karl KavHvoa, fnitéi aa^«nbart TTniontpattict for M*rkt 
m al von for Alvor lU jt^itie «lipr Kroo^^^t. Ali^rMf^ åtm 
4éf Oct*b*r 1440 lilbpd eh Riø^dji;; i Arhoira rhri*rnpW 
BfMintf Mcna avnab Konga pju vuuo Bafini;p|«(rr. namlin ft> 
SvfTie«* Riøo ikkv »f4lii1de kr^mnin i mnckn Trmliloiit off 
CLilfnrykkfba, M>ni 4*1 før v»rFt liav^r^. UodfT dflrm« 
rwwlaiitiiifnj vildø Riffiir]iAit*T, i^ftnta falir* .miir ilftnstø 
8r«ilr«a** ViTj* ojs bvM<f ChriniopW >i1 nrø^tn ^ammpr v«d 
MvaflaDcti«. V ) Sanim D«r »Jdun dsnnn Sknvcljic ti]a«ndt«* 
KøBft ChriMopkxr« m^lill« Sv^nje«^ lUtivuii^ d^t iiorfkt* Riwd 
dal Sliridi, >oan dat liavd* tagvri, o(r indbod dat til at M«>de 
i OriiDd«r«iii^«n Lfldmw til KyndH«mciM« 1441. J}* Svonaka 
kanil** ^0^ ikk« undlftid* vvd »antni* L^ilJehad at bekU|fr> »ijf 
o«»r NnHmipTidtQM kHe^i^ka Tndfal^^ i l4-t9. ^^ hir hl KTk*a Jnhin rnimpratet fiun miijiiir«* 4na in Uno aBpiilan 
tltar. Thtx. «*1. Itrffr'tiiii« p, M. 

atVrn bl Ritkiy AmHu i Starinarhr. 4nin nr Kjrfn RijiRudft 
iMwIi laMt aaaslc Kcittliirc Mand paa den Tid. 

«f Uri ivon^ V S. sno-aoi I«l I,. tthXR 
3 Jior^lø mtili|pF StillfD|i Qoilcr 4«l8 Futkoldm *f^ tn 
Roftgt, 14« ikk« åJeae ratp sbr fa1<lkoramffo bG«i;Tf<tiE for 
•It lU^. «n«n «oni i^ndo^. gr«h«n af <*■> f43riritii>r1i|t t.lvhlRfll^ 
»yftiu ntttt^fi fir. Iiftvo opgivøc ai^ i^k, bUv «fid v»m v«d 
i>n Bri>i^iili4(l, iter aom s&a tiftCfi* i hin Tid «»dau «^^ 
lidet kjeihlU DMubg da holUfiilalc Swt«<irra 0|Mi«48i^| 
DeDginE H«nw«l*d«rre imod Slotahg^u il Erib Kab^ 
M9d d« holBl«itBb^ UroTor imh Be»iddplft«fi 4f SiMvlf IiIbm 
iOE«P«rti ujBod b«m, V3V tkt «auiC]OJj; ojietMtt an Spliti 
Lndfti Harw^orbandM. Hm d« veitlige. nederlacdkLe S<«di 
•9 m«4 d*fit »Bft^a Hrcni«D Ijård« btadt na^ d« «Jt1ig«n 
Linder Llil«ck> Elvnmiom lUfttnde UKndPlBT«publik«r. Erik 
iuvd« liRniE-iDi: innd fnr«tflDdi^ Blik ri^ rnad Mor Fordeel 
hønjtur Ag af <JnDDO SpltUeUe f^c tndrantm«f d« ntder- 
lAiid«k« &t«.-dfrr fr'«rdttfl i ttiae Iiig«r pu d« ▼vodiBk« Sta^| 
dera BtikoiUiinf;- i>e halkndjikr ACsdcT, åvt rrtmdEln iMedF 
[ h«ftisi;UFleDdakab ]ii«d tic cjjenlliga HuiKeiiter, «x« Ah«aA 
I Erik «D V«n, ^v*ni d<- kuad« tiodo un livgnkw Trd At 
opretholde. J)e bfwInKjpdrr i 1440 ai féirrtnitr rrn UdruAlain^ 
til hui« Bjidp. man il«t ar chararitrriiitUk nok, it Holl«! 
d*ni4« Fliudc JQiEt ociTPrti dot af Krik« Kiccr, «om fnnMl 
viur bicvtt ham tro. ncialifl Nnr^- l^n hollAn^sk PI 
hgeimufirtK vort Ijiadn KysUr I 1440, tmi'hi* gmuLlM dti 
B^itue«r ar BaAbo«1«c. ■) 
*) Diph Norr. V. Sh H>1. Om den Imlkndiko >'«ido tud^ foratrist 
noiia Op]]MiiAj;a » W«fcvM«n Vftd«rUDdi»ck«i Uitta li 
J«r vAr«i>i]ii;iJE^ Nir^Jeriftnden, IV. 9s 63[» r^^ kubi i Ker 
V. Hflilifyin-i ^V«M und t'aii?T^;Laf d^r liinoih und ic« dmi^koa 
Ordeoi IB if^a 0«Mi?r«jidaii" (Dcrlii Itmh Xiu jm i wi 
Tid I ni nu-m inDr«iiiindii V<vk rinJ waA tQtmjt« tO diM* Ik 
jcivenhoAor« vil ;o[r oipmn kunao tupplcrc tliMcvion ilmfli iB«d 
JXxumniter fra HaidBnn.hiTrl [ LoWlV^ I ftinuQ nu so«Gu nMTQui: i aauvk kh-Imj. 101 ftf FsbnAT 1441 i U4*c»« bvor fin M>dl«uiai«r td 
NorøM EiftrMd viid£Ai»dc tig. D4 4uut^Fitldiu«<B«ifft, loqm 
fl«4u p*ft K«w Chriscapiion Vfgie. Nit« ICnlftMs ftTANdal 

FaUoMgt, Mtn mao r^p^t bUm- eittkH« at fiod« Jyidttftt- 
|i«r«a4e. <>c icrf« Mit Im«U brtrkio frft AT«D«k ellrr nor«! 
9idt, af^l i«i KottgenlpM, ibvii ik Ncrnå« alnllBcle dehaind 
d«D 9d« r^tjnisr M Korbood inW Sv«n|«. >) U«n» w 

MMCVll dH •ARMD« UQ «t «pK(vef^fc Af PolRfDCnU 8t|E, lU 

t fivtrig« fttr dtt tfD ub«tlDGt< ifgk'it Ss^ 4t danne aUrifl 
nøre viMø bitve aniagea lun Koojje. AUiger«! liltkrvr Nord- 
mind«!!« oudutt Kosf; Krik et ttrov idivI U|jbrd/uif[ qd «t 
kooni« étm lil Bjelp tller ^o^ jU gnukrmtc dem oa bu 
VAJ^. EtreiM kofb i kttof; t^rtk« UaMidcu-, men hun >yii«ji 
ikk* AL tuvt* forcu^et Xofttuomhtå« lur m v«dJig«hoId« 
Model vller 1'roduib«a &o» lutt oonkc UodnMuUrr, Ptid »i^ 
Adt at jdtf åvm virkhdin lljitlp,') Dntta foronuffilD han M 
Wllar IkkA IffD^icr nåta BintAod aI frvmin«d« Magtstt o| 
oofl« Moda« ik hiw ikka. Lkjoat h»ii b«»tnvbt« »ia dorfor 
Ol I d«u Aolødiiiug txlop «ed imtie Tid, i 1440, rriHt« (HB 
liA dn vm DuvmUd til don aadnn, nwn Qd«a at opnu 

Ifnidkftkl gik kcic Aar«t 1441 beo, odea ittNordma«- 
åntm lof« n*f«a HfnUuunitUp, iri*l «i MwJbø m«d da StviuL* 
i KAJaiir v«d St. Uaa« l^id ikk« førte til aogat bMMnc 
*) SvehjEc EuLTdo OU bc«t«iiit fri^: *ftcr H M«d« ■) DipL Kan- V. S V)ft, Jihn, ^, &1^'- Ji*). it. Kf7K< (N' Kirk« Wal 
t. fl AOS) rtrfr T\1rL un Bretet vr Jt^ntmri Erik if tVnmrr* 
ihtfwbi Mca ubicr audu Tint bortfUdtr, uu nia nhoir«*, 
4t Bm<ii Oi^b^ fuuJra j AnUviji { StcbUi. bx^rbeii <k<t iJcnir 
410 vwf komvii>i mAjkm Koc^ >:n1(>i vft(<rliiJ<L- i^ptrer ICV L. IXAAr 11 

1 Uktd KatJ KqIumri i UjUaitUd kaivlc (^hriMfipher 
sit Vft)^ 9ttm %mh ȌJMt tif:iignL'k itrl tvonAkc AnalokntI 
Iwvd* Mr]g«c for i éim GritA a1 indiikntf(]);ir Kai^vnn M«gi, 
jkt kvftp ra tikyiQco »yoUfH ai jikuilc bhrc iitbq^^, itåld diw« 
mtiogrfur virUtig »kold« oT^rbvldn^ J Sepumbcr 1441 droc 
l£«Dgea iilST«trip%iiiOftio^Bf dvofoniftitviuAdii] veil Kalmar 
gg t»r(«« lU StMkbokOt Mrcr boo krootda«. Kh«r rieitij Utv 
4n ikke laTtit^er« Nordm«M»dc&o amligi »c u»ddrttf? «if (r^ 
Al iitiittf* «i^ til d* to evri^P Klgvr. K( M«ii« trcri^iintrid«« 
mtlkm »11« u« Rigvrfi tU»d iti 1^«^ i Soniiner«a 1442, 
vg d«lC« Usd« bl'«T to NargM VodJiomcDoadi: tvUi^^e et Vtilif- 
mudv^ Iki« a1*ii« Bflftdøt aftOiluJsB Uer, wa ogøfta H^pr«- 
wiLUDur for Boodail«nd«o fra rn »lor IkvJ &f I jwdtu l^ipit, 
Q«mlig tn HoiiiAdftl, S»adn9Mt Uudbriu]d«daUii, ktcnioHko, 
SuiMr, DorG<MryMel, Boabu&lBU* BuUi-Uad, Riogorlkut Eiw* 
VmlIoH, Skiwv^wifl. Affder, Mftt^r oifKyrylke; 36 Krprs- 
MQUnUir navnftiTMi. ■ j Uvr irr codou UTsrvt H Br«^-, mm 
giver «ii ForttlilliD^ om, hrorltd«« V«lizci si iIim« U«prat* 
abtlJinler hur ^luutt ter ii^. «a SkriwUt- iti dde Apnl 1442 
Ilt Uret>«løa tii^E^d Joa«Ma, udittdi pA« Vok»«UT Thieg i 
Modn C^bMadtdAltD, hvorv«d tolv Mond ol'dput- Uwtrikt 
meld«* at d« liJ »iu Fuldujttj^Ltj; r»d Mmki i Lod*»c bsve 
v«tgt 90' d«n if lUadM Corrud baivu"*^ Mjuid, iiodvn 
Oti^MM. lift ulføiip, ftt do 1 wti Vankuudiflbod lidot kniuie 
dønnia VOD« bvorvidt KoDgeiJtift« »kobk vatc ti«iiii^ elUr 
tklus iiMru lH-n»kyd« dtfC til HiudfC ls;{ Almutti, aoui iksld« 
■ilQ}«» i LedeM; ktiu uuLtu de Lovo d(C li«ttcb»dtf, ton 
«n>r> balJigaForfodro liav^ uadC ok tUul^tet'*, bold«« ycd- 
ligl.') f L^diMifl vjiJf^tGi cu CbrUlufihvr d«n UlnJunl 144S 
ogiM lil Nor^<*H Kong*, hvorattcr hoti t>tfg&v 4i^ id Odo og •> Dild- Hm. \. ti »4*-ai& I 

j bll>l40 til. VOVOO ttinOMA l lAkKVB IM~II4J 103 inaitt ker d«D 2iIm Juli. .XflnVilliKv D«rtk« VftbMn 
h«f T«tf^ bJtvTM* J|^Jnv Eli Rjilddr«, iJa iuau frik nu af 
fiwi«f ikm ottitnlu NPAi Ø«rr«r, M«kd«« Sigurti Juittt#Oi 

E<iiln4»Mi, llutflic KfaiuiDediki?, Umuau Uoluitt. 

Rig«n)« van aIeuii rurvaed^« om t«d ci« >«r«kLlC4 
koatiwikill vy (re M^r^ilcc tLrooUigcri InUCauJB v&r dør 
attfct lar fi«t«min«ber. ^gUod< til ai bcvu« Komuu^cu i 
Kr*iuUd«a, i Smig« nyou« døt mtdog, <pdi o« uiao viUd 
tevt il«t ti|{afrts) d4tAlt, u dm kuø »inid« vat« fdr Cbri- 
Efterskrift. 

Nørvvri^il« Afltudltog bUv ftigtv«n tii TrykniDg 4*« 
Jbo« 1876, •ftiniiw Uåg avid jq^ liluaodtc cii korter« 
ItCjJiDrviu liJ NutUt)rJpiUuid, ug \tsd luni HjeinkomftL vjir dan 
trykt poA d« fidAto >tfx Sl(l«r uiur. SkJ4iDt vixtook mia Itan^i^ 
nMd HféMS vtkr at igjne Uudvrsosd*«« nelop til ilcl fetnUindo 
AvliDiidradtn Utatunv. dkivOv jvg dutf intrt UAab om at Ibd« 
O}« Op4jrcQiBg«r 4im de Hegivt^nhpdrr, miu jtg luLTde fortale 
pÉA de toruoUMnd« BUd«. Miada r^nud* joft, u Antuod 
dicnrd*»ao> oonko Opotaini, drr fuiti^A i d« nordisk« Krauikrr* 
iknktc IumI«« DOJCAk i dt Duntij^dnkt. Vbtirok an dUa« 
lidMc •ado« ikko oJU hiidtiUJidi^ trykt«, man jfg havd« 
Grood lil at aMac«, M <Jc d»e vare bcftkrffVEio oie bunytudc. 
CU«*k« ufbnD«dtt sMcc jeg imidli-nlil ' LllWrk p«A<*n lielL 
ttj auulbtiflk Kilde lil vør BUtori(> uud^r Uai&D'^n. 

BibliothekAncr ved LiUcck« oiTDntlizo BibliDthok» Pro- 
fevor }\ W, MutcK d«j^ ar F(^ruiud for den i ltj70 »uf- 
ud«« B«^ virk(i>mm« .Hansihcli« Gøuhichuvravn"*, og aoia M 1^ tUULK m Tbutok tar Uht«* fuf don 8nir#diø>t« cukvmdt Kj«od«r af 
Mn Uj^tOhJtådn UMom, fkv mijE aod«r mil OpAioM i hii 
Bf mød odnunkH Ponkomnivtthcd Adf^ui^ til At undi 
4«ii 1 1362 ftfdAd« flutonøforakvr, FroL K. D^vek«^ i Bi1 
Ui«k«t b«TAr«d« HoAiid'knfKT Oft S«in]ieft«f- ^) Til 
ForbAancU« ti ftlcDv for iiii^ mAv, mto cDdoi! Tm da 
brcLtke Fnr^ira, Uvr j^ var, al liPr forMnndt«« Mt hidtil 
•f Lii>tonk«r« sutrk« abrn^trt Kroojk^. AfshrcT«t; 
Deeckc's cft«n HAUd «IUr 4q Pfrpiracodoi, der v'ii/u n§ mi 
tklhmn ikt indti) iar hu Ajtr »td^a bø<iUft«ndn fl»>fg»fwfir- 
ColltflitiiD L LiiUck, I>«Dii» C<m]«x opUg«« \ d«t V««aUigo 
af hiiot Collccidm* Urfo^ltnbrr, oi> doD i tunmc iodl 
Kr^fiiic ML^ivc* AI vvrv H Uddrag itf 8n Ori^iEiwL dtr iti 
vdan ai Tvivl »r E«ihc. Dm h^er nemlig: ^J>f*t 
iv9r(Un phtUtffon uiA J^r Itdnfåffcftcn rtvnijk^n von 

KnmiLpo ar I»t» Ta>r«i 8«rf>ptir<-niM CAp4<)lAn og .Sf*kr«( 
1 K^iV ChrifltiaA d«D brato« I>Mte. Kranifcefi ladebol 
Beciv^abeder fntAar«ci« 13r>i>-'HT6, mvD do^ for da 
t«md« AarhiEDdrvdi^ V i^} Luen men d^ \m\ gattnk^ enkelt« 
citMr. EndviJ«re forfkomm« i d«n otDCnlt« Codn 
4Qdr* hiKori^k« Opto2uclaer, »ooi dog Uko »ua i 
oiguiiAk TM^iud^W ihmI Rrtuik^D, aoaMm aoa det 
bolmsko Blodbad og om S«raT«r«n Manin tVchUa") 
mLlAta orerSktbbrud cg KorUia. mdt/ufo« p^a Barn 

l)Oin Prar n«edw Ifavnu Waitx tlln^nob ilt ttpte 7erk „Lfi 
-' natcr JUrfaa Wtitoawato- uad dto BnropilKHi Polluk, i 

Bcdin 1^, Aqq ) KU Zciachrit) 1 LtkbockaKbo G<adKriiU\ SL B; 

061 — MII, CJir- l^ngQ uulahr itun jued »Eor flTkJ(-'ud[Ju[bDd i 

■In KttffiN>rf>tAUiF[ af 1944 (N^r 'UdasKtlft lor Tldeigiaib Of 
t.H LiteiBiiir, ude- af iat aonkt StadanMnaiaÆiiiiL B. ^ Qbr^a 

iM4ti II. :i, 3. fj-H). 
^ Iw VID denc« min Afhandimø i NorU: Uilodik 'HitBkrfft. L 

S. 486-«i^. 
■iDfeJkO TIL »OK471* IIJOTOilK I AAtRjnt 1<H Htt 1t>& dqJl fiuiiiclig dv«ler Ted ber^emk« c« »t>f»le ForhoM, mmi 
dig DØMA btnmr rttal nordtydsfco, rtqodoni «i)doff alm«ji^ 
«arofMiiak^ Utta^elMr« vil «&Dd»xaii8Tut i niti Tid blive 
nighta mf PrW, lljuttvU I i)«< inorv Corpiin af iQbtctAkn 
Chroont«r. ■om d«iia» fDrbor«<Str, tsvn d« jcq[ m«d Profés* 
øomw TllUd«W b«r iåøitx vo fatdauBodJe Afaknft, vil &iU* 
r«d» fadttl«o dHu iDdhold blm b«n;FUH til BelpniDtr of 
ém nnrduk« HiKtori«^ 

t d* onvuJi« AnoaW anbc« bl^j^tode No4iU: 
^ww MCCCCAJC2CVI mart OmmU SytmwvUt^tm 
to Fiplftfvwi* jM^mnt, uwtjy jfi« tvU MJt 4F114 utNt« 5/^0^^ 

Di«« ^ I.Ti^rr Mr Db nwd en iimt Mt Amund 
SfordttiB of haikc OpRiutd i wi hcM ojr Bef^nninfl. Tlan 
W «kau Qort Fordricfi pwi Nofiisc* Tlm»o4 of udfirct «■« 
Im ftmbvrviti^ lil deuue. Alkrod« dtite «r nwfot laltr- 
n^DC, ifai Amwul Miv^r pAA dun Mnada di-n lidKt«* 1 Rjvkkpn 
if tndftdto Donk« rhroDpraUndøptor o^ rii<<«i(i ciuidan \ d«» 
b«l« CmioMCBd. Ofti ku rifkvlig hur n^nurumct fn det 
pnl« EoD||i4iEto og I sBii P&kl ^«nii«tn TiTijkR Lac?« kao 
nunok no lagvn ■%(>»■ At Ainoncl poA f^dnoo Sid« hJtr 
w«< M BoU, tt indtil Videre ai nni«« fer Kiv«<, mm 
Ulli k^ttdta iiv^ft UiK«niu4hl mHkia nos^ af Dohc- 
4ttMi «^ »if;(*n Kvbda *f dp J^Utf, »iim pwi MMiin»ftMid*n 
A»B«I« h% K«Qf*hivoL bt OprøTjiparti bar v«l unidltrtid 
mt^få vsTM EMfH HUftDit Diitd Jkosyu iil n«vU«t For sjii 

Earfndar* vrfar* vi, fti ThroapnvUfid^aua Amoad Si- 
bar tidt d«n MMiM SutS. sov doo, dor ontrcai aa 
aU«r Cidligcn ovtnDk biia Bodracnr« dor odøa^ jii« 106 t, 1>A&I! for dvn i 1367 &fd«*d« Koiif Okf HMLkuoum^ Uvt «r blevi 
lanDdi! bnradi. Pn»inn<l«PtcTA Sijrbof p1el«r til«lleTidar 
jkl vttkk« dm AlkrbaMtu Ofkuft« og D«pp« «r dv Nofiflt 
bvtaniKJ ijfD ftioro Haugd« dvtcler tat>å storr« Oponnrk- 
SMnbrd UK SjiNinilifig, All*rhdi4 luut VødKoiiimiende ikke 
fAlikr i IkAmpoQ *ll*r r«<l4»r tip vod Flnstfn, m*n niltf 
Mm <4 yokTKvdijEt Olter for rf^'ree iltvvn. hTw Orerintj^ 
hui forfjtfvcB hor W|fl ftt rt^kkc OgbgeAomilipf QwuitUer 
ijoldøci furftfiU* Al ^un* irt »UfrLt Indiryk pttA i^iiiti^«Ot 
•uJfrd«« pl«i# d« Uooit« al bftvurw i Kfc«rkOinn»fraM Svign 
«« TnditigMT. U«tt h«r b^re vi «t fijtt^cipd pa*. mt Ui* 
aoriøt» bu kunoet ysA lil^ritailtf, o|; kL Traditiirnfln er for- 

Nmt dco p1ftUyd?.kv Krunike hcofoNi Amimd« KitU- 
itrojib« liF 14^6, riA ur AkrsUillet, tStvt bvad vi i vor Af" 
bundting hflvo ^odigjoit. ikka niMAptini^ Aam vi saa. lovcd« 
hui i Kribod tFebra^ l^i^T. ]>ot moA Wr« roeret l«ix«(c 
ud pa« dotic 6»iamo Au, elltr oiouk« i L43B. iA huj blev 
bføndtf nu Uwrti\d iinttMi.^ Hmniaig iriuh xua t ForhindoUf 
btlVK'd« Om an AfuuDd Atc«r bftr grabct til VuboD fttmaii 
nfld DalvArd, vlitr om d«DQc og h«Q* Tilbæn^rv hava gi 
OpaUfid for ai. bnvno Around, dftit« er »»L SpwQuiraal, 
d*t It^r D»r At opkjuu, m^a nom dot ofidDQ og 
for 6icd*c er unmligt ae bfi^vAriT. 5AWtoft£''li|E inaa dta 
AfhandltQ^o opf^tilMc PoriDodAioø uot Aiuund« Idi 
eiad d«o • 145A i Svang* far^karomoada AmuiMl 
boftfialda. 

Som dfD» d«r baf fDroDAtaluc Amundi*- QvortttiUa, si 
dnr 14 CH mnrkdig Mftntl, dt^n ^Aiiimi' Oljtf Niluao, Hi 
B«dnft<rr og Sbjobco haror til do moM rromUA^^fid« Ponkui 
af None«« tliacor»c noder ChriøtiAa doo Fonuv oc hvioDi 
af Llv«i tiJaidbC ikk« bl«v mjndrt uJ^kelig aad Ai njøun ttL m otMtM wiiminK ■ A^f^Kifx lut^itu 107 N«r9^ og km ydcrH LidM vidav 0T«rb^ved «m ikviM 
Uunk lidligvfv Lin w> U<liii, ai rvdos hÉOit NadoMlket 

Oti «r upp« tiwkfliCElt it AiDUOd kun vjrrv bU<v«D 
bnKidt pft& MiLio^ ^r ot^cn Au^on ac^ »f Kons«Tj, fc>ik 
y pMna«ni, «4lv< DaooM Mkgt v^r drnjimntf (1437—38) 
atBTki !>*& £l«idieii««i og ikk« lioog« ofur rvi«t# bui Ul 
Gidand lor tt iD«r« <u vrad« cilbogp lil kiqc Ri««'* V«l 
m f ue ^ Krik D(i lUEiifKlK «t rsrf Wu^a Ai <n vik Livslede 
•y ImiIHiuM* «kit At liAV« kdvi Tiij|f*ii« ^A »iti «|pft 
Cft^lt U«o «( Tnrk b«« bftu iræd<r nciop i boa« Kor* 
ndfviMMMr n}«)i«t su--rkt inm, ^ d«L tr Htiva^nr/iKhod o% 
QåA. llatt^ nUtorio #r b«IUf ikkø fri for grviKomm« Hntid- 
tinfer, iwéti ariiidrt t £x. dn (lra^kL«ligii Alftadti, hvoijijut 
teo iud liidt>yeg«rTw [ift& Feuwro bcliAaJiu uu<irr deo ale»- 
flpk« Kri^ Forinitft«df» hui »od »jvldøn At uuiilit mjE ul 
narr« og yhnmiKrip rorilijimlrf <Bod tic« h'ii#od«r, va.t ku 
tot« oi'm fitrdig til Jictaom »UdviU m gkvc fio l'orbiUrlM 
Lift. XUHT Aoleitaifaig if&vctt. Duc «r dvrfor furkUrllgt aok, 
« «o TkMo|kr«t««d«oU Opinid«« bar g)ort ham rat?ad#i 
•I »t kåa tuu- kuouet »«tido Ul&f tNil^Aøti, d«r Ju4t v«d 
éoK lU njamt ni b^ve LvT«|f«t Aig i luuib Nvrlwd, ') lil 
XttTfe ni«d Bwl om fti forao»tall*» *a Gj4»DUgftl8«i aI 8nriian 
Hd Kal»Kfbod 1403. 

S<«drt, Il vor Attiuitd udnaudcd«, k^ldu eiid«iie if 
iraiik«« Vofytrtiif. O^iaa delte rorv&iiHkede Locala&TU 
vqUh- Vao*k«ligli«l, llUd uimj tør ga« ud Irt, brftd d«r f IL £nk n«ild«IU VkleNovbr. 113? «ju .,'fj«ueTug lIoltiadeOrAiH 
tfirfainri"' fvcvkitDiøe tkwntt^gabcr med Uttmpt til luua tkoflk« 
(Stjik. BfakiK iJ akudioniin* Ifbtwu, U. CX ^'øt), 108 L. I>AA£ dog oiftA vnre BiodflyDligt, at Sudet Akd fiegaa i Norg«, 
ligger det D«rm««t aX banløgge dit til Egn«« om deo nu 
HuLkildtt ChrittiaDiaQord, der havde vnret Opttandens Skue- 
pUds, uden at dog nogen nannere Paavuning med Sik- 
k«-h«d téi TO?«fi, 

a^ Ociober 1875.) WOGl-F-NOTITSEROM jnnANl'ONMrtNTfICnnOriW 

AK ¥>OVA8 Ml:f^l«. L Ox«a(ikfv*« Munlto^ i <Ui iwnnk« rigsttrtiiv Ond«« 
4»r i »o ptkki, ia4«bol4«Qdc ..fortiAiidliDef^r molhm SvertR« 
of N^d9rka4e(» Wt — 1654'*. «ii rnkke bro« fn nnriA« 
%gtiit^ t Amturdtm. tW d«JN «re ifU^t« tit kco^. del« 
til Joban SkyU«. l><riinHlerii t^t dfr ofEsA DOfit«, i(oai 
jofp dea eKptdit»oa, drr i 1612 ftføik franollncfl iH Noqi« 
iin4«r iKtBnel mX Johan *oo Mniuitrhbor«ii- Un^vt d» rleri 
MfffaøMU ftfilT«Diaf!«r Ikk« «r« ar ttopca Kerd«!«« vlfltieh^d, 
ksMa diM« d«c li*^^ ^ inUfrow^. «& nif>;ei toere »on d« 
aåriie hv d« mrMe. dn* lind«* i d«t iTmsk' ripioriW, 

doto d«ap«,ii>ai otnSincltfiv oxpedtiioe. udi^ofér bmd O^m- 
bar mddttt } „Oti^taf Adctf^ AMfor.V L 17R-17& 
I. t del tomle af diuw brtT«. d«T ex dflttrAr Amaier- 
ilun 30 Jatl iei2 n *^>^ '>> Jahin &kjru«, h?rtiell«c, at 
rJ(»AiV«i T»o»i Jf**mrttA**tf^n'', d<T havd^ 1200 itiard embord 
pi ftrc >ktt«, >Aj b{iev«D ophoJdl i Tem ugrr af naodviod oj( 
havd« „wM 46fM Htfiiin' 9U£0fUn t^Tfraerttinari^ 
mii^Mn vm^ tis /cth<k in t/n'it^ trhi^én mit h>rt 
mlf liniiici in lårndfrfMiUn fmd dar^hir <til^ t^ertctun 
■nd vørjtftfiiåtn muMftu mm fr UalU". Imidterlid vtr 
kam fi*t under wjl d'n IM« ^vnifaft MfrtiU fkji ZV^nn^ti lift T?<CTAft XDO^Klt. w$^ tn ZiTåtåfn utiti dmi ycffiek -u n<>AsiM"< l^^r »ti 
flliljM« I bnnt, tut M. liftvd^ havt mnfft vAnskflti^l 
Ofl b«Vat.tn[rie*T vmI •! luitd« j>ine ftitk »amm«), »ndoo, 

Undedv iStu>nialofi (ilknRom^dAJf^Dj* mi M#iuiiQhli'^rvn h* 

2« ! cTot And*f brvr, d#r «r daivrri Amvt'nlant 24 Ai 
,pM 1612 'IQ liflAlodM hLi1»r ttl Jnh^n Skalle, h<rHlA«s 
4* 'kibe* hkh htvd« fort. ,^ti<n fj^rriir J<fhan tHfV\ M^W 
Aørtitfvi" til NoriE«. nu viiro knnrnu tilha^* mré dnn Htti 
ninff. ftt has w lAodoi (n«d vin« folk ,^ oitfi* 4 n«Mf 
/Mmifi^ fD Mo^fsditii'*, OQ Al mon håbf^d(% ftt hnA 
t.iiHjnn^Ar inii /ivin /t^f/J* in Avf^AtH. mt ohikf fftfUMt Jfi 

nwvft, mviffattfr^it *eit^\ LiipsM**t tortmWr* i dKl« bi 
At «^«r OArW'*r I^nttenant UanpMtt, nta Sei 
hftvd« (^«t H K)EfV» for «i 4^jte til EOdinbnrRht >.<'"»A 
J^Mft *^ Spati* in Safv>lt!fm<ii vofitt hak^m% Itu^Mm 
nwia, iwkA ^iWf n jw priruieii. wi^ er /ih^M^'. Don 
brvvsh riveren d«it Tor riiindrr rini«U|tL, «t vt tidiiDi fu< 
S»nd« »kutd« Wkk«« rI i^ot p& ant. iMBT d^ h^oft r»lk 
v%r^ be^ffhn^o, in<^«4i^ itihd I Nonr^ var ^^UnåKall>m 
fftwhr*\ Del ^yainh Af d«itD« yirini^ Min ntii <lrr 
<l«n Sliirl4if«k» »xpi>i}ittnn Midnu bar vartt piumkt «n 
nend« nbxJ tlint^k« troftper i|Z«on«m Nortr, mvi af dti 
PIad — foriiKidtfiiLliff «f d« «ALiiin« i;nmd«, wjiir anfWriv i 
brav — aCUr pr KUmi Aptfiv^L 

X. Dei triKttt ftt di**« br««ft «r diUtf«! Aantfli 
10 (t) Not«Aib«r 1612 ce rtil^t tij kon^n. m^ er 
•l«Tkt bc-Aftdigtt At d<t kun For «n mbdrr do! kAit tj 
Ofl»i )t»r nwnM .,OlirMi£#r JbAdfi v.^ J/wuMtdtJ 
»09 da må bftv« n«« i Kveriø^. ^«i i d»l kui «a^ al KritttiAA IV (^^ Dttm^} Tur .^;ar .rsracA i«fi 
JMy<v FoZ/i^Jk, niV Qv^r </a*i tffmMi J of^r 4000" ojt 
Inrfor 1iaH# Mfxlt „Zf/otfnu (mfvi /Win»*n vMi So^* Of 

,. Frtiltrik jMdoUt der udtj|:fr^ akokje rør«' niM 
ta ftvnnk kfi)i:>t|paø«t«. lit Tx^Uiid fOr ttl hvert<a, a den 
øAflinK, «t Ittti k fotinr skoldA luvo «t »lort anutl byt 
krie"'"^ Aéøikt, ]Ht aotocoa da, at d«i vor Kr«tia» iV* 
lAok'. at »dfuii« ea fladr pi f«inij sLiW flllfr Øtrv oft dvr- 

ir|#rp ri sii|ET«>b pfi SfockboliD nwwl 10 dl«r 11,000 4. MvnctlcliIwfpQ hardp alløretie, fbriaden hvn i 1612 
aptridir tom hventi i Uolfcftinl, varnt i svcnikk ijiTiiBtt«, 
Irvvr had moAm 39 5ovtkr, ItiH af OvttAt Ad*lf fik b^ 
»W pa «<Q tidltfere mdchavu bpHtilliog s^oi „senoLral- 
raffimMtar*' cnød an mådfdtiø Ivr nf 300 dnlnr MVensd^v 
tivrr dal»r baraonM lil to ofl mti tundiiykk*r. D«lco 
fv rr indVtfrt i den Mrcntk« rietrriiistrajor, A^r lieiv 
inMioUtr flere aodr* brava fru 161), v«dkcimrn«t>d« 
ibrhWlkv, antr Mto hanii navn of<t£ Bkrift«, ».JfimteJk- 

fhofttV^. Uinhå** aoterca faan.*i tilel iMtat fof- 
tiø, Murt aam ,^>v)nni]-v 11^1 muter uif uvørfet«", laitn kud 
^ff«r«t v-Taf[t- iDtatar". 

thi fm^te af diaiie kactccbreve, dateret 3 Novcmbar 
Hn, indthaMvr to htUVm^ u| tUlholderAn i SiofkhaJm 
%X (kvvrlade Maoni^hhufom to par rrntr. tam konii«n havda 

IlAQL 

Uadv S T^antthtr bW dirr a<kc«dt etj bcMint on. 
u llMifiirlilMvBrfi. Hom afdrag |iA (l«ir fofdriiiv, haa bavd« pa 
Inata, ^kaUi A li ■wøal kivd«. tcm han lwbni«d« iU ød 
««f>kl«Tlaioff. 112 VNOV. XUSLSEH. XOT. OM MCfNNlCnflOyEM. 

Ved et koDgebrev Af 25 Nowember tik faan till>d«l«e Cil 
ftt holde en fogleBkytte« aom ved Stockholoi knude skyd« 
ak iD^et, Bom han og hans hoetni behøvede til »h bord, af 
fagJe <^ andet vildt 

Under eamme datam erholdt haa li^eledee brev p» 
Nora g&rd og goda med to sogne og al derei rente. 

Onder 28 November udgik der et brev fra enkedron- 
ningen, hvori det pålagdes Henrik Falkenberger at levere 
Mennichhoren 10i500rd]. af de penffe, ^^som i Lyhljek stodhé^. 
J)ett« mi have siflet i forbindelse med haoB hverviagfirejee 
til Nederland ene, hvorhen hao skulde ^jle fra Elfsboi^ til 
Amsterdani ined nogle ^*^ven8ke orlogsskibe, der efter den første 
bestemmeke skulde have fiørt de hvervede tropper tilb«ge. 
Monnichhofen fik derfor også noder S December faldmagt, 
som everstbefalende over skil»oe. Ligeledes blevdetbestemtr 
at der skulde medgives b<^m pt parti oknehuder, som han 
skulde sælge i Boliand for at luvende de derfor indkomna 
penge til de oodvendige udgifter for skibene og krigsfolket. 
Sands^ljgvis er dog denne del af planeu ikke bleven ud- 
tert, <^ Mennichhofen er pit en anden made kommen over 
til Nederlandene. 

Urunden til, at der ikke i relationer tn England 
eller Skotland lindes lignende oplysnings om Sindaira 
foretagender, må ^aod^^yn ligvis søges deri, at denne ikke, 
som Mønnichhofen, optrådte som rfelvstsBiidig hverver, nmi 
selv var hven~et af lilnglEendereu Spens, der i England 
og Skotland forestod de svenske hvervjnger. Beller ikkft 
forekommer Sindairs navn i de breve fra Spena, som nu 
lindes i det sveoske rigsarkiv, og det mfi således bon> 
på et rent tilfvlde, om der fra dette skal kanne tilveje- 
bringes nye oplysninger om hans expeditioo. OM UHFJOKDENS ÆLDRE AABNING MOD VEST 

OG SNORRE STI;RLASS(3XS KJENDSKAB TIL 

JYLLANDS GEOURAFISKE FORHOLD, 

AF Dr. <fUSTAV STOKM. ljiinfjord«n har øaa stor eii Betydaing for Daaniarkis 
•Idrt- Hitttorie, at inau nok kau foreiaa, at der om denii 
paastaaede ældr^ Aaboiog inud V«8t kuade upsua eD saa 
ivrig Diaku^biun ^oin den, der i de ^cuere Aar har vaerei 
fart mellem daoska Lærd«. Naar ogsaa jeg her har villet 
iKgge mit Ord med i Laget, er Grunden den, at efter min 
Ueniag ep tjænuere Uitdenugelse af de uorreoe Kilder eodou 
tnsogefl og at denue vil have lletydning for Afgjerels^u^ 
Stridea begyndte med, at Rr. C. F^ BricLa ') paaviate, at 
4a danske Kilder om Kong Knut den helliges jjaatieokte 
EoglaadAtog 1086 forndaatte eller ligefreui berettede, ax mau 
fri X/imfjorden skulde seile liga ud mod Vest; han træde 
da, al enkelte Steder i de norske Kongesagaer jnaatte for- 
klares i Overene stemmelfte hermed, men atSnorrea P'ortælling 
om Harald Haardr&ade, som drog sine Skibe over et Kid fra 
UmQorden ud i Vesterhavet, maatte enten være uhistorisk 
dier hvile paa en Fejltagelse. Til Slutning meddelte han 

1) "Om Lim^fontena FijrLiiidelsc med Vt?3ierbaYCt i llic Aarhund- 
Ttåe* i AarbDger for uord, Oldk. IHt'^ ^,-^i:(-3a. 

Hl IL TLilHhr ^ )U 9UØT1V atom J •t Bnv Ara ån juu»t« yAiDrlfarskM-, Prof. J»|». Stoemtnij 
ån foHtlondø Snorr#< Ord UftUd««, at o^a% diise 
«Ua f-^or4«a» Atbning mod \>»l Dt«t« n^fi Thf«ri«r 
i DuiiMtrkfrciakaldi A^»killig«UodFikriftvr tf »laneogmiivdrv 
Vard '); ntm^st hnr Prot Su^nstrnp fandet ajg »pfonfr«! 
in AC DDd«rLueo SporgiiouUt 4a ny DfofUli« i •« oyi u4 
kcniLni«t Arh&adliDg*)> Pro^ SUien»lrap* AfbftDdlinj; håt 
inMitd d^n rort}«iø«t«. «t dnti «^}aar f»t df s1dr» daiuir 
Kilddf« Kfi^hftd om, jU Limfjordfln A^r li)86 rar utmt ood 
Vot, Xw d«n iimUq »Amtidiec fa^rrfcb<T KIM J^oeft 
ladtr KnuU Flud« MEtU «if; "ii Dc<id«ntftllø portui 
ItttoribLin''. har StpPtDitmp vUnitli^ Ft>t I al fbrkUr« hiM 
Ord om *Vo*t*n-ifl'-, maft^kw tndog "VmArvÉgnSirande"; *%■ 
^mn«d »t«nic[>«r ^cn mfhønøige Tidner tkk« a]<o» Svcb 
AiøuM, ån Imd^ Floader »tunl^^ vnd Rumla, "wm da Im 
aw Q&v^f-, m«D o^u &aa. der »tg«]-, at Flaad«« dn>- fil 
fiJflif)ord«n, '^Mtn fer v&r a&b«n uir>d U&vti^ m«a on «r 
kel vijd SuniHuirf". Niiar *ndvijprii dtn avnvra 
krMik«^* fra c. 1290 lad«r Thu^a ttmXtv nd 'Titktl 
josta Wibfri[(Vfborv)',kaDman ikk« andet voå tah %i^ 
Talt af S(i?en).trap!« undriiic FDrnBodnb^. at 1i«rv«d i 
oprindelige BvrHniofl kan vji>re mtni "Ptnkebjrk tmr V^ 
bJtTK** i dot vc»lli|[i: af l-'jordcn; <Sei Voa jc m<^ imbt 
«n MiicTO FotfktUr, der ikke kj«ndtv FJord«n* asiåv* Fi 
htdd, at Ivtikii! paA »i Sud Ivn^t-r cut, hrorfr« man 1ti 

Uia^Mon (Awb. laTO): a F. firicka. Endna møIq Ord 
.UmQordaoet Kucbbulriie lod VatiarbawL i Aet llie -Urhvai 
(AarU ]H7|)| Kr.KreL?v. i)uaU>la*nita&(te iLittl>imitti(«i 
1873). 
*) ^Uaiald llurdnubla i IJ9xQ(irli?n aj[ LJmjor^citt Ttbuad j X\ 
AsrliuiHlrole*. i"fnVzik.[«kabT]usVcrdeu',«fiii»jJkluLc«^Vi 
ikrtfttr Af daittko ntf u^nko TulftotkåbtDUVDd, Xd IS^-li UMT-rOMMM JELDKS A4*KtW0 »OP TtJSt llb M^riH^ SwnUnsBiUJtfr «r Mop i da Or4*D» ibi ht}^ 

lnhiJtJilcd kuDdt jo ikh« f«a Plad* i vn *f dUM 

Ai<nr. t &u v^J Vau*fTi|[ »tfn«. Ot[ ditou Brvurr kumt 

3U Wn«; dog t|I vf ikU »om fl^r« ate« dimki? KorFfttf^n 

^nN lil lkoaø>9ftGMrOB, (^i di««s ViJftnbyrJ fn dot t3d» 

^bndftde bav nsiodr« Delydiuu^ laen lil Jervn ine^«c 

aUn£Uil«f, a« Uloodtk« Skaldi>r fr« lUo A^r- 

hinilr«de. D»r fiodwiMOilif t« S4åMokv»4*r, >omg>oiko 

ifritea lbnidiMl«r. ftt Litnrjurdcn i Tid«D 1027—35 r«r 

mod VfttL Otfa bekjvndUf Sii^Tfti Skftld. lof i 

jkftT b&*d« vørti OU* d«ri D«lllgM Dirdikuld. dmg 

llMtrn IU36 lU NonImttiiL og tAgii» deo fuiiEondc Vur 

nma orer BogUad, Hvor hdu lUk Tifbereddwnif li] 

KnaU Tog mod Kiin^mi* Oljiu og AnEtmi; af ham 

fm UoU« og fol^oodo Aftr j;tr vj, Al baa bar folgt 

iogfni« og KrigcD« Gimg mod ÆngRtclsc. 311:^41 var 

ImiUi Mjutd, dtT tar iMvdo i»nt i Awrigv^ m«a^o 

i Rti^aod, og »oglo Anr Kotivro paa nm HjotorfiWfr bv 

ogika pn/mtrtår f^nncm Jyllaiul og >utt<it^ bu v«rot 

født k)Hidt i all« c'w-^ Tjirvand, Hm digtrdi? nit <ftrr 

Cmg Sdou [M (aluao hm«tigvi4 i A»r«t 1036) «in ''Arva- 

dM^"* om lyuB, gg af dfoitff Draapa vr fl«» V«ra cndoa 

Iwaicdv. d«rikJa>dt df, som brtikrUer KuuU S«i]«d« fra 

lli|ja»1 li) DaomtA Aftr K>27> Det paagjarldpod« Sud 

^Jrr ovMYAt aaaMu: *^kibot tkrtd toatonfra; dtr- 

jSkibl T4r atrMltad«, «om bar Ed«li«d« Fioado 

ad é urir^ Og Kongen« Dragar bar blaa Raateil 

todar Barao. hflrllg rar Dagliog^nf P«rd. Men 

Sktbea«, aoQB koai veAienfrA. gUd ovar BelgaToiaa 

(Bani) til LiutfjordeD'). H«i \im aluaa et (Meoviduo 

n Ota.k.lial|ia<Uø.lMH)LkfLU. ragnkiAua (Nflvaga koESOQ^ttaJ) 
UA. OÉT. (Dasm Udjt) Side 417- ^ « 116 aU4Tif VTOAH 

I 
b*roU*t - 8 flllM d Aar ^er BtfiiMht^eu - o«, u Kniiu 

r«»t«tirfB til Lh&ftorckm. Kfter doit« ksko ''m ikke d 
tac^ A( cAør SwviiU Onl vu* LLinfjanletL Anr 1027 
«»a«r«) fthbcn m^ Vøm, JVq Sugaforiaiu^r. dAr i»nt op 
gi^TftU Ven, as d^ dvr aJRkruv «Arr hjtm, vidftte naturiif^vv- 
n&k* UH nmn Rcidcd om LbiJjordca, At Ber«iniii|E«D cko 
vold« d«m Vnntktfli^hiM; F^rf^ uf A*n Ifrgc-nd. OttY««^ «g 
d«ft S«mIfTnt(i ^"Norvgi KoDuugkul" mnrfi^r <krr«r IdbA 
fi^ tigøfiem : ^>om ' niaa kAC tnrc ftf DigUE« kom K< 
Kuot vestATtfr« ril EjiinQaMrrti" ntTnmnd >iArSctarr» sinil- 
tét Vtfd dui^ Ord. og m«d OdcliidBU« éi Q«nvittiiag«o 
ekydor hfui <fi Omulc of Dftomark, ^ead h&n mrvii^r 
QiKdM: *'^«H «T jMLEt, M£ Kon|; Kuul vtyiW« in»d d«» 
II»r vMtoofra EDgl»od Ag tifm Qckodt lil DaQoaar 
N]p!^ lad i l.njjQordOD", Ot; Grunden iH lU hAA Cån4l<>dc h«r 
ft iLL» ae LimQurdfii Iab dit«ltv pu liuik Vej, oim 
(tni dnnftkø [><dfng«fliiAd« Tiwdvr- Tiun dor: **dcr ha 
IHDkkOniu åaml*< «ir'. H^flrtor har Saorr^ iMlAkudi di 
Ord oiD Dauiudfk u^- m^ cir sp«cUl Qnicd tii til 
Isndedt v^d LimQiiidmi'' Antieutftrt, r^rdi h&n rerudjui' 
at Limfjorden gik ind frA tfiC og ikk« liA lig« p>x4 V^ 
fr& EoelADd: vi vU o^m téétit tf«, &t «aa vaj Suofr» O 
btaiug. 

1 d«c f«TgMitf« Anx (lil2Å> fur^Ui! K-^Qg KtiM iil bo* 
kJODdta Tog t^l Nor;[V, Dgi^o bo« koui opholdt iiig «a U- 
loiodjik SVjJd* Tliurtrin LuvtuDgo; hvt fulgt« Koci£cn 
Toget og Hter AiAonMeu til Nidaron frvinugde hin for KoA* 
gOD, et Ivngor^ Dig% hvovi Toi^tt b«kHv*ft fra S&irtltnKb-* 
Oiodet t i>iiDfJord<D Ligetil A&kcl|u^tea. ''Mia tcdU Vød 
(Svui) drog hiiJ med an mrgei Ator Hsr Hav«[ 
rask^Kongo førtoud atftimrjord^ik on »lofFU&dft. ^ Tjurjoipem 9Lf>ax A«i«3tivn aou vi^r IIT ivfliT &«3kTiTi^U«, HftvdyrtL« kaUorle Si'^^r pUd 
hair^t frem over B^vft forbi LUt«r B«U CU 
k«io4ftftDi:d |E1i«rAui>d) dfr njå J&« fyldt tn«d '-Qft- 

u Ski**. Oi; de tro HirdiattDd for hvast fctbi 
[Jflfoftglfrftf yaiuU Bads. Koos«atF»id var «i 
dftftrhf, d« &«he«t«a« drov forbi Sud. U« btr- 
st»rl» Skibfl ^ar hid« UBge Sid«i ftirbi Slim. 
Qar«!« Falke *«iUdft H&aJudo« oorduT^r, ai d«« 
dygtig* U»rkcinsr kom nord i Nid^V Vt lUl itk« 
IhIT o|»bold« o* ved den eecotlig« }IcUctuU i Norse: ^ ht, 
al det) nlandak«* Skuld htr mjprki^t k\u Ap waiiije Aabulii- 

i Skjtfrgaardca, *oin c>i»ia i c^^rc Tid ali« covygtflM^ 
f^ftur paaV«j«Q tilThrondbiou; SI«tl«o^) i3«Dd* 

llaail, Siad mz SL«ici>benteo. Det tr kua d« far>te 
-; LitofiordaD. Agdor, Lin«r, Ekvraaad, d«r 

lommer o«; fki Ira LiDCjordec direkte ilt Asdør Oft 

ler, d4t er d«a Rute. »uLnSlaldrn Won Vsu Daevor, naar 
liaa utlnr ad al UinQonJtDn vtt-iliirc Aabtniog ag tUrfra 
lraff«f Ufljo nod Nord. Saalcdc« hor o^t^Ma d« nldre Saøft* 
h«1*lkr« EJOfivtt Skaldtuw Ord. OinvN*aKncD, der Wtr 
AdMo Ddffu fn Daaioark, «ig«r, nt KoDffta -^Milor •«ud«tt 
fra Jylland ^>vcr LiioQordr-n mod UO*) Skibe off kom til 

■*"*)« 0^ øadnu iKdre pAw« dnt. oaar wid i "Nfrvi;« 

'Øi ft k Idaa G||x Ti?, r^r^ niP'l^ Ibkr, SidoM^>-4t. 
IMlMvile -QjøTDUtli" uin IlLimcIcti. )wb dnf dl«r« ImL- 

byMf ) valdMl« m^UeiD Hornclvn og UjnruBglou (vlitr l^jonuf- 
ImV m MktTs i«d ^lotlca" pu JU^tfm iu«Jlem Jlj9m3f3aMcn 
«4 BokiOorira Dvlta Hlita« «r viflaok tin r«U» ih* rattft 

M <^6d Mui Uvr ritt ikko borbotoao jfir torui "Llnilj<iti]«fi ' 
4| tbntthfUe, uTvri har kJ«niitLnnl}ur4ni4 «tdrcUcbi?radr. 
118 CCtTAT «roBM Kout m«i3 «□ «i4}r H»r v^teofra Raghm) «^ lit D«ai 
og kom tfl LimrjorOen. ^g derfn i«tM» han <il N< 
£D«<J 1200 Skibe (tlii bao hårde udUdt hid AlnMioi 
bu«iv Im DAUtuark ug Engl&ud) u^; Lom ia«d tin U»r lit 
'Agd«r og ftMUtfe iU nordowir bngi^ni^d Lsndnt 'y. Ingvn 
•f dis»e FortMur« bar vel vwnt opmnrh«ooiin* pu, at niD 
fm dtn ø&iltfer Mutitling ai Lunijordeu t«4 al «ei]e uonlorcr 
iW* kook dtrøkio tiJ Auder, imp iH ViK«a. Soorr« hv 
4»riiDod tagt Hnrfce dertil ug har foraodftit eån ■ t^^iMdMia^ 
åtrthtr. Bod figtt uemlig: *Koiig keut dn}| sio Bar 
»aiuniifu (t DupiiLfirkJ ug Aivi«dv til Limljurdnu Men dk 
hnn vur fttrdL|r, Milodt haa d«rhra fD«d fa«ie hLii Styrl* Ul 
Nors«> hu fi»r burtigt frem o^ itui ikke ved Laed é^Um 
Fjordea (a: i SmiAltn^av tll«r H»hiipd^a)i han wilodc orw 
FoH^n (fllar lo-ti^re nnln: (idvnikjnrn furbi ruldtm) af 
loCde til |ma A^dcr'' ^. Ucnnc Hc«krivebe *v«rcr jo k«a 
Ul ea Rfiee fru LimQui'deuft eeiligc J^la&dinu gjrfiavin Katio- 
ptX og Shftg«^k; flluaa ngnui hitr kj*nd«r Snurrv kan daa 
Mfiga Munding ug seDdr«r m>t Kdd«ni fbr ham aLy< 
Ytrio^^r for at faa d«m lil ai pasM til »in Fore^tiHicg. 
'' Skal man »-kafffl aig «n fflkkvr OpfWuiing af, livoi 
Soovre o^ I«l«ndirigfm« kjatidl« uf DaomAffcft Gaograft, bor 
man altid hu»ko pon, al d«, eniv om de videu bodn, aoøaT 
Betigg«i]li«dirQ ikke efUr*d» ttrkeli^ie Verdemhjameir. IDOO 
tttn KiirAivtflicig«fu«. S«lv 5non'^ IrwiiAtUkf d-^t tkffor 
eoin om Jytlesd ligger e^d for Oarne. og disso ^yd far 
Skaac«; aaaJeda^ &er vi eo svcQak Eouge tra Øreanttd helle 
*ayd~ til Vuud^ytøfJ (Sid«' T6) og Kong Ha^va ^ Jjlkod 
B^itt "nordefttt-' ul SjøllABd iSid« 539); ved Siden deraf 3 *) FagnkksJA (^ 104. ■> Uskt. Mt ^3ti. 
UHTJt^Bi'K«« MUl>9S AAVMXO H0» VUT, n» ^BilTOK dng Smft« Jif of lil il«ii Tvk«lifie K^Uiing. mm 
'uf i«fte« V«x«i ka« fn^UMe Miflf»m&a«k4f bu« l'or- 
Uitnw, 0£ d«rtil JcoanMc, &t Suonv åUns bftvdc vieret 
( iUnmwi ug drriur Ut iLUtidt: U^e P«jl, aiuu Juui vap Af- 
hoipftr uvidfrQifo Foii|JMaB«re. D«! «r «aftled«» uDdtkyld«- 
llp vk. b4&r éiMm Ifldtt Vtiid«nl«KOt bUu "vød Skol- 
b^øM p4A Lyrnkc^bcdt' (5k^tl)i>rjjftA er KonyeiAøø ved 
^^inrijlUiiib Ofvak«, Lføkov er tige vfå Slwirlgl); thi 
j^Blr lurd« lUervd« btiu Ko^'gjuiigtrt vl*t botD V«i«ia %<td ftC 
^Ppatdtlordf tu Unkjcllij^' Trøfa^oi^r i ^aiuLue l*VUUi| «f 
^■fc««U«d«a d«vad«u «f SkAldunv. d«i taad« uuvtiL« S|uit- 
^|i|4 OQ Hedeby (SlMvfg). Wtn Al d«u« fxeioptl i4r 
^ do^ Il Snorr« fiisugled« llp«ci»l]1^ k<iP<lftili.ftti«r i Jji- 
U> G«ogrft6. OjE kunde Iiazi tr», at Skodloi^aa HøJ uit 
3ii»v>g — aUsu i Oaterimeii, — Wr d«l ikk»? forundr« 
, cm bxa imoktz »i-^ LAniiskitxrlXtijod [Tby« aordvg»r 
Lijifprd«a ved VoEctbftVftJ poa Uitkytlea &f J}llAaj, 
tOr rr d<v virkvlijc mA, uø bnn rii^lnr birr Fdlrn cuvd 
« islaadftkr KorgJErngfr«, ikj«nt ilIIg vytt£ UiiiTonk^rt 
ftt b4vc 0Tfr^c«t d«t ufG dcfvcd bar Ircnikaldt m^rc 
uiodrv liniirtrukEiv Korkliiriii^vi af Koeik Ha/uld lUnrd- 
rudM Uifigrtog i Jylland Aat 10&0> Vi luu aum- g«A ud 
ir* dvi uiTdre BvrtiAian, dar fctdijuer i ^IhlorkiiukinQa" «ic 
i^^'Non;^ Kuouu^aiaI". Eritr diMC drujfcr Utrald in G»t- 
^Ken ''fd lil Jyihod" (3; \^«^ ov«r Rniugjii. lil Jyliftnd) 
^HpdBafCH $k>^ji o|i «As forbi Tt^od» B«t kaad« imo tro. 
^«t der «B ncot ^& iytlacd) Noidvo^tkyM, ]n«D mftn rivi-» 
d^f ffiAit id Af d«uuv Tio, HHAr man «er, »i Rarftkl fort- 
ajvUbt «iii '«J *bek ayd ttl Hedeby (S l«»Tig^'\ o^ cU Ch-»r- 
JM ba« «t kdtryliktbgt Ciut af Thorføik F%^'å V»f*. «c 
bu *kotn iJ Bjen ^»(tfafrii iQ«d aiae SkJW". TiL yder- 
ligvrv B«»iyr»Ju bMkrU'e^ og^AA llj^mvei^a: b*r r«rar 120 OrBT*V ITOUM 
n«»)4 CC bftD« MM)d UUr ^nord fbrbi Tbjoil* og Ivd 
oord "Ttg dtt Rftn lil Lm)f|Drtlen. mMt ton5i Visdt* dor 
tlmi Dd Jif Knn**; cii ntiui i4a m virlrrv ticrdu^^o' ofE l^f^ 
Mft om NftUtn 7«d S«ntøøt bvoT Kons Svcts orrrnu 
dooa; 0% o^twi h*r tilføies til ^Fdvrii^erf^ 3ikkvrbc4 H V 
af Tttorlnk. hrorefUr de da iekt i 'JylTfindthavi4" (Ka 
^), Det kan ån ikk» nvut««, At Sa<eo«1i ri v«r*n bc^lo Tid< 
h«r Utt^kt poA ("u^-HTidct o«( Tor J^llnnd t>; bftfilarvf bo 
TbjOiJ^nudctyoiifRnnmi hid, oe mjut VnD hvi»rl*n(ft^m Mwnc 
ttto);o paA vn RtfUc Ixtiff« JyfUnilB V«]<Cky»i oif flt O 
orcHand ««t til Rcdt^by Hl^r lu^in Briclia ug cfUr h 
St^^uvtrop) Ifide Duald mk ferat Iau^« VMtkywira 
Tliy, tAA f^ gj^^nvm (f«D Rnbn« rjcnfjcinl «i^ rldtrt 
Øfctkyatvn til nod«by; rhi ti^nftodo StanjE^bu^mSoiier 
1m iift ocnaa havi- for«ug«t i>a& nji-iijr«iaen» aåm ni et 
åérota var nftvnt i Suj^aen. r^agAskrivÉr^ haf v«d ~TM 
ucnkt aig et Landakat pun rivtkyat«D af Jflhfid 'fp 
dtn tVraispnoKTOde HalvA Dyr^laiid), laHvaa da oyere 
tolkVrc W han ^^K virk«Hge Sf«iror)iuU] for Øjir. IM 
ogtaa l«t al b«, livuriedei dctt« utykkclia« 'Thjod" h& hr- 
r'ildct sk *nd j Sa|tab«rctfimgrT(u tirondlazet før dcM *r 
^tencUg Vifter af ThcrUtk rngrv* i^tr i diMW itarnrtbud« 
Wiødfit Tpd Eken, n«r1eby« Flyn^rinij ofr 0%«rfald*rl Jjrt* 
lAddftJiat«c. Mm vod Siden d^rnf havde »An et Br Wra 
af Stov d«i] bliTidfffl Arvcdnupa; Otnn^ ^ync« i »in B«l- 
1i«d at tiAvo nuiv:it nWv dr djuiiki" Land^kobnr, vit HaraM 
i don JfiaariGfi Kh^ ptyndivde, mrø kvn «t Vore 'n Fftltcrr 
Og et Ofn Thjod er levnet. Der tarel« bfnyi'd« Saf^^ 
Arivrren for drrioci! al iniryklr n tomt Aar inJeni Tog«l 
til U<»dftarfjorden n048J og To^M til HoJéb^^tClftO): til 
doit AOdet vidat« han ikke btfdr: Plade ccd Aviid«kyd<» dH 
i Fortcllinaec om Toget til l)«del>y, bvorvi' Thjod bl^ ijKr^voKPB «ti-»ftc AAitKivn vytt yntr. I2J H SuUmi pju U^ntf hid. D«nr*j kom hfto iil i a1 F^kyl- 
4i|U fct flyttr Tlijad til OtikvilMi af JylAtnid ofif fonurttf^e 
if«* Qiiterikørc mt^t R«vftdbrwf ht AiUr Al Iw IMq ^ 
HriftlNoteo. 

S«BmvQlq[iivc tiuiH bvniitfd Siiunvv KriTiiiKi]liQ|t« vil 
dirt ifM; At hftns KuodftliJLber IkU' ^iniLi« nig Kiort Inautfr 

*mdtuict SUfcn-, ^"ajii f^rbi TlijoJ" »g 'l«k ijd tiL 
Ufdtbj" luvil uiDuw Ciuu*r af Thorlstk ug Siut — ajuaa 
viw SooffU U^«r bci kna mn JylkaJr. tføtkji^L Uoi£ h&r 
bil — «Mn (luxi k&odc rcnU — jjjcTi betydelige l'orh^drin- 
:(lhi vbtouk fbn?g«u Ufp^u lljf^mrriiwn '*nun) lan^KThjod% 
hftP Ap^rvr doG NordtDvEiJ«nf! Ur ftl kcimn« hri Thjod 
%«lmror Liafjord** og dtirfKv drive lilbii^i? hnlt n^d til 
Sun>«: hø« S<K>rr* ^>>iW <)e frt Tl^od '^aord lau^s Vfiidel- 
kUf«% mot} Hir »OA drøTftt ørsr i'\\ L««e (ikhfi tik $Aii36eJ. 
ØKt« er B*p*h^ *i^ M> øtor t^orbcdrioK ^ ^>^>^ A^rsAg er 

in et 'Dd:iii ni&ng« Støder 1 K3D^«ut]A«Tn»t totii if«ji^«r 

Ffl/ ftl btftl«4]ine hvor^AD Soorrr hsr t*Dkr *tz Lim- 
f)anl«n, ](i<r vi re(t«it i ae ha«c dv Sr»d«r, hvor hnn '»TlArft 
•(diaW cMu« ^ d«ibi UijKNnd«. I VngJtfikfR'^iisA nnvtip« 
■l^a to <jU]t«; d«ii ivciu<ke Kone JorunJ 'dioi: «» Sommor 
nrd ■ia FUjidc Itl DAnoMrk, hT^t-d« |iA4J)lkn(i oit for i>m 
ll^m^n tsd i Un^lftr^M og hArJpdo" o, t^ v.; Imdi« Sauo«- 
^ ^— n Kooit Utur m\tt li^ledu Im ^naand "afd" tU 
Jjrikad, Wf«r ind i Limfjordrn oic Wj>t pa« ''VtndeW. 
Ihm ^t»é 3t«d4r fcniil^fpai^ ffff v\in bf^LJpndt. adpr ar dn 
liuykkcfiK a**»^ At FJord«Q kun har k IndfoN ^t;; datf« 122 ipIsiav -^-.'■.m 

er tra Øat. Det samme ^eniagei sig i Fortælliog^D oit^ 
BukoD Jarl8 Dub: dentM »ker paa Horse, hao drag^f 
derpoa tilbage tik sine Skibe længer ode i Fjorden og &9iUf 
liJhavø ud i — Kattegat; og detce falder i den Grad af li^ 
seiv, at det blot er af SammeDhsDgen dette rraTHgiu. 
Aitaaa overatt hidindtil bar Snorre vist, at han har dea 
Forestilling, at Fjorden gaar ind i Jylland fra Øst, og da ban 
ingenfiteds gjer opTD»rksom paa, at den er eller har været 
et aabent Sund, maa man slutte, at han ikke vid&te noget 
d^rom. Thi derom kan der jo ingen Tvivl være, at ^fhét 
i Old&proget betyder "en ind i Landet gaaeode, smalere Hav- 
arm**, og aldrig i Litteraturen bruges om andet end virkeligi 
Fjorde, Baade de gamle og de nyere Nordboer har fut- 
holdt denne Betydning af Fjord, selv om de bunde over 
fere Navnet paa Farvand med Fjordkarakter hom Pett- 
land«i]5rdr ved Skotland eller det nyere "VeatlJordoD*' 
Nordland, eller endog paa langstrakte Indseer som Rands^ 
fjorden eller GlafeQorden. Pettlandsfjorden synes at van 
det eneste gamle Stedsnavn, hvor denne Analogi har raadei; 
Navnet er vel fra 9de AarhundredBn LimQordens Nan er 
vistnok meget ældre, men det er rimeligst at antage, at den 
har faaet det, mens den var lakket i Vest, altsaa var en 
Fjord, 

Vi skal efter dette se paa Snones Beretning om Ha- 
ralds Tog ind 1 Limfjorden, der har rakt aaa megen Splid. «] 
Det er ssreget for denne Beretning, nt ingnn af Sdottm 
Forgjængere kjender den, hverken de kortere KotagehUiori« 
(Thjodrek, Agrip) eller de længere islandske Sagnnmiingei ») Hflkr. Side ^æ—^\. UHflOBbtSt JKLDRC A4lUr|3.-C MOD VtST lU bip'l i^ftjridcfe aiiKUJ»rkf>, at M i Brminingra or ind*- 

■U41 CO Fortvllim ura, tivi>rlod«s UuM ikMffnåc V'And 

^ ilj*^ Af «ii Um — ca CottioIliDfE, wjiu i de tildro 

Sibkr dåoiKT cu £!fUotk uf NiMAft]t£tignfl06£). loen tom 

Smit* bvofa^pcvr Ixl Tu|pl i Kimfjord^n (I(k6lj for At rvddv 

dM kf Uiitori««, d% don fAn btoi ^«d ikL« passede *)^ 

Td BttrctDin|r<^ Wrcr cu Bftknr^Ua tf Limfi«r(ic&, «>tb 

Air rortolkur« rr w^ om «x vrklan for ydmærlLcU uogtfli 

'Ir fi^rkUrM' Am fur^kjflUigL Mta tnr «DdAg gftut «ju tiåt 

u»f'tetlc dtfl MCQ CD -'«p«ciolJcrc MocidflklM om Liaiiiaz- 

4» vg dfCtt OtfiKivcUert fjiuke BeAkAJ«uL«(J o^ TiiMiLu4 

f 6< llu ^Aarlinodrpdø'; ima dvcu «r dog ax \m^ tor- 

1411« 1 d«ft. Sdqcto bubnvor naluilip^w Kjcrd«ii UAhdM 

mai håu UjtmawUmaod tlildmie deos Udueadc, oiUtA 

■ur kiiiTL udtrykktfigt vr iMitiwiLftt uui i'urAndrio^ 1 Tid^r«- 

åuL^bt MftkdM coiQ Ei«o kOA ud |«a& hans AgSD Ttd; dtr* 

Itf sig«« ov«nJt i Nutid; "maIaJcv 4er Lir^Qordca ud« ol 

<ts nd lj»di»b«c er Acm ud »luaJ Eht-Krudv (luAll), mta 

bammir mw l»og«r ind i FJotd«ii. da ^ d«<n som «t brodc 

BftT" (Hm inikU balj. Det «r jo idetbcle un Soar«^eDli«d 

kia Sftort«, to«o flere Pot^fkvrr ved Uiiil)vnb-Sp«rgBEDaa- 

Jrt Akfor ia«gøi iu »verMvi, ai but fur »t belybe J« bi^to- 

rU« B>glT«i;b*d«r ciltojer <»i>lja4&4tf g#ugraiuk« b^OJiork- 

»lafer, 9t>ta tntat kåa ae han har akaO«! u^ uticlvr «i() ReU« 

i Nurs« ij; Snrigi^ )2I8— 20 Piiteu ved »IvM^-ndige Slu- *) I én af nlff E^ttvpr JlaariMiif^ <ir ifor vlflonk her en lakuM 
p« VI Pu- niulr, HWn Ikt^nim intiioU UAdntg af ita^u (i 
kgl ttbl, ^ k^L Sod. No. 9mi liicr dog, al delt« Tog ikki^ 
hm >vi«ft tfoitaH i Sa<>«i>' 

■) a» ttia "*-i)om- Siiirluffiis IfbuiciivkTitiituif" Side Li^ IM OITVTaV VTOtV (Iler pnA StfScmc e!kr t^ Eft^f^pwrewl bo» ii«4skj 
B}fimn«]«ni!imd. J^k mir^pr W om Br^krivdsro afFr 
1 AviMnlog Af Sh^ c 955: '1>»r «f fltd» ofl <tur« 
ven ot«Dfar tiår to Incs: oc UniiiiHie Ut Brrtkr" '* 
oia Godseiae I AnMotafi af OTat TrygreioeiB Tog: 

0£ ff«riii£, satn lilfrAiucnfa l»tde« é« GodiferTFr, tg 

«1W om Ma-lftr^n 1 AoMnhii: af Sf. Ol&tft OpboU dn-t "fr« 
h«T« Svi^itHfitl falder Elv«;)^ i Loma, m«D fler »f* koa øb& 
mod Håvtt oi[ MA AiD&l. at oauig? Elv^ cf br«>}fT«; titf 
QA&r Uer iMtr tiiv^L Recn «IlHr ^ueeu smelter ibitrkt« 4 
tirotiim*r Vftnd^nM ma ^oM^atnt. At der vr FoMefAld ad 
flcm Stukkfuod, ni«D Loff«D flommer dA h«Jt vp pAA Lta4 
«!)rr om den »nnske Ljindokabrili^kniebe i Aulcdtn 
Stridiah"l*n)* ma^l^'m Sor^sr o^ fsver^e c 14)18 { 
navnfts: <lci hAr hotdt «ie bele Tidnn siden. luea 

nu knni^Dncf *),enpToinS»Tpi*borsT*ddKi» AnlweC* 
ftr nn tttn Fm. nnm h^ilder Sftrp^n, rt Nkk nir od I SI 
TM( >Td tnoil Kofseo '), i>(r om KAfm»'«n i Aol^oiiC < 
Tbon* S<?1* DfAb ("den er sudAn hc*liafloo. ai dt-a rt" ttw 
Iats og AtmindvEi^viK ikk« brvd^ åen h^i/irt v«d den tjvdvwi 
UfftV«j u<lenikjtcr«; dtn bebyuffed« IWI er Mor, t»«n den < 
itiffi nhthjzS^t pAA EJarftidcn" ^)> 

Om flere aI di.sne Bcskn^elter i^tvhiter *itu At Snorr* 
teW hAr ^ifft SiHeme, men b^krii^er ilvm vhtr undr«« lUrtl 
DiQfr, off fiADik« BikkvH er <teiie om Uodetmv, doi M 
4>i[ i>m Limljordep. De har aUc dtn ^mme KArAkl«r« 


'1 •>Hiikr »de IxriH, >i n»lEr Kf^ *) HHkr. n\ix -) Stf 
M C^i^ Tij> nuvtilig^ hf^T pAt hAJdiii tlU ittud é«An, 
■>i ^Niftr oiri mdrien tul« ditA- *)lbfcr.atfr>*. Mlbkr, 
UmrtQ^itKU* AI^KK 4A»Xrlnj UOH V&*T. 125 •V* fu og irdUaé«, o^ bon xndt^fdor d«cb i Ft^nmiUh- 
mJv DOi d«aii« hKvd« al r««i tkriftlijft LrfvAdlAg; 4a dt 
forUlumw p«r*«oJM^ Ki«odc<n 92 iMXAkuriftbkv U/g 
Un I J4oduBU)tof til å^a Ældt« TrtdnioR, niAA man rtl 
ti^ W af dvi» at dng« Kao&»ki-#itf«c om da W-, 
SC4Mlvfa ti4lig«r» fytiaka ilMk4ft<nh«iL 
Soum lønnUcr du ^aaUd«* ota HanlJA Ophold i FJor- 
4a;t 'Hkttmg Barald dfc ^d» at ainø Sp«id«ra, ae iLoog Sv«a 
li(«iaftu iD«d «« «ior.Ftaad« tU F>ovd[Daadics6B» 
d«t git M«i ai«d al hiU iod i Fjordco, tbi iua ^ 
kund« a«>l»^ ad GaugtD, Kong JlaraM ftyr^v oii-d 
StiU iDd i t>fd«n; d«r bvor dtfi «r br«dfli% hodor 
Loabrvid. axti d«f tr <( »nuUt Cid fra d«u ludre Vig 
til Uavft*. V«d Fjcfdiuundidgrii tutun liidJab«< ved 
(Jii aéUp h«r «r d» »male Rand«; alier«dv vod at 
tNa KJDfdnuMbag^o (fjaiA^ruiuiuii) vber Soom ter. ai 
aoMT LuB(}urdtti fM cu titkvligFjon^ ligrcoiu "^tcnd- 
Witabinjiiai-' *r dH /4erU4? if TbroadbjtfCD&ljorden m *SU«->. 
^«pi* (t KUoAb^fg* å(»darot) Mondiagvc al SU(SlitiaJ; vi 
har oøud oYvnfor !««£. at Svvire ikL« alcou iw^ta madtu 
AsIauiiK al tjunji^n kjt^nd^r, »imj i-ii<log ti<udrvr sine Kiid#r» 
om J^ al iaa dtoi td ai p^au« tU dton« Korwtilitaj;. Lua- 
fcrvid kaUcB den brvd«ftt«I>«l ul Fjorden i all« cod« Elnaiid- 
tkxtftcr: Km^a. Ji^raAkiuiiii ag hlirs^vitiiiW; i Coirx FrUianuA 
rigiifnob ^LyairiO*' (féåULfw«! Urt br«id p4> Grund 
■I dat cfurfaffAiKl« '£id^ daaa SLm^tr bar altfta* hradif- 
fia ft fia Ufig^ual bavl Lfabieid *f. Dclia SudaaavQ Avar«r 
|Uiah# (il drt nivarrviKfe Xavn |taA dni brrdHir Dvl a/ 
Livii-Br«4aiO|C, (hi Livø h«d i ttldrc Tid Lygk; V Pu i>J«»^ f cna k»A lavr siuct i Pod«r CUuMwia Mauu&krtpt, 1SB «r«TAv rrMiM alr«M fknl^e dffi rtti« Fotid hftvc rfvrcC Ly^brri^, og At dett« 
Nftvn pM riit Tpi til 3iii»r» ikhp ^ hl«f »o mnr« fnrTu*k«t 
*t]^ til LoKhr^iO Aller LyiibroiA^ «r hvuA rnvr%«ligl; rmd 
ter dog ihk« meil N. M. P^tcr»rn TOtte li} Li]t«brtT6. 't Hi 
jvUai dc-j ilLsaA. At fn Vigen iadtfafor «r åer tt siaikit £1 
rhfi lUl)4vs; d« |ia««r Jo g&n^k« godt ptA RSfUrt 
BbI^FiH. der «r mmift rad en baiv dapdh Mil hrrd «)» 
éttk liidrv Vig uf Lyti.e>bn\i bliver Ja Jen øAthkldt« O; 
bQlntt-V«il#. Rigti|^tok gftar dfim« Vig ikke )ig« mod Vi 
ui«p mod NordvMt »l]«r kAnvk« en Slr#i; nffrni^r« 
N«fd; deoo* Cntia^ighfd rr dop for iotot U fe(r*f, 
matt lioni Suorrr btftp^nt-r Jyllaadii L«nHdvf<ir»VniiJ£ fra Vf 
tfOd Cflr l8i«d«tfar fra Norå mod Syd. Og dmo« Oprati 
hf Snorrw Ord rr — saavldt jeg kan « — de* «i 
ipToglig 01^ gef^E^Afiftk rnuliflc. Det er o^påui dca. aom 
ii^rrnetu* EFterrir) pan hfinct vv<lL}tf»(fi« Kig; jtfi tænker 
pudei 5uknldtt KnYtlinn^LtaE«. der ar TorfattM i Bi 
et SnooL Aar 1^ft«^ Soonrs Dod, efter m«nau Hentns mieu 
4f liAOK Dnvlifnurn HUv Tfiordwfln ellrr fian GnitMllMf 
d«afl*t (niiindtlifjc vll«r tknfrliEre) Snrnfinevr, niedern tik 
«iii£e otn, Al drn^ Korf atter har ikke Akne Kttideret "FleiiV^^ 
kdn|la'' Mini Mnnjtier, mon o^itA Ktjvrkt b^nytt«'! dnx ') N U PHcrseat t%m\ts[« ADjutdlfagcr M4^. Lit« kaUs« i 
}3ik< Aarknndroib* IjkIi ni Ligh (»» O NiaUnis iTdg, iT K 
Vajdfnar* Jordebog S. 136)< Jeg bavJe tiiia^'vfv fulgt 
Knunf^MUuid,atied"LLiiibmld'' fijntix)«« "Lpcubrcdaing". 
•or nu af Hr, 8i4onfitni|H Oplj«nfaørrr (814« il), at drtu 
aavD Avk oinlrcct ikke tiiBUror, lieeooamui daa 
Al Sjioire tmvdi? nrii^ljgi Ui^iif^rt dntte Kaiu til dm 
BrodnlE« 

*) Prof, Stccmtrtip KJffr oiunicj-tdODk |iao, at }nU N 

drog bUie $hib« uvvr veJ BidUiWit. lai itoUc akcøt *wt fcr Dul- 
tgorg, 'livord« biarlo hiivd« roi y odo Yau Jdrthg og^lnftre tjud' 
paruer for lig", ikke ujed Mune>t ucnu; cst for «bhm (9U«^}- J lAUYJQtltttM «tt»I *AUI1?00 HOD Vr«T IS7 k" luT Porf. i»ii i Liffhvil m?d Sdottm ^^tildmtff uf il* 

|rr hiN' dt t)»T4 b<»kf«vct JtllAod >«ni dfn AjiJlifMc D«l 

U Du:nKfk — rfi*r 4tn ■hnindcli^'' tilArifhkr Opnirniniz -^ 

^ngntr hui BUp*4aniDfa^, og cRar Vihore »tflftr: Limt^rri 

t^r fra rjor<}) i J^flnod, Jet or tn ator Fjord« »om ctur 

id fri Nord *> ri^i^^d U'. ttn^i til V«m1; fm den ncrdv« 

_llti ftf Lltnfjordvfi «r •( smalt Eid v«bl til Bat*; 

lH4or U^rtMfnd, derorvr lotl Koa^ Har«li) SieurdMeo 

» Skibe dnf«. dfc W undkuDi for K^np Svm-'. En DH 

rdtrykk«Dft *r bfv n« b««lscfd^ in^i Snony* Ord, *i 

\i\ ft», u d« lii^r«iD «r lASDie fr« hsjni; kvu NavimI 

rr njrt, og d« SagDOl ft«k ikhv kjond» tn DaA- 

rk, ku mAn anu.?'', a1 NavnM »r cpanaøt pM Inland i Ti- 

iMlltn So^rr« trg Kaythn^^rLna^ Vå^veUt. Tdtrykt' 

Itn 'fiA (Wd Dordre Del jif t^'jorden* •) er ikke [iie(M h*l- 

4if: d«c gur ikke ^uii iq i en PJim), Kom fpiar fi« Ni>rd 

møé 8fd. M lal« om 4«q Mrdr« D«l af Fjorde, thi viHir 

4n fi% dtd ékiJ Qw et smArt >:Td til IlATct i Vent, kAn 

J-'i— Del ikk« ligf« ligo xttA [ndlftM, Mffo UIIrfalTl vr di-l 

;.i. M KnyiliogaM^ tkku kaa ntrKr di-t Kid, dvr nu 

\ VmI AdtkilUf Vxi«rhATn Irå Liinfjcritcc (vod lUrbo^^^^ 

»Ml H cntrgat u&tlrccrOk otf dn mnn nian osiiaa her »tADi>a 

•aé Gtdcl red BalhjnnE- ra^t i FniiL. iMfur Lu utooran {XofdiMi, tncn tU MoKisntntn- 
ølB alk 1« id cf "S^d*. fjar mAn litfacik retiest 1 u*d Ante 
Hnpiii^nni l'4p<« at law« "Jif porAri" (Ihi Nordj. Dni»e ud- 
uailcfrlp Kj«oder af OldLtfr«tu:vu tcdm« nstuuk, nt MoIodOi 
waailc cu IiIa^om fn dirt S8d« Aubimdrnle bAve eiiIu^IlI dt- 

>) Mn bar vktaék (ijttn Fkt ttl ae OT^rMtU) '^Q^rdr noH)AaT«rer'*. 
■m *daQ Ktdlifi; 9idc Af Fjtffdoa"- IM Oi:ffiAV aToan ,U«auv tMklttiiig af Scs^riv« Ord, #t han Ittåer IIae&IiI 
Uakk« m^ ^i.t\t awr vtd Bulbjor^, n imidkrtid gai 
fijr, TøftCø Uw fronuoi tJ P. A. Muncli. TidliøMV. vij 
aUvred« ^4 T^rfouh Hf. (Muku isao p«^ iei aiimIo 
ftom i d«< fttl«r\«#iiigfti« af Kjord»n «ki[i« d«iiD4 fra Vj 
håT^t, r«<i Uftrboort-Agg^r, Og M^ bv 4iidos bM; 
&Dorr«b Ord «om Ikvi* for, »t Fjofdtii t IJt« Aarlitaodi 
var lukkH luud V«hi« nliMa oioit tfe daa^ke Kl[i^«ni Ti 
v»rdiglied> Uhu g&tr dog tuuuh^ au: SiMrr^a Ord 
iridn om LiutjorJouB SkikkelM oTtcr 12DU, ikk« f»f li 
AArUuiidr«d«. h^vrmii han Mvuer Ktibd^knk Hi 
kfto ogiAA kuci hout ii«|{friiilit(i Auv«odi« ^*a del \«m||I 
£b] ved Ag2er> i)«<uIik duu smd forodMetttx Untk i 
retuufAo. MNA duc adtrykkcii)e foidrvr kun npur Timen, 
o&iig te t'jordtriM HLorv l^pdniogt <Jcr liuid« ikiidros og 
DWniM rietifit iJ«r ørvi£»unl(Truadi]l«tiro» AtSintT« 
l4ft d4tU £i>J ikke "vr»u til hftf«". meo *'«u4f tik 
«f(tr «in Oi^fniuiTiK «i~ iylUnil o^ LimfJQrdPiit d«T 

JcK hAr tiflr ganfLka nc«! bon In Pref< &U«i 
ForUAilnif ni ^ioifvf- Ocå. *mv jvg luaa uim« ftjr 
Udcnd«*, ikk« bloc fordi Ordene bosSoom tkk« kui Imi 
kTftd bao IreeK^^r > dof^U men ogwu fordi d^ toMilfi ft 
•Blu Liiid}ordeub Adboin^ mod Vc^t. »oiu Saorro vbtr 
iiianfZH Srflder, nt han iLk^ kjpnd^r lil. SmDløt;»B *pu 
t^kinni uicaarerM or aid mJoU v^tr lil hA&* ovors«! 
SutDtttrup ij«aili{>: "der ør frft Vlgvo, «cu lifigvr lOdMlWk, 
«ii »nul Bart« (Ro%Je> >«At ud i Tsmdn*. Dmu Bati 
ciog fur Eiiui fivn vtd at btftr&gi« hvert L«d for >ig 
tor » fioo dtjxu i SamtneubAag. Ved "Etd* foniftar 
ikke Ordn i aiu ulmiudvJigu B«t;duiiiy^ UKiu uta f^t; Hutj 
Vtodei, *n Bafvo, dør Utk* BJtid b«b«v»r rsg« op ov«c U^uJUM^r.v^ AL,iifii, AABXtliO laOH VtøT- 139 Vudcc, Of btu Mtmmrn ligner 5rAd*r |mu ULond og Far- 
Mrae, dtr lubto *-EHi*-, i;«!^' > Fbdtjd«a duM '^id- ku 
r«Te Mtltf iu)d«r Vui4. IS«naMriuli«ft h4taJu«i \mtti ftiv«c 
dfu, nW on 4a lil «ion Tiilrr ikke »vand« li) deu, kki 

ur «t ^ykke LtH (ca IsUionjv^ iltr Mlvkitkr Ur Viuui« 
ig foHiiodcr fa L^adr- Oidene '-or yikiuoi ioMoverdri'-, 
■Igir kkan, aaa kuniv; laøM PlterOrdcni, i4M at ftlufta Cidei 

Biø Millrf (icrDøjft Onkno "er . . - virsCr (il l^f«** midiii«i; 
«g IiojlkUju'. al ''iiMd Ord, d«r ASfiii; al eu GjtA^uuid er. 
Ug|*r, Gftd«« ptm •% St«4, btiy4erl'<)tf7iUi ''til bAv«- ai 
v«r» ude p4ft, adc i S«eD, til Søte, i Vandet'. All«- 
rtån delle uiaa jifg L^Df^te, u^ £:i«aip1en>e, aom kLaU« vuv 
«i MAdftii HflUdoiajc, vb^ aademivdiheti. "Skiii er liladii 
til ImU* betyder ikU "Skibei liggtT pajL Saeo U<!t»i'** b)«o 
Skib« er bleven ladei til (at kro over) Har«! (Ul 1 
BeiydD- af tn Øtui^U; -'lil bafø dr bvtyJr-i Luade i det 
gaail« Sprog og i n}-«ii' NotiA "ude nod Havet* 'f. ~Uav* 
b«ie«ft«r jo i éti øemlo >om ayan Sprog ikka dtt i«iam« 
Mm dtt oHra farvcUto "^Smii^, tnea alud ått aabu«, »tbr« 
Hat, *Dtvn i UoJ^KitLiiig til Fj<»t\]ciic dkr iil Laudet ag 
EjOmd. Mac ril Aldrig i dt^p i^inlo Lttfrntor fao^e det 
brafft CHQ o&d^t cad de »terr« Uavc, (is cm d«tt Beiydainff 
i vjcre Nvrik kaa boHTiMa til Ir^r Aa^cc ^dcr cadex <»vtr* 
ivllsr dptinad "Of«aji'*),tiu»bvcfui umti lil Unde SummRitM't'- 

>l El KsMpcl féM åtUM UMjduluiE af Vdtr^kkM "iJ tuifir". u^K 
i FatioMMr »vd IM loa "bggr" (bvad ^tcvuEtniii ikko ul u- 
ctl^|«iider. er cilcrei o^tnlu^ L EkvkhvclH^tj ti Kuruiues, UaIu-, 
fr 306: ^ttr er uSkil bj;b, ok vr |ir> i1-ki o*'' r^ljjgd, [Mt tr 
4t Itcgr tn taafeinv'; Uii oJt d«tt« kui; kaa lei^-d^ **pa* 
U^MidrD'V eøra tf ^o følgcaJr &cta[L(: (icit AsljOru leiidw 
Ilten »t Pfjfinai, tur ir tlbygt vu". Kt aiiilrt KviiniprT er: I 
lElaat^tilnaiacgrl-Vliiaailaordriu kkU (AeU^-KuttHlIMl)- \l\\j •■1 -I AV -Til V 

iiinger soiii Hav-gap (Aftbniug moJ ilflvel), Uav-guht (V; 
traHftVPt, som blæaar ind ad Pjordeue), Hav«-auga (Si 
mod Havet) o. s, v. Det er alUna ganske træffende, a 
Snerre ferat rammen ligaer Linifjordt'Qe traoge Indleb med 
^'Aft-Kende" og derpari Live- Brede Ingen med et **iioH Hi 
|er 4€m mikit haf); men man btir ikke derfor vige, at Sno 
har '^katdt den Del af Fjorden et bredt Hav'', og det 
aldeles utilladeligt deraf at drage den Slutning, at oaar I 
senere i Capitlet brugte Ordene "til bah", aaa tænkte I 
paa dette "brede nav"". 

Ved et Eid i iiorekoialAndsk Beiydoing tænker vi ih 
altid ferst paa de to La od stræk ni uger, der forbindes, n 
snarere og ialfald samtidig paa de to Seer, der ad^^kill 
{Ivar Aa&en dtffinerer derfor Eid rigtigt i-om et "^sziialtLai 
stykke mellem to Seer""!; skAlaltsaaSoorre nogenlaodakortl 
»krive et Eid, ber han ikke (som SteenHtrup mener) a 
"der er et Eid melUm Landet og Øen eller Halveen", n 
'*der er et Eid mellem Limfjorden (eller eo Dal af den) 
Vesterhavet^*, og dette siger ogsaa Snorre udtrykkelig, toj 
man vil tage de Ord sammen, som hører sammeD : I 
hvor Fjorden er bredest, hedder den Luabreid, men der (a: i 
Lusbreid) er et smalt Eid fra Vigen længer iode i 
længer iode i Fjorden, regnet fra ladlebet) vest til Ha' 
Endog Rnytlingaøaga maatte paabyde denne Forklaring; 
her maa dog "vest til Hava" betyde "til Vesterhavet", il 
til LiniQordena ^'indre Hav'' (Lusbreid), thi dette omta 
jo ikke her. Eidet beskrives altsaa netop, aom Ivar Aai 
forlanger, idet de to Søstrnkoinger angives: det atrækl 
sig fra Vigen i Lusbreid til Vesterhavet 

Sin Mening om, at Harald knn drog sioe Skibe 01 
Legstergrandea og derfra seilede Fjorden nd mod Vest, 1 
Prof. Steeostnip slettet til et Par Indaigetser nod bi uvrjoanii^ 4ainis 4Aiutrx4 moi> veot 191 ■n«)»ti OrA»!o& hvilko kon^fe ^ynu at Uvo v«Rt. P« 
nnimfii D«uilj*r vid Sc«n«« EkjkhT«fcw »k«! efter )ku> 

ett DrafHi Ar*r riri iMstpn { MM lan^? Eld ved Bnfbjor^ 

^orrrt Ofd M* K^^^d« Skiben«*, •tr»k dciu ovtr f^idH of 

^mU iøoi tEJcn*' »k4t koD »vftr« ril **«a alii>ind«lis i nllt 

L^ad* bragt Udvej u bring« Skibe over Revler <}r Giiuid« 

^til al loift« døui-, Bcn dH ftkåt viere ''^ii uoliiiiDdeli| 

tdTD; fti aavfiid^ LMoictg, iiMr SkibN allerhebt kUe Skibe, 

^ Mkk^i ov«r Lflbd, livEa oogtofinée m lA^in ITdn} 

t»ift brvft*. Kor nt be»vwe denne Indveodir^. mnjL 

ttrn |^*f« ofl kHrt, hvad Sncrro roeaer med lioroJdB 

It'U Skibe ("Itttlfikip''}, Dø nwracs &«beobarl i Mod- 

vbqif til de almindelige More KtigHklbe, l^ng«A:ibcDe, der 

4 indtil et Pnr Umdn^d« UAndi^ Rcf^fttrinø; dot ontnrlig« 

^*^r dA «i ui»f« dvm for alntlBd^iiic« Lcdittg^Atbf. Na 

!':'■> i VikfD til LvdifiiEvti lun "TTUrjffn-MHr" i>, d«o 

abétie S«vf L«dhigwkibe, oft mlcdrc Skibe kundo BartJd 

& isdi£ broRO til Føerd ovw KftUcicnL TTitoiE*e^*iir 

(Elib< tned 20 &ofl>«iikv Ji 40 Aanr) TOTudMMber eo B«- 

nnditf Af onkrlBjE 100 MaDd i>g kaa aliaaA Ikk« tat* luui 

pmk« fnuu Skib«; soto niedre ecd »tor« J&gter kui vi 

(kko f^t tvak« oe dom. Kmt dkw var Udede med ByUe 

01 skulde ot«r Kidet, vilde ihah »a« fomt lo>c$e dem, eller 

rild« nMn inekk<» dem urer Laud ned Ladolitgen i? Nti- 

tMH^brog«ri&tn liertiM&ndt vuttok sjcM«n at trabke andet 

nd inbdte Baade ovcriaad, og da liuJer mao ofie miadre 

i|(er lig^ I; men dM fft\^T 7iV Hig nrlv, at ora det bltr 

-, -...n^ at tfmkkif Båaden med Ladning i, faa louer Riaci 

t»r^ Budm« trnkker den abted og hatrtr LadniDgen efttr; 

■A har for psig erXIvrot, at eu aaaAlau TransEicttcaMdo 

9* 
*„1 eau dør «r Tftk oiu KngMlcltw (feV«n*»(l« iW 
^ A'mvt cik4o£ M«de acå knstbTtl«. 

E#dot d« Tid, dtt Dknlcilt* AMa Wtef SCoo 
VM, «i dør kun var T4I« oA Liig»u»nEraM}«ii9. TI 
Kir Uv«l4 og I^Afe Mmd "^md Aft«fi«ft~ — 
Piu Tiucr — ug OQL >~«tuii kflf 40 Tid lil 
Iwitt, InvLkf dt« ^»r L&od, btou LadftwcM d 
Tsnt rmntign %-«d Dviggry. J«f aaa llhu^ ml au^ ^ 
BOr diiu «ld«lc« itfc* at h*r« til UnmH^b^eme, { 
ror« Skyiisi^ttric poa »n« tfairrc Brnmilo &t n> «n Mil 
ner — . aoa kiud« deres Kinfkdre for BOO Au «ll 
*laji MA UiifR tiJt^a, ilu om ^ibnm var frierr«« | 
dfr dartfrvcii] hvdr A«i>, og dv Cia M^L ir% etSt«di 
bffid ind i Vtiicu v«^ Q^glwltt »LokJc <kr vu4 il| 
OMKe Tinifr lil jh lu. Og mU «(ii iii*a u^ 
d« "kone Somiuf n«u«r' (t1 véd fbCTHUo 
k«o Tbd &J ^aoMnn T<ic«t foro^ik oj^ »id, 
Uit v&rl, luéft d«t 4of ADøow u«Tljgt i en T--8J 
Uskk« Skit«u« «v«r llidci t«i fur itulbjcrg, "hvor] 
bavd« rK ifod« VAUddrau og brvrv Laudpjutter 
lU Suiwi«oli6aing gu.r d«t tkk«t aa at alvue 4« 
Qtai^fi lluk^ikuou« Safa, bvof d«iw« Kwiffe a| 
pMTuficC cpod KiHangerue M mho Skib« — 33 t 
drag« ovur I>tud fra 0«1^ ti) Oyaivo og danll 
Z Xujlur (SuiEituvrouitcr). Sukkvi fra Ovjo lU 
vodO)«i«i naj DurikUil Ui«l {no taojia 
ovar Myr*r iig Sii^ for tie« Lun tit S«a 


.1 '1 *) Ib. &ii»iMn^i xnr lUt«, a1 dni« kar vnt^ bru4t< i 
Hk l;j*i>dcr altM tkkedcu«daEirrikurik»HrM^'(VU 
d«4 t«i«|t liar Natn citiv 4fuio TmnportiNdde. Siib« Tår her ikke "Letteakibe" men virkelige Langskibe, 
Aroi-jblaDiJt KoDg^ns store Drage udtrykkelig nævner. 

Vi maa altMa holde fast ved, at det var Soorree Me^ 
Tiioc;, at Harald drog over Eidet ved Bnibjcrt?' Men, md- 
Teii^«- man, hvortil da det hele Arbeide? Fjorden var jo 
»at^^u i Vest, hvorfor seilede han ikke lige ad? Vi har 
hidtil kun holdt os til Snorre/^ Beretnine, vi har aeet, at 
bt^Ti ikke alene ikke kjender en saadan vestlig Aabaiii^, 
ine^ at han tvertimod forodsætter, at Fjorden der var luk- 
^^, med andre Ord, at Fjorden var 'Tjord**; Beretningen 
stemmer altsaa vel med si^j selv. En anden Pac er det, 
om man vil nnders»ce hele Sagnets historiske Værd, Naar 
tieDilig SnorreA Fomdsætning er "rigtig og hnn har skildret 
Sij^eC med sin Samtids geografiske Forhold for Oie, blir 
d« «t nyt Spergsmaal'; hvorledes ^aft Sagnet oprindelig ud? 
Jivad har Snorre lagt til? og — er Sagnet egte? Hvis 
Sagnet er fra Haralds egen Tid. da Limfjorden var aaben 
mod Veat, behover knn denne Forud^iælning at være glemt 
af Sagnfoitfelleren, og Snorre har da skildret Bedriften saa- 
ledes, som han maatte tmnke Aig den ; vi kan jo let 
tftrnke OH et Led af Sagnet tabt, f. Ex. at Kong Sven var 
kammet ind i Bredningen med sin store Hær« og at det 
gjaldt for Harald at nndslippe uden Kamp, eller at danske 
Skibe havde samlet sig ogsaa i den vestlige Del afFjorden; 
ifAafnld var det jo nedvendigt at redde sig over Eidet fra 
DftDernes Hænder. Er derimod Sagoet senere, fra den Tid 
da. Lim^orden atter var lukket, da kan dette Sagn enten 
vfcre ligefrem gjengivet af Snorre, saaledes som hans Hjem- 
melsmand refererede det, eller ogsaa kan Sagnet være for- 
t&lt om det vestligste Eid og Snorre -~ som ikke vidste, 
hvor langt Limfjorden gik ind i Vest — have afpasset Be- 
retDiagen efter sit Lokalkj end skab. ^[en om Bedrif>f-n er 

I!M OttTATØTOMl USrJtiftllOtø JtLI>Ul AABMIKO MOti rCøT- hLiloriA «licc ti, dtrom kftn inijefi Blkker Oplysning girM, 
iDgoD MiDtidifi Kild«, iDt«t dautk Sogn, lU« Mag. A« 
ikke «fi Slmtd cmuJer d«t. At liaråldft ■'StottU cUor btti 
nMU ICfitTiiJ'^ Kirrtig «dniJr*dc og pribic ilmiM Bpdf ifi, lu 
HMD Almt«t Af il« te fttavHmede Uf^^r oid At ''BarAkd sIj 
af lMo«me» U«Adfr*\ «om Snorro bd«f Uanilds 
ttyngif paa Oj«tuv«i«u; meu »tAr AtUt ef uailkfrrt, tlii Lii 
j«nitf ^r ud«ii Porfftiieni^vn og er Lomne ifcl Soom 
•»Ir« KorUttliOgen. Uo Lao ligaua godt var? dig1«de 
Moer«, L Ex. i l£i« AArhnadr^Jo, og bserer »Amnia lUj 
ur »om de msug« Vk««ftttiiu|]«r, vi fiod**f i S^^rreasaga, 
dpt v^it vi, «t SnorrA har traff*! pan øt Sagn otn Dai 
B«drift«r \ U^Q^rden. Ua dtrite So^cd iilca sto(t«f eii; 
00 DarE»eiT«n Skftid o^ ikke riief ^ i Koan^t^Mtnt Ut 
lued Snonr«, ku d«i }kk« lilhirre den Ulambke Tradhloii; 
bM SiMT« rr d« luiyitet lil B*rvtiiiog«c om 0»Ioa AnlMft. 
og mftn kfto d«Hbr R}«tt« pM, at det ^r H LfOkaUacn fn ^1kea. 
hvilket, Siiujiv ifdf fuudrt ug upiejfiiec Jt-u Viater, lian oi^Wdl^ 
alg har (1218—1$), Men »e liaAduic Sa^fu kait aldrig 
doD Botydoing, at^det sl&ai* ihjct »Ile duiøkc BfrctQini£«f 
Mi&tidige Sb&ldea AtiCyJiitugor aF, at LTm(jordrti i II 
Aftrbundfede var oaben ihod Vvm. 
I&. F»bruar 1876* 
Ifterøktift 1 d<t niandkonuif Febiuu-MuWiefte Af 
nittrtkrl'/ AjitLi ludrBtF" hnr lir. l^iElit^nii^Lfdj^ A [} Jrrgcnma 
b«iwa*cru(« AtUiadhn« Hl lijeniurid loi cq Anmoldoli«^ ilun Ai 
f&ld(T tdddi itinrijci^ ifipit vf^c, lAinliii kui fioakurica Iaiu Ki 
af Sw<'iJHLr*ii« n»nf>*iu'l*H uf Snorre* Ord <tT- uvi^Lfor rtWf l>— ] 
hvor hu lil. %. ajn apmnrrktam jua, ftl der til 'V»r itkinnt «r 
I1U6U icntr li] kab" duJra mk Imfbodo Pmrallol i den ct^kiM & Il 
uLlcTBle rdiryk k.f Knorrra OlaiungFi "niiiit li« pr til i.ifi or L 
gUmtti". Xiarj#ii k#>rj|jrt ikk<< kin <-rkjiiu(ie, tt fir J#f««aM«i 
hei i SiwnemaAlM om Fjordeai ^kilckcbr i III« AArktttdmk. 
j«g ønnibr ai luve fmaftm mirkir ftniEidr LAPPERNES HEDENSKAB OG TROLDDOMSKUNST 

SAMUENDOLDT MED ANDRE FOLKS, ISÆR 

NORDMÆNDENES. TRO OG 

OVERTRO, 

AF JOHAN FRITZNEB. 1 en vis Forstaod han det ook siges, at det nepp« 
er mer« end 200 Aar sidea Kristendommea almindelig an- 
togei af Lapperne i Sverige, og noget over 100 Aar sideo 
dea iodfertes bluidc Lapperne i Norge. Ti det staar jo 
ikke til at niegte, at indtil de nævnte Tidspnnkter var den 
kriateJlge Kundskab blandt begge Rigere lappiske Befolkniog 
saare ubetydelig, medens der endno var mange LeTDinger af 
Hedenskab, der udevede en væsentlig Indflydelse paa Fol- 
ket« Tankegang, religiese Anskuelse og Levemaade. Men 
det flamme kan i^ maa jo siges at bave vteret Tiltelde og- 
BSA med vort Landfl norske Befolkning, idetmindste Lige ind- 
til Konfirmationens Indrereisa, ja endog indtil den seneste 
Tid '), ligesom den romerske Kristendom var, og endnn *J HøTf ed Isnker jeg ikke bu meget paa den OTertro, Bom henker, 
4en Trolddom, der øves, som paa egentlig Afgudsdyrkelse- Om 
Dyrkdtaa af bellige Stene kan jeg benTiee til Willes Beakr^ over 
BUIi^ixd S- 48 tg., Slmns Beakr. orer Søndmere II, 4£K: om 
DyrlKlK Rf kelKge Trxer til Tidsakriftet Hennoder 4, 16; Tidi- 136 J. FRITzr^EH 

gjerne er opbUndet med maogc hedenske Bestanddele. Da- 
terer maxi alligevel KrieteodonimeDS TDdfereUe fra en langt 
tidligere Tid, hvor længe det end derefter varede, førend sand 
kristelig Oplysning hnnde vinde almindelig Indgang og den 
tilbørlige Indflydelse, saa er der vel heller ingen Grund til 
at gAa frem paa anden Maade ved Besvarelse af Spørg»- 
maalet om Tiden, da Lapperne bleve kristnede. 

Nsrmere eller nfije at bestemmo Tiden, naar dette 
skede, bliver dog en vanskelig Sag, ^aameget vanskeligere, 
»om Kristendommen ikke vel kan være antagen til samme 
Tid af alle dem, der herte til dette Polkeferd, adspredte 
som de vare over en vidtleftig Land&trækning, der tilhørte 
lo forskjellfge Riger, og det, selv om man indskrænker sig 
allene til dem, som boede inden vort eget Lands Grænser, 
maa ansees for afgjort, at Kristendommen fer^t eflerbaanden 
har banet sig Vej iblandt dem og vondet noget Herredømme 
over dem. At man allerede tidligeo hos os har søgt at skriftet Urda L 143; J. Aaa, Cjercstadp PræsteRield og Pnester 
S. 12n (Hi3. 117): L, Daae. Norske Bjgdoaagn II. I3() fg- Fw, 
urten de paa nieviitc Sled i TirtsskriftPt Urda omtalte TrBear, 
havde man for ikko lang Tid sulen t Sogn mnnge andre Træer, 
der anuaee for hellige, og af hvilke idctniiDdate flere dvrkedea 
paa den Maadc. at man til visa^ TMer ovcrgjød deres Aødder 
med fii eller Melk; naasom en Fui? paa Uppbyrge i Sogn- 
dals Præetegjeld og en anden paa en til Gaarden FJugnm 
sanuneateds børende Sieier, 2 Birker paa tirinde og en paa Hamre 
i Lekangcrs Sogn. en Birk paa Mellaug og en paa Bb i Bødalen 
af Vika Præstegjeld ; og eom lignende Trieer kun nfevnea en Fure 
pna GanrdenRo^ka ved den nordvoAtHge Del af Storvandet i VQa 
Sogn af Søndtjord, og en hnl Kg, der endnu skal ataa paa T^'Gi* 
ten ved HitterdaJsrandet i Nedre Telemarken, og hvori der hver 
Jnleaflen henssettea Grød, Ogaaa Ilden kan endna faasineOffer« 
af dem. som koge Mad, — Skal Lappernes TVolddom ^ene til 
Bevis for derea Hedenskab, da fattes der belier ikke BcTiser i 
Miengde paa Xordmæudenes, ajiTrsRmiB HiODicyncAn oc moLDitoMinn:?rt7, 1^ il«n, deroB Ila« dof nfpi« \art mo^tn TvtL Uni^ttt 
il Wjirvefml ell^r P:iutu4 Dinr^iiKi« »invr, nt #d D«I Af 
dm lIWnd« pouk hAiu Tid t-aro omTtndt« i\\ KruUvdotn- 
ra«it *r ilrt ik|! ubfolMrt, ftt <i«4te ilk« kut hnvi> Tient 
TOMio; EDtteM det h«Iltfr iUe lui larv iioffK Vidot^liTTd 
taoti il«tM ICrUlciiri«in, Jti de p«u AiSan ^f Brtinofift TTd 
▼An iwrd«l»9i bMgivM til UdiivfJM &r Trolddom, valtet han 
dvraiod lyn^ åt b^^Tnsd« d«f, B«ir liaii lil ^a[ttme Tid, «am 
hftn to^s^iT NorgM wri^e lDdbygg«r« aoin McriUle* kritik 
^^r tjør IQ CiHlt«fplM tor Lnppettiet Wdkomncndr- Ti 
4«ftd4al lod NC vel da, lifljfvom dn lAiict Mt>«r« Uitr Udet 
•W br«09 nod H Sh^ KTiit#i>doni. 

(Wn dur itoii ikk«> UdtijførA hnn m «r nrk#t m><d Alror 
<V |]«td for Lftppi'n:«« Omrmd^lAtt til Km(«DdommfB, tør 
dti do? ook k ni F]«1d AiiH«« for aikkm, At denne liAr 11«- 
tii Koo% Buikoo HjukoiiMHi aWotlipen pjiA Hjerte. Ti 
s&r 4*r Aom Bevis fer, livor ivng han r^r fer itt frenKa« 
KriO^DdMiMnen i Noree, fortoll'^. it håa bd of^erø Kirk^ 
i Tninifi oc hrijitDfd« ikt Kirke<ioen '), dt<r vel at tnieike dJt 
SBA k^rw halt ot Ungt utrtrr* Hmfang ™d fi*Ti»r#, kat) d« 
ew^Todtø ikko vel tiMx« virrat ^ndr« «»d Lapper; on dbø* 
LtodKfi ipunl« fndbyøKvre ktn ban v«1 sim meget miodre 
bavA ladirt hlJtn i åPT*t. IleclvnfkaK rtnnr tian VrTitTmda dr 
Jør Tutamn« 9yflt*fid« Bjnrnjcr. da hnc lod diuo ii«dijett« 
ii| i HaluRsra, At d^r blandt do inden Ncrfpni Kijtet da- 
wrofkd« OnDiwrr Wndo I-apprr crdnia nnd»r hjin» f>øDflO- 
•NB« HttAk^rn Uaifpiiiiiuina Rj»o[i#rit^H fandti*« TIodninsier,' **v 
3Mn dog d^ra/, at dtin« f^ord« do Lappor, der lade nz ^i^' 
rrade lU KfbtfftdoaiTMn, den iDdremiDcU«, at d? i SO A&r 
fr« dm T»d aknUe alip|H! ui«d Trf^lje^vlrn al dtn Bod, mui •} VonMiM« SOfV X, 1^ (IlåkoDUBga Iiaonirwinir r Ai^y 188 J- FHTZNkl. 

de knode komme til M paadrcge aig ved OTertrodelse ftf 
LudalOTen el ter Kmteorettaa *). 

At Bestræbelserne for ftt gjere Lapperne til Krietne ikke 
ere blevne fnigteeleae, kAD m&o ogtu slotte deraf, «t i deo 
Af P< A. Uunoh i Aaret 1850 udgivne Cbrooicoo Norvegiee, 
bviø Forf&ttelseatid maa aofiættes ^til den fønte ■) eller axt- 
dea *) Halvdel af det 13de Aarbondrede, omtale« det norake 
FinruarkeD S. 2 aoiu beboet af Kriatne, medens derimod de 
mod Nord eller esteofor Norge boeode Kareler, Kvæner, 
kornede (cornati) Fiaaer ogfijarmef omtalee som Hedoin" 
ger. Hermed Gteinmer det ogsaa overens, naar FoHatCeren 
S. 4 fiigGr> at der til Norge støder en vidtstrakt Ørken, der 
skiller det fra de bedenske Folkeslag, og hvori ellene Finner 
og vilde Dfr bar 8it Tilhold; og det kan aeppe aigee at 
staa i nogeo Modsigelse hermed, naar bao paa samme ^e 
taler om Finnernes (o: Lappernes) Vantro og Trolddom, eller 
at han paa den felgende Side L. 3 modsætter KristDO og 
Finner, Ti deo Døvnte Vantro kan netop have bestaaet 
deri, at de vare hengivne til Overtro og Trolddom, hvad der 
vel knode medfere, at de knn vaie lidet kristelige men dog 
ikke kuade gjere dam til Ukristne; ligeeom de Finner, som 
de Kristne efter Forfatterens Fortælling i Qandelsasrinder be^ 
segte, jo netop kan have voret de hornede Finner, hvilke 
ban i det foregaaende havde stillet »om Hedninger i Mod- 
sstning lil de Finner, der opholdt sig inden Norges Grniuer. 

Ogaaa paa anden Uaade lader det sig med Sikkerhed 

'> Norges gunle Lore IlJ, 107. 

■] R A. MuiKh I Fortslen til hans UdgsTe S. 1V-7I; Soph. Bugge 
i Aarbcrger for Nord. Oldk. og Hmlorie 1S72 S. 32-37. 

*) Koor. Minrar ' 'Die EnUtehuogSESit der ilteren FrosCutiJngelOg" 

(MflnchflQ 1873) B. B t urraaHn ivnoivccAn ou radLvoOMflKCioT 1311 fodltJoF«. M NoqpBi tapfxr aJktoCc inr [tcronnotionvni lod- 
fiwhi 4 ]ju>d«t hftvd« uiUgH KrktDiidummøn rllor andor* 
kutn «)g do ul 4«w l^vltm bartode FonkniUr, 1 d«tu 
t^itotd ku J«s DU fliret bettvi»ft til cl Ord i dctc« Sprog, 
d«t btftrgpv m ni dan kriaolign (iiidjttj<?acHtM nAuUIirqEFr 
OHD nui TIK« Ujuit fiti åti gkxnic nonk« Spr^g ■lii-rc^* 
|«a. ttd Tl^i dft deii« «adGu rur i vid Wlmftgt, cti«r deu 
Uditiniag i a1 FM Jitiu bu varet t »Ui BcgytidelM, Bp- 
tjcarng^n iv»d flermu S^dvere bMtogne nemlig vore I^pp«r 
ui«(l Ordet divii&at, *Dm umUkJcad Higen er vort i^iunk 
Sprog* ^jvQA«(Ot der bavd« umco« Bflvdnvng. men pu 
dtn TM, tfl hvUk«Q iMu i Alinlodeli^hvd heiiBtfrtter Lufpfr- 
tm OmTøodflM (il KrifcUmdommøn, ikka Inngere bnigtM 1 
diADA F^m, ftj bdkr i d«fin« Botrdoic^. \§j D«IU^U4i 
i B^rrtttt Niinn ferAt ved den AaAltftldte flnnurUke Mji- 
^DB 1 Be^odtlwn ef de£ I8de AaKiundrvd« komirwu i tirog 
btoedi tor« FioDWi), vildt d« til deus BvuevQ^Ja« havo op- 
uget d«i Ord, hvoiiaed det da betegiwde« hoA da Folk, 
^IWfttt dr mudlOge deiMi« Del a/ dtia inVdik^ Kaltoe tilli- 
g wiid ftolvø Krifttwdonwian. Men oflar de on bvtsgno den 
•lod dec «r |ijoflft«tA djtooedo divmiet, dft vi«or dett« 
Miop, «C Ordet U df*iu nne* vjrrt epUget po4, og boo dom 
tWA havn tatttt i Brug Ijgsfn ilen Tiij, d« del nfurnndr^de 
^j6oftAti eadntt braglos til At bvtogno donn<r holLigenAnd- 

Sovi rderligerQ Ikrb for Kriiicndonimen« -Klde UAodt 
LApfwmi »kal j*| d«nu(vi nvmp nufflv T-etoinfr«* ol den *} Al Låppono bude lado elno Bnn d«be og »elv gUi Ul Alton^ 
Itfrvnd dm flaonriako Waéoa trurtte i Tirhaomh«^ kaii ORVOft 
Mn Af H. ffenawftli '*Pbii nnnVr Hta^onk Bbrtoric" itu liere 
Meder. L Cl 8. U %. i^-^H^ lUMiv dø ood HednlngOT. 
ao ere dr aIum de« dobte (Irisincde) H«dnjn|icr' 140 J. FRITZNER 

Tome rak-katolske Knltns og Kirkeret, »om en^an indtU den 
sidste Tid hos dem har været at finde. Sora SÆteradfllen 
endna i andeQ Halvdel ar forrige Aarhuadrede hejtideligboldt 

Lardagen ') fotvivlaomt til Jomfni Marias Ære, ae min Af- 
handling derom i Norsk historisk TidÆknft lateBmdS, 187 
—193), gjorde nemlig Lapperne ikke allene det aamme, men 
hfljtideligholdt ogBaa Fredagen (gn. fostudaigr) *), og at 
vore Lapper hnr ^ort det Ramme, maa allerede antaii^s paa 
Grand af, hvad herom læses i Kn, Leems Beskrivelse over 
Finmarken Side 487 Tgg., li^som det vil Unde sin Bestyr- 
kelse i hvad jeg senere derom tt-M oplyse. Men naar Hel- 
ligholdelse af disne Dage, som ogsaa Iagttagelsen af Jnlefaste'), 
ikke vel kan have faaet Todpas hos Lapperne etter Reforma- 
ttonen. saa maa dog vel dette afgive et f^ldestgjereode Be- 
vis for, at den allerede før sammes Ind føre lee har været bru- 
gelig hoA dem, og at de altsaa meget tidligere maa have 
antaget og bekjendt sig til Kristendommen i dens romerak- 
katolske Form, 

Et andet Vidn esb;^rd derom af en ligneode Beskaffenhed 
tør man vel og^aa linde i den blandt vore Lapper herskende 
Sædvane ved Mode at tilFale et Menneske med Navnet: 
fadder, dersom de staa i et saadant Forhold til hinanden, 
som det, hvilket vore Forfædre betegnede med Ortlet 
guOsifjar (lat, eognatio spiritnalis) *). Hvad der har ') Topografisk Journal for ^'o^ge L*ti. i>d. 

') Ilftgstrrtiu lieakrifning MVer de tiJ Sverigea Krona lydande L^p- 
marker S. 4& fg. Schelferi Lapponia: S. fi3 (8S). CitatioDen»e 
ftj' dette Trerk ere efter den lyske Udgave (Frankf. a. M A-Leip- 
7.ig 1€75) roed Sideme af den iatJnske (Francoforti 1673) satle i 
Porenthes. 

') Se Leems BeskrivclHe S, 49a 

') Jvf. Ahlqviiiit do Veøctinska språkens kuldirord S. 2i3 fg. [edel dem til Al, lægge ea saadfto Væge paa dette FiJrhold, 
at de holdt Døje RegDiag med, hvorvidt det tacdtSted imel- 
lem åem og Dogea aodeD, kan oemlig allene hav« været deu 
OmBtvndighed, at elt«r KrisUnretteD vai' .'li^teskat« førbudt 
imellem dem, der stode i saadant aandirligE Slaigtbkab til 
hLnaadea. 

Ved de her fremdragoc Vidnesbyrd kan ilet rfter iiiiu 
Formeoiog acaeea godtgjort, at Norge^^ La|i]/i']' [iian have an- 
taget Og bekjeudt fig til Kristeodommeu allerede lang Tid 
fer ReformatioacD uoder Paavirkning af Xurdmæiidene og i 
den romersk-katoUke Form, hvoruoder disse belv da be- 
kj«iidte aig dertil. Et af diese Vidnesbyrd var hi^atct Ira 
det Laan, aom de i Ordet divaast liavde gjort Ua. 
vort gamle Sprog. Uen fier« af de Ord, hvormed de be- 
tegne Gjenstande eller Begreber særegne for de KrifiCties Fo- 
reatilLiDgakredfl, «re ogsaa af rufisiek eller tilavlsk tlerkomst; 
og heri ser jeg ua et Vidnesbyrd om, at de til bammu Tid 
fiom fra oorsk Side, og det paa en Tid, euni ligger jneget 
langt tilbage, t^saa have vibret paarirkede Ira ruasi^k Side, 
ikke allene i andre HeDseeoder, men ogsaa saaledes, at de 
derved kom til at gjore Bekjendttkab med Kribtendommeu, 
ug vel for en Del tilegne sig den; og det forekommer mig 
ingenlDDde maDdsynligt, at der her virkeligen har iudtraadt 
et »adaDt Sammenstød mellem den romerske og deo by- 
xantinGke eller ortodoxe Kirkeafdeliag, at det ikke har væ- 
ret et aldeles tomt Paaskud, naar mau gav Fieudtligh ederne 
mellem SkandiDaveToe og Russerne Navn af en lieligions- 
krig- Et saadant Ord er rist-maona (o: Daabsbarn, Barn, 
fom akal døbes) ineU tilsvarende Verbum ristaiiet (o: at debe). 
ViiriLQok kan det eynea ligge nærmest at antage ridt foratvære 
det norske Krifit lempet etter den lappiske Udtale, da det 
Kt aldeles i sin Orden, naar ved norske Ordb Overgang til 142 J' FBETZFTER 

ii«t lappiake Sprog k bortfalder foran r i Ordets Begyndelse. 
Men her meder ob nu den OmetioDdighed, at der ved Ordet 
Rrist er gjor^ «□ UndtAgelee fra den almindelige Regel, 
formentlig paa Grand af en vis retigiøs Felelae, der gjorde 
det til Pligt at udtale dette Ord uforandret, hvor megan 
Meje det end kostede^ Lapperne sige saaledes altid RristiiBf 
kristalas o. ». v,, men aldrig krist-manna« kristaCeL 
Paa Grand heraf forekommer det mig, at der er al Sand- 
synlighed for, at Ordene riHt-manna, ristaCet ere laante 
fta det rnasifike Sprog og have tun Oprindelse fra Ordet 
kreflt o: Kors, idet nemlig Opmærksom beden især ftestede 
aig lil den med Daaben forbundne KorftbetegneUe (gn. prim- 
signan)^), der saaledes kom til at give hele Daabahand' 
lingen dens Navn; o^ dette er saa meget »andaynligere, som 
Ordet rist ellers forekommer hos Lapperne i BetydniDg af 
Kors. De nævnte Ord ere haller Ikke de eneste af lignende 
Beakaffenhed, hvis rusaiøke eller slaviske Herkomat er nmia- 
kjendeligi men den er ogsaa lejnefaldende, naar en Præst af 
Lapperne kaldes bap(jvf. rusa^ pop) og en Hedning kaldes 
baken (jrf. russ. pogan af lat paganna}. At detSnake 
(kvænshe eller karelske) Sprog herved har ndgjoTt etMellBm- 
led, er vel muligt, da dette har Ordene riati, pappitpakanai 
jm forsaavidt endog sandsynligt, som det jnat var igjennam 
de af Russerne kristnede og under deres Herredømme stao-' 
ende Rareler, at Lapperne først bleve udsatte for Paavirk- 
ning fra den Kant ■); ligesom det vel ter antages for sikkert 
at naar man fra russisk Side søgte at tilvende sig et Herre- 
dømme over Lapperne, da var dermed uadskilleligen forlmn- *) Se R- Keyser, den norake Kirkes Historie J, 189, 

') Se P. A. Munch. Det norake FoJks Historie IT, 1, 53 fgg- 99 %- 
ftTO. Derved ere da ogsoA Lapperne komne til at betegne Bos* 
senie med Navnet girjaU^Jak- larrt^MS jtuift^viKAii iK rooL»i»oiMr«;t;%^T 143 •tnxlDm. luiiriil R(ii«««rtte vg ri« A^m UDd«||lvn# Ksr«ler 
««U b'kj«o<ic* lig. 

Uviul eaun nti LiptKfite bføv« kriain^il« af Ncvdmsnd 
fUn af Rauer t; Kax«J«r. a«« l»r drt do^r vKlnok stitHt 
««aii> 1111441 lil m^ d^n Krkt«fiitoiR. der nal^ei fiSA »n 

tndot^m forend ^«ite ftk«r, Wi d«t dot AolAgen for tB DA- 
Iflrilg Ket^d ftf <l«e B^nirelM, bviMi ^ krøm «11er it«d« nk«d 
Eri»l»n4oia»^« B«kj#(»dPr«, at <Imi Cdr «n Dtl kon til «£ 
pAftririt åtm tuled««, al krutHige FdrrMilling^r fik Endp«* 
bfis dem jg kom til «t iuodili<eTv dm^ rvli^ii^B« 1U|{Tr1i^r 
«g AixknrltfT, M& ved al »mdinn>> FoltptK pgae Kor^iU- 
tlngcr am dor^ø nftlk^al« Cioddorøuit* («)£ livad di^roied «tod 
Foibipdebe til Ovvmiøtfinme]»e m«d KriileiiidcmttietK del* 
Véd al rorugv Gjeiuiiuideii« for tl^it Kultut aj^ de i Forbis- 
delitf flcnaed siaaendo UaodttDger tntd cye> der liAMn« fr& 
4ltn% kri?itnd NabMT 'V D<l ktnd« i&k« vsre ncdnkd««. 
ffut al jo dbw, •xora Maanidr y»A vi liujere Kiilinrtrb, 
qaaU« komtn« dl at pAATiffce døta i denn« iom i Berit uodro 
I!tii«4«iid«f, Hgjtum Sporm« af 9^^å»n Pøavirining kcooe 
p^rii*« i de Ord, »oiil de haft laaol ti1lie«med TiuKfljie, .-Kim 
teiii«d bvi«vii«i)*i. P^rAAAvMl anssaduiPaavSrkiiinfjr&ndt ~ jU Jv hcdemkc ^^an^fdor Ajtk<- A^a rimi*ktr \{i:lgf!D NikotaLia 
Klir Mihfila »fl« tfl >f flnn T-idrr <w M^ A. OnlriTd Nrvdukft 
r«K4- aeh fonkwj|arll, ^'iVjvl Ul, li- ?JH /jf X "^BT tiTortJ mU 
BM ArkUre i^e nc« Ivdtuukf! I-'orMrtB ^Uh it »nia barn 
TBtfi^ c^JffODnl Opk^cnaun citer OiiKlAiiii^Ivn if df-rrt Vgilra- 
idinjtp. <% at Span^cmc. da åt hcgjxidtc aX ^otg Optecn^ber 
«Q iW af dw ivdCrt^uUtfUf: åjnrrikJiJAko PulkCAl^Kl 'l'i^ ■"' Ui.i 144 J- ^^KfTZNEK 

Sted i religiøs Retaiag, da udgik dta uaturligri« fra Kri- 
ateudDmmeu i den Skikke]^, som dea til enhver Tid hAvdehoG 
derea Naboer, opblandet som deo da var med hedensk Orer- 
tro og DyrkeUe, dels saadan som havde sluttet sig til eller 
fnl^t KriftteQdoinmen paa dec^ laoge Vaodriag fra deos Qerne 
BjemetavD, dda saadan aora 1^ emme hørs ade i Norge eller 
Nordens Lande assimilerede sig weå K riste ndora men istedet- 
lor at fortrænges af lieoDe- Men derTor er det da ogsaa, 
hvor Spor af nordisk Bedcndom kan paavlses i Lappernes 
Gadelære elier Mylologi« yderst vanskeligt at afgjøre, hvor- 
vidt Laanet er pjort fro vore kristne eller allerede fra vore 
beden&ke Forfædre. 

Efcer at have gjort diAse almindelige Bemærkninger akal 
jeg DU gaa over til at omhandle enkelte Tilfætde, hvori jeg 
med mere eller mindre Sikkerhed tror at kunne paaviae TU- 
titedeværelseri af deslige Laan, ug skal da hegynde med det, 
som har sin oprindelige Rud i det nordiske Hedenskab. 

Som en af de Afguder, iivilke Lapperne fordum dyr- 
kede, nævuer Scbefferus ^) Torus eller Tor, Tordbn, og 
ser man hen til de Gjerninger eller den Virksomhed, der 
tillagdes ham, den Maade, hvorpaa de forestillede sig ham, 
eller de Attributer, de tillagde ham, da viser dette i For- 
bindelse med selve Navnet, at vi her har for os Nordmæa- 
deces |»or, der dræber Trold [Lapponia S. 107^) dels med 
sin Hammer (Lapponia S. 107. 117) dels med sin Bue og 
alaar Ild. Af hvad HCigstnJm'] beretter, kan man slutte, 
at denne Gud tildels ogsaa af de svenske ligesaavel som af «] Lappouia a. 64. ti8. 1U2. 111 tg. 117 (53. 61. HH Ig. IDt fg,)- 4« omiv Lapper bir neret køJdt HoT«C4les^X Ti vt 
OongiW ikk« n nngn Aiukii md vor ^6rr, eg it s«Iv> 
Nftravt Ukc «r DO^t aidM ffod vort Tor»kar, d^nvrn kw 
der Dvppf T«r« ao^sea TWl KårJ. d^r i UtiUleo (>g9a* 
ty4^ M« Kar, deb Kali, titarer «vmfig i BeiyiliJiim al- 
d«lM til åti UpiHik« gaUi, k«o viMnok opaå kun ør en 
Uppiak Potm uf det reeå« Karl, ligevom Hora«!!^, »oia 
d«c o^aabvlar^Ora, Ef flnOn(Uiui«lM ar|»ijrr'). Kil^>) 
O^lir tr ««dog Thorp GaM'« »om d«n U|rpiik« NavmlbniL 
Om ^brf no|t*< Si«d i nv« samk Skrifte« or kakitt 
fcftri* T9d i«s ikkft. w.t^ miaårv imn dfffbr skaldt aa»c B>- 
fyiid^lMO a/ HartiardtlJoN hvor narlt«ri\ rfUr at %4pre af hsai 
bM«C ivtinn, fg|«ti katdw ham karl. Sikv«n «r dH 
darlinod, al hin toog« t Polkeroem^e W ga«t uod«r Nav- 
iwtTorakirl ikk« allaae hoa oa, mvn ox«aa iSTcrigc. Uo- 
4ar dtU4 Narn fi»xkonunor kan oaUdoi i Vim "tiammar- 
ktnuikigta'* bo» Arvidttio *) o^ i Q?r« oorsk« Viser. \* Fordi 
maa tjankta »*; hui aimi «i addr« Hvtfadfr. Jan del ntmlig 
lipaai ar ^r voraForfivdrD ju kald? haju T^r^karl, kmu >f t^Bv Hcikrhalv SUir4il: Jtut»a om d« nonk« Kijui^n cpLifK 

1 SutOiAo «if 4»|dau rlinijrl oniTaiiåd<f)ij o^ jrilno ftri-ut-t om 
Alvnohfa) ra f« dot «imni<> Qrtf' )if. Knis, 1^^ f^riTnatit 
5. V3 If. D^ f^ hii«pa «r nonk- ^6li'f cfur V, Thooiacn don 
fct. SfirofkboM« IndHrddK |iu den linkU, S, .'i^. IlT. t^ ^r 
C9 eftr^ i.^crM FOcitlan'l Hnk M;iol»|ti S> bJS Iclkrro* 

•J Ska«! TA 9- tikr, tm:, 3di« AtkTg^ MH Jid & 4A9. 

'I 8T«Mka iavlafcr 1, & 

M S.«>mAluict>anniark« 9SCLh^Fnn(MlaY I. 2 lU fiMa. tt frfd* 

Sol. >/ évt kri. iKc^'VidcDik-SsbkSkHfti^r. I0'»i;^ It^f^ 

IQ 746 ■'■ mrTMEB 

forladerne At sætte Djauspttar iatcdetfor Djane, eller for 
Romeni« at brage de sammen aatte Ord JnpUer (orDjnpi- 
ter), Diespiten Naar hftn i d«n til Hiunmarhemtniof^D 
ftvareade danske Vise ') kaldes vor gamle Fader, eller de 
Svenske kalde ham Godgabben, Godfar, da giver jo ogua. 
dette netop samme Betydning. Hertil svarer det ogsaa, naar 
Lapperne kalde ham ajeke, acOekai*) og Finnerne kalde 
ham akko. Ja det forekommer mig eadc^ sandsynligt, at 
der med den Gud, som Lapperne kalde Storjnakeren, ikke 
menes nofjen anden, end den samme |i6rr eller Horagales, 
og at dette Navn har en lignende Betydning, eller at dermed 
forbandtes en lidende Forestilling. 

Som |)6rr bon os, var ogsaa Tor, Totur, Horagale* 
bps Lapperne den Gud, der antoges at frembringe Torden 
og Lynild. Forsaavidt bider han da sammen med Dier* 
mes og det endog i den Grad, at Lapperne eynes at have 
bmgt begge disse Navne iflæng om tan Tordengod *). Det 
kande derfor eynes, som om DierbmeB var det oprindelige 
lappiske Navn, men Tor eller Horafiales et Navn, som 
de havde laant fra NordmæDdene eller de Svenske. Allige- 
vel er jeg tilbøjeligst til at anse i^saa Dierraes for et 
Navn, de have laant fra disse, saa meget beliere som det 
aldeles ikke forekommer hos de med Lapperne nærmest be- 
slagtede )Folkes1f^ O- Bortkaster man Endelsen — w, der >) S. Grundtvig, Danm. g. Fnlkev. 1. 2. 

») Schefferi Lapponia S. 106 f95); Friis. Lapp, Myth. S, <». Jff, 

aija 01? atjA i Lindahl k OhrlingjLexii^on Laf^Mnicom S. 4 b, 

afi a. 
■) Se Scheffert Lapponia S. 106 (9&). IL Leem r. c. S. 468; M. A. 

GuMds F«re]AAmngar i Finsk Mytologi & 49. 
*) Vistnok sammenhoUer Cutrén L c. S^ 51 diermes med Oet}ak. 

tnrm, TscbuTUcfa. tora, Estn. tara- Men det eneste af disee Ur lllbMfVf Oritts Rod. atfit åei» Flnba, dA hv n»ui 
iRDtif kib dUrm tLlbtge. ofl b«ri wr ]«it d«c RUniDOl-oor- 
tk« ^r;ritia, )>rumft, hv^r ▼«*] Or^MnOr^rfUf i del Up- 

*r «1cfof fthnlnévtfcz. til M d«r fra <t«a SMe ikutdo rwr* no- 
no B««r»kH«:bvd v««] Atmot Foribuitte^mMd«, M«ci ttrvma. 
^roma eM»r d«t QUj^r« b^Klmite rr)diir)irumA tur jo b<vi 
y«ripi g pjtiii> »#t<tp An alinindplis^ B«njrvii«T«ø pui Tor- 7i1 dem« Oud* Arui^ur hfiru fiom Mgt ikk« All«m 
BwDCTvn liKPtoon bc« vnrr (inlciukr PnrtiT^rp, trea osmk 
Bv«n Of dnitaon «t 5<>'kko FItnt >). Nur d«r tillfflQ^fi 
bui fn Bo«, rr drt cialigt, tt dervH kw vsi« umkt pna 
Rufobn^B. d«r olt« vU«t nig Tinder Torden vi>jr, nvn S^øon 
kAB ogui lia^e «« todfn GrQDd. Vor Almu« tftlar cndnn 
0f9 Torlo(dX M« det« hT(>r&f d«D Person rlkr Tine ritm- 
aws, dn bitrtf abiKO af L^uiU^ir, liitvitmn Jiuui I Svt?rii;B 
Uifr out Likvipg, «^Di man jo «cdof¥ULik hir t\1\H puvi«« 
i 4c FliiiUpidi«r, tom miui sÆoadora Ånder liaz'^odc piM 
til«f 1 Joffka* Overfliid«, og ^m borte til Sti!nntder«nK Vm- 
Wfl «I1m lUdikabcT. Mto diuc Tor« Skarlviui1>ao ijcnkl« 
r>4n tk| euktk« AiUvriiiron td^kadt« ved en Bu« ■], oe eo asT-im-flr. or Ckstrra bftr ir\\ iagrn Mfmni; <nu. ktortidl 
i>d r>|irliidrllg tiJhnrr cV^n flaikr talltrtruninf* dUr ort 

*t ft-iifeM Unnaia ^ )9T, tlT. (1^ JC5), 

««AtfV-St<S^. 3fBtorJL/«rapke.mhd,WArti!Tl>nd>tL:i^6rj hr 

10* 148 J rBLTZNTB. 

Bue kande man ua meget hellere komme til at tillægge ham, 
om han, Bom »yD«B at have været TilTælde, ideotificered^ 
med Solens Gad éiler tillige optraadte som saadap. Ti So- 
lens Stra&ler opfattedes jogjeraeeom af den ad sendt« Pile ^), 
ligesom de Ord, hvormed Soleos Straaler hetegnedes, oprin- 
dcligeo havde BetydniDgea af en Stok, L Ex. lat, radius, 
gn. geisli, ags, beåm*}. 

Naar saaledes Lapperne i al Fald tildels synea at have 
holdt dea snnime for at være baade Tordenens og Solens 
Gud, da kan dette forekomme heaynderligt baade i ofl for 
sig selv, og fordi det afviger fra, hvad der fandt Sted hos 
vore Forfædre, fra hvilke de i al Fald have laant Torden- 
gudens Navne, Men Ild og Lys tilhere jo lige meget Solens 
Straaler og den med Tordenen felgende Lynild, og forsaa- 
vidt idetmindfite tillagde ogsaa vore Forfædre Tor og Solen O Straale (ghr strftla, mht. strAlr, a^ ntrjpl. akr^Etrela) har 
jo endu^ oprindelig lialt r^etvdniog af en Pil* eller endog maa^e 
3UUI andun i det insswhe Sprog at en Stok ellei* Stsjøuke. Her- 
med kan sammenbolJeB Udtrykkrt ''Solen ffodte Strenge" (jvC 
Strange, streng Ti bos L Aasen). aoni jeg Eiar optegnet, riBtof^ af 
en Vise. men tlesTfprre mlen at miføre, livorfra det er hRntet, og 
det i ^n gammel Salme foi'ekuinmende ^'mangfoldig sotn ^olen i 
Slrime"- Ti Slrlme, Sltil'fi har Tist oprindelig bavt eamnne 
BetydningBom aCafr, hvoraf i-rtLinnet Adj. atafa^r medBeijd- 
nlngen stribet 

*) Kommer man dette ihu, taber det en D<^1 ai ain Uesynderbghed. 
at der fortæDea om dem. der bængte sine Klæder jiaa ea Sol- 
atraate (j^f. gn^ vdAmcidr), olJer man i en asterlandsk Fortælling 
Isewr om en Tyv, der blev narret til at trjenge inU i Hiiset ved 
at nedlade arg ehev en Maauestraale. Om det fnrste se yi'oW 
DiederU Sagen S, 38G; L, Daae. norske Bjgdesagn !T. 80; om ilet 
flidsle Honfey. Fantscbutantra V. 20: bvormed kan sammenboldes 
Vera *J fg. af en færsiak Vise, trykt i Antiijv, Tidsskr. l^D— :>1 
^. 8$, livor Datteren svarer Faderen, at det var Maanens Skin, og 
ikke noget gyldent S^jil. som en Aften Etod ud ii^ennem 
Gluggen. VArrr.MKnt lUDKTIim«!! og TftOU»WJ¥9K.lW*T, 149 on Kft frjtt«d4 Mø atOKidM4&ela(« Fitfiik. Ti »ojd Tor 
dnv uDikriiiK (^ ib^Ulog Trold, og ikrvH via« a1| m« 
M«QG»d(4iiM VoJ^enr, m« bl«vo ogn« Trol<l«ii« til iSUa^ 
tUM lie, ovciTft9k«de al So)ait Offtug, udsotUø for d«M 
Skiu eller Småler. Tort tutfcvdi; ^kjni;« hvurjoji Svuukfrn 
vil tt^« StramiBing, btorp«^ NudiDAndtn tI) isadc «ia 
Pibe, eikt bvoHra kan rnn« boMe «f pMi AblnuJ far ikk« 
AL btvnile Mf, noAT kaa *>-0C4 aI i^ciAjcndc dtt i ei aloiln- 
dthgi Hrasittka«, «f vi ItgfftAA pmtcirDdu Sfmiiol pui Sokoa 

E&dnu jiMrc puUldtvEk o^ airigtod« fn. Itvod der hos 

Ol fnndi Stfd, bm an r^jttfi^ nur T*ftpp«m* tfll«gd« i&a 

TnnUtigod »n Uoiirc, dor Mttfjn ) hniifl Virkwiultvd *). Ti 

om tltT ufj^jui i vor M}toto^ tiUsc^g« Tor «o Oiuut] Sif« 

«■■ nr dri AiLig«rH kigci] TaI« om lieede* UjtmiEiB«-, iikJHndt 

fun *el tw wteR«. at licadM iiuklh^ar 'J havde <c Lf:a«0(te 

aymlwUk Betydniøf, som Ton red« Skjsf. Mcu hnå dec 

i åm 23UBI« SkrihfT Trr<fdfflu id mm Korrmdrnit (iQ^lnljvra 

«f Jrfyrcbii pvtr o« nfpp« do^ fiUdatnndig oe kcnokt 

Oylr*aiii|e MDi hvad dtr i Eiidtoikabvta Oajn virkelig var 

rolL«la Tro; og i deo covnrnkd« P'olkeiro finder m^a ur- 

I nrinrfllligin oie Tor og hiuis Ifucra aom t4rk«ftda 1 

> >!]£, noar Lyucra&lira fArer lEJeD&tiD Lufifn cv Tcird«- 

i l'TMgrr- NsAi der lalnuni Tordtn o^' Lj^uilcl, Hjnr »Jan 

a*iDll|r. idetiBlBdMe pu DogleSteiWT,Fi>»kJerfnelleinTorlo(d) U]t(iiiriRi 4^ &1 fø m tieii bvr mt£iL* Rauai f*am' vistuoik 
Eaoaa-ntsN htm Ucn (L c v i»n og Raaa*[il«]<l lioi 
Jtmm I c- (B, G£>. .ToiikocM UuJ er lillic« FrvfiliarhoJouA. 

*j flaena kM* «• L JUL I, 3(4. »u %g 150 J FRnzsLn. 

Ofr HuftbrejsLaattA, idet m&n, «om allerede bemærket, ved 
Torlo(d) foTstaar det rammeDde Lyn eller den træffeDde 
Torden kile, Terdeosten, men vedHu«brejalaatta det med- 
følgende Tordenskrald; og hvor tvilraadig man end har 
vieret om det sidfitnwote Ords Opriadelse og egeotlige Be- 
tydning, saa forekommer det alligevel mig utviliomt, at det 
deri liggende Hpsbrej ikke er andet end gn. hii&freyja, 
der ofte findes skrevet biispreyja, og eadoa i Formeu 
husb^ey forekommer som Kooavn i Teiemarkeo, formo- 
dentlig om dan Ko, der gjerae gaar i Spidsen for Flokken. 
Ved det i Hosbrejslaatten liggende biisfreyja beteg- 
nes altsaa Toru Huetru, der fremkalder Tordenskraldet til 
samme Tid, som han adeeuder det funklende og rammende 
Lyn. ØstenQelds synex man lidet eller ikke at kjende Ud- 
trykket Hnsbrejslaatta; men oaar map der eiger Tora 
slaar, eller biot ho fiUar, da ttenker man dog, elier har 
i al Fald derved uonkt paa den samme hiisfreyja. 

Skjønt jeg tør tro i det foregaaende at have paavist 
eiler dog gjort det sandsynligt, at Dyrkelsen af Horagaies 
og Diermes har faaet Indgang blandt Lapperne ved et 
Laan af noget, som oprindelig tilharte det nordiske Beden- 
skab, vU jeg dog bermed, som alkrede antydet, in geolaiide 
have adtalt med Bestemtbed, at saadant Laan er foreg«aet 
i en Tid, som ligger fomd for Kristendommens Indferelee i 
de nordiske Lande, Ti meget Hedenskab vedblev endogtaa 
]»nge derefter, blandet med og vel tildele omdannet af Kri- 
stendommen, at udgjøre ea væsentlig Del af Folkets Tro, 
saa at det da kunde gaa over til Lapperne eller virke til 
al modificere deres Gudelære og religiese Tro. Ved at be- 
tegne Dyrkelsen af Tor, Horagales eller Diermes som 
et Laan fra deres Naboer har det' heller tkke været miu 
Mening, at selve Forestillingen om og Dyrki^lsen af en Tor- latmiuucb atfifcuuktt oa iitoL&iwauKrxftT, Iftl rieret iiijaoili tbuuli Liijf »nitf. Suu il«t Jo et «r- 
kjtailt, JU Uppuk lbm»l [f. JimaU) cprlodeligtn btu^pa 

fjad i AlmindtfliglMd, ua «c ikt ikkis Gaaiid»jriiii^, aL dom« 

åtm «ii uidto Af L«pfivfD«» lindtwic Gudor uamm 
éiøa. fliøit åenf «r i Gnfldou ikl« Mudoi, cad MMp 
KntUiM Gud. Ti d«r k4a ikko vvl var« Aogtto Tvil 
u JO dtu«Radi<ø «r det Uppibkv r^^Aijaigj« ned 
dec nMaode af dm buujsr^ Anikel, *tom det uiAAite tu, 
our OfdtC ^uld« ui««£L<tu i iinrttL l&U tflUr &]uUimi;*kir- 
tiodtil>r; uu raMij^e j; Uefaicr«; irartfr ;<i uelu^ ald^ 
W iU vori Ueric, der p^d tiifHjet txiUuit Anikel i Eodeu 
%t%i brugen til At betogo« den ønceU ««iid« Uud* der 
n^ddf over aIi. eUsr tit Al beUgavKiutiu, l»iik«t Ord Uiåu 
mdBfMft Al Tore kristne Forfødn ilixlffr tiragt 1 FiitiDna 
C^iUir pAA OP MAdAQ Mud«, Al dorved meutes Ood I .11- 
aindallt^bedi ^ c^ilui^ d«o uetiaice Qud. TihUK;L Lau 6h 
wfmm Al «t«A i&irid bvnued. iiAAr d«r «r TaU am KAdiea 
ArcA, RAAien AkkA uje UA^ied bttrdiie >OiD «idoord* 
mét Guder, dtt de)« JUAgten nwd iiT«riwdfe. Mea Se^eo 
er dra, it hur Iiat vi iiøta|i do Kriitiirji Futuiciiliog olJcr 
tJtn en den tr«4aig« God* ve) ikkv I dtav^jprmdelige Skik- 
k«b>e, IBW •4ftdAQ MIK d«n ender MiddclAideno i Folko- 
tnwi lAt ukodiJlcøfut elbr forvADaket under pAAviiiuiog tf 
den Ov«rliAAod tAgeode eg til b«benkende MAiladTrkebe. 
éioa o^fo «r neinbe Gad FAder, KAdieu Akka ti 
M«riA ug Rnda«!! bAtJce er S«auefl KmiuK Ved 
ovAdUdU oy ufuld koiAioect BekjecdiskAb med Kirleoe 
tbge Lmrt vrerUA a^^a uemlig l^t. al d*o Uelli^e AAQdi 152 J FIUT2^&. 

der ikke traadte Maledes i Forgmndeii, i om Faderen (^ Ban' 
nen, var cd af PerBODerae i TreeeighedeD, medens derimod 
Himmeldronningea Jomfni UarU indtog en altror Tæaentlig 
Plada i den kristne Kottns, til at han ikke ktteligen knnde« 
eJler endog aedvendigcn maatte komme til at fortiwnge dip 
af, og indtage dens Sted i Treenigheden. Endogsaa Mahn- 
med omtaler jo Jomfru Maria «om den tredje Person '). 

Men den samme middelalderske Treenighed optræder 
ogsaa paa en anden Uaade hos Lapperne, nemlig Bom 
Sodnabffiive-ailek, La v a-a i le k og.Frid-aitekT alle 
tre sammenfattede ander Fællesnavnet Åilekea^olbmak '} 
Ved Sodnabsive-ailek betegnes nemlig detVæseu, aom 
Sendagen er helliget, deter Faderen (drottion), vedLava- 
ailek Jomfm Haria, tik hvis Ære Lerdagen holdtes hellig, 
og ved Frid-ailek Sennen, til Erindring om hvis Ded 
Fredagen (foatndagr, fastobæive) hej tideli ghotdtes ved 
Faste, Ti nogen Betænkelighed ved at antage eller ind- 
remme dette behever man ikke at finde deri, at Semjagea 
(Herrens Dag, dies dominica, dråttinsdagr) jo netop 
har faaet sit Navn af Sennen (Herren), og at dens Hejtide- 
ligholdelae er indfort til hans Ære, til Ihukommelse af hana 
Opstandelse, eftersom det er bekjendt nok, at man i den 
romersk-katolske Kirke, endog i vore Dage ligesom i Mid- 

■) Se Th, SoWekfl i JJlerar, CentralWatt 1A72 col 672 jvf. Koranens 
&te Såre i ijlutningcn^ Noår, som hos Armenierne efter P. 
Blom, Vt& Jdfiterland S, 77« Faderes paa iBilleder, der skuUe 
forestille IVeenigbeden, frematilleB scm en gamniel Maod, Sønnen 
som en ung Hånd, og den hellig Aimil som en Due, men Jom- 
fru Haria tillige i deres Selskab, da lalder det jo ganske natur- 
ligt^ at dea hellige Aand sættes ud af Betragtning ved Spørge 
maalet om, hvilke de 3 Personer ere. men Jomfru Maria regnes 
for den treåje- 

*) Friis. Lapp, Mythologi S. 76 fg. Jvf. Leema Beskriv. S. 412, Je^ 
sen 1. c. §§ 4 & 33, LArrtfUEK« UDflWMUB QO T>0U»DO3UKirMT. 153 dttkl4«nii »r \ Krbioa ^H«rreii, drottl&A) åtm åtrmnga 
H«fi» »11 Uomai«r, bn» m4»miaa ojj l0rtttm)do Vndu t&o 
Jm ifvudM ved F^rU« «r ku» Moder, livciu S^nooi ioUi 
ku Bøgie, SU At CrisCoi dtf kar iniltAgnt Fmlrf^K VtwK 
ovteu 4n^o4 Muia I den kr m d*dft Foriewn S4«d op- 
trsdcr MUD d*o fonoocode H»sl«r meUom Gud og M«b- 

lAp|tanH«IVo ptt«, Qikt l'Ub«doUft *f åtnmt n»d*r to 
Ibnkjelligc Skikiieber dhcBoUøidMT optr«deAd« l>e«aigbi3d, 
fr «hMj^ DAAT nmii »er bcs tU den> O^jrindrli« eller KiLJo, 
UIkr kmutig eod btdiaAk.om vod dttxu irub«ii^ OprmiWf- 
le «r bloi-el ttkndrA kjcod^K^o^ d«m K.rteteli|#iHl tr biovot 
•dmktt wd dnlttvide, hmtpAA I^if ^rrct tilc^EOtdv tig d«D 
fg anvftndu il«o. Tt Mn »»dog datl« KjandKkAb tit Xr»- 
■rffbiMsraii w roodet %^ «n vith«bg t'orkjnd«!«« or 
Mfif elw §J Kfigteod^'ioawu JbUudi dctu — hrad jt« »lt«r dot 
tovA tUlligu*« jitreda lail«r Modiynligt aok — og ikksr^d 
4m Wou* BoranlM ned ot »Utr tet krtoao Nftborolk, u« 
VÉT dog dtfD K rirt<>do<a>kinid4t >b, aoid d*rvcd oriittrrtd««, 
■lllor urvelig, lil «t døD iand» Lolde Ng hi for, «]1«r nod- 
ttu « Puvi/koiøB af , og øn SAuimflDbtADiJtDg mod 6vm 
BrttOfkil. SuJajogtTtf ogtudttTiduvm. Aom dcrinheo- 
Ink, isdtJ drr ved den hJAk&ldte iionlukv MWjcu, under 
Thmu« Xijn W«*t«ii,lia&* Mcdhjorlpor« cg KftcHwl^«, foratogOK 
tlrvUgo <>£ isdf^ubmd« Skn<lt til bo« dem nt indfare ea 
VMve og (fldi|[ercKmtcndoiatkuitd»ifcb. og føi« dtn dl en 
éjhttp krUteHg £riijflmd«iji», nt ikk« AllMt« dec krvtoligs 
Tr»i»»m do bavde «>i4g«t, taukUa Md« »tor ChwIuC «f det 
Stltodcab. «0D fttDddM bootod o^ trivodoa vod Sid^a der- 
if, nm QgBU dcUo ii)<uutB blKir Tnrvuitkiii vad kt |uiATirk<u 
«rEn<to«loinn<aii«!|arkTi«tflig«Lfi>rdom(nuJndllyd«bo, inden 154 J FlITzmie I QjeoalMid for diMM lMd«M«cr. Om dar cedo« h*i 
ftUft« Slkk««b«d, «Dd 4ar a^i^m u ««r« tibudB for, at 
Optaiabg at Lapp«nMa Uvdcwkob fortjouc' ^ ^^ ^ ^1 
l4fic«4 TUltd, ua vildo taoD duaartag noppe ol hiite Mi 
JeUliHir kuov« «sa «a paat idelig ug ralditoadiif Opl jaaing 
Lapp«ni«s ej«jiiI^iniiiaIiGo Uudolsr« og MytcbgL Ti fai 
MjA9Jt>iutrcni< niiUjgv drifur. vor ikkuo «& Wirr'^irg «r 
ueunailoic toVtspt^o o^ luyioloKiJtLc >'ot%«tiUiaferi hvor4f 
i AarbuDdrvdvrov« Lob undvr Påavuluiiag »f loasg« EoT*kj< 
Iiidttyd«lMr var upAlaoct cc Urcritu, der var mcfet af visoo4« 
derfra, oin den «ad !Mt<Jf bciai« t oiwK« a' d>«ii» btftUodddlt 
Mtfii bvuc vmujtldigi det end tf« mju vsra al faa udredet, 
h«ftd dtf af d«iuk« Bladtag af tcrvåjviligc KLtaienUr liai «Ji 
•dvattøndii' Uppiak Oprindftt»c vltor oprind«ligoQ lilhoror d«fi 
Folkaotauiin«, Itvorundw Lapji«nio h^nbef«. c^ danuM uduidi 
49tt 4^Dd«mni«l%i V«««n og Skikkeli«; og hvor uiaøat 
Fi^gttti for« AI Fovseg d«rpa« vitd« Itd« paa Vildspor, kau 
akrjcLk« derfriw tiaa er d«r alli^v«] tiukuU« TiLfailiJv, h^ 
man tor liaat« at kunua kuia «t kloren L}'fi ^T«r 
Fcrhf>ldo. «^«d daL« hrori do hidtil hai: vnroc aote* oilor paav 
Ikjunni^pLiuiur, bvonhio«FcfceuiUtiigtfr uffdodMlU iajtto- 
do ov^riroiUhi^ DAOdlirgr lAtd« laainieii iii«d do kriiAiv 
F«lbi> af bvilk« d« luv« tmtt omgivu«, og oac^ bvilk« da 
liavo »ua»l i PorlnadoU« lig« fra åw hut^nAkv Tid« Bcfrc- 
delftv. U«tL i di«»d TiJUdtt kaa Uet aflj>pi- n-n? lvU>uTai, mt 
Lap p«rD< et* de laautagende ovoralt, hvor ikkv det xoo^batu 
iDtd Sikkerhed kan lEodt^goreSw 

E dft fttl^jL-iide aknl jeg au gAm urer til at behaodlo Bi 
d«ftbgø Tilfttfld«, tuvdeDi Jvg dvriiuod >f O)« Woflv Oi 
DMa forbi^na meaet af hvad d« KorUttar«, o^m tidifgerft LhtTlMSKå UtmXUnM OO TMlUiDlill»tfU&i*T 1^ Whuditt 4l«tle Xnnc, ^vc AtMrta^H «^ freBaMiltet åtim 
Wbrrtud« til iku Uppi«k« Guddnr« og Mytakfi. 

Scim 4t «t' Lftpp»n>* dyrkn gaddonicii«8gt Twctn, der 
hk!*i9 te iiu>t 04c Md|Dnbcn<k lodllydvko poa M*snMt»itfrt 
lllkau, omuka Sarakk4. Uvad^orou n^eddtlcs, mt do2 
j m4D^ Um^Attåtr hw foørit og forvirryr arJ» u dM ikk«i 
« Jtodt ftt iy«n* flig Qogvo klw ofE bMUmt ForiKtilliag d«r- 
wo, fufrdfoa b«ftil« Natii«! o^ dsD Viritsooibedt dtr tilltfKgoa 
éHU guddonmeligB Vweo, ved før»t« (1J«kut let ku »fow 
11 bar« ««A tid«n Ugbed ii>«d hvftd «ltefb «r tf» b^kjeo^i, 
at BMQ d«r%-fd rn«len til hf ri al K n^jt«t før L^ppfrmv «tler 
dcn» rvlk^vimiim« &ldrli*9> rjerLiludtiniøEigC- Ser imui cffjtfr« 
dl, of«n«r min åo§ ikkt Ih te vamqiI^ Ll(h^ inelk*iu 
■«gcc bvnkf 02 KorMlilltD):«! tilbonDda vor tj;L<u hfd«arike 
Sivi J<^, d*t fivf»d«lf« gA> iKJi^n i crdnii bin'Br«d« Skikke. 
£U«r 111&4 mvi ikk« vod Et t»Af. hvAd d«r hot t>iiN i hwt 
bppUko MftolofiSldo 00 fE-') fortotiM «aiS4Takka, Dod-* 
«<ii^ kiMimf til 9i iKokc pAA Xomtroc, der varu tikted« 
«td Uft&n«k«i« FlHlft^l Elg hi-ftkikktdp doiK Skjjtbn« r«d, 
jin d«t b«d. ftt "frkftpa isiCQiiiim nldr"? Os DfiAr d«t 
MBAeeuda Side 91 *) ^ruilItB, ae BArMlkviodcn, umx buo 
W f^dtoi; iii«d tikt^d«vwr«rd« Rvtiid«r »^'»1« Sjirakia- 
Qnd, d& er d«it« ja »u largi Ir« bc v»r« nogøt for L4f>- 
p«oe dKftf^ nt dfl ja vQ^ntj iU4iD^«todi bUodt XordrosQ- 
dm# stt»«* fur «i uel^ngivrli^ Pligi for alk NttWkviiider 
til dMi NjforlMl« 4t t»rif»t:^ ESsrspl^d, nom dft fonjBr«^ af 
bade utf dctn i beckdce Sebkab. J« deim« B4f««lf;r»d ktd- ^ L»fip«n bedotafec Hrligiou. ±> 1£>. il (g. 156 J' FKJTZNBB, 

de» jo endog paa Færoerne« hvor denne Skik ogaaa er i j 
Hævd, med Navoet Noinagreytnr'), 

Til Nornerne kan jeg derimod ikke henfere den t 
s>kka, Bom Friis efter L. Laat&dinB omtaler S. 93, ( 
endfikjøodt hoo ligesaa vel éom Sarakka skolde være 
af Maderakkftfl tre DeUe. Her maa vistnok vsere en E 
vexliog eller Forvirring tilstede. Ti efter min Formet 
er det hævet over elI Tvil, at ukaakka er den Derkjærri 
som man ofte hos os beskylder for at bliese Lyset nd, n 
man med dette i Haaodeo gaar gjeonem en Der, og 
slukner paa Grund af dot derved opataaede Træk, og 
hvilken man paa Færeerne harer den samme Tale *). I 
den Derkjærring er vistnok ikke andet, end eo af de a 
Sjæle, som DdGD ae kunne tinde Ro efter Deden færdes i 
kring i Menneskenes Nærhed og derunder gjer dem Fortræi 

Et SUge Gjenga^gere maa det ogsaa bave været, i 
de svenske Lapper dyrkede med Oflere under Navn afji 
fblket % og som hvis Anferei etler Herre maa anseea 
af H^gstrum ^) omtalte Jauloherrs, Ti dette Jule 

■) AntEqvarJsk Tidsskrift lK4[f— 1R51 Side 388. Naar Jessen S 
fortæller, at Jer i Grøden sattes 3 Pinde o. s. v-, da har é 
en pao&ldeude Ligbed med de 3 Knive, eom etter BurcUar 
Wornw (se Mannhardt genn. Mythen S. 631 fg. faadlos i i 
ved deu Mad, der til visse Tider satlee for Pareerne, Men i 
detfur de 3 Tinde bar Sigv. Kiidal i »kand. Litr. ^. Skr. J 
3*ye Åarg. 2det B. S. 470: ea Uden Bue og Pil> som siden I 
ges ved Barnets Vugge, at dot, om det or en Dreng, kan I 
en god Skytte. 

*) Sammesteds Side 305 nr. S. 

3) Zeitsebrifc fUr vergreJrhende Sprafhfoi«ehung XI, S&l fg. 

*) SchelTeri I<ftp|>onia S. 105. 132 fg, jvf 100 (y4. llSfg. jvf fl9 
Jvt'. jonlo-gazze^ Leem Beskr. S^ 4S2. 

^) lieskrivelse ufver de til Sveriges ki'ona b^rande Lapmarker S. 
188 (g. LAPPBRMU HBDEHSRAB OG TROI.DDOXBKUKST. 157 

kftn ikke Tære andet, «nd den bekjeudtc Aaskercid (?: Åek' 
reiAi), der fik sit Navn derftf, at den bestod af oakmeyjar, 
som aenere tildels bleve til Troldkjærrioger, og oskamegir 
(alLer maaake rettere /iBkmegir), eom Odin tog raed sig til 
Jorden for saaledes med deDedes&kare i sit Følge &t hente 
de Levendb til sig, men ogsaa med et andet Navo kalden 
JoUakreid*), bestaaende af Jolasveinar ■}, fordi disse 
isvr^are ode om Jnteoatten, da man Tor at holde dem borte 
aHertil Beskyttelse mod dem dels anvender Skyde n, dels be- 
tegaer alle Hosdere med et paasmnrt Kors af Tjære. Den 
taakaldte Janloherra er da oatarligvis ingen anden end 
Odin ') (l, der Schimmelreiter), der farte dem paa *'die 
vilde Jagd", hvoraf man har gamle Beskrivelser foruden 
tndetsted« ogsaa i Eyrbyg^asaga c, 53 og i Nestors nissi- 
■ke Krønike, C. W. Smiths Oversættelse Side 153 fg, 

Et andet Slags Gjenganger, hvorom der oftere tales 
blandt Lapperne »aavel i Norge som i Sverige, er sppar, 
spparaj^}, men dette er klarligen det gn. iitbnr/lr, det 

^) ^"ilto. Beskriv, over Sillejord S. ^'f2: P. I., Lmui i P. Ilausens 

Ark^- for ^idevresenet II. STa' Om Falkrriemc hed det, at dr 

rede lopt ok li^g. 
*) Ivar Aoaen, LsDdsuiaaLet j Nui^ S. 27 fg- F. C. Asbjømsen. 

mastrerei Sytedsblad 1852 Ko 41, 44. 46. r>0. r>2. 5U jvf. Norsk 

Folkekaleuder I8o5, S. 41. 

■) A. K. Waitg. Segner fraa Valdrcs (Kriatiimia ISTlj S. i) fg. Otii 
diwc Joiasveiaar talca Jer eudin\ iiao Island, dog kim for at 
tknemme Uom dertneil, op^ uden man harltcde poa dcroa egent- 
lige Vffiflen: se IsJennkar fjjrtdsiigur I, 129, 21H \q. 

*} Om OdtD beder det ogaoa: bann hcitir — Jolnir ok rnr af 
Jiilni j6] kOUut). Fornm- sug. X, 577 (Agrip c i): hann 
heilir — JOlnir nr^VLatjicirdn'iRQ [lat afj^lunum 
Flat I. &G4. 

»j nuffstrOm. BeskrivelBe o. e. v. b. 'JOl jvf, IJfti; Lindalil & Ohrlinp 
Lei- IJipp- 13. 44; Friia Ijap^i. Mvtfa. S. liK». — Kti anden For- 
klaiJDg af Ordets Oprindelse p^vpt AhlqvJst. de Vesttinskn siir-\- 
kens kulturord S. 19L 158 J. FRITZHEK 

samme Vnseo, som eudou lever i d«D noroke og svenske Al- 
mae« Orértro noder BeonvoeUenie utborei), utbtirdiiiff, 
myriog'), og om hvia Optrmdcn iDftii kan Itfse en Fortæl- 
ling 1 Sognepre^t til Bode og ProTst i Salteo J. A. Mei- 
nicfaess Ind beretning nf 8de December 1687 til Tmndhjemft 
Biskop Dr C. Schlett^r tr^kt bag i B. M. KeilhaBs Heise 
i Øet- og Vest-Finmarken Side 218 fgg^ og en anden utrykt 
Fortelling i Sønnens, Rektor Erich MeinicbeDR Beretning til 
Bergens Biskop af 22de Oktober 1711 om hvad han bavde 
erfaret ander sit Besøg paa Gaarden Erstad i Hammers Præ- 
Ategjeld *). Naar lapperne, fiom det synes, have betegnet 
det samme Væsen med Navnet shjort*), er dette maask^ 
en Forvanskning af det sknrf, som nævnes ved Siden af 
ntbo're i det Uddrag af Stavanger Kapitels Dombog, som 
af A. Faye er meddelt iTbeol. Tidsskr. f. den norske Kirke 
, II, 261. 

Endnu et Exempel paa, med hvilken lethed saaduine 
Væsener, der vare GjensCand for norsk Overtro, have vandet 
Indgang og Hjemstavn bos Lapperne er.di^es gafitarak, 
som ikke er andet end def norske godvætter, g6dar ^) Segner (raa Bjgdom II, 31; O. Sv. Hansene BygdeCortæUing, & 
S!»; Folkevennen Vlll 0859), S. 465. Ogsu j fiergens Omegn 
lierer man nok endnu fortælte oid Utboren. Se ogiaa Isl. ^ij4- 
s.-Kpir I 224 fg. 

*) Riet£, Svensk Diaiektlexicon & 4B0 b. 7B4 a. 

>) Jernfør henned. hvad der iGrimm d. W^rtcrbncfa V, 2T52 findes 
om "Konz hintenn ofcn" og FortBelliogen fra Oitprenssea om et 
saodant Spøgelses Tilhold bAg Skorstenen i Mannhardt Boggenvolf 
rmd Rof^enhund S^ 40. Hvorledes man liringer denne Gjengan- 
l^r tit den Ko i Jorden, som den ikke kui finde, førend den er 
døbt og har boet Ifavn, derom se Prof. Sdiyttefl Ordsamlii^ i 
Skaml. L. S. Skrifter 1807, Sdie Aarg. 2det Bind S. ft5 fg- 

'} Leeros Bwkriv, S. 42G. LAt-rKKiifidiizuQisu« 0«i iicoi.iiL>aai«ikC?ifc: »59 TjHtiT; B^«n åerw r^tgA* J^tmntv eroor^k ^rauer. 

I M>Me PorbindpU«^ m«il «t PAb »KiIm« FDtCMU- 

Mrilft Va««a«r, pAA brilk« dH tf<*tde. stod |Q'«n^ Alkrt^e 
%* de 4vl<bie Tider ^, m VirkvoaihH, dn* burde bl Oj^*- 
^id |«ji M'Pnniitriift Handl M li|vond» «i|i Kiunriakab dni 
4Jftlli Tio^ Ifldflrdtho pdu »Bfln HIor uMlre« VdføH, ofl 
Irt i ^dw« Tilfirkl« Ixifld* lil ått e«do «( til dtt r)0<dr, 
tl^d^n« lohrpr Ifardlinj; i tivat, drr UMAii#it wra af j^øtta 

hr d^, M>m r^r m? af dermed, maaU« forvUøn onder vim« 
EWnt^ i-Npr Aftdr« I-'vnnltT, én nkMt tjene til nt liriojte 
BM dermed, Vt1i>JBD*lM c!eroT«r, fitr^i der cilJi]{e vIms 
{Vr«0(itr. dtr vnr i B«Mddthc af ucrvffi;n ]nd»iEt oc DyK* 
tiched ") 111 Ti^d TnilddttOMMng *f (rlkx IWTætvHtf) oiz TVold- 
éMtf^jtniai al bøvitk«. bvad d«r kesde tjen« til 0^lv)d«t- 
ma at d«rfa ffoe dl«r mdrvs Øfwktf. Baal^t« var d«t 
måé T^rd«a» »IdM« KuliarfolL bra Prater tilJiae vftt« 
tlii Mi ' HW * iHtr TroJdkar)#; off M>m i HlddeUM^Tftn den 
fMnem^« KMm Pr««tcr v«d at orvrtafre o^; udfer« en hf- 
Mude VlrkAOinbed paa to Oaai; ta^tP ai tiUrnJftAtill« Kollitfl« 
ftnv og fbrafo (in efes AM*eW, mk «r den Forestillinfi 
T»l oepp« endcD oddad blaadt vor Atniue« at en w^tp end 
Alnbddig land Preøt o^saa i denne Hen^eade maa vøre i ■> lirnavhaUiei i vr« ^itrilr S|iniff Ffi'ifl I*i1kr, ktnfli* kj-ndtiii_ 
>kBpr.fjfrkyiidl,fJri]kvn|{i, ma r^k UDnihii<lifivf,nt)i knn^t 
fnfUus iL WévierZi, V. 2GTT) va ilen, win iu i lieuidot«^ der&f. 
o^ile^ « *wrr Iffndntcr. fj^lk^rndr. fjnlknniiigrf marg- 
kvaolitr 

■> ^tadut kaUlen koi «i HaJilr (]iftid|jAli)> Jiaa '^tin cnrmrn 
i1i*«ratfr. fibarme.Mgnf kariQ^lnijintiktkLiiiraiiiaTnAnnirn 
lbf«s»f M. as ipftMk iQr*ntnid«ntOi &, encfaAbltiacnt}. 160 J FIITZHBR 

Beaiddalfle af fremragende Dygtighed. Som et Sted, hvor 
deDoe isEBT knnde opaaaes, stod tidligere PariE '} i stor An- 
seelse, medens derimod efter Reforma^nen Wittenberg ind- 
tog dens Plads som Stedet, hvor man i Nedgangsskolen 
lærte den sorte Knost «). Men jo mere det kom dertil, At 
Presterne i den frft Romerkirken lesrevDs Kristenhed holdt 
det for sin Skyldighed ikke allene at afholde sig fra alt, 
hvad der kunde stette saadsci Overtro^ men endogsaa at mod- 
arbejde eller nodergrave den, desto mere gik denne Virk- 
aomhed der over i andre Hænder. Det v&r ikke overalt, at 
man hsivde den romerske Kirkes Prester saa nær, at saadan 
Hjælp knnde seges hos dem, naar man ikke kunde faa den 
hos sine egne*); meo hvor dette ikke var Tilfældet, gaves 
der dog altid Personer af selve Almaen, der overtoge denne 
Tjeneste og indtoge Prestemes Plads som Indehavere og Ud- 
evere af Kunsten at gjere overnaturlige Magter til Menne- 
Bkenen Tjenere. Svartebogen <^ Opskrifter af saadanne Be- 
sværgelser, hvoraf de i dette Øjemed betjente sig, har det 
derfor endogsaa indtil den allersidste Tid ikke varet saei^ 
deles vaaskeligt at opspore og overkomme blandt vor Almue. 
Hvor megen Trolddom der end saaledes baade i Heden- 
dommens og Kristendommens Dage har været ndevet af og 
iblandt vort Folk, saa har dog Fiuneme lige fra de ældste 
Tider indtil nu været ansete for dets Mesters og staaet i 
stort Ry for den seerne Dygtigbed i deiana Retning, som 

1) Se ForbeUingeit om Biskop Jon Haldorson l l^akupa sOgiir II- 
223 (g. 

*) KavDSt Itar ain Oprindelse fra gr, yenpo^arreia, BOm i Middp'.- 

aldcrcn blev forvansket tU nii^troinantia; jvf^ J. Grimm d. 
M)-thologJe 3te Aiieg. ^. 98<) åudl 

') Hc Wuttkc, der deutsche Toltsaberglaube Ko. l!*fl- Et Ugmend*' 
Forhold som det her omtalte linder nok ogssA Sled 1 Irland. 
uirrck>a* rtcL>£N>cA« cki T^OLDi}COiau:t*t ik«top hw d«cn »ktJr!« vcm ju Ao4». Sam imo vd^iui itct Au 

b«rftUpd>te;g«rc (ruit«r» T^un). nur d« oøua ^m irotd- 

kynAy« tIII« ci^n •« frrjude »f ÅJffl&«o 09 fu l«v« pu 

diODi fWkoo&wi}, Fur^iif, Ai O« er^ fia riBiDftrk«a, for ua- 

Mh tt v«kke bija l*oreiitl]ifig<T o^ai d#TO ØT^ghad i 

Traldilomkaoét <}, Ma mt inaa o^ma «f da fiftml« hBriotkiM 

SknfUr Iif«poni ftf r^n gunle Love, ikk« 4llea« M tnu 

TtfftI« til FiDDvrn« oTler Finnnrten fot ved d^r randiagMi 

tM«rraainR M opoAA i(»rr« Uygtigbød d«ri» «Dd mui hjtn- 

su kmde lilegøe «ig« [n«a ^it^'M, at nua hoa døm øg vtd 

d«r«a TroUdoBi ^afed« xit cy Hjs'lt^ eller Dplynotug, Aom 

dH ijnxm «igipuJtgB«Qd« at fu. >'or at lvn> Trolddom. 

iMteUr« der, tut Uwifaild, øtDdt af sio Fader Ouar Tol*, 

ItowBoi til Flooørae, da Erik Dlodei« paa én Hejse Ul 

FiBwkcu d«f br>dL htoda« og derfhi tog htuåa mad 

fia for MMT« al laji« fceude til Æ^té^). Tit FiflO^f ban- 

wmUø ifi^cmcsd d«a c&nlc »ig, foc ved d<r«fl Hjwlp al 

£u lilbnfi 6fi UilMe af Gnden Frrj. mjiu Lun lifttd« mi- 

ttit*), Olaf Trvggiraioa t^ger k(f&x «fter ^In ADbomac til 

K«rte Ofl^Attlofi I:c4 ^a Fian i>m Fr«uitKloi36 llc«cd«Nr^. 

rm«roe vjiti^ Tore Dund 12 R4«pel»«, bom T«d Oj»lp af 

TrolddøiD båvdi; faaet deti K^en^ka^. at intet VaaWo kacde 

béide paa d«fm*^ Hvor almindeligt det tat at htanode ftlg 

d FiaatTas I dealig« Aiilifjt^xidar, og brcr l«(igc maii vtfb«- 

' - ?ble> dermtd, neifs do^ bedit af de Forbui mud at 

1) £(«fLUfl auluon kUeodu Ikåf tud« tmvdi i V. Uaniaa« Arkiv 
fair Skekvawaet n. 3M. 

n fieteafcTp Har 4. Utf c. 3L 

>) Vatti c 12; Laoda, 3. fi: 

7 Hat 1, »1. 

<) FUL II. SKV J1I SK {OH, 21S) 

aitbtUHar rv II tn'ia a Finna, fara til Kinna '^. jf i ?i fiiini^rar ' . ^-'i^] 
Rodes I de gamle Krifitenretter, 

Den heje Porestiliiag, man gjorde sig oio Finnernes 
Mesterskab i Trolddom udtaler sig o^aa i Fortsltingen om, 
hvurledes Finnen S va&e»« Datter Snsfrid ved Trolddom hårde 
tilvendt aifi; Harald Uaarfagers Kjnrllgbed, og endogsaa 
havde videst at fortrylle ham saa, at han end ikke, eftQrat 
hnn var død, kunde bekvemme sig til at »kille sig ved, ellflr 
Infirive sig Fra hendes afsjælede Legeme '^; og dermed hænger 
det vistnok ogsAa paa det ni^Jeste r^ammen, naar Seidmonden 
Rogiivald Rettilbinn er deres Sen '), og den for sla Trold- 
kyndighed hekjendte PJgvind Kelda, der omtales iOIafTryg- 
vaaons Saga, er el]«r ftjnres til dennes Sennes«n 9). 

Rygtet om Piniieroes store Tro Id kyndighed holdt aig 
dog ikke inden vort Lands eller deres nærmeste. Naboers 
Grænser, men vandt tidligen en videre Udbredelse. Saxo 
Gmm^atious omtaler dem som et Folk, der lagde sig meget 

-mt -\- 

fi Kida. I, 15. 2, U4. 

■ri Uii: I.N. 

'1 Borg, 1, JG- IfilcdeiforTfRiens gera finaiarar, fara at apjrja 

'f' øftA, w Ul Variant: fara d Finmark ok sjiyrja spå; <« 

>i; IM^-^ t^H ^ Iw: er iiia<)f ^cty A Finnmarkr «t apj^rji 

fj41dpftk¥Ji(iifg-y%vs4Tirt-. r. ua); Flat. I, iM>7. 5rt2.Fra.X,379. 

Selve Fortffillingeii lie^in ei' do^ af fremmed Oprindelæ, da det 
""MWmK%nf'fefeftl'^'Vtorp vedprfkret Flardk) HBartiiger, fortællea 
T.^ikke alfeae oai Kiri deti biore og liana Dronning, se v. d. Ha- 

gens Gcsamfttbcnfcuer IT, 031 fg. (iaær v. 451 fgg.) JTf, III, 

, LLXEII fg(^ wen ogsaa om flere BsierlanQske Fyrster, ae F. Lie- 

^'^Elroclit i Itartj^irnemiaiiia'XVI. ^'^ fg. ' Skiøndt det altflaa ikke 

er andet, end et af de mange Krentyr.' hfbrined vor gamle Hi- 

»turic er iidamykket, forringer dog dette ikke ile^daiiigen af; at 

SnLCfrid omtales som otl fluBk Kviiidc- 

*) Ileimskr. I>7. Tfi. (Har- s. Uirf- c. 2i» ^,): Agrip r. 2 (Fm. X. 
37rtj. ■ ■ - 

■) Flal, 1. 373 fg. (3T7). -■-- '-. - ■'.. ^ efter, og gav sig raegel af ined Udevelis af Trolddomskanst "). 

OmFiDDerae mSA det og«aA fontaaea, na&r Adam affiremeo 

i alt Skrift de aitn Daaiæ i Modsætning til de evrige 

>'orgea Indbyggere, eom han kalder chriatianiBBLmi, taler 

OJD dem, qni traoa arctoam plag&m circa Oceanum 

remoti sunt, qaos adhuc fernnt magicia artib'us 

sive IncaDtationibue Id taDtnrn prævalere, ut se 

seire fateanlur, quid a aingulis in toto terraruni' 

orbe geratur Tune etiam potenti murmure ver- 

boraiB grandiacetemariB in littoratrahuDt, aliaque 

mnUa, qnae de maleficis in scriptoris leguotur, 

illis ex usa faciira eunt*) 

Hvorvidt Finnerne virkelig fortjente at fremstilles som 
mere hengivne til, og mere dygtige i Udovebe af Trolddom 
end andre Folk, er det ikke let at vide eller afgjore. Men 
almindeligt har det altid været at Boge i det heje Nord 
Stedet, hvor i Særdeleshed overnaturlige VæseDer havde sit 
Bjem og overnaturlige Kræfter vare eller sattes i Bevægelse *}> 
Ogsaa i Finland viser man endnu og overalt hen til de 
nordlige E^ne som det Sted, hvor den sterste Dygtighed i al 
Slags Trolddom skal være at finde, indtil man ved at aege 
derefter endelig kommer til Lapmarken som den nordligste, 
adover hvilken ingen Mennesker opholde sig, skjent Lapperne 
for nærværende vistnok ere deres sydligere Naboer og Stara- 
beslægtede underlegne i denne Knnst. Den Dygtighed i samme, 
•om man tillagde Lapperne eller, som de baade i ældre og 

ij iflcauLUtiomun Btudlo incumbuut. Suco ed. P. E. Midler 1, 24^^ 

■) Jvf den i -SuhiDB Historie af Danmark 4de Tome givne O^'ei- 
wettebe af dette Skrift Side 53(». 

■) Jvt O. SchBningB Fortøg til de nord. Landea Goograti $ Hi. G, 
V, DubcD om Lappland ocb Lappame IS. 3S5 fg. ^1 &t V.Y ^^^^'^ ifvift M M \*¥V .«i Opr^^ .v\s* ^odi 


ftt 


tn-r:r**' 


doft ee. Bil* det» o» ^^^^ ''"w*t ft»"*' det selve Stt^« 


deti^* dbc6 det- BetT*' :^-^s:5::::5::::r-" Ord -^'^"'tle^^ 


St»6*' ^sander, »^ ^ ^^ ,^ lt» \I»\4e ibotel 
■ lig 6^^ dt \ividft det 
BaV' oft ,der 
bftt 


ki 


Jeo r^pFTXHu iirnjTiutK^ii OR TsouiooauKUnn'. 1«& lOD, nir d« foJgt« Lockdtt pu frie« Rcuor lU dUM Ego«. I f 

rorm hiT ii«isli( doooft Dost «d piaCWfiod« Lighed m\ 

Fiankn GOnil (m ttmmio Furni af ^nndr}, ikf leber isd 

i WdK mo4 Sjd ^u OftUidto tf Suivuigér, •g ~^*int*' 

bår« fomsa ftftn i tl*o on« t^od« tiUpitUM Sttns cl1«r Stng«. 

1 Forbbtkli« binMd >Uir nuiuko oøwu Gflodl. ai>iii «■ 

NiTD«! pu M Rf do ftion Tftode i rjtldoa« nwlUm Gud* 

bnndfrdalw ^ VaJd^r«, of liitnoli tur vrnrt N«rb«l ptA 

én V«nd, Tfd htw Drcrd li{e«r QAArdon Gjctinf^tad i Sie 

So2D, SUfkk« PrMUgJBld. Bcg^« diMo Vnnd« li«V4 ogttK paji 

d«i noniHA« Fonn af od kriluuf «ll^ tf «d GjioditUv, 

i^dcr tftor J<«MD I. «. 8. 5<> h&vdc SkikkciMO ai ta Ot/c. 

^Btorledndfl Iiat »i« iwd C>ii4ridR»fn«M GioiiatftAtr (A. 

^Bolu Jor4abo9 61; jvf. 64niio«t»d t Rorrs Sog«) og G an d i 

^%flb So^a p» F«C DodroBommke ^DN.1X,399; vu^kro* 

hv«i GobD), k&D j<« ikkf hv uogpQU«akg. Ed Afl*4aipg 

^■T gADdr er ii«o<1«yali^R VfilkyridDMvii«t QaadDT D*n 

ÉÉSinit BHydninf ■! gandr har }»yog«aAfundM iJflriniiD- 

foAdr, ved hnlLct \I4trjU. jæ »er Oeeaon Utoga«! apdtr 

I^J&IMh 8f en JopIpd (miA^Hf Ar) omgivenda Orm *)1er 

^^lajigi, ligviom H«rr Mikkel al Od«iii« 1 hiQ« S Bliufttr* 

fc«r, odgivM af C, Nolb4«h, 5i<lo I43i"' vgor om DJÆV^leo, 

at haa [i tin BklkJulia af eo Orq) var "smidig »om «a 

^^^^ (a:v«adr). 

^^^|Paa M tfikell Und<ag«h« asr, AOm etrax rkal omhaadki^ 

^■sdM derimod Ord#lG«od aeppe brust om Lapp«rQ«i TroU- 

^4oiD ttr P«derCi4ati.en» Tid» fam T&le (i hADftNur^aft Be- 

tkrireUe Sid» 132) ont, at de gjøn Gaa i*^ dorlU brug« 

Ganflnar, M<n d« kar« gj^cnte I «o Gaaacak« eller Ganhjc« 

«fi«r mifi MrDiDg ligger til Gniod fer alt« tivwl mao ftener« 

fe^ fiuct bare «IUr 1a»» derom. M«o d«iC4 »lenunvr kito 
H OT<r«Q* oitd iko »édr« t^crtnUiiiff ora L^pemea TroJd- 166 J- KRITZNER 

dom og deres G&nd, som vi hftr t det af P. A. Miiach ad-* 
givDeChroDicoDNorvegiæ, hvorfor det Deppe kan aDi«ei foi 
faldt overoDStemoieDd« ni ed de virkelige Forholde, men 
heller maa aDiagea at grunde sig paa en Miafor^taaelse. L 
Ghronicoii'Norvegtæ Side 4 fg. er oeialig gandua eller gan— 
dius en uren Åand, hvoraf de betjene sig for ved Hjælp a/ 
den at udforske og forudsige, hvad der i Fremtiden vil ske, 
Ira ^eroe Egoe tilvejebrioge hvad de eoske, og paa vidoo' 
derlig Maade i lang Afstand fore skjuUe Skatte frem for Lyaet; 
ligesom saadanne Aander efter Beskrivelsea ride afstod paa 
Uvater eller Rener, paa Skid eller til Skibs, over hoje Fjelde 
og gjennem dybe Vandp, ogsaa i den Henaigt at bereve en 
Flende Livet eller for at belejre en fieodtligAand eller gao- 
dufl, og fiaaledes gjengive det Menneske Livet, som denne 
havde dræbt. Ved Siden heraf sees af den i det hele taget 
temmelig uklare Fremstilling af Sagen, at man ogsaa forestil- 
lede aig denne ^aaledes, som at den onde Aand selv kunde 
iføre sig Skikkelse af en Hval eller af en spida Pæl, Stage 
(lat. sudefl), og at ved Sara mensted imellem tvende vaadanne 
Aand(^r den ene i &ldatnnvnte Skikkelse kunde gjennem- 
bore den anden, der havde Hvalebam. Men ved denne arene 
Aand kan, som det ser ad til, ikke forstaaes andet end et 
Menneskes, især en Troldkarls Aand, der i Ekstase forlader 
Legemet for at gjere en Fart som den beskrevne, og hvad 
der paa ssadan Fart vederfares den udfame Aand, rammer da 
paa en kj endelig Maade tillige hans deraf forladte Legeme '). 

') Paa uuuLiD Maade maa det vel forstaaes, oaar efter Sigr. Kildab 
Fortælling i Skaud. Lit. S. ijkr. 180T Sdie Aarg. Sdel B. S. 454 fg. 
Lapperne udvælge hver ein Een til at Btrrde mod binanden — 
hvilken Strid sker aaa at sige i Aaudien — og d(m Lap, bvit 
Ken eUer Paseevara (jvf Jessen 1. o. S, ^) overvindes, da bliver 
saa syg, a( Jami - Gadzcme i Doilningcniea Land afhente ^k- 
ten, hvis ikke dette ved Offringer tit dem vorder forebygget. Jvf- 
Keilhans Iteise i Finmarken S. 218. ].4l>rKR?cE^ iiT:i)F;3ja:i» dv TmuuHvancuBcvT. 167 Sh^t FortetmoQ «i^, uFiftotn« »K kalder cuma- 

låod g4iidDs 9\ktt s^vdiae, or OMn dvrrtd k&odo 

Mlce& tH at iu»< Ordet fi^r at tilliøw doxw S^ro^. ua 

oofta dog aJ allvrvd« infArt« Gf acido til at forkdut« d«iittft 

BT«d af lum er fwt^t om dcrof Gatd^TroU- 

•ff twiler \k\9 Ma «jeiK!oaiiieligt for dkoa, at idmi iiu 

Si^i SkyM nknMn hold« dvrpaa. Ujøkdigt ookvr dtt 

Itr Lkk« alUat blandt &'ordtB»D^«n> «]l«r NordnrtrmaiMror, 

finder noi^ nidd hin Trolddom cfd«3i ]3«tt«Tn<1«a toMmt. 

if Udgår« ar AU) Dff'jtMbo My(li<»lai:lr S JtCIA anforer Erøin- 

Jacob GiiimiD vt Scykk« af Cjdliolnin« Ak^rnnft |:t. 1064, 

i d«r talea oia, ilt matcliok treodo al tt}ero t*s, per 

ckaractfrao Dtfaodoa ot icripturA«, åt CAiua deii 

L »CD å* brijgf ad v^etigation«« saaa, og hvoH 

nod^r Foneg pxa at forklor« gi^, hvorfor dertil netop 

d« bru^ø« caAQa, til^dit ]rtlr«r. al Uu ikke »kuldo 

uAg»t dfiritnod, om inaa »ning, dot kom doraf, at 

na it calain:u4 h«bitaiion«* intfrdum malign«- 

rso spiTitu«n »om. l>nto &nfenr h«v Qnmm eoca ec 

St«d, Kvori Hainra flUi TroldLjffirriojjers Eidvn ['aa Kjepp« 

ÉKoatdkafte (Soplrjn«f) dad«i omUll, og vi«a«tJg m«d 
Uon aiiigof«! «r »an Jig« Wr^Uiyvt til at fromhfcvo 
|iaalaJd«ode Litfhed. aom fiudea m«IUui kvad iJrnan 
* Forfiatpr Sw *igw» og d#l alCkronicoD Nc4v»gitt aa* 
ftft«, [>g det iki« miadf« i Ord ecd i Sag; iiogot aoio «r ma 
in<f«t oBicdrfl At undm oirer. AOm der vietaok er «i nwt 
ShtgUk^b iiwilnio Plnfjemes Oand-TrolddorrL ug Troldkjier-' 
af ltid«tt. Da Ligbvd«r m«1løiii Ordaoo i Cbrooj^na 
cgi«, og Ik>* Goil. AIvtrnuB, boiu j«iE W for O^odU 
ciaa Ar«mh«Te. er«: I) de phHraclflrea nafandi at 
Ipinr«, brorv^d maicficl g^rda »ig dan n<«t, lem de 
til atso v«ctig«tia&e<, og 9t>m bnv« lit tilavarando 168 J. FEITEKEK. 

i de cfltiD« &tqae cerTin« (ormiiitt cam toris et an- 
driolU, DftTJcnla etiam cam remia, hvormed den Ru- 
oebombe var besat, hvorved den lappiske Troldkarl ægte 
at frenibriage »in Ekstase; 2) at canna et calamuB 
habttationes iaterduin nialigDOraia spirituum saat, 
hvilket svarer til Ordene: gsDdio ia preacutas sudes 
transformato i Chroa Norv,; og 3) Ordet canna, der 
falder eaa nær sammeD med gaodr« gandue, at wma 
fristes til, om ikke i be^e at se ,det gamme GroDdord, 
«aa dog at uDse caana for en LatioiseriDg af gaodr 
eller et tilsvareode Ord i et beslægtet germaaisk Sprog, 
hvilken faldt saa meget lettere eller natarligere, som ikke 
alleoe begge Ords Betydning, men ogsaa deres Lyd falder 
paa det osrmeste Bamnien. 

Naar det 1 Chroo. Narv. heder, at Gandas eller Gan- 
dias brugte Hvaler, Rener m. m. til Befordringsmiddel, da 
maa dette, efter hvad der fortslles om, hvorledes det i et 
vist Tilfeelde gik til, idetraindate tildels forataaes saaledea, 
at den antog Skikkelse deraf, iførte sig deres ham, likL 
Men dette er au ikke andet, end hvad der ogsaa fortælles 
os i Sagaerne, og det paa en saadan Maade, at det ikke 
kan anseea for noget Lapperne saa ejendom raeligt, at ikke 
ogsaa Nordmænd ligesaa vel som de kande saaledes fare i 
haoifQr som hambleypur. Hvor der fortælles om Ha- 
rald Blaatand at hann ban5 knngum manni fara i 
ham forum til Islands ok frels ta hvat hann knnai 
segja honnm, tilfejes der: Så for i hvala liki*). Her 
siges det nu ikke, at Troldkarlen var Gnak eller lappiak; 
derimod sfges det udtrykkeligen, at det var to Finner, som 
Ingemund sendte *^eptir hlut sinum^*, og som Gk Rede ') Heimikr. 151" (Olaf Trygras. a c. 37). p^M d«ft, tfUr al d«, lDm«ntlig p«« fasint Mud(^ vv« 
Iwoui« 9r<r til lalmi 

Bhuidt LtfperiM »tud *n Tiuldfcarl, tom i d^rt« figM 
Sproff, i to miodiio fmvt, kaldt«« ooatda, i «tiir Aa- 
nela», Uanak« aodfrk^M wdetdorioi^d Uaftdc NoHceiad- 
d»iK. bo> brtv dec i Alnuad«l^ttrd ftt^aiAi for vm Sb^iu 
aU>T nogvt QtilbipHiffl, o« ai Htnd ftmv bi^ «f mad Trold- 
do«, «&a at diu« dj^ro« ov«rlE}d(« til Kvindør *), t^o iM- 
daa Kviftde, af tirem man loi «iit s(>&i, Laldif^ i Altuiod^ 
Dllud rdlva«), ujE dm mac j^nmr iraikriie, ■(. Iinn akold« 
f|«a tn (lodt, na knoda det Uka vH vsra aad*rlpd«B, and 
■i jo b«adB» kuciil o^ tijominf «kalf«dtf h^dc ^n vU Ab* 
«««W Uror bua og h« nd» Ujoraine oaiaks , finder 
maat otfn Eraodr Hkr Phtr. gaadar ii»vnt, Saalodoa 
TMutpQ 29, bvor dir ved «på flaoda, miu vOJvftn su. 
ma foriUaM d« O^I^Miuiflvr om ahjciluTiojt. «om hoa ict}- 
tettad« viul dft gaadar, Kom hun vitci (ViiliiKpa tZ), JvL 

■j Derfur hckKDcJ« Q«ua nadaat miu uuuvi. Jer «u ou UåhiI 

■ai^r M|^ [ti Boftv Udf.) ti- 3>>3'> bkfAi maunosl^ ergl 
Taii Cl T. OUb ».Sai— nar (L«1|C. af ]tfi») b »1. raf«kapr 
B>fbam< i- & 1^>; liipibini dAr Chi^a- Norv. ^ U»ta1«i dCT* 

*i MMikv t^lT« kuode v»ra as AUcdmng af vALr, og val|aldr 
Tftffanuk«'. 4. Kioi fane« fTolvdH ioJetiuIdc^ dot umme tdlf 
der tnlTa. 1*1 kuui t«r ii^l uu^Et^. li^«! i dnt fiilgrDJir dcil 
ow haadlai, at tum U|«ÉUtal »om de lappuk« IVoUmwuil biugte 
Oft 8laT l£l d«nBcd at ilia poa on TroLdcniain« fbr taåMm at 
lirtngv «c I Ekittao. Vur Q. inhi Dniwo (Oni Lafiptind ark 
l^appatw & "HZ Aan.) aigof. at ginJr do^ ur dm Kjep. una 
aeiAL.tDa bru|fr rul CdtrvcU« af lia TVikkhkmUtuut dcU uir 
itaa Ky^ hvaqiaa TnJdbvLndi^r rjiln, iLa ip-umlnr årtut ri|[ fer- 
wratliji paa, linJifitnMattodM t QlflUnlt>j]C uu^lur gaudr. Man 
■UD "r "fl af Forfaoldot «r> >oin af iltuufl AfbaadEiDf iJ )mié 
BB Ikiv twignr« dto ■amin& um deri rr udult^ Mad gandr 
Lapporoot tiis lUf d«i ^tn- Urd fan aldAka ictoc u flår«. ]70 J. FRITZNER. 

Soph. Bug^s Udgave af deo ældre Edda S. 389 a. De 
man hellere skulde vente spar ecd spa gaoda, foretrsk* 

ker jeg dog at ]»se spagaridft, dft MeniogeD bliver deo, 
at hun saa de gaodar, som hun havde udeeadl. Tåre vidt 
omkriDg ; hvilket c^eaa eyoeB pftsse bedre, naar man ser hen 
til det felgGDde Vers, Mea saadaDne gandar havde ogsaa 
skaffet {»ordkG a Li)ngunesi (i Grenlind), da hun lét 
illa i svcfni, men fik DJota^draanis siaø (uden at blive 
vakt), OpLysDmg om, hvad han ønskede at vide. Ti da han 
var vaagnet, og Sennen spai^te heode, om hun havde set 
noget, svarede han: *'vi5a hefi ek gondam rent i nott, 
ok em ek nii vis ordin ftcirra hluta, er ek vissa 
ekki ådr"^'). Hvad hun saaledes gjorde og erfarede i 
Dremme, det samme segte Troldmanden eller Troldkvinden 
at opnaa ved at ^ætte sig gjeonem Trolddomsmidler i en 
kanstig Ekstase, noget som Nordmændene betegnede ved 
Verbet sida, og disse Trolddomsmidler have vistnok ba&de 
ho3 Lapper og Nordmænd i det væsentlige været saadaone, 
Bora beskrives pna det omhandlede Sted i Chronicon Nor- 
vegiæ- 

Naar der paa disse Steder tales om, at der udsendtes 
gandar lor at indhente Kundskab, da stemmer dette tem- 
melig nøje overens med, hvad der Chron. Norv. S. 4 neder- 
ste Linje siges om Lappernes prophetæ [a: Troldkarle), at 
deperimmnndum spirfitam, qnemgandiDmvocitant, 
malCis mnlta presagia nt eveninnt quandoqne per- 
cunctati predicent, mindre derimod, som det syn«s, med' 
hvad der Side 5, Linje 15^19 Tortælles om en Troldkarls 
Ded til Følge af hvad der var vederfaret hans gandius paa 
dens Fart, da man nemlig deraf maa slutte, at denne 

') Fi^stbn^ira s. fUdg. af IKÆ) a. 96. L«rf ftai:« ftci«MK*ft oo T£OI-i>duiisiil.%ft. 171 


* |Attdlm& IM hAte vastl huu og«a tf LofE'^niu udUn« 
SJbL Alere oronEuiUAinwod« hcrai«d «yiMS d«i v»re, 
(uuur <kr l Didhlu m^a S. 304 Tonicllee oia OaUcm. 4t Uuu 
hrotrAi niun flflml og ilcrpcu rnr ul»l#d «i>in drvki fo* ftc 
itdolagg« »ia Ucunk (')ttiid«r; ta«n ron^LBo^Hi ex hm i dtt 
«vhg« 4ftft ^vcuiydic. At Jfif ktw Ji(la4 kui bjflf^ dorfM« 
naor maa ril *t^ KuudiLatf om d« Fi>rftt4il]iag«r» »o» lort 
Fflik 1 ^nl« Da^d ^ofiJ* sig om taiujan Tralddnnp, og d«bU 
ku ii»n jo MA »og«l iDindfi^ paaiv^o, Km Mo F«rtal* 
IbgM «r bcout TrA iyi^»kr Kitdtf m gnindcf tig pMiydsk« 
Sagn. Bvdfe ^^ps ton i^rt Folkii ForoitiUingQr i^«Dgivii«t 
I Fort«llui£ta (hriAI>j6C& ^, bie« frwkoji & 6) om, hvor]«d«« 
ik4 flik lll, ^ Trold kvindorof* El«id ok llaingloni pa« Koc- 
gem« HAUd^ns c^ H»lgfw Bi-^i^rin^ »ikuld'- ^oie Vind Gg 
U*«)r kv d«rT»d ti ^tukriogf Frid|)jor og ban« t'olk ita 
dem mjt« lilAaie4Cl)r, iittd«uji d«cic« d<riaod iilvjfer«ttft- 
ni fn toitwHiDg«o vu) TrvLiJk4irlf;uJ Chiuit. Xun.. aouj fr^ deu 
om BånUd Dlaaun^« TroldknrL^ for«AATldt,aorn<lbio idim b&v« 
PMFcl vtrk«l«S« bftmhUypur« medMisUeid OjjUatfiglCini kun 
kddr? M&lvik«. hvor dvi fr TaI« om den.** ViiLøomlitd eom 
tr^llkontii. lJ«t b^d«r i»ti|}lg om dHo. at dEi «&ae« *oeii 
i» koQur »Iild4ftd* ptiu Rj-ggøn af «u Rt&|, hvcriittod d^ 
bro de Uavdc %«r«l viiMig« baivbleyitur, luuilo hav« 
IkM rlUr vfl-rti i livaU liki. Og oaai da ikke tilde bava 
«aatd>m adv 1 mec ne^k« lig Skik k«UA, møn kun daUfr, hm 
^IU«l4c d« hnvd« iført atg. Og dog kunde de forsaavidt 
tagoM tov hainblvy^Lir. sou do til bamiiic Tid vtur fan 
fo Scod«r, lOTB c]», niedai* d« red« |uui llvalMn, do^ Cillig« 
måt pM S^idbjailtfo, kvorfra de fajdt uod, aaa at 4« flk 
Il)g^n tmkkct, i *amn:« Oiflbllk *om rriitJ*^ ramni^do 
dan tut DHd ila Fork, u^ Kltidu gik i>t^r dvo »ndtu» Itygg. ITC AVimSVBK Hermed har d«( sig v«l au, dit OMO i ^uo\t D&g«, 
4||Éi»in eainu i rore, ktr fomttlM vig, At &«e«q kuiitl« gu 
til |>u bigRO Mudcf, I dti tM T^lfTifld« kim« Troldkftxin 
«ti«r TrolJkrindfn sig ca fra den ffienne»åe]ii:« fifrrsKjeillg 
fiUkkeUe.Of^ Hev d« hiinible^pa i (-gi*iTtJigFi>ntajLd: \ U«4 
&iiil«C TIlMde gik FWen for vig ttéon ludan If»rolu> af m 
fmucnvd SkikkcU^ men pu den Mud«, at tt Dyr, M Htto- 
aeak«. »Ikr tti^ot ea IivInj Tnig ttig«!i lEl M v1<le pu. Stft- 
dan RiJan kiililira di gAndTeiA. ligesom i1«i dvrp«a Hdendt 
V«ftM)k4JdiM tri^HH^a. kveldrt^m mvrkrt^B,t«ciriA«, 
wiii og: bttmhle^p«'), ligevMU i fani« TUf«ld«. MfQ dM 
v«r dog iikv allrau Tn>Ucii«nd rlkr TtoldLTiftd«r. i den 
BftydnUig, hvoh Onlei fer ur bnigi, tofii man Uraki« iig 
«d& pu »andf>Q F&ri, saulcdee aom der i 1^7'bfgajft ft. «, 16 
furlAlht olu Geirri^. Pak litncndo Mnndi* C»r<t«d» ogua 
Valkyrierne tildeb i Odin« Fffljn, m«n daU ogiu Dcfttfi huif 
Aorenel, eg eadegonkeltvu; og nAor der er Tale e«,fttt'd- 
•Tvren afTrolddem flk »ndr« Aander til at udfore mt Ærio* 
«!«, da luir dcrvDi! vW.nnk nnrop vntrvt tntnkt put diKi*. Hltir 
pu aMede MenoMkvrn Sjpic. Kn Arrijdniflg 1i«rAf »yMa 
eøna ligge i V^ltupa 21i f^., hvor V51tcii »rr ikke alkne 
cpaganda, mco ogaoa ValkyriiT, hv«(i ctjIch dk»e to OnJ 
»kallA feniAa«* *oni Beteanelier af to fonkjelllf« Sla^ V»» 
f«ii«r, eller heller ved cq PimlIdL(.Tnc i Uitry'^kct cre miUe 
Ul at be^gne et eg detnume^ Om eo PrcmmaDH) af ^e<J* 
Aftuder til UdfiirulHT af sU Æs'inAo ur dflt tpI ogma al for- 
■caa, Daur dor or Tale om at »itja liti ck vekja trQll O Su kuAilc man offi^ mwr Yetlg^ 1. 1 Koa A, VeuøfiC L 'J Rptl 9 
Bi^ dm dca Gvisdfi, Mm oian beekrldie fur at ridt a (luicgrir-du 
lOftLaråt tog lefeflur|»>, altsaa i iXn ineniicifeeUfe UlkktW. 
al kan var i trc>Jli bam. 

apf *)' Ti vrd trdlt kan og»M forKU«r> Gj«DgAiif>rtt, drr 
tra «éi »i twréta^ naaUd^A ton d«t mth forM4«ui, ukat d«i 
1 EyitfggiR t, c 14 ti«dAr «l yxo ^cir, «r pur<>IIr vnt 
tkiiD a (D«ttlt£ ti) den D^. bvon Iiaø fmt iKcrarto) ofi^u 
IrOl trifli (^: tadn« ArirtUL)« nk alJL |iAt fé, «r ii*r kom 
df> t^ArvUft nrdUc ok («f>ti lU bana. Valkymm« «r* 
)0 i limodCD hHkr ikk« andet rnd Ujcn^ngerr, os »m^ui 
Franuniuicii »f d» c<»d« (ffN/jo^iafif/a^ har jo vntut i Brag 
Rn dø øldftt« Tidsr og (aagodUom h{>Jt all« Polk, Kvold- 
rtOar (Utiøakv. UjArvarftiiu 15; Kyrb. k ISi jvC t naht- 
Ura. nahUita J. (irimm DM* tOIQ'^ olhr myrkriAur 
(SarluiWla^n4 20) kaldirfi diw* Vin*piiffr, fonli d» ikk« 
tår« Ulla paa sJn Tard, fernd d^ wd Afteni^n« Kojiim« var 
bkrtt milrkt; Ci^aridar formtiklli^ aom aaadaan«, iltr1ijeR>- 
lifla (tftiurdfat o% åer gave sig til al ridn hiiADm *> (Efr<- 
^nSt^ «. r, 34, G^}tti^•. c V>t trOllndar (Kiåait. 2, 30 
T« i Ny Qol. Knst, 3) fordit Mini aikr«df bflinerk«^ do 
fideivdv ffhn uiUl '1. ■> Btrg. ± £. s, «|jH, GtjJ. Si. Fnti^ 5^41 LuJia. i.4: DipL 
UI^ t. SI3 (F. JobumKi DIii. Beck«. IV. lSt|. PJ*l II. 4kt>-. 
4fff» Af T*inn. t vn. 27r» <*a!iii Frisbin STip") a(irt. at dLtW 
idwde i dcc Uaaclgl at tiJaAi lig Oplrtoing om lin tilkoouuoada 
hk^bnc rUdt om. Lvpilfd^i num i d vui Tilfa'Un ikijklc gao 
frtw. I dm nj« fiiiUtiiMt^ Krixt.mtrAi (\ I. II. 3^t o(p»fiei 
l-éliiBlvr at spyrja 4plA^a (v.l1ot\t%A}.og n^Åt éer t det 
Ml«a4t Uk« uui |»oit er frcima drftuga u|fp ■>( tclcja 
dfa hau^baa, na tør n«» v«4 finUiti>. At ntaii hpt htir mi hti- 
Aintht VTttt bvortedo dec ;^Lc til. nur mnn ud u<lø for at 
•f>t|a Arlaaa. nf %i dviabtfir «^a batJifbilar bcv ir det 
WK«, trni tnad «Ikrt i itenna Korbini1f>U« kitEiI^ ir^lL M^ 
iTict 1. t. 7. 

^ Thto]! (Mte or i«l nfc&L naJiT dvt I rtrtttf^liigcn om Otkrudea 
1 -V^mt hmkr. OTOr lULpJ-W », :£i'J bwlort hvor d« kwu Sa- 
deko paa TajE«!. da nu tt Muonnb« dø paa Ctieblikkol. 

*) Jvf. ka»lla sér 1 IrOlla l«ttdi anila >> e.S3<aid«eo< iSJa- Naar et endau leveade Menneske var suledes ade at 
ride, kom dette dog ikke altid deraf, at det aelv ved Trold- 
dom og af fri Vilje havde sat sig i Stand dertil, eller gjort 
eig til troll. Det kunde ogsaa værø en Egenskab, der en- 
gang var lagt eller kastet paa et Meoneske, og &om det ciL- 
felge deraf maatte bære som en Lidelse, indtil det muligvis 
knnde blive befriet derfra. Herar kom det vel, at det ikke 
altid aasaaee med Famme Strenghed, naar nogen blev over- 
bevist derom. Medens det refrnedes for libotaverk, om 
Qogen fandtes skyldig i al vekja triUI upp, varogsaaden, 
der overbevistfa om at ri^a manni eda bufé, underkastet 
en meget haard Straf efter Jons Kristenret 65, hvori det heder 
{ȁ skal hann eda hana flytja a sjo iit ok h5gga a 
brygg ok sf^kkja nidr lil grunna. Mildere bedømtes 
derimod dette Tilfælde i Eids, 1, 46. 2, 35, hvor der si- 
ges, at en Kvinde skulde bede 3 Mark, naar han ikke knude 
rense sig for den Beskyldning, at hun riAi manni e^a 
t>j6nam hans, og Borg. 1^ 16 heder det endogsaa om 
hende: eigi veldr bon [)vl sjcilf at hon er trull, men 
skjeudt hun desaarsag gik fri for anden Straf, skolde hun 
dog remme Bygden med fuld Adgang til at t^e al sin Ejen- 
dom med sig, vistnok for at saaledes Bygden kunde blive 
fri for de Ulemper, som hendes Ophold inden samme an- 
toges at medføre. En saadan Ulempe vilde det jo ogsaa 
været, om hun var mara, og i denne t^enskab eller Skik- 
kelse red snart den ene og snart den anden i sin Omgivelse; 
Doget, som tnaa for kort Tid siden skal have troet om to 
gamle Kvinder i Kvelds Sogn« om hvilke man sagde, at de 
havde muruham^). Men om end Mennesker, som vore i 

benh. Udga\'ei] af 1^0). Elds 2. 3i% kar i TexCen (ttJUkona, 
hvor Variantoa bar trOLlriØa. 
^) Jvf. Mannhardt gertuanische Hythen S. ^. 
Mtu TilWdtf, kun^ff admbs imn hHtag»l»«iV»nliRa mnil 

ni«;, wni tilUird*» TroUktind^u Gf«rbM nfln Itv^ der for - 
Uriln i Eyrli^^a b, i*. 16^ u tiun r*å OvniftSf lil dmir. 

D*t var T«l »i^faa vvd flt ric« N*anoGk«r. At Odio o^ 
hm* Vftlkjriif tiifr OjtcKOBEor« nn^cr 6^r\'% IUjmis put 
OurdffDø voldtn ^« leTmd«^ Død, tlltr ■< diMo bWv ijieb 
p» Lo^iwnt allm- SjntI ■) MMl«>iQ£ som dir furtvkl*« 1 FI6a- 
nMlu f^. c 22, Ejrrl>ymQft «w c 53; cf U^ doDiu T» no 
nu rd forkbro »« d«! ITdtiyk. idau »toodom Iior«r, ftt 
FadiIpd (o: Odin) rutvr dm. miid i^rn iurKimot i Hovrdfft 
Han con duiv k^m lor at bvni« do UTaado mvd dg, caa 
W del «xiaa iii«d U«ld »ei^kona* Mo Drrb ifblf*c YufL 
& c Ifi f^fndu åiUMé br al hf^nt« VanUndo lil hfQiile tllar 
dnrtia ham, om hao ikk« kuxid« taa hani mad «ig; nogM tiun 
fcar «o paafaM«ød« Lisbi^d med, bvad der fortitlUa i Chroti, 
Norv. &^ o« «fl l^ppck^dr, vom plDdneJig faldt »lokald 
Dg "PRAT Aairdni. men AlJi|[utFl aflcr Kipficnira e|i«t Si* 
gvnd* Uikoii'aidiid, ia<l & naodi* euaJorum d*|>r«da£a, 
Iii;c*o(D det Ofpaa brtsllu. at d« v«d TrolddomakQmt Bk 
band« tilbade. 

Om Odb. d«r eftfr Soorra Edda I, 24U rid«r lopt oi 
I5|k tiit««oiii d«t tflionia «(Ur Urifiakv. UjJrv. 9 Proao «t 
THI^Mtt mtd Valkyritrtw, maa vet for»4aa» livad N|al» t- DvrUx tkaUUt brar dui> tam ikke huide lUdkamiH, kuti- «]g 
iii paa Jm^b, brcml øaa kaado InJw «$» lordl de fldoodv 
kTTL btfjm aop« i lA^aa; »r WlUc Dnkr. ener IttMot^ &. £!>3, 
r Im Ltanl i Kftiana Aridv n. 371: Jtf. Orimm d, Wørttrb 
T. 44Se B9i4er0rdel! kaJvbtthf^ DorcaFart <anJoi* c«*aa an 
•«rb«Uci> Oncit«aticd*r, 'mmr luwt UaodofaU, i« ■■■tabu op- 
ftmpd« Hb-r frddbMlft mh «fjc d«nyMr. dM- ferttfU« 1 Njilii c 
llHi Fotni, a O, &B: o« Smitbi Kntor 8. ICO ^. m 
j ruT2u;a c> I2fi fonalie; om CO Mud^ mas wa rtdft bcrti|t Af«u4 
|XA tn jtTftA Qv»t m*d •« InaDda Brmad i UuLodfti; ligi^ 
Hin 1>U3 CiMi i dcQ tydrlc Folketro er en "Sohimin«^ 
iviur^ *y Al butbRdbrivH mid »vftrtr tvm bik, er ikkø 
At BD^rM ovtr, dji bu oh«r KHsUadomnitn« lBd(«rtEflO 
hleiiltfieorv4o» ned Kaotic«, dfr jtTsIifcn tnnklc« Mtt eom 
« Bla«iaifjd. liiEc>oiii niui o|E*a« du kim frni buti; Talr ooi 
"»»ur« f"ai»1tu". Kj heVtt kan J^rfrn o|>MU noffrn Br- 
t«ak«ligh*d, M ban her ikko hv Dac«t Føls« »I VjUkyri«r. 
'n åtl bar baa beil«f ikk« i dvi Stfo om ham, »oi «r op- 
bevar«« i Sttga Bikuiwr Guthcniii ok Iukh c> 20 <Forn[n. 
IX. &&; Konu^ga t. KriaL 1873 S- 237). Uod«r%m 
dH af ad, at dft i Njåls a. c. 126 brakrvroe Syn kald« 
gacdrciA. Hen d«lt« var uu crogiuig lil«tet va lititiiailtLtg 
BøDJFviuii« paa «l den Fan, tom ri>r*io||M af kveidrido' 
Og dA Udioa Fart hrr i UrvndeD vor af imutdv SU£*« kundt 
deoae ufpaa huldr« med Miinm« Nava. 

Efteral OJId var blvirn til Fandm *), furuidrvOtfK oa* 
torifgtia OflSM ForvftiUlnoeo om han« Fal^ Buikafr«iibød 
i OrwviiaiimiK^lfae dtrmt^. Odrø buntede abe Irofaåto 
Dyrktr* lil Valbala Glvdr. FantUit de u^dfllf« lil BeU 

TMlfU PtOe. OiJJ[) htvd« (1) AIDV Lt:^>^f;«f« d« nd- 

vm^gU, d#r ftJUfftd^ Nr hard« ugM Sod« i VAlbaJ, men 
on TW ode paA r^rd for at heutr aodxt iBcd sie d«rhon. 
Faodctr bftrde dmniod ui^d uft fimi ug dtdn dif bnlncnJ 

>) Se J, Giimtn. d. Mjcb. Sa Å\ag- ^ ^^ 

*> T^on Viriadothcd o« Aitribntei overteltt dd^Bftd I Folkettwa' 
cf FolhpMUPt pu Dlaf dun MlLfr, cl«r lU* aAeM far TVnkW 
iMi rtanda o« ttUlffiEgari n«ti acMa var rødakjøgs«*; •* S. 
<hvdtrigi DacBL «. Folkeriser O, 13$ t. 40. Hl v.JG. Hav* 
MWibwti Fkv. fitsdrr D. 1^ t, :*); Slgr. rinili«t D««b«g- 
1 St. Ghinøl BaadL i Sr, lluEonen Ul, 57; J. Grmn, d. 4 
T.åPrKlNKK HAnUNIKt« 00 rM[,T»K>N»U*<n, in «if «l med TroMdom, r>2 fcr *< kunDr drttir all«r«fT*> h«r \ 
livM Hki^ ^t«c alg I huu Vnld, off nm bii-tlk* mflD tfl- 
4*le troeJ*. ål d« om Jakiutton i Kirkcrn fom^t ua Pa^ 
■led ham *^ Nur d« V«»roor. mjd tv« ned i Onki«ideo 
of Mrr (lin Jnipiijilicm hj«mb<igo M^nnnikviTtf ■}, fD«d«Dft de 

QAdffr N4TQ Af TraldLJørniii{«r. da faftr iuaq rd Aog i dottc 
IfATB netop dfll øamle tronkuna (Rich. 2.3!>), twi &t nu 
Ekhe mtr« ved TfoldkjefHcp oad v«d trdllkoDA behøver 
il forvuui #11 Krindf« drr er kyndijr i <^^ tpv^r «£ 4f latd 
Trolddam* li* det rTirriimofl vol i>ftp hvrfknn h'T.ydflr rairt* 
•fl«f mlotfr«, Mrf Jol izani« kTøldrié«, bamhlaypft. 

Nur «e M^daa hfticblfyp« «r ud« At fffirde» I Dttc- 
tkiktftb#, f. E^ «om en Kai*), o^ der o|)saa efler denae Tfd« 
FolkKro ikk« k&n till^jM d«i» Oaiq «lkr påtUffn« Skik* 
k*b^ fiogtft Skad«. ad«ci «t (fco virkfligi? i:ll«r meDD«ake- 
Ift L^lltme tiltifr* (uui vn AynttR oø Tvlvfi^ Maadu bliv«r 
rnnniK dtnr^. da Li^pt d«(ir ikke- ajlen« hvad d«r i 
fri4|ij^ t. c. I> fortvll^i oQi n<i/i ng llami^bm, m«D d«t O ^ P E^ilbDi Polk-fliKii (Aalesuud )fT-l) & tT9 r«, 

*) ffa ^er» Tkm% «r TvIik^ ve; kan bllvfi i][åd«(i^ »ø:«r nun ål 
ikfuunp (Imn hfoi r^t Mydfiri og at tanlTftlp tin >^niMlm roil 
"QAMhcn »Her ^uul 

') Pia Krlatiui 4Us 4dM "nJlMfMVjiP fVa Finmftrtirø havd# oiui 
nabocd en ilor Kai, utm en li KoaK«iie i^JIIonwDil havdt fn- 
tapt (m finnehonp |iaa Kildin^ in«i] di'n bivi kastet orcrbotd. 
da Loåmtt uu lal widåut. htid Sla^i t^oLk >lff< v^, og btad da 
kvade g)«rc, [uailod, aå dea ru Kkjhl i det tt^r og da 3dod- 
■iad, ItToniHid d» liavdit al m«ini>f*; ■■» Sigr, Grabb« I>afb(iK f 

*) fWi P. (Ir Aft^imMD. nonke Kuldrøriraityr o^ FoUtnaga I, 
Il-I4i Griuun, d MyliiQlaflc Sto Aatf. & lOtd«. tt- npAA aIMm owwimiMmndg mftl, hfftd 4er i Cbrnn. 
Ndrv. roit«S«ft, 4t dft d«ø I HTAbkJiLiL«]** ootertnd« g^n- 
diuB vtr blev« sjmoefliborat af to StAøt riler cd i^DdUit 
S«DdiD» I SUkidftc ftl VU Slig«, kuttJ« mut »e i«iif ^hu 
«U« TroUkaiUn. åtm d«fT«d titvd« tandet iki ts«D i>«d. 
Skjeftdt d•^ ni«r der i dt Urd ftf (»uib^lnm* Alvtraw« ««di' 
J. Grktuft bv opu^ii i »a Dtotocbv Uytlinlo{Ei<^ v %bi^ 
idmI d« •qoo, (in^m «d vActJgaiiomvt niift* laevrc <• 
cr^dnot oiBløfici d« eaaaa, ikkt vtti Lui forAU*«« es* 
4etUdeft» end «t Troldkarltne Qordt caøiia til tWtt bragia 
dtfl lU >^in tløjit for mt rid« d«r|iM, um kui dog Foduiøra 
Mppt hAve vnnt tnoMiud A>r døn ftadøa Koreeultio^ ti ém 
if7lkk;ikdiff* if«nc ^ mIt qi ftodoo Slukk«^«, dUrdi han 
ilr&x rfUr laler «n. al cauna »i calAiuaAh*l)itatfo«Qf 
inUrdain maHftaorDai »piritoam auDL Nani' dti i 
Clkfoo. Noxv. hedec: rascalna — cciiaii atqu« rtr«i«i# 
formnlU ' uccnpBlDm. i^nitimi i^bicalU pvr <^ 
profDadastA^Boram illediabotieuA ataodat at ar at or, 
knmié cvMOrtk« Tolii«olia her, UeoMni TrctigacioD«a 
boa GviL Alv* foniaa«« om «a OjtovtaBd. kv»rp«ii i^aadaa 
fvdt aaftM )»s af nmnfii til, bvad d«r »Mirr« InnxllH ao 
faDdiniu — ID «atiDam affigiøn traDaf^rvALatt, 
har i d«i fort^faaendo brotrakk«! cd aad*n OpfabiiaKHnaail«. 
%am ndanife iraiUkv TniJdkJTvmngnr andir Niti> af kv^ld- 
rlAttr eAa bamtilvjpur i p.>4Culu^gar ^ 914. IHr bo- 
4m d«i a««fis, al tfier hvad maa La« 1««« i bflE^* B«s«r 
nkoUe d« i Fffig* med Gudiad^a Dtaoa og HerodUa taj« i 
koK Staod oT«r Htora BantmåolQ^r hdaada paa OraJtr 
alUr Sttl«r, Koffle allor Dyr, tMn ogsaa ar»r vidtWUga 
LaodttmksJ&CDr, oaadtoa na« $1 hellige Bag«n Vlinestrjrrd 
kam vidt, al om de vad da t^jun fsi« i l«geml(g SklkLUt*, 
«t Ua dat alUfevtl ikia fottelde &ig «aaledat. Skjant bv«d j r ikrrttiin HKitfcMøcjtiioc TiMit-ifti>iUkt x*rt Ifl Fbrft^Urea W aico' 4ia den '>, «ft«r b*iie Cfiiic Qni er 
bm«t Ihi fjranvn«d: KiUor, »u tre dog bude de Nito«, 
faTonniUr b^n oroutar d«n, og d« IW4onbiag«inM)er, h»i 
pvv dMDt bttr4ko. WA Al KofffllUrvn toi hu hiigi vur 

IM «r ilog ikk« OTVTBlt, hmr Å9T i vor* g«mlr Skrif- 
tvf tf I4I« cm fi&cidrei4» nm UvU tllør trOUkouur, H 
JsiBBd »r Eneat 4?t lAnuu«, w%a (rvi dv i dut Joffi^rudv 
DfttbafxllwW SLvdbr 1 l^onialdaf KOgnr U, 151 haj fiJulFdc^K 
ForUu«r«ii lydtligt nok v«(I trj>ll 0^ tfOllkOD«, uiglsL 
luu k«Uer (Jvf«tt Patrd j;4udrtiA, ni«at cujtiakt V««OD«r. 
bvii ll]«ui tuui livoAall« i ili;^ b«ye fiord. Sum Jtkluukviiiili^^ 
btugDtfr ogua d^ iri^HkoDiL [«llør tr^llj, d«i cmulM 1 
SoMT*) MJa ], 41>4 f£., «ifi, »kjuQt hoc tLJlkifu kjildor «ig acIv 
tLIcidih TiMo, drl vil ki^o vE nf d<- VflTJH-nk^r, uf 1i\isDjnJp 
«n vAlxa pWi»d« ol tiøtjtof^i^. Dcu 1 U«1@jikv. njrirmdt- 
»ooor oiDtaiK BHciicvt^r %^r of^^ af Jdcuotlffgt, ekjnndt 
dcf BcirpcT k&A TftT« TtU «ia, tL Jo Ailv (a» v. Ib) hobu 
iHodft tor fk kvaldfiéa. Dm tAtdAnEK* Troldkvinde, der 
*mrt mf J'ft«a»Ijfii:t, cfE miiu* bvad Forcetiltini! ei^sq cad i 
ø«ri(L ^J^l^^ Mg uta dcni* Ali«j«l« eller jik'aL- dcifm kuudr 
M4n kvtldriAar, lor(£ dif viir4< «d« ar fvtdea om Nat* 
M tf tj kuoda Ualc at bc»kina«9 aS Solow Struhr, mco, 
nAAT bftadut aktdv, furvAndbikt« til Sfn. b*der det •Iltre 
(^n^, at tU xi^o pHi nn Ufi m»d nugonuf ««in Tommer <) J. Ot*»«,d HTft-saiKK l"«*^ '«K ^ Det MiQM* fbrUdkr oguia Sciarm Edila L f H om JOtaoktifidni 
llrmåkl*. 4<c skorkkilijcvB t«lc«Mi nm grffr; jvC A. Krflctn 
Faift«clHnié>ac In 4i. U »-S». 

JUa Mh «oi iMoko ktfdaa ikk« aUnw kunde t>idM mfn 
TÉfedifiM var kaidca tandrciA, rjtr maa dos ^ømlaade 

12* 
Op$M i PorUBlHocM r*n»n. & Hl* 176 m d«t «i mjrii*^ 
V«Mf>, der giver lif ad pa^ gftodreiA. nvu lipr «n Dr«ri 
•tier ed Af il< undeijonfitk*. c; hun Kflri kan fortuvMt i 
ntre «geatliK KoisUnd IcAldc« |{&Ddr«i4, «ois hftn døctd 
boQjtler en kr^kttaf. 

f HHJe f^iumenluvng mvil, ttvad nu^i i de famlr Skrif- 
ter kån Itti4 din gAadr (oø gftndreiO) «on tfD v«MQtIig 
B««Ui}dd»1 i ba4d« Li^)pr^>c9 og Ncr<itnzBQd«ne« Trolddoio, 
ftUftr d«L ami«hJeDdfli^«D» cfur maij rn^lnii ImKil d« MdM» 
Dagf Km UU em, at LAfpvrn« ^DrcGtnd, 4*nil bmge aiat 
Oftiadioert som do hAV« gj«nic i «a Gtndfuk« aOtr Gand- 
Ht. Hvad d^r i iiyrre SkrtfUr *] kaa Iams dficin. lar Aog 
vai ttg«d I ni y»\å for ftl^rete Del^n Ftt vrern bygg^l fM« »!lcr 
btTC «it Ud«pfit3g frn, hvnd Prder CkAa»tn i s«n Nonteø B«- berrUJKtl tit derif «i dugt «I«uflkitiunii 4i giudi bftailo l^iy^' 
nin^ ti vn Clv, d« nåduit uEarligcre kunde AnklvM dpnf, 

' ftt lIlvAJt ujonlr TJftiifMte *om jiaiidr, oUor af ai det jJtJd ktU- 
la gaiidreiAH iiuit uoeea hamLlvypa v&r udv a( rvde> I Dd* 
Dikket btMibrgaDdrUAkoDir >. Uikonftr » cy^.i^lja gandr 
^Ix ».i^ 00 r- 3, »torAai RAaarllikiHiar t, lUkuojut. c. iB\ 
Icifi K*ndr Ifice hbi vant «1irPH nv^ - Ir4>n. tom ■ *4rgr. 
Tt at U6I1 fbrbimrict idhI m andet Urli i^mtit iar BeljdnMk« 
gem hf lii-ttl dnr nkbiW dcit JcnnfMl firtpritiXHlA Gi^tlWid, rr ja 

'^ bAkJfitulinrk, ITvKoriidM kan UV4 »rKrinrrra KJdkll, 49 M9f^. 
og ni L^i poet runder ^>dct irftU, U^d doaiv BetfAaÉnf er 
Ordet OffMA biijji I fit^kAirnli »urii fI||VJja^f6r oa ^leif i Bu 
Rknp Kvi^lATHfc J4in1t>^i)|c ^ 3l4*. t»ni4H||(tm i ilAt inmn«itnUa 
brrnUAR \ f 6iiarj(andr SaorrTn Edda L 2G7 h^a *el dpÉ* 
lanilr hatr lb-tydniji|: iif Ir'^lt >i: Hkaddlifv Vmttiner. VgeaoB 
i Udtoykkat i*ka gand ar Jandi EJar, t. Utf r M 

*) A. PajVil nArdk« ?U|fn Alixn fMff. ?i, 9n fi;.; I^n-rni tioAkrireliP 
^ IS) r^.; Jcaccn. am do o f^iwn tl\cr Lifpcn ked. Bd S. 
!i$, I. Ataejn i hhia i^råh^n uiidcf (huuX ooi {Ifrc dcJ«! awuaCibB 
Mti* Ord; I. niitw'. nivnlfe ByjcdHAiEn ), rj» fg.; FHIt. lapp^Mgr- 
UirKVtEA MBDKHaKlU OO TR<ILt>9(HttKVnr. 1S1 «fcriTtbi«*) nieildøl«!- d«ront, og ttet mIv i de TiiraM«, kvor 
nyon ForfatUr« k«v* h«nt«t wd» HsdMtiMT fra Fo1k«a 
#|[«i»3iiifcd, iU dtiit (Mca)ifi ror «iLta|EM (m- po nor UttI, M> 
iklw oniidJRlbjirl, :4ui <iti|[ mi{Mdtia<l si hav« Mn KmtdikAb 
tom r^ bua 40is lin KiM«. Nav Scbcfftr 5. 135 (Itl) 
ciittr«r folfi«Ddf Ord •fTonueu«: -'Der« ^'^ eiur i arv, ma 
st «o alfgt er nDiiMrp or ttrrkAr* nnd «■ n andvn**, da n å&L 
CM, kvotiM^d L«p|Mnm Trolddom hT h^ipgnra, rlKDøllgri« 
ogM« hvoM In P«d4r CkuMO. D«hiiiod éjata liT«rk«» 
7Jegl«r «Ufir OIau« MasnuA ai kj«iide Ordet Gacd. éad aige 
fjd« Dcif^ ooi GfcDdtttm' 0^ GandMåtf« iii«deiia dM forvfcoa- 
løtf i^ii; ihkf uaodiyiilifil, at det kausue, hvilLcC Tonoiua 
itela«^ Scbrtfcr I. c. |xl3T(l23| aofpnfr rvd Sidt^ti af |;o(ida» 
■^uii lifi Navn. hviik«t Lnppøriw glvr aiji Trotdtr^tnm«, i 
Grvftdoo vt dot uinni« »m det i Chroo. Norv, før^koiiim«!!^« 
g4D4u». tk>«atli dot åtr ikk« bc1«ini«r »flrr Troæmeu, utMi 
dvD Aaod, M>iQ Trokilkariøn vpd HJnlp al dtnntt fik til m 
adr«tta eii Srmé^ £d Muforataa«!!« allfr FofwxliDg kaA 
MtatiB b«r Itl hav« haéti Stvd, »f; i aaa 'nir«tde kaa 
Tdroffoa naaak« Ihi« h«oii>t Ord«c midd^lbari eirpr nmid- 
dalbari Fra CIvdd. Non'. ulJ«r h af t^zimicit K&riaUtr bo- 
ayUtft ddfe SkrIfL, $ém i sin Tid fnaa have VKmi kjaodl 
i Snrif« iiH bPDTtiK al iit«tiAe HUtiiriuknvvr«'), *1 Ddl v%tlgH« bcnT dudo med ^bau oøw (>rd i ScbdTvn tJ^t 
paata. bror Farf>iMrvn kalrW Pnm:K {^JahAI, mpi1«iu ^Haf]H h'ri^ 
«f O. 1. DObm (om LapplaaJ och LappatiH) lun uyms at havo 
bvajUrl Scbttdbn Citaici-, moa ;kk« a( bavt: guct ul vlto KØ- 
daa, ttUtt tnclqi haR itvft^n AiifilH um, iL vod t^irv f Ijuidj, tffa 
de flffiaw kk^ baot. ikikl fonuaet Twier Oaniui, o; t\ Cirdeac 
fiAdia ( banu Xorrl^ Jlaftkrirckr- 

*> 8a Oivo. Son S \ a 1t Munch "<>ai KUderi^r xi\ Svorj^c« 
f AaMler for nord Oldk^nd tiM) Mft 4. rarTftMKn rébJ3 ««(UU« 4rSDarrmRea:tMa^*T i ini Ttd Ut, og Ifføf« irtd* 
bltv u hav«, fdftmiodit« iad4n mnn^f tf Nor^H EgD*i luia 
■sto wl ikke bct*«k? ns poa at Md* det hr VQli^ jk 
Mkdoj[ Mnd»ynl:si« ai 4«n t^voucDIIns« »om hui har 9iv*t 
aJ LApptmttnTmlddnin« krnidr trxmc^* 'i'**« <^l< ^ ^^^^ "^ 
Indfuig biuidt AlTnn^n. ikk« alfrc v^d dooA oøvr L«<oiitiri 
MKO os«M r*d drrt^ munJtlii^ Mt^dftflt«, **>m barde Jft«t 
4«a. H«o til, baiynjl^rlt^n 1 Nordlaodnnn, at nilbnd* im 
dvnnoil 0T«r«nt4Uram#Qd« Opfaloing %r 4ti vw^silif« nd 
Lipp«fM« Trofdéom. Ur r^i endntn Pe^^r Dt^ bidracii 
vt4 hvtd d«rom Unde« t han.t Jer ^aa |iopijla»rft rt^ hui idv- 
S«t læu NordlBcdi TVompM, o« vel lige fsa m#^t kftn 
vaere bypsrt ftM, }>vad han havd« la^C hoA Podrr Clara« 
aooi p*A hvnd h«n ImTda bnrt bUndt iine nardlandAe On» 
g|v«lt«r. S«m BjMiifn«! fcf Mn BorelDiog om GnodAtitr m. 
VK pwbcnahcr P«d<T Claawn nu «» Uiodi VidoMbTH, 
der ■*!* fAaffle hav* vet dem; mtn «i bon har U^t d^l 
ter øudl, kan jn doff ikkr nodiøFJAre deu Trovtrrdijihed, siv> 
d«Di dtrinod mo^et (Åler f<>r at forkaM* det. '). Alkired« 
d«ri6r »aa jee ariM PorlmlLioErQ «m OandØo^r m. tn. 
miKUpnkHii:, lordi der I «tldre Sknfrar. aom hanril« am 
peraen Trolddam, inWt for*Uiiimfr herom. 

Bliodl de ^ftoske Lnpper trQaci<!flaea aUflt« ukjcndL 
INrwMid lafp b««de 2i(^er ng Olaun Ma^no« om Tnaldpile 


"^ VIVQV ^ FUkir ^tEkn tUTvanl fruDnnnnn har nndi^l (inl itofott. htm haa, 
I TDaiEnrbccL af lin HironioKi ftctfum NottPj^ lil AriU U»kl^ 
feUl . «( uDdcr t'Aatmilb'lv Hf hav wn tfa njemutlpiiané. 
oaiialBr La(9«m«i TroliMqin, ><^ h&nt^ Ai7r«tictui. odfirM al 

. A. £. Erikaen tom ladbrdclKftikTiA ti) ^^twncn r«d Aan 
••AmGutftP nsmt^aAH oa nsm^nuaMKirMT 1R3 flf Bty pift »D PIngvrft Lmi^«, ton Ltpfwroo vdiifd«, og 

bYHiD«d å^ paa bn^ Atbuml hosM r«mm« Gj^DHUadon for 

dcfw Uatfn 0% pMilrag* deone Sftdoo vUtr fujue DkJvO; 

n*o S«h«flSøf, tom (vnuJer A*Ur i flln LtppOTiia S, 16) 

(N6;, boldor før, at d«ti« grtmdur tig p«å on Uisfomui«la» 

eU« MbtTdDlM ftf Onl«1 flkoi ■]. der i FolktæDod« b«!««- 

»to Mad^n Trolcjdom, livorved d^ pMførw M«Ti&e<ikør øtlør 

Dyr M ptadrtlij; Sysdom. P«d^rC)aaBfn «i6«r Jo ogUA (tm 

L«ppen», at de ■'akytJ«*' dore« G&o4. Hvad d« aonlw 

L«;f|rr rfter hwn Ord denuwi tiOrelLr. tlertil betjvne de 

tvfmikt tia *ft«r Sch«tr4<r I c I6(i f^ (148 re) ^t riojin, 

M(n dfl kald« Tyro*}, og «om «r ^q Kagle aaa aiof ^in en 

ValooJ «I1«T vt lidet -i^blr. Bninni»Eipakktt af et Dyre eller 

« Trvi rid, ^lii, mrtt <kkp lunf^ Mtn ai d«ri Kycet at 

vare Etui ittdvund^E, o^ luetuo graAftulaf Ftrvp. Om dcrme, 

Cfid*t arbild«! ho4 .SfkcfT^r, fcir^iv* Lapp^fnr, n-m biia 

4lig«*«l tr d«t ikki' BA tiuiids}Ti}Lgt, «t lAppørac -rurkdjg kurme 
htv« fonatUWt lij; d«itc Skud a^roi tn Vil TI UiUn ftUcL>c K*ar 
det autkAMlt Fijukivl [ijb lur Alinui: uijm uudet N&vu uf AlpU. 
U^MMi gftadr I »□ oprinJplige Ootjrddiog bddw lunmiaaiaa 
oicd ru i mt^ri DtAr cl'rcf i- Uibcak 1. c. & SG? Uaod paa IVold- 
Imanea ^Qvr Raoebnainien betcfiii^t led lo kdHnglf^ Kjt'ppf*, 
da V vd d«tta nelqi «t Sligi Pile tfjEiDdcir)^ og sur oun ofwr 
lia« de AAiUbloKvr Mi doQ. mu bjivca i Fttie. lapJ^ HjrUtokicir. 
da flndBr mui dur (Hud virkrdJét tieiegii«t pjui d«> Uaade^ dog 
at der i Ws* ^ndttr ^ hnt Kjqt eller Pd nflMi Aikki en 
Kavle. Dfft« ijnc« bcuiTdc |idx ai ruu lur furvatilJul ai( Gaud- 
ik>J H(«r Fl^tiknil dHn inm ah Hl, dHi ttjm vn Kn^t; i« Kni«. 
L Mjlh. Sr 36 aX' ^l MArhctj^t tiuk boder dt!t At Koftidea 
imiklliil— kavdc ni Gul^aUv Ul UfUfT iAlrvI^lfiir (kjjitflmT {iwr 
Mft L & bti^ tTfti L r. nij. nf«»t Éi>n («Ma latar døorfor, at 
IjjUwriei Uacd CjfCnUJ^ tar «a ^car. Moa vtd Mislbnttaabe 
Urt trf vn riiNL 

I%U» T|n avarvr U|^4. attoi Fnu ra^nar. til lipji ilivr« |0i 
Djrl. »aa kdkr U dirr« j Hoaida dirre, l'riiB lapp. Ujtk S- 
«> or. t^ ft 1^ ht J^Mi a aa. der Ijiuitr »oali^ t» aunaw 
Ikvf lua gaadui tfMvClbrcsL !<arv, Jvf- ^d. Tjrvi-Kinair; 
bMCMB <r Cfteoa Lea poet. a J«9N b r ilgAT. ti 4«Q tfT«r >), og At hrcr dm, moid kjflbci d«iu 
MOd< <Ud pta hrilket U«nooiktt, hu vil; Cnm4«l«» U in 
vf 0T«riiUAdc hA4tig i aio Fin *oo ca Vind dier m PIL, 
og ni hvi« d#fi meder nn^i pan itui Vrj, rirDiiiM. dviliv 4f 
^MtJI^bk«, tom v«d dmt UdaoRdfiUft var UlvgUt*). 

1 daiiDO B«feJLriv«ljc «r det o^^iUq umiiligt ikko ol fu««' 
I4«id« del aaftbaUie Fiafakot, hvorom mtui ofl« børar 
bJåodt dm fiorsktt Almue, og «<vm »fUr deiu U«iiag & 
TOTft AtrMgeo til «l NeiU pludAi-iligu D^d, nur mfui blutdl 
d«t« ludvoldf Gud«r vo Kugle eller Uaajilul uf Ddb?«ade og 
B«>lLtffiifih«d wm dea tf 5obeC«i bwk/evDe, odrø »i mu 
fc&u opdage aogDl Spor i Uiiduu pu dcC Stod, tivor dtODt 
er eJ«aQ«iubor«4 dfiraf, SaaJnn Kugle lur jefE aelv )««i «f 
hurt kMvf Finakot t-Uei AlpD (j: Al^il), ligesom Bvavr- 
naben Alvskot linden i |, Aft^co« Ordbofc*). Dsoa« faldw 
DU AldflUuMkOiineDOicdAg«. jrlf* E«»cot ') og SbsUtto<Ur«e« 
cLfHhDi, hvarvtd vftor Ch>»tc« Ni»Ett» Fulklort S. 38 ior* 
>tiu«L AuvA^o til 00 Kot Syødou), nur ii«iDlig M Sligs 
Aofldtr, dcrr ktUdt« tro«^(- ga. LrCII), b«r raniiD«! dvio nMd 

'I AUn Ui^^lcttf rig d«ii iJbAÅ mm «C Ipvondt* Vibkd, tD Auiil, i 
Lj^bi^ (Dul gtadui, yandr 

*i ttulwlM iMl^riter 'okwa Mtkop ETnnkfnt I urt ArUv fer 
ittMmot o. I, T, O. 3S6 dco Gaod, nom Onøtrcifcrr, do- 
At T«w fr» F£iiii]*rk«n, vflor ikjgiiv|jr. P. L Liiuds MfiMplolW^ 
AOtlga* ot katmfi akyd« i M«nii««ker og Djr 

■> Eaer Prof. P Oh adi]rt(u Ordivmllag in LnfoLfn <8kud. Ui 
S, Skr. IH1T. iJoD Aarr H. 'il bsCyOiyr AJpU 11 (AA U^m 
iCjitf loutET ^tnio. uun aaa ujtagAlfrniF '. TiUdenc Iikw 
KXn PtlB til At bcvkfiR hliunitcn m«l- £) M IldM muJl Bto, 
nm Aodn i Fviorlvolde olier kjnilfiiMo L«inai«r ojc tron *l tkto 
iuilakaili if Troldet dli;r Alb-n fiu- al bnludiøn Bondmtt V*. 
Jvl Imnvk y.VÉkr. ^ iH6. Om FioMlcod in oSMA 
K. ForluuidL 1OT4 & 80C l^ni. Braht^T. 9. «i7. 

1 $t J. linmm, U UjtbolOfttø SIb Aut«. b 11SV, 

LAmmM IIIWCDIKAR 00 ItOtlilKIMnEV^O* ia& CD St^opU. i bvilktt "niMd« man dog ikit kul « oogti 
Hank«- denfUc i Hoiltn '). L d«a SMknrdM d«f«f. nom 
iPT«* t J. C. NI«UaQ, Stagair fra« BAlli^Al, $. dl <j ksl- 
do« dot maattkt "Piokul«'', Sojaoteaboldor mu na ftli dout, 
MA løden luu åtsnvd Ukti dt«Dtf lil 41 &um Qaml ^|^ Kin- 
•kod") tof At var« i Gnaod^Ti det umise, totn ok««« til 
dco H«niQfi, fti Ud«r«jfcc af dctto ^9a|p Tmddorrj i ir«i 
rolkciru (ipritHi«iigfln tilhnrte Alferne, tnca wuttt tJ Nord- 
MBBdem og de 3T«i»k> 'r blevoD ttltAjti t'moarii*. Kom dt 
rd milt 4«lv ku hftv« til«Kiwt iig åaa^ cll«r hkv^ l4m|iot 
«0« ^todommolic« FoMvlillitkcer eller d«ii tor dem Mrr^gnt 
Tniddom vtLrr favAd dr Uiidt i^uTUEb^itt dl«r Surt* omult 
UiBdl d« Folk Af ueiiuAmik Scamma, mod bvilk? dv kon I 

At hvad der hw m ktJd«<i Finskot mm ogMB Alpil. ft Jff J. Gnom, LI »Ttb 3lD Au^. 
CITtenhrtkvi S. Kl.V f«, 011^ 3!^. 4i!*; .1 CnmD. Iri«k« ■) Jvt K. Uj«llBt>ii|, B«ilir. afDrSttC«T«lal«D ilVJc^n^ fOrNorgv 
tt. tI8. F«dcr FjIUdo Fdkcagxi S )8t. Samnu^rfult. I3akr 
DverSalidAlealTrond}^. ridimik. ^^Iik Slr-jdtu^'iii AMrhmidPfid* 
^dM Uioé, adot HdAit H ti!'. 

IM Mi«iMr0pu»rk9UDiini, at kisd d«r i bOEiiir fm ilal^ 
Ix^dÉl lørttftUw om. ttorJodc* IrakdtfiiMii ta^vr iivir^otriiukii 

lU ^jwlp lOd M ndik'^dG ma Kulc , Iwr cn iiiaJiJJ^^jiJi? l^hcd 
uød Fv^lutgvu 1 F. F>Uii]|£eL Fulkiza^i cuo. il ikr fml Kiu- 
•kMb IWwandcV tt^rUM «a VejibKBi (j^' B^- «Ataro«tr. a og. 
J, OrittD. I> M?iIa. 3Iv Auv- s. tgj&) Jkkc tnJntUt Ufliud ttr 
4ar mrfNn Pufer Hnui^ia ivi^ojrij S IM. M FiimKnK« Uaud 
lMrtT«r >u>rc Hi]fKslTkktr> »g i>'arlvlIuijrob i Fktøb, U, 7^^ 
om éta Fj«ldtkTt>lf. vom ■irffHr aUo Sijrluutii« KriuniKai dA 
ém Jt^^}epi nm Krik SvnkuDgi* hnvJe fu«t af Otin oi,^ tid' 
Awlt. ■>■>< liu^ Itttt otcr dom !ioa vt Knttap^d, 'I |l*vt Af? t »tii, Li]kp. Uyth. S li;^ efter "Xnr«iiumiik ripiM" 
fciitnini (Uklor Nmh ^f Ktatku>L er noget g»aakc andet* liorgo les j. »jTiVtoa tog«» it hgAiuMde U«iinPHkeop elWr 4tire« D^r, m^ii Imm 

)«(^ i <)pl ^tamt Furbold ÉgMVr-rfor Mccoføk««« sotn <J«C, 
htitrl mim tiiflierrr iinUC« sig kim nxytiMk« Aåød«vA«tTiNT. 

Tilfmidr nuLft ht^ve føsdee 8«d. Fort«BULn|*4Q i Yoi^Jiftj^ s.. 
c* Ifl vjrn V«plnndr rt imvuHk i Gruadro nepp« >^»d«t« «o4 
«Q i fMKOrtuk tUtniQf ^åMtnåo B^arbridrlfte af ri S^^mift 
ttm b&Q4 Indioffdf^ i Kj«id, bvor hai» 6k «fi Dvrrt^ ollftr 
AUkiidde til HuhUu. «ow hvi Miiwn forlod. [>fr[inc AJfe- 
kvindiT har dind ^jort til øn Finnpkvinde, off rjuldvi, hvori 
Vuikaodo 6[«v IndtAffD, lil Rooorfi«-« L«nd. Men «n Ltv- 
ning åf ÆrcntyntJh oprindtligv llc»kftffcnliod 02 !ridh«l4 er 
éo^ blovvD liibaip i HuTd n^lAkonJt« dtr i^kuMc hvittø baw 
tibag«, «il9r hvi* fl«n« iVk* lyLkPiifft haad^ lagt Uiw <r 
huo. Ti BM F>om tn Alfckvindc« dier uudtrJoHUk R^d- 
d«» Natu rorvki»Eiimer jc «ikdaa vuligta j vor« Følkna^D 
«l]«r Mr^myr % Ug^tum H^rt af diwe miu aiii«M fom ftjd- 
koma* SidoM^kkfr dl d«t, b>m JifiC«r til Gmnd for Fort«V- 

■> t Ol udn yona RnMi fbraknmoier Kavnot 1 don MUiMldc* Hul- 
duMj^ Gc# w «r Ffimrm Ifnldtr tJc^to liun almiaJ^lijt«, bv 
luodvntliiE derrvd. al HuManLialt r?r lilcrpi tiT Uujilitsiliiau, c^ ■£ 
(len ftntco I|ji|ti4rl d«raf igjrru rrr opluttct ^ hrugt <iiJ«kit, saoi 
m dd *ir Or4ou .ViwiLuatifform- [Mw Huld. h'iit Opfabuw 
^■n iluuiM af VirriwC hj'lja O* ikjiilt-, (la^kki?), doilpr BatjTkBlK 
i Fortelingcm h« m og i Ul. p^6H L S. Wl un, ai de uodor. 
jordiske ere de al Kta« Huni. »om hun »VJalte fiir Oud. dft baa 
fl'de •» ilerji tU*i. da nvaiHji di*ec ikkf* (arCT«ld£«d^ cg hun åtr. 
br ttvdma sift v«d at liat dem firvoo* «r riKndi TpiilramM 
Dolda {J^ Orimm. D. Uftb, 3tc Auig. & ^ih^^U 1>c«m '*», 
DiMkøii Hjldmiv tt m Y'ntr»nHkmnti d«nir fxnk« Folbrrter Nr 4fl; Jfr lifbr«di1i Qønanut S 7l» l^ LArV'CUrE« nKTiRnKAII OO -fitOt,MM>11»£i;s«r. 187 Et iDdH Tlirjel'J* »r hfEttt-Dde BtaluJErahf«! fav vi i 

r«H^llog«o tm RatM Hurfipr ogSvv». Til MonakvTrd, 

MA \gtip kftltbr lum Pi£ln»lraa9^ UiWr dwt hwQ bn i •n 

QååUim Tig« r«d RoQBi^saHen^ tM«1tfl p«ft wmma Mud«, 

MO de Bu^erjordakc «fUr d«a bluidt vor Atmnt e)ftnaw 

f«r*«ll1llBg h4T» sin Roli^ i N4>rhnivfi *f Mprni-ifc"*«; og 

M KtpiMl -kf Sp^rr«« Sfti^ii f>ni Htr&ld UMiffl^cr, hvori 

Sr4*ts Dfttt«r Snafri^, åer fcnrUylUd« Koogra, tAld» fo 

F^hviod^ har itt^venkrifi: FrA Sva«« Jdtni, r*t Mm 

on rø Finn og coJataQQ diiild« ▼«» dM Mmmt. U«rko- 

IfC herred er det opa&, at *fi Jnion pbuldr ktwn« b:i i ^n 

Qupmv. rftertfoin inan i^aro^ iJtALi« tiiK ^ij JrJtufl ?«fii i-t 

Tbmd Kf PTvrminBHkfli^ S'#rr«lftf. M^n «i>lakJaodi dor 

«ftle«lM ftkqldt V4rr« tUr K04r*^j'l ^h JiHncr 0|r Aller ellor 

1>vrrEt, litilko cnan fon^illrdo tåg tooå nmia af \exu «.ua 

«T0 <f« dog ikb> ^rtdtc juumntfnhfandMlit fcaadp i «fMr« og 

vjntt Tid ^). Kai) niAa dtrfor v«d Stjui^ JoIvo ivnkc poa 

ta sf Alf*n>ir vttor d? ai>dfriordUkeb da tx dvl derimod iXko 

M iindrM Dtw. aci nuu af ttn »anilaiv rrrf hnr Titliuld i 

JordhAagvrn, har gjort «C3 Kb, aOiu bor i oo Unnm«'^; ligo^ 

vm nao vrd roriftl1tpa«n i Fktrifc^ I. S3I om Olaf Tffi- 

§iMPWm BrM( he» cit Kian paa Fjdilct Icf konmiffr til at 

taokc p<aa to Drørg olW cndi-rjorditt i Fjeldet. Ogiaa I 

l^ortftntoflCB ocn. kTorlcvlofi d«< gik ul. da 1:) fiks M »Ad Fandt 

Gunitilti iGnfnarn^KiiTiiJdt h. tiajf. c. 34) rr <ier adskiHiat, 

mm tpkt )wo paa, al TndhoUUt fdr i-n IM u hrnut f^a 

•I Æreatvr om M«nQ«<ktTu Stintneiiyi^d med d* uudftr- ^ Ka 8. Orvadtng i X«fiJ- l^id^kr. for Kilolo^i og PwlMWk, n? 
ItjAt* L it&i jst O. *. IKilnu L f. S. :tl>. 

t efbcr Didr. v af Bm 8. 71' kar qbiu I>rtrc«aAl&ft O- Elbe- 
rirfc, nfaipM) fln Btilg 1 en OammB 
j. rMnkhft Suridt jtf ku »f , *r dvi mtap dit i dat 
omftiu>dl€<}o FiiHkud, totn hoé P*d« CbiUMi 
Mk GtkDdflite. hvad uiloo man »■ utobar «lc 
Ko^«, Doc «her wm eo Pik Dvd Miil 
f*f «ll Gnuid it^rfor, 6\kr åtn ForvAmkainfr. 
laudet St«<J, kat mu t«g« lorkUMt v&iod tki 
kv Eorveikt flaaB<jvt ira- crjolfUag og tTdl 
Mun «ii Pil) ni«df1it|[ft, eitor ilvral. at i«an har 
t é«Q BMyduiOQ al H IfiMkt, tom dal oftftr« btf^ 
Ifaftd. «c bvori dft aikdoir «r broet af Ptåer 
Mar bao xiccr, ai Kinoani« ^hvi«r Dhk '<e^ar bu 
doi *r «a Floe <li«r Trold tf tin GnnAwKkt ol 
Uttfkolifli «r dM oflftfiA, Al P*d«r Claasnn« ui 
skiira Uiod t^m cd Fiat ditr oi Trold, do^ iaI 
Ptnovo nkjder ria G^d od ^ rt Udtryk, dar pi 
RÉAf dar «r Td« om *n KJuv, oiw ttMop ar 
fiL«d, hvor dar taln va tii Pit; og at PadarDaw 
TU Mcn bu) uu>talf*r den Gaud, der od4#ad»i 
»OIB BMJx*b«b» Ruvr, fonDontlin i fleobold Ui 
MU, al[i|t<!Td cicer at Kiaoea Nattef d«it ind — 
ir^k. dpr pa^t-n IJ(ec lat itdr om tn Ptoe lonj 
bnga« uu «□ Ptl. Muuk« km os'a« Fon 
GcndBa^r v«rc frrntkaldt Ted det UppUke Ud{ 
)odd«,dvrT*dSidfiiaJi^AivTtM.gDii]|r ag»ai •> FriiB, Ufip- Mytti. & 117 fg„ Joæn it. ^ I« 
mcfkM. Bt ion Je Ain^r. il^r uiUignN &; 
IJracfllc, undayTjlL^iift vnn aidaét MDati«k| 
dbi life &^ deii tiitUHttQ OMuJ AluuuitHjici. 
Pugtai Skikk*lii»i » PraUen gr MyihAl. 

ff.; ManiOiardt, fmn- Myilipn 8. 29A fg,^ 
HaroMhca S. Tl!>"- Fcimv, Lajftndartm 
i-Armnm MccAMiiAt oa tmijipoiimuwt Itt TJitMU. Vftd åt rotcU ftf djfti« Udtrrk frnn« OMotiff 
IM^r p«» Grand tf dti» huirfe Pitrt viifr Htit «t wr« 
biU« Ml Foftl. h%-iltvc Ifljm kn knnde blivn lit vn Plat; 
f4 4*1 >wl«t d«rimod pu Urend af li« Porm Jil v»r« l-t> 
(n«d Navn «f Fiak «Uor Onn ), B«jiff« d« Mdatt Bt- 
i»ajt ncmliff hoklcft lor »nurit^r. li^etoiD Oni:i«i ftT 

SttunQaholdn rata hv«d d4r hoA JiH«*n S. 2& tø «f 

bl Let« S. ST&. 279 fjt lft:»e« md Ltpprrn«« »Bi*v«*-kdde 

i| MtirvtMziinUf' flUr «åiT'Vj>-^UKrm« mrd RMlirivplNta 

d|a«duå I Lbr«c Norv^ da mtA m&n vi>l oQtu orhjvodt. 

tfti^bMvo. uetti ^ PoMjt^lij^fd, «r Mor nok ti] ti viw, 

tf drr pta f'«*^« Starter fvTAl^ otn ilpn Mumno Ting; nem- 

% ton A^ndtr, d'c far« wnknDe, Mt i Skikket«^ tf Dyr 

Ar imkt GJvnftUad^ d«te ridtodt 4«Tptt, for at udrettt 

Tnddksrltut Ærinde, of, id*t dt br« tfiilfd. tiU«« D;rb ug 

HtsDM^tri &tii^. Åt Ltpportt mdog i inerti T(d«»r i>g 

»Iptt ti d«o Talt, »ocn dur h«r vKTtt om Gtadflo^r ■), dog 

tt^BO bave wdblevettl forstille «ig diiae som drabende Ato- 

éat nnA*r Ritl#iVl Af ra ^uv (gn. gandr, IM. «tidt*^ jvf. 

4m Ikm (tciJioIm, AvéroD« lorolcomtDvade cjtnntK dtrom 

kav vi4fi reJ »gAU M et VidoMtbfrd d^, 4t, jom d^t hed- 

åtr, "nogle Nu«id«f, ått ikkt Imvdij tiw^dAuer. vtrc derimod 

I BvMtolM tf Ml MtktUt G«Dd«ttv* ■). 

ArtJT C tikckT, n. 3GV omtalte Orarln; lifMuu di^L nuuki^ 
ufft* don kv itn Grund, nthr E^t^ «g Ftrni^r <Kvpnor> vm 
kl»4ffTlluk hn^ tiaLi^Ucb« loddtCfto« liniuiioni, ^ 
iwk; LiUauere u« Husa JortU bnigi: Eicmtudo ITdu^lf. 

■) D« tmttlct ««Mt Af JflBM« S. H, hioT Otndfloffiic bediriH« 
■V aarfø gif^ Tmgctftf, llrnom drC kundii hAm vwvi IjQi^ 
)»vika GmdfaglMie rptad<t åS nae »"^fdi^ i>g Trvllktrleo opMm- 
lid«. JvL Buammk n«r4. A&tqojutdttane & 45G (k(, 

-> f^ hVtk hp|>. Hrtt^ ^ 111. J*f Jtntn B M. 1» J. f mtXKHV. At L«f>p«r» Mng lil Trol(Jiloci»mMd»L bu brugt 
ipen J£»ke «lltT Sluiidt«k m«4 4«ri iodciAluti«il* doru 
ur nuui 9ML iu«K«t iDirt holik for ukLvrt. »oni »Ilt 
seotr* Tidfc ivrt^ i^^MixbHwr for ti fut opfc}h>r»t M 
d&AL XfolJdoui&wid<J«l ^rt lUvut »14«Im trugifeloA«. Bi 
Lmbi '-etU/ B«r«tauit[* for(»[lor um GwiJiMk« og d 
fliåM', ^M»i] iiiajitfi- vidv Hl Mkalkf^ Mu'', tf Mier Ikknj 
dca iii^tQixibMl, 4! d» «i;u«f hig iil ftt b«ftl]rrk« 

ibkft cDj^fl kiwrt, MII dril« er fvrt&li dUr Lapp^rni 
*|E«a BoKtnuji, Oa OHm« S. 484 |(j«rtic kuciw vftn 
lc«l» ol fntsUui. at 4r kun |^j[;^d« otu hvji'j dtr I 
Stykkti tt loruk. 

I BMkrircJMinM! »ver http^temoM TruUdeni frvmii 
»o« noect tor dtm b«r #jviKlaiiiiii«iigt v^d ^dn ol d«n* 
GADd cilli||i> d«rti Buft«boni«ic ') [^'PP- GQbd4»); og «pria- 
dniigpn kuvtf li'Qpi tvfAi pftB d«i oqvito lurbmidiM i 
ADv«D4»t(4. Som ScbaiDflA«mc Bbdoo mi>t toc d«n fl 
fti iiirftu»k SiAiant« floj* »ItA j«« ca Iromttx^ for di 
al briiiQO i^£ mK i «c EV^Um^, btori d»<r givvf. d«iB 8; 
kvU Loith^d d» ki]D«lgjeri> foi d«« i »f^(rygt«fuM Fori 'J l)^IU<, og IkLr Hitiiclnmi. nuji vtrn* TrLidiiiif lu n'tU- ^^1*11. 
tUdc i dot gLOilt- ^J^r^ luTC licdl rilijabuinlft, 
«f rauftr 1 BnjdnitpD tJ n jilidw F^cv«r, <]<^^ Btrtoctt « 
lYolddoflukrtJL, ogbnnti« j: rmniiBft. RuneliommMnof dMMn 
vciMldv Cr bcsknrcn i Echofftri Lbppouit S- IJfT—ll^l jvt 
f IA— 144 Jifl 1<9): ftporHttir« Rdaiiun uufaavail« Fiai«rkrji (1 
•krertn i4e Jhh^ 1731) trykt i Tcpogr. Jcorad Iw Tfotf« 
Ueht& fT— t(*l; SigTtftl KiMaU EfknrttniiLff mi Htnwn 
Ltppvn k«deDthr F^IIk'ion i Stuid. I It. ^ ^kr. IMn7 Sdlfl 
U. «» Eff^; MMUelebfl dorm frt Ifj:^ i KAilUaoi BMW f 
nul:4a 6. 2l9; n^gttrenn Bnkr» ifvtr de tiT Stct, Krcw 
Akm1i> lApmjirk^r 9 911-?DA; iMfmt ankr. it 464—174; 
3mm Aftiadl E^ 3-5i tVii«, b|fp. Hyt^ S. 15-J7; O. 1 LH- 
tal «a liÉppliiid och låippwae 8. dS^-^STO, STI L^PtltUjmai HVinKNAfeLA^ Oll TU|M>l>n«l4El>1fHl 191 Oaffe vønt AlaiDdfJigt blaodl Lsppvrot vfUr d« 
BtokrtVbl* orÉT *n UppiU TroldkarU Aitfsrd, Mfd er cb 
pw I Oiroø. Norv. 0|£ lydor mlaUJmi Tune ^uWbai 

r«A9fica» incBniacionafipmpAr«!, qandiAin rnnnu- 
åd inodcttn cAraiåQitte>rani i^Qrtuin »rocti«^ iba- 
»M •Itvnt, oélinu 4tqg9 cvryioi« fornQlie cun 
91 ondrioli« oavicula vciam <^Ufii remis occii- 
;in — — Cuni<)«» diutUtinLe lucafltBUdo tftH 
kftfttu ibt ««|Ua»«t, homo tftad«iti pr9«ir»tu«, 
mvtr ui£tliii>j]», »|jucaaua vra Mi puta frta«? 
K pr«rApiat v^cirom viiAliqnflndo cam maximo 
Il il apirrtvni' D«t nftfal« vjtaculum két ocinljg 
rare juiilH rod Rur^bovinipD. viivr hVjii <}c Svunskc 
L^pf i^nv« TrDllcmitiTnt, N>i>r TroMbArlffn vild« <krM}e 
Tdr«r«lk?a »r un KuMi, ]&fl(>di I-an aitMa Jni« litdfrlub, 
iMvtk rofin«D At e\ Kur (ellet ei Svid *)« d^ v«r b«*«t 
nxngp 0|; iiMD|;ectAgii Figurpr, d«r b«c#gQ«de funlgpltigp 
■MUan« Gj«natADd«, imro Trddk8r]«a «l1or tmc« Aftod 
brxft« Ul BefordnogAiDidde] pjUL *iu Rfja« Ijr at udforske 
dK ikkjallo fl]«r ndrottv ftadrt, nuin ovvnit«g ti MpcLni^keft 
Mtvllg« Kvo«! og bu) iwutu d«rpufk nador Suig li|£ l)«Qd« 
tt ■artte &ig AeU i «d 3«adaa TiUl^ad. at han fnidt «m aoaa 
4åå ag bUrv }igs#td'= piu Jnrdm ma<t frajiil f-ml« Mund, »»n 
i«ii «a Blunuod- Skjøndc d«t hor ikkr ndtrykkc-ligan ti* 
■o, il ban «kc paa dm Qp1e1l<dc Tremme, ^om han holdt 
i «ia ETaaud, kan d«r dog iwpp^ v^re iif>g4n Tvjl oia« At 
htt Rjord« dfU«, og u d«t Ulk« onaial«8 tot ook aooMs IMU JÉ|CK*rirtadtffiT«iVii* c^araiantauruK (or taraiaaia- 
eom VI) Uftildtt«ndiehvdiB«ArivdMt. Utu ttl at mU« p*-> 
TrooiiDni har htn Mitib^Dl%vlH hnigi 'i Redvkfth ni W^-^ 
i)«a(i* Bwfchff^Dbvd 4001 å4% hvoraf Notid^rn« i H^^jtM^ 
SOD d forrifi« AArhoitdrod« b»ij«Di« bi^ *f«d Br«CPo sfEaw^ 
hommen *>. ^^^^1 

$um«g«t aom 4o«ifi« Bp«kriv«l4* aagu>t dooo UfitlfctflO' 
diøied flteiaiuer ovorADa niud hv^d moa «(4 oro udro Sfte- 

C«« FoKatiere beretter om d^a Anvend«ls». tom Lappen« 
i åWålgen Tid«r haro g}on af alq RDQ«bomn3o. N^u- des 
d& tidale d«&i 9om h Meddel iil At bkftlTe big Koadak&b om 
ritjulto Ting, VAT d«t n^iTihp p&A di?ri Miuid«, at NonidcB 
alog paA den mod n BodAab, d«r havd« Liplted mod eo 
Batnmvr, Tor iiaAlcd«* at tattv og hold« i BevsEeUc «• paa 
Kunobnminen heiiUgt Etitig. indtU rlt^ «tanMid* 
uboTttgvli^ [iggondo pcu fu ar do pan RuDdbAmmon 
riguror, dft dffDoe Fizor* Bf»kafffnh(fd gfiv den «efrto Op- 
Ij^itoing ol1(-r Aabenbnring. Som Porskjellf^D er Mor m«1Uik 
doone Brua af Elua«bommea op Bo«kn*tbit'n i Cfcroo, Nof»., 
MA er den hclifrr ikke mindri: m«ll<?[ti db Kigjuftr, dor efl«r 
danner ng iTTlti dr tiy«ra Bi-aLrivt^lFitir fAnJtF* drrpn«. Ucn 
jo fDore donit B««kaffonbod og Anvendote« i tøufft Tidar 
ualode« or aTroflDo fta. brad dor siaa aaaeos cprindoliit, di 
»to raorc bar den dtrmod nra^ot ^[g til at Taldo ttmmi 
nwd oC Slag« Trolddmti, lom Atl^rvdv bragUii af do Ba SrJu*fflrri rjqipuuia a \^. 1«a (ISCl 1:80}; Prik hpp. UjtthT *) Om SuiMjodonm «n 31 A. CaKr^M ^^ord. rotor ooh lctlfeDcn|ar 
Tatarortoa. tArttBVC« flfiDKSllll All OO TROtl^ttUiløKUMT. 193 anthr N«vn At Hoøsoro^ivtmia '\ v«r Vjcn^t uf 
Ambøni«*^ og fiv4ft Korvikcoi^i i al Fnld tn tit^i I6<l« Aor* 
fcuodrrik kin iMftvi^cx i Ty<^tllatid ojf trftolrifl« *i, »uive) 
»t » KagUul '). Ira tivilL« Landa det vet har Ual IndpA^ 
t ^*l (LanJliMiiik" NoriJi'ii *), hvor 4tl Kat vstfvl i Drtitt 

:hr |Ej|i 4.11L ul lir KJriL IJI, XI t^ Om <ku Ui'iu^ |i<ui ('Vpctfi, 
i**;m. ircOshrW AtiMiis«" >f^ ■**■ '■*'''*' 

'J Sf Ik7t>>rli fZnii^ArLU XVI ^y. jiiror K. TiotirtcM liHr mfiddoll 
^'ijlåjtDtnoi iL-roiri {■flcf Fi^Tinoi (VurcrbU Ai-rtbitn l|, 11*% 

»>V J (firiiDin d,M)llL ^icÅu^. ^ I-MI-lUtiS; WuLik«. Jerilcut- 
*Jtv V»lksib^fi£ilfibp yte Aoig. S :JHft; jiT SiTiir(ji."k Hindb. i. 
lifiirvJKEi Mrtlt' ^ AitfK' ^ ^VF!^, IlddcUr. la^uh. lRj[> ^. H>i5v 

■) £k Itrviil Ob«rrv. Ml iTék |H»p. «m. oT'ir llrfL. [It, ATil-flftl Jvf, 

Pur lAuiuttrki V'ifUkouiiitrudo w Ikiit^øumte lJriinin*ltot $. iti 
(VvHiiin -Viir lil tldbrrfTH L}r^UiMl !^ 1^4) ^K '^JuM«^biiiJdtM FOT- 
taiUai "Hafii^'* ik :jfi Ar Nicoloncii ruMtin \ i^WyliMinå 
\ 8kåDR S. IfT kan bpec». IjkuileJi^ del hat lirvai tiiuut i^huue 
vVl diHlr AHiLuDcUt^li«« K^^ynilvlit^ IJin dL-l> Unig ( SinAlund 
lpv«T It1<^ OiilMCFltclK li^irTink rTidlrlit-T^illtOii ^- ti, *> undrr 
Odnt tkin^lr Urii iIitIa h'ojvkiimht { Sttiiiftt 1 iler. iTilc Ajivlttm- 
ilfiyle tdidc^ iJiil>'4uiii^(v I li. K^ ILumKciLE ^'ijirdLik LiiJwiJrtift 
iHiTT S, '>fl f<. Iiyiiltdc Jcla fr,i [liakop Jjim. Pnnliiii Eikicft 
rbritiiuA iSLmfifiiAii l'Wyi', <k-l* fl4^elvhllll]lnA ?iiA»M<ti(i«taEiirtl- 
protAltaAcr f^r i^kM^- At 'l^t ^«r ulbrjb^EviJtfcu Urujft i Bergon 
^\%t iJilffAiiKviL «f ipt fi)dc AiihuruUi'ili', \acr lictLddrnA jtf llcr- 
ifTnt naA<lliUf|>ritabat Ua VfM. tom f^i mpiitlHl i S^n^l^k^ Simlii)- 

f(i« I, U4C-:fi-*< Niin aiuicddifTt J >^wUit>diLli>ri ir<I tk-iu< Aju- 
liuailifiirs Unju^bc omuk* doi »f 6<>kijc|il'- P. 1- Lund i Iti- 
Rki^i ItADtrtii ArkiT n. J^L itg at Likkrr rflMr i<h] i*g, Ki doi 
«Dibiv (ir 6u H^nr ifilMi lifli' vii^rot hrnil i oq l^fii vod ilcn indrv 
IM af lYondb^amdarileu nicil ilcn ViihnJniL ai Tyirn irik til 
ttdO«BiMie bT tiii limdr, ua »iflrt >iiiii hnii 4ia i^it mIauL lor, 
«i faw ilorrnl iltdf 1i|It(< bcu^j^net >oui dtti ?<k>IJief . ICi lieitmdc 
TllAfcUc «miUl(T IlUfatKtLD ^- ^1^ Aitrii Kl Koiirjiju i)|HtiltnL 
|Bt M Uord miill 1 pn KrnU af ^dTiint-^jiii«^ IJip^riq- f^onlA h^t 
tfoorti iMaktfijrS^UL uje ^a et a^jcrkrt St<\l pnaSkiirn iil(id> 

ffih.lM..h. tv 13 
194 / TMZX1A indtil 6»ti alUnJ^tu TkI 04 v«l onJnn likleU liruf[n>- 
«r Kua«t«n v«d Ilj*Ip af «■ SoM i lf«vmjt^Ufi Ht «, 
skjult« Tiug. ug toM hffM d«r I «t vlit TilfaiMc 
»kyUv^ r. Kx. Aom Tyr. UiBrkriigc nok ni»inM og*u^' 
■lkr«(k IvoMotict, S<rU i (itnB«^n«»!e^, sun ClUMi 
civfv o« Jkf f« Uppidk Tr^ldkArli Udo««!«« Af fin 
pju «n MnddirU&nde, atTrofthramit^^ mib kald«« taag 
■ammeaUgMn d«rm*d, cT«d«ni d^t ipr3nioi5 ikkf fi)/n 
tyd«lijtt, oiD U^hod^n «Ati«» i b^cijfsSkLkk^lfl« elln i 
AnicaJeUv. Uvo Itvcikdu d«t cud Iwfrmed b4f »Ig. 
pnien mjui Iieri føf b« «4 Vldnci«b\rd oiu, al dpn o 
Ant^nJoUf é\ Sold ul Trolddom liar Tøf«t KorraU* 
'lirnii. Norv. bfkjtadl «1l«f ikke, Imr ii»u <lot Aiilf^dai 

Korrujjininij, tt lil Miiirii^ Tid. s\im La|<jjtfrfie 
KrUt«ndoinmeii« Pfuiviiknm^ kom 1(1 Ml opflif« ScIm 
iic» Anrendcitc af Troldtotamrn i^om et Middrl ti) at 
Mg i til kmuliii KknLAftr, fik <Ii;n Sm dem m •itjwi 
d«]6« i tightMl tnviS des Matd«. hvorpaH d« wa si 
bo^r brug« Suld io«d féox »g dottlig« til w Trulidom 

Mfii livvr ftlmiodplic end dcitne nircrc Anvend 
KunrljonimeM vr bfevva Ihndi Uip|>eni<*. »a hnr d« 
iktt hkn itdli^i^n fortritDKt civn aildiv, .tt dur j9 tiAV«« 
relninccr <:>ni, At Han^tuiaiavn Midnu 1 Brj:yftd«laeii 
rijc Aftiliucidud« IiB( tjtrcc bru^ Mim rn SdiAmui 
Kort« NotiUflV d^iMm lind«« tio« Sdidfcr L c. 5, Ib 
(135 Tit}, llnitMrOm L c, S. 10* fe, uj: ti- v, Dftb 
S. 36d, Oimt«i)d«1i^fre bAriirim to Mwlnn Ut^it af 
t>Ofiim*u ha» l^pptme itf Juwn I. c. S«. 51 ofr at A^ 
dAl 1. ?. S;d« 449 ig. 45e rg. 468 r^. llv«d JM«n og tor h«j fiij tua kj»li( Kompuwi, iW, «oin lun Mfd^ i,APht:HM:* nKi*rv*iE&n oi; tix>iiii>ov>j;it9(vi IK ^ fcfinlle oa étiom, Mofiimrr Lrnimdi:( aojv «v«rcn« med. 

fctd knia vr mi'JJcU «r rirui. S\jrv., o^ lim KtlJjiJ li«dcr 

fa tnrJcv^aa <}iii XuntdiHi. ae him, ufk:ir h:in undrr Stag 

^Mr p4« Trtmiii^ii dj; loWr ruDiit scim e^ iiffiiidiir, oøhm 

tKrr jbrniifl Ikl nic<} IliKindfn, akjicrcr mg med IivUml' 

bfrr, %otu k1«I ikke? >luuiR tijiiju du Imn hnr igLirr. ki^j; Imnrd; 

"^ l^l^i »oai f'oa del afjnio »tciiitiivr ot'ffi>nH uivå. hvij 

UMrco i tinn^ »uHUkK rr»or ocb fDrvLiiing^r I, lUi« fun«l- 

fe oin SAimijnJrmr« Tiulibor Otii Nunidvn^ KkMa«», lit»ri 

wa lirvtAjt^r Kejt^r I Aaiidrn for jit ijdr*t(* »i\i*r udfrnik« 

»(II. tlUr Hvori han fnnr ?l*, hv^id d^r or j^tjuk fnr flhdre, 

Ultr J'wIiT CIdii-cfi i han*N^^rni:<'*Uf*k[lvd*« S. 133. Hal- 

futl (iunix-rwn i lifim Tiltf^iotUp uT niraii, R^giiin Nurve- 

|iii (A. K Krih»«jift tdtf. af Itirøff Acro^^ci^ht« S. tiSK B. 

8«Ur tfV^f OUa-i Mj^iilia i lmn» Ueiaubrrt« W*k fAm- 

ttrrrfara lOiClj IV. 1 17 fc- «K ''<^e"> < '"""^ *<«»^'"' '^- -1*^ 

(]*tS<fivaiD|i. lor^ojE til dt* nord. f.nn^^i- G^o^ratiSi VU h^), 

*4in it d«r tr TaI« um HtmcbummMi ^om Middt-l lil at 

"^vn^ld* iloi) ; mudtn^ dciiriiud l.vvtri livr uintiilrr liuri^ tiv^- 

I« l*al«:hlMhb<d «Uf»r L'BAarllKhrd urt<l#r Ekuofiffu. 

Hvor UaiifJ i ilH for«4EnH«ad9 ^r <jratinndlet solm ni^^ct 

itlijt Uåchlc vtfii Ljp|ierne» oi: Nvrdaio^adtfiita nld!<te 

Iddom, fT tt«t ii^«aA p.i.ivis'. 'M K'>r<^ij^i1>'rk [nielltriii btuutr 

kjLf vÆrtr fciiA »ler, bom nioa tyn««^ h<^vø v;ui'«f iil- 

•^ffé^ 'M al ama^ft, uiiitnd^LjtiiiLll d^n Kundskab, Tiimi bar 

hvoilpd<>n Troliiduuitikuij»tt» udovcdeii bu4 b«g;je t'ulk. 

ofoldifviitli^ ut£ ukldr, ttl ol moLJ "i«d Sikh«rii«U 

kuAM d«ii;triK om FdflKildot. Om dvn ttjmk^ vDlvu 

MlAkooak roilitlltr^ drraltid, al btj», iiaor Iiuii »Luidu 

r> uu Stid, to^ 9fled« {ui-i pn I^JnH 9l^«f rorlnajtiinjj: 

*& don tjL|>pUkr Tri>idkar! i«dar d«l dfrimod i tJiruiJ. 

r, al lua uadrr et udlrcdi KInde ujordc 4c foiuHtlnc 

13" j, mfrtKKi: 
iVt* KoflifrtJflUtf III <ln Gjorolnp, og <1«rpaA ^i^f^iflodp Tfold- 
tr»moeiL Men tioi rr tlog id|]u*f*1iJDt>d<, Al h*n undrr et 
«^«ifUrt KlieiV Ikkn r^l tvjidv ft^lnnn iirn« mpdon« dor rkk* 
or fa;« om fiof^in Vonwåf'mg i h&nii Stilling fucimd lutn 
)!Jordtt del. Unn kmido ij«rr<ir >£?ro tiltejejjj iif j«1 ani4t[r, 
ili-r U'Itrun. Nur\'. »ktilde lar^-ci« 3^u|i«r for ^ub, otlrr ni dtr 
fi» » »iler oiid«n Mud« «r indlatMi »n iaaJaii F#jl i For- 
Istlbig«!!, at den «r hointiitn til ni Irøivblilk TroldkMTlts 
nxn beiEifiiileDdo »iii TroMdornt^rniii^ »kjuk uttdcr ci Klufde. 
jvii^Affiir Mdd^ndu <)VP[]|gui ^i vbiiiIhiii, !Mi*n ilun hidsig 
SuDing v^Mo pM d«t n»riii«tt^ trur* Eil ^«n, «^jm ep v6lta 
lilrjCidc iniJUigr. Til dtnniM Troldiliini i»«idf] udkrtrvHv^ 
Ifildr (Hlorci^ii^lvtt) lifphnm iDCiniATionc« r-Hvr jnotg- 
gpin iitKiipp«rn«s kun moti dvn l-'or^ljflj tfUttr dt H^^Unv^l- 
t*r. innn bnr J^rci^tr, ae W^ Nufdiikændi'iic bUv dMi lil 
TroMdomMfif-lM-r liurvndc irnldr siin^ru nf nnJip, hv« L^p- 
f'pTii«> deiimnd sf «i«U« TraUbatlfn, tJtdeU iJo;> (jnJorflt»i(et 
■f uti'IiT Sanger«. Som ;ilkr^'d(3 binii«rk«Ci M?e« d«f ikke i 
CWtfti. Svrv., ni dciiiK blvti paft TiomOKa. oib ilvr end <r 
al SniiJtyriliylied lor, »I lian ^orile d^U I Tinviiet vAlrs 
koade RiAn niftatk« ogMA *• «d ADi^dcJiii: at. iit hua bor 
m Sinv, »om dertil ahvcndirs i>«K"ndskjwiidi ntrto* ^avframt 
drf liffs^vr et vTilr j tiitta, o'^xnn knude liuMe d«t<ø fur »r 
v.vre " ^niidr, 1 [juHlnrm ». Kai'U«Aiift c- 1 foriii;|]ei dtr 
0G«aa virkcliifeD Oiii cn vi'ilra, m hun batde i llundf" 
)r4Ji ?Lrnrr;£i^ii Mnadr pniJ«i SUv, uilm BT tlri dt^.' ^ 
mJTiiKii? OplvMimii tilTin' AnEydiiing urn den Km'j. hun ^< 
deraf. Om nitten Tromnit er dor nldclc« tkkt TaU^ iVi 
den*led« lyoM der dosj at l^nde« Spor aU al cu vulvn liA 
KAitdin Tn^nifue % Knitv Ti iinnr t»Le i Ij>lAi«una 
til Odin: cno {^it >>dA ko|io Sjims^oyjo i t^k dra.pt 
\eu *cm >auli>r, viikft liki for tia' v«r|ijud >firj I LAPMlVe« ||tll»,!mCAD <J0 l»0tM»fr>ia*tS9r 197 <sd at (le «ial1« forøtn«^ om SIiq f-nn TrdI(lliom»i(?ri, h«-or- 
veil hfto vilile ba »in fnridreiA i Sluml. Men ilfiU v«tt 
•f toniifmiiit t^inra« Ord, lom J-?i vin, der i Eids. KriM. t, 
X4- 46l nvroea bUutlt do TrøldJointmidJer, diM ikke iiijialte 
teiea i noflCD JkUnd^ Hat, o% fttan roKkomimr j t'd(r)'kkrt 
Tilti tBCir (»: coi^koTta} Yngt.v.<L IA, Kl >tndet flrfJif 
MauMMt Ord »r vvl otc^u del Vitgcirr, d^r llnmlif« ». 
Ufl IL 36 fi^rekotiimn aoih en TroldkJirZ« Nuvit. hvji'I cnlrn 
■ni«LAkn|kUii(* gftirr «om cil h^imAvn^ elkr hiaq itrrl j;k&l 
laflt Betvddinø^rn M gnadr. 

Tor dvt oidBi« B^ne* ftereGraad« al tak. l>«r er »11^ 
mb I del foreg«« endtf <>l^ft npnuifrk^um \w\, m lii!««ftiii 
fmnm r^ un&ind roraarinRCtTe Stemkred, tftsiede« cjorde 
OåiD dri MimiiM rté Vdktatains »i en r«yrtti>roi i fKUii^b 
H. 72. Men som dvr vwl dwiu« reyfifiTroii n^ppe k^iii 
«IR« n>ent nogti tff«enthg«n for^kjelii^t fn d^n ^proM, tu:n 
Storkod Kk »f Urofdhir>Eranr, os- fopu M«v til ongvirr, 
der gjtiicieiaborfde og drJuU« Kt^ti): Mkår. da ^Starkad <ifi- 
mrd berario liani *), »na ^yncs u^na <»eirvi'ir (Cyrb^^f^jA 
lafB if. 4i (p. 77;. 44 (f>. ^) netop Al Wiepn« ea »krt^ 
brv Ud^kfiden var f^ra^miait ved Ldt^ud^lee nk' en saa- 
dui Køirr rllet' (f/in Jr, »llur rrttere den Vtt *U tUnd illvt 
V«lda »om netJontU he^maått'r den. At det er Odin, å*r 
Mifi Ktilf>b. 11,72* sjor hvnd der etlera lillteirEeA Kmnein^ 
9f ilk« TUvrfT bci^yniVHiift« rnd at .IiKunpn Dofri [Hairib, I, 
^fti'^j, 6pt vi^Uiok tt dffii MTnmr, ivm h;Lvde «tj4.ilet Jul^- 
k«>tru rm LUtUntt Svttrte ftlafrtb. I, 5(t4* Fg.) og et Vavea •I ^ Iw A«wct, n. Otéb. K <M:i 1 unJcr Vor 1. IW j raiiAxi:« 
Al «åii>iTift Stig« toMi lim yin, hiilkeii UnlfOftB tlMi? tvi 
tiJ nt GtTc hmm 0|>1y»iirøs ^>n Tyv«h#t (Klairvb. J, 5tt3**j, #r 
Vlr^M til OJai ^P1>»ti>K J, Mr"j. D^ii MTOo* TruWduw, 
»nm rlltr« (iHii'Bftt*« Klmierfi^, rlllfogQi^ j» o^aa (Min Vn^L 
e. 7, Ja, naar der oft^r* iio^rriM «ti Mottul ^mn thrv, ^r 
lil MA foi>kj«^lfiffe Ti JfT aknl hnrc rtt^-t riitnen>e» Koiice')^ 
at bin fl1l«trd« (lerfor umulig kan fiav» t;t>rpi ituifen lihio- 
riftt P'V^n* EiftAT J«r om d^uc M^jmqU Kinni^rii««. Koit|t< for* 
1«lki> nt Ojxor TcUii UkUti ble^ »»Ddt lil Imm Iat «t l«ra 
TroMJoin *i. oj; «i tVirir Uuiid hu-i 1i«rii lod ?ij; u? w\e I-'ri- 
frMjitn.-nJ tkke nllone opln^rt^ i TroMdont^kuim intiT t>([iSR 
forfrvni; hKd ataiiniMVf fotlrjIleJa Heape)K^ ni »it?t l'^^rro 
kiinilc bide ^«rpaA'). da ^r Jet eni?os«dA uj. ^cn at dcnaø 
MmiuU i Grufideit ikke ei- m^en nfiden ^d 9éiv4* Odin. 
M^ttult «r jo «t uoi»k Ord, d«r Wiyd«r omtrrnt dM mhiimo 
ttAn lieklo o: en Knppe; iiiemi l:vor Odin muUiJfis frcfuinb- 
lUr hin oft« ifnri an snjidan hckU <^^ kiitd» dmf liokln- 
lundr'), hvitk&n BonwnfU« J. lirimtn i'|]cuttc?)i4 Myilit« 
l»;ie 340 Aui^ S. ST5> cjenkjrndrr i de lyd^kc Sn«nh |Ja- 
kp)Wi<rm!. Om Imn ved Siden ni iipLliiMiiAr ochtn pt 
bJPTien kuldut infillujL, pr deit« iLkr iimiv »c undiv« vver« 

<).8oJn audftn n&'viiCA han UftinliiiMuu t. Jt Sdit. lllDt. II<aii. UIk &. 

H. K K. Moller I. 4&,^. 

*> VAptkJlUin 4- 9t Vh^ld Mi/lUiW b^c-jkiu Im- l liiiia-lliiL|*<;u 
Am AuMhlMs rijdmld hm ("^liLiir-jin- dior umU7i4i«t1-i h<r-iiH-i at 
Siiorre, Ufiivv <lpf d<>^ i I'. "Iuui^'th Nnirijjoa Ift-iLi'. ^. 1^»: "iét 
linl baml Mutlr. t''indkorj[;L% ecni ilri ifjftfeik tAm-i tjdi lUndA 

KvrtkO ICOLiKefh f'bi'uiLir'tf K iV' lji:>-)E<» ^uil (runlicjil i Muudeil 
ilie«; Ord: "rmn KaJiT H-iidv nii« lil Mwik' ninifkoimtin; fur H 
liprt KlinifkiiiiBt". Jvi, Sdtottbri l,aiijKiMa >. iijti |lil>: Jf^jt« 
lu|<|»H Mvih. S. 1. Kilden til dojc< Omlftle af ^'Motk<" tt akbca- 

*) VObuDgh V. c, ^ IL X«ni4 E«^ K '- ^ 
Ctl-MhVt* tl£|f<:^!MGAn <H- TltiH,»)»a»mCX3E . \m PTiii al hån åS t\D iido tut bUv kuM^E ILk« ^illoMSi^h^ctr, 

Niu ihlLo UuRvi IwnW Hig it«i fttom MtfftUT i Tj tiliJdomB- 
kuahi <liJiB »11^ MoilftU Aoiu »n Kiaét ui^n hokltr •um *t 
MiiBbtjUu-, Ja hikvdo mau jo J«i> ledtU Aniciiiinis til al 
Umkf hi|i lum aviii JvliolJkifuJi^v Ftuittir» Koni^ ^m Dctoji 
ikriDr til indb^«K m^gi^c fouLJoDigr* TiiW frntiTr^aJu ur- 
d«r diiLfl Navo, for<li det I UruJtdtn ikL« boi»giid<k to vir- 
kilii PrfMoligM. forti kuo Mir rn rcr»otii6fAliøn cf Km- 
ntrnr« Troldlyodi^iiH}* 

AIU4utiii;^r ai d«tti! viit «re v«! oj£»i& Vørbvrt)* vittii 

«gTuk« *). Ti Dftir det V^lusp« 2tj Wcr om <-n vHh«« 

*i liuM ritti ganiJii, ^r Ot-ft«i[ viMnok m«fil dvl ssaime. 

koui L<t(>« b««kyl4jtf Odui for, ii«iati{, at liun v«<ij itniGce At 

VIII '^U« I Bcv^rfcltc :ii)>i[|ni]ii< Aatidcr, ■■>»! gik luidrr Njivii 

^i;aailar. far tid ikrvf' U}fp\p nt Taa udifurgc IivhiI liun 

rilrfc \ide.i fll«r odrKioc hv«d faua «ia»kadc ^orl, i 11«- 

^fd*ujii>-fi nJifaa dM ^miiic vom i Fu<flbr. $. S. 1>1> i>r ud- 

Irykt iUrdfo« vi An liofi rk gi^ndujti rrnpt. Vitha iort- 

linuin«? Liin i det anutiinpiujiilc fi nn vilkit* l-'tnij^li- l\, 7(i, 

fav«f d«f rort;cll«3 om d*n Br>kyldn]rtKt I'^r^le jeJ'^'^* Hr^l, 

dl {1*00« acfiJi^ haviic før IJacali^c taa^r Tinnrv fil at tilaa 

del riie l>je ud jm« hAcn. Sna^UiK t^rnkti- nuin ^iir t^. ai 

FiMvmø gjofilo r#d njwlp at vøii ^^ gård, f>m man tod 

iCMTe har lurakt ais, at dt^t kande forrsan paa nndc^n Moade, 

nur ivojten Aoz Ojct ad pna rn Tp *). Allig*Ti'! kaji man 

mA rjrnk^ ^ijf, ai Ordn vitka vpd Sidt>n at d(>n c|irin(le- 

Nfv tMer ij^^eivlf« Ucrydnlntr lilliu« l^ar Uwjt on iiitff al- 

■DuiiirhE, inm at 4ct btfg;;tM om at nv« Trolddom, adncu« 

«■ lirjiaj - giv. ttøDki, gn m«iDa - 'i Jrf. mrt Hio»r ( 
ncioka. a«&; J.Gnmui d.Jl|(h«l. ^U^Auig. & UK. aw i rKinuxK 
'3å nogei vp<1 Tfultktutn. iideii at ilenil pfiop ithAatie ver? ttufpi 
vici. Ku AElvJiiiufi .if vat »r freindcl«! $ulbiflfillv«i vil 
[a; TroltiLarlj Hyn^lulj^Wt :i:i (Sncrre<> VMti, l.44i. Lokoa. S 
kvurlil A\anr «j^>. vitjiii. lilcg^i Imeil i)^t d«f!«f iilleilédt 
V«rbttrn vitcfldun^ ØW- vitA^n imed Vnrboi vSxågv 
nht vtMdø^); liftCfiQiu vittof^ri. Uat. fvin. Af «4 .VdJ^ 
irittaizr i-r VrKtaiii«ki- 4 Uriigt >Litr?Mri<ivi9k om v{Hta* 
All^rfdn frn ^rinik Uoffv lini^e LAiipcroe, lom irotrtkr 
dljR, i litfyndffliKlleJ virirt bcrorølo rtler Urjrgtfd« for 
rea Djr^ti^hi^U a M ^art Vind #llcr froinkaLJt Uvt-ji*. 
de fDliliitf [kreiningT Jerorn knn ri'^n«« It^ad Sfttn (mL 
A. Miiiler J, 45iv locUeiki' L»m dot UMjr, BjjirKwrnt p 
lure lir-^ncr o^E Ii4n> li«* ffia Iivia KricKU«^ mod d« 
Lnnil, ffur»oiii Bjann^rDv, uiii cnii fuiiikjHIige Da L«)>|w 
«IE harU til ^miiu t'ulkvttainmr. og Oct t1cki< viigao^ «r 
U»AntJ«yrilii^l, al Sa\if n' huiiLiui'n til «i Mcltr Jtjanue 
Wtedpifor J.ap|>i<m^, med hvilke Rptriipr pcin Vi-joii lil 
ikke vttt ktindo uuJftiut ^ii kojiim» i E)<r«irol*'- 1 mi 
;!nithk OrJUi;} Watlti vAfr Ucij^nddbtfU aI d«l ]3dv, non 
føj Midlen "f d*C I4J<.' A nlruinli*itp, f^njplW ilrr iMRe W. 
WncfcoriLAj^l* M«d(i«UUi' i Haupr Ssjti-chr. T d. AlierihuOD 
IV, 4lKj om FinjKin^ «t viu nc^^^n (r paa i!?«jl(Ldt UngK dt* 
je» Laud op t]vt^ opholdt? af Maji^H fi&ft fejcljji Vind. 
b)di> dr> Tinrik Vind lil KJftt^ c^ '■l^afT^" ilt'n lilvpji^ v«(l « 
UE4 et Nii'^ii' o|jvu)idK<l «f 1i-aad, livorpn-t dør *r kaji 
Here Kuudvr. u| an^i kuf* t\\ tWet Bi^ii: aX dWc Kunder, 
t^nuiu d^- ville t^ivr Viitdrii mere uller mindre >iivrk: 
AlVind^ii du m^d«rlidci) knti Mive ^lu stj^rL, nt dtii vol 
dtn* J>^d, hoin ^^vr kji^lt dcEt^ Del »mniiit* forUi'Llcr B i *j >M Kyhdluljort ^. Jivtir loliir ng vlikur pfl' hiitlrdr tajUfdn 
vcdbidcn af hknmidcn^ at binl >i«trJ^r K« inder, iii«u dettA Jli 
Mm live «?( å( mf^l 'IVukktooi. 
l.&mTBHL4 tlU»i;>l-X>|l o« tEftMitMI^KCH^r 201 
uninifl Ofd 0411 VinUndf^ Htio<>rv, cv ^cbaMian Krank 
i^m VHtbiuh om Kolk«! i VVil^ndi« '). 4cfi fidMowroiA dv£ 
At Lin>kfivi\ lirorledfii iiiKii lIvsJIwId VJnilvn tiUfji*. 
tl*f pinA v.*l nnt««k aivrvltumt. 41 <Jtr tnpd d*f»t Vin- 
t1l«r Vilan'I iLko kni* vjrr*^ mctil itunct nndt^i* «<id Fio- 
l FininArkcn« iJ^iKntli- rorljcHinu ivn ri»iicrnf»» vUfT 
ld|iprn^ IlTKlighcd i -il fn'inhricijrtt Vind pM ri#ii i 4h. 
lvqgttMi<k bt«kr«titc UajkIo ihar os^na OUut Masdu« '), 
Ptdfr CIniiiHii *) oj; JJ«lvflrd (ianociiipn % lijfMun »nan i 
4^ dcu bvllJK^ ^>l^ *> ^^^f ''n ^itnallm^ om, nC rinttpm^ 
IJM^t VImI mod Ii4ni lur ni himir« 1i«n^ I nmkoiiifet. I'or- 
i>lhnt«f fm scfttre Tid, <l«r viøi- liv<ir «Urkin4pliu Por^ttil- 
Oi^ om ilcrr« iKfiticlipd i At izjnrp Viiiil inr IieiiilI^ i Dan* 
»Uk ft^ Nofft«, htvt^K i ihiølct dnn^k« FokkeaAi*n Jl, IIO 
H [>Z oe I II. H^^nJariip* MtM« A. C. ArrcUr?. Levntl oc 
Siiificf \. I JO fllrr G, Schriciiugr^ Ikiviiilnt- lun tleii Truud- 
^jiiiMk» Ukkop A, Arn'boc^ Arueti^b^ i J>?t k^k Nonk« 
Vid. S«l«k. Skrifter i di-i l^tl^ Ahrhuiidr«de I.S.^Jl-'ZdH. 
K.un>teii at icjuiv Viiid rr Ju;r tnt-^t xhitv ciid vi>rff 
idbnildatB KA^rTftnintjiT cm Lnp|ipriifl '). l)(rn hnt i^gsfia, 

M^ ét Å. hl ETik«m »». H> fg, 1, iKkbcd L c. ^. ^T. 

Qlifr ^ t. II. <nnftl. Ii!>f>4] ^ 1^ (g.: IWimlr. Obf4 «, h, h 
t. S^Pl 22)i Tj;) Kl i^iikii>-hkF lirttil lur nun i IVrtitllintvu 
tti Sbc*r i 11Jiiniii|piuiiir 
*^h«Iicii i-iinL MjUiol. I, U^Ti ff,; Odj^ 10. I rwR.. Vinobi 
AriBid« 1, ^ Igg : I^k1n|x>lll^lt Mi'Im » r»p, li. t'ft'.'r Elnnd 
lAter'- tM pop. Ukl. ^t III, U iortvtk* Jaf i lUnulph Hlfid^ua 
^ilfrknMiicun. al TrulJkjørrnuj£c<r |>au Ucu Muu buIitIv d« Sufs- 
i«Éil^ Vtnd. <oni IttfTtdH ilit4f> i KniiJvr pau r-n Traml, Ktttr 
^t J.VRITJeXCIl. %om rnui Iro^dtf, i »aoi^ro Ti4vr rarøt ntlcivvi nf ADifo cnd^ 

<Ari i rkiU<niiLjuJp ur, X<\ II!} »i .'Tftan i;n), nt en ^niniiicl 
Koiic M «i(| bA>i-»< uU |>a« mi Kliilakkø, hvorfra imii iuad«^ 
ovørw dcii i Aiilb«uki* Uui*! »liéMc j^vfofcL-; KUniir, t>i( dci^« 
ftaa tjtdclttifji* df )i ir?d ru Ork»n, boiji hun t/niiknlilrc vvii at loe 
dt kntJili^r, UuiJ tutrdc «lMart inm i>it SuniujK'bnttiLJ. 1 tk 
f>«iiilt* SitsM^v rurinrllir^ iNr vfna vt!«-iv, ac iiultikyDdige Mui* 
iii^tVt frvnibiagtc rvrjr, ikf^ li^^'^mn ItJBrincrnc inoi Ko 
Ui-^n^i' for Bl liinilir ru KtpiuJ>-h Kn>mknin«t pjia iiiTiHtjt'O 
()«)t fi^r At voIJo vt Mi>nnv>ke> linii, »oin «nten ilu m-Iv ell« 
anUio <iii>kido t>iL,biD^t*|. Mr'i Wajv lot'«komin<^r denne Mj^ 
briic Jtf KujihJt^n al lf,i*i<^ Vind i da IW>k)liJiiiiiifcr. M>fii 
fii»iiif»rU'» mod, 0)t do TiEKUia<'Ui<r, »tim at^Av«^ Af taaiUiMi* 
Kvindrrt wtn i dH l6d« i\^ lide AnrUundrod« varo oiiltla 
G«da tor Tii*lddti:i *), N«ar endnu ti o\tr\waålx\ Ur*jr 
hos Ol* lwi?(!'»'* '"*d l'Jirjkk. t: "UjtiniiiigM^rjr'^, dn iiar mjiii 
«»£»iia dvri vt Vi^iif^byrd om, nt min gj^ru« h»f twnU *i^' 
ri A«ad:iiit r(>nii»r>«£i't vud Trolddom *). 

ir f:!^^^!^ ht-tAK]hPtie \\f\i (Aiiifti^nUm hii^i I. /i. IV. |» 
fik ihimvl lEK'flvii KIR v>«'jtnil1 a.t an Pcvr>l i^uA Ifafniid ^1 l^iiil«r 
i et lAriiiiJji^itfrUiJ'.-tk' hil'iI dm ikokcrd, at Imi] skulde Wve Knu- 
ilofiii', mjit lijiii riU\t fijivp t?*^ VJnd, hwnit Imii c^k?ua him) 
Xyltr Ijc^riklc i-i/. \X nutii I Vot^ mlgCc Viad i Ol IjDDirae- 
turklu'di', Miiii iTi:rii ;ialiiivdr »lerr oJltir uiiuJi«, eftvreom nipn 

lUiiDtCJV Jh'irfc AiLb l^rii i^iif t^ilJ^uL dot l>V*vti. I, 77) Ca lU- 
liejirr. >uui iLiLiJvi' licdiirjAnikriiEvij irjjljutdi sit J Uiuniork lufd 
itell koiiofjij^c Ann? M<*ri> ^n lilmf Jiii« nf tltmni' KuiiHf. iiftvjiliiE 
\ Sfiiiitt" ''C Fraokrifff. fovtlromQicr i Wcttiiuff? AntPffiiH»M til 
ll'illiercx TyAttipil S HrV ii, .Vi. .%*») ii. :r7. 

*| l^vfLf^u *, -■. **; Xj*Ji* J. ■ Vt 

') KTirt^^ipfa ft. lims ffDukiiu (h t. 

') Nfimkfl W»Hfi*fn II, l^^i Xfin*" ^^limUHtfrr t, SW: Kdlhiuui 
i llurtmrk'^ii S. Jlfi t^. skmi^r, hit Snlakalii shcrtTtw XIX. 
|>rf, '/>vitm:]tT. f. ikuttdn- MytbtJi^jcic IJ. 7C' 

*) Hv ojiu J. ririnimi i1. Uyili. ^w aiuHh S. 4i>l— M. 


4 LirirXAl.^ •K;iRNShill o; TI»U.I)ElfltlKKil ^iT im Uff«n»t ttkr d«r«< NoAtd^r i-ira hi^ll^r ikke ctia om 
Kutfltfti. uf ot *\lCTiiKrtkc ni sjarr ai,! cl Difl^ilc Tor drrpA^i 

Prftinvii'i, Uhu t*r i Uoi'rd»ftøn dft Biinin^, i^om rori^vl- 
l«j P. ^vllhl;^( F9lk««afn S. 178 ia-t licft'^iii dor Andfr 
*• »ar Lifb^d St«<) mellem d<?u^ o^ roL-c^tifimjion rtnt, at 
^^4dr, dvriilffijiHl«'«! rci finndr HEir liuiuUlrvpji, kom lil 
Si gu «il ov^ ikl mfiiDrvkoliu« I^yQiiio oy dvrjMJi iMrm- 
iTtoit tjnliiML U«' tvor udUrcdl Oriii? Slji£i TfoMdem 

tinH n«f t fuf Lappfine ^jciitivniiui-tii)«, km bod^i «p<« uf 
J, ifri-niBiJ (I, MylMiy^LO %it Au^k, ^. ltil6 1U47. 

Iki Mt\' dot iklit Rlli-ne ved Trolddom i vnjt«* IJeiyd- 
DtfHt' ^A^dari >biini allen« dtfrr« NoAidi'T LiifiiW- uduvr, nt Ijip- 
pcme *(i(U' opiuiii'l hTHii de .m^kotl^ nTvaigci livnd d« 
irygt*6f, D'tv* Tro fiitt Overtro lui<^*krcv <1vqi oe^iw m*- 
ffl Andrf, tam i rK*o TiltFldp itm^ii» øjtirai ^lli^r niidlndr« 
hf lUwTB 1)1 d« liiij+ro unndtfJipii Vrøionor, jil lit'ilkc d» un- 
»4« Mo VHfÆfii nflirA^iitf* dl r fur m Ji-r ikke ukuljc vcdfr- 
f*r<» deii> »*iv rikr »Ipf"** i).i]Eni'»lr iwftm r[i!-m|ik-. 

Kfl'r hr«(l F.vpiii Sid* 49i fortnill'^r, m>Alia tjia1ddr£ 
rdKriadv, natr Iilhi uDgr^bpt af Fodret »Mnr Her, itifC ki:h]rt« 
IH iia^ir pji4 I-i)!, tfa inaa ufiiitiiE var ni A'.-n >knmu. '>> Fod^ 
««l«ti* Kri*(n[^iiiu dtrtPii hUidredi>fi, oj^ im) tUr i:og«nMcdi 
|«i lwid«< KIviirr lanilt'^A PH Knudii, IikI« man d«D ujv 
l)cu MHiTiK Oi'ertTu <T iiE>k iLk« ualntin^dij b1at:dt df-ii 
nutftk« AlturiP, oj t\fliii S. Uiuiidtvit: i Iniii ly^iiiiujid« ;£a[ulc 
K»*li*Ti-^r in, kV) ji Hiiti.7ikk4'%^nr ') hya<\ V. Vhv. A»» 'I Ijvm ItMktii, S, ■w;. KnJ^ IjM>j). Mjib. S. 11^, 

'i tUn forniudn Ilr^di|^ al A>l'i"iii'cu hri uftivilliifcii ^m' unlblrui- SO-I j rnrrK»tt: bjorn^rn i Nuri^ke llnldrfcvcnlyr I, 20 dcroiti mcddtUr. d 
vi«pr nvtop don Om^iitiidigliød, ai di-n «s«n« niKl» I 
L^ppnnc, bvt>r utoiilrønkclici ilei sr. At don forvkutnnuT 
^^n^l.tnd >re»i ji( U'^ltft Scott* Mordor (\irni> Jl. ST ijvft 
Chni<'n Xulr» Kidklori' S^ MH). [li»f Itnr ti dn. ^ita il 
hyrLpji, OL Jif de fl«^r« Ttir»ld«, i hvtlko Ær^nivr e« CHh 
hAvc frA lUmetnf* c»£ (jrickcmffi Skriftfr rofpNinttC »)£ vid 
v| Irfcilt, >4a at mnii ritduf kiiri ^rnllndo li^iii i Kura 

t^a fedende Kvimlcj^ Fijrlosnint;; »asf Lnyptttt^ ^^m 
IW viJi^ii MuAde ni IcHc ctltr Ireinm«* ntriitlig v«ii Ajivoq 
cIfUrv nt hvml imm pui lilnnil LiMcr lnu«Tiftr»i«inii ^ 
d«r anvcEkd^r i mninc Ojojned^ Di^n ^kn\ vjvrv* Fnt^ttn m 

f>fla Ubird og I Norgo, hfr pndog^ati i O^iMnmarkea, elt 
al den er fort did .af IIamI« StivmninfFpr. Kr> -a»d,^ii, di< 
oftere li.tvile Tjerei brugt til Hja^Ip (ur UaratlkvindiT. \i^ 
tmnt iDJin itUpil- i kiiiiijii! OjeniVLl brugvt jiJLiilniiiJiie VidlUfi 
fik jep kort efccr min Ankomst i\\ O^iUnfnarkvo I niin 
£idd(U(^ DU l>3r Otn i-ndnu. Lflpprrno Laldui den cA^ffft- 
gn:d;|« o|; KJ'''^^'^ ""£ <>(>"■ '^'rl^^^iii P'iA- f^i ^rtMi. mat 4rn 
rjMtfd^Fi. fik liorv- Lvil^u af ito^vl. ^utii Lieva<gpit^ ^ig i iJenK 
Indfe« idet do t>fim«»rk»d^ nt dortnde vuf kvendo 2^plv Ok 
»Ue »ilbe »i»lk. Paji denne fmiknldle Sien piuer teniiue 
li[| A»j'* den ] Lfunile SfifiiljH^iT rtirvkuinnH-tidtr J)e4>kmek 
<ivflr en A«adAn, d^r ^jik under >'*v'a i»f Aetit^, ^*rdi .iliiiiK? havde iiifau^ft^t jird<-niie*citvrirDi«ho F<HT9iLirtjosi>r llmr- 
tiili dtBC. nATpligen i dotte Tilli^Ule . eiv ^Jniij^Knc mfd Nøu^-j 
ti«1ici(f, rr iloa ne«*ke mrkkeiL 

>j Sp Abrbexor Tor vonlitk OkUjmii^bed 1N>^ S, JWj Mim, l^ 
OltdW-un Rcite fjr-nnem hUriil £>. 390 lu- 

urrcMSCM iili»;!c<kjib OU Ti]ouil;ujii»Ki;%flr 305 mtd*, it één mr ni lind« i OrnL^ii«; Ho-1« '). Nur Uu»Ei«n 

b*<li <*oiit før At ffu tntii Mt ;K^, h^^ntiMJ? n^mliz Uaaneo 

iVq I^ vi uWLjvTrtll Slr^ i litilivri, *ti »nntnarr, ^oiii lilia 

^itlv i^ftM dtfft uné«r »g, iiUr lii^n ikitl vad ÆøscL Oua 

'uni Skn fortælle* Jer f^rniltg, «i dvn or nf Stortx^lsv Bum 

^*id, i>S Ijrtr iiiiJ^o i fi;r ''n iliiiidic Sten li|;r*om «o 

J^iD^; nocH iiiflfl k^ii in^i^rk«, Mn «nAit »oin liim ryi^Uw; *n* 

OfM *n Kvia4<*, ^m *ft i K«rn'<ndJ, ioMt t fi I«<t Koi^ol, nanr hun 

bUer den i nuandeii, ^11« dtu ltii<l«fc til li^tntc^ Ikftf . 0]f»*a t 

tnv^rftciilrSkriflJfr CfAMiilJFlAM'>rrii lhid«r imjie) p;ta Hi^ri- St«dcr 

t<aUlr Sl«»»> rnvJ ifTnoarurJisi^ krjtltvr. Jer Kt&rEUd^ii \ 

t*t€*ija\\'v^v Ojrineii 'i, lise^^in der tnloa bL-iudt vor Almu^ 

tr T«l« 0111 ilv» uayoli^t^jitrrtiil? Kujfiiutri» ■). Vm KjÉadaii 

Sr#ii, (W knlUft^ft Slnii^tUi^ oniialt^jt unr m^B«t i MjOdH- 

ntn» Hlf'lll^^lI*f ivi fic'r«^ Andre nf (itti* Htndirr; o; fiani 

rh' o^^n« nu vt fcj»*«kdt u^; iimi^ill MktIi il* ftvi*n>-ki' l^p- 

p#f 'J, dA «T d«! tmlfonbnrt nok, at ti«r £oiii ofttro i NaU- c t&i^ aC H 'JHlrriiEa eui.'<I Tfc^it' lilTdi^t ^krjfi h-a ^UMi^Uhlercu. 
^lU Cl ahiln Hud, (iPiiilJK lith ArnfiMiii i^tn iXv \iitiAi\tiiy Ia|ij- 
dnm 1*^ XirilKhr i. d. .^ll. WllJ. m*' rj(j iigtv il«;-, M ^«- 
am « u< Vndc i Ifati^U SirauiL ^»Lf iti dcii pf Farve «r f^n- 

ItatitMnloiujR- 

f- Kl lyTiit^iiiir , « iifrttol tiii . Jui ui<^d Hn'O Miijj> hiidbo« 

1*ioliiii (urA uuttcrLi l'tidiala k/i^'iir ^. iS^). 

iHxti k hkuMiHail 8 l>*7 ; ll^ltt^ii riiV3ll1in V.irond u-li VinUrur« 
CL XXXV-' 

^ Krht, bpjk Mylli ^. l-J.^. Om dt'iaii rurvbuUttt t unlr« triUt- 
in tfD« Knikt Oicriro htuidc der aril'ønii luanKluMiiitf ViilnDi' 
bjnl, iiirn drl lur lier vn^ir nnk M lii-itvlæ e[J ,t. Urlnim d. 
li|1lBi>l, :IIt Atm(. V IKT!I rgu. in Iknifrvi |<.iiiMiAUititi-3 ll, VI4 
%( - McJ Voitkllinifi.'ri Ijin Vith aii »ii rliinrkitiiK' j^f^ 
(kitff^ Xont Kma o<^h !''<!» knintfar VI. MX fa; Anni. ^ \vi .^svv. .^Wf* Hl V.* <m«* »f. ICU' td« 


»i*^- Aet »ft- ^«^T-•'v*'^'"''^':« >-.«• v:z.^^^-'" 


Wttf< C« v^y*' Fva\6« '"j^ «"•'*'■;=." -^ " to« *l» ivl' 


.^, i^*V 

TV Mf" 


« H^' ^^ i^*^''*^::.:^.. ^- ir* 

J 

x.^--^:S^**^"" 


^v 


M^ {Wft! b.K'*'' """..-r...- 

«W' 


«i^ Vft' ebv* 


(Wt*^ 


dV*' \&:^ *1 Vrt» 


ntt*^^!^'*- 


■fiX-% 
UlirCtl&M H>:jJK5j(IC4I1 CU: t[I(>UlltD»fKL'B»T 2117 ahn ileM, fom h-ivdo drjitftt Iftifnti lliMoUfitlK Li;: 

i lljingtn, 4l«rF«n bUr dmVl o^ Hrn> Hen Nev« ntå- 

li|M reil IfigPl i lliMgeQ; i>i£ at ilctU< iuir vjrrrt aloiirulclii: 

SUli fcbiadl vttn Forfa»dr« vod ajnlolijr« MivikI« Bo|{i'av«lii<». 

te ifotLfft dcraC Al man on« finitci l|«i(tpl^cn i do nalmrdv 

Gnrp. &i LrviiiE^r a/ ^4Jt^n» Ii-ril^nsk l.ir.-ii'skik vnf tlrf, 

rI ugUA, MC ilit kriiroo l'rr^UT i gimlo Da^t? »kulir hnrø 

«i ftutnidfit l^lføi^dtka Ur «ii Doodpv he}rrA^«l*oV- LIvaiI 

dir Irdkj^trre oJVreJct for cikr Cd d«t) d«d» vc^ Inn« Ur«v, 

Idev ffc«r KrihtFnJoi&menii I mlfiir« li*« vt OlTrr ti] IV>lpn tbc 

liaii^ Ujemiaj] v'4<d Besnvuli^T, lijjtft^oni dt^n t.iuAntallr, %<ni\ 

Uodru opfiolur (lAA Islond*;, v«l opnnddijrcii var frn Vdchf^ 

if OCvrdyr h^ dem, w\n :»ijjite Inni liof, oi for livilkc 

luui d^r uD^d«. Ti iii d« (t«(ltf» Liu jovaliuan cTrotf«* td 

Orar^n flt «i Ko, d^roiii iiavoA llei^r Vidin'^byrd < Sngacrnf, 

og »åfidirnlljp-is har det kun vmt^t EIwdin^rrD^- illrr d« 

fomMiilr M^Hiidn Li(Et ved ii\h \\9\pa\r\ap del ledki'O 9^ 

L«(ttiATvro Drr llMt<fn kjru til Aavoiid«}^. At im liiiiivnJn 

YikUe, fomiorrifcid^k**, ot.<hnnhnr ^icrcr brua^lii; i T^d^k- 

Und. knn jvc^ af MaiLnfianirt QciJiJAiiJAcUif M/tli»n S. 51 1^ 

Of Z«i<iicliriri fUr dvuti^oh^ MjUitrlo^ia IV, 4Jd— 42\ ^50» 

K^Mm «ii ii>tni'nd« Anv>.mdaUd al Kern v«d ladernt^« Be- 

«i»vpt*cr i>ihUIc-* i /viU'^hrifi fiir v«n{fpi«h«uJo SpraoS- 

lonicrhur^E JI, Mil 

l>io Omhu, Uvoriurd Lrif^piTDV tog« var« paa d^n «lAg- 
Ude OxcrtiAi KJimsdvle '], Macir mjiftttko 1 KorbJndeke tu«d 
GrundUgul for, hvitii åcc ioriaAk't. i VitJshi|iiit{r (KlJkrobDi{pn 
II, 332-^3^). 'EuivtUom ]u^cl den Durditk« Pfiapd}rk«li4 *) *|Bt DM- Sot*. IX. IWJ (SiiTr^ >***»]: \\^ Forofdomtfirr II, **, 
t. PJUTftWCH^ Tihtyti iiud, At Af «t otTfvt DytB K«n Im^ bUv brudt «IUr 
lOrlwiiifD«!, 'K 'fn zi«okj«nJ[*r mna ikk^ a|]<<iio rlf«i tnrnnifT 
Tro, «om dorfor li^S«' til Grand. I rort(vllinG''n om Ton 

ror9»kr«virt i Mo<« Lov [2 Mo^. \Z, 44i. 4 )to. 9, 11} 
Dot hAmmr M;ftlA:'i: dv ujtAA turd df-n dricbtc llj«nA Uttt^ 
MTin d« bc^rii('i\ hiiin IIA^iffi^r ** Uti»\\«r» id^-DTro, At Om 
dJi itUJ« opMitn og l«v« fCl^r Ued>»f). M«ii »n h^«nd(»Tro 
fitftr tU tiriind for, hvad d«r k Pod«r Kyllints Folk«-M<i) 
Sl frS roftalle» ara Tfuldkiafninjcfu Mptike D)9rd«l* »om, nat 
m«n &pUiA S^ld i li«nd-*t Nfl'ivfBrels*, icjord« dn SiW føTi^ndo, 
hvil H)j:b\«ii /n.iii r-fMimr^ ai hntukht* 

I fAiiMEio Kurhnld lii hinAndi^n %ctn Alfitk^t og Pinimkoti 
ttoA OftOiiAtfr og (inndfinn. UAndflnn kftidoi «n bppUk 
N«ft)df SGruikM' iS^crid Crufcbi^^'DftsboiE OT«r «iiiKrUo med 
KmtUn Jfii 4d4] id K)i)riiiirk?ri, ^flrykl i S> Hiings 
IlAiidU i Svi»rk(ikn Hiitoripit Htlj(> Dit, iiviiiIi)E Sid« 4.H Og 45, 
oa Ofd^t h*r uldi-lo-* «imm" IJetjiJning sofli Trollfino i NitK 
««D« 3«fgnv4' frart llrLlliiicdAl S. t$] t>g Sr;ri<-r /ma B>'gdoin 
1, 4d f<{'; Iij£pi4ivii ;j|k| f^imth|.i> uftmljik ni li ng er fiittydi^ 
iiT«<t i'i>r( TfolLlktvrniij!, en, in'iNkniin. filii Unndalf^ fdre- 
koinm«r ) riat^b. I, 26 wtn Alf!utd^FAd«r oQ lUisQAr Lod- 
br«ki Morrader Mvr. t'oriwild, t. I, 376). men S«« al A1I- 
f«ir« S<fiin»on Af AH åvn jjnmk. Kong« ov^r Alftioini; og 
GandAlh Sflnnvf nfrt'nov \ KUiok J, 3f>3 1:;. Aom Sifiird 
Hirig% dvogrf, ud«&ndlo aI dfnii« for At kfA^vi; Skfit AfGjn- BMbriTo. $. 191; lip V, DQben I <. & ^f«. 
•j aoifUroi* llnknrn. 5 ^it. 
ippvnnc« avfictoKAi n« Tiof-ot^Mc^KvvfT. 309 Eti uilu Quodalf tr don, h^i« S^aoer cit«r rioiøb- 

Ae. ^ttr« ( FHrn'J^kAb og SuiiJ mtå Ifnlfdan Srinc. 

ø^Hin iruT Klfliob. I. 5tS$ fg. inUtMl« Kig« og Lii- \ Krig 

B<iJ HiuAJd ]]anrfi4C«r. SkjoDdt d^^Tidrr, pan fivjik« diMQ 

I« Gu4dlhrr »kuljif hftve lu^^L vr« UilU ved en lang Af* 

Jlud» M« t>«r« 4os b#øf(«8 Kædre NsTfr^i Alfgeir'), ligi>ftom 

dt lf|^ luiv« Stt4« ofi Kis« « Airh«im. DeUo kuadr* jo 

wr« «fl TEIfDikliKh«d, lij^e^oni n&ar Jrr crLiUle« Jlfra Fino«* 

k«i|tf nf Nav»H Mnuul. Mtu ær mna |jen til BMydnio- 

im Af KftvtiH Q&zidalT og il^io sf do N4viit% »om tillvsfjM 

dcfi (cidre Giin^nlfti nvmif»le SlKstoinic«. og til liac. »k)ondl 

ban khklis. UiwiUif, i)^ v|;viilli|{ kuu hvU Alf, >\rtn u^-t« 

lii Betydnifv«!! '^f Ordtc AIHidm, da »jtie« d^r do;j vrt« 

Ikk* lider* SaDdflyilkiEbfd for, al alle dimc Navdo i >1 Kald 

Ibr ritn nldre GviiiJiK« VndkoiniT^mlur tr« niyfiskp, j^afi nt 

dtrn^ o^rin^øligen Har vær«i'j mAnt mytisk« Panon^r og 

dcTtk Bjfin, AaiidrvQtRcistT 0£ deret ISctigcr*|,» irktii aL loau 

»«4«rf bAT fuf«a(ilfef wjf deio vom virkelige ellvr aJinifid^lløi 

ll«asrtk^r 0^ beDxti derei UJom lU et vUi Sted pna Jor- 

dttt. Iffffiaoep (Uft hv fcj«rt Atftme tlUr de oaderjordiske 

lii Kiaoer. DertiJ irar der ><aft mci^t inere Aolcdaic^u* '■>iii 

DW» tuffd Poret»iillihi£«fl om Atrorne jkoin AandevKWier elter 

VttHftfT) dtr leno ecLiv fomkjeliisct fru Ahiineakeixft, iwtiku 

aifi «i dtr fandlStedrt lUJiitt, dels ven«kakeljffl,deUfi«adt- 

li^ Sawkveoi meJlcm dem a^ Mc^ntiPiikme, mjU^cIm Aotii A'* 

■ittHi «Qdnq linker tif Tcrhotdvt mellom MenQcckvno og d« 

■Bienordiik«. 

Oprindeltgtni læ^ikU mta »ig rel heller ikho dem og 
UmuAkviie >otB VBivoer af grundfortkJAlligArt. Djl Kong ^ Bl FUL U, ti 

n 1 ^dfaHfé 19 or ti&uj&ifr fa af UvorgviK, cg i ^a. Kdd* l^i«) 
> AUkrian, wai AJ%drt cfUr PhU, P, 6 optn k*Mt». en af J^Iuikcm. 

ll*<Ln4M«r IV. 14 
tDF fit ^nl 

til 1i¥|1k»T cTpr miR^flnfi Qaafd 
d& SighvAi Skal<1 bom ctertil ptit «Ici H»h« (II< 
0, h. k c* 92^ k&n man ikkr #f. Meti al ai 
Bkjrbt-L anj« uivlttni ile iOiJivfaaugvn taj^te Dsd 
Valdoa haugb^ar, og Alfrrn? «ll^r d^ undi^rjordl 
AflA eluit«* dfraf, al o^aa duao har» h'"^*^ ui> 
m« Nnvu, »om man kaa »v aC al "Mus'l'vfr" 

iakob J«n»a brugt« rorfænpolifi LtttnrDji tttt 
UtoUacUv for SUtvaogfr* Kapitel tien tOdv J 
diulnn 3, 12 fj«t KyrtiyH^a ».i:. 41 «itEi*t d 
dirykkolig. At l^orotbt Kr»od«r hnvd« di'n Tn 
d< d«di*, gik ind l ot Fj^ld, KOin åk Navn af 
n^ar d?r nna lilfi»JB», at juaa df»iaT>Ag ik 
hafa nirrekn, kub lit^gfrjodni tyd«1ijit nok« 
DWtaD gik M 1 Fjeld«!^ ^aa bl«ve da dt^rvnj 
Fra dflt uunmr Elifin. hvor d« afdndm £ 
nittdit da vri otp;«« Ncinit^ii^da f^jrvb, «cjti) 
fikffi Kods^l «kn)dd trvde ind i åvaua nyfød 
U^^r« liavd« halt Doli< : 


uAfftmnti atnswHCAit m TiiotJ>i><ivøHVi[»T, )ll «ifr&orir»ii 'l, S&icIvJva iwEikit^ man itig (tSk at irbil Oad- 

f«<iM, iJtrT«lBiijli«d rar bi«v«i} til uo Alf. vjir ertiirbotiaQ 

dvTtd. Al htMt Sjal tiAv<l» bfjtyiKii ai ayl MfAui^ALtltv i 

OUI ileii Mligv *}■ Men il« Ovn kppJAk« SitmLlia, 4vi iig»- 

jsm ror ]j>.riiW Mjthologie« Nornef, »kjøntlt *i \t9jtfif Voesnti, 

dog M«a tft Slag« J«nt«iuodvr var Ltl>'r«d« vi?d oiiiv«rt Al«a- 

oule* FtfdkeL havd« ra Hfjjj«rtiidB luJfljilvbe påo. (ivi af- 

Mfft U«iinnkfA l.iv i^ Skjfflm«*) vvl (ieO>|i ilvrved, HI hun 

fra d«i Sl«iJ, *oiu var ét ukgvAilig« Sjuii-t iljvm, beutud« 

d«ii ftf dU«Ct Aixn i d«(te Mftintøkc »ittlde Uge Bolig*), da 

ajoiH ikr dug al rtnt ua liilnj Grtind lil al auni' eet fur 

flmniigt "}, acLappfniva SarHkLa^-aibitio og Jabmi-aibiuo kao 

bftvc vure^ cl oh det iamEn«, eX dii eadt>j nyccs at moattti 

Iat* Twret ilrt. 

Al dflr pft#r vow Forffl?dr"»» fr'ori**riIlinp ikk^ har v»r«c 

oo^ vnKQtJijf Kor»k)p| mclLotn d« uuiJ«<rjofdiek« «Ucr Al- 

bro« og da tDvaaenkclici: SJ£r>. M>in vt^ Dedfo cro uiJfonx 

af d#i«» J«rdbkfi L?g»tn«r. di^af kan mnn ok«aa tinde et 

Spw i, at JuUtidni, 0|;*aa «fi»r Aliuo^iu I<'orA«tjlUTi}|('r i tor 

Tid, ikkt? aUtnt udJ^«fltff^ Hvnnø^kfac Tt £1c«iiø AtUKkrciden 

vUcf d? afclod«^« Sjnie, ^oiu KJiriie vilb Ia^CV i1>^ Irvt'iiU« mod 

^ »»B o^Hut fr ea Tfd, ik d« undcijariiiike bew^t? Mua^ 

D'iåFne fiMT ni dtltAjfe med dc^u i Nydclirn af d^u tilbtredtc 

JaWkosi tikr for at r^actjfclc d«ai dmoe *). Paa dot namin« 

'iHttgBkf. Hjørr SliitD tJcJ^v Hiuiil 9 C^opb Rugg« Tdf 
Hs Kti h m Ptx«^ 10): off»^ Aptrborjua Sigurdnrkv. S, 16. 
"ItVlob IL t£6; jH. DAiDn tyr alfouk UAvuu. %t3 
'I !S» Humfauilt frmn, tAythaa S £«^ r^. :di7 tt. 4, 
) Sm Cutr^n i ForrrAan. i Firmk Mytologi S. IQD J44 Tg, 
*J A. I'ajf^ imnkft -~jii[U s. ."il ; P (T. AiJ^omviiii HttlctrH-ftratjr D, 
4: li^iur ^U l3ygdoa II, 33 Tg-; J- K, Nlotsen. S^^gojr iTU 
OlOAgdal S. i& 17 Jvf, MftDQhardl Ocnn Mrth«!! ^, W. Al 
l^iiMd« tnWroff« liAlfdAii Stam^ ng tlarakl IJaariagcr. umudw 212 J rttTZKCR fetot^^ d«t vol ofMio, M m«io(w BftA i Srdt^ibklMd 

Piii!d«r« SkUkvdw, trnr rnnn bo« o^ dot Jutniin« o<ti da 

Et^«f Lc*rm« Kr^ni«tiltinø Af Jf«ppi^rnf« PDreaUJIiatzer <n 
LI'H »fier D*len pik MeiiiiP»k*np, dm« d« bnrtkjildi«« 
TfA d*nnp V«Td't], ov«f i Jftbmi-aibmo o: d« dødMlljvm, fø^H 
f«iv«r« al komntP «nt«n lit KAdi<-r oM^r tiT Kolø, alt ctior- 
aom d« varv god« elfør ODde')> Mfu dfiie Lau ikkr v^t« 
d«i opriDd»%p'. TI iiiuhr Ijipfiprna nfTr^j^ iM Kou, >oid 
Lmio vtiv BJ^r'}, r6r «t kjob« ma r>i, nnar i)0|:«t Memc* 
ak« «llfr Dyr bkr maerfb^n af «d farlic Sj^udorø, d^r tmcd« 
med Dltd«n, da «r dKt Jd aati^itiait, ai Roin ikLr knn bo- 
l«(COcUerdker«nov«r de torOvnua. «ller dm, »om BarofUo 
dommct i drft« Ujctn. hvor dr niaA lidt for, bvmd da her 
Verden hftva fnrhmdt, mvn al érr tvi^rtiotnd Ttd ItoUwiibfno 
ikko v«T kDci T«r(» moni iindot, må de Dadu Qj«tn, hvor da 
kommer li«p, ^om han j^rnariD dricbcnde S^fidom borlkftldar 
Itfrfm. I Drdri UMk Vist^tr hclltr ikke IktydniniEtQ af ea 
BftVpfiksr* »Itirmindrt *f *n. firr Pdnvcr ri hnardt og for- 
davrrehct Herred «Eiimc- over vine undargivnp. Nanr Kriia 'J, 
ledet drrytd, at Eiou scm riffiimt rr blevrn idciititicarei intd 
DJKv«leu Ftora Jo fontmuLu* Heru- i 11*1 ved f, b»r viilot »ad 


■) Zdochr. rar deulnbo MjrtlMUgie I, 7l % m, JU ao^ la 

■> H C. Atil^araiPna HnUrMirentTT L 18 t^. Søønrr fraa li^gdcQ 
r, HG, IB. Il, »tt fM-'; NkoIovjiA lolklifvot i iJkyiukanhl H, IF7, 

>J L<«niii lEraktiT. ^ >tUr. 41H; Jnua I C, l^ II; Klldnl 1, c. Ii^l; 
G. \. Uubi3i I c S. V6f>; J-JiKlAhL A Ohrlini; Lok. Lapp. S. 8 
imdRr Alma 

O Lcnu DcakilT, ^. 410 fff. JvC Undahl A Ohrliat Lea. I^i>, 
*> (^riB 1ap|>, >:ji)iu[v|iP S, lOR. 

L4PPKmKKA VEtHISIKMA« itO TMOI.ti&<lMBKll>«r St3 igfttrtDi ■), U RMfl iJiko ikuJdt ran tndtt, flnij d«t a^^ra 

Hkriftøprogs Dmi, dA er d«u« aldcte« udfp BcreUif;el«r. Ti 
IT dvt font« vr DruCi on «ltfor ny KoiTAo^knitig af d«t xtiit 
I gttbiU dr^tiinn (r. fabiio««), til at Lapjierev ikuU* 
aotio h&v# opti^ei (i«i I «it Sproa; 4>ff dcma>at er UHjå- 
B^n^D «t ot tyrutmfk OE f^riftn'«li|{i IJørffd^^mmn jiMflni 
framnifil finr åvl g^mlt- nf rlnSti lUlviiiHte dn^itiritt, ntu ja 
QOtDp tirQf|» om Krifttns ftom McnitL^iktnix r^Umuuig« El^rr«, 
acm dti «r lkJFcl«r]ii:t ce volsj<^rcndc nt ijrnr. N«j! viiiDok 
tr df-r ft'Qf $ACi(lKjrBlrilietJ fur, At Ordet Roi«, df-r t>i^Ljdvr 
•B bJtitrd, drab«od« Sygdom ^ I ratio, «r nf>tag«i ftf d« 
gvrvMtukv Sprofft mon dn d«r^ii hvr«n^« Ord, m>iu m«n 
kma gfcnLj«odv i Uoi«. ci di>t ;rL»lipiko I>riil. d^r ud^er 
fbni« Dø] af ^■>^. [iroifilU'] ar upoiltlik: hvorimod nelop 
BaAi^ii «nr«r lil drauino, d: Elcrtvit, hvnd BfrtyiJcintjOd nu- 
^ ja >f. IH »*d *i*r*» Btwi*!** m-d Krirt^ndumin«« nji^^tinu 
^^bn* kH^tnnJu Nub^fotk df n Fnrvfiliinir^ Ak lndi>(U bcu L-ip- 
^^■m», mi d« i^d^ kc'n) lil Hvrrpn, mvn d^.' und« lif Ujoivf- 
VlDc MtA f^ldt d«C alHi^tT'l da(utI)^ ^oa, at de, fnm frjrjp«de 
ål koniuiv i RulAA Vuld ug ^r jlI \fii)^t iiavnlijfvn vvO OT« 
br» ril Rou. M2i» «t Afværae d»t, ovtrrnrlf i1c KKctiiM 
FoffMilliiTSfv »EU ug yry^i fur Djwtkn pjtn Kou, ajih at 
EbU-4ib«io nu for d«ni bivv riutE»t i^Kkl, mul dnt ^»pjÉQtUlig 
katde vairM. MeD nair Kut«-aibmg Muiodec lil«v d«t rnod- 
WtetJ At vsTv hoft Uorrcn lUadivci), blev Jtbmi-oibnio for 
4ni d« 5l«d olier d«0 Tilalaad, hvor mtitx hvrrkcn v^r bo^ 
•Iler bo*i R«*U« altuia til du KrlHim^K Skjrvrcild, li^«- 

'■&d|pU4iii JhMkrifit^iig b. Iftt Srr iiukri ben tiL hrjid llagtirOift 

RkAU dofE Ikko ffcdt vvce deo uctiuc wul Lcvuu lUftn i^tlør 
tauM (L c a 4. 29. Si. 6$) FtiJt, f:.aii). 

IS« Jt OriiAiii 't Mythuruinv 3Ui Atsic 3. isa.'i (ui.« tlia^ ^*^ 
hin Jfrntevr Nuii tfoil, |cl. tnij. 214 J. nciT^HEH. 

som man derhos tæoku sig den som de Åaoders Opboh 
st«d, der stode i en saadao Forbiodelse med de gjeoUvei: 
Henoesker, at disse kuade paakalde og paAregne deres Hjc 
eller Tjeoeste ved forskjeJlige Leiligbeder i Livei, der ^ja 
at Gjare dem trteogeDde dertiL 

Men hvad er saa Saivo-aibmo? At Jeawn raed re 
identificerer Sarakka-aibmo og Jabmi-aibtuo, har jeg i ^ 
foregaaende søgt at godtgjere, skjeodt Castrén er af, og^ 
at forsvare den Mvoiog, at de ikke kunne være det. 1 
flamme t^ør ban og^an med Hensyn til Saivo-aibmo og Jabi 
aibmo'), som efYer Jessen skulde betegne det samme')* De 
gjer de dog efter min Mening i tlovedsagen 't- '^^ Forh 
det mellem Saivo-almak og de egentlige Mennesker er 
dog netop det sainme tom det^ der efter vor AJmaes Fo! 
stillinger finder Sted mellem disse og de underjordiske; 
naar de Dyr, som tilhere Saivo-aibmo, antages at være M< 
neskene behjtblpeliga ved forskjellige Lejligheder, saa n 
man vl'I ved disse Dyr netop forstaa dem, t hvis Skikke 
de afdedea Aander gjere Menneskene den Tjeneste, Aom kr 
ves af dem, eiler optræde fiendtligen mod Menneskene '). M 
disse Aanders Hjem er dog vel netop Jabmi-aibmo. Vistn 
er det saa, at Saivo ofte omtales paa en saadan Maade, 
man derved maa have tænkt sig et vif;t Sted paa Jord« 
hvor visse Væaener af Lapperne bleve dyrkede og antoges 
have sit Tilhold, ligesom Tilfældet var med deres Ba 
varek eller heltige Hjerne. Hen hermed har det sig dug 
ikke anderledes, end naar vort Folk baade i »Idre og ny 
Tid har udpeget sig enkelte Steder, hvor Dverge, underj 

'] Castrén F6re£luQ, i Finsk Mytologi & læ igg, 
■l Jessen 1, c. Side 29. 

■) Om Saivo, Saivo-aibmo se Jessen L c. H 10 fg. 
*} Jrf, Q»r0Q. Norv. p, 5. LirrCKXR« HEDRXCK^n OO TROLrkriOHRCnVCT 21& <ti«U. Oft asdf« dwttff« Vfi44D«r Uaør utivM »t J>^I4« til *) 
— og SAiiJajrjiIiGhvdfQ uf al diMo v^r^ Aajid«r, drr h«vJe 
v»r»i M»Bae«li«r og kuuda blive MemiMker i^», har j«g 
ail«f»d« frtmltAv««. LtKi^Hvm SAiro-Strvt hoi Ltcni *) vr 
det aftianH-, »om af KiJJal Wnlien B&uerdre^SttrvA ^), »ut 
»Uiju JD ot^saa hvad derom (artasWcr^ t utt^pMe Ovcrcnuinn- 
umUb nird, bvtd d«r I Cbrofl. Xorv. p. 5 rorUclIe« cm do 
Roncr, *«in urene Aaader (gandi) braetc ewm Ikrordfijiet* 
pijdd*! v4Wr bv]!t llaiii dn ifnrtv Fiig, Sluniloiii ni^r inhn 9^' 
taa, «t Sniva oji IUMt-*v«n«, dor oprindptigpii Wt^jfQEid« 
8l»dttr, bvor di«c« Vtccf ucr iwr ophoMt tig, rro i£jingno ov«r 
til at bctf^nc »rit« AaiuUrnr. 

U»n hTAd *r u« Rrij<tnir^(rfn iirnrdf>t ?^Aiv<i? Viftnok 
iaut tndtl ffnd So, Vmd, li^^Jioni di^l i Uruod«« «r ftimm« 
Ord «0Mi got. s«iv«, fp. hitr. I^oai ^c-mcut deii« Oid «r 
konuiiei ill at lietpgnfi de lUtdeÉ llj«m eller <te unJerjurdtskes 
TUholdi^i^t'r. da hwij2&r dtUc, •tunvidt jFf> t^r, lammfin med 
doo aliBUid«li|se For'#titlii3S old, at Affun^ekrU Bju<l cfl«r 
drn« Itottiuuit; vvil UeUi-u liavJe »t ftjiueit ri Vmid diet 
So. over brtlkc l'arteo gik til de ctode« binifd«!« Uaffcnde 
Luid (i Skjcrit« bag Ui>ri£Ontcn?), ellrr KJ^nnciii bviJkc de 
gik mté lit Uadenrfrdvueii. Ku ruukdan t'urruilliiiit frrmirsdcr 
jo ofiirru !»"» Grufkem*.' v^ Rjimernu "^ Spor af dpiu Kori:- 
koaut i UiddvUldorvn bo« d« ];ermaDi5ke Folk brokointiic >) At paaptjE'' »aadttnue Stivl«T tot den ny^re Tiiin V«LkaDiiiiondB 
Of aafar« I^OTEinM}! dorfi>t td trykte SkrUtei aramr j««; tor frvcr- 
iMiflt. Ffiff Bldre TUlcn Vcdkomnimle >Ji»i Jsg ilorluiud lien- 
TiM bl Komaln ft^ ti V16 re. 2*/] au aolure SlfdniarMne Åg- 
leBO. Drerj[Anteinji. 

«) Lem&nicht. s -115 fg. 

■] Slffi, KiliUl » Sband Lu. 8 Skr. I <. & 4M, 

■> PrtDrn srw-b. MjibdAsbf I, Ol-^nft; Pr«]Jpr rum Myih(^0|[!o 
4U fft ^^ 'C^ t16 j rmriwsn ogiA^ % Opriu^elAcn til flere af voce StcdMinvM muM vin- 
nok tfginA Mgt** å*'r\. Ih«ivjdt åvl dnriil aLaI bootøTM, 
niar qHov OlafcADE Hoiio j^ccn^m Uhnå 5. 726 to Smt 
Hier Pole ved i3ct ild»piii<ienijc Krftbln kdltlc* vjii, «f uftlk* 
kt>r1. dA niJin pvn Grnnd mt Sirdrtc \iJkiiii«bp RnkAffonhMl 
ku) )uvo forutilki sig d>øe i Lighrd mvd Uekln og Æina 
»om ijr Torilffiitic« rino«t«d, skjnndl viii vel lif«navol Aom 
inhu wixø 0^ fin« lieltiti Van L^tcvnø HoilørT^rdmt^n i 
j\lininddigh«d pftii tintnd if d^^n n>ni»r«k« Klit«» L»re om 
Skiffr«>ldf'nH U«n iiniir miui vtf^lL^nrorUaardcn Lauv« j f|«- 
druoa« So^o Iiajt en Tjurn. d«t bfcrfr N*VEiet "Piui*' og 
"Pin»lH'* for*Kommpr tam liflnrdstjavn Irtndf I S«nd«)i«n4 
osKk«r*}, da fiod^r j#j; dot hoJMi »flndAyn)igt, «i <kT i Napr- 
Meii af BidMiwmC« Usitrdr «r olW litt v«ret V^ud vUer 
Uyr^ livilkft man Imr ijpokt ai^. ^£f^fu)m Qft-vnif^ Pin'', lom 
^cd^Afiee ifl Under v«rd«n«if, tivor do hrd«d»* Sjnlo g^n- 
n^nifiik rincn i Skjft»ildfn. j^t Lj||>p«r»e o|£c»aA virkelig 
hnvø tmnkt Ki^ Bm*ii dier Søfr lig«f^Ai-el »uni rj«W« b«bo- 
cd* Al AandM" i en Tilvnr^It« foi'^kjHIia (r% Mpndftnkeisc« 
jOfditki', inrn tlojz af *n Hc*ka1fcnhL'd, »om Ii£g1<d^ dr-un«. 
ka» f'i'Ph nf JvrtJi Ævriitjr dtc^ ^'^ifii *); ■»E^n i^ivu* A:indrr 
hiw da vv] ugua vdtft derVA Ki)rR«(illing %'nr«( M^nrietk«'^ 
aJMle« ug i Jfk'9yndift-liiiliv4 nfd«dc HcnDcukci^ Sj(D|<». Mfin 
liixir de nientc t^Jlfr liord* at Knve Ei'ftnuE om at dJ9(«4 ■) Saks lUkonar (iuUAmi^ nh hii^a r. il) (P^fninftiLn« v, IX, 3A: 

KoflUD^ 1. S> 33T); lt;8h. Kyst«lu« JunJtfb, «. 91* Pjpl. Jtfort. 

VIII 301 Ugucodc SUdnuvue or« IlclvUi Ept.JordcL 168 b. 

l>^> a; lllmirlkl lJi|iI Ncrv, YIIJ, Bl^\ RyA Junlsli. HO; 

ParndLk Dipl. .Norv. VU. ili, K, Jt> 9H»; CdéiiiBakr t>it. 

Jvrdcb. SG5, j»f- Tint I. :i!J, 
*j FrilH lAikjibkn Kvp.ntyr fifi F'olkMNjjn S, IA Tg, ; Krtb tappblG^ 

£pi«gprav«r ». VJ f^. LAPPBH:VEfl HBDENSKAB 00 TROLD l>OUSKUNeT, 21T tabtubarede aig for de levende Mennesker, der tilbad idad 
dem ^saa, idet man henvendte aig til Stene eller TrEcbille- 
der, som akolde repræsentere dem, og ligesom Aanden selv 
fik Nava af Saivo aller Bassevarre, — noget, som ingeo- 
iDodfl udelukker eller Ataar i Strid med at Lapperne ved 
Siiio-Ribrao kan have forstaaet det samme som ved Jabmi- 
aiboio. DET NORSKE VEJVÆSENS UDVIKLING FØR I8i4. 
AF YSGVAR NIEL8EN- 

JNår inaa kaster et blik på de gamle vejp j vort 
Und, der eadnu pa forskellige steder tele ere, dels indtil 
for ganske nylig have været i brug, og aotn danne en fuld- 
Btsodig modsætning til den nyere tids forbedrede koromuoika- 
tiooer, vil inan at' dem straks få det indtryk, at de ffl at 
sige have gjort sig selv, eller som det også bar været sagt, 
ftt geden har været Norges første vejmester. Der, hvor en« 
gaagfærsejen havde trukket en vej, blav den siden liggende, 
oden at man ænsede bakker og omveje, og aelv om det 
egentlige vejtegeme i tidens lob kunde forbedres, har dets 
hovedretning kun sjelden undergået foraudringer, forinden 
den fremdeles foregående oybygDLng af det norske vejnet for 
hepimod treti år sideo tog sin begyodelse. Enhver dal, stor 
eller liden, fik på denne måde sin vej, der gård imellem 
fulgte vasdraget^ hovedretning. Men ved siden deraf dannede 
der Elg også allerede i en meget fjern tid enkelte hovedstr^ 
for færseten imellem de forskellige landsdele, som af den 
grund fremfor andre udmærkede sig ved en storre trafik og 
således bleve virkelige landeveje. Iblandt disse, der gennem 
den hele middelalder vare rigets hovedveje og i det væsent' 
lige svarede til de nuværende store vejlinjer, var i enhver 
henseende den vej den vigtigste, som fra Østlandet og Bljøs- (lET aCDRBGIE TEJV^MIK ¥li}t HH. 2J9 <^«a« bn« lAQ^t HJKtQfl MlliflO bred og ^fiD4in C^a4- 
bnDd*dAlc& op til Uo^f-, hvorfra i^a Atm ^ik ned lil lloms- 
■^abOordva oxrt dcD Un UAmuic^t tid lK<kj<itdU lljnriirLEtv pi 
gr«kfin) Af Uudtinu)dé<lAtpti <t^ RomKilaluD, mod4ii» iJ#n Mons 
korMltwj forlsatc^ vjtjrrc n>o<l Nord over IJovrtn IjeldryjE bl 
Opdftl, »4011 oTcr Opd&li«»kfiToii lil Urnocbu og dcrfm cnttn 

iMOi Ortili^ (iallart tif Nidar^j. Dott« Md»lfl var t «x. doa 
vi}b feom OldbTdeu bdiiiiLC iv^ pi am farvic ficrd or^r Dovrc, 
d« El.^ii r<A Uinuenki^ t}j£ llsdciujil tlro^ lil Trpn<J«lEif2cn. 
^KQAMin UtidbraadtdjUfO hnr dvnn« K-lditnm)«- v^j i dat vø* 
^^pK&g« llJivi dr-n ooJULtic tctmni; cbom hovtxlvojcu i dcftnc dal 
■Udfl^luir fuliEt Ludul de »cnffUajbjfinin^fr. ua ondos efUr 
dttM fir ^n 9<oTdH har bfvarpt. Fia IjL^i^njt udlub i MJLuitn 
Wpe dec) vWt^t- 9^iU^* br^d, indui d«ii i 6e\ gik owc pi 
4fÉ ratljgc nidc for urr-r J«n fnrligv ox be»vairlli{e bnkkr, 
ibuUii, at uigt op lil den bnjlligg.'iidi^ llnvr^hyi^d. P\ dut 
tirå. hvor vvjtQ gik oivr »W^a, ud^ndt« d«a en una mod 
*ttt. der orcr dea fttorrUtkko V'i^ar.'9i føito vcsUvor (tcn- 
ataVége o^ vjdcre Inng« OUJKv^ndtl« )t)dti|>R ^ide i ru tw 
tjd^lig hujd« OTor dott« frøiti Ul Lom, hvorfra dor igm f»ri« 
*- vitnot; raiiidn* brfæpltd« - Jj^ldvt^j« ii\ Sofzn g^notm 
BflTcrdnl^n 9% C\\ Noidljo/d tk vel m>io Vit Sandnior* gtn- 
Moi BilliogitdAlFik Nogxi ovenfor Kui^t^n gik ha^fidTcjm 
AUfT tilbAgo piå l.agvii*- e«tljge £idv Cil i;Ard«n lofip, hvor- 
hi dCQ tdfE lij^p ap ph Q^dut« o^ kom »A atirr fatf-x ccd i 
TMi^lalvn. fiflrr st »)(■> ^^ "^ PUdnii roit-TU«» \ Opdnl, sk«! 
dk>g ugil tUKkft^d^n en andAii dftJ, in'ULf^To j lut^ Vinsirai- 
Aiii«, \å,xt v«trftl 4Dv<^adt eom lUniinOvlifr pn^»(i£C, o^ LL o. 
^1 ea KADft dronnio^ MuKrrU Imvc bvujuct dencv vej. 
Ved Md«ii af dvnnv fiirblndpUof-vij molli-ni dri 6«nd<*i)>' ug 
i»rd«tQeld«kv bivd« umn ogcji on 4nd«E; ov«r (fft^rd&Uo, tMt HOMfti: vKM\«nm nnt un 221 0| fput, (Ub«n «å Hg t>iing«n ti at upgtve dcDn«, tr«icmto 
han «g for ål <tra£« ovT>r fji^ldpn« lil Vc>u og befyndiA dttr- 
idkJ ftn if itna ntNt cTeoiyrli^i- forur. ^^ ulbAgotogoC frA 
V««* vAr del oviatig, tiaii Tur tiEil u^ am»i(!ei ktiev At bav« 
odboldc li« m^t utotlfE« 1id»L«vr mtå »lo« loIL lorn riv^ i 
lUU<og4ilvD, hrorlra btn atter drog ov«r fj»Id«aa til V*l* 
t^rs OB tkIh« til SifjiE 1 Gudbrandtkdal«!!, 

Dr øvrige vige, fiom Torbandl tin e»ien(iildbk« m«d d«( 

wt^ofj«ldi)k«, var« vi«inot I iJ«t hel« UgH mindni b«f»r- 

d«da «<id Valdr««v«j(<n. Uf (o vigLignU anU dvooc have 

ModAfDlicvia v^erH ^rjta Tra BalliuKbaferj uwf UdiiizLDgHr- 

liddflt l>vor <rft QRilndoHiJi? tider Ittrielco hftr fulKt Uct &£- 

Udto NordmaaJ»«[ml>, og vojfrn ftv«r dut aftidca lii:jE«odc 

EUIdai. Deu &ntc af iIuibd btnjtlt^o »IsiiiK «f bi^kupcn i 

Suvatigrr, ofir lun r«ji<i<' pil vb^iuin lil lUlliniidalt^n og 

Våldffti, drx U|tG t4 ItiiJI borte IlI Ian« bijifcdAinino. D«u 

■vden v^ (over ItelJnli fu^te i diH vA^aian(lJ£v bAininc rot" 

Sing UMD nu, altno m^ dfn UAdUgflw, at i]t» itwu r»j- 

a«od« vietQok bavn tagat v«joo ov«r Tolak i aud«t for gen - 

atn Vinjc og htk nordeodifji af dctu- vodJ h^ve rej«t 

Bttf ul lJankrlidgrjend«n« gardi*. Nfir tu4n var LuLumeii 

»vtr f}«ldet fra Høldal n«d Imod HDrdAn){cr, ^a*» d«t at 

^Ti Tffrti d4D almiaddig« vf*j at tage atd til Ahrcfjordcm 

iki« til Svfljordeu. Decm« vt-j n\l. ahMv.*. Gre^unvti UajCH- 

«a btv« iag«C* datian I 1155 aygtvd<*fOT kung KyiUJD oT«r 

Tilnnari«« lU Eriiag Skøkkcn gård, SlødJe i Etnt. 

LlDga Ofrl'iQtjriitUft reailijfo t>rcd f»rtu (I«r o^^ tii nic- 
pt UCcrdflC i<j, um dog liEdfln gik rilvAnJ>h Drt vor hfr 
*B4ia ligec D«d i d«C »jrtEondt^ iirbvailrtdu dot aJtnindvlifiC at 
"JM ovrr Qordeo Ira OaIo iiI Asker, olier, tivU m^n skulde 
Mfnfor llorttfn. da at luge btrk did liUn^ iiir^d Drubak »um 
Mikmatatiiifi. I d«c bol» uget inu d«t bcmarrkc», at iiutn, 
^ WDVAK 3ftKti>:tf Ivor dn Tod ^is ««rc« afkherllg W foreiiukhct ai fffrde« lih 
tanit^, og Al Afr bAIw1«h både laitg^ Kyrtfi-ii og pi (te t-t 
fifftland^ke feevr^ in«ci fnmfor ali pft dv veufo- og ii^rd«a- 
Qold»kfi fjorde, hver drr p^ jioind Af nftturforboldcn« koo^ 
"DndfAB^U^vih kunJv vrnns Inie om IJfLgnv laiid^vejv, bir^B 
TiprK bpnyirec li&dbcfordrbg i ^a b^tjdellg cdMrækning. på 
SAmni^ tnå^^t M>m d^t Ir^md^Eps den diifE idnc foregår Knd- 
DU øl Uagi ned i tidtii. xnn [ de fortit ki ni dtt «ri<^nde 
årtoDilrpd«, tnrdf-t sfitt-Je« HlTiiLud#Ti;;i »i beuyue vanili^LydH 
fk langv cirtttLQEUg^r Af luDdrutviJ frn L»fdsli-arpii til Kri- | 
EtiåAia, fk »veniQ i VnldrTrs og ph lUiidøfjordi-Q. P& Mknimc 
mad« vai dtt vi^Ufijk ug>å dtt »ttlvaidigr. at d«, aom fn 
0«Ia skuld« r^jiie til Oe t i^Ht for fjoriltn Itggend« Ijiftdika- 
bor, i ftttdct for ut far^ wcr fCkibvrfi turctrak at IaJ^ sig 
t«(brdre inpd bad (il Hundi-fjurdeiiA sydlig« rudø ug forsi der 
loge lHi:d«T«jt!ii r«c, i&frfnit <1« ikk« falg)« fJL>nleu4 hoved- 
arm o^ bcn^'llfd« søvc^j^n aa langt som muli^, f. «jl lli 
ntn om Alon^ clloir i-ndDU IjKiiizcrr frcm- 

SLuiif vure vldf^u land^v^jr mHUr vnrc Kf en inq^rt 
primitiv trt, krEBVftdi« d* dog og«å pt>j£«ii vedligulioldtlM. 
Uecne botrigudc^ ■lierede tidlig »om rn komnitinAlj^g> hvor- 
ocn der i lovrnc gnvøi< [)»fiTi«iv 1wfitj*iTinirh:?r. SiVIcdd inde- 
holder Ffo«iatin|ii;lovm (III, 1^) døt bud, 41 hvert fyke« 
nwad en gang om flirec «kuldo gere Tejftibojdo der, hvor det 
var me!<t nadveodigt j hvprC ahibrede, vnrnt ni heredct« nunid 
vliufdf b^gge broer ovfr allø rvmrolvi^. Dd »igos udtr^rkke- 
l}g, At dunne fL>rpli^(eUe, der igen er opuffot i #rk*bi*k<>p , 
Jonv kmctar«t 4kopit«l 69), var kemtncn i stcd«i for d4^| 
iirldrv h«sfeinm«ls? om rriglveU^ Af irirllf. Gubtingnloveii 
Ikflp, 90} *r meget udforligon* i d»tie punkt. !)•» laet- 
HBCi«rt Ilt alle li/v<dvcjc »kulde være. wra de barde liøtet 
in fZATUrøe? lid: BafnTini der vir lagt en boredv^ iPjc6fitUa) •* J 
om rn mAode gird, ^a »kuiJv htn v«f« tkpr»tli|Ett til «l 
bf9« den on, ffi Ht itrn gik odfn um hniu eird, nir dra 
hao bJftr Høotå ^od. eom d«n rer hftvdo ««r»t, Ul u Atm i 
Urt QK vAdt. Ed ^i<l&ll /^joAffata »kald« vttr« lA bred, tom 
tf «pyd var la^gt, li^U »kafl fivlJedc* pfi jurd«n, o£ til bvi« 
lhl,<iv#i)ror bvllk^n dCT »adnu »kuldf nipn »t i-itiiniU ljvnjtfl>*. 
«a i&iod, der ud pi ^a hraf, kutj<i« nå »j«d »in tcmmoU 
iogtf. Udforor dtDiK brrd« mitlU> inøfti fare pi «jcr ell«r 
flftg. On m mand »dcbgd« vn hto p& tn hovtxlrtij, hkolde 
hAD bj^se «a i»y, dtr var ligvri ;todt or il#Hudi-a beda it| 
ItTMD« %itF. Dmil kcin ead^u jiorI« tcKU[ini:etn«r om Wdor 

SiwilBjiiligTis linvi* de tabt« luw fur tl^Jdjivaiiiit^- ug 
B«r^Min^lå|;»a UdtliotJt i ih vir^idi-, tJim vfitnuk lutrv uil- 
IMif« b«øl«miueb«roin Vfjarbi;jdf m. iii., hvortil drr i diM« 
éiMrikur mluc Talff« lUrrr trnh^ rnd i OLiUiJnp«- og t'to- 
mUiog«bg»n, hvor d#T pAicrundAlnAUifrc'rboLd^nr var nitndnt 
•ikdoédd til al lirj^e« landcvrjn Imidlcrtjit *.t dirv ni icrund 
til il lutafr, at dU»c lovbod ikke aldi-Ufr kunne brtrftK^e« 
■m Ubcr, mvn al ds vr« tiavarprfi* i Mngnii« l^igabmrTA 
låadilov, hvU frgkr for vvjArbi^jda [u> tn^ ør« bttydclin 
mer« d«Uljor«dc tad dr, fom ^oilr?- i ProAlntio^- oiT CjuIr- 
Ingiliivpr« 0^ UlliKe ird'linldit ni.lhki|]tgf, i^om ikko en^Bng 
ar Nrwrt i dbc« gaml« Iovp, KttJon til diEMe nye b««t«m- 
mtlMr Ian derfor ikk« vi w£t!f andrn^leda end i 4f (nbto 
»Idfle bv« fw d« lo e*tei)fj*td»kv lofid«mmrr, 

IJ4«l«mTitvl»rna am v#jviv»n(*t indinge i dpri nyrrif IdudB- 
ItV ihhfl miadfø »nd fvm knpJt[Ar (Und«l«>iot>o]k«n kap. 43— 
IT.) Ftrat kommrr et> drr i d«t vvtrniiigc iodcboldrr d« 
Mmm« bttd, tout fnndiøK i riiilA(irkfl;hlnv<'rij kun m^å drn for* 
4aé, al d«Q Icvlig« brodo pA «n pjnl\ffat(x '-knl væro ott« 
Aln^ A«mt mrd aogati for&adrine i bffdornr, Uercfltr fxtt- 
MQn drt i kap^ 44. at kvneifEr« ombudMoand nkaldc pksr. SM mor AH %mHtt, 
on &rcl uliuld« Mtcvav baudcrDe til vejatbejde. tm^i pir 
«DMC Tar sfivt bort om vftreii, og far ploven x'&r kcmmda I 
jorden, dflmvflt molloin vuiorkct og b«datt«a »g «fid«li;; om 
h^itcc, for nifitn var faMt^n. If«l£c kapL 46 jikaU« hoojiru 
ombudMimnd, tikr hoii vikit*. hnvv ret til aI hulde h»iKl^l>B 
orcr v«jon«, d^n lAknJdt« hmtffrei^. Denne bestod é%n, al 
W lod en nf btrcdrU bnnd«r opanovnt iTiajsd Hdv midt t 
T«Jf-n idm} el Olle alcii langt «pyd lagt ovfi lieMnrygfz^Q - pJ^ 
bvgg« 4j>ydet« ondor vir dor b*fnst>t vidjehank«, og Dår m 
ttf dwao tog i H tnø, dt »koldu bønderoe ledo, Detu cjaldt 
do|E koii far 1iutf^iJT«je[if>. pjahttAtur. hvUket tier forlUrM tM30i 
d« rej^, der ffik liops '»ft^r bygjdeo ell*r ffa Ijald lil Ij«r*, i 
tDOdtwtcibiz til pvcrve^r^ som ikke lu tindor btugrvjdeD' 
Allfr hnd^r. d»r uda^oid« en hniv mflrk r.lltr iiHrv. «biildc 
tiUriiree af grcod^n« fj^r, ni^dvuH nUe mindre b«dt>r &kn1d» 
ndrodea af l'^jlÆodio^en, aom dørbo^ h%vdr M bosM^e Ttj- 
Arbejdet (lU At hotdv i^M^npA vejo lil boTedvejøn« i slandL 
Alle vaje, >»om ;;lk over nlmpnnmg, skulde v«diigphol4w af 
det hele her«d. «cm ojedo doDli«. I kitp. 46 bftstftntee, at 
hvor der p& vejen fiindteA 'ii hro, »kulde i^uDdenfi f]trt pa 
beg^e 'lider Tærn forpligtf-de til eiili'ii at bygge en hro oror 
«ll«f og»4 ftt udlffigfEe eo flj^d« med toug i «Iler ed pnta etkr 
«4l«. For evriEt indeholdt k&piti«i vf^i^ntHg b^et^iomelMv 
om bffdpr fur ftiritamintUer iif vpjIioMei. K^p. 47 iiidiTboMt 
Vfffteatli;^ beUi^mmeUer cm fa^rffins. bl, &. at izrundejtreo, 
hvor han huldt ttorøe, vnr btrHti|£?t tit At krrcv« I ^^noi 
for bfcf mand og 1 fur hver he«!, »om blev mU over. 

Den nærn^rro fordoliag af T^JarbeJdct rnollom do mktlte 
^TK^'oIaK oji de dcikello R:\fd« m/t alleredo løaj*« Ur tklsto- 
dtliea «f tittt oycre Undnlov viiere foregaaet tfier uffr^kilt 
ttftioldu Utrttintn^T ivtpnh^ta-ticipti), t^tr vandttyDli^m efter UK? 'W>»»fc* 1 KKÆVnt ruft i*n asfi (Wu» lid bftvt> V9r#t l»4»di» ftf d»o ko-nz^ligA fiy«Ac-tmind 

vietnci ti 4J*ki]t)e et}^v </Dd laod^loTi'n, kf-ndn i:ti Vom, 
hror drtt h^M^niojfHw enrfnu omkriog ir l4iK* b^usjjipHw* 
•MD Miitod« tH mtft, uaffb>t d« i ll«r# heoftOf^Mder iUk« 
vtemU m«^ kvco^ ord. Tof^avidt ikk« aicnfl ^f drle &r byg- 
dfQ. UvurifftAueoi n t«j fiørre, rnen ugnå df*. »om »ud godl 
aT drju skold« btdraft* dl d«fi« vi>dliiE«holdel»c Man wr sft- 
Itd^ft, at lftnd»>(rv«iif W«tfmnivf»«r ikke «re bltvno oøjaglis 
oivrbnldr^ i alk tJIMdt^, hvnf dv knm I ntrid mi^d mldro 
lékal« THtvi-Ur» der kundo iinirc lii til de iTdTif{«ra fjnl- 
doDd«provincUtbTc. Hdln ikk« vardct pé Vo!<f rcfE^I, nt bro- 
am« TfdIiftclKldtf-ft uf d« tiiMtiitlordf- eird«, m4-n uf b^l(^ ot* 
lioøir, ofl da (^mkrinu 1340 lend»rn» i d«n Kftkaldlo Guld- 
QvnliofEa oiiint* péBfod^-, «i forplipt^'Ui'n tri ni v?dl>(tebuldc don 
balvv Bodefc-ro ov^r Vi^-rttfTvtn — strak* øMrnfor VosAfvirn- 
gm — lil^ pfltn dern hIIp i forr-ninj;. mfn ai d^ knn nkiildft 
ft« aib«fd^. u]«di'Df) manden på dfn v^d broen IJg^end^ gård, 
lUfn«, *kuld« BliAfff rnairriaMt'ra«, blev dvt i^ed dom ra.^tøat* 
al étn ^mli? ttrdatug fraindp^H »kuld« heiroKl^'« Mtni g»1- 
faid«, 08 at broøna f«<lllg«1iold^lae vkulio betor^øt af åtn 
Wit DardiniES iovd«Jflide bon^Jer i t[]ell«ft$kati, »fi nt m&ndrø 
piRogn* tkkv »kulde drltogif dfii i mo^'l auJvc forliuld end 

U« vcJnrbrjdOi bvorcm d<r «11«rdi}pam!c? lo* b^siemm«!- 
'*t W virret tale. bar ikke kiinnrt vært- rtf nogtn sjDd^rlig 
'aitfrLbccid« tut; drt må i del TivMntlige huvf. indskra-nkei 
^ \iå tt holde vojfQ fri for In&tr, b^jrtfjcme ittore fUnc, 
'■Qe tatnnKTKtokke ovt r myrer a ^ v. omtrent !>AWt», aom 
tetndnn »krr på ii>rn? ]»pfvn)(«)i' IjrMvrja. Om ni udja^vti« 

'f[>ipL Sforv. kae'iMI og Vt, »o^ ]?;. P. A Honch. Det 
aarflie folki Uitu (2 ttå.) I. S8S % 
nLd.ti*-ii IV- 13 226 VHtiVtn H LKLURX^ 
dris itU, eA meget tnort tom dri vr| i ftlmiadslighni an 
vftr fordclogligt At for« rpjtn icpn^ifiti fl bakkK og 91^ 
t«rnrn, for nt tiaå^ myHotniito «tftd^r 09 »pnre pÅ d«o d 
kcda jord. At hnvc v«j«r] ^eoaem agor oj{ »ag b«tr&]Et#i 
bflivr ikk« «om rordola^igt af thti grvnd. at ejrnia i 
tilfcBid« oftA ktin<Ie rJAlltpr«, ftt d« rfj^^nd« od«Tftgd« dU«« 1 
41 liøgg« «in vflj dvrincnDcm« Kodau «a4i>tit aoin vH mi^ 
al dtt ITdfi irbnndrfd« rL>rfkoinw«f drr ^* bl. a. fra B&h 
Ira — klagnr i Mnnnn Aulprloin^^r, d«rfr»mktldc« TorbaiJ 
bongonii Al de. 

Forodcn de fttmiadelifto hov«iJv«jc langt i^cnofm b; 
dtrno, vlUr som forbandt dvt vevtPP-* o^ det i»i«nl)elfll 
fl*v4* d^f »ndiiu flnrfr fj«tdvej«, fa bvHko d^r kunde fori 
«ii iLke rinc« trAfik, mfti M»in dog nepp« Altid Iiavc i^t . 
nikd^r lovfiiH be^tt^mmeUpr din vtjbolij. DfUe var bl. a, de {j« 
v*je. fcoiii r'orte over vidderne meUein de forekpMige M< 
Qeldftkc ii4>viri3tlalf«rftr oz i det brie ta««c bfrjitcdtø ad 
mere af rqjueude, end det senere lijir vsrel tilfælder, 
fcldan lej var cleo. son gik frft UAliin^dnUii lil Vntdre«, 
de, dtr fra Valdws f»rt« over til Gudbmndedflkn, 0^ 
kvilke konii B-ttm fvr, dd lian i 1177 rar kommeD n« 
Hnllinfidnlen pjL iiihag»vr>]eTi fra Vos». Dfr dannedii eig oj 
faer vi«»e udprn-c^'d« linji-r for fajreclen, men od^it nt d« ( 
kond« kalde« \fjr i dr^n for^Und, ronj de. der B^k ft^tiD 
bygdprne^ KLjr^åvidt dpr ved diB^i« v&r Tiile om vedligeh 
del«e, da pilu denne efi^r lafldsloveos beAummals« ^et b 
Uerrd i falkvkab, hvi« iadbyjrei?r6 eig iJHell^rn ferdolted^n 
Kn tjldan forretmng krndeafiadeC ffnileDdc iirK. hvorved 
gennem Lorai almenning^r fnrpnjfl fjtfldvpj* fordeltes mell 
heMdetA fonkelliee byf^dcjafi, ^ic>di> ni et &f di«M ttk 
ledliechcildc vejen orer SlorvikøruaUn til Vage, et u A 
rem i«u^ 227 rtjfn or«r Sogn«Q»kl«t o|i et trfdj« T«j«ii ^nnom HilliogK- 
dAltn mod d« pé d'v^ta rv^Tenån tronr'). I fjcldot vu 'ler 
iclTfe!^fi|[ i iriddflaldtr^n, «om ca, r?j overall hvor der 
VAT frrtntnniEnpHgi, os{ dffn rf^jftvndf via ta«r mifidrn bdndrn 
til «t bt^uat strø^ Snkdefi Hvo d« iCAcg«, d«r pA r*j«ttr 
fn Btrgiea til NldtroF i etndc-t for al tugt sevrj^a Unjza 
KyHcn f<>r«tf«k ai farr ovpr IJHdffnfft hdvt intiT)g<^ rrining^r 
at wlt^ imalltXD, D»( >liniad«tig4(« har vUtDolc ided«« wret» 
fttdisi« hftT« rifj«t fra Lwrd&l «lkr Aurl&ad p&,bid lil LyM«ri 
*T*f D»I«fjrldet eller ScgD s fjeldet til Lom og deHra over 
1i*\AH til Lp8jft og Videre over Dovr«f|«ld. 

Deo her ffivn« nkildnoc '^f ^^^ norske vcjvaaoo i mid* 

dekldereo pftu«r i tXi vjucniligt også pi d«ji følgende tid 

Hg« til hvniiaod midUn af åH 17de årbandrade. Vejene 

Tf^blpir« i Ah HdIc tojEi^l ftt øA snniake pil de f^tnm^ atader, 

bv»r de lAvdc lietet fm de «ldaU lider ftf, og vedligrhold- 

tff» pA Mmme miLdp. Krbllan fV.^ lovbog af 1604 inde- 

k»kd4r t denne boQt^odff O^i^dulDJebolkiin, kap. 40 — 431 iQ- 

fifm ikodro bcftemmplncr *n6 do, »oni forud fandt^t i Maiinua 

LifAbalcti Uty<l»l[)V; til i^ jnfit] tmitgrfxjilf^ii vnr i Hrn bc- 

1»Ul au var nfømndrøt. Ktm dnt b*vdp vwr*t, og d« no- 

tftnr, oon haves Irm det ferat« århuiidtode efter TurormAtio- 

Mo MD rejeof« ttlataod, kuiiue derfor ogia leuyttcn øom 

kilder f^r middalntitfrpnA V(>dkcinmendp, dmmelliim fnrnnDiltg 

da bernjvrkoingef om denoo genslond, tom otient forekomme 

i OilobwpeD, Jea» NHttODa iuttrevanto optegDclaer. af hvil- 

^ d udfarllgC uddrag er trjkt tTficoUytieuMNorske rnaKAsiOi 

nåéi tiod f. 123 - l^. 

"JDi^l NorT. T. ^'o. 400 !&• 
De rKUV4« ^lIXMlr .] dtn nUsU tid mr vohvcr rrj>rodr, Mm rø^rdvdro lAnif 
Y»J^ luJHokkoitil« licnvm til d«ii iirivHir ^ftv^Kiihi^d. Ke 

til offfDtlicelieibcrccr Laiigø Und^vcjoof'- Den latolbk« e^ jst- 
liglied vAi kicr bUndt de før>lr« »om Atrffil>ce «t ttThiiBlpo 
d^nn« niJin^K H ikkv alene vaf dfi m pligt Tor kbnt 
at fiineri;^^ 6f^ og CtUifla rofCQu^if; titan d«t luult« 
vlirrujiit pJrutiiVAv&udniii^er klove tnt^re almmd»li)C». 
tju^Otpålt^f^^Dtle fiij |i;f>julif!hffd>'ii u\'4-ib(ivvdi't, al fiikgriin^D« 
ekuUk kUQQo fi lierb«r^ på aUto vaodriciRpr udvn m L^eje« 
piivNte lik bjrd«. Sftledir« fr«m»tod d«r rEtcihaiidfti p& fo 
»kiOligt^ stfldiT, dotf fornttnliic lAciie» de veje-, itnin fi>rlF lll 
St. Ola.ft h«lJijrdo>n i Nidarai. fai>«ptticr, df-r utiJ>-rboldto« 
of kla^tr«, b]»ko|trr og doiukafntier. Do tlCc^rrKainacr, 
er« b^vjirrdn nm dintv* «<rn imidlertid kun yd4»r»t »pnntoninia 
I minQo tilfrvld» k<*Dileft å^rvs tilviiir»U» knn aønm'in nu 
dJ<^f n\ cnJilLi cxi?l4f«adic »lojRnntuc (SifU^Un, ^«- 
daUn, titi4pUid,} Jrr vvsv, al di-f p& dt frt«il«r. from bxf* 
di«u nAvnp, imgftng \ tcrtidi^n har tof)t>i iiidann» innntnti 
0«r. I (^udhrAudhdnlirii vnr dor rfidnu ud i forrlø« århuAd- 
rfd' b^vArft to bysniuuor pri de lo ^vd lidcri nf hinAndfnt 
lig« v«d lAiiilevpJeii lltf^omJ»|iAi(<r, Grytif)^ cg UMfriad i FroD, 
KtU h»ln iniireti:ting ayne&otgnr« d#t ci tvivl tomt, at d« hiv« 
smtti opfort« til boapicier. Uoøpitiot pi Holetad har 
eMd»;a%vL» vflifrl uudorlioldi af «rkebi»Lopea, til bviseoJs 
deQD* ^rd tiAr bmc ilnl^o ?a ^ rigtarkivpt opb^varøi jardj*- 
boe fer AkvNhUft Ion ni J5T!^. Nnbohompitlot pa Gryti 
kaa bnv« li^cei uuder «t domkapittl cllor et M^Mer. M 
og>A t\H iijirrkoli^4» «ndnii bi'VAti^cU Klf^rtTiuu \vA Grnnn k!r 
bar vfcrot vi ho«pittuTi), tafr«int d«t ikk« har vAret bcoyl 
f^m bif^koprn* nfirtedclscarDm, oar haa kom pi rielt 
OTfrhovødft må tnan netop p« £ru»d ^r klldufiita magi*rb 


UCT VOUKK TEJTASBfl PUK IkH Wf n»^ r«nigt)ff iD^ Kt afglvg b«flt«mt4 «rk!»inng«r ovn, 
At ti M«d h^r Tn?t«l ^pita, SAJ«<I«» aomc« i fllmiDdtKg- 
hfd Boiria booptul T«j OaIq for et aiJjual; im4t t^D noiltA, 

t*dt (KrsU&oU bi«i)c«rkiT, 2, f i HK>vWiv«t, a. 149.) ^ 
4ett« QOfcl tvtvUocnt, idci litr u<)uykk«!ijt Bifea, at gånlen 
'*w vdl s*"*'^ *^ft^ (I^ krBnk^ f»Ju;rv cg bJindv kaiknJK**f o^ 
|»rMi«ra »vbnlitl og v^r tajrt (l^oDom til uudorbuM, »om ikk« 
kuod« lEorii n[}{trn iJ»dp>1« -> - - og var PawUi^rd adi 0«1o 
Inoårevne kaniiikfr ug ptrHfr. Mim ijug« var, dfrb ll<>- 
tphal**. 

Vnl Aid«o af tjiBso hu«i>i:trr «tod« Jp Ijddttucrk dfr 

4lkfvd^ iidliS ånUgdo v^ .ét men bcfordfUc IjHdovtr- 

{BOg« og havd« BiQ opnndrU« nf de- larvHIgv iniåhuw, WIB 

^ nviEfr eatnl« tidtr af vftra opferU pA (jfldc^ni' lor •( 

l^åSt de rc|4«Adc ly mad »(orm og av-jr, t)i^ 'AknjdEt ^lihiKiiø 

tfåm M^Miofur. Kl rnkdunt »élMhufi vnr d^r. snm »mtalvs i 

tf% »T«ctjr1ifp b«rHD>n^ i Olaf d«a bclli^ »«iEt om d« 

nnke ■kftitckrnvecv« ruedt pft Jftintt^OvMct med Araljot 

GtUiMi A)df]v^ af^flmm« »ori mft <l»'fjikaldifl h'mirojtfhoder 

fA Bird«ngervidrja htv* vt^nt, hvon iiAk«p«n sf Snunn^iPr 

ntruu^dr p& RM viflital^iTJi^^f til Unllinødalffi cif>Valdr«ft, 

4iT, foin •muU, lige til 1631 li^iti* ril bAo» Mift; disM 

^Oiblpt af P#d4*r KlAUKSfm og iii>r>iir4 at .rønAR RamiiK, ini>n 

>la>^ ni\trpA* H åtykke ind i dvi atUfjda arhundr«ijf^ hflva 

*^<l ald«lr> o^dfiftldsft. »fi At d«r d« ikkv rogaojr var brvar«t 

Mfn um der^t tihs^rflM*. SandAviiligvi« )iKve d« Liit^«t «t 

ii'd i særheder »f Unln»vnnd#1. Iivor [i)A«ko OUfAKovandeU 

MTo «i>dvii kait inicd« i>rD drm. For brnylt^l^D ^f fciidAnae 

i«l'hitop i^ildl 4trr >«r»gi)e tt^t^ Nér iiianye pu «ir øAng 

Mfit ly 1 d^iii, nfiu« tflied^K Bd;-«o lEsg« der i j£ng«re ild 

nj tra d4st. Ofi cJU oi avlfhun brvodta op, hknldv all«* S30 neovAi XI BUCK ffom dft holdt til éttU »wc for den forvoldt« »Itndf. L>i 
bøcUiDiunkrr flndi^ i C>ula.tii]ft«|gvcn (knp. 100]; mt^lkctn d 
ftsUtinx^, Kom vAro opfnrt« i d^ ^Utrikur. hvor danna (tjaldf;^ 
mn man forjd Ucnko pa dot. ^m utviTl^mt meget tidU 
lur VKtti aa\^i vtd ovttz^gen ovor riloQcU. Sifn 
KidAiv«tb£«lnvpn hfti-dn rmtvt bEFVimt, \tlilft niMi nAiiclfi 
liaviK D|£KA i dojiRo luvc' hnvt liguonifa lovbud, med »lorligl 
hontyn til )^a'lchii»«fic red orrreiog^n cnr Do%Ef> 

Ai dfM? firiiujlivo »mJLhtiw udrik1«dt ij^r »ig, twm Mgl, 
I tidpiiB M formrJi^ herb«rg«rsudar, der lig^f^om hina btld- 
t** »wiehitsc clJi>r ftdi}i'&tai'r. Det aldbto at' di«ac v«r døl, 
eom koDg Cybt«ju Mu^nuft-iiD lod iififere pa. Dovjefjcid, og 
hvori m^n har fti log« oprind^liwn til dt^a nuvørøDdit Q«hi- 
Stiie pA Ujeerkia, hvU oavo ferei forekommer i Svetr«a aflflft 
ved fu J182, Ttl deane« vedli£chddcLtiv U^de koi^ g ro jorde- 
gods*. i>p ijvriiii- fjeld^luer f»k Dovri* er*.' m^ffet yngre; dm 
Kldbte af dom i^riDriako DrivsU^E), mcdciu KoQj^BvoldogKoli- 
alufa (ikrivc 5>g fm ooforholdavi* im tid. Af ^oidMaernepi 
KiUQeld nr MuriMnm den »IdKtc, idnt dcim nnT«g »krivi 
ftig Tru liden omkring I30Q, du d«a opforts uf en vii Uelfjé 
IvtitiMa. under livi^ navn den forekommer i den nndcr nav* 
aet BjOiyjmjitr kdi/^kinn bekvndte jordrbox ovt^r di*t gFJ»t^ 
Itge jordegodb i Bergena etift* loni »dluMto^a Htt^a h 
90nair Hppi a fhit^md. UpO til denne var d«r henlå 
noøet jordr^odv Nuvnnt MnnErcir^toPD, eller »om det nu 
udtuln, MariKtueik, vr funt upMikct ain](<rr; rflor bvHd P A. 
Munoh iiger i iin bvKkriveW ov{>r Nor|[o i middolald^r 
(». 105) »kulde den allerede i nlotnineen af middeloldetet 
\it%^ kflldt Miirtfrt'titrMof't ii FiihifjuHi^ mi>)j (idMd aI iJRrfor 
er Aiiforf noat^n hjemm''lH Meget yngrft w den and*n fj*id- 
atiir rnpnrni l^rrdrtl o^ Vddnw, Ny«tucn, der miUke Ikke 
engans er anlagt fvr lieuimud rtffvrinaUonAiiden- Den no-vn 

IKVT MOIWNB Vt^VdKaU FØK lAU. ai 
Tidt ridfs, r«fU4 gacg i »n l^tlag»40Eii ^ Idd« Juni 16^ 

(MåfL vhI itorgtohua 1(d» rrj^aikftbtr i rifE^rklnct, pakkf 

J bvofl OfQUk* <DGr>TcniMJaU«r Njrsiucn. J«r var «a 

juiik plglTtttie^vidnø, rn^n Lald^t dof^ fremd«)M i 

U^mevn éS d«l >8dt irh. *^*n o)e fj«l(Jame p9b tiUfj^td*. 

I79J lidnftv d#o dav«er«ni^« fjddhlQ«Liiand. Kaut Toruint« 

^ hftin olort«l«L^ig# mid«, hvorpå a(iiia«ii i VaMr«« b«uUtt 
lao Q«ldelu«loM» lom vAr i-ålngc Jere* s&^d^ «tuut over. &l 
Jkre btader I Ojv \>d mt aAltfgg« 'min pk den lil fjfld- 
tfoen h*r9nd« iniiid, r»mrof All? Iv»r Elr<'c» 4]«r havdj? byg- 
I f«t Hrt«r v»d lonaaMrUn, bav^« lorriiii:dbkci hafifr bavu«- 

bolMMn af diaei« hu^« har vierpt telragtei åonx *a Iromh^d« 

KVtabs, cft' dit er derfor 0£«a al bcl^dniri;. ul iJtt lil «n 

ftf dem brnltt^iL' jDri[i'|Eod« o;tn>siiiFA i on furlrgitelai* uver 

tpjtibni npdK P. A. Munch liAr ogi^ i anmaiknlopiTTio rir 

«u ndf^AT« ai B^JSr^njar hilftkinn (j;. l\Z\ Kjott Of>niajrk- 

pa detlr forhold [^»»Agti^t har l^n^e (kluntfrliialctieu. 

72) aiLtag't drni for v«rd>li(ie ioAEiiaiLontT, Idet fiau bar 

■^lan pa, ai dot var ^o konc^i »oru »citLudo dbu t'tiraie, 

dof i dtiin? bpnørmOc ti en uvusAFDtiiE cfmAttDiidis- 

hvL Sirlfbuv^he (i dtimrnøru bci,\dnttit' Af cirde(l letrtytf?- 

*om ipjsttiga tnMitQiioncr og »tod« <åled«t undtr g#Js(- 

•dtiit varttaiEC; d« vare nlun (^jfså i denne h«DA««ad« 

udvayhLrr tiE til Jo Htorr* hQ^piiirr vvd rjrldovt<rgBngeue fr& 

Tjd^taad til Italitn, Drim^ toilchuxAni-s oiprv^Jt^nd« g«Jai- 

^ kantki«? insor «l^ o^d dori, at do cfton raro EorMiote< 

•td klrL«r. SAIcdc« var dor fnr reform at ion en en kirke v«d 

RJttfkfn. og iMgr tljkkdii nAknti»(in% '/■a^ (kA|>. IlD) var 

4« 0^ |>a alUrvpjfln ovor Ejdiikog^o øt Enlvbu* mod en yHOVAK KBUVS. F k\rk*. Kliken p^Fil^l^^lJ i nffirWdea aT det ^rvrf. bvorNy* 
i^tatu «r aalAgi, er v«l b«t*i]dc og kan mitk« h»v9 ir^to- 
knldt oplørrlfrm nf dtimc fjildstoc, og «D<lv)[]t kundf ti infc- 
ske vijiluu I iJt<uiiu lurLiiiiJi?l»i? iwvai- ilet if n^kuu UAkoiwwu 
opført« kap«l i>å Tvft<^ ucd^r opgangeo rit Dovrtfjeld h'itr 
drn midddlihldvrBko upIalnioiE faldt «n f&daii for^oiDj; ij&nekt 
[laiiirtiK; il«ii 1å i furh^ldtiic oø ImnkptldU« afilme, 

Ifribrigi'n'tet^iiet vir imidlvifiU ikkv uilvluLkvnde ov«r* 
drAg«t til tv>itJLghv(]vti, id«t udvikliniivn o|^ i tjdcDK løb 
forikBlcdigcd« dfi^ vtrdvligc magt til at tog« sig af dtwi*: aa^ 
I den ^dea faHlvOd Af del trrltvnd« irhwidieilii h\e\ der 
fitlttd«« »lødig: t«J«t klager over de vintk^llgtedvr« lutn vjtr* 
bfbundav meJ ut r& mod tor d« rct«eDd« o^ Vodtr for bt- 
atcnr Dvn private gu-Aifiilied vui moi^kc bfifj^ndt ai ki>lii»t 
0^ vnr I Hlivurt fnid ikke uUtid til at lilfrvdutiirio Av rf>j- 
««[)di;ft bi^liov, m^dcn^ gpj^tiigtipd«n mor-Ve i niausu lilfo^ld« 
ikko har Mtukket tig videre rnd tiJ At yde d« vojfarcndt 
tig »v«ir hovrdt-r, l)lt>e kln^jvr kM!tfj.-i(v*[jL- da kung h>ik MAg- 
n<u»tfn oji iiui^ brcd«r horlug Urikcu til at b"i^ ^t forftiig 
pa nt (VibjslF't miKlighcdDrai; wd at udulrdc en rfltcib^d. 
Uvurcft«r dirr for Itver ht^T dli-r hnU«^ dtt^hrvj«« lun^ d« 
almindvligp vej« kknld« indivir^i vwriihnip, tti/ftnithv. Et- 
terat hctu^ea »ctv hnvdo lutgt »in trodar pi. tronen, adipAT 
bon og.-tt (hAa4lfl}rDligTJa2i> Maj 1503 under H ophold i Teifn-, 
lierg) mi liuii^udti rrltrtbod, dcT iiMd^Jn 0|£ b^briE^pd« deo 
ntdro ■). Uiil^ii dufina ny« rctlfrbod, dvr andeu «r bivarvt« 
mvdcD« dtn ferite er labt, akcldc de, der holdt »ftdaane 
hu^e, 30Q] t«der]a§ for #in iit»je mtd ai nkalT^ allr roiutulfii- 
hrJ4.T liivFJp, ItuvQ ret til at U^c vn trfdjt-d^l mvte nnd deo 
almiddeliga pris for, hvad do i^olgtc Eil rejsende ni' mad og < 


>) Norgo« gimle Lov«, III, IBG tig. 
oin n*n«KK *uTje»»j* ro« iiu 235 ilriikc ^ l»c«ufodcr; li^Hcd«« erklp^nflc« dH, at de diodt 
■ailtr koflfQK iwriiu« btfjilLjttcL«r, nK^iItnA anhvor. »nm vilde 
•Qildnig« ia^ for ai brul^ hvad rløm tilkom, ira^c« med 
MMf, forudi^n 4t d^r ti[*todc3i vp;ri«h«i«k[>ldern^ Mh«d for 
lonhrilif!« jrdvlMT «e Aføi^tflr. Udmfør »inv tiuvj »kolde ik 
1uT# «i i^LilL, fivarpih (kr var Anfnv^in hvilke ftori^r drikk«* 
vmnr d«r å^ard«fi, vtmt ol r>» brtyd«ltge i<rivik(ci«r, M)m pA 
dttinc nid* uf k^nje fl&kon lil^lodca oiiliT^r, »um vildf pi* 
tARB sl^ at hdde herberiEP <br de rejtt^nd«'. »}MOh dipj^pi »nart 
al h»v« fninhaldi i>|>r^rt(»fø«o at 9K il^rre ahiaI KAdnnn«. 
Vrd trliDndrvd«ta midt« D»vne» åvr tMtåe'^ l>ni!ft d«n tlirrkt 
btfsrd^^c »ejJItd fra KArmaund lil Brr^n iWtt hvrbefK«r 
for r^JwAd^, Unni dog å\ip b\*v» edi^ln^t« af Hanafftrornp i 
ik« krifk iom n^JullodfS i 1369 vod TåbtnatilHl«nd«n I l,b- 
boci, d«riMaDdt ti. 54^111 ti\-\i\i vjr »(jftut af iJiutKCten ' ). 

Dat livr i'cl dJi tig^å m»d »lur landJtynljybvd Jiuta^FSh 
il d«r pi (Aiamv tid lanip do sigm Inndrtit^r tr fnaitiat 
ra nhke af v;crt»buø^ hvor de rej^ndf? mod httalinft knada 
li mad, drikkr og nntti-Ly, 'nr*i Uiki^it v*jeri uL'iiiii'm Oc4- 
bm4»daJ«ii iH Ntdiios livor miUkf Uriv*iu<ii kAn formo- 
dn al vitve aofAa* ornti^uE pa åcrmt lid, 01 luioa hoved- 
nin «ifVf Valdr^, hvor Uari»lora d« netop 021a var ud- 
laht ti] 4^ fuljtiftiadig fjrldiitiv. Sandby rK|f viv bavi* divt* 
^Waktta^t hvor det Jod 912 a,]ort% iLimvt v?d rlUr pi da 
kMfii^ird^, d^r IA li^tt^ hovodrutvrnr« od hvi>r koDjt«rn-f i 
KlHaa t«fif kvarter pa Kine rvjjvr tft-nni-iii laTidet. h'Uttt &I 
tea rr« agiia, afUr at da ikk«- Imnfter« tanjitcd«* af koa- 
ftmtt radbkvoG totn Malionrr liøc^ lil rntiden, il/in vlf 
ittffttr kunf>e »tiiKc »ii ril den QiiUri^cilliur tt-lj^iitnlird uf 

') 5artori)^^''kuadlicbaOu««biobt« <la«tJr«pruiij|»id«r 
daoltchen Haata, It. 'rnti ftiz.oR ilaaftCTCceakc, II. Ilfia 
-2.14 VVMVAk 3Jii;i-Bt;|i. mtvrko Lil d« »teder, bvor ii&koD llikou«D opført« ttåne 
>fjtsk}tA!!cr ved åemiv tcj. Der var *ilpjL-s frtrnl Uuaeby 

HoF i Hr«dct>yiidon 0£ Toft« i Dovr« ved d»l »t«d, hTor ro^a 
>4«8 C'P P^ ijMtU aIIc i en i^aAaen^J« MtAt&nd for korte å^gy 
rcJMr. Af diM^^ »U*dt*r li^ir^ de lo kiiji:^!« jfft^nnijm imajii uv 
ifhuodreder bovivlijt vojrrl olinindvlijio hi^^rbtfr^er for rvjMnd«, 
mIv pk «a tid, dn d« rndnu børe navn uf "kongBeftrde". 

Ved rrfftrTnjiiiniipn ftirrniW åct i diuc forbold «n becir- 
d«Iiq farnjadrinjir. fcrKividl nom boSipiti^rae hhva cicdbf^tiT, du 
do x^JftlÉs«' fuutticrnn^-cr eller MlfuUcr, ^om iindcrholdLdcm, 
ikke InrtKcr« kun>Ic ydf twgti lilAkud. Delte VAt do2 ikke 
itlfivid«! incd fjc1dxtu»fii»» ftoin frocndrlDR wdblev« At b#KtJk, 
kun mod don lorekoi, at de fra aI vær« gc^j^tligD »tiftclMf. 
nu z^k over i hUlens lisnd«riiMisruj«d d^i tri dem hrnUj;^« 
Jordegods. Af iitAn^i^L pft til«ir#kkeUge kitdfir Inrtrr der idg 
dof ikk* oplyM uo^^i boelemt nm cnidcn, hvorpA donoo ovor- 
g&DC er forefifitL Kua for MAri«tu«a kftti det paviMK «t 
lAlf&U en Af de fAidp^rltr, lom i Bj«ra2f'*far hii/Mmm 
omuJta «om nlhafvad>> dvune, i n)idt<^n Af d?c 17d« årttn- 
drcdo vxT »CaUrjendorii, atmlig en del Af {t3ird«n JofASJter I 
Maiil!jwr«a» ekilred« i Indrr Sogn. SavH (JB]dMu«ruv pk 
Doviv f^nm pA PileQeld vtrtf fuld^iwndig skAit«frie» tiTorfor 
d« (intarli^vift torbigjJo& i r\\i-y gtimU akAlkmAi^dtAl, Ja 9^v 
i den under Frcdciik III fnrfAUedc maUikul l>e »varede 
vbtnok Mier ikke lf*ding u; tiend«. Oru eu etik»lc fjeldviue, 
Driveiuen i Opdal vide« del, at d<o* bruger deømJon opp«^ <> Dnniin gUnl ikHl ifHltfr en noilta i Ovlo kApitek JonMof Af 
irit4& iom I ii</^'<i t-a.'cfr b»( for Inodikfld. DKT KUHWU: ^UlÆNKM HIH 1«14 235 O^Dovr«. htorpA dtr i ItilOoiE l'^tti ti[itode» forny«! behrnf- 
itlw, Uj;hu<ii der op'k lU N>Mlk-il ^ut livnlimt ri Q«ldsUietold> 
1 d&lttD« og Uagfi ky«t«[i t'&ro »ikdo« i tid«a «ft«r t4- 
iDfOltioiira do r«JBOode virscnthfe hcitvi«te tik 4tt tixjje ind 
p& dv r» øatnm^*] tid bpMicrdr VnicrUhu^, h^h Aiiidl )>& 
•Hktflto rat«r nu rmiog var bUrat %k «[art, nt d«t l>l«v ued- 
nndii]:t At iDdakrfrnko dom. SÅItd^s udfUdl« KriftUan IV 
onder Hr ot>holil i 5l«innj£nr i I6C7 en forordainc, Jirorv^ 
krohuBCfie i d« ii« A^ikf^lilcnfi 1f*n, Ned^n^s MnnilAl ofj LI- 
iltf if]d£hræok«dw til vt b»Bi«nit AnUl, nøoilig 2 i Øfikr- 
ri»or, I i Utrd», S i Gfimstad ofi 2 i FlvLkortf; »om truod 
fil døuue kjiALaUitloio;: anftirUa* nt ved d«iii "dtri ffirmm^ 
mand jH'''« érta^ tH »tor Otida fort^m^lff vid drvhkm- 
*h^, drah eg i andrt m^d^*^ Ur (o[k. »otti huldt ullcr 
lød holde duM V£»rt»husi-, tillmrtcr de E(i«Bt {grakvlllgv *tæn- 
é*r. S4Ud«« VAT der af en preftt i Llod&a omtr^-Mii ved år 
16UU opfvrl et vA^rUhiu ved Kilcdlrommen i Nordhordland, 
*f Med. hvoT allo, Jom rcj^t« Di^ngtn&ledra norduvrr, kom 
tcdoin; h»r hnvdtf han mcii hnHlwrrrnH tillaJeli*^ an-iat «n 
måfld til At holdr bui for de r«ji«Dde og tik *& I l&IO kon- 
E«iilLt privikRiam. Senere hea gik dco Aaramc kro over til 
mn hot^mxpiltt i btrH«ri, »ctin »Firtfl i 1021 fik kongolijct pri- 
tfilågiarn^ I Al»iad»tJgh«d vir dM do(i (tansko aiidra folk, 
•om havdo vfjrUhusr, ofte af drn nlJerva-mo vort. Det be- 
rttt<» Ultatd i 1$åS (i »tathpldrr^kiibcU »up^likAtior^-proto- 
kol, I, 213, A-b I rigiarkivd), at den kon«, mm havd« biT- 
borg^nUd«! v^d ov«rfarivn ovor Ston^Qordf^n n^douFor Krok- ') flivt dci fut (ainiuck tiil >m upl^Li Mu« p& t^ckkocH bLer« dUse 
Balurt^h fn>m^iiW inniijirbnlilErt. når dertjl i-Ar )T«n;; niukfr- 
(idMl opfOT(«i ogtA iiyc< r t^, i 11^ irv p& f)f^]JovorOD|E«a Hl 
Jvmld&ad, b\Qr dtr før kuii tkudid cu ciicitf S38 TjfGVAtt KtKLSBV 
I klovvti, l& i ledtog nitd "rAVfjrt, t^/vt* lafuUabfr4 o^ 
ffiur", og At TiTtn, n^ hui^ >utc r«j««nde cwr, mg 
MåkiH:tIiff aftUd^ badå mnt fyldfri o^ ev^nhfxlding på 
tUnnmn^ hm ovfr/vrør, nar é/< hendtc ikke dMcli derfor 
viii* fortwj^^t — ' osf At denue kcnu %kiildff vitti' dm rriMtff^ 
i HA nrt, »r val lidoi »ndftynfigf. D^q. lOm Dnrtii««« forttl 
tilsyn En«d krorr qg vjt^rUhn««, vnr den konøtltE« bpfAlmE»* 
iDftnd nvfTf fUlvrrt len. ot£ ondri linm i)ieji hiuix fci^drr; ?q 
bftvill^ng fm K>n<Jicrrnn t^nrt df^Hcr oaUl fm gmnctiol 4id ol 
AC Ikftvo vttrct fornorl«u fbr enhver, dor vilde hotdc kro og^H 
Diodtnfi- rvJM*ad«; d«Qii« kundr, nem vi btt« mh, og«a i 
matie«' iJirArldr Mim hi>krJt<ftrt n( knnifpit %pW. Da krtihntdft 
i r^«len sut rot mdbhDgPiidt^, kunde dot tondn, at cpk«r 
vft«r VKrt«}iu»mænd #figtr ni OKvrfør« privil«gi#t |ka sio ai 
d»ii inftncl« n&r d« Indliftdl« t ny4 K^Ie*kftb, kl«i d»o aUi 
b«vil|bg du m&tte bftrigtPi* M*m ^^han, tfnfremt d*n ikk« 
foray^««. I d«( h#k tJigtt hærdet vin :;!AnAk«^u«p{Et fxmt 
påB««U ^1 iii)fFi] uWetli^edt' Wfauedu ttg iiic-d kruhotti ^ 
Enkelt« v»rtsbiis^, rorit^mli^ "f dem. Hom lå haji op- 
imod IjHd^i, v»n*oe«i iMj^tyri^do mod snHiip brfriiiis1i[!«tHcr> 
Kt udant »t«d vai den gAiiil« koiiK^^ttrd, Rrrdrn i Tiudbrxids-' 
dakn, bvU beboem Ulfjald fra hnfir oppe i dfi »^ir«rd« År- 
hundrede ^p^-A nt hnve fiydt fiildatøndig fribed for «lfø af" 
gifter, rorr^mlii- Iftndak^Td og ti«iidf, pi bvtlkcn der o^h 
ved li)ldc}iue?n i IGIO erlivervtfdM fornyet bekrmflelK *), ug 
■erer« ved byldnknyen i 1648. Kn lignende bi-gimMigebr 
var QEfså lilatfivl opsidderen pii Tofte, tom f«i>t ved ot keøi 
brtv al !l Mnj Mi39 Hk bekrjufirl-in i^crjiJl og »mrrr ved 
nyt Af 29 Aug. 1643, der blev udxodt, medt^nfl Proderik II 4 *> Dette liir Cmnodonliig vmrtt on k^vrnnø fra den tiJ^ dx ffi^iii 
vir kongminl ok lum c&dui >Br friU^n for olie dea ilngt at DItT NOhPftB VtUVm9t» ntk 1*1«. 137 >ldi Mft pi Ak«r«hafr i anlvdnine at nid hjrtilniDe. DfD 
tvffmttte opaiildar p& jEnrdort, Oluf Oluf*snn, hiv^P sok 
bcøv4t piff bd Itl KHiatiAnLiL, forf^yn«t m^d ^n prLlfnrmc frn 
12 lAfiivCle^^næuii pk Lvtja. hvori dJMc^ VcvlJntci«« at Iiaa i 

■"ilOffMQWfiU-, hTvr don rfijgandt* Vaiiå> tilivv føn^mvt m«4 
iBftdw el o^ ««ajc oc U proviant med »<ic p^ rrjtco ovftr 

M»ii uagtel d«r iiA]i>^pfi fm Atnuo« sid« rjir gjort Ad- 
•ållKlTV t(ft »t upiBoair« lil ahIibb Af h«rb«TK«r«rtvd«r for d« 
rtficsdr. eg uHgtpt Uei [lu iiifiiiuc >l^pr var m*'fi«i Innuend« 
tt anløgg« lAdaonif, «e'<74 <]«( dog, ur df iæoi^ø Mvnedr« pi 
•akdto AC«<ler, solv d«r, hvor dfrt iriod^t akøltl« ventes, r. 
«b 1 Opd«l red d«D dlfare vpj lll Troiidltj>ni. Uror dar 
iDgan vumiitu« fi^ndifr^, I-Art" Jilufl df> n*jiondif frvind^lcK h«n*- 

lir«ni dfltc ofte kundo vttrc en mcuct stor byrde. Som vc- 
dvrUfC hrrfar Ui*<r dtr hkfa hyfpig lil^tfift åti prrMifr, aohi 
boød« pi ^^ier, hi'or dir vnr étt jiifiri^io indryk, fortk«1U|E^ 
bfinin«tigrUer i foiTU nf (icndcr, frihed for HkatCer o. d«il. 
SUadf-K Ak prvKifD i I/>knn^i^r vpd S^ieiiplj^rdin, dvt Allerrd« 
rtid b(?rrrdai|fTi I Bur^n IH3T bflv^l« klAj^t cver dRi bøcvsr, 
bu lavdo mod du rrjwadv, v«d hyldniagcn i 1648 bcvilliai: 
pi ak&Uffrih«d aS iMi iiJcti liH'kkrbac for f\n fr^ hu«tra» 
UrHid. Soffiicprntirn i Opdal ik rgRJ^ r< li^nr^niio Krnndi* 
v*d ltoEvtflbr«v Af i Maj )€39 bøviilins fia «tntufnh(Td, dor 
b<tf«ftp4c« undrr koDECfi» ophold p4 Åkcnhu« i 1648, Der- 
liM hjvDdl« drt oft(>. At |ir«A(eme Itt^e WuUii^ af drr rvjtpndv, 
•ocn oTfrrKtiadfi pa derøK gftrd«*, »n^pl d#i q^^ hDdfir, nt 
dette »kulde vnin "ir^ i^ndstns tMUcr". D«uc b«r dos Ak* t«Uiine«^rhtv in«ll«ni indln ff frALllo Und«, l^itk ttS YBWVAS MICL«KV 
ihk« hlodrci d«iu, tndog fra a1 iiljev vh mcgf^t hipjero 
Ung , end dffr forUniEt^H pA^ de Almind^lrgM gwMglverKtvdari 
D«r ør 'iaJ^'Im b^vArvt en r«s>>^"S P^ hvad vn af Ipnnhørron, 
Oluf pBr(<barcs folk, d«r eelv snd^n i 16S8 »kutdo bring« 
«bact«nie fra TruEidljem* ten tM Kebertbavn. bar udgivet 
fnn^rlog |>i ah r^Jae fra Or^edal«D lit nnninArk og åfr 
if^n til Bf^røra, i hvilken dor noJAf^Ei^ er nnfert, hvad b 
<kg baoa ledaager pi bvert 4t<d ^avr- fL>r hrts^ritig og Dstt«- 
1ogh>), De k«ni om hflvnen 25 Oktober 1^28 til DriT- 
»tli«ti og paaaerede Kon^Lf 15 November; 17 Peccimb^r v 
d« at(«r d«r isen og kom li dig« fi«D«t« Ul V&ldre«, h 
d« om afltfiitn ) Januar IfiSft kum op uHdtfr 1jvlJ«t, men 
toAtte ligge vrjrfa«t der til den fnrntc. Af alU kvflrt?f«r 
nedrcjaen vat UfivMucn del billijrate: 20 /? fer lojtia og fo 
tsrinf til to pvnmuvr, dernf^rir fljwrkin |en eH}oe hkV 
Brrndcnai'u, Rinfl*nkftr og Slange [3'J /?). norimod koctt^ 
del snmcnc hos dr ^ydlicerc 8k^d»>keff4>f« 2 mnrkblvkker Of 
pi Øjer J rdL llti^ prtr»lon I Rlncelo f^av de 2 marksiyk- 
ker, ho« lenainnnden i Fljdavold og pr^nierne i Sornm 
RakkRAtnd ^ orr, ligA^em i Svin«aund. Dot dyreot« aU^ 
var Kcajfcjf, hvor foiinnni: oe oaUvloifia be^ae ^aog« koeled* 
4 mark foruden } rdl. for vi PA l^emrejwn 1 ValdrM 
pav do ov«rAk 2 marhuykkvr eller 33^, aamt d«iboB bai^ 
skiEt ] mark for o}, o^dn do ^ Januar toge (ilfjdds gat« de 
i rdL for uog^t if! o^ kuldi kukkvu. i^om du l^k med Kig p& 
vcjan. Drnae rute har aiisil gcaueniiDittig va^ct smf^tl dy* 
ror» ond Uudbrands^aUrtiti^n, nartindLagt^x d« ved denne lig- 
Kende pr»teg£rde, bror di?l vtir ligtMi dyrl, aon i dtr djr 
vntrfftbuae pi tandet. 

I kobatoedcrn« og de mere bevegte havoc lufls d^n 
k- 

lift S >f Deuoa af nu tr7kt i lurJiifor«oiBgenfl ftfbeg for 1t»74, PKT «DR«Rlt VRXVA^n^I TQVt t$U 33d \ Itg« if«l vttTt opk il? rf>j»pndr, fora&viclt de Uk^ lande 
b«ayiu ftig Jif pfWat« ^mtrHh^d. bpnvkie til ni t^ge kt-irl«r 
på vnrlAbu«« etlcr kroer. Af fti'o norske bjirr var H^rEen 
'åtn. U/m be*MfglM tii iIp fltUt rej»rfidi'. hvurftjr ob*^ hrr 
krtfiBMae« nrtnl i^ar «iertt; Tar b^eiu brAnd 1 I6ZS tkfti 
4«r lut« v«ret ikk* niodre «rif] 100 krotrr o^ f»ltapninstf- 
at«d«f. af hvilke tre ir efttr ointr*ni. det halve rtntat pi 
»T vjtr kAinnii«! i ^^tl^%• I (irl ^nmrritr Ar bl<>v A«t imidlprtid 
bntvfnt af konflcn. At d«T for frorntidcn kun ^ktiidv likTjidM 
fcmii fOlTcntiisc hcrbcri^r vg krohs«," nf henøyn til dftt 
nordun az ui^ffidrlJ^bril, Miin dprvrd i;ik i sivnnjr D« flmttt 
jif ditfc hoir* have dug viitiiofc kan vnrot btrogn^d« pi 
folk nf d« »mplc^ kTmucr. I KrisUAlA Mtr åvt ti], ftt 
d«r rr h^ngJUt Trcog^rp tid ffUr byFTiM Hfitøff, ind^n il^r 
^retl«d«a ncgel hprh«r$e hr r^jsendf. aom df^rfor TO&iin 
iM$v icd htM bori;eni^. i Uannibal S^hi-ftU-d^ tid Ak cri vj« 
Fredftrik Tftmirwmmiid privile^iuni pk nt Wdt herberge; 
RMfi borgeroa kHged« dog rri^mjlel^a over, ai ban« Med ikLø 
w iibUickkctisl for behuv«f. m nt åti private fr«ind«le» 
aiAlle Uk« imod reJAeiiiJt- Otrt: kin i^vi^ndvn litrtil mnjtk« 
v#re it Mfc i d^re« ntyil ii^ Jt< »kjiflV hnrii iltri Tiudvtftidiiie 
^bn^Tønbo", du do «are mi^fornøjød^ over d« 1etEo]s«r i 
loléjUciftcMK. foiii vare ham til^laedt. Kfter Kredenk 
T*ittnirrm«m!K rkd fik huri-i rtiki- umkr 1 2ifl SF.'plernb(*r 
1660 priviL«f!iimi pn a( hr>]d# H li^fneiidc hfi'b«rflr. For 
Avrigi vtr df-t nlEprtde i^amiidie (»cd byen« anlni; pålagt 
AAholdorrd nt .fojordnc" hcrbcffcr i liver af d« i:ti<ltrr 
KriillaniA hrinlnjErv hnrni- dli-i- Ude^teder. _pft d^t fremm^da 
Mi, ao« pi hAvnpnio kommet, med loaement, herberge 0|i 
BhdierfL til Jmd oe drlkkfr km blite fursorget." Ct par 
iLr tflT der forekommrr .d'r og»A rn mand, Hum sngtø og 
fik tilhidelw lil pa Mos« nt holde jHrbei^ for r^jeendc folk^ MO VØLOV«« »iKl>«:^ «A ojZ liofd^ oL bnad t« •ei^^a provtÉM for d4t ff^in^n« 
K4II did >e^<rr." I TroncJhjts) foc^k^miiFr åw nofot 
midtaa af i]«i )7ile ArK en vi« ^crtnt von firede, iliif liAvd 

Ua b&EiH iiuH lu indcnlor trfu« p(>rt, h^kvdc h&n ofiftA udvnfbr 
4»nae en mindn? bygninfl, hvori allp, »tn kon rr]5«iidfr om 
tuitvii, kund? ^ midWtidigi logi«. I Som tidliiere bcmærki;!, rcJtIcve d? romke UiKlevej«' 
»ndnu lungt tiid i dm iiyrra ti4 i d^t nmøntligi} lU Virtnd« 
«i|f fi dan Mmmv prhiiiivt^ lorf«(nir(r« som d« hard« f^ort 
hek middel nldcKD ie^nnrin, Kordi inderne til co brugbar 
v^j ti^tvdc i iIi'Eiiip tiiiiui- lid ikkr undi>fKArt nogrn ^JndL■r|i(t 
fGraadrii^U, «iff id*t aI trfliii:port bpit^ v^dbltv nt hold^ «ig 
til é* KAiiim« pn>dukltr, var d^t (tgik *n Aflvftljin. jxt d«l^H 
ikk« p4 Ifloc^ lidw jirede aig ooaen trmg tit at fi andre 
komniunikatlom-midlei'. If«nd?rnt> bragr« s^l(ylf<i lig« 2odT 
eom for di.* få vAr*r, <l* hi^vdi' ai snjlfE?', frDru tilliadB i-il*» 
pik Wtcrvfcen, &f rim drr var tunflrrc fenMuide. mud ekuldo 
trAf)Hpuiti.TeK, var mm gan^k« naiuHig hr^nrin til al bring« 
d«m fn-rii pa tTndoforL't. Viiu^ron vtr pti d«nnp tiAdo 
mrgfl liPif^e d«Ti KrAtid, dn dm atArAte førrACl foregik. Dtt 
var dd beller tkk« aføne hiUjdvNtrHAkktiL, Aum Lrlivpd« 
vigene; Dg«ft Andif, w»tn hnvdo rcjivr at foroiaff*, idAtu, 
aar det var Liiuligi* h«l8t vnakc iil ktinao udfuro dem p& 
dft,iDc tid, B^Lfieint. d«C ikke lud t.\^ Rvnit At rcJMi lllwm. 
Sftlodet L-r d«t in^^en ny funnodoinff. at do bUknpfif, tiri« 
Atifur ra«U boM^d« iif indlandtdUtnkUi-, i dtn kåtolak« 
ttd Itelflt valgle viotcren til »inc vi»tnt»rvj»er')i 02 p^ deon« <) f. A, Miinrli 
I. 33& i]«t norako folhi ttfiUrie: (3 horc^aliT' J Der xDUKK vtrvÆBBK roR lau 241 I Toido vi«UAr»dtt bhtiop J«ii« Niluon andnu f itofninitPn af 
étit I6dc irti< Ih}]ic d« «g4atlig4> ^vJddUcrikUr om viauren. 
VUn flade« U1ftd«a i Jsddv I&SO I»«]t dpp« i TdtiMett i 
Pebninr }^S1 pi Vflg«t og I JiwuAr IIiAf) i Tohmiirken, 
ip«d«Di lun^ nitr hAn f. ml »kald« tamrtdi^ b««og« Nnmt* 
daJ4C ofi THornftrkoa os derved tajzfi ovor hojficléet, selt- 
Mg«lig 1]«Ut bcQ;fttndo flommertiden. 

D«Bae r^Jien om vinteren havde jmidTertid forudan et« 
Wtjd«llgo fordel«« fiom dtfti rn«dførlc, o^i «nlLell« mifidr« 
god« «id?r, cflvnjig d«rt-H, at all« bcevnrlJ;^ og fnrli^ 
ponkur, prcclpicer u. dral., hvurpa vurl Uml bar «n audau 
rigdoni, dA tiUre ift m«^ farlige«. Dat itrgtlf^ ry, «om 
Ann gamn«! tid sf hnr 4t&«t af sAdaaoe v^Jatykkfir, aam 
VftTntSrft, Itaiirn, ualdfrae oc Vindh«TI«o. off som lor den, 
*kr nu «r dem fln rnkkpr KOmnierdng, lillrodii for d?rM 
ioJnofAld^ndo t>08vmrligb«d, kan sjm«« nnsti^o nforkUrlfgt, 
Bat ofrEop Hin opnnd«lK fra di«sQ camlo vinterrejser. Var 
det om tommtroD bcATnrlitt at komm« frem mrllflm de 
omlutfligvnd« klippnr, nvt!T Kvai^o brniT, dcrvyiilfra n( laitte 
fcoat«« and«r h«&t«na fødd«r og Wradi den r«Js»ade «d grav 
f d«t BTtRilvDd« d|b, bvorOTør b^n befandt »ig, og langs 
d« affiruade, dvr ^bnH^ tig v«d hans aldi^, og hvor 
bAH i dyb^t »kiTnCeJo elven« friende bnfgpr, ^ iJi bkv 
dM aammo «itattic»n om viotaron abølinget fftrlig, t>Ar mac 
dertil ov«mk«h(!t tkaldo vandre pA don tftsvuHi d«r da 
hyppig btfdttkked« vejftn os m&^ko notop i stont miongdo 
fklej«de at Iwgjjtf aig piL de klcmmffti« «i^der^ Da miiie 
Ubroddeme fr»m for ai spmidea aader foddern«, og ofre 
mttte Tiffnot den r«jsfud« p& do ni4?«t befaardedo lacdfT^j« 
twoyu« do Mmtn« forslcij^btdbr^ter. aom nu anv^ndea v«d 
»andrtngrr nvrr vort* ishrwiar; ihf oft* var d*l de Mrame fnrer. 

pi diu«, dar tro^e vandrara«, »fte «adno aCarrv. Bvad 

bi«kop Jcna NiImaq i sine uptegoebvr fr» 1589 JbrifcHcr 
Gu1<lb»rgkl«v«u i Vinj«, a\ maii der niEkllP vind« aMflrn« 
oudov«« f^Mui m^d toDg. har vUt ikko wr^t tt anDti&Entla ^y 
iiir«]dD; d& han dftf-cn ffur fortsaUe »in r«j*c, nåede haa^^ 
<p& ait oåtttkvénct i u»rk« pft en avu-« bolkc, tor hvit 
»kyM iJcn hondfi. Huk hvnm h^fi ikuUl« vjure luU^ti dvvr, 
ondcfi EDødu htot midt pfi ckovoA tii«d tjritrlui, ter ul bui 
hund« 6ndc vcjea. 

Det, KCKU Dvrineat hur giv«t etodet ttl, at d«r omudflr! 
iadtrUte«n — ujuendforelubL}; kun lidvn — forandHagidi 
r&rbold, hjLr Deppe v»ret i»ig«t sud«t ead dtt cp«vbe, aom 
laodct^ a»riojjavoJ4 toe? i del l?d« irbucdfed«, Trslaat- 
hariiivlenHug U ri; vijrk»- driften« »torarted« ud vikling; mi d<rvf:d^| 
User hkva T4&r«< Af bt^Eydning; rhi om vnl dii«« cjiiringevtfjA« 
produktet frcLDdeies hed^t kondi? brirLgi>« frem til fivdnin^ 
vAAiiifiiECDe oikr (il ndf^^rMU-havntDc ^m Tintcrvn, hk 
fomnkdigrd« d« dug ved »den d(*raf tX mMTig« rnJKrr, ftt^| 
dør «oait inåtco vågne «a m«f« alætod«Hg traog lil at fS 
hai)»ut*fn<c**ifP^r« v*}^* LhgAled«« blav d^r ortJ^r hvert, røin 
Fig«ia rxttninga-ayAtisat og mWlunr-vtmn udviki^dtfa, Ujing 
«rter iiL have brogbiire militærv^ø mellpni de forxkelligct 
tcfAittede puakui, hvorpft ogidk Ktyroliwn eraør« apeci«lt^| 
hAvd« 9m o^aittrk«orahed hønv^adc. D^c f«F«tfi egti 1 Norg«, 
■om har liet en rog«t bedr« vej, har vi^Uiok v«»r«t Eker« 
hvorover dur allerede i deu førvlo tid r-ficrr opdsgølneo af 
Kongitorgi gruber ayo^sat v»n) anlagt an Kå<dan, hvu vf^* 
ligeholdcbfi frcmhaldto k1a^<r fra almurc i Sigdal^ lom btvde 
f&ct pat^g vm At tedli^^licrido dta Btetnte dol af deiin»* 
m«døua det nærmeflte Alykko vød Kong>>berg v^lit^ubuMies 
nf Mmuea i Hof, Forolohlg har duno« voj, utn i:«pp« heili 
bar ^ttf^l af d^n inc^t adnKcrkcdc nort, ictUko ikke giet 
laiuerte cud fra KoDgiborg lil Uoug»aad, hvorfra toau iuudø QO^VfT flt^ea (it Qnig«njK^> og er fvmt ivnrre ^ort 
kørbar hdl frem tW delte atedn Den er vlitiiuk dea fimtu 
vfj i Nor]^ on hvilkoD d«t all«r<^d« 7«(1 a«nM uiljuf; i 1624 
•r bo»i«mt hi åm skolde briaf:«« I to M^ «t&iid, at dw 
fcoadc bores ^), og den khu^r ±1 å^a ^ruud eu uy penude 1 
dK noir^ko TvJTm»iiR hitionø- TW madden vsir begyudeUen 
g^rt, ct( ud«a kend« iiiftn foruwiu på d«n øDgJing bnradU 
b«oe. Der bcfiynd;« dn ofiiia fr« nu &f «d »tAdig TcrUat 
ndviktS&i; af rore vrj» nybygning, drr jufrt ikk« dr«vø» raed 
negca r^vkhr^d, nifin åan ildrij blev varig Afbrudt, og »om 
om dOQ end ikke i betydning for vart Unds tnatericlU nd- 
Tikling fuldkurn^nea knc vmCtej red nden af d«i>. aoni »r 
fnrrg«ci u|{ ffvnidele« fi;rt<|£år i drtc« Arbundnrde, dng bar 
b&vt vlgtigv r»lger for Jandet« ^komnf* «Dm on ovar^aDg 
til et bedre VfjvaiBen. 

I>tii ttnti AiJuiiui«lnittvc futiUiftAhmnjr/jwm du ki^rt^Icx, 
bvorvtd der blev gjort »krtdt til ta Almindelig farb^dring 
if det beld Lftndtf vej« »r TUtaok dvn rorcrdcing af Ifldo 
Pøbratr 1636, bvotvvd det bkv befalet, &l benieru« 
overall I Nurge« h&ve[ BtindetiljøLdtii nota DordBiiQeldrt ^kulJff 
^fonndi« og forbedre*' alla atfar« v^Je ^lU og Tra Qeldea^ 
og uideoaiedt/' I hvilket ojemøj, fogdei, toreDfikrivero og 
ttmmmaå skulde udligne ug furdele arbejdel imellem vod* 
komnMDdt almti«. Soq gruod lil deane forordaing« nd^tad- 
4loc acGAVM den Dvilligbed, bonderae på d^re ticder hftvdo 
vUu liki dv Jtkuld« udføre det lovbefalode vojub^Jde. Uot 
VAf »itodeft oprindelig kun lænkt fvon fn irrdHkrrpcløe ftf 
det gavl« bud o^ti, At djiuiktou Almne »kulde vedLi^ehulde 
å€ dcrtgtnnvm forende T*je; inea gennem de »enere pifalgt^ 
nj« lovbad, mtai tik t nær furbindelbe med d«ont fnrorduingt <> Hnrek« rigir^glitrnnUr« V, & 8U je» VmTAn »iW^9Ktt fik (len ^i>g en Blom beLjdDJiaii «on eD indUdning til den 
oyot« lovgivning om v«]«vs««H. BfAdct er dH <^ ea ny 
fOraatUrtciajz, at hver ^ird du akuldf f) ftit boHfnnt« vej- 
stykke, ' «a bwtemmcUo. d«r, nom kek^Ddt, &[tid »fcerc 
er IflmrMi itftend« ved msvt^ DfDUF' JTi<l«k»rpe« o^ i il*t 
OQ^M kongebnnr om vojvuKcnet, drr k^Dli«s, d«t kc[l. mturlvo 
til «Ulhold«r Dftnoibil Schc«<cd ftf Tdcjani }B43% { detu 
|iJllAgdi!ji éti hftin, at lian »liddi: \iåm kile nlAuu voje i 
AkorKhtua len, hvor d« vtjfJircDd* mwi [)1ej9de tt r«JM. 
„m«i /MvfitW(<^*l*?yfirf'nff i^^ t andre tnfldtr forbférCy m^ 
ttdthtrtUff af fiitrtf *itnd, ffru*, hark tltrr hroIirj^eUt,^ 
Og tk tiUøl« hver bonde et bcMemt vfjMykke^ »om tuui 
■kulde hkvt braftc i fuTd lUad laden 5likk«hJAB om høUtn. 
Vf Kcrsmi^Me om varen, «ifrcnit h&n ikke vild« »trAffc^ for 
iiu f^^rHitijjmetigbed. 

' Denite befartnff forudisiter et virkelig rvjtrbejde o^ 
Dejes ikke med at sentait* det jEi^mlc bad om kue at bold« 
vejes) ryiidijc, M«o åva kan dog ikke iii%\ have haft 
meget oniriiteiHle virk u buer. Deh skulde delle vejarbejde 
kan g»1d* do allerede «xLBtereDd« vejliujvr, dele rtr berd- 
ioff"^ ^^'^ Ctveii for Akerahus len elUr tn »lorre del af det 
Mndrufjrldske Nt>rj|;t*| og deln adbtud drr altrrfde i na-tnuie 
Lt fn krlg^ nom t forening rned de pflfaFg^ndo 9.\tiu kr\n%tr 
laoiiit^de (illo AdmtDlbtmiJve fomiiBi&ltninceT ef denne att. 
Imidlertid vAt doj; nu pnadpct fiubUct, og allerede fem ftr 
tienere flnd^K de sarnnie grandfiætnEn^r for veJarl^h-idMA ord- 
DJng pi tiy [^utaj^no I en njegvt udferfig forordniap af 
24de Dfcembi>T 1548. Jer ri^tnok ftkyldfft llnnaibal 
Svhr^tcd^ iaiiUtiv. 1 deune, dm gjaldt for del bele tand« 
foniclMittns, «t lnnMierrerae, b^^er i »lt len. ikulda nergf« fnr. } PAue, forord ilT ager. 794. 
i>eT soUKK vmnjns« røn ku. 245 T«j*ito UéT« H<»l*lL^ne" [>E, hvor d« var« roH« s««a4Qi 
moridttfr« bkv« ^orl« lerre. ug at d« opfyldlcd mtå »tdo, 
aaod, ^na, rU, bar elfer liga^ntte, ligCåooi ai d* Mf:ip, il^r 
li i vpjUa«». bUT« bortfjiemeda. lUriiMd akalda b«DdrrD« 
bnt aftti l«nAb«rr«i39 bøbt^mai«)«« <n ganø for atle hjælpe 
til, ««Ud med arbøjda ellcf |J«[igp. .,«rter luvTig pH.t»^ og 
Miog imclUm d^^anem," hvorp<i da <ldon atnlda n AJg Ul- 
Mt M boOtint rfj«tykke, aom d« ikuidfr liavo i ruldatwudig 
ardcQ «.iadtt) St. MiLLdsdotEA ild om UeaCan, o&r jordea er 
bor iikdliaAUt, nu in*\4^n Kontuptao om vSi^n, fwvnd plngan 
Mtfta« i jcrd«^«" bvii: da ihk» «Ud» bodo „og d^rførudan 
MftAda dco rcjaaod« rii ralta for hane r<J4o» foraommclsc, og 
fat bii» >kada loand. Iiaai og fodj* kan lilfajv« Af vrjtnea 
aaagal på tjlbarlig rr|Hu^[icn']r 

Dan r«d d^nno fon>rdr)iog pAboda^ almiiidciigo opar- 
b^dalM af a.\h Undevc-j« har ^ai^d^jDli^vi« kun for po ringe 
dd fiu»dvt lUd, bl a. tciiVi hHlr^r ikkn clrri fcdgøndc tid y»r 
wpiétfW^ guaitig ror ^or«1afcvDd^^ af doono art. TlUianden 
i iMdd VAT frecnduba lidet lilfrod^Atillcndo, og den i 1657 
irfbrudttf itdel£rKE°"d« krig mhiit dv%\X(hu fur firrti ar atills 
dt aftdani 1 bf^ro. Dertil korn riidnu undn? gronJi^, (ornem- 
l8 drD otnil&adighcd, al tiUyuct med dot ny« vajarbojda 
W OTfrdragtl til d« mkdt« kpAb^mr cg fkko til c^ntralo 
iftbed»-auktonl«t«r, di-rkund? geumrutfitrtf d« i\y6 |jiuiid*;Bt- 
afogar t*6 tn aoaartat fr^mgaDginiilde over det hpfe lund. 
farat nSr dar var akabl aildaiin^, kuade der Uhvo tale om «n 
vMara ftdvikiiøg af hgelA vejvjfiaøn, 0£ delta skod« ikk« faraod 
iltar Mir«rwnit^tena indfaretap, da adiniriMmffonpii« omdan- 
hEm agii kom von F«JT9seii tltgod^. Aller»d@ I I<65 
Uev der oeiulig aoaat to geii«fal-vejm«alere for det boto O Taoa. lororduiniEar, 864, S48 yStnVAA SEi;Z4£M. 
lud, af hvilk* den ano akitldv fbr« liinj^aet mfå v^J«&e i' 
dot aord&nf|«Idftk« (deri offui iodbebttot BcniMs« ^ilfE), dta 
Aodcn i dvl »flnd^oQcMikr. Da to font« oT db«« Mnbedi- 
tnmud vare Nicu1«UK TIølvud^raK*) nord«nl]eMH a^ Jtm< n«u- 
rllx Mundmljcld«. Den tlåtitt af dom havdo allerod« i det 
for«sd«cide &r af «tatho1dcr«o, Ulrik FredcrilL G^idcolvre, 
uad«r 23 Ficptember 16B4 rrfaoldt farslt^biK bf»t«Ilin]| laoin 
vej-insp^klor i Ak<^r»huji, TiHiftbftrj ng imdsrTiia^de amter, 
i bvilkeo åf>l u^itrykkvlig ^ig^f-, at dat ved dan Midbte for- 
Drdnl[i> pubudoQ Arbejde pfi r^jeii« kan lor en ubetydelig 
d<l nr blevet] udført, »kanl d«t Tild« vrr^ tnrgel vigtl. 
at t,v<tj»n4» vtr« I pHrr>.*kti'*R, &fl dvn n>jtonde abehiadrat 
kimd« fnrøkomm^*' hvilket var eTDrid'*u til, fti d«r cq m&tta 
anuftttc« en sårskilt peraoa, „tam dermed kunde b^re in *) I biQcel^føu arkiv (pokko H, b) 1 ngiiarklrot AndM ot af dAim« 
ooder 9U Jumar 16ixr indgivet f4>nlaf[ om ojitolmImei; af cfl Cg9a 
tAodoiåier-viat j fJurtte, i L'ifbed iii«d. btad dfU^ Autdin i 8ieric<l 
Og wAtt Ua(U>, hvorwd i.teTmL*t iMilli»iniiirr iiiiig* kaaåa itora 
fwitnuEiid itg vcjnacaiore. I dou Qccdo pitft af dette knkg on- 

buxdlide han „»tfvn«« rj^raAVpn," at „frriHr tqr / — rfw ^ fr llltatf 

Unga (r#i«r*»/' hro^ der eftor hun m«oiiig udkmpedca „«■ 
(tfHr/nrfftri l\f*ffi^ Mim vtjtHt <yf*iim latuM hmdt fitméiJt« vtå éa 
hK^wtndt Midt*/, mmr étrt* totifilvJiHti ofm^r tf tfymåt, JJåt^m 
•r *ipn*»7* ^ >«mnf«frriøruCr *euraf«n^ *i t*ii (f/vMi Hftf eVitnv, 
tønt nf »drftiM ftrkn aaitéimp Of /antWUt fof^^i^t f&n** K%t 

urnitw, ton Utftn p& v^ø ■ §Qéi ffAtJtf^ trMtt fJ fi^tf^tUrw mf 
tanénmteftH /la Aver ^HffMi riiffr tri4ii MtV at holdt mi ff W94é f^ 
ttmt An*# 9f MJrl til Itjt am wtmmtvm, eg tltrJrr tf« fintsrrm f*r 

All tfj'mnky Do iH^rlflV ininktor i roT«lM^I rini^t .jtr^dtOttf.*' 

HAM MilrhKii'M." — Otor buDdrodO ir ttansn b\tx der af l'adwr 
~ Anker f IT^l iitJ|ti^«l funlac om oprtttclacn af et milJtjprt icj- 
kotpå f Akertbrw (fift, *on dnft iklfp binv hlfakll (Kgl frmL 
33 Janiinr I7l^). Seoere irj-ii;^! iWnnv jlui atu<r at bava vnrat 
pA Lraue, dft dnr i 17^9 iDitkotn at iDdraictade til 
an»tL«ta4 1 dfHU) vi^^oTpL 

i** alM«* u v«jeo« kand« komme I den stBnd, at 
iu ittnilo Mat*<i bAde oied vo^« og atå heiu. ~ I dett« 
9ifa»d bl«T d«t i bceL&ilingeu, dtr lilti^ «r eflrAilot aen 
iDst/aklion for Daurltx* yderligere b^f^tcmi, al lafidfrveJHue, 

tom InWr Undat Uags ig^nn^m, og ti. åpa^ dar M^qt fra 
f|«ld» Ul keUtfDdcroc tWtr ti«viicr," »kulde Hav« cd brisdde 
if 6 — 12 alCD, undbiffrn, hvor nultiiltin^irinKtrr KJordc dwUc 
vmuligL, idet vej«B p& a&ilanno ftieéer kno ckulde Tnra dl 
t>r«d, aom dot vir mutij^t al få d»a v^d it ■^bortbrttnde" 
eMne o. (bal. Uroc der var rayrer, »ktilJe disse opfyldes 
ved fi« ei«D eller {or\ „eller uf lu^^iU ht^kkv-bruer bdÆg- 
9^ U dU ir^^«lig4>rv kan fam;** bvor dn vnr «A bred« 
■Iv«, ai dor »ver dem ikke konda byj^gea tro, akolde d«r 
forførdigf« prwnme eller irætUder af å-ia aiArreU^, at to 
eiUff flr« imtnd ad gangen kunde uv^rfBre t,*>if> brMo m«d 
d« derlil haroQd« folk, og indrstude tiledM, at man kande 
k^c lizo ud finn dem, bvorbei inApckUiron db dUtrikteta 
Ipgod ^uldc an^icitc frr^om^ndt d«T åag og nnt kande vnre 
lllatfdo for at orBrfore tie r*'j*ende, stitt *n biliiff <J« ''ir- 
tvarJig lakat, Liøelude« ^kaldo der, hvor vejeao afbrede« 
af »Ml«bae Qord«'* aerg«s fi>r Iransporttnidler for do nj- 
aepde med derat boite of; bagage. Fogderne og akrivi^rne 
eloldaefirr 1ri>p*krer«Da illNfgAlee fordele VfJ^tykki-rnn mMl«m 
girdena og bet&gao åiv^e med pttl», bvorpa opEiddemoe bo- 
■ørko 00 namcr rar molci, mcdvnn adfliirt^rno v«d byjtniag 
og T«dlicnbo1dcUi! af pmmrna og htovt cotcp sktitJe WggeB 
pA do alsidø^ fra alfar¥i>j«ii Møgende bvgder og g&rde piler 
øfiå Terdelea p& dec bele aogo. £a gaog om Iret eknlda 
iwptkureit befare vejene, og hvor di^e ikko vare i fuld 
HiDd, da lade fogden tiltaie d« akjldlgu for at dommea 
«ftar laodaloven. Alle laadnvpj« aknldn eftnr inKpnkUitruB 148 V:iOrAh ^KAfM ^ ■I forinvUiUiing cpiuaitii <^*r tydik« mile og af AhoQfto tor- 
•}D«» med milcMolptr. Som \on AkuJd« uttAptktor^D hAv^ 
8 jf 4l ht«r fuld K&rd» du frkuld« »pkrprTn og udb*l«J«a 
lU ham »i føgdpn«'). 

EfUr hvAd H&uriU Mtiv oply^r i dn ftnti»^niag, »ui 
liAit i Juui 166S iodipiT fer at orboldo kouR^Jiif botAlliaj 
TAf dv'. dft allnod« j[i<t )Ji rukt uivd fojarltjdvt* at luj 
tcdnti i danne *cniTn<?r hkulJ^ kmin« Vmia med vi.rgiji^ fe 
Akcrthu« til K<jagBberg, Lftorvit og tl«r« nndra «i«d«r, Ag 
ftpKiflil Ar«mhjovodo lian »in vifk««itiliod for Kt bygfEo bri>flr, 
Iiuidk-itid kart di:t dog inc« uitfl^omt, cin di-i i virk«lig- 
hvdfln i dpnnn knrlj: tid Y\nt virrft »draltrl li mrgel, og 
om dttt forogod« opsjn uilcritdo tk tjdlig «knldv havo blrat 
oAdAnae ffUjEltr. Alicutn hor ncppe vftrct c^idck.i fiuoxig 
Mml mod di»c ayt IWnnfUltniikerr , dir pfkdru^r doJi) fnr* 
pgMlc udgifter a^ nrbejdr, iidoQ aI dv d«raf kund« ko nog«a^_ 
fordol;*) med indkrajvmngcc af da uyc «mU<J«m«Qd!t Inn ha«^ 
doi vi»t b«])er ikke gåotra^kuog arbejdet hAt »Aodft^aligvia 
I almuetm vr&u^vilJlgbFd biivt Al oTtrrvijiOv dea s^tuntle hin- 
drii^g, »0[ii irtidu dPt Ogfli mangølen pft liliUrvkkolig« 
lovbMiemmftlHr inA ban'od b^fo hart DOgito vjrkoing, idot 
mao kua bavdo d« rorældødc bud I d^n almioJeligc lovbog 
på doa tO» og de nye rori>rdiiiag«r på tU^n «ndiiii uld«. «odi 
kitod« Twv voo^vligft jiok al brini^ icv«rftD(xtomiDftU» (ned *« Find«! i ort^nil 1 rlgtarkiiot (htncotHindlaD^ far I6fiA ) 

») Pmno t]iiiii«iu idyai IJJ ftt bKtc t\v med tf^j^ubfjiI^L f>fbunda»j 
byrder Ttdbfcv Utogt at /bt iiJ|t iig kina JmijJ itluliiilUEf^if uf det, 
Ihde årh, loiirniiUg itterht tiln/Tio t dnt «r vaj« in«(iQt ^nnvrn. 
lUm« Ak«fftbui Aznt. 1 tgON^dd vttr !!dlc<i«a i l7Dt dtauea 
889 jdumJ aUrk, tilMtft (il vi]Ji[1«.jJlv iupd t^lk Igm iidrn vidwi 
fbi fq|, — mm åex lied, fordi ingon rodoroMtflr »iUis bvcrndo DIET KOauKK TUV^CaCX njH 1*11 £49 kinBnden, tlcMit ik ifidtl« pAbn^M« dg ik fifnie. G«nen1- 
Tvj-oowtora«* vokbeda bt«v uo^vr eIUao lorholJ b«lkr ifckc mf 

■f 31 U4rU IfiTU, Vrj-l^vgiviMu^iru icilLløv ogfta ffein- 
4el«« fti irocfi låg tU de g&ml^ b^ii«[um#H«ir, y#l KriMiAn 
\*9 oofbk« ter la ^dt com ikt* b«forte d^nii« g«t]«tAEid, 
•f hU «q Mdtr d«ctn* koøgc ud«rl>rjdtl, C^cn nUiriji nndc- 
S| vdterdi^) forordLtinK om »k^dib- <»g vpjviEft*D giL i Jod 
hmnioiS* Ikk« vidtn tnd tii ai RonUgø do K^dre lovbnd. 
Eb tr vic«-»uthDldor Jut Uavg und« li> April 1684 ad* 
itedt lotwdnniit db rejrnøou» i Aktfnhaa tlitu der acuere 
fik k|{L IwVrwflela« vnf rrakii|>L af 7 Ok<ub«r IT40. ifif. 
hvnr doa imkf imd .lownt tilhold*' oden vl<i«ie od fra, ai 
døtt« tr d« b«G4«tiiiii«la<>ri som vAro givro i do gArnl« norske 
bve tg »N)«u seuugQ« i KristLAu IV's lov« f. ex, at de 
Albtf ttjfB «k«]d« havn «i) Wvde ai Qtc« n]«n. 

AU vAv «ilffd«K bragt tilbAg« til d«D gAmb tilstand, 
iln pu tihyott mod toJchcs v^dliet^holdokc Atter mA vtsn 
omdtSfct til do Ivkalc auktorJUtcr« kvi« opiyn iiBinoh VAr 
iD#^4 ftlApt. D^t TATtdi.- (In hrlkr ikku Ittn^, Indim drr 
pk Lj vut« 4i£ tfAni; til At \»gg* vi>j-viuqa«u tM«tyr«J<« 
i contrAk cnyndii^tdcM kaad, bvt^rl'ur (^curriU-vej-røCBtt-mta 
abtdø AU«r of)r«Uødc& rod h rc-frkript Hf 27 MortA 1674, 
i4ltd«A a; Atr p& cAioine rai^dpi aoLii ter ikuld« AaAL^ttea oa 
lir d4C Dordanl)«ldek« og «n for d«l aQnd«DfJ»id»ke, dør 
iksid« Imdi« ved nn d«rtil pk\&gi «,v^JEiir»icr-told/' Fra 
to Ild uf hftvda (nan i rn Iaqk rf(<kke ftf tVr hindi^ g^nonl- 
*ij-iSMUr», Ulfftld i dør tøoitcnfjr-ldtkn, mf^d^ns df^r i d«t 
MvtetQ^sko til fonkfiUi^s t'dcr ini;(<n fådon <-rnbodeniAild 
<ir, i hvitkot til£v1dc tcJcr«« Tifdli|e(<hc<ltlrUc dnr hliid ov«r- 
dnipv til A ID iTii^vDd 1-1)1! <i|[ To^ili^rni-. IME? ikcdo »Alodfis 
«lkrMb *tm d«u fi^rit« Q(»rdoDfj*ld»k« xtaBrAl-vcj-nMi«!« 850 TSaf AH iriELøKX. 
éitåf Het •mbedH liøaitod nbaut frft cmkriag 1685 til 1700^ 
én ra oy MUr udnvvntaft under 30 Oktober (?«(«r Drey«r}. 
HoA ekalfle før« opflya tn«d vej«i bro«r os B^eftlcivcrtfloder. 
rii^Lig af(l«l« miko« o^ T«j1igefaoli]e brvfur u:^ vtjø ^IflndH 
lil vinit og dffn rftJtMJfio Ml hpkvPmm**Hgliw)," pt. u^Ilryk. 
AOm ogB& før«komm»r i »«D«ro b««iAltinger. Ved »n bgl. 
rMOhCMD af 9 Jftnu«r 1742, der var for&nlediitcc vtd dtn 
frftmnnsrkaiiLi^r Ild UlleitiL^fomnjelrir over 2<^n«nl''Vvj-mr3ttrn:)9, 
bJcrv Hft bffnomt, »t ditw embixlor kVeiHi^ neJlifliiM, fåinut 
dorcfl dttT-nrcndo HidehAver« ftfgik v«d dudeo. Da dorvtter 
d«ti Dord«nljddil^ e«aFr4]'T«jme>c«r (LilUov) d^dc, Mcv 
iigtfl virXelig Imns eiuWJtf imldTBj;«!, og dtU f^jfrtUnugerr 
tllHg^fDød v«iJjn»s<er-{old»n h^nlRi^cp til i^ar og Umfnsod« 
Godcl Jlr »øofr^ Afgik o^h d^n tAndflnfjoldfkv g^Dom^vujDiMltri^l 
TliAuW vt^d døden, og baD» eiiibede bier derved i nosea 
dd ar&eade lecljgl, iJet d«U forrrhtin^er ligwiMn nordeoQHd* 
bT^vt b«»ergedo v^å bgdemc. Dog; bipv dof tllerod« vvder 
9 F«br. 1761 udootTit en ny [kamm^rlMfro n^arik Vilhelm 
Ton Tillbcb.) Efior hftoa df>d br«ergpde6 vej monter* fomt- 
nkgttn« nitvr i nojzcn tid ve^l fiigd^rn^. indiU knpivjci G. 
A. Krohfi under IH Mij 1767 blev koDstitaeret øou v«j* 
meøcer tøndeDfjelda. med dca hnliro del kF rcjncetcr-lotdea 
«ORi loa og med udai^l til, IjtIh hnu vjsie »ig dygtig i deUtt 
«mbttd<t, nr Niv« bpskikk^t 4om general- vp] mester eendeo- 
f)e]d«. Kort tid efter, v«d Dt rcaknpi at :22 J&naar 1769 
blev derbo4 dounce broder, tapiejn N. F. Krofag pA samnto 
m&do koQj^tt tulret wm v«Jin?Aler uordpnQelds iD«d Itgven 
ndtigt li I fuKi nncpQttcUø tom Koncml-vvjmt^ftter o^ in«d AOO 
tdL 4f vej me^Ur- told aa i årli;i toa. 

1 1786 blev der oprettet et nyt |Eeneral-vrjm«»tfT-«Enbedc, 
tdei da tilsynet mod vejea« i KriniinnAVAadi jUift ndAkilC 
fra det •vrige ^øndenQeldak« og bealagdes til et »Ank I ncr KOMKK vftjrxsRV roft lii« 251 t-vftjm«Ur-«mb«d4 ved rc«kript nf 17 Miriø 178$, 
iB«d«aft ved *< BCoer« re?ikr1pt af 1 Jaat 1787 ogsii Bertel]« 
attft bIvT uJ»kiU fm dfil øvrige □ordnjf](^Uhk<', t-k al d«r t 
én ti»te var fir« gon^ral v«jn]»iUro, en f^r hvort »ti^. Vod 
ftU«B af tibuc blev i 1789 s^n^r^l-krijpt- kommJs$jcr Pcd^r 
Aokvr pÅ BoGslad udnætnt til senenl'-vtj'iattaiijiiTt tot 
Akrrthos mIIc Tor bAtii b]^vd«r cmdef t& April 1791 ud- 
hirdi|;«t #it initnitioa, hvoriioa d«r v«d reiWript Af 8 Mtru 
1763 adfuovoto« «s *«&rdkiU vrjmeHter for dtt våkAtdt« Dordre 
dlMriXt af detU »lift, der bvAiod af de ro i;r«vskAb«f, BraU- 
b»tgK. BiuknrijilH a^ KnKlUnn itmiør nprtll lom dnr '^ndnu 
«i Anker uadcrordael vej^adjarantJ) P^n fuunEvd« vaJAtyr^ 
•ta bMørøttdtt »iUdce r«d tlulninijcn af dot AUcnd« &r- 
handredc Af vzt fE<7ncral-v**j'iat?ndAni. ca ff«neni1-Tcjmø»ter 
0| rt Y*jra*«t*r 1 AktwJjii-i iiifi. »(irai wi gtfnwral-v^jmMt^r 
I httn ftf d« Ir« øvrigD itifitr Deaae ordaiag v«dvat^d« 
ivi til 22 Acgual 1800, da cfacral-voj-hteixdaiilfTiH cmbed« 
»pfaavoie«;*) dtfrW Wtv d«r ved rMript Af 6 Mari* 1802 
«U4t In T*jni**t«M i Tkrftftdhjftms stift i Hfadpf. for dflfi 
Udli^ro j*farraf-Tvjni^8Ur, hvorefter i 1809 d«t flfdligo 
▼«jne«t«r- distrikt att«r delte* i to, af hvilke det cae ind- 
befattede Sondrn TrDOdhJcniif, ånl tuiåvt Rom^ifaU amt. 

De goocr»l-vojTn*iC*Jrno pihviloud* forret nioger vare, 
aocn det «ew af d«fw beitalliDg^r, på en f^ao^ at tilse byg- <J Codcr l(Mu Mom 17^> blot itudiMnu bteod filia bcekikket tU 
T<d<adj(.LUuiC for Ankott ADibniUilit mnl iiCHr tiU. i Itin. NofCD 
bMAlUnff t>[ffr tkk« odlmdigit. 

■) Vod kg\. nmMiaa af fi Vnvbr 1^1 tilcv log ikn lldUjfcrft lu- 
teudist, fpd^r Ank«r iemyudigct til ul fotiuiA Antw^gat at «a 
Y^ fta Bande til CriHtiAOMuds oji Bi'rseiui blifttir mud >Amiaa 
ajjktorilei* »om ca geavcDl-tri-iiiteuJaai- SAS THDV4)I XLEttmS. 
Dingeo Af nye baFedv«j«^J og vedlig«bQltf«l»eD i^f da sllei 
fierdtgcjortfi alufr i dtt vvAenilij;« ov«refttølcmm»»<t9 a 
h^ni der allfitt!« vir udiaU I OaunU'« foraie WfiAllbfl 
1664. Mpd stnrii nilTorUgh^d ffntule« rj^ru infti^k« i 
for Xillifccb i 1T61 udstedt« beaulliog (uykt i Dudsliltl| 
Uh 797 flg.) aoni derfor OK»i pab«« fibtcs i følfccndo bo« 
lingRf. Ved aidpn nf opAyort mfd lAndrvi^jenc v4iro dci 
aom ofiøM c^iLft kfltnFæfirrnviL ffAdrr og vi-jp hrntogta ui 
doiD, Mindre klart iyoct forbold«t mclkm fiCD«nl-v«|i 
ttfcrno OB AnitmEud og fofder at h4va vKret, 1 Stftvoi 
amL van- d« alJstp, silarugc der kou var éu gBueral-vejma 
for bele det tand^øfj^ld^k«, k følg« re«kript g( 30 Sepreo] 
1707 dønoe« TD^llerantæad mtd »Iniaea og oppebar« i 
ogvoskftlt balvddea &t T^jnjestfr-toMcUi D&r gen*nl-i 
mv^ler«n ikk^ hcIv kaod« be8øge dktiiktel. Ved reskj 
af 30 S'ptbr. 17[0 lik o^^å fogderne i AkAr4}iQ« fiiifl pfi 
out ftt bi»ta goncral-vcjrnt^tf-ri^d med \cj-Arbcjdct« fnrdo 
OK udfer«l«e- Uvad auiLuu^^idvuv angik, da taj d«l d 
p&U(^t vvd inilmkpL af 7 Vahr. KtSTi, >} 17. Al hAva d| 
med dUtriklota vujct, broi^r og dAmniøg^r, samt APrC« 
at diiwc satUii iataod o£ vcdliscboldtM aT almaco. 
urund heraf blev der i 1732 ttUl tDellcin htiftamUiiand« 
&«rgvQ ag gener^-vei^eiter Lllteov, idel dvu iid»tv f 
vild« modtiga b«falinf!«i uf d«t: futvte, di haa L beahold 
SU OKCQ iii?!iirukj4 Eii&nte at vnre uarbnoEig aT li^oi. P 
boldet b]«Y da ved rwkripl af 1 Aufjiut 1732 urdtj«l saJei 
■t d« Ckk« dirvkt« Ak noget med fcioandea at gom, i 
ikaldo bonvendo «i{ til slatltoldt^rvti. tct at deoae kv 
trvfi*« vider« føraoalaUaio^ oar deo «iiv af parunia 
«yf» ^tff ^flfl*ti«if ÉihJtwM," NoTtke vamli ng«r (8v«k 1« ' 
DKV VOtiKK YBJVASUt FOR T4lf 25S Do^vt at ariDcira on. Dog vir iklc« 4onii«d ftl AnUdnEng 
til tvift iDAli«nt Atttti amtf^diitiaind AfakJLrctf fiom d4t n**r 
»ic af *t rctkript 4f 23 Novhr 1773, dci' T*r od^tc^t I ui- 
JtUning af ilt kiiltuion niL'Ilrm |p*iicral-vrjini!»t.i^r»D nurdan- 
fjttldi os ainimtadon i Ncirira B«rH^ahu.4 urot t«d opfLtKUcn 
mT en bro i LovrdftL Dot iodbyrdoa f&rbold niA viøtook i 
ft1iamd«1i£h«il hxvc rarti aKM^n. at aiiuni«nd«(ic )inrts værel 
geaeraUveJiiicMemn r id tro rd nøde, >ii>m kun hAVi* fmvi med 
ti plt«le miaTigh^«r ved v»j«i]«i v«dlig«hoId«1a«, n«n Qd#D 
nt til at wtaodMaiU dUae pi og^m ti&ad, mfdmifldrc der 
or c>J*bKkkeC iogvu t^avral-vfjiii>^fttrr var ftnaot. I et «jidiic 
■er« akUrt forliflld iII vAjvffWpnpt ttnd« dp mpd amtniAinitvno 
fbr tvr^ttijc^Btnkd« l«nK^rAv«r, Aom ind»n »ino l«a lig«!»d4A 
brt« tiirra m\tå rejencA bysDmfc off brntfrcUc, hrilke 4o 
bntivr/rdo vtfd »no« »^fjm**fr?. Tander 30 Juti 1384 bl*T 
å9T ii4]*d«fi td groven af JjiH»!)t»rg udtti^dt Wtaltm^^) fo« 
JhanJi4kl<^ J*%^i^ /*«r***t*, hotnde p*i HorUn» <ti wrn 
w^t^i44itr Wi ^f^l'oM Oif h<tvc fiitii^ otwiori^^ af alHd 
RMfJi ^r»df. xJfijt lyvejyili uf) grAtmkahtt^ m apfcU /ro 
H&rlén Ht Jarhbtryt fra T^nub^^ til TiiMtebftk^ ff^in 
dtH 4tcre ianJei'ffj fra T^jriéhfr^ til Stri^ma^^ sd eg aU4 
vffft å4an (f* avre pmU^ald Kcvcr t'xl derta ladtplcdétr,, 
A^MyM* <ifn vef. fotn faUii^ offtv FTntvhhvertr not atU 

tUii^ tnfd broerne af at*nuen udi h-vcH di^frikt vordfr 
w§t tftdiijfihMt Ofi d4t nfiMrdii/4 ^fraks f&rf*xrdiff*g" Efur 
gr>if«lab#fnft* npmtuU« hava éUaa fiil^doi rcrmod^nthg 
iftlfflU i DOfE«a Ild T»nt niddet uitdlacaft fra s^ttf^ral-vfj- 
flraat*nic« ctyndigbed- I JarUbfinc »kuMc vejeac, der op- arkivet 354 
VVQVAK MUMCm, 1 ruiflelig ikke von %t dca boJitc «ort, wr« bkvne ^tgti 
forljoJred« ned miJtea af forrige arbuDdmtp. D& gi^urrd- 
vej'irjteuftaikE«nA uiubtd« oprelLvdpa, th«- dirt under 26 Declrf. 
17^ bMUmt &r kiiacølli«t, ftl Jart^berge vojvamd akuldo 
honhør« Dodcr hftitit firilkcl va^u grcvcoa miabnipjclec, dft 
bao p^ycoJ, at vrjbc&tyrflbfQ iadcn givt'AkaWt, »iv^l «oiu 
rvtUn til Rt bcKkikkn vrjmvarrr tilkom faaiiT. Dat blev irntd« 
Jvrlid atUr ved od kgl. rvHoluiioa af 1 Oklcb«r 1790 bi 
iUmt« at det »kuld« havo tit lorbtiTciido ved kuao^lliel 
beiftifmmflM;, ' Dit <jpl>»Fi-a Oj£»a. nt grnrral-TtJinoittr Krohg' 
havd« fort tlUyn med grevsk-abet« v^Jø, hvilL«! åag vR«é 
kun kan hAVit vwrei cfl«r «ti pnvAt aftale m«tkm haia og 
grtW), V«^ «n k«L r«ao1utioD af li) Jali 1793 bkv dfl^J 
mdvidftr« p4 ny W^reniL, ar grfv«kabet mM h«ti8)n til den^^ 
spcciclln bijftiyrclR« af vtjvm^net fkuldo hvoligg« undfr 
g«n<'rAl-v4'j'io1«ndanl'^i), og al den af grovou ani^aCto v«j- 
mvAter, Karl UaK »kuld« o^de 50 nlL peoaiov af vejto1d«n 
i grnvikAbt^t, mndfiiJ^ deonfi for .evrlgt ckiilda ttlfnid« d 
al(i)iiid«]igv vojkAaa«, 

Uvad itvDfiral-VGJ^intfoiantcnø etnbed« aa^^r, da va 
de lil drtte hflulagtc forret ni ogi;r oprindtflig ikk« m«gvt fo 
akellige fra general -vej- møfttprna/t, nemlig (efUT imirukiionen 
af 15 April 1791) vøtenttig at fere tiUya med aalsg af 
D)'o og vcdligtboldclfiou af garnlr voj«. Dog »/ne& d«C« tov 
oia det førata bar vær«t Wira^tet, »om haaa vEueiiCligftU 
opgav«; når han fandt, at d«r var trang (il ny? vifjo, »kalda 
faaD og vedkommendes ditlnki« amtniAnd irtDén tommtn f^r 
at cvcrlx^gc del fomrdn« og drrvcd hore almocnn nuraing, 
tjdr. at /omtjnwiVf hvad flnmmø måtte havs ai indi^ndtJ^ 
Efter forreiDtngeuK aMnCuiDg feknld« er p\na for oclvggøt 
tlltige med eo bvTi-gnmg ov«r de dermtd forbundne udgifter 
bdseadu til kanc^itiet, og Dar aa dette havde bifoldt di 

Ptv srouKS ve^j^tM rwi t>i«. S5& ruolde irttrk«ffU«Urn »kv srnnem general -vpj-ti]t«r] dan l« o '). 
LtgvJ^dM ^ulift ikno« tterW^^ have »lu »fiuwrkifJirtdvd lieo- 
vttodt (^u vtdlit(«bol4«[s«Q at* bn»«r og 0(jUr«lMQ af af^ 
fidaoce. SdiD hAoa undttmscDd beCrtgt^dc-t do af liain an- 
•ailv rej-iiup>fLtertr, »ami Wo&mæoå oi-'rodi-møalvi«. Gttr«fal- 
TfJ-mi'Bl^pM »jr» dpfirnoi biu^ft nt htiva hIciiIIh fcmtng«! 
de r^liDættifZ« hatntiantr nf do føHig« voja og and«r 
fedflnil-rtfrj<mlcnd«ntra Uru liUjn ni«d D^b^gniDKor. 

] åetU Ttkrhtild indtt&dtø der iioidttHid n1Evi«df i 1793 

tta liøtydHJg fbmndnug red &iit;£ri^l»eii af tn ny vfj-fn«imr 
Tor Akorshut »lifl, id«< da i/^<m aj>«<jiW/« bcatyrfiié^*^ af 
aliftcta T«Jvtew&h«alajtde6 tU deao« ok ^neral-T«j'n]e»t«rep« 

IBtdeoa ||eit«fal-r^-iD(eu(]aatea kuji beboldt *,cl«n tihund&^ 
hg4 bt^tyrtUf^" hvorvfld fnrmodentJig i)«rm«tt har v»»t 
fentJwe ovBrbøiit;r«lafta af d^^ nya vojanls^ BUet opboe- 
ttltao ftf dttU emUdo cre ModAj/nligm alla dertil Ii«uIasU 
brT*>tiing«r AlU»r {{Acdu anr liE gf«n«ni)-vaj-iitRHt9rftn, Pnr 
#vngl »r dot nttgtt vtatkoMgi at trn-kko bonUrnt« ørrDiiaor 
for området af dbic cmbedMUsods myndij;brd, og d(i »elv xut 
ikk« boller gauake pa det rvav iT]i?d» hvor viJt d«t ilrnkte 
•if. tJn^or 8 Svpcbf. 1T93 indya,v af&ledua g«rLeml-v<Jiiie«t«* 
nu i KriaUansaiide btlft, kaj^itijn RLi^tiin«l|ioll ti aodragcDd« 
tit fcaacellifti cm, ot d^t mnUo b1iv4 AfgivH i^a ozerm^r« 
be9teiUEiÉ«W om, med hvilke vej« genera NT^jrnf^teiPa fluid« 
fcra tllnyo. Man viMn der. at han nkuldo ham opvigl mvd 
ftOa reje, cg ment«, ai b^|£(1evoJ«ne iltulde vmté ]ig4»£ vig- ■> Bu tldiLii forretning hlcf U. a. MoUi, dn Snkcr under 3L 
Olitlr^ ITND biivib (Ltrnliirl ac Ivi^'gf Ai*-a iWi^ctnki* licjvrdv^ij 
Dver StfrkfvlAh'n, li^øOÅd ag TitiJbdAl, k af^Ot f^rtr «<ifu lirlhg^r« 
^var Kr>kBkiiitn; mon rUHidUit«t bier. mt 4cb ruaJo vejlu^v blev 
ftrMTukkrii. For Aak?r, bvÉb tjmjiJoniniD uotop for t\u VHint- 
^1 dll U iuig> Atin op TfQJuye, iLBidD ilocui«, om Jon rar kom- 
MB iMånd, viiuok vR)rel ooqEet førdolaKtig- HC 
TN«VAft rflBLWlt. LiSP. Kom flll« ai^Of«. Ud^n «t ville bwlrlde tthM t«jw 
fttor« ayti*, kund^ hnn rio^ ikko (rvp and«!, «n4 ae onlivtr 
rotfiindiit niand m^iu* til«ti, ftt do ikk« kund« MiAmtnligtM 
01«^ |x>at- os koi»BfivpJ«n^, ,,efit i^ W#f {btv r^jj^r øn 
frn^«<f«m(iivf />ff hj/j^tUvfJinif til/fMdtt imod 100 ^ put- 
wfnt." En cnkølt mftnd kandø d«Ra'lon tkko oTvrl^dniin« 
fth d«lU; når hrrr Unvinand otto dog« om dr«t viltk ført 
opBiKt ovør bygdflvejcnc, milto dU»c kunne dtivrs op til 
ti-if^lift ^aån ridoviija y^ mJV4 hor &^ ktvn l^ko fordre* 
$t fandt hvrtr naittrfn *r m vanaMtfjt **>*>* détt«.**^) 

I dnff>t3>1p hundrede ir tftcrdr f*fstegfnerft!-vcjmMtcr* 
mlditviii'Ua ttyntv dUw iTintrfdMnn>ruN vifk?<tnrihril ipeat nX 
héve viem miH pi en <tik<««U- opnrlcjdche afde allMod« 
m4l4r«Ddc Kidrt rejlinjcr« med bygning af mett b^nsigto- 
DHeesise brot^r. En almmddiu nybygvung syti«f< tlcke al hav« 
ftindet ttfd. nagT«! di'tt* aprindi'lig var furudiat. hvorimod 
der Bll«r«d« nnd^r Kn£tiaa V roregik m ruld^UmdiiE o 
m&Tmg af vej^no i det aøndenfjeldak« efior mile pSl 17j 
dnuAkv alfiT, tiTOrv«d nW u|jBa(tL*a t!i* bturtt i>^ smuXk« inil 
filotfiDr Af hufE^qn hUn (n^i hong«n3 og )(iath<>ld«rpaa oavc 
liffflr, hvoraf ondna hue og b«r enkolto kanao e«0(;, f- 
en i Jukairktcvept os, litidt «rindrt«, m lTiifl«rc oppe I ^ J anlldnloie al nu fte It^riraiionittiao i XoJunica indk^riuDon uud| 
idnf om ait IrJUgET« for ^ei'opiynot fhTorvvtr kam«IUH luii 
1:2 Okeobrr 17K1 forlaitglR Aiiknn f^rklvn-iTte). lultoJtR gri 
t^fB«irl4rL. injri^rtmi Kknw<lx« til Anktr i l^^ndf^aon af HM, 
det var iimtvc'ijdlvt at liavø rn tpt<i'iel op^ynsniuiJ umr iqj< 
i livcrt to^: tir afgitc nr bfa[tiiimi]Ur for.hillk<' v^ø d|^r 
hrtnhørn vadir ^ifircl-vojincitAroo, og hvilko ikko, tilde ^n^r* 
meuot. faa«hiTliire. aaiulijc i Akeialim Mift, Jitor nOKloacnlrr t^^t 
tut ■* 'h'jE'iio. HihlP' ikl('>. Rrfilftinjr^nn vitre Ifj^ nøilrODd%* 
for almaoa. vnta kon^r^ocne far dcu rvjuondcj bOTodtibrnoe 
mod diatc viije oiftltc lx»^re« af irc[L«ntl'«i;j-tntULilaatcn cUor Tsortn WTEMKEI. 25T V&EdiM pi T«jaQ iiiolkoi Sko^tod og Nyatuto,') 1 dot 
uonlenQ^lddk« bl«v dor i anhdamg jtf Fr«dnk [V*s baseg 
opøt ftUlpfr blil9 fr>r Eivcr mil i^ for hv«r fJfirdiDjf. AU 
vcj*rb«id« l>«;««fKo4^^ utiinddig udclukkcnio uf atm&oo og 
T»M»ll£s vvd ftfbcjdø b u&tura, i overe oabtciametBe iu«d 
d«a gAinlw Iri^prmDi^ Der blev pil denne måde visLouk 
adixCUt «D dvl; ni4u I d»i h»l«^tttgot j^ord« dog f^rbedriogeo 
al vejcae kan Unipouiiu« 'rooukriJL Da KnatUn V b«- 
mftt Norge i 1686, f<j[«gLk deu »Iimtc dvl nf liana reja« 
mrtr lud ttlhv»C,og vogn b<<nyu«di»»kuii på itraktitugtfu mellem 
Kotqpvbjtor u^ ^Iv^fuiu, hkeni dut k ai>c hjUidftkrevae b«- 
■krivebc orar deamr koo^« røjae aig«a, nc ogaK vcj«a møl- 
leia Lfturvik og Tvit&berg, der roriuodetittig i lifi Lid var 
$ål i ^ AtAud &f UaanCz, og vej»D tn^lkiu Akenhm <ig 
Brftgcrnm vu If^inkuiamoliK mté rogat. UrorUdw det 
dIvTv Tur al rej^c lier i kudet pa dcu liJ, Lui ^isea af, 
bvad dvr i doaau reji«bø^»kriveld& forlwll«3 om ve^tia oieUetn 
BoJlct (koufpvold) Dg Unv«iii«D: ^^Derpå følger H /er- 
fierdetigi vg P¥sg^ h^jt 0^ et&jU bjcry^ hver man cf 
åidmK af (yrWtfi*, havrftait på dkn «w hånd dette forftrr^ 
døUff fjeld 17/ iKA dtii imtitii fiiU ald^a inUt uchn at $$ 
lud^ af en pr^Bcipic^, li^^onh \td% afp^nJ(at\y og ivr éi^ntH 
■nfjf, Jirm »fiUd^ pd htiUen la-tt^^ ty ad hjfr^4t er indr 
Ait^ytfn, »d mhvaI^ <tl lufpft^ m hé9t udrn fora kun pa*9er4 
dm unden, 4d al t>m tHfin tncd h^ttt^ k&m til at /ald4 t>ff 
tuUnfor dénrn tfinofø 1*9, fiom ittuUtj vtd iuitft»eaiÅ4d «iy 
kvndf tifdraffe, TndiU kojAmf, t^aiuk4 irj^fn mennetMi^ 
rednht^ whddf vare; ti aJdeU* in^^n hold elt&r tw^H ør, 
Avvr man tig ^'t</f orr^ilere^ meua fk ctt folie nedtr 
wtU «^Mn, iVtIr tmin iUnnt UvJUff ofkvinpwtt tv, far man ■) htUltfiøtiGi; jA iMrf^cId tr opMt crfter HM- llbl Th^Hi' IV iT a»B 
DKT »OKtKK vntrmtKV roi w«. 
på ^iLtnoH mdd4 iwdo- iff*n^ of åå karUinutrli^tn* indtil 
uiort hmoMT til Driv^utm, tj *v^t rad rn kUt op uy 
en andm^ lutUr", $om varrvU « vurr haJtviiuifn mil^ hvor 
man wB^Un ti Umar mdUa ttthrinfft at poMcrt^ 9y ^ 
vofnme tt€d4r ^ »tijl at ride, ai hatUn /lir ai r^ixtte ti( 
}3t\ rvnyrtm off glidr. netUr. øg ntir man uktU af/ad 
at rytttrm fåv ai atå af, *//«■* hé»t«a ^ vel meJ tiann 
kan opgå, og ihvorvct at natten den Hvrétt del 
nrffffit mang/vUi^i gange af funten« puUU a/std og Mj 
iilftods dti bedste, de kitnde. nam og h^l temarlig vor, 
f^rthjétpe, 9å blev hans A^f, majesttwt dog d^rme gamkg^ 
onde og farlige v^ stedse pa keeCai etddende og agteda 
hverken itnrcipicer etl<7- andet, metu red nå sttUe /lørL 
døt p6 javn tvj hmds v<9rg," Doit« vkr i Joni 1685, D 
Frbd«nk IV vor i Norge I7iJ4, var rorholdcno aUeredp a 
førbcil]'«i]a. iciet lijiu da «uilu|f bi:tJ]fUt3d« Wiol t Dilvitaleq 
ftkeoi ^s(l Hjfii^Dok Ikk« lurd« sidde i »dov^r VåraileoJ 
tn'or derimod hsoe Mqp havdft r«d»l' I 1704 vu o 
kyatvoj«a Eenreni dcD B«tIJge del af KmtiAnfi4ind» Mift poø- 
uibel pA «rikelti^ steder fur k«»relerj«r, nK^deov^ d«r i Sut^zi- 
ger amt mi^lbrti Ekersnnd og SUkVAoger var ]rd«r*C aJ 
FrA SUvanRor til Trondt^em fynea d«r oTcrhov«dat ikk« 
hftva vnret noget hirbArt vejøty k«, idft ni&n htr ovei^h. 
fnv tilHSK, med iindtiiKi'lMt »f itykkul fra Snrondainn cl| 
Orkedfctiwren og KtykkoE forbi SUtt hvilket jiidsto edjid kiiDd 
ondflik ved Bt co^o ovrr MArt^t^jdof, hvor derfor ogM de 
ottftU ffler*id fra gariiiii«1 lid ^t for«gik. Al hoTodv^ent 
«jrnA» vojVn gi-nn^m Vntdro« nt Iiavo VEvrct miodn* !ilfr«dK 
ftlilkitde, id«t der her fnr&l mftgel ^ent fjtndtoe nogco o 
bitjdet vej ved overgangen over Filefjeld, aom mltCe (>iuHøn> 
li) fodft Alkr pji 1i4?!(U-r)'Kg[^[r; om vinier^rL h]fiw f^ndog dt 
reJKUida irnkno ovf^r nf iiieQn»ker f« k«lkoi'. i 
mOVAH SlCLftKS dft UrvtDiDger fr« soD«nd-vejaicstoraa for KriitiAnuiidB, 

B^rgQUa o« 'HiriUHlloeRiå stifter, tom trt iryktt I Noi«k* 

»Anilin]t>>r K 564—570, og i^m eir forfnlicilii afUr kcing^ 

lig ordro i 1739 og I74i>h Dh fromgiu' åi diMo, at voj- 

t«<«fici i KriflCiAD»andft «tifl pil do flcjito sUdor pa den tid 

hna hftr vrjoi Kdct tiirrndf^tillciide, idot gfavraUvejniMMfeD 

Htåttg hør for dri rn«jiiR fandt dot miadn bcmigt*nittngt 

At fttnøkkft mg vidfro oad til at orbojd« for i»l4adbriag«tB«ii 

ftf Eude fidoToje. Med bcosyn til vejeac« ioddclJat ^«r 

niii« tig indrrtDinif «! vrjvtykki-r« du var ,,^'1 tnfJvC«;*' SJ^^* 

dariiaod var dtr, dtor hvad han optyito, fraaiLooimfti klager 

<rT«f vojfce fni folk, som paucrodo dom om v&ron, forind** 

aibajdet pa dem rar WgjiidL Mon dHU, al vejeao da 

Mire \ tn AiaVig fiirFatniuff, ikr^v sig derfra, at man furikk« 

åt bOAvsr« almtiep altfor nieg^t ikko plvjodo at opbydo don 

ti] ,^r*frtdniny,*' fercad ptogcn tac lagt, btortil imidlertid 

de, aom rojnt«, ikke rildu tjmL- hetjjtyn. Dertil kom dog 

u dM. iOB g«Dorftl-T«jm«at«rofi icdrraimode, at almuen 

aii tfdkommocdc var moEOt avilhc, ot at leetmnnd ojf 

rodefOftalere, aoiu dug »kuM« Tcre «,ci« rt<eirf«<« c^ /jcmZi/« a/ 

d«n atitiid/' ofte vkie flig tffterladn«: 1 eu bcljenkaing. miu 

øtMUiaiaMcdoii i Kriatj&tu&nd i aoloditiug sf dtiiD« ladbe- 

rttoiD^ flf£Av, oplyste faau Qffrmero, at d?r i Ryfylke ov«r- 

bo^cdei iLk« gavaa oogeu kerevi^j^ meu ai iiiac fra Siavaugtr 

af knndft kør« 6 mil« «atover, ra^dpnn df^r vlddrø p& do 4'/« 

ttile til Sirvhon ikkv var talif om andot cad At rid«. 1 

Liøttr og Bl&fldab amt var det på ^ohivojtto ktin mutigi at 

famiD* from til he*U liK^ftOLo åt^r kun pji H par gan>Jke 

hotta itjkkor var ad^»g til at Aola-ggo an IcarioK'oj- Fra 

Khnia&Mnd til Arcndal, hvor maa rpgnodo ofotandou fer 

at VffO 8 nile, gik der caddig cc rldovej, »ooi pa auio 

17- HT. 
] DftT NOtnC« vaJTJttKW riW ilf« ftteder rw frcmkomnioliiE med k&ti<>1. Til«Und«D lyaM 
sÅlcdctt pk åiwt kftatar at hare tmni pi doL nÆrmnf 
ulonindttt, v>iti rh^n vur i 1704^ 

Kfi«r inJbcreLaiojtOQ fur ll«rt«ti« «tift, d«r er forhxtl 
fif atLftftrnCjuADdea, ra/e forhofdcno dcrstcdi ■idtone, %i waaa 
APpptt pa i»og«i sLhI ktitid« ki>niini! freiu «a Imlv Qfrdin^ i 
VAgn, hrorfor <ter bøller ILk* di<r gHVuk oog«i! ,,«cU3aiiM# 
jtwnjT^ tf^^ o/jnini^/j^f farfi/aje.*' I>& d^L alJig«vfl| pi 
cDkvJU «Ud«r vat uodvD&di^L At £v« <»v«t]AQd. over Q«lii« 
itlUr dwr ejd, Tr^vde mH/i lirr Intfivtt^E »D|tlA pmwiVtit frUw 
o( opffrt brovr ov«r øWén^, bvilkac du TKiligvboldu« «r 
almuen, øom dc^fømd«« huvde ftc betak d«n atodi-AnlitCv 
Ycjoichtcr-iold. Du mu) <1vrliM A gode Mtnt Aldrig; ** 
|[CTi«nl-vcjntD*tf-ttfD i utftpt, og fagdaro« £Jor<le nk han« 
Art»«jd« vad v«Jvii<K T«dLig«bo]d«Ue, rar dft d«r Allorbftdn^ 
ook båfM «nih«d« ll«v opbttvel, ^h. dot udea wvn koni 
DndiwrAfi, 

1 TroQdtij«Qi« »lirt akuld« bcvodvujtoe Ira DuvrvfjoJd 
ojt ^ Sarendai»or«EK «Aæ( ov«r de ojd, ovor hvilktn mu 
fur pA Tt^jcni h)'duvk>r, li^ til j\Unaejdel« va;rc otte alru brød, 
tivor dn h>d «ig gørv, in«di*iis vtfjouB nunjtnfur Trondl^ftni, 
ligMoai i Barsen* Stift v«joo frJi UoJatadurvn lil Uariatttn 
f A ETilcQcld, ikke »kuld« have »t^rrv bredde ead 3 a 4 aIcaj 
OjfiA htr klai^rde gvEhfraL-TrjmmEereri »ver nlmiiL^oii ulyi 
lil Al doltAR* i v«jajrbcidr;t« >cm «iid mvre foni^dua vad di 
medhold« biind<mc kande gorc Tvgrnnp pa At h&de hos aIIb 
fludra funktionsrcr lige fra leiisniaudcn 4f ok °P ^^^ Atnb^f 
nwEidvi^ DeriiiH XvJi* hun anku uvar dtii AliuU^daliga otaAg«! 
pJL imudokcinaion, idut allu kun »tdUi at bare dot an« 
mil for aje, nt kcnime gODCTBl - vejrut!«tcrpa tillWs og 
pnrr Hit flir* at deU« pinbvtle kcinda blive i^pluiT«t 
SØHWan d«r var dat mlEiditv al klai?« over, tfcrivor ban: 'Il n 

i 

Y]i«VAm mi 261 fm^ ØMT ^fnér^-tt/m^MtrtiL, årnvl i tU »tort ptrHé^téd^r, 
MmnnhiHT «^ jt/tiA6#r, tern i flkipp4rn4y ^ Ufkkéf ti^ den 
dån l«dsU omtor at imtt*, éom htdét kan p^ndt de 

ftridø d<rm <mft ham /or ttt fd dtn h/MiUing &pfufVft og 
d^ imåU€m fogdrme^ tern y<vrn« vil Kmm Unn^ik." SAI«- 
to Tftr åtk [Jk dvD tid Hl wt« gcncfnl-vcjmeiilpr, og Al 
■hlUrinfc« i «iiff hov»(]tr«k cv karrckl, ftyOM pfrppa it 
knob« dnifiM I tvivl, id«t dvn almradHig ndbr^dto nvlljt 
mhI detu cmbed« og d« iiiirii«r, boiti fr« £«ro bold 4f«v«ji 
Imod dele dAvar«tii]tf iuiit<lia««r i dtt uurdpfirjvJJttke, ii«nit- 
■]ral^w hxM9 havt adskillig IcdflydnUp pA d«>n kort «ftpr ^ v«d 
ém ovccnfor «mUlU i«»lutton af 9 JtAnar 1743 — blt«da 
MolAiog om embed«t« cph«v«b». 

For Akønboi clift k«Tidiw uigpn »Adan bervCnJng h'« 
4«fi dcT iDtttlo g«n«r»l-T«]na*M«r ; mon d«r or tngon grosd 
tit At ftOUso, ftt tiloUftdcn i doonc hooAccodo ^knldo vnret 
Wdro der cad i de ttt andre itilf^or IM viden derhofl m«d 
bwtMHtliod, 91 oiokriug Mire Kriiciaiiia vtra virj^n« endnu 
I 1740 I «a laøgot un«lig tiJitaoJ, id«t bo*t«mmeU«Td« i 
du oTtitftor omtaJto forordnio^ &i IB84 aok nlJrig n« blovn« 
gooBomfartA. Denuø var mv^^ict Jtfiuljer^t o^ TiiiiaAUe oa|- 
Éfllg d» f<nkHhge dE«frlkl«r« ««J»tykk<>r; vpjene tkalde 
ÉMrolt tyggfo nogot hoj^ro tod do< omtig^nd«^ laud of^ på 
bogi!* 'vd«! forttyt3«o med erøfm, dor vor« h^t^odon ako 
brvd« og nr tlof] d>b«- Dv vpjir, ^om dnri omhEinrllRrln«, 
van VR]«n tU Roroorih«« nvor <~Vfl1løriuon. v^jnn iiL Folio, 
Tojoii lil Aiktr ov«r LyAokor bro og voJdq til Uadvbuid 
av«r Bjarijoa. All« diuc hoUndt ^ig imidlortTd nndao i 
1T40 i en tnogoL tikt forfaLninK' bvilkvt var gnindr-ci li^ 
da ofilhiktdtf d*fi vldra forofdniiig, »om den ønoci« an 
nrr HAunnc viuvaiui nn mi« ri* ]i«iuigUmeM«i^t mon kcodU. L 1766 »k«! d*r f>fi Hoda-* 
marken bavc vMfct s^ ^it mcdeos mui over Morskcv^a 
iWkc kmidfl kur«, vnD^kdtg nok ride. I Gadbrmid»<tft1«n 
omultii A&miidijj Kriaf^n, lOm dt^t vsbthh ponki tdet vrJ^d 
bvr V4r ti sidaI, at doc ocppo knado pMoere« m«d kAriol. 
NonJ^nfor Dovre w i 1766 VftnCiea dd rarvU nJBtfkW^ 
d«r blot med TuitkellghtJ koad« korfn; ffl flere Bi«der for 
oviigt var d«l pA grund ftf y«jbaj|«Dd Ainath^d ikka mtiltj 
t9J to kflriol«r at pftø«era hmaadcf». Lieclodos hnodt« 
ofte. ftt KTUDdeferd« tillode ajg at otulægg« r^eo« hvor 
gik ovpr dyrkri rnnrk. — AhoDbAri øn rprniniflRonK fm rii 
xniddøUIdenkv Iotc. 

Forti efter midun af det Itfdo Århundrede blov d< 
mod kmft gft *Eicni> dtvvct pa ea STfttctiiUuik ombyEamg 
atU rigou vcjo, K<>rri<no«t^p horfar lilkommor 'mmr io marsd' 
Roocl-vojcnvttcr Nikolai Krodorik Kroh|f i dtt o&c-^_ 
deoljeld«ke og ijta«ral-*v»j-Hnuiidant r«dCT Aoker i dH^| 
Mmdoafjdditke. Mainl lildel« dvn fitiHtiia bruiiw, dvp wfud«n- 
Qoldflko geDoral-Tf>jraeAi«r Georg Antoa Kichg. DUi« kkabto 
dot norako v«j«yat«ni; doro« Ddholdoohod oft It«! J^kkode« 
dot it teaoemfør« il«n opgave, fncd hvi« lauiiag man hidtil 
i URitrent bundrrdo år hovdfi^ v«Tvt »yasriftat odoD al nt 
Isoa^orv end lil faioloode for»og, Und^r dorot iodoUa pttbo- 
tEyodtOi der tiu en ra^kke svorcrtcdc anlm«, tildob endog ftf 
B»«ke nye vejlinjer, hvilkcl »idnt« fcrhcc aldrig var »Ml. 
Kun *a anmU \puig vidoK dirr i de^i forrgftentfc tid at vara 
Iramkommot et fortlag til bygiuDfion al co gaoaka ny v«j, 
n«niljg Jen plnn for el vcjanlxg fra Tet«maxhtD over Roldal 
til Akrelj'^rdeD. Huin i 1704 v«r udka»ltl af I. C. K 
ng lom nu have* trykt I Turi«tfor«flingena Årbog Ua 
Oetto, dor i eig setv vur nagot vildt, frvmkaldt« nctigMl 
el kjL renkripi af 13 Februar 1704 om, at vicpBUthoUeroi EUMIW 

1 TVOVAR K1IL«B3L 263 ■koldft iifgiv< »tn bclfvnkiiiDjf; iii«d det kitn vmn 
imt^ om en saiiio *r rr<<nikomra*n, og lajrnlf! tom der 
tDtft rMullAl od deraf. Aadorltdisi var dot dcritnod rwé 
d« forcUceod&r, nora bleve m£ igang af N. K. Krohg og 
Ankvr, idøl dmite «l gnåi som alle bl«ve falitrnri«* De 
fOrtj*o«ti^, Koru bfl^jitge dcri^anem har« ladTagt Aig aT fmdn- 
teodet, forog« »ud moro ved d«D uegeoDyUJghed, bvormcd 
ik riikcde'). 

Ted Anker« og Rrahg« forcuH« be8inetelser bl«v den 
»tor» tn^ndbjmtk« IiotmIvpj na fai i fuldkonin)«D Irogbår 
sUuid,') «ål*d«* Éi olkrado vtå kroaprin* Frcdriko bftAog i 
Norg« 1 1788 vejtn nordeDfor IjcMct va/ nti}ci» upJiklngclig. 
1 »jd fftr Dovn* v«r dnL fnrAnmli^ Aiiktrii upj^Aifc ni am- 
Ini^o voj«a jionoem Sti, d«r var McUt «d«lagl v«d don 
fUr< 6om i 178!^. De vej^, lom Aok«r for ovrigt h]r££«do, 
far« L dri TjuwntliGt Tejcn fir« Kn^ti^iI)La ug Aydov<fr» (hvor- 
rad dor unr var tt vaaik«]igi arbojde ved Aog^rkkvun 
vad Boluicatraud, hrilkot ruldforUe i åios« 179U"ITIf3), 
VfjCD pa Mjosfna otitaåv, dea BvrgecbL« tiovodvtj g«oii«ai 
Taldit^ hvor dtr før k^n havde værei «n ridevej ovn 
fjaUtt, T«^D ovar Krohtkov«D, vejao o\^r Duk ådalen 
(os Bjaråaeo] og Tojon gennem Sm^leoeDe* DUao T«jaolø^ 
uUntaa i det wo^a(jeld§kc for ae stor del ved dertil kom* 
nBodarade g^vorbue BoldAt»r» ] d*i nord«nq«}dKlLe derimod 
alatse ellar ialfdd for en vAaantlig d«! vod almuflDa arbejdo, 
1^ bl«Tf, fonividt de iklio varo terdipc, foriodoo Anker t '} For Krobg» iefltoinmemt«k«nl]«oviB«fl tiL H Mofm Tiilfnkrift 
l«t oorib pf^roonalhittorio, tU i^iø— dlH, fnr Ank«ri tiJ 
BadiUkkcn. III. I'aT Hk 

■i Esteu i 1798 laiidv ilog Ankur taiI nln v^twlaruig. i^t ,.Ru>iffu 
» Vig« aogn" 'ar ydcnr« farliff fbr Jo rejaøud« 
It^ ^tradl^ ogMk ofUr d<D&t tid r<>rUaito nvii dea Kftiam« 
kmft* 1ij;f4om Anker «ttv rrandel«« iorU tibyn mrd irt^J 
det pa vcj«s iftOfA kyblen oft yk dra Bergt&»kc ktiufvvej.' 
fi&mt 1 ISIO forniog Aolægget Af ea v«j fr^ Namedid^n ti), 
tJardaug«r, hvor h^Q ulv havil« fortUfiot oo r>j&« 01 
QaldetO- Selv i 1814 blev d«r ulMa T«d ^oMatar arbejd« ' tit I '\ Allorvdt- i |8>H tiatdt* ^nkcr pAusnlcl uilvøøvt tf r*Li btdalfl« 
ttnncEahffoøMido Luidonij mdJom Bergen og Krtituttifl. 1 ød 
tkriftlM i tlttiM uibdatiki^ aftMfM Bcrccu ^ Utiiv. IWl, ba- 
nirtn oTif^ntliijCiuul kdi lUmiiii^r de ntnif hrfiiltiniEwr. %<tm ^Me 
tUUfi <Étf ] toj«n ffki- riitriri^luin aJ nt tåifiuii r<)r(4aij{«u<Ii>» mtltem 
bvilko tiaii f-vniJ^mlijL fi^mbnrsd« „d» uJ« tV^i^nBikiutqter 
bmculf^ ^iluaiiuiaiir innl |jTKdpJa BJtfnf^\ Iivcruinl BetBtnit ^tt 
m^ro cnÅ inm itri <ivn^ yirrt-øc ti bc^^r^L" L>or var oiifiiA |»A 
Hunnifi lid Uto om uJjck af nu toI lO Dci^ca croncu kl i 
IlAlliogkUNL I w ikrlvidw. ilu Hwfca Æi DMbr. ia>l 
^bfrulajia voii Tli^ilftl til Hajiinwr omUlr« mullghodea tf 4t 
liefn4> en tAJaa nmmmhsnif^ndo *«) &h Bdrecn tvd fifiil At 
firiftf dvu oJinuiUoUire [xulivj til'ØnUuJ i LutfediJim ./tg 4«r* 
^ VovaniH \cj irL«H ilrriH tDntrJl«! igjffnavm AukdoUudtdftlaD 
nv«r Oukl- Hier GaleQcldoi, T^tAgi^rcjdrMM; UJ B<irgidA]ea,'^ kror- 
fi« mftn Pitivn kunde fvJft (T^i AlujimMiut.* Oriltevq; til DdaUid- 
in'#ri #llttr uirU tugt« <^ m lUiJcifUMl 1 EbrpdtJra anr« Trvcn 
off (liTiT.iic IJJ SHjfkl i^E^F l.iidn«f *til Viiiie»rAiiiIi*(B Tcetfccndc. 
liVLir man alirr hmn )!& |rD«t^f,tcn Vnkre inAltc ftPC audfErmgOL 
oat (ler ikhc fri ot ii(r<<l meJtoin Ifudvatiffpn cg lijib^ijnimikdti 
kiiurin lwtgi[<*» CC ^<^j c\cr Hl tfrokk« olEon' l^'n^lIjQjii) I \url«Ml oø 
Jerpi fm »mlrv ifArlc i i^^Ui- |in'<tti?|*&Td bT«r Ut Iftsjnlul. bror- 
In mftn knndp ftdifi [loitrfjøa flfreflør |titt«iM(«r "nKtdal : 
^DildU Uii«r mjg en t^jddfoca«^ ind, wm |*g lio^ tkko lOifi 

ll^mitAm KTiniltlpd II} HABirurlM. — — Det (r ^«ltJ^ndt ut in 
VoiMi>ogiHi ur <^ ini ulaiiEiifi»fi(r Vi^ S ilot fdcnb- 1 Itunddcn, 
lleron havrr luari u^JT luij- EeUrcuilc Ikittiitof . »t fni Umw 
yå^mt^Hygdi' fll4.-r Mrnirultnp>rii 1 ({uni^UJm rrfnrnJtn ra FJpU. 
Tfj tiJ (^uirchiii Ifrckkfi 1 Au^ljuid (n^mm ht i| 1^ hl O« ■ 
IhHmicvr (frff 1^ Milr) f »iliin > a Vrj tf tl» Ul tV M^lo* Strfpkaiii« 
Hl ØtniiMllien I HAlHngdal Vtffn- nrr knAt^p f^rtttniri;? t^jur Vpjen 
frm RlcjvL>a. en n«4i >ii4irtit i KutxIaIl^d ttl (Jmiajfbom i UaUuihT' 
tkl ircgnrl fil 1< l'jeJdnina)^ vmu om Summricn ikkiint lAdtfi Mf. -^ 3 
pji Ttjttoe, og tAvi furriuugea vu Kftrl Jchan møget ivrig 
fw M uU«J«hriiTgc Aore ay« vej« ineiJ«ra begg« riger, nf 
hvilkt 0^ ilfro bt«%H] udført«, All«r»d« i 1804 vur d»a 
BcrgoiukB liove(^v«j Mrøt v*j«o o>er Krckakovtu i Wugbar 
Mttid, IkD wjflte blrv ^4 Ugi dei. hvor deu ftftkAldu «£4nil« 
rtj** frtsi^alan går, irpdtDA nuic iirllLg#rc n>jMfl nugDl. Inoiftpri 
tttaå t>g 9vtr d^n likknldto Nordklov kom o«d til StonjifjordoD'). 
I 1314 hardo Norgo ukdoa i k\t vorMutliKt fa<t dcit 
DiA af TCpe, aoia d«t mj^gis h^r ^m\t, indtil k}(> «pD*»tc ny* 
b)igDblg«T UiH* »n begyndiiUa, Sk4int da ikk» niL løngtn 
kun« tOMw for bcnti^tfima^faigo, bot«Eacde de dog i Bid 
låé «4 Overord«Dtligi frcm^kndu og de lannd. »om ]«dede 
&M tor«tasei;du, ToTijeu« doifur i fulJeil« mol uriviaUegtajis 
■rkv>dt%k»d for, bvad d* hAv« virk^i. G^onem d«r«a p^r- 
•40l%« opofrtléor og £Ciirj«iD ui?«Dd«U^n M Aoldaicr ^rtcr 
» mnt iBAk»tok« I;kked4» d«t ogAi at fuid«odd ^'mt b«- 
tjihlig« »n]#g på 40 — Iftlfald direkro — 1id«t irylik^rlf 
ny« og udon cyndvilig C«)«ligo udgifter. O« «t«r«Ctt omkoiit- 
iin^ r^riinagcd«« ved oplørolMD «f brMrno, at' hvilke der 
i 4fi KuUu ir ui det l^tlc og de Uvt-U 1^ dei I9dfl bj-^Eii-- 
åm «I Lemiueiig »tort aqUJ; udgjfb«rno til dinø, Jig«ftom 
li] do nor« fjoJdv«!« bl«v« ,i AlmiDdcligbod r«p'jir[«r«d« pa JBUrdiwf I HAUinv'^il rr«nn on Mit <iv ^li Yfjan fia HiUMtalriL 
bartil kaa om Vintticu [hu bki aUdcjtøhi i va IkiQ." FnmiLcl« 
faraalt« 'JbnéftX Al niaii ikiiiJ« aiutiU« uad«iww«lHr au QoM^ 
«(gf«« fn Str]wiL «v«i Kftupt<rtuinr«Dr. ttmt fr* IvJclQvinl c« 
Må/d liJ >'nm«Jal «;. TIiglrTnnrkvn (thiginalm rinile4 ntPllpriL 

') I tl% «t (ølkender år brggoia. fonamli^ vnl tmtjuuitk Stbt^^h 
nf iLml iMATåjigcrfelED lwbn«iid KJolbLndv iwurAbplin vd iii*j 
w^nt J«ilcr«r)^ AlnuDn lUtC ng tv<l ilciirr: ]g%hal fuegcl ■)]>- IK DET IIO»K8 VMJTÆåM^i TO« W«. ■tiftcL Alaia»u TtdbJtf o^ r^p^H ^^9* ^^ T^" faritonligt 
vbaJdR Uh* ftknø T«d vijonos rødl^boldvtw, nrnn opfl ir#d 
dortK u)U«. De udciftor, «ocn for Avrij^t fonnlodi^^dM;, 
bIcT« fonkadt« &f MAUkftneo, mod mdctc at adligD«« I^^^ 
v«dko«iimimd« dUtrikcdr, hfiA Tcjkaincr »kuldu liirr« um^^^ 
fco tltti nyr ii «'). Diité tf« ciledift djiå på »o mide opsiiedi 
nr sig ft«K, koo som en r«)fi« uf adTli]lag«c, odoo aog«t 
be»temi loil)ud_ ] det bele vedblev ogai bvgivDbsea om 
v^jvMMD«! Al beflniJe nig p& d«t *Amm« primitiv« sIfttidpDikt, 
Bom lidhg*r«, og man Mvc«d« endog »n (Aialing ftf atl« 
d«roiii udfflBfdiged« b«»t«inai«lser, Qagt«t tø^ Thoårap &J- 
]«rcd« i 1794 hftvde auMgl out, ftt «o sBd&a mfttt« bliv« 
foritnctAlt^E. IJg«T^«f var« mtng« Af d? bf«ton)n)4}s»r, som 
vttrt odkomn«, kan gold«Dd« for ot »nfcclt diurikt, tseo ikk« 
fK andr«. bTorfor loTgivaiDgea ogM »om <ii félg« d«nf 
fliftnglode «tib»d. MjvrkrliK nok liAvn«»Kv1l« afdmss Minm« 
mangtvr ogii natn kiRbci v»d den m&dt, 1iTorp& man 
haf ordnet rt^Taacnot, allodt« at man fremdeles mveic^ til 
fradutlllFDdo b4«ttincQel««r for N-igtig« dele «r d«nn« i ti 
Und bAtydoingsfald« adtninikinLiÉvm«gren og PBTolig mu^^r' 
m ceDtraliaarot battjrralB« af dtt vn gang fairdige nqiiot 

*) [ ITdf^ h)r««laiL Anket d* dor v«i tak cuu >l '«flC* <V 
KidigvliAr^ III sk\fiti Mfr l.itkH-rjelil, ,jte mig\ftwnft lO 
14JB nLuidHM(«b« kumlf* odradeof (Con^berg kiHi«« iu JtBi^tcr", 
JiDrilkrlid bl«< don dnltc *»drK(rtnde aMLci «n) tv kwifvlln, 
■tnviilw Kf ](i MnrU iTM* I hnnEmlrl ni dn af tiinknpHi ne KtrlH^ 
iitHpaktigntfii Aigtvufi itrklmrinijaf 'hlfjflU ortinMC U|[*l iSjar^j- 
dernc rn midlørttdiu »mtøntiflttCilK ^ »uMmiBri:^ TALLETS ROLLE I GAMMEL TJD, 
AF r C. KROGB. 1 rift do bello Gftilico IV. t. u^tr Cmnir bUndt Anilnt 
øm éti g«nnju»it Folk STtVflrnn: Hi r^ntuni p^floi bAb«r* 
^ioiEtiir, u <)TibD« qirouani« »ingulA mili^ arnuioram bel*, 
buidi cft&w ex fioibuA cdticuai. 

P. A. Miiadi hftr I Antecldng «f Heu« SuJ ytrfi* ,<t( 
d«tu cORti duDkk Stnl umulig kAri tigc« til andel eod 
rftlJw:« Kordtliog t d« >aak«ldt« lluadrtdcr, hrilkon TåSf 
OAftd« Ctffttr «ll«r boiii [Ijfimmelimand incg«( let knnJc 
■UnilAft.- (Nurike Fulkn BUtom L L %). B«rJ Uf P. 
A. Mooch viaMlitf R«t, 

SudH inA4 d«rfor oi^rencto« ualedfte: Det sTevitLe 
F<Åk «r utddelt 1 Bofidreder, hvoraf ethvert hvert A&r allier 
1000 Kngti* Ul Krig pnn fr«mm*il Torrilori»in- 

Pju QnJnd td don jtcrk« S^inmenhwng, koiii dor i 
luala Dagv var hi>h SltE^Ur (goatf£) o£ Familier ovtrrolt 
ha» d< iodoitetmau.tke Folk, ogsaa hos Gcrmancrac, maa 
■att gM nd h-a, ni Bundredrorfatninguti er frem kummen 
4irv«d, at SiagUro* og riunUiørotf er« bletn« fordelte tfcer 
IlDDdrtdcr, aaoJedt* at Uuadnict htsr bt'siaAOl cntta af 
100 gftitcMi eller af 100 F&miti«r. AiiLti^d&eu af, at ludivi- 
iiniai Antal akolde rttre blov^n lagt til Gruod, «r aldelec 
Mfid^ftda mod de Grvnddttloiager, aotn dan moderne hUto* 2«8 OM TALMTT« mttA I OAimil. TTO. I 

I lUA I 

J ri*kr V1d«Ti«kifi (Fuslfl d» Coalnngw: Ia dU åal\ 
MåJii«: Analont JavJ h&r gjort fQcldtnd«. ^| 

At eo Knmili« bvort Aar »kulde b^ro stilkt lun 
Lil Krig udtfiifoi L&Eid«U lirvuilA^r. maii apww foi 
Cntuligh^il. i>g rann maui derfor AoUgcv ^^t *^ tvevUi ] 
dr«d» hv b««taA4t af 100 s«iit«s. 

Om d«n 9MUc r4>m«r8ke Iodil«liae leowrhtr 
<R^int»cb» Gv^chiciltte :( AuH. I. 69— TO): mCvaiI [dc 
aT Borgt^HLkntipt ftnjtA^r, caa børoør døn paft don gfiml* 
mAlMt«, At 10 Haao udftjor 1 geoa, 10 geotos rll«r 
Duft« I Cune, 10 Curiet. 100 ^^eaU« oDer 1000 Elm« 1 
rundti; ju Tld«r*? mhvørt Qda »tJlhidp 1 Mntid ril InAuil 
(d^nf mil-fr«, lifMosiflqv-tA.dv TAunftadsftngif), M 
g«n» J R^cm o£ 1 SfiDAior. ] koDibk^Tirdc Sftmfuod 
trøder iwtivligviiL ctbwt »kdi Samrund Mim Del (tri 
>f d(»t bilo Samfand, o^ Gntadtan«t »rig«r m*4^| 
AvUl.'' „lnl«t er viMore/' «i|{«r bon videre, „*ii4^| 
flildtu l'orliUnlogMohcou ikke er op^Ujict i Itoiti, id< 
del ttr ur^niiimcl f<tr din lAlinurn fslln Rot, og «t 
miuBk« rjøkkci' tilbuji« tcknpt aduvcr StAiumamoi Ad«kilU 

Nttftr d«D antviftko iEoa» ligføom deo romerske id 
to SolJRLsr, >«a «v det riinsligt, At d«a ligteooi 
romerak« har v8M<«t delt i )0 Uodaråfdolintcc (] 

Deoa« Ovfr«riAatemni«Uc nelWm gunmal-^roiovrek 
ltjiiiiQi«Ui*c«iiiik Furfjitniti^ of. jEJtmmtif -> gerniuak cf 
rpd «a) TiLrnldish«d. Paa Urand al d«l kd liaBTiitUk 
Wmt« SIftifftakihti mtli^n de iedoiEtfnnaiiik« Folk er d«t 
unmdifiL ho» dem at furudh^tt« «( vjat Fttll«Mkab i poti 
Inalittilioner. xAAlodM «om d«r w «t vUc Fv4l*«&knb i 
rboJoei. Hvu «1 MAdADt ikke hftr vsr«i tikt^dp, ua 

I r. vvuuiif åMU UdMA kno hav« vvr*C Tilfttld«c, tonll <!• omhAirdMi 
Folk ittd«a AdakilJclMii eudna ilck« htvd« h«vM si^ til ot 
UbtmkkclijE h«it SuuJpu&kt. I nadti ?M tr d«t Mod- 
»joligt^ Ml d«t TJI kgvii<p lykk^fc fra lnMitution«^nH, nuJnddui 
«Md d< fonkooim« hoc d« fbrtkjHHgo icdogvrmviik« ¥'<Ak i 
4«n ftldiAo Tid, at nlattc nig lilbA|{D til foBllo« ld;ui||ri- 
{wuktiu'. 

Allercdv i OD lid«! AOisodUog ^m diiD Bldttu iiida«u- 
r^lwukftSainfuDdiudvitling*' (ovenfor S- lir)kArJet{btimnrLot, 
■t Jon aoCilcc Slat ^eå Stdoc af dcQ gen«ftlL>£Mk[? Iad<i«lin£ 
i SlflfUr ug Familier aJUnictfl tidlig iudfttrba ea lacJdtlmg 
«lkir Bimdndar. ,Jvt telitMuro^iU kftat&ria k^o o^ 
MåUrt ttcd Ujvnm«! af lal e«Qturta, ^ AvøHbk bdodari 
•f g. bøUydak hanlari- O^au KelCerav kj«udtc cu bjuuIau 
iodddlii^ i tJundiNidor. 1 det ^mh Wulusi Laldt«3i Hwi* 
dndtt Castro! ni eaac buudrodo og trof cd L^uid&by. 
Eloi da imltt Iror »jik« en caatb (civitu) 4t bav« rsret 
loddrii i numlrcdar.'* 

Om d«n oTanfor omti4nrll«de rotm^rvku Inddellag bo* 
ai«fi«t Hoionweo vider«, at den nvrtnoAt huvdij Urujryn til 
farvonomv, men ai J«n g^jEUid bl«v Anvi-ntlt ^da Jordciu 
Amojivklt d«Qni! onrbovudvt vor d«U, At dur ikL« blot 
lOTM Tnboi', sten oi^ua ILuricjordcr, kan elfør lunn 
Moniai ttaaB«g«t mtDdrc bDlnTlea, aom der blaadt de fia 
OMriavttivd* roiDvriij« Kunnijvvnu furudei] liisyEii^lAdi^iiie 
fWtUicijk« Itilift^ ror«koiitmor urriloriftle; dc^vdvn Hnd«« dor 
00 mcøet goiumel, til doa af lUO Hose bestoaøndc Kurie 
tiamdc InJiioling ar Jorden, Uuadfcdct (ceiLlurU), h<<A£jiA^nda 
af IW Butlodor a 2 Morgen Ltrnd, ^In-gUjnrdprQe oiati 1 
iMo« JordFølkMbabct« vldMc Tid havs vnrct d«ii micd»M 
EoliBd. 

Mao hor altsoa et romeni terrLiunail Ouiidivdi«. W^^ 
wm man har at «ali»ij(k og «t gvniiAitftk, £70 mi TlU-lCn ■OI.UC 1 OAHMCL tm. 

Der viKor i{$ rnUdlertid eo U<}vtr«fiaiønim4lM, fbraa«* 
tiåt vi trtvak Hcindr*da btivvr IQ Gaojp •«« More um Mk 
roBORik tcfrilorul Cvoluric £ft«r øvcvbk Tal^b^le viUo 
d44 gAiiile, 11! EUuiii«», TiiiiM og Luccrca WiUEude Horn 
udftj^r« 3 U«rr«<ler. id^t Triba«'«D blir»r d«t ill Bnr^ditt S 
r«o4e. 

Q«r mu dd imidlvrtiii htktt v»ret lloraeriM, aom II«' 

i) Er i Rom TribuV«] HgMUh lidt iom 4ti goniiu«^« 
Umdrfde UDdcrttdelia^ ^ ^t *iam Snrnfaad, 4n er ind- 
d«Et 1 Tiffudtdelo- De huirr* JCahi^dcr «ra hoi GermaocrD* 
Tl^i>d Li^ K)*!!«. bv[>r«r ikl Tøritc j&v«rer lil dan itAtlKk« 
dtit«! (mio dlcreda ArhujdJiog pag. 16—22), iu«dvns d 
i lulicn o«pp« forokumnier ti&G^ d<r svarer tiJ KjrlkøL 
Pofvvrigt tt del lAtitcl fru. At Tlijud, Kjlkt iif Herred pAA 
engtng fbE«koairiier ovarnJt Ulftudi di? gennAOfike Folk; 
rbroodero« v^ra et Tlyod, »oi bestod mT 8 K;lk«r, nw 
uiAD kj«iidflr iagfu Ucrrcder i Thr»odtlafi«Q ; RftUfu±rd«k- 
fylke var inddelt i OuiDg'?r ^^ lidøn ilvke &i tmvc becliørl 
til nogffl Thjod. Overbov«dtt «r tl*rredvt nog^c, iom kan 
fcir«komm«r tj«ld«a i N&rgvi U«rT«d«ordokke«B «r der tidlig 
bItTCQ bradl uLfkker gg har a«pp« uogeuemd« nuur«< 
<jTcr dal hvic fjind- Ea fuldlomm^D Oidoing »fuir d 
gcrmtn^kB SchftmA 4r Sv^Araea: TfaJod-FoikLftu<i«-U«rr«dtttt= 

Ug»a4 do 4t«n« $ftinfuLd> d« heior« ii^ahcdcr. eoia lo 
kande kaJdt dtoi, we i de gaoile StAler laddftlce i mind 
sfUr »t b«st«mC, ^yppiø^ iiibAg«Tø[id«iid« Tal, iu«n hor v 
ikko TitalMfiumct bcnyU«L ilo% i>or«nt« var dot lig 
hua Komcrao Tallet 3, 4oni Tiir d«t bertkeod« i Sunuiko«' 
|udd«Imt[ea, nicdui« det htm Joncrn« mr Talkit 4; i Norgv 
hard« oiJLn i gimtc Dtgo lixldtliagon i Ottiagtr, Tnduiger 
og ft^«rdkiger; og^Aa i Euglgai forokomraor iDddfttingco '^ 
Tredia|[«', JiffMotn ^^pi%A det ^nmlc Sif^aiAad harje 3 Folk- 
IadcIc. 

2} B«ttU4r K walinUk CAniraf ni 100 trtf, og dett* 
tf fif b«tydcr Lfitiii«bf olUr By« »varer iproitlijp tiJ dot £^r- 
iBtfLi^G Tliorp, hvia upriDdtflis« BetinJcuic liseledm pr 
Laodtby, og iDdvholder ^ter iJ« g&mlt* Mrhlibiske Luvu 256 
erw {9nr ^ Ui. arvam}; dn »igeø fr«m(J«l»A ai åDilgltolde 
64 tfddjTD« (Uovodbdkr). Bflcaa«UUr ICeJtiacbo Uml« 
p. 56, Wftltu^ d4ft Mte WftUs 129— J90, Bn Trel kan 
dnfur Jkk4? bavø v«?fH( ad FaiuiliBH Bii«i«ideW^ 

3) Er d«t 4«n giml« AgnntUb organiMTed« Sl^^C Cd^Oi 
«Hn duoer dvo opnndclitfa i^c I v^r yndige tCnlcd, of^ det er 
dtM BlcdUoim^r, »lu i det j^mio Jordr«ll«Mkab« Tid Lår 
ug«t Jorden i Btmiddelft« i Fttllosftk&b og brugt don i 
FøUeiekAb, 

llod«M Fofboldet mellem Mcdlejam-eriio At dt jeiuiil« 
gt«u« «T fit p«r3i]i) riftligt, or dur AiivkilliKL %om iyåni pajt, 
M FuiulioD frft font Af har v«re( dun Koiaplex al Mooa«- 
•kor (Kone eller Kttn'ir^ Hainx ok TrwIleJ, loiu have tt.aa.6i 
mdv «rD Mflndft Ikmlojum. (jirauti-TEjuiou Iwg^er i sin 
JLma Origiriet d< la famille" (Geneve i>g Paris 1874} Vogt 
p&a d«ii Ointtmdinhedi at åtn i atle LiidogerojanBte Sprog 
gimieingaaeade BccwvøeUf^ paa Fuder. paiar, moa ud)ed» 
ti CO Bod, >oiB butjdei b«5kyUv, toglv; til At latt!guc doE 
pBgieb, lom DD forbindeft tned Fjid»rnavD«<« beD)rtt«d«i 
OrdeC gaoatai; for at bot«gDo det fuJdst«n<lige Begreb 
hng« Vodaenje SaiamfofatDiDgeo piti-gaoilå, pater- 
|>iil4er. Cd B««kj/icør var i gaml« Dagv «o Qerr^, Uet 
roanr«kf olier reuora lulUko faniilia Kkal eftor Corueo 
(Kflfcoo Zoitachr XXIJ 293) opiiodclig betyde tliendom. 

thiote Familier eller rettere diwe Fanjlicr« Ch*fw — 
iki koD om drni \an der vjvriT Talr — vmj« fn Um: af vin OU TAI-i>T« tttVLlÆ t ElAMUra^ Tll>. 
i d«o Gmd arhwaKigc At den Slcfit, hvortil åe bort«, iC dt 
ftUJrig kciudc koiouLc Cil at tnede i et umiddelbart Fovhold 
til å^i siorr^ Sttrrtm^d, tam Slagterne lilHiiiiirn«ii dBntwile; 
KamLli«u bar tec^i lidt dtif Jidt tilkjftiiki^Dt »ig Sulvatjwi- ^ 
digb«il llgeov«rf'>r 5loegt«Q v«d SUUua BJttIp, ] Bom aI^I 
riujftlijvU Prl«sUiead{>[u af Jord tXabt d«rTvd, at Suun 
hir Apnmgt Slføgi^m«« Eoh^d og iiilloi d« nkoIiQ Funi- 
lior ujifliieagig«. Mon Malodo» er dtt ikko gjL»t aUoUftiJb; 
i Ncnta> Eivid JordtVhold cr^- I>a4ercdfl pui Ud«lcn. moa dm 
I^keltci Kianduinffrat ni«l fttArrc SandKynlifjIitd aatAgoK at 
vsn Areaik^uiiufiien dcrrvd, it Sl4^cbvf«D« HfCdighvd »r 
bl«T«i fbmUjrkvt «na]«(J«Bt &t StEtRtcniv Jord fir bivrtn baiH 
mttt «ll« mladr« fuldkijmiie Bieodom; Od«], der koiooor 
af d«( fmll«!igernaiiaLe atbalu* Slugt, belyser Sløgtflgodirt, 
ug Htrtiigt juridUk tt Jo Sli^can den ogeutli^c Bier (vor 
UdfbcLrvcpfolg« ind«hold«r tudni itaerkr; Spor af den gtuaU 
s^atUbe StafLHrrg&niiaiiuijI Kunikjislltfu uirlJffm au fiyd- 
ftlavisk Laatbbyforraiutog, livor Jord»a b«fiytt«« i FdlM«ksb 
aod<r den vniffit Vladikcw Lcd«bOi og oo nonk Od«Ji 
føktutDH t*»iaar deri, at St«ijUii;hefvoa Myadlghtd er 
t\em 1 Jwh »Idale end efter deu fønte« og ea saadaii Fr>r- 
fkjol vUde D8tDrhg4G udvLkU ug, niiar pu dan «De Sid« de 
Byddiavisko Arvinger alle førbleve paa d«n f«dteae Jord 
Bi>m Mvdeier?, jut^i*u!i (iha dau audeu iVfs itixnkd Mtidar^iujer 
enten hrbluv loin Moeud etl^r Itgnerd« hcit Fmnibebovedcc 
paa llov^biilbl øller vugt« at vinde «i2 AoaeeUo 0£ solv- 
»ucmiit^ fCicndont ved .\L »lutte aig lii Keagena tWer addn 
DrotnvTit Kolga (dr Mnnrih Nonk« Folk« HUtcr^e L h 146<) n«lutb 'j Umleniieii er Jotika b]tmu duli af Arribfenu^ uf det dcer^eJ 
tq^komnn Korliokl Ugifac *»l luAr nit kuimnvr ul atU til Grund 
Ji)r dut WQOro JordlAlI«BbB4j. iJuL L^ *^ ^t, W. min dur«!« 

Bl«fl har å%n oortka UdvUlcrrAiain^ udvikln sig paa deaaQ 
U«ade, er det «ure »i&n<l»yntjj;<, ne d» gctTDAQak« Svatcr 
MlUfcdv p«* C«Mrs Tid «kul4e li^re b«ajtui Paiiiilitit miio 
GrPudlafE '^r H^rriitlftiiKltlrlingfiii. At G^rmni^Aft« pM 
CøSin Ti<i*j JsTtdft i fDlcikommtmC Jordfø^loftAkHb, vr b9- 
TidDcL d« balfø GålHoa Vt. 22. 

Dcriinoii rr JDtn TinivlliEi*ra rnd M Dipna S«oviirn<f liivc 
itddolt StsglPrøD i »t vktt bMi4iint Anrjtl af FAintlicr f, tx- 
bv«r SIffftt i \Q. Ku fftnd^n liiddeliiiA af 5]»KUr 0|{ t'A- 
«ili«r chor TkI tr mcsct ftlmiuddig i d« antike Suier, og 
dmi irtmt ikka beUd^lc« ?uiti el Lijj^åkliik Sclieiua; Slaten 
tur LMvM ag øamniAnfølet At Rom bftr havt MiO gtoui« 
«f vU««l&e iti^9n Roki Uii d4U« Tal *piU«r on boi^d^lig 
Uolk ' FftrlMtaiD^en ; mfxt <-t MrioKflotcr« B«vi« foi «t 
TaII^c liv lær^i prftVti^k, kftn rnnåi^k? før^ fra h^LlenUkf 
Forb«lil« &t lier ør T]<>m!ig imd#riiden Jordfndd«>rn»» Amal 
fxervL hvid d^r «r det flammo t-om nt dx^^r« HtMholdniti* 
ftn»B ^Uvr FftJiiitiftne* AnUJ. SparLiAipraQø Lud vur 
Mftlf4#ft inddplt i l^OOO uiJelr^tf^i? o(( tiifli^nidcHen Jordlodiltfr 
(Cuftiu^ Oriech. (i^icb^ I l<iU— lt>l), og vn af KoricUh« 
«|i|rc Li>vfE;iv«TC, PUfidoa. bcAtrftblc fliø for at b«Tifbt, at 
Jttrdbddcmi!« Aplal ikki.* r^riiiHidAkvd^ og BoriftxnvB Amal 
tkk« f;>r*S»duft (SdtUi>oiAnn Gii^cb, AliMlhHai^r I. Ifi^] 

l)4r tt fA& Tmg I fliAioHon, der ^Boci«m|EAA^itdA «re 
Mavn« b«buidl«do med »ndan Vantri>. fom dcnn* fikddfliog 
■I de ^ml# S«iijfuiid ^^r Tail«t. At klore TAuiilitr dbr 
^IligUf o| at bUa d«m tJirnjTii^ii i del Oi«[nt*d, at Samfuodtt 
«Md« b^laoldo n viit AcUl, og hv«rk«u aaere «IUr minir«, 
er Vorebocaruct UistoriktrQu flom mgvt i don l»nd iiriin«liBt, 
at tnaik ikke hac vilLel auaee eu aaaiiAu IjiJili-lmg Tor ottdH. 
ttDd «t oosac DOT 9rke«]e4t Sr^hpmft. Nog^t TiUvarende «r 
» dca Qy«io Tid ftldrig bl«v«t bragt paA Uaaq af andre md 

Hil« ft4mir ir IQ 174 OM T4t-trr« IIOLLR I OAAIHVl, TIIK I ån vildcMH rrftD»kff ThrorrlikcTo. Men pjuk drnnf Miuidi 
nul Ikke hcrvriiflet til «T bebftfidtr etiicrt hUioHc^ FaH. 
oj; ntn mAM derfor ii^p^ «r(«r Korkbrinf^n- Kor rs 
Tider» Vfrdkf>rTiiumde er del ma larjjjt fr«, At 1« vrfti« 
hhMt dr Ih vrKi. lU Miarm det Mud-i«tte n TilTel 
Hfln inAA g]eM alvArlijE** Kotiwø piui At >»t<fi sl^ Ind I 
ftijoh Tid'rn TflnkviFAnff, p*a ftt lltttlft ud. bvad Dhti 

DcJ bcrrllM om dni frrn«k« PiloK^r PythjiKorui, 
hun ansHs Ta]li*t som dvi tit Grand for ftik Tin|Z Ji|igt 
Princjpi, Oji; ^VJtk^ AnsirronucUvr nmn <rnd lEJcr f<tr «t bl 
forklare ^ti Bf^yndt-rlis« i Ufnrlnin^rroc om Pflhaoo 
nu kan nian ilojf ikke |;<h!i kurntiit^ fra. ni hun bi*tfagl 
Tallet lom «fl ranta fiaalii, aooi «d virkeeda tirctidtafl 
Det kofi rtart vnrfkrlij^t nok at f»rAiiui et MAdant Sta 
punke, mtn mnn liar ju h^r ikke det vneiLiF Kxempel \ 
At AbMraktioner '»re h1^vni> tilla;^f» KealttoT. 

Pythaj^aa lilhoria vmnok «□ m«pM aøiiiere Tid, 
dil «r ikk« Dafltt^synliøf« al hana Ideer I ator Udotrakl 
Tiav» pn aitfypTit<k v\Ut kaMfTUk Opnndc*!^. (j(f der ' 
aoAlod«« ikke vjrre Tnie r\m ftt bonyK* hAiit Fili^noS 
Forklaring «r KjoadfjjjrTniairor, kotti ligB« iilbati« i d#n ' 
dft QcTiiiAt}«rD«B» Jtalemea 0£ KelUrof« ForrRdro al4>( 
d*n iimntievtt' t^prnrvUi? tric^l hinan^rn. Mnri del er 
pAa d^n aailen Siifj.' mulipt« at Katnniel FiloiOfi i eok 
l>ookUirkan vmre «n klarere o|} kon^flkv^Qter« Udrcldd« 
Tftak«r, hoiii fra yanmid Tid p«a eu mifrf! uklar Maado 
rart Hig i Folkene Thalf^*« I.^re nm jii %'iind(<t var 
TiDfr> Urund princip kan f. ex. have ain Rod i m^f 
izraak« Mytber* 

Det «r w l}et>dDii>t-£fuM KJøodegJerajnir. ^ In^of 
nianoroe — eodogAaa forend der«a aalatlako ng anropa ^A«Uj j C- KBOOn 37B »o« Ai&*do Ififp iM d99- Al^n«* ifpnnc Kjpndafl[j«rntnt7 vi««r 
«a ikkr rioff 'jrad uf Maddie Udvikline*; thi iatei er mU 
Btiodvli^fre bLAmlC lavutnafnd« FoIk^Ktn^ må at der«« T«^ 
fEjgum »r tldoc EidvihUr.; dM ur ikk' »nt^ArLff ulk Folk, Aini 
kafitt« Uftllø lil 5. 

Dwi MnDK* R^eflnirowiirbrfJi årti nafTWIic« N«dv«ia- 
digh«d virkrr impnnvrrpfiilii; dpn iiic^Mt uliundcir Villie, døa 
«t«rtu StKrandijtbod !A\åfr rllfmo, nnivr di'f. fnrxc vr itlvtc, 
iU Modttftnd or umulia. Mr^i^t imponvrtnd« virker d^o 
R«gelnutMshed, wm frffmfrfrd«; med nundeaaeriir N«»dv«D- 
iGllbvd midi ibliuidt <ipn mest iLbundiLn VilkitnHi^Wd. (*k *^ 
mmUiiC Tilfitld« hor hor vvrci rorhkandm'i mld( iblirtdt 
Pot^h^bm^na miutgfotdibrp jadividaclt udprtrfr^d'* o(t i titi>r 
DdvCrvkniiijE mod hinandnr fiondv^ki? Giidr»kikkcl>Tr, midt i 
m ?(«liir. tivorif hv4*r cnkpU D*«l vnr bpliv**t — P^tlythtiU* 
ig^fit JlliikaUcb4> v&r i aJn Ttd nÆHiea «n Af^jcrfin^ &f 
Nftttno — fTvrntrsder dec uWieliE« R«f!«Emftu>Kli«d, Mim 
btrikcd« \ TaNvu«« Vm'di'u; denne Kt|rt>liria<8Hii:1i^J — det 
Sfit^m nf Lov^, iofo detipanji; kj**Qdtp»j thi pIIpm 
mAn viM<*liiC hun »pr4?Jli> Ertarin^er — ^r tmCarii(Evifl 
btrvtn bvEFAjEi«! tom d*t ftjlJknmme*tr UdUjk for po Vcr- 
dviMr4M)» djr tn«ft hftvdo do^i fidli|[ «n An«h» om » df^r 
vxbt^r^dp IM nndnn, Hfrom vidoer bAAd^i dol mouotli*i- 
itUkft Dr«{, som findrs 1 Ex. b&Ad< i ai'^'^k oc rcimc^rAk 
HftWofti, os deon« Tro pu pti Alf, vir^tm (^ud*^^^ h#- 
Wvkmdp Skjfbn», Mim fr»rdhonimer ho« Orff>k«rf, Romorp 
i| Gcrrnftrwr. 

D«n R«c«Jm»Miffh«d, »m kommpr lllftyof i ThIUdc, 
Wr oc<^Aa dcQ E([^ii#hali. al ficn hnr nn vidujimlii Anvin- 
itbt-. All« GiAnRr^nd«, hvor fønkjelliflti åa »né fortfvrifft 
m, hair« d«o fitllu E^«riBkab, at do kuDn« talhv. De S7B må TALUU^ VOLL\ 1 OMMHU. Tllr g4(iilt Folk braglc Tall^c i AiiT*nd«lt« pn« Gndrnie *viv 
BgMvni dø iMUiMktlig« Sttmfiiad ordc^d«« ttXer T4I, tuU 
d» V4r df4 saraaic 0;i*4m 'nitWtkt nncd tiaJcsiaUci. I do 
gefAmDhkv Mj^thokigi vr dpt T^llvciu 3 lig 12, nom jipil 
d«a %n>Tt fU)le (Simrock U«u[kChv Myth. I5Z, Uuncb Nor- 
øLø Folkd Uiilori« L 1, Itid), og d«t *r ffiuøk« det anmmo 
T«], der cj«r ^16 ^eld«ad« i urøsk Mjtbul{>t£i: »IJtiuJt de 
Tal, hvoraf iJi»mi« Hjrihologl 1^t<rji?ni^r >«ig. vr," yirrr t^rflltrr 
1 Orieclt. Mfih^ ^wr Tr»Ull«>l forvirukktt «om r £x. 
Ch^riuraøs, Mctr^rnpa, d« heAiodi^k« Kyklop«ra» Q« 
klicriftrnu Qnippar, weu ugir;^« i Erlei u^ Bvuuer, AftA tt 
Gadj*r wlgiu^ ud og Anrwibes lAf^tJ^^ifor aIU t. Kv 
DoinoT /4d(» Ath«nfl og Apokbti« Hvor ac IJd««!^ td h» 
den clyinpUkc Uadcvvrdcn «kuldt fr«in>tUU?^ bi7nytUde m 
PH Grupjw af 12 (iadirr trlK^r 6 Uudifpar." 

Mnn (fnøs at luv« bi^nytut iiAVcilig Trviailot p4A 
Aiiudc, «om bringer Ea til at tKnkc poA de ^ackkdiU h«. 
Jij;c Tal. Den ^leatligo Loire om de helligt Tal fr vUtnok 
iinidltrilii ft( -nnuiiUk vllfrr Kvuitiak OpiiticMKu; Ko^ di? gjuule 
jndugvrmiiner iiifti mftn kun »leit^ hvad d*t Kvaivde lil d 

Anvflnd4»U«R nf T«Mt»( ^1 i GdnfArmulv^r ItråfT Tanken 
h«c paa do krltinkii 7'riujor. Orn d« gfllljinkd Druider 
Uadermnmji bc-niEcrkrr tivllojfusi (ElhnoKcnio t^Auloi«« 1 
35^ -356j, Hl CD iitor D^eJ «f d*rr> UNiJcnismng >ar p 
Ver*, rnon *' el aodi*! njwlpemiddd, loto bltv »uvtudu v 
Trkd^a, som b^arod d>»ri, it hv^d dvr vkutde in^ddeil 
(MølaIi i)o^(o», h:Mtor»k Tr&dklon], i boa copcja Vorm wta 
muligt rvdijicrodcs »AAledva, »t 3 ug 3 3»tii!ugtx al 
mimtnifiB- Denne TrinfJc, tjom t*r mrøt bokjaodt frn dm k 
tUka Lit^rjuur, hvør dun «t sjia ov«rcrrd«DUig byppig 110 

I I. C' KftOaK 37 T v«d(1l vr Ikk« aiielukkf<nii« kfltUk; BdlofUf^t DAvnrr Cxrm- 
pi« |xu ;ffff*k* TrifldJT, ng vil "i»n li*vi* rt Kxcmj>fr, 
b«hev«r man ikk« at paft læti^i'f« «n^ til døn rtiTncm^tliøA 
GniEi<lr«K^I : boao*tc vivcre, Alurum non licdcrr, >uum cuiqro 
tribiuffY. 

Oøuu V*TJfnrm*o, tl#r Iids '1* anrtilr FolktflUi! h»r 
IJQrt KAmm« Nviio lom Trtad«ir hvIUr )4& en Lignvodo 
Bcrrm{lniii|E; thi i Vcn«u UhylSm« [u^r n TiilfurlioM «is 
f^nldrndi-. Dmiop fittmnrrDhBns W oji«aA Tterei fftlt, ftir- 
vuvldt M1I1 d«'t miildvlhiufyiirtk« f\m, ^ach ilt^r /ahl der 
|ltl>an8«o ^iTiPBBøiii'r V»i«/* ^ id4>viti»k m^-d il»t ];«ti]m:#I- 
ll^hTd«ke rim Rickke, Tnl o; 'Uar < Forbiadeføe med 
afitSjMOi T&l ns ^amrnvHrsk rimi n^iir, c«lle. fi&mfø 
LrOvr«^l»r« AffEtcr<>Ui^ I V«r« hAr dfrfor napp« udiJlukki^dda 
■to Urund i Iku^ynr-t til 41 løtt» llukomTnct&in. 

M«<t Tftil^i 4Uar fnhv^r Art Af MAilintt i uadtkillflii^ 
Porhirid'iK'*. TVr Aximrrtir nn imiW-t indnjiarmjuijik Hori mA, 
««in t>«iyd«r mAAk^ dAnn«, «aniiiiBnliari«, o^ «orn forokomm^r 
I tn OYorordcnllt^ Micd^& AtlerJningcr; i Sani^krit er rn^o^ 
Btn«vn«ll«n Skabet dunn^^t n.^ dennir Kod (t^ick indoj{» 
Wdrt^rb. p, 15)). HegyiidTt iiwn fcrst M iiiaml«, bl«v d«r 
•n udntrftkt Aniraud«he for Tflllct. Eieiup«lvki vil jo^ bo- 
r«ri Mft&linutn «f Tid^n^ 

Der vxist^rer ifi fvll^b buru|Mi»k m&Da eltrr ment, 
•oiii tkflf RaT.frininirpti ni Mahiio fk^ Manrt'd, of; «om «r bé- 
lift m»'l ^■f«v>' M^nDv, Mftant^d, IaI. iii«nEiR, gm. ink cd( 
M^ånrå. lilbAuink ménm Mftnnr, klrkr-atnv, m CSftv^ MnAnr. 
ftlAdard sn^ui K^»[h. mdinu ^liL iziiiuo Maau<> loii-t flr 
tikr^re end U Tiden er bltfwn tiWAlc Ted BjBip Af Maa- 

Af d« A&rnm« Rod danti^do inan ogAM «t Ord ni«d »8 OM TAI^LCT« ftOtLK J OAUHtL nO ti«cydiiiag«fi af Tid, cvrolJu ot «arop»iak ni»tA, d«r ctpdtillw 
med Ujl^mn)d af de Utiankc AAedmngcr mniTiraa. matul&i 
utfttutinuft og IjlbauiAk rnelAi Tid> (Kick t^^o|^ Sprftch- 

Til UpaiilL^lsen af Anret tfntit mfto tkko 4C vier« u 
i hvad man med et kctri Udiryk kunde kddc den bdlt»- 
,«ur<iik«bk« TJd; lUdn mnn hdvde BenteviieUerrur ror»kj«lligt 
-^niLder, oi iIum tillijEvmod derca h^icre Enh«d A^rM 
liAitv I (iltfor høi fif&d tiltrække «iic Opmturkiombadca 
Cil at øt»a ikke akuldo fflk Nndvendigliedpri uf eu Onlntni;. 
Uvn fti tMl Ordning var iitrfi«t vAonkvlig M ifltaodbricøe, 
eft?r&oiJi Jord^'iu OLnloUUd ^m SuI^q og M>AO«ad om Jor- 
den ikkfl aUft I a^xvt let bevteiunieli^l KoihuLd til biiiftadoa. 
}*tir At illTe&ebrEng>> Over><nuLeintTielfla i dvim« IWftMiHl« 
tott de ii^EnJ« FolkcftlA^ ftm Ttl^ugt til Hierru Tidimm, Hånt 
kmfftitcdc doro SolnAr, mcii aom hftvde d^n l>]ti>a«katr, at 
'dn mvrfl clhrr mitidrif iiøidgia^t oLurutitiJt.- «L visL Aut^l bel 
Moaotdor i>u hel« A%r. I Uelfi havd« mm f. Ei. en 
ttAfi« Pi>riude (Curtius Unech, U«&ch. J- 403) Forevrigt 
§\Mt Anordn 111 itou uf dt Hlor« FeMft. dor AfboJdt«« tntd 
ticrtt AHm Mf i i« ir tru 111 1, Ei. de t^ravike olympiske Lsge, de 
ireko feU «4l«r Natiooalf»4(«, »om holdtes i Tårn c^ Car*- 
IDAU bverc I^di« Aor (O' Carry Mtmn^rs ned Cuatooif 
th** jini^Lciit hUli tf. 38, 40l al bU« j rorbindelse m 
Tld^tfiddøliiij^niK 

Utaudbruit^t-lbi^a af «n TidtriiKoJnH vut en *Kj«nd«^iei^ 
DiniE nf den oTcrordvutljEbC« Iteijdn-ioe- Tiden overvinder 
Au, iwU Thr>r fftMf i Knn^ for ^l**ii i rttpinii-loki* OaL 
Død er J»u t-tor« Souveraio, oji niiir den k-f b»^ i An 
uoploAvHt; PorbiadHito mad «i Synlcni of Tal, mu vr Vcitfl 
Akta«l tot en TaløcbtmAtismo i Vtd-drn^opfattclften. 1 
. c. KIOOH 279 Sn omhyggAlig Undenøg«!«* vilde vUmotc r«ra til Kt- 
kj«ad«Lfl«D Af, At T&llel i ^^mlii Tider «r bl«vflt ^ort gjvl- 
tltD<l« pftA FfUer, hvor (nau mtnd«! skulde ani d«ti Jeg 
vil hvr kim nvvnø, ac ri«r hnvnji Kx«mp1ar p«4, ae TnIUi 
«r bUvei anvendt som GrandUji for SkrifL D«u<i n iiavi)* 
Ufl Tilfoeldct iiLci dca mk« Otih:ini»knn, hvor cnFivor Koa- 
AondDt bctrfiiiri mad vt viat AoUl c^r SUeger- Dot s&mm« 
Princip ligger lii Urund ft>r du iinkaldte K^Uiruner. 

Den HcgfLruxtffL^hftd, lom >&Jtl«d*e gjord« ki^ Hj^Id»nde 
gjfiuwii T«lltfue, var imidlortid ikk« U<lir>kk<)t tor fno indre 
SamroeoliAu^, T^leutf kuuJe Liiii^v« i AovoLiJcUtf u^vralt, 
i}g ov«mlt pnit døn umMiA MciadD. TaliyflAmRt vnr AL ydre 
Scfa«ii)A, hvor^fcor Tii^(i«n« kundø ordnv«, og nanr maa, jo 
løcu^cro man gair lilbA^« i Tidnci* linder, at ytiro Scbota** 
tJ>in<! AfiJtrr pn Mcdwv Mitrru Llollo i S(imiiicnlij((ii^];C iNod 
Udtrykket før ^a tndra .SammønViMing, »ca hir doitd mviiks 
tin Uruad i, at det ør den arithmolLtka Rt^sdm»»aiKhcd, 
«»m h&r sjorc «f^ gjotdeiido i dtau mi»iii«ek«)igi! SjaI, ni 
tiel «r tlvDi Hutiv ajin ni ajgi- Imr bt3»tvfiit KttgvJmtbMig- 
ht<l«nb Uegfvb. 

Utn detto v;ori\ uocu d«t vil. tivAd dor or bUtoriok 
ifAerTifttligt «i. At lAikkon oni «q indre 5amm«ali»niE. jo 
l«ng«r« røan ijaar tdbAft*^ i Tid^n, b«Giides ai iræd« liUide 
for Idven om »a ydro Scti^nrntitm«. MtfU aciar Ordon og 
SiuafnrnhxnjK i AintiDdfiliKht^d opfaU«f lom Scbanutiisn«, 
HU vil nodreudigTi« o^^an l^v oi£ Uct opftito« ikkn «om 
Do^t, d^r H^vr i ^i^jciu Niur, iniiti kooi img«t, der vr 
fiftt 01^ pAAbudl Ar ydr« Ua^vr. Uvllo ur og»ui del An* 
tik« BrKTtfb. M'in <ik ud fro, At Lov o|£ Uet havdo mq 
0|»nckdfW fra Qudt-iu«, iii«u da Qudtrriø »Iv vare Kvpr»- 
«MtAot#r 'or ^n Almindelig Orden ellør dcnn« Vcrdcosorden 
OU TAhLWn ifOLLH I Q^MiUEL HO 

«E d4r» K«pr«Ncat4Dtt Skjctafn, nndcrt^rrliiod«, aaa blirer 
^H JwiD« Ord«n tilter SftiDiQeahauf, iftnleilc« jhom dvnn* 
opfnrir-dci:. aHhhh SfrhecriDFivmirn, loni pnaoivisi Trin af ii«n 
mcDflcøkftig« Udvikline i ftidale InsUna btivtr étn ab^olat« 
Sonvemih Hva «v dolt« Tilfsld^t, iu tW Tallet, denn« 
Sch*riinifBin«B — fn. Docid^Q^ 5tand|ruukL — ruMktiimneftte 
Udtryk, Wiv* ««^t djen fijotd^nd« nwralL Et ortlnrt Stm- 
food vil sten iti Snrnfand, «am ur iuddi'lt «ft«r tcdUiul«' TaL 
Mta den ftntik« pM Utli2ion<o boAprvde OpfAttoLft« kf 
Lov ojr lUt VAr hnnfiytvLln. Hvor vi uf luMnfl^ nnnnyn til 
d«n Enkclf<- vikl«, ^ar fEtmmd li^t iibøi^tij;, a^ ot aatikt 
Prawlivtknb ^ dftnhoJ1tj(e Iføts Vogt^ — vnr ubonhorlijrl i ©n 
UiiøtTttkaiDg. hvorom ri ikke kttHig kunne gj^re o» no^Ect 
B«greh. HTor «tltv»t Lit fra Kong^m lil TrieltaK knnd^* 
lordrvfl, a^ar ut ciixoei »llvr port^utum krioved« det, hvor 
eobvcr incnnc^ikcliK KoIoLbc maitti« otTres for Lovcna &o|;- 
p)l«y, ilvt vilde niacj u^3ji» ^ejini<mf(ite mi Tuliu^heiiiitieimH i 
SåfufuTid«r, oi%T di-n uuddr>nimvllg? Ordcr fivdred« di»T. D*^ 
gimlc Hotnortt SamviltiKhodaruldh^d lij;«ovorfor Gud^rnt er 
birkjeodu vg «n ligtirnd« UndtfrkaAtttlBc LjudeT Qodorne b&r 
^xieit-ret hDn Svever^p, I ^in GttnnHiiU ciki>, ^9 »jger Tft* 
cicu«: ,,$«mnon«rD« anbeea tom 4« «itd«tfl «g «dl»«i« bhtkål 
SvcvQrno: Tro«a pii& ésnt A-Mc il&ae« fOHi itf KdiEioacn. 
Paa be«tenit Tid /j.ødi^ aUc FolkenUg uf det iMimmp Blod 
vod Gf>RAni^li>r i *>n Skov, snm (t )i»lliR**f ftf f/ndn'ni* V*rs- 
l«r of nødArvet liædfi«!, og høiMdelfghold«, «fUr ofl'ciKKjr «t 
hftve frIafElel vt M^ci>«»kf, «ti ar^AmmM bftrbnmk lyg rod- 
#om GuiUtjfii^^l''' np|>ni^ Lcind p:r og^Ei't i^nn undvii Muod^ 
UjcnsUnd for Ærofrygi; iogc-n b^trajikr den uden i Læd- 
k«r'); han iJlaI vi^fr »iff ftom on MindromAnd og Qodoro« 

>} FolkcU N&vn «r onilofl udladet «l ilun« B«|»££cbA med LtouVør. 

fijuiiuck Dtutddie Hrthol. im. 
I. c. KROOU, 261 nodflrkiutct. Dersom lian tfdåer, raaa han ikke rcise sig; 
bu mu rolle« ud i bid liggende Stilliiig. Hen til deoDe 
lood seer ol Orertro, ligesom til Folkets oprindelige Dd- 
fugspnakt. Der er GadeD^Ållfs Hersker, Alt er ham ud- 
derkaatet og lydigt.^« EN BEMÆRKNING VEDKOMMENDE SKAALE- 
BYGNINGEN. 

AF OLAF mAACHSEN. 1 Egils Saga rorakoinmer et Sted CKap. 22) om Tho- 
roll KveldulfaaøD, fiom med sine Maiud staffer aig Udgang af det 
omrtDgede Hus ved at aabne Ynggea. Det heder paa det an- 
førte Sted: t^SiAan var eldr borinn at Mto/unni, oh logaSi 
skfott, pvUU timbrit var purt ok bræddir veggxmir en 
ntÉfrufm pt^cU um ræ/rit Porél/r baS pienn Hna brjota 
tq>p pilitt de nd gafigtd^cum, ok brjéta nid éf^aldpUit; tfn 
er péir ndåu øtokhmum, pd t6ku svd marffir menn einn 
etokkinn, sem d /engu haidit ok skutu dårum endanutn 
ut d h^minguna svd harty at nafarnir hrutu af fyrir 
utan; ok hlupu i eundr véffffimir, svd par var utgangr 
mikilL" Da dea Maade, hvorpaa deoae Udguig tiiveiebnages, 
ar flere VideDakabaoiffiad er forklaret paa eo Vie, som ikke 
faldt tilfredBtillcr, ua akal jeg herved tillade mig at frem- 
sætte nkioe Giaoioger, der maligeas kuaae lede til sterre 
Klarhed i dette Pudcl 

Til dette Øjemed ville vi fer^t undereege 1) Huaeta 
BygDingemaade; dernæst 2) hvad Midlet: GavLatokkea 
egentlig er for en Tmg, tilligemed hvordaa man kom i 
BeBiddelee af dette lofltmmeiit; og eodelig, 3) hvordaa dette 
aoveodtea. QLÅT ]SUC1I»KN «ltA4LS»T<kBCIH0U. 283 D>t forstfi Sp»n:n)AAl <rr t«cc at løw, og figgtr i Ud* 

af /yrir utanJ* >tV«EEM'" k^ldr« dio Dag idftg k SviervJai 
de horixuoult pnM livarA,nrlfcT liggsnde Stakkr, dtr ndgjor« 
Bu«»tB ^m^gt't bv«r eakdi iBAdon Stokk kddac ,^n V^gg"'; 
Stti«fi »1^«! ftt Yjcrc ,,tbni Vvt^jE«r i Quidcn/* dei or tlaiiieii 
fef fftiii |iaA tvtrandre liggfnjdc Stokke, \'e*l Ot*\rt „Itrird- 
€ttr^ (^er«-br«ddv) «Eg»a ttlli^ø l«miiiH1^ klarl, M. Banat 
DdTtDdigi iagao Bordkiwdmog liavU«, da d«t vel D«pp« 
fc«nd« fald« aog^a fi>^Dufiic M/^nd ind at førai ijvrobrwd« 
Yn^flui og MM dflf nvfrDpaa L&gJe Ouixtklwdaiu^: aluua a«« 
vi hirmf »|]flr«d«, ni Unnal var ^lafkp|>ygg«i|/' hvilket *>n(l 
tyd^ligtfr« «igiw i OrdcDc „tff fuyfmor Arufu <i/ ^-c'* Nav 
dier Stckki-Nar kalden ondnii Stokke- Il av«derno i [Ijona«- 
■aiBD'VDfimiiD^onio |jua laUøbyg^ed« lluc Vi vide Uttn^ 
daUa, at lafc«b]rg^ndD flasK aldrijj h«vde uett lil Viøf;gc!ii 
Ufcgcodc EkrdticodniEiif, hvorlcoo udvoutligt tlkr iodvundigi; 
iii«ti vel var« Stokkene smakt (ireiie tiitd Li^i1iavl»iiir«r og 
aoUtt Ktot, »amt atuiiOuiit funtynt-iti.' med r^du K)vdt>uual<r 
I Su*m«. 

D«< andot Sp«r«r[iAal ^r vnn(k«li^ffe at bogvoxo, da 
Ddlr7likri ,.UavL-StA}k k«" ikko larrc br(i<;!ffB; iuiidlcrud locft- 
Ibm'ft do^ dlme Sr'>kk<» iii>net vmi Orden«: „AWJfr 6a<i 
mcnn Aaa ^Jfii »p/> ^i/tf o^ ua ^ajtMtokkum.** Din 
Mdvfodig« Beim£«lHA for at faa Tag i Uav1titokli«n« «r 
atttaa: ^lU t/rjuta upy pilit,'^ At (invlAiokken« maa »taA 
I fvfbindrU« mød GJivton paa uo elU'r Jiridfii MHade, dat 
litffr Jc i «*'Uo OfdQt; men da '\f \ diMu Skaalør fandE«s 
{og CDdau Ead»] tre Gavler: tvcodi^ ydr« og «en indr«, 
ntll^ni SUkva Haml For*iovii ug Ktova, tiaa vill« n øadDU 
t<H«CDlin IacaU(4r« ^^ C^avliitokk^, hvorom Vr '■r SpMr«- M4 Gw nnMAiutirmo tkok. aKAALCOYOxtncur^ 
'^ I A\\f Skflaler fandt«« (og flndn«} cT«r Koniott 
KUva H r^jUf^j aom bore« Al Siokke fra ydr« til iodr« 
Gavl fllor Jaogs fc«js(» G»vl«f, - Kvcfrv«d i førau 1itfoI4« 
^iiit^* PUnltcr llggp punlvpM af Oubh. ©g t auJeL Til 
faild« pa^Un^i afinmme'- Tilli[£» fMi^e ftUJd Indø i Siovi 
ov«r Uer«r. tvfod« BJKlk«r laog« GivIad, — Qg nenndon 
wi lifmeod«, af tvfadrf StoXlio (fjtnn^t TFttW^ ved G«»l«ii i 
iWn iBoclwUti* Etrff af StovB, 1)1™* Bj.TlWbyMcr i Stota 
kalilci jioiildnfZB „Rond/' Ovpr Duren, i Siot*, var ^i 
KQiZclL<a int^t Loft; ni«Q d«t or Uko usoatlHynlljEi, at (H^| 
al og tU kan have værec et >*adant paa „RondVu" ortr ' 
TrcrpHllfn. uy RLiiniiiPt rTc<rmi(1fr tikiU Tra d^ii evrifu Sttt# 
vvij øn PanflvM];^;. "»a at Tv«rf>a1lt>o ^tod tfid ti! d«no9 
fidi^to. Allf di^t« Stokb« ved G&vlvra« kunnn mod FaEa 
b«a«vaeft GavUUtkk«. 1 forengeende TEIføld« tytit* mig 
rim^NgAt AL Miiin^K rAl^'•bJ«]ke^l)» ov^r ForMova ag. KUva 
tcm da Gftvbtokkt^, hvort>m hør kun v»r# Tab, ' — ttmr 
da di>Ac Lorii'bjælki^r li^ø kfe i Indbakk i Vieg^nc, mcdfua 
„Rondpnff** i Stu^u «rv fø»lr^fr ved Navtr paa Ud^idvD 
Hf HflNtrl. 

Pia »idHt« Spørioiaal, oid Senderbrydrtlngsniaadec af 
Væggen, erlMUre at \om, For at kmiae udføre d«tl«, inna 
d« ,^jéta gkjahifiilU," Jeg aigar „maa", da d« nu 
1kk# havn mnr^t sig rn^d nt sønff^rhryd« PmtHvn'g^« til 
Unjllf, aaar lldmi lipraLedfl om Skaal^n paa aki« Karter 

Soadortirydmngcn af VÆggca kando lolteat udl^ørva I 
Kt«vA, da Slukkvne lier ere ^vKlckrdv baadc ved «n Qlu 
som altid fandie« (og tindes) jma Vo^ffgn), itauil ved d 
kort«r« AfAtend rii«llø[n Navorji« I ydri' og iadro HJeme 
K1«va: i »tlv« Stova ligg« Vffgeeetohkfoa derimod mrget 
faat«re, aaav^l ved niu c^eu UmT9 T^agdc «om ved ,«D i OLAF l8AACa«^JI. 285 hugfrn«/' d« NngW i Sc«rij<>, som alMd anv'Andf'a v«d Itati* 
$*n VntQpt for at »kytta dom mod Vind«kjn[fvh<td. 

For »o m«d Lrdi£bed og Kraft m kunn« ni^nttvrcrc 
med ^GsTløtoVkeu" nuM [Ijftmcl, rnJtAltn ^.»kjaldjiitiV^^ Aau 
PMi#lv«gg, ft«m 1 all^ Ska^Wr vklllcr melkm Klovs, og For- 
^QVA« nudTfodi^ bi>rt4kall4b. 

Af «k oTeiAtuuado faflr j^e itu fiflgcDdv Hmumw: 

Ttotolb Skhftle v^r Ukab^^^et, Lavdd hverken lad- 
vMidigt «tWr iidvtndigl Qogan Bordklsdcing pa« g«lv« Vi»g- 
(Oo, Oguad-ynlifatviA hflllor ingon omgivondit Sral^ng. ,tJ^i/ir', 
«MD bt)dc« t<r, rr Loruigoint over FcrsCov-A os KkTa, 
^^^fitidpUW' er pAiitftvniK^f) itni1lt>m Kttta or Fonniavn. 

^avl(ioWk*Oj- d*ir anv^ndf^« torn „V<Hd«r," tf ta af 
ft||MUto LofU llja<lk«r VttKona Sead«nlødDms har olUM 

A( „tiavlsiokk«*' »kuld« vsre Mlvd Vøgg^a« Stokke f 
eo af GavlaroOi «r DtAnd«ynll(i(, da man kan fa^ Tag I d«nj 
od«it at brfdo op n^KH »/tfti" m^dirn« d^^ r-ix mi>KCt viia^ 
ik«Us« M faa liW, di de nre fjc»lcdc naAvH red .«Duvlans«r*' 
rig korllrBi Mtm v«d KAg1«t tit Tn^vt« BrpÆtDr. Mnii vilde 
dMad«o rviiktri' at faa 1i«Ie Givlon v»l(«ndf over iig. 

Uvnncd iror jcf;. dieae8per«ui&al m&a acaeeef for leate*). *] ^ do VKuJD L»«DT«, a^m niiiligtiiu tklrii éro fuldt bCrTftndrodo i 
ib ca;ub> 3ka.al(<r» (^jiiKLrucium i>k in\lrvUiiaii. Mhat jce tillade 
auiE at aabrfde Hr. NicuIbjø^ub AllmiiiJiui; .^^ogtc uiu tSkaale- 
hyifioagvu." (Hioior. 'Hilokr f, \4b H } EJLERJK VIBOBGS KAMP MED DB STESSKE 1656. 
AF YNOTAR KlELSKff. 

Irodbnndi^iikrDaK rojiniiiff I 165fi, di åf prf^b« ttl~ 
vaboa for at IrdfLAf^o <Jc ^oQtlvnljcidtk«! rr*([imcalcT p4 marftcbeo 
til Throniilij^m, daoa^r et tJ de lyKwt« puokUr i d«i 
nori^k« likMoi't« i 6«i ^ynpiiJu &rhuntlr«ie^|^ I>«iiiii- tmdr*- 
Jåndcaindede did er ImidUrtid ikkfi «o»øiA4?d(1«, idet D«u>pi 

vuto sig fra •& lii£Qei]de aide vk udførte t-u k^k hai^dliiiif, 
(firr kan aaIiøa fu)dkrimm«n i Hnjp mod kampen i KrLng«a 
1612 og forsvar«! al Krokk1«v#a i 1716. U«nn« bfidrift er" 
imidlertid i itdeus l«b Mev«n a]d«l«» torsitmi af hiKton«a;, 
miiD t\h hM'igv'tit ikk« a1l<f AkiiltliK* rFtcrrotdngrr ara måt 
ligt«, ar døi todnu muligt ai opfriiikfl mindet om dannt 
k»U» did. 

Da dc^D evor^tbefaltod* over d«a bttratjrke, »om rfk-^ 
k«d« mod Tbrondhj«!!) fra dH wadt^cifjdd-ikr. Georfi voi *) Opfr*iuiiKer oDi dETalK^ tvjouat finJøa I mia eltiaadUDK om de 
nordtnfjoldflbø hAøiTnnhi^dnr I6fi7<— lASC^ h it f!g, 
D«itll kan (iQdua r«joi< FvljcoQdA A«tiU: at dcer tDaUoin bUa^oe 
til Akn-ithiu Jdih ti*i£[ukalH<r t riiEtarkrtrt lindr* en kTlltenaic 
^ 1vHid(^E*iiSmaiidPD i Frv-ft, Kn^brot ÅtanrnimMi, diUeifÆ Ibju 
]& ApriJ Ut&, for, al fciui af fogtloD J«re«n PhUi;*«! LiAfda 
modkH^L i nll. M »kilL tor ti wrtaakt faat^.Kmi i lida«« 
vmnM ^oldtA 1 am«t 1 Frnm oii Kucn- vm« intlHkikkiidi 
Ab^rtbti", TIMV Mtijum ftjLBUH viBono« KJivp VBD Ulf svnr«RB He« 397 Hffichvtin, i de éiåtie dns« ^f S«pteR]l>or 16&& n«rm«d« 
ftift ^rnnff lij, odfwndii? han føgd^» i Ofiteriljil«D. Jen« lUng, 
d«r vød danno Ujliøhod itllioa vbt 1tApef>jn, ill |zrf*iia«dl«trik- 
%vmt før At hindre malice forwg pi al komme don i Trond- 
bjem indc^Ulttd« aTenikfr cnraiAoii ilt ondBWlumu. I Miuiue 
■jmuvd iidufiHtM Aflncro hfln n^ ph ftfdn^LnR ny uf^nbrfrTnA 
ioldat«r af det bi^i^nnhcuisk« ntaimvnf, åor vta-o med pA 
4eo fra BcrffiD brfiifdt cxptdition« iiom iuli ultc 20(H> 
nuuid, Diu< Jildolf« umcdc M^ldAtRn JLarprcr vnr mnJQr 
IJItrik JtrruK^n Viibortf (*fter cavoet at d«inmu fomodc-odiø 
vn GoUJf ndicg.) Sand&xoliffru har haa 0£r Jcda BacEta^t 
poai pa rcrakeTlise nt«di^r, »AIcdM at dm aidala lå ved 
]i«rAVvr||vl(l«fii*, tii<<[Wti4 IjJImk Vubur^ IA red Sul» hvor 
ktn kort «fUr flh AnI«doiDg III At pr«v4 vioe kr«rt«r iB«d 
et »vonaL ryttMorp« pi ^00 mand, der under aarvraol ^T 

t-loJtfkAQt DrakvntrerK fotfriiKtv «t trdrBRv frem til 
]dh)aiii. 

Af «v«nAko kildari) vidn«, at d«nfi« eftarat vør« ftukoa- 
nea ril Sol kom i kamp med Norininnd«no, ob aI ^lorundftr 
luuki fortrop bIvT aldck^i oprcvirn i ot tmrijft ]iiuk, lnorpi 
llta opnav vid^r« tiirw\^ o(r v^nrlrc* iilbn^< til Jitnit^Land. 
Dn b«f»tt«w ogiik, at Drakocbvf^ d»rellor fik urdro til ikk« 
mer« st snre ncfct anjcreb, men »kuin Aihe tropper, forat 
dø kaod« vn^riT i Ltredhkab, diii iiiau svtierE vild« forvtg« 
«C Angreb p& Jemteland ftk nivik mLite. Kremrtel«a har mui 
egii tidl)«;rr« vidat, At ejt«rik VUbore vardc>n norrkA anfø- 
nr> »i^m sloø Dnth^nbfirit, mrdcn« mon for oTrigt hari«Taør. 

ir* oplyiDii]H«r oni dcnai? begiveiihed. 
D«r bJLVM imidli*rtid enduu to faidlil adtryku og upi- •)JL O. A. Woitor, KriK"h&adaU«rDa I Nortls« ock tilis r*ftV -tt-t^^K- JULKNIJC Vfi^fflca^EAIiFmEMiEqTElESkElCal 

HjiiA'i^ ftkuiykk«!', 'libr u^rm^re omUl« det da pmssemje* 
D'l. Mi.<! Mt 4kv; i-r *tsi ukrivd^« fr4 sUthoJder Nils Trolle 
Ml ti^fn^-^tTKivr Krik Krii^ af 4 Maria 1660,') bTori han 
MiiHt'1i|*ri «t \wi Ijavitn urJnÆvnt Ejleiik VUbo^ til oberst- 

l»t|iNiiii( for I fi U'jil'f kvuliteter oi{ bereronielige optræden 

vxil Trortiihji-Ni, Uit fiHii med 400 nyud«krevae bergenake 
ImMflt-ktiMMln hliiu <ti> hvi^nnk rytierardeling på 600 mand. 
,Jhmlif dm iruMMfl til 'frondhjem,'* aiger Nils Trolle, 
„t'UtU iUrf itjli*hi^V' Om Kjlorik Viaborg ytres videre: 
,,//iin f<r fH i'ft ijiid oj !'•/ rtierittret toldat og af cUh 
/ur åU f/i»U hm'ftyfUineHi våt likV^ 

Hul iiuilot uktHlykke or en ansttgntng^), som „Eilericfa 
viMi WrtN)iiLin" Limlor 2r)do Juli 1687 i KøbenbavD indgav 
1i1 kimM^ii i aiilt>ilthng af, at hnn var kravet for en ti ar 
UAmLUi^l kriuxfityr \^ 228 rdL og i ext sag med obereilejt- 
nnut l'odi^r lvi>r«suti dmnt til at betale 200 rdl- i omkost- 
niDøvu Utki HMisii" »II om nt blive fri for disse udgifter 
*auit \*\i\ i htnihold til «t litft^, han havde Aet af koDgeo 
w\\\«r tUnwi- ^^Id^to ophold i Ni>rge, at slippe for afgift 
al ^w vwA i UaiuM^yi^u vt-d Krisfiania. I d^noe anlMlniog 
»utiktt^ hfta lil MU anbefaling: «.f\fi d^n iitU /tvi da 

hy «««\V'^»*kV('«\f«i'«iyjl fn:> ti^H^sU *)fl vtMT »aa tj/kttiiff, at 
Ky h,iV4 Lif«k^i'M «'f\frv ^i*if^ Hiiii dfH MexM^ion o^ dm, 
/w^tirH /\*Vy r^jjWTVf W n^w^it^ rytteri. «amt jyrmørvfr 

ttwki *WH «ki>/e, 1 r'^,»fhii/r*m4 iAm« jfcvi^ #A*r- åmig^m <^ 

Å/tiår* -i'-" J>?u "Ut^r« le ,oi:L4 ^lbm miuiu xIl kas «■ 
i<t IT !^:j u:Mi^im^ jaf7fir^ .i**' i^u t^u i^\ ^VMititim >f ?i4.s^t JH-. ^rtaitf i^Mww jaa<<a]i> pr^qaipfr EfllK MUNKS FOBSViVttSSKRltTKR, 
UlBEtkc fka haxk imlngsel frxA diugseiolh. 

ITIHjIVKK av 
t. DAAC XoA d«t Kid, d«r forbinder Odsh«rr9d, «a m«K»m !so- 

Qocdffo og Rolttf&ttel fr«m^priu|;«uJa DaI^'^. ni«d det aTri^o 

Sfaltm), ligger Stuitcc Dragiliuliti. [>ei y«.t i MidiJeliilderBn 

ftlarkt iMtMUt og tUhorte da HoakUdot rig« og mcigtig« 

Bitpc4toU kom vod RcførmiitkntD til Lnm«a og »olgtoa eo- 

lUlfg i Slulniijfiin^ Af Hjttciiic Auhuiidrede til ec S«u af 

C^n Adelaer, hvik Kfierkommefe poA Spiud^iden PD^nit b«- 

•Uitt d«t (tiJ .J^del&rsborf;" omd^t«) Sbt, Medeab Urftgo- 

h«l(B TV Kroaeos Eieodom, rvidt dtt »mmc Narakuodighed, 

»v Hvn^re MtmkWraen, ilet dt^t nemlig soin Stat^fwngset 

UtT Rer« bfiydøligp Mændt ufrlviliigo Opboldmed. SloUou 

tidic« bUk^piwlk^ Uerro« Joftcliitu Itonoov, blav »oN dea, 

éfi ligonom kotn lil ftt ittdvie det til d«tle Drug, Idel liau 

>ftd ffln^^n åffT Fra tr>3fi «>; riiii^ligviiK ligfi til 1540, .Sr<n«<re 

Uffv Boibvrtll, Ktni dødv her 1578, Slott^u laArkcUgAte 

^■001% Ogna fni Nor^o modtos dotic «t Par ti&nifc} nddig« 

Fiagtt. IS26 ludMUcs Mntulctt liør den lidet bckjvndtp 

iMik Fudenøun BElaniiMkjold, rTor lioikyldte^ Tur nt bar« 

vtf|»i fomadc Baahtiuft tU de Svifniko, o^; Iiau endte lioo Daes 

pu E>r&phoim 16^< Ea mere GremlriDdeDde Hjidft i Di- 

Uanttt mdUger Erik Muitk, an j^f da virkAcjrnttp ndui^flm 

I Bjvu^nkr^fn o^ f^der af den Jent Munk, der i Ckrittian 2ft0 ^- PA*E- 

åen QerdcB Dage vandt en firefnld Plads mellem Nordens 

SøIDtBDd. 

Om Erik Manka Liv og Bedrifter bcMdde vi aJlerede 
ikke faa Oplysninger,'**) og haas Historie berer derfor til de 
mere kjendte Træk af det sextende Aarbnndredes Begiveo- 
heder* DUae Oplysninger standsede imidlertid hidtil v«d 
hans Afsættelse som Lensherre i Nedenes, hvorfra han Ijer- 
nedes paa Almnens gjentagne c^ befeicde Klagemaal over 
b&na Færd, Man vidste, at hsn 1586 var fert til Drags- 
holm, men kjendte ikke hans Dedsasr, end mindre hans 
Dedamaade. Ganske nylig ere imidlertid nogle nye Data 
blevne bragte tilveie. 

I Eiler Brokkenhuus*s historiske Kalenderao tegneiser fore- 
komme to herhenharende Notitser, først, at han indsattes paa 
Dragfiholm den 8de August J686, og dernæst: „Anno 1594 
hengde Erick Munck aig nelffpaa Dragtholfn ij ^higssÉtith 
oeh hleff begrafuith vmder OalUnn aammegted.^**) Ved 
Siden af denne Oplysning om hans Selvmord er ogsaa frem- 
kommet ec Vink om, at haa forinden havde gjort et nheidigt 
Foraeg paa at fiygte, der kostede en adelig Medfange, som 
havde bistaaet ham deri, forakjellige Ubehageligheder***). 

Bvad der imidlertid endnn er nbekjendt for de Fleste, ") Fornemmelig i Nye danske MagaziD B. 2« S, 183 flg. og S. 237 
flg. , Danske Haguin 3 R, B. 5, 8. 333 flg. (ved Fr, Brandt). 
8aiEilL tU V. F. ^p, og HiflU, U. 1, S. 1»1 Qg, (af J. Chr. Iierg^ 

A. Faye's Norsks Sagn. 2. Udg. S. 1S4 og samme ForT.s Bi- 
drag til Hollfl Presters (« Prestegjelds Historie, S, 2 — 5. L. 
Daae's ^il^g^" nardenQelds 1564." 

*") Eiler Brokkejjljuus's histomte Kalenderaategnetser for 16de Aar- 
hundrede, udgivne af Joh. Gruadtvig i Fyeneke SsmUnger, B. S, 

B. 356 og S- 410. (1 det særekiJtfl Aftryk 8. 63 og a 123.) 
***] Q. T. Engelstoft: Den Danske Adelalægt Brockenhuus, en 

historisk Oversigt (Dansk hietorisk Tidsskrift, 4 R,, B. 5, & 
149; i det swr^ille Aftryic S. 167.) BRIK uvvtt.* F0ur4iuaichirTtiL 291 

«r At tink Mtiak i flii Fftngt«! o|[uu har foHaltét rorivnr«- 
aknftn. Dwsft, der. doji kcn i tt tf fUtttfUor i>fiTUrt»iolf«r 
opiylda UdkArt, fifliifj i det di^nskc G<bciaMr«hiv oi; HUr 
Pftraiutallobg if det (inr^ku litAtoriøke Kild#kkrjfti'uiidk B«- 
•tyT»r tf« blevit« abkr^vne vpd Cand. phfloa, A, Lar««n I 
K)«b»abavn, vil m^u ntdtofor fki<lF »ftryku. Der«> StU 
er «l«t. |>aA aid« Suder ere d« batv uforACaftelijEo. os ovtr* 
lioved «CflAr han» Frrmstilhiig af <in i^^^i^n S«^ n»ppi» altid 
tilTrotcdf. M«n pau d«ii »nd^vn^id« ifld*hold» å9 Ktundom 
iDUrwMknl«' Vink til Ponfu^fM nr ea Udet kj«ndt »c b«Jyftt 
P«riod«« TilitAod«, d« giv« nmnf^nKlrdn Indblik i DfttidcrA 
T«fikiiinARd*, j« nndog, hviid mMi nrinp yiitttx ijcldeo 
■t«d«r paa« oa>aA i d*oe OplttDiofl Af itldr« hiMlumkc Rc« 
fEiveQh«lfrr» og del b^adifr i NvrtfvR tvir^ f. ICx, t^nzeLbrccbU 
Of \d% Thikivi' 0|irar. Dg Innuf ii<fcnFor vort? Qra-adj^t^r, 
Muuoin Atiivriku« OpdaffclWv D« fortjuao derfor ouijen Op* 
aiKHtMmbt'd af libKrrion« Vcnucr. Ed«K{;lii- welbrtrdiy« itrenge lierer ^} tiirtl gud ftlme'*, niynu 
IpiMk« wiirl«rdaii^g yémyfC heiløJivD for^oadli, vp)b«rdig« 
«tr«ttK4 hrror f^iA [iiyno elfendig bejii^nnjE «cb tiilbudt wed 
OtmiDd iull £unftllit[° tiillAatl Atl forairlle edera alr«jigbedt 
tnjmn he^iprmfE nc iiltiiitt ^ktpfTili^f" ThJj er nu Mim tylU 
Ibfflae niynn gftotke ^'nd^rdAnig ydmi^ oUndig ]>ma ocH 
begifrinf. tlirt myno Aldoroodiijitc boitiitc^* Dffrifsb«d ler« 
fodu akjrl] HM a.f! krCflMlig mftUlydfftd« och bArrciDhknift* 
Ittdt gnjtktlig* vardii« alt formylllni offuor mynn «icr<T rlan" 
AlglMt tom y IhcCto lantaarind«!! tennncllnod liildrAjrcr *ig, 
•oh øodifi^ cuaatli^^ cfftfrUftd^ miz all inyc«4Cfor«IAndt« »om 
Mfg wfbrMyniw, mmt formr^dNc mangrotllHt artrilW fyniFig 
fyiun(j4 cich wbeElg efft«nrAciJitMo *r pftafwrtt, ooh nodtig* 
pittu* flQ*g fttt gonaiiigt tiilfDrl&andoA trygt venakab, thett L ojiin. jfig Dodi2< kunae bliHu« vnuleijiK« och kom« bi wikwul vST 

buni» Dcb g«lz Ml btkom« ygionn« 

Du wiill iog in«U siidtt nodiT« hilp och wed dcM 

id ocli dell, bi>ai i«s tfjiJli- hatTue Iiuok gud, aI myii IjlT- 

tiid wnilonJAiiig^ trotygea beaystt« DaciniAr>;kM effrigbed 

Dumarcktt kmiuo buUk^b ocb lf^>Hkab och ftltiid al! 
|;OBj.kc rormue iLor for« ror^ttc^ckQ vnpnrit IjlT ucb eou, ao« 
i«^ hua» KGth ttili Imflue mytt wiiiid^Hbordi , Iv^ her illl 
godnili^" ^rtt bAATuvr i^lE \0«rsto t^^ni^u«. 

Th^r huM, som mytt vndi^rd' n'dmrøu tillbud haifacr 
itmt. ibot ivg mott j$udt£ blelp visi« mc ftlera komitE. nroi 
cch Dflr:itiiJtr'?lii*( kfun« nog^ njttåpTlx^ Lionstit mcu forbareU 
viilki>r ftu «Dtf]dij4« mytt roDj^Mill B)?tt, c^ b^toixotne nya 
fciifQ« och godi igi«Qt ih»r hua» och forhUlp« tnctt Liff^ 
Oiflixig rvtt, ihal iog uodig" lumU hlinaQ wuUledigctt fJR 
thond myfxefonUodt« iv;t ^^ koinon T4i, iAAwiiit i«g li&fTa^r 
rstl lill, Thi;tt m«Et zudti ncjdiia hiolp wnd^iJaoig' for* 
mcllc ocb ed«ra »trengbcdt« hoid h«r cfFbor føl|f»r» wdi tiiu« 
offErni^hreffne ftrikkivr tnn lyRntlMC Ofrh ftkyeno lUll y4«r- 
m«f« ocb IVundidU ^'runllig oob bogrypbg nndf«ri)ig for^ 
kleryui! paa hucm Arttjckaik y ftdakylig*. wdy (t«Dii »rti ock 
iiM«iyDg,irol'gtiiaUfDrindre(?)oc1ibyattydDAkynb«rlyg«a«dOf9 
iUPOgliMll, buur Air kl u tny%hrn^ r\ h dAgUig Tayufbrsuiidi 
epyfsdv« oob Ug«« vdi Norgg^; uimeIcdM huor tfT o«ti 
nicMbrog k&ddt tpicDGEf «IUr tage«, aom koQng. maj. oaU 
r)'g«tL liAffnvr uUndt fuA fsntcu vcuU liil skjudeødi tUiVfe 

tDCb bar oiTt«r kuidt wara att b^uctte, aom k^nth gilTiu 
DaDuarck« kruao skiwd« vdi Norg«, 
Thvniic kundiknb t>c\i føraUiid bafTo^r Itg Uek^inaU 
Wdatf ir« tryww f(»rttriiigtir »m Jeg ba^ØQcr vereU bni|{Ut 
»-di tlief i Nwg». 
miK mvsx9 rosiVABoiKkirTiiB- 

Ktmt wdi .lallii mvU uadtx Erick &oe4eiiltr&a« ') limest 
ocb TndanjYi^'iirngtr, nomLhut^Q goilv dbbqJ l^nra^tt m^ wdE 
foiledcn Stuotku lyodc, p^ th« log, hånd ^iordf^ ■T?*!'' ^'I 
w»dt«ling, til Trun4hj«ru» Auara»Tiu;i ocb cll«r liaor foinedea 

Th«nn inden forri.edeUE »nir »»trax, HOin PftvnlJ Flalt' 
fctM)« vUtboIkr, itidford« y Nore?, v/åaB Ihcndt oxjUrnx bJeff 
^rlt ay foreDdnnif pA% l;ruoen» ArlifE in<lkc>[iic aU upber«, 

Th«ii trréo forfarins *r komrn sIf Uivn f^rondrin^ nem 
C>IMrA|E9f »^^ y r^nLlrr^tl nii^U n<>nk« rcøcn^kftnb pat ind^ 
komeo lb«c til W)tlnfftiD:«r forktøriac- 

O km« btiticlTL* itijikibfUf; och jIcwiiIv LHnn^iT, balTue^r 
syo forund oc bcqinddo ocb bruq wdalf «fl1on?*^ fyre ftliokvr, 

r.j«dyng 

Tyiuo 

Odd fEDrdrr <hC jorder 

i'rnanduic forredcry 
Jlhi^rn ibur jiIT rr ipumlt*!! jUI thniD «rflnLgb««)t u^^h 
Wil dfUpyghodt, «oiQ bulTufr tSildrag«u »yg «nntlbm lu-u- 
MD« befal b||<ni«odt f>ch alaiu«a. aaaleng« Nor^e bfttfutr 
nrtl wnder D&nnuuck- 

JibfiQ th«r nff fiPtt hcmenr. all alniDeil hftfht«r fot' 
dnøttii odi yhtflUUgt maogv io^^di-r ->ch prMUr. 

' JUiom ih*l båifui^r v^r^U &i>mi{od, ibMt &lmu^-ii haAflu«r 
■hBd UtklottcU {>E!h WlDfTiiPU kron^nh lAnnix^Dili, €ch vild 
i]% EogifarttU fynnitJi^i wtidø ati ttcyllø hAfjitinuflinAnd«n aff 
vatt derv bo, oah ikyffu bofalinsinmfDd aMb ofTi« th^Ti- 
VHD l»t«r, och enflf^ knnil vart dcooom thil paaa. drtl rr 
ooh rn ^n^Ebrc^fy ryiinUi, cli« iractter rhar hånd, tha 
kaiidi* åAiWA fcafTuc Dfkoinon ofln]([h«dt, pa« dait anjan 
9M L-OAAft bliTTtu MIA K'i&cll huost thovuoDi, saa hiuiit Uxrr ati 
l«Qligli*d*D tfllor fonto »ig pui UrU riaker. 

Jtbein thct anrnuL^e« i1i«r atf« att kraocni formue 
«u«ckietc uch y]vtiK<fr oi^i inrr Jiniiodit^ 

Jcli«ii iliM DiNbnig glffuer onag^n, au rher kanod 
kif^ viaA« )ord«b&gor hfltfora EKh j mvr th«t eeg^ y thcn 
akyek thet uu ei att behook« kUm, djiMnara ir«v« 0^ 
wenlghed opuacker tli'tt iDvlkim kn»i«a och almiwfi. o 
gWj«r stor acpnn orh lia'l iTi»ltf<m befal ingJim«Ddpn och 
fliMii, Jag hafliiar tttm mosatt tor«fl[[r, ihett Er^elbrot' 
dfAvpIkr Iialfuar fylt dtri« jmJaApCrrg itictt myo akaada tb^. 
aff, rtch toret m»; y ibtno nlyckr acU hnpse]l^ 

Jlain nianafollig apianoA lb«r afT for"" rayit<bruK, aU tfaa 
l<*m Eoor y Kuffclbrcitui fodap^r, wndi^r fynanfiig akyno 
tbd' in@l fikrMcndrr (fUrii^bedcti [laa fycniv bandr. frat»«kHC- 
k«r faUk« kUagDmnll. iher tnuii elfthur hdndcn lystdr til 
d«QDom luaoKo nd^kyllit; prybdiur, ooh ihvt mctt y niiMag^ 
iDodc fi>rf«irdidljit kniDtnii rvUi^bcdl liill dcnooro, »om aJtt 
fnfRrnjiH#ii' nwre ve-iiiglwd vnd VQdi^utifjhvd, 

t'ordy t:ngg«Jbr&u dytypUr vryde KrtutAiu lacttariig 
alt bruffc och tøjse fyoaU UIJ al opa«cka røuUwii^ o^ 
møttarj« wm altl «r araagvn au »kyullee buia (keria aaaa- 
bmtE l'vlan^>*^ wdi furmflllø liii Hlickifr, w^do iber wdy tihll 
d«rb ator* inude och oau« Att førfordialJfl kruatoi« ratigb«d 
(il J«rDD karDDttor otø. ocb mctt roacgfoljg ack ^akylig 
lyDatca, argaliat aelter affri^hedeD fer ett fclott gtaa, sole 
giRtJar sligt bloEi fikion, BonttitTrighoden bofftlm^»mflodi konda 
fomnflga woni^hodt, e^^r eyg thor aff hampokiøeiar an 
»kr«me krunena øØnghedc ntHt, ach aaa forraaiatatz*) akynlar 
tberyii vgvn wlemjw, och bcfigot ihan pa« krnnønn nlTrigbødt, 
atth ihat gudi forbyuda vogaea bellatc forligt**) paftfvUgt 

*■> rorHgi uuuxakH = vieUeif hl (cfT. s. )S9, U ^ t ti,}- 4 
som HVNK« rOMVARMKAtfTRB^ 295 bkJpt wiUø, ti) nieU wncUkylleitt yaåti thtC tkja, efrigbcdea 
ttMtf roror>ng«rK. 

Btibt«!, NL«bTudLe^), nte^Ur Urutotor ocb tltt t^et aoliAiig, 
y buur tlitf liaffuti verit eller «f «(c. haffuer fyuftnL/^lijj LttJfjp, 

Jcnm ihpnfr bfiriplu« KnggAlbrnCC vår Mont anu{, 
tbM Niøl« Tnckø had« n«r tordiN»ffuit koa; GjU« alt aJu 

Jutta Hifstet KtcatotTQr nr aatvic lil ntt Uie Saenak« 
k««] ■»» oflfro for TraniJhtBm oc i Nordlund, h&n for oliøn (?) 
oo UdfiCl ftl Nordiand fraa Koniiea, hom dam til aC øa«r« 
d« Sa«o»kc, 

Jlem ^ Mwie my^brii^ toegis da avjj unuug, »om Iwi«* 
l%* och 1«Uf«rdigtt sk^k ihe Saec«ko liL hund«, AnmBltdts 
•I* itwaoai ftom fandUa fuoduylij; coh wilJe eagnn b^tiandL 
giÉre jmod tbe Su^nttkL-, mm luogett vyttcHigi ar, UteuD 
Mort in«e octi beiu«riaj), tbeuD gude loimd baaj^g ai«ll gadt 
Enck RosåtmknjCiB hftlfd<> Iher metl, att cpbriog« tbon wad- 
*cuioK hre Trufidbitm. AKVrliOfi ocb eliera huor »om DOd«D 
lordrotL tb»tt at liaftde icLa (li«u goJ« mandLu fljrii ogH 
vgan fvrmu« m«tt p^mnger forlaJtg tU iot"^ togs bchoflT, ih«ft 
h4da Nonto Todortid^o noppclLgAa blotfuHt wodajvAit, tb«r 
hndz tofttn y landtit »om siordc vDdbaUJD^; ttlcii tbaa 
fDode mand fnui Ber^tn, Imad her m(tit(i« nieU lil vid»r 
torkloripg. 

Jtbtw ved bom«!!« mjebrug boffacr nifitcr Krettoffer 

bftns kunura (?) furuatiLhcr Eao UrutLtrog''} [qcU <»iU£Orter 
bmegML uob iuckHi the Suensk« moiig« 8>^o>f*r >ad vdi Nurge. 
iWijtM btae^t alrnnva ther idqU alt falle traa D^uiardc 
ocb IwtikiOtt dooom till &tt miere kongb Kriok* 

S*a riiriBjdeiil aWg aimyBiitng och Mia tliaud Uy^ um- 
gbnig|«lu«, thf SiHjDAk« haffda m«tc aJmu4D aoh pr«At«r a» sos L, &AAlt. 
bod« uordto odb Ajndfo lj«b, och wore møsett volHyd 
buoa aoine. uft «r well au fonwccke, nii bIU wourod ach 
pTtlick«r Tara forelygi kke fordolu Ihcu tyd, och kuMJt 
•kio »Ijg hetuelJBG ebb<ob«imi^ goff d«iiDr>m ^irsaKf. aU tbe 
*Mi bt?«irtig tfftctUU V|}tb«r Nor^^k kdudl skive lurøllo iuc4L 
Norgg« stt r4>o kdgaTig IJll Dftnmarck, mid formertkUU paa 
m«atcr Kryøtofltr, tfa«t hånd lood layic bør« y bJuiit Ji&dn 
fjDLtli^ fyoukU« nrgclUti£ fiornifiJiDjei ak D&nuiArck wdi 
lang tid hnfTde sbaIl Sastiirg och Norg« jttA mume«KAan 
»«iin^>fordy tbor lom (bo Nomk« oeh Sn^tiRke HaIci tiiJhob 
d4A wac tbot na mctt thc S^i^Dflkiiii mAott rodt tiif iktt foo 
DAamftrck pu mmnceiikacviPii, nrdi l>eG mode bnj£ctt h«nd 
Mm 00 «tigo aiLdre lt^d^ Ui«r hånd rini^-t «lmntit frnn Djui- 
marck, oc kora dttsom til itt i««r« Kong Briok, »am« o 
broztiis meolyg vdi for" Sii«DAk«i och Notskiis tryge o 
^figebse. 

Lédynff Som at iD^tabrug hafloer v«rett fore arsn- 

2%A« gott ftff tii»&« tn r«ttiebcder, Uiuertt y laDd 

6i§pr^ DCfit gudu tieJp fyodea tb«r vdi UitiQltt« u-mt« 
rvlliglieder gods rode tiill ait forelkome «11e foiebfmvUti^ vau-. 
rodu oeh m9u«brDg, ccb /oruftr« syg fen nlU th« waurot 
»m bor «fft«r kafidt jziiffoo »kiuda och n)«lt nnjilpK wm^ 
dier bcMuercof; kcmc altiing y Iht^t butc Eftnff ocli brus' 
>om ibnc huitTuL^r i iiuj^n tiJd tbcr y landmt vprt hMt 
tltiicg kaodt try^eligt v^cre Alt forlad« lyg ttll forud«ti a] 
frookU dier fore, kAodt och Bk«e m«u Ni>r£Cd looff 01 
kr«>Un rett, nauitt mctt oivaig Jidcb och almum naamticka 
och fn«tt gudLE Uiitfl|i kruenvEi litll dobulu mere indkumn aff 
for*" tr« reUigh»d«r cich ^'d«D nogoa wUglSg paal^g 6\iw 
økaaUii^g. uulygeri ro]\gt*xt och mctt myadre l«.^ui^Tit)g 
rtgfna eud 4om ibet liafTuer i-Tg atj. nd 

=1 EKrx uiTT<Kø ronTAtucnirTKit, »r iih»ni kruiicn ttt-h kroDent berAalmgflm«ni) kand^ bere 
btkame btvow rtttigtiødt imdMiD ir«tt#, an^t vom ao- 

JtlMm aliao«o ikanW ich* kondft hAtTuc atmu^o lill Att 
bskla^e oogen kniDcui btfAlinEaninu^. 

Jthvm ihirr ftknll mftt gudU hivip cn^ii t^iiggelbrcU 
dyn|ipiilfcr kuede bekom« cog^n clIMT« au fbrr#re ell«r 
fløre »tvaifliaK ^Jider aJniD«D, ^m h«r til 91 flti««tt, icke 
twiltr kuadv lilfo^ Ltfaliatftmvudf-D akaftde iDOlt rjoftntUi 
som her lil «r «kyMt, oeli ioke Tuo kongrnii rrtliBbr^d y rl«r«« 
iii«4øopoEig pll^r eior mAi^tt ti] aii ml^IId rojzrø Dtmk^ scm 
tbo bafftor kood ikic ocllu mc^E til clontTifEhcdt. 

Jtftni 9\\t forridere oc tirm liioEpof« skulle mett EudUa 
hUlp tr.k« hnfTu« lilftilU att gmre rii^ti »kHadtf dDtt«i^n lil 
liLOd ol]«r vtud. 

Jum kranen oc krunoueit sIdoU ou befesLa^^r kuodc 
bvknoio til kruncnii uph^tll alle repio y laudctt Klicivr fæe 
ocb u)d<T) prauAutt, ocb Dock UU koajjcas »^en bvbofT, om 
tbct syfi tildrciE, han« mat. kom Uicr y kndcu, san ibot er 
iseil gtidtx ht«ip Lckc mer« for« nedeu At »kaatte fra« bon-> 
dtff uini pu «T ick« audHLi rud(. ro at kjvp« oc nkalte, ooh 
f(>r th«t al matt oc vnd vtllo, tindog ftkanLt rede betales 
dJvr opbrrii) i aaager. 

Jt«[ii knineu meti godtz hielp atl foo eu tnlbevlijt tiv^ 
Mac, epibpt Kom loolTiKirk indbaTI«* oc formellU, bod« dl 
Uaod otfb vtmdx b»hof! wdon all modsigøle«, «da th«j] Nor- 
ak« mactt band Ma iryjEclie* bra^ø eotn Danmarck« egeo 
iodbfgera. 

Sitmaa md forbomaltte mydf^ll och ktnpor uamøledes 
ocfieaii laadf^oo« bMyodorlig bcloslighodt kaadt Ibet laatt 
gidtr biclp »a bejikyckiii, thei Nor£CJ( ryge k.viiit bliiffue 
Daaimrck tiill sita ilor »Ivrcko orh licftf&tlnitig ^ sum Tiau" 
narokaa jndboggedv atoatt ooh btloaiuynger, tklii^e»t eaa UDAAR 
bekiMttet, MU cbei »kuli jo^m ullfelJe fjDd«s au ksitilft 
iLflliC ftJult, Itu ih«i fnaP kandt Altitd v*r« fvfdlgt IhaH M 
bi«tpe oc vn4»«EU ihcl audit, om bcbolF ffiørd«*. wtMrS^^t EMIg« ncU v«ilwrdlg« »EivrDg« hercr, vd^if vrilvi#Dtt 
Ifoe hti1lit«iJt, iu]«jon(J«n myii kdfra« Uftmn&ivk« ryeo, hniae 
9Gh t^nziwdi tiifl er« »ob galTcD mm v«I1 eom inyna d«ii^ 
d\%t n«dii* hiclp, <kJ] fdcniHr« formelle «iJkr> strcniElicdt 
0113 «nn bf-utJnd^rlig stor br|pgIiR>]«dl , irint fyndi«, y thtfQ 
rcrhobaicK, Uicr h\iOi fttt koodo kom« UtiniQ4krck och L>«a* 
zuMckfl »ØVightdt Iii4 vao »tor mvrckelig foroiDc. ore 
awgtu Kaflii, dy nnrn fora limirett «r, forliufaiiieit ede 
sir?ngh«dt mylUli^on, guattlig«n twiilerlur ocfa foraynd»r m 
tBendif; aødt, ocli fore gudU »kyll doJ^ ne» nifitt my^ l^tl 
bvdjtø od) vom mig enn tiodig uch gunitiiE nRrisbtfdt. yeg 
viill møtt gudtt hktlp BEft prkltre myg vdl ill yilmyg wodør- 
4]An]gh«dt, thai «d«rH ftrmglied nMt gudU bi*lp skall baøo 
4a w«lg«feIy^U beh^ wdi. thc-r huos tiu pftft th«t kortCftU 
tiill vydcr Dii^acuiig em-kell vidtr fcrkleriDg, nar som aden 
ftttvnghedt th«t tolmodiglig^n Indør kcmø lill »tt rorh»f#< 

Wdi forbomeUt« dcna godt mandu Erick Koo»A«iikrftii» 
ulliir niett Eudt ticncAtc och omgienøolu« tiiDguifr aom oiT- 
ttsr b«4ll'JiT Avan tydfnrdriflA Unlln matt «nn UjLgcuAiiEJt'') ocb 
in»g, ihui bvøAfi' Rig wdnlF th^n ieyglyghett, ieg hjiffdt oofiii 
Ar cOtcr faldt thcn kryg« »orn tiildrog SJg m«liirn Kranoke* 
iiige oc tho bureuTidUkn Innndt vdi niAiige ar> uoh koiu y 
tahe. hnorr[«de> tb^ tiurgnndignke øller Sji&ikrtyi'r formue «r 
vdi r«d« p»Qi:i£far, ocb Uwt luagou ay»ll, uotn iba b«kofflftT 
fna Amcrcu, »om sittWr iboaom aiui «tor forodt, tbot 
th« llier [rivU«rt all« iJoteniiLtUr ulTu«rl«geu mftU red« pvug^r 
fofmiio. 
4 

Tbcr vmc^ ott Kranckvrygi hade »^od macU pu for- 
xuue fumijikUi ibcruodt pju knm/KM*) ucb Lb«r u^ WAr Uiø 
burguiidii^tike matlg cfb lurck iio(?k. 

TImdd for^ iM^iuaodt w 'rrøll for^ron j ttioodt 
SHbU norftkc Ulk, liand« och forAtAmliju huuiec nomke 
kgiikd«r ocli till Muieo dft^^cU uch vijAftit en uurvk knuiii^k 
pM r>JiiiKk^, brirvUiic ihAA Tnr"' lugmAndi om nogpnn gamatl 
Jeyflintlwdt, buorlvd«)^ Nor^o ciun«1odcK UAimiurck liaAuer 
ver«ui «lørc fonnu« bodo ttl l&«Ddt och vand euil nu enLeo 
Spttuicn cilcr TrmncknriL var y do ila^«r giorde ileit ttllg 
ifineUåar, «tt ly;[C«oin Spftaounn tt«nUfir ou eiøllf frAiL 
Am^ckJaI^ ItuuMmA haB'iQ do Nonko hnntt jwnllf vrdall' liren- 
bedt y (orJum liid^f, Tiblisett Ipge^otn FrAockcrrgc kiffuor 
»o s(or forr^tue odi rurmttdelit komeuiio'), lijiEiHt^L hafTuer 
o<h Daocnui'ck octi Norg« kiftlTd i gucll« d^nvr, och &it 
OømnttfcU «cb Nors4» atott oi&ctt kom ntf tdyg komyuy'}, 
itch CbifP tJid deu lurmd ki>u; Iraa kiuuea« da« bklT jnftolvu 
•lorlig^n fotAuek« er lyflmyndre, Och und leghgh«di Ua 
ulig Ehck Ku^iakraoe Allid y eyaoU, nor for" la^iDaod 
«lUr itf fatua buoe hAoom, daa xcMtjI hiind giorao der oiq, 
ocb ihet blcIT mh wliti »plb^rtmctuit, nu ibet rAodrx« bo- 
griplygit, hQ[>r]fidaft hoåa l}tii\n\ttrc.\t. net Norgv ktindft w«U 
kouw liilJ «yn gAintk førmuo oc »lorcko igøn, ni«u aia^ltg 
viittc ocb ryngc bekostning, o£ kg dictt«T, hade hade («:) ick4 
tildngil ayg ungntt fnrl^J, besynderlig tbvn forkifidnng mut 
tlitn Utifiuarandoii f«yd« v^rvt, th«c ihea jEttodo EOEiiid for* 
Ugl hEKlc y .lynolt dtl befordriU tber otn. ^ydcno dcna 
Uld balTucr irg vetU brug«t y rygvUA tidicBto niU vogciiic, 
iKti y ftllo h^Ddn fun<ki]inui](]e« lef^Ugbeder, fraaictilui ocb 
widcr ^ater Crackiel Unip«u itJJ, buoro]l«dib fcrl-icnieluo 
(øraiGtt kunde bvkdoiineB. ocU befandit die wofinno g«d lemp« 
'j KiMiimM. viaakM hit ^ Proviaal (dr Orinvia OnltK»c>. 
m 

th«r till. Mt thtfC kMwåt mil brkocnu, tu fnmtt cWiigtM 
viiUtt och koDdo ferotrck« ilioiid »tora fordi«!!, thor ku 
k<itiie nSt d^ vdcoo bofnrnndte slttiAd«, lU« vonti vifA««' 
Jj^cu «U fonniHle ih^r v<Uff alt kumJU« cuu «Li)r koinyv« 
tomuc, bade rillADdi ocli vAodt, »a sierek oc m«citag sUir 
|i*rDM< «ctii iio^«ii krp»i^D huøge hAJfovr, ocb m*% UmmI 
fcnnu« och \tmpt , åom i^ wed ik« in«u briiojue alt ryod« 
Oml&ndt ig9o, lUHgMt, om iraoJ wylle øaa li&ffi>Hl hetb 
Ani«r4CAA til ni«f. Ttwr Mm «diiw sIrtDøtMd ih»ii« tA|[i 
vBtt (?) vdi elt irood^tijt b«hflie, och voyllftlj^ huåtf c^«r ih 
tdl bvrottCi <fiu kor»«r vi^MligtD cdan rtnDghcd t-»xa 
IhMnnrvkt krtmo (ii?li indbynj^r« til Ar« onh grfn or ongan 
iddbTflvr dlUr vtidortult iil »kjMd«^ uch Uiftt la|{Oi Alt Alf 
tbot «om no ick« konacr lil fiAlTn«, tom kroDOD dog h&ffstr 
mi iW bod» meli frtmli^ och w^rdlilttf loo. snm »-k 
tlcidH biJ«k?4Jo nock til ttid«i^ f/)rk1«riiig do lora tfToøn er 
atå forhUU ^ pnn«n i thcnne dondiEhcd wccaen, men til 
bclaytlger ild och t^lTOoddii forbpnne bcfynd« vdi bcgryUe (n 
ttuidhød. dPU 4*d*rji Mmntcbeilt kAnrifll urplliEtuiJi^a aah lenoc 
myn t^d^rdagnig ydmifr roryodnnit bofyodck truligoo oo 
E4ftllgit Wfbftrdlsa airang* bprvr. hu y det l«g Ti&ITi 
forstod och «oehil(?) nim atI kuadv korae ruya begineot* etf-' 
ryvhtd och DAmnarcka krun« til jnlTn, ih«f hooa vdi eo 
guod rorbobain^* lh«t «dvrs btreu^hfd fur« gudu akyi) myl- 
lytitgon mitu bArcmhinriigh^dt Tariyndo myo oDendig trang 
mvU nodao oikr t«tl«n» rorhorinn; och rorkkting, bU nydt 
lygmcdi^iig mU m«il myn vcdnrpoit Mon» BwdaMtt') «ikeH 
thcv iiiHt fofakona rho futdro, ivdi rn gnod rieniiij^ thcrttt 
ydmiiieli^iin fønnonor myn ntiterdig nSriilbød tiig vcl;o i^t^fl 
fdryodc paa «ya spdtotttii; jfimkrtøtoo Hier cti toltig aynd^r^^ j njK MemtH roBSv-JusKurTcii 301 will n« h«r tneit ocfa fttild tit l)ff ocli sleH nieit Iftngu&ren- 
d«« liikwgligt r«ø«m«at Eh^a aU: giuJ b»lilaad«« 
E. S. W, 

wndenlaaigea Brick MudgL 

Wdhy Norge or loouen knincnR joordit och all hcndics 

r«t!ich«dix fSTinmeero, 6Ai»clidc^ cnn wiffj^ roruarinjt uch Ihi'ui 

wiiwcKte yordo bo^ oc irg liafTiicr utoH [ina krmciiH rvtig- 

htd *f llwr Maddepanii'^), fof efønliol ler <>ch fwvtfnder krunf^tin 

»yo «d>kylig feuighcdt fraa, aom yDrdo^ii^ b^ndrr heffd«r 

thoDom rto^li^efi til, huad Ihv^ ickc kande farMJAK moti 

loouifu, (bet funiiAreb uivCL iitude ^imtmrA tnink irgeliatig 

lyiMaitiBlIg 1«gpnn och lng«nf> b^bi^lpob^ Mmh&ll« myniety 

fi>rr«dtry> ther n«U ikjrU m^^ och maflgea criis nand f^Aft 

•911 v«ll«ril, &am«1edQB mane«o wMg kailU tylT (orrctU ttier 

ifiiM', )eK# fora den nreag^ att liaalTie m}^bru^ett. loouen, 

MQ formydilst ibftn:) anag« att hftftio etiTurftld ocb fit^ 

paA kruaonn rottiehfd ctTUr li>i>acii. Mod» Bordben hnud 

•r ajoU den ^flmn ^om mfJsbruBRr lofForo til ftU fcrførdiello 

krvkon i:yc rvctdgh&d fraa, oc oprsirR ilmven ril ftunthwlk 

00 myntary, oc vondor ayu o^on jtcrning isd poa m«g mat 

Jth^m bnifl »njigfffftU «nm halFuur v«rDtc It^ogligi aoonaii 
tU«r damU, tisUgtvt raatt belaatiill ooh tiaiUrott, Lbet 
liaiiMT ariift«a bl«ffu«D iadft»rtt f tnytio resenokab. 

Thcr liuo> huikk«U &aagi»rall Hom hafTuifr yckn vcrctt 
ramt b«uaUlt oeh f^u^itflratt, samtMaa ihet aom myao fo- 
Mi L- IMAC hnftita vbfflig woodHl e1J*T vdimiu ^pborvt, ihy»lygpst 
•om h^Dnpd« r^'i imio %^nt ^tllulf^iiffji^r (*a& niv 
lramdi«]» att sifffoU ocb forkkrefl ynnd furre «E^fch«dtt do^ 
lEiAit; AtttililTotltfr dier Dftn'uArcks rodt elJn Imur sum ImUt 
vdt andre mod« form^dylit Haamffndn Mon« fic>rdi«a o 
hADfl «uogvr metl (boha saTiibi^lio mott ar^^UM fjroB&Ual 
menitti! oc bc«ya«lftrlifE myne ti>^»d«r foraliftlyit oc forftømef; 
forvhyndi^ft ocli j msD^o ncTMkyltig« rDodo lbrf!arllOeU odi 
fonom<tt n]«{z tyde for« th«t fynd«« tiDM |H> ng«ftik4t»t 
■om tcfi randaa hnfftx^r h^at- tacg och t>)ia.\ jfiørt« «aiiMli4«i 
nit ihtr mntt forkJom til ctid«lig rezrnfiknb, t«ffbrr och bt* 
nttt rvEiiuuir^tcrtQ llirr <fm htiU thniii DmHtcrndi^hMl b«lu>7 
gor« ooh htnora fonn*lt Ihct »i\z «Affor til l^amdelii 
tilkomoi'htlc« rcsnmkAb bliSu« indfont. vudu Jtn<3iU bni« 
nunjtgipUaiCliiitt wnr oSiier alt at ifnklt^n^ udt Sf^AkyrJdit 
Ui«t Bftil^de« oitd t1i«D Ruoifo mindt. ih«t LVf[ thct j/idc 
ocb tii en sftnndisc forkkrinR om altmsftrat Atligoo yndlen 
tiill belicollmt Tdl mya« rvgeonfikub clUr bondrrCt doJlflr 
wrøi noqcnn iiiangtU b«I»Dger som i«g lit*akyillti(4-n knnd aff- 
dU<4 ih^ zQfttigBll ocb pønnlog* hk« stt ven skyliig lifl ai 
bottrUI«. 

Fonyndfr oih ickc rsell«rc eon i«g liAfTutT b«tAii1i 
tbcr opnn iiliuymln fcmiHmdrcit daTtnr 

Jtliem bub bomeltu vk-laro ^åf^tr wdi ndtkyllyiie ty 
vor« tiildn£»n, kto Uont t^ordntcn ftyclilT hynJ&rlyetygtt 
balTtter fomrot«t myg x\l »kaod« oc fcTderlTiieUo. sltg uag^t 
balTiErr h^ani) fyiinnrj->lLj^ benieLitt ofh gy^u^ti «U. gruftoratt 
ikyrti j bendarji klia^ftm«!!, pa& thei lli«r bandft t 
oraiAtE« lUt a9ga y myn« r4g«n»kiAb, om ibot fendti yn 
fertt ccli foTmydiløt lb«t bailVier icko foad« aIU y rvconaka 
bffn« HTtlwr Kam brnlllg vat yndfnrtt. y kltui{«niDk'n bt 

i 4 

303 

■Uf leelMvatii, m«nit« lb«r niott, «om tay^ ar gruHomt ryd^r- 
CuriC forrMB mi^ ^ iity«f<ir»<tandt tiDOft« øAffnRhedffQ. 

GonBiiK« Mr«oao brrar. thccu er mfn oedJE ar«a«g, huor- 
A»rrv difii Wgiemn iirh tftr^nn^ ttl m^n s"n^<iK "Aryg^i^rlti riaU- 
fifdiirbMdt ftt for*fr«mmii« ccb elTtherlaad« ntis Ut koma y 
nCU nMt Tor** Ihlaat tfordMvn foro myne tilbi^rliftc domers 
ocb ^ifrfgbed, DiEimfirkn roilt. Brkbf^r Mimricdiw fore \n%å 
ooJl ed^ni »lrengfi«il£ . ib^L cnjg ydvrmrr« i*r nhL^yti «oU irch 
TTMi y thcc kcug. mal. tillod, ftt tli« AopLdkzuMr 00 kluga 
imU« kom« fure vi woildig dom«», aff tlio «iiyldii[t domero 
biffiiitr Lj icke w^reU ofTuvr wefeud«9. mtn (hvr vmoil til- 
ttg*D iVn MonB Bordvjt^ii handl dan »orn tifforaoe blelT 
DfQ arklOB«r och doni«r« liUig^, o«1i t>l«lf lofe foru«atl fore 
Iwiil ttfclinget) ind^hoEt Aum kruafto« retifhed octi ime b«- 
luget til b«HelpiriDg PC vndtbylling, tUliige»t molte ick«? 
SHpl«kJUaen koirte y n<it«^ iftni#)«d«s hd« ugør och klAge- 
iBoLI itf affbeui«U, ihet kuad« iog ickø foo «U ord beAorclTdot, 
ia«B mh tbei »Dm Muua Bordben, lian« Ptikrven'') kuode 
opayi^ tik ntt Mufkin ihprit ttnKitTnin^ or. IctRffnarrtiK bvl^k* 
gynfZ inottt thot Io^h n^^tt tl)t baAchretTuctt. Thii«liiRV»t 
MOriDe domrr 00 wyndif^bc^rdl wm nAn«[i<:ilfir»9rn Q^.h MoDti 
ficmms Ajg y tliv tnodi til fDrrordrfUt bafupr. vnd nftiae 
iWaM oc vtufJUbordt knnd FyndM (.bor nff bø^ipliH b^tkitDQ 
ot)«t)b«niifi, Ibct Ibc liormtU baffutr roMprdtelU oc for- 
«U kroaep9 rett oc reitishedt itna. é: Edfli^c*) wolbocJiite hcrar, cd^re tirtngTicdt yrtrå'a foro 
fad fkyW iohtioåcVigtn ocli Eunil^liytrn alt mét, ihet kg &ff 
dfodigbedt och nitdti birkla^r forp i^udt och ed^ra hugmpir- 

") Hor kondor Pt Qf l H«fto uioil ny Pa|tkaonti|r , pM f6nk>eUigC 
P^Jr, men med lånnoA Uwncl, og SAimneDbcR«« ni«<] fift firhgc. SM L. tkAkt. 
NofB? ^d Ottfføo H^DA BorthMQ y Ibto *ud aom lians eitw 
hitjt fofuplkiEt beluigit au skiclte m«^ loFT och rott pAU 
kniQOB mtigh«dt «ffl«r 1offii«a ocb kong" nuU. «»crux &om 
fermellU lUt forfftft« cd wy« jord^boKt sAintlcdih atL l'crtart 
ocb igeu ferdr* huia »ora vl^ugli^ vat konicc frAa kraai 
•3kr slictill, lh*rudff bnlTocr forhalppitt (i<: innnjjlbliHt fy* 
nafiUligt foruonU och f^rferdilit kruojn« nitich^dti. 'xåy 
mode mtU fyotlliR hkAd. ftucu ock fjiianUlic ^IFtcrUactilat 
nIEiiGlc »yaa moUuilie taeil mDg, och motttlig »rgelut U^ITqi 
hADd och busft onhcDser« ther meu b«»dra«u myg atj m; 
vfrUJorU tn^. 

Om hftDdt ryd Uvui cføo perton «ll«r andr«*] 
aoheogvre ^mlTaer ftogiflucit tller belelTaet niyg for« ktu 
mai. DaoamrckB nK^dtt, tu iny»& i*jembg[or kuade giffiM 
AfMbAg« liill oploot) ucli myDttry udhy Norqu. ih^ «TS«r tcfi 
Ol« Lill« Uiur liuua liuiibi \tvig irch dum luns myg. all t1i«r 
v4i forklør* ra«g forti myn« lilfaerlig domers, kong* ina|^| 
Danmarks rodt, th^l vdi ^ageo modo »kail Tyndo« ni«t SATid'^^ 
htdt, tbfrU i«g IiftdTuer vDfanp<!tt «11cr bcc^tiilJtt &oK*^n *^**ll 
PHU kiuii^n* nlmue nrh [DODJjjlkod vdon Alen«»t« idl tlift 
modfl lam balTuar woretl mig bvfaAlliU m«tl kutig. 
brcffbo oUcr hfto« meti. tilforordtijt ^ffriglicdu brcflne 
brfalinfer. 

Tbef ycaodl ne«t gudu hiulp fyndM begrypli}( bcuy 
Ding mett iheria fgec doti, ati for^ Mcni Bordtion m 
»yo« bftEUOro« ftcbøogeru fyndeø theria cgea arg^lulig b«- 
drtØU ocb ^»i^jjf^r all urer« ten gmntlifi uAge tiU thct 
aom fAbtkligen cieh legaactlg l«g«8 myg lil^ och uriis 1ø 
*) Utedeafoi »Jiuidt — uidr«" «7q« der Gm fijnt 
tf ft 1 • „huiili. IfuiA Fsd«n»ik (tfli wndT«'\ 
cim uvvKd roiuFVAiuuitnrpTxn- 30& im tho pffaT myp nn mofi, ^r idic nnditt «nd *U bdrckn 
lh«m >iz^n virrnpø mrit , «om mangfolig Ikttad ibenoiD niøU 
lh«ri« i£co dodt AdAkyli^t vid lid ocb stftd offiwr ocfc ^ffuer 
bttjd«. eBm«kdf» høorlrdf« aliuBra halh?r Altid y féme 
ha fftclTnnli^øn i^ipKnrc ih^nFoin mnri thn liefAltngftnflrnr), Kom 
hftlTatr wBril forø mi^, Ug4fiom mvtt^n oiru«r ak Undit. 

Th<r fiodijs vid en tin^^to^I i sAcn« ka y ndc mørk 
11^ W^fTueo, som Uwr «ig?A, otte fogftdrr, tbr hnfucr 
th»r ilAgit thill, Jtam yck« t*Dfl?»r «od y P»d«r UanMnia 
tiid «log« do h&n« foogtt jheil p»4 «ODg«a i koogviB «g«o 

Jih?m thft >tic:pA pndtin, ocJi gnmllo tnmiHt nch e[iiind«r 
*«d ir»#e(*n alt n«ffn« viid nflffn vid ^ føgod^r och preeter, 
Min tik« iiAoJTa^r jkfrUUfigoli ccli eo dill foryae^U i lh«t 
ftame len, ^om er ?ilt komen tfT ilion adv^, ait iii«r bftlTuer 
v«r«U Dogen )yg« «am ibonn« Mon> BorciAMn, eom lonno* 
JHet ihfhH «g«ii nette ii3«t mud« oprysifU almneo til att 
foriVcLLt n\Hl »ull uL'li hiimlidlf, hu'a Ihpr *r forfunliell fr*w 
'fcnm^D «om ickk> kncd fordudlge« men loffaca 

Saft viiu floin i«^ liAlfa«r hent dkr «|»iird lb«r 7 Uo* 

dru tbøft lifttTijfr iher ongQD kruoe« «tUr »licuiia btfMinga- 

mmctt Hfer foo^tdvr konien vk^offiti vnd^n klnmcr ach kUg»- 

iDoi] fna i)>«nom, lom ntt kvm'>r cUT ihcndt ftna^«« vndcr 

ih« t<kizi r^rførtijllis kmntfo syn r^lttgh^dC, ^otij k*ndt fof- 

Bloa ocb formerkis wifd tJaitt^ WlUirr*' Ij^ncluer nch «yd 

Uu« fcli niod«r. 

<J(*in«Tv j Tiwc Ifo siickrr kand bcre wTndiAb*rd y 

St^iUre j mcltjiit Mons Bordutii udi oiric oc fori»g«A 

BåUøré som hor i»pfh4»r fnlørr. 

Jthcra Nonøi« lolf «r kmtita rcUighcdtE j-JEimfre ocb 
ti«cid wMM«fttt jord^boj: f^oni thcr kond betaiis opaft, Utat 
bsflodic y ti«SA vITihiirT^pirndr orUkiK Uut TlOi.tf Lir » 908 t-BAlft 


lor™* «X4tniXi fani4Ud«( vad farUniDg^lirofluiii oc bffues I 

TIiaA y blauU fto^c^n M<>a»« Dordu^ro r;fnftat£a bedrcA 
bøikjckU høDrfnmp an ^tPM'w**) afT DarinnrrkK md, Atti 
mett ▼! eikr zii a^adt moite kongens rogit offa»r«'"'" mol 
»Ifflthe jorJpgD« beadrra »kooffuor fnrn l&roocLJ«, sticliifl 
gistltgp »iulRjer B«r F>katl fonni'rckftfr elt ^riii^omt bctlrnf^ 
rnd«r st furfordfll« kruapiui reiigWdl mc^t, «otd foruit[wffti| 
her er alt forkltro, ihct »ora Aodii in«r til vidor forbUrii 
f^ud«b br»k«cD. 

jThpm nipr i-c y up ar m«u Mons Bor4f9ii» lutii: fni 
hifllping fcrrbolt beodør mig for« tfatl i(>i; ioko knnUe foo thoi 
jord«boif tl] f«DE och beKclett vfiVfaor cislroxeii bohlii 
th'^r <»fl'a'*r McfTd« beoderaf* eller lem fiilmiyritg for« Dai 
mArlu rod och fyck »n dom, *u ib« «pihi>r kocR. tmU ht 
gtv och befatitig aknll« werc fortlicit at lade jndachrtffu« 
krusenM jorddmg baia buer arligeu burd« at giftue kruiii 
oilor HticiU, och tben boMgll«, oc hi]«r iy^ iadt<»^ao, soi 
I bo viilo f^rvuare. 

Tbucrt drr ymod olTaer taldc Uoi^!> BDtdncn roott wader 
OQfjen axidxEi ryfinnTxig ukyr altryidhe(?)boDdi*n]ai'i] prebelii 
att fitfaft ooh ydo dorii arltjjc «k«tt. von e^roctt ooh bcr 
seduaolisU biflTu^r verk, det kreffide« ntiz j rcnthfrytt' 
fulu ueh gielL rtffUpr nom buL»r «>f bnripndt y jnrifAxi^^Gn 
ocb beoder !tii>i paa th<^r«« pr^bolivr oc vilU bvtalie fib«r 
bude laflji mtlt kahky» oc ricøc vare, moiq Uicr til bad^^J 
votit »yod, thcr ;nrtt opfndc- Imnil ibtFnnnm inrl til att |finr<o 
kla[{cino]| |ma mi^ och Aid thi^t »kytt ^Ct Itac^ til Daom. 
k^oflM stadfcMid^c poa ihcA prcbcUo, buid UODora 
octiff haftd« be^kyckctt, I uus »DSR« roBflVABceKvrrtft. m Tljcr luDil tbatU oc motfet numEroli^ t^i knuitoi »aage 
II haJo cphAAlU fora tkiLLi orr Forhaalk tid»a Trut pe laj;* 
tittfE til ftndcn oeh luu altiOR ttld«ftt »c wdatDit, ilx drofi 
håc htxtt »nA thrt bleff Ir? w tiJ fbre ther bl«fr holleo las- 
ditg «ll«r rrU it^n. 

tMydlcriiid kom Uff i kADK»ac r»iM t^a btfnd«rofl for- 
iD«rohHI Uictt icfi vor atT wols»cod, oc £jcL on tioae, th«t 
Ug ikollo verit yh'rlMtl«ri (i^ic), iIua fnrdreU the mj^n fouctt lill 
øit Mtfre pjiiL ikDfTu« KkyFTi« nett Ifcenom, Thar fogc^m 
pAA kom p«a moTCktn mott ihcnom, fonn«rok«U »eb bcfnsd 
til« wr^nnc thcl hi^^rtioiFncr octi bfl^'Mi^iter wnrc ucdvr-* 
ftlft^nt «Utr rurvfnliikipt, b««ynilrrlig the inni hørdft til knrnrnt 
^HbodijiigordC. ocb aU bttndcrno »«gtu tvris fprdiSl forin«ddilat 
^H«Jig bylte til att forfordillc krun<'nH forder ^ ') ocli bkoffufr æctt, 
^HthiB «]qd haad »ig iher froA udi dmaIIo »lig bytt« op Lill 
^^Mog kom fildT tilvtod« «lUr nn andon bnfaliDg^mAod. Tb«r 
^Ki«K f«ri)iiin, lue thcr v&r bedres vnidttr, och ayndciiis vftd 
^^ knukonb boffuDtteordl, tiilitft*! fitl bytte eieacrae V4ir uedrr- 
»lligfin rj:h forfAkkMt, dA4 bfl^mt'n Wg Iprst matt Ugrlx 
^^nttod oflTuenlu* oeh lodtsoearno tofiligen tiUlenidt fttt reod- 
^■m^ thood jord och akoETtwr eom Im lil liofTuitteord'nt be- 
I IWndtA bfgriiilifEt tytt« At«n«r v«re forr«rk^it in^it pAsm 
nodcrkfiftt och ihi']' mett v»ll halportvti aff ufirckfit ocb 
^^ åkoffocmc flatii(rl«dD« o-qe ocb ftger jord alt v^rti ^rtp^Q och 
^Bbvfldlt [ber ffu och opuodcr tbe qoai unity^'«ad«A yorét^t 

^^^^ AnagOD th«t b«ftBdti ma tiroff'o^liQit att v«n: hoffditt 
frA& lK»OidU|E>&rd«B ccb cAurdi itit jordt^iDv Tolu«t«r vdi 
uiyn fnL&Q^rtee (»ic) tts IwfTUi; bsAdn rorfanJreri tilfør dyrU 
prybelL«r alt gi^re byu« mvlain tb«ru och krQft«oft. 

Ottiorf ieg iMlff offii«rtieid*i caeli xii la^riiAmfcd lottt- 
tgerxte alL»d La^ilig til tlefudl tid iheu uiodu aum Lbena bu- tio L.OAJU, 
SI 

'•I Mgit 411« kiQD«o« oc ■tictli« ftunu geitUig« oe ki«rakcii« 

døD, cplfgnat gbmcl invDt taJfrt ocb viadiftbord, sAlMltdoi 
tfae iQerixiDrn4£ nnlf Fom vnf cactt piu boor Htcd, s&iii«lidc< 
; hud mod« hath vtr forfordjHIylt, 

Jthøra tncu dna bodo b^u«d« orh ndo ]rarirr 
alOMOifingft jord tttt htinr oeb m bo<io kriinc-s *tictifi, 
ckc4 oc f^wtliøc jorder vcrc aIIo »4inrn huer vrid tyn mod« 
fnrforilinlitt oc>i wlofTliKrD [nm ticffdil odi euc^Uii hnJpatlt 
baof lom 4*^* iLo$ucr vor«. Thcr foro adcn fcLndti maa^ 
ed« jord<>r f^loit fordoitt, »am«lcdce mAUffc by^cidc gordor 
tufif!^»c Ux«fjf^Bn OG olie fy^kryU mockrdl fyAkcn och øø«r 
y ttrntdBti. 

Tifiiigi<tt febdtx lign«l««^r paa fitiiber til tti w«r(! 
Imfeo 7 ifruod m&D^o ^kyeofl »kotTa^r oc Tue oa aaft «liC 
vdboget AtThH TUT enck un ^att dl. 

Jtbem Ibw fynd«« huo« «dl føg^dU ftnio^r ocb 
pf«ftt «it alUr s^ts, ftom tiatfa«r T«rlt fkyeae bygede j£Order 
uni ed^ ^ft^ft odi ^kene ego akolTuer mtii ilie boAlTuer 
vdlitg^tt th»ctft bflffnor kKg:raAiidei> foib haJUt («iG) oc fonkot mig 
fore ii<ic icg hfi^uvr ilij^t^'n bi fit^nd i retl« fyck dq doa 
éS rigfDS fod pat tbvi boat prt^rtteu badK 

sp«a^^'J tid. iom hatru«f h^ffd stt ølLsaltu« ireu [ioauod« pø- 
piiig«r och haalTQ^r icko kuadt e>orll oøgactiK regejukftb, 
i!i«r haffu«T by&pen font hani jordøgoU for«, ocb aptl 
bAttft dodt skylTt mel hans amiogvr, th»t »kydt« br^ff hftffo 
icg iooU buoft Qmiuei^a; tber fomi^lU y bailckc jorder hod 
fttU til We^iiiiJ, ufT Uw Korder haiTuer Lruui-u en |mrU ooh 
«fipmfifid«»bcoi»ahonDu prosi^") anibger ni«g«c 
gordt. am ^ 

KlIX WDNK« rOUVAHMmiFTKR 311 Jdiem ibor hnffaar bod «ii ^ li««tr«'^) ftooD btffaor død 
ttfMM ocb (adU <--d£i*d rrt Aniif^c tlipr i lancet , hua 
kftAiflr btt effilMr syg ny »k«ii» ^■ofder Tarvdpn «d« |fDrd«r. 
Hun viif ii eaogvr etffl c^c hade dog «agra bain, thøD sjAte 
awnd* sUgt haffticr wcret artiro pptb«rlal rnåer tbtt *iya 
l»t r«u Aruini; kom. dcj^ oEabiidtiiuautJ t1t«D tid brude (sic) all 
oplaget th»n ar^ lil knic»D, thef ?r goott til rouda foir ir« 
frleoi? ftordor. tislisMt «n »koff, »om hafhi«r vort stor« poo' 
Xfit vreri. ocli Cb«r bj^dla iii flUr iiil Mora »kyb ^< 

Jlbem v(( laiee fy»k?ri ibet Iffel^ krun^n halTde I lb«t 
len, «oiii f^ordiø b«urj»«b];;t mott i^mllo lu^ad, nch ibo som 
haØu«r fyshtlt t<itt kruaca »olti ocb >katl fTnd«A i ih« ttgtD- 
akåb i tvDlirrftl att lb«r «r k^p igeu til i buadi«l nt oc 
iaAining« Uraltngsmpnd, wm rn^o« for« mig oc Ug y x ar 
baffit tbH iramogct du y rhcano iv^uusl oc forfeljj^lse ieg 
offuer Uift nj«l beak . - . t MoQ»]torducp ttch llnn? Ted^rv- 
spn ^ bond? fr^m metr 9i breff, tydrndf«. ih(<t F^^der Uttnn' 
aea bado litu th«t tytlau aff bCDd«Et, hvi«kkctt i«g vmI au 
øffoe offnicbadt be»hi6Q tbi^r om Ituc^r aO" tbn komet b^fynd« 
ibøC bt^npUgl alt avre lurrHJHkvtl fraa kranen. 

Jcøiii tU«r 1ynd«a luaog« Jori«gnQ bODd^r, aom nutt 
mode bjilTuer bi^kotnott krua^D« »tyctii« kUrckiina prcat-bola 
oc gi»Uig« f(ord«r oc jorder 6illic aU brug« op tinåtT l«ria 
egen gord*r. 

Sam^iedra ft^rrnjdiiH-t muda bchollytc blig jorder vdi 
l«ri$ brug vrndvr deria gord«r »aa langtioratfliR lyd tbet 
hiMMi; och bygdnp^ti Iber rar pAU, «r roooBlt ocb 
oed^rbUif;. th«r meit ttUfi'a^a iji ed» marek ocb au fonay* 
dibt tuud« roru«n;it huoa mkomo« fe»godor« acm lek« vjai« 
iB«n* air It^ljgliedrø OD ibcc ihe koodo u«. lliet var o«d 
roDec olier ado jord«r, fnma&vzlig'j b«komc1 tber beailing cbpt 'J GDaaUlig' sia L filAAt^ 5 aaodi tSthei loffura ««Ue Undakyll«« r^ogert, tWg faUk« 
ryiKker aaa tifft« bruget, ihec gDcdtru« helTe IflndAkyll oc- 
AAdca r^(igk«d oc li«Tl)gh«<i vr korofn vdi «u Ltucknklod^ 
eller gie<l»kiDd dlor ti elJor lii LaUkicil* 

Sui [iITle tti9 iber vtTter ftrli^rn haffuer Wlulit cbeodl 
r7Dg« UndikyM, tftaa haffu^r l\i* foorijolt gordec» « II er jor- 
den« egH ralle daU ucb kaliU t>cti Cil^'il ibca landdkyU vAm 
lill "ffdak)'!! Aff deni futil uunJ^ni luflc bletf jda^'brcffuil 
oc ick« kruneiis gordu iiafTn, oc fliiden uAltde« 1 ihe gamlte 
»Dgikabbug«; «ir N«døo«s leo. 

Tbi^r rite cQtlior €j:»trua«D» befaliuf: bkullc cil^igc ocb 
ujdfuiv kruufjub rvtiitEliifd vdi ni junJeLug, Lbia ba^ut^r ihv 
frAnidilfift pajLfuoyt ay fen&atx for<loli rti«L tL^AylJ naø^n octl 
kadit cucktll yudaohriffuo lh«l kruDoo i)Li«r Btifft«o, ki«] 
cl«D« giuiliiEt tiJer builck«! tbtit kuodt vrcr« tilkoai aw 
ZDogttt laadftkyl y leerl« vgvn gordr, booi dojj ei vn Audea^ 
jordt och halEocr tyv^ «g«o liii h«n]«sl4^ «n«uel) t^om thtl 
jcrdcgntø, »m det bn)g«» wadcr. 

Thrmf fa*iakt bcdrrifltg li^indtfll lelimlpn ucb skyuffler 
Jå^at iJurdusD lUL^U ett tticL« alt b>Ju«D, tom &&« Eyd»r y 
loffucn, ati tkeodL aom nie»t t.'gcr i jord«ii eller cord» ihoAi 
rodei fore lieiuolit och btrrliebeileu, ccti ther meit forfordie- 
ler krmJeu fraa tiyn eg(-n r«U6 Joni begiyil ocb r^i ftnd^a 
IterligUvL 

Jt^ok tu«rt her yæod Moaa Bordixeua dom tåffaer ieg 
tlieod lagEuaudU dooi. aom inr Tuni hanoiii, lbe<n lyiler, ut 
aJ kroneb htectU kierckt« iacd^yll vkoll byges «cb lees »IF 
brune PH oiubudtztraadl, 

Jtliriu Uois tbr"" Mon» ilordtEen^ falake foibielftng nMtt 
JofflMD balTde baadt y iig« taoda bfi«kickett før^* jord«ga« 
bander theod prcbciie att moo tytic ib^ris «koffarr fru 
kruoes AticUti* kicrkis oc giMlige »koffuer. lom lyjtde* ^yg j m t^K uujiK«rin«vARMKhirrEii 313 WdrrjEtrii flch aig«U«t Vioåer ah iTi^r men kornp lil mtn 
Hm Alt wl*a* nch afr skylM y ^ra* th*r«a »jj^n Jcrd olier 
skolT, fiOiTi (h»n rc-ajco pAateit'^ londBhylJ bi^bnxct och Uier 
tDcU h«liDl]« Lrou« jord y Eirffd diiiagpWL Tieitigm ooh 
mm i ihrn mening ali for^ komø th«n »kAdU opmtEng pia 

vdh»f[eD och cuidrc »tor«- ivUv, ADdihiuiteD molt lufTucii kui 
lUkon.rtJo r^rmfiilflUt flig niyftbrag* 

Th4r off(i»r haffu«r lti«i b^gilTaM «ys Att »lig ^ordi^^n« 
b^od^r >>AlTu«r V all« mod« Iro^^^'iigon oeh st^lF bio.i poa 
th«n MoBt Bcr^bfri^Qfr bUVo k«liilfuiig / lltvis svrttifenlj^ 
uiAgi>r cifli hnjfiii thcnnom bygEJen lU vkS ifaeo lirueivfattjonl, 
•otn Uodu biiOA tttnnom* 

Titer vtiiod »lod ipg paft looffueo kori}*« it^at eulrLi:t, 
^heii gainie Uagniftndtj^ doni» boin for« b«røit er, war och 
yd«r in«r« uck aff eg«u IbrraArinif vi«>, au kruuon« y^dt 
fafidu vdi Uieri* vrerc wad*r ali^ fur« berait« >liyii irraa- 
gfly^rii och wrftl flfti yndføør ;^ kiuii^ur uch eticllis Dcr- 

oc giaflig Jn»l«bAf!^r, fordy pinh^r lUvt\a t'^iH) prthMiw 

Jed«« pÉ4 JoeltfE oiubudtz vifc^ bfrgall mitc paa alJv loro- 
trfi'tt« ji>fd«r och »kolTuvr, liffndndit ^fta mi^Cvcii att thra 
Undt »k)tl tom ihi? hMil(> indfnrtt v Jordtfl^øgernB ocH Tor- 
Eii«lu alt f-ilTuc« aS ili«r«K tf[i«a Jord> d«f fantt huot chotifioin 
kninc«» i^rå »otti hotv tii Wdakylleti ae l'ordolu jorJcna 
iiafu y ^ritebHgernv. kut uc!i ruvisii^, alt ihn UeuIc »Ugvt 
ihe atPo»r D«d?t Aom siOiJ neiit o^ iH dørlt, in«tt m»glt tUg 
adAkyvlii; t<dra|*, aora cpibctr loffuoc lig^r »ler« «aai: ht^os. 

llmd tciit hibi li»a« bfiii«ICfl jofdtr b«laDi:tr> lialigesl 
BorbrntriEr andr« krmi^na »ag«r och niegat oc maogt awu 
ick« b«r Land f&rni«IU» haffu«r i«g arJigtn lill hu«r lAaf:«og«a 
itcmp och amaøol tbcr poa. aii L.IIUA Alt thoi ftom Moac BordaAtto och lh«ii KffthDrkomffi^di 
l4^ii]ndc]» hanft tn^^gt^r. bafhior kuodet faodit rtoffon lUt «ll4 
fjDiDlsa til ati fcrbolU 9cb frf^mactu hu» 1«^ poA kiunci 

vdi ttiPr vdi hftod Dor.k»4iim tUri« wUmp* fcriD«f(^ku vi« 
»tcd cich tidi tom the oc motL tbem od icke kundf brn^lt«, 
tum halTuer ««fi1 ><?rikp i reiri>. oc engen dnnt pr j^uiKifn. 

Uuilck^c tom thø hnffuer ickv l»ng?r kun^ic opboUi 
Hier brskydc «ll«r tc^^ myoiiery ocb vaiithi'lk forfaiodri 
»jm oflte er Aklvd. och ilier luei torbtodr«! Lruneoi 
r&ri føn>, rb*f huffiic^r ipg ^rHnnix] utkviklnlig bt-kompt (l*rU 
doii>er och b«»cb&)Enlfy«U«i» cfn y »aa moådø «om <l«t »yg 
sielff htffuer ni boDiM^ 

Utr buoK edvr jdvnner« au form^rcke, tb^r Peder lian- 
fi^ kMffde for"' Nedøn«^ vé\ forleniag ni«4ten en ixii ai 
oéii Moos Jlord«««ii mHfifE(oldk;;ti rarinerckeit forligt Wnm 
flkit* uLi KruMJ^uA reiigbvdi akdjide ucL furtb-rrueUatti p&A j^r 
der ocb fkolTuer finti moget iti kuad« v«r« elUr bJilTi? syg 
ttldras«t i tb«D mydl«r tid vid hum f^godera ocb piofil«<i 
mrHforstAud ocb fcmninplAac (r<^ bi^aynderlvg aan)n!uJe9 CJOrl 
ihet U^e fyiikALT. udi kntiimn bo^Tuilgurd oc y andre madev^ 
htii« ther kuade vero forfordilic ifT åiiGtlU oc krunøD« yooi 
der oc retighedt faaodt fornierckett ocb tli«l tb* ta^^D« hin- 
dvdMliM sticker mett ibi^Eiii prtbeltjr luiiit tli«t myBAbruui^lL^t 
Atvck« i loffben mfilingøc biAikom. Muiii«[ed«iE kruumt »aa- 
Ser baadc til bannow (?) JAj£ti<iv iRPiiEfobEt v«hU aleiud fe 
bAnom ocb fonkuu y ibet jdpr^li?, i>iUb baiiil icke kunt 
mvn nojjAn ris^e trngei' forboicl. ilia y riydlertid vt Htr^Dgo 
tiDEbud i;:krffoci, rbat bacr mnad fkullo kom« ftl abuent 
tinf vnder liffii førtabdMc, ib^r h^ffLirr w«rt tAffeo cd uSI i 
buer oiiiDd lurtt li uprvtte fyngrr och al tvm bvntiimB Inn^^H 
ligl fordult tor* foogtfåw, prutor och loniniood och kltg ih- ■ ion I 
SKU Mxmica ruarxvttuviTKK. 315 » bftAde »lis en tyco« oc ntctU «r>d«r tbenom, ih«t kon^. 
mnt. vilU l»;KLiiiln kriijt mHt lli« KjMcr och brriu|i AIIT^) 
løg nLff lUhoIkr thcBt lilkiad« och tli»r bi«ir MbnflTak pro- 
ifcr til ntt farmonc jiEmucti ått halTac ^liJz tiujfctig oc utm- 
k>b y foriifAS, rlUr thc ijAffuc arug tiill aU ciffae koDg. 
mft. thi^t lilkiøodv. 

Thor Mons BordéKD th«t foroAin, au ih^h* tinjE b«n>- 
Ue bM Ibfi T<fRkik«t mf^u doeco klae<aiolI ibf^r ^ordn lom 

Ther tn^tl drog Mom Bord»»a y frAA UfmiiDd i^d^-U 
é«a det bictf tre Jir ycnvlom fraa Ibct »^»C': Liøine, liaod 
bolt, ocH ti] ligiini: bl'ff holii w»n, oc huifrbudi ick« allen 
kuffd« forbindr4>t krunøni r^ti., thaa farbiti<]«r bund ib«i 
Immiiih tbfjr moit 

MjdJtortid pua ru frniiett a(«ii vdi Opald eller buoa 
UsD« Pederepn for»amlH( ln^rDmeligirn lU ayg thPHDOin. iooi 
bMd« «Ddor«jAagcti kruD«aa ford och ^TCk^rU ftftmvlode« 
borkorlle oc -i1i|{ fom ifar K'otru?]t|^ Aa^et och vid t£ft»« be- 
r«rl» ffii>rdé pu ijniicotuti ratirti* pna mig, ii>ni i^n skulle 
tendlU ivtLlb«rlifi iri«t theDOiu och lb«n« lofretllJH btjidukuii 
rorfi>rdit b«nd ^un thet kom fore fccnc- tno. 

Tlivr nnt tikfT Dpinmnrckk rod hfivtid til Opitloo, nit 
bolk i«<lArti()^ itdOD Uia brclfu« fclelf forkyndtut ooh illo 
itftTaipirn' viifc irdj^aneco oc Ateiudt. thoA b»kyokictt Mod« 
DordMveo tller baem thet wat »tercke trnji budt blilT wd- 
Mfldl M* lydc^ndc«, aU btJilckun irke kom IJI aLiii#cit Eing 
tbtr i looert, ilion *i)\t ibo sI^jl yboJI for fiy» Oflon d«r, och 
vttt tb« bad bie? lii Hag bolira fot« tb« koadt forMmic 
jtlJ liloitteii, 

Tbflt trydo ting bloff iij4ni|i rrAodt fortftrolic adh muo'- 
Mrit ygooocn som kryvsfolck DofiMri» och thcr oi>ii« hnor 3lfl L- »AA& J Auvrt nieiL loo oprttt« f;fOEre aaftled«, Att bud Aom tbeaoa 
bleff for« NUftt och hu&tii stam thendl euuft b«aecttiU eU 

Thcr iaag«ru? kum i rett«, aoeq v^r »kiudl Tore Daa- 
rusrckf^ roilL, Jma bvneuett ilu all« Uieria Odmer ocli bf««g- 
Ikofi, kurar-Witt aII» vindesbørdrc. The ben^uU ocb I 
raaQd» duo)vr och liaod to^- m&ff? til Byg ^l^^t sa'^ t^^^D 
lUer ofluer mytie ^yn rrlt ucb Imvr behck Jlue aoiu li&ad 
teilTuér gr?b»U odi (Aget lil sy^) aIT kruQan« ell»r gWtUg 
øotx M fysk«ry m& aIU do UMgvr ioid rod dand« op«i» 
trt pcncøl« jtinjrvB «ffth«r vrange kfirvUioE^r och Ikabkf 
(Titfut^dij^ ii)udjii1jutfrdu 

TUllgett roriueller dom^^a Icke AndefUdGJi taå «ft«r 
bOQilcra vceii bcrMiiimg ocli bcoocUcRh »UJI Lbo luarckcuaps 
och akuOuc skyitt- tiil inUl m>iu det vore wgiorLt, Juu kru* 
n»nft och kruni^iu furbchallit .tU Indo iha marckejpiog ocb 
ftkoØ^Qcr fzuo pniL ayU oILm' buem Ihor haflaer i aU ryu^c 

Wif Aft pltf^n lyiT gotx nlW lemp«, m^a ih« brUn^nr hil« 
åtl farfordvllo kniDouj^ t^ti^hoctl y^nut ocb kom«U »Ile lo^«- 
rijMiDcnd til y Uict helle kn ntt Eierc thcnoom »yLl vgiillo 
i»c forderuo.U Tliii aUo JordoT bcn^ *<ynlff wyodpibitrdt och 
tIwnK skylliff brittitnDor 

Thfir fyndfifl cns^n Atm Liiflocr Adbcin;« etkr b 

vdmi aUaø au hAfiiA gr«t^fi och lugm sig ihrøDom i 
och tho konicr nu doboll Toro ftli oto tbcr ibor luett o 
pft lalk 

Jth»m th«t kaod ocb »kyDbsrlfcg bouiuU tneU Jorde 
oeh eiffdøo. 

Jlb«ni Chor fyndo* eu nmo^ lugm&iidtx tiomer ocb 
wiudtiHbLjrd y uiytia iflltir huaa irtyuv bicIT, »m nock kand 0«^^ 
■«IK vcsfK« rouvABaiKHfPTim. 317 ti«ve HnnBlVderMCD M«n fo^vder ivll«m|>ft huos theiiooia 
vom tfaec b«]:U]ger. 
Om thetU Jor"' faoÅUr fJcr ^frtvy 
hédi for uyttlfjlifft aU Jormrrcke 
huad crsatt^« thtr 4r titi a^tmhitU 
øcA mynftery if AVy*, l^ /ort 
^Utru i ihåiU ijft*r"' en karU /or- 
tifnehu tom oeh htné døm4 imr- 

oc myg* 

JlitiD om kcng^nft ombaiUEitiiDdt Ud«f kror^nfl farko- 
fliea fon hanfi forsøoiffiøtc och ^odoi! krvnco f«r jijii jord 
igea btfdo p^koOrn oo hcd^ mand CiMUffr, 

Jlem om kongPTiR ombnizirtArdt fngvr rnuite fofi; kru> 
iMtu j^rd thaa er bnnd tyaif. 

Jlbcm i>o fjrndfts kraoen« slictU oc klfTCkc £ii>»tli£c jor- 
der rdi jc^idt'gnfi bnnders ht^od^r tygPTidp« ihtr fr cntfvn hu 
pftA, non UgAL forn^llør, kong«ns ombudumnod »knl hulfao 
iQc^D tbft m«l linfiu^r otnbudtiiuaudi:!) fonemet th^'-n UU 
b#rlg laod^kjrl, tJeue, oUd uc &rideii krLnitfLH hvrJii^ljtd. 

Skoflb«D «r forliug«ii char ttor 7 loJTaen hnor» mpg«t 
MmiSqj; rooo buer, thrr «ku!k ombutxmaadin haiTu« libyn, 
Må biMil Aom Lrun«]i5 j^rd tt turkoitii y ibft moi lofuea 
lonuHlw, ib^t hftlTucr haad Udit kmneiK jord forforit fore 
li4ntf li>rA0iEifJi«. 

Jieia haad !iom hcUt ther falia thrr f^r cntt«n mtide 
foU Joro cItvT fomuineluLf, uc «f ytj^ud tiue fur"* Uicker, 816 L. CA4B. 
Jt^m Uon« Bi>rdttrD haflutr ^rlt tt,t ak}cL« loSiita 
r«tt imHuEU o.lh huad som haDd behiclp«f tb«t lom wrHl 
rr, tbjA er hftad IttiavA gLoainr dUr deller« oo 'ic\t loffatDt 
gimnnr« «klrr rrllrriK 

Yd«rm«ra htdtåa P#dor QaniJPn« «o iha tom fure mig 
T«rett bftffDcr, hirffdit kruaon« jord clfth«r loffacn tfaaa ba>d« 
thør meU rundw sui litnrtr. ttit^t LDngpn hudc icko vvret 
fnrnodøn ntt lad« ^x^trox vdgju, och tpg fore mjti p*n«ii 
had* ick« komoU y iroU« oiE«r MBfru«Q forklApt- 

ThiaLie«M hftd« Mona fiord»t«D ftn^yet lolfkjco och koo^ 
mal PKirriit, thpr o^tpr dtimtc m^lam nilg nch Almnøn, lluft 
hndø leg ick« h«U<>r komen y ir«ii« och Uffum «yg«r hoftd 
tht er foTtf m«fidt ocb icht ieg »om Éorwou4f ellor U|C*r 
niLitle fort* kmnejiH Jorder oc retit'h«d, dog i^^g nioo teoek* 
Ntd i^u vill (il ifyn lid. 

Kno doj; icff jrtortifOD ^r i^rnann^i Cil ilijt myMfi 
ftUndi^if ^irklprin;{, »nddn^ upnc^ lid fDrKkLiune ntl for 
l«|lliehoil<m liia groff >otfi tiUfllid ør. 

Thy Irsemy« ioid looucnn er hrcn«n« yordt och oli h«c 
dU r*tii]{h«U Kymert och furnurytuir. 

ThuTttytnodC hAAlTflor intiddo pong torof^rdyflitc tték 
f!rna Atcllvtt kmnøn »yn itd«kyli|> rotti^hod, bodo i jord cch 
iDdkomni« frnA ooh for" madepune« for«aArr«r* och ^ø« 
TDPrn thr-i fif Ifltigrn lir Itt^vni bflitptpnyiiø tklsV ff^TiEint/JS, 
»Aniht^ll«, meci«ry forr^«ry och t^rmi^t skyltt mag och 
mangan erlig maiidi frta thrrb volfort, ftani«Ud«ft mangcc 
ørilj; karT Ftha theri<i hlT, ycke for« den orMgo at hafi&4 
mybni^ec lolTutti, mon alt afl thvo arimgA »i halfii« fait 
loffaøD och Blod puL kruDca« rctcighrd efftor lotfu^n« Tbond 
madepuiJg hrEiyd« ^ua& It^uui^u (tka bu^'blbfutta hali« ihvt hftod 
•kyldo Sa«ryg Tru Dfiomfvrck ciO. ^ 
4 4 
SftIK HtSKl rORHVAlUtAKRirtSR. 319 I I I [Tlicr ihn koiitiTif lil hiiikQom* ^IT lutn^t thpm t\\iht 

JEtfr vdi thr^ B^j^aQ ay^ och thol mvn lien »crefl' iiiyj; 
/orkieriM^i^ Iv- t\\ all vtidvl!ge igIlp be^lffu« mig t|j«r frA& 

wgfff Dansken '■*) niPH hfliw ma. skyh ympDn oc 

,£iHi Of» MA l«a^o leR kund« fero wiinti«r blifu«; thcr 
,£faiwfagt och ietf fffLbiT *ame befalbg birff Ih« £nA oj^i f.A«ii mect oiitf hano« luni. sijb och folck mere 
r* ÉomtoffSfpiM «nn tro mon«tt Ipug^ir ond vkjrt^n vnro vd- 
Mtfn r-^«fttfr«#fftf f(^(Aliti ocli thpr kom ^agea NULIc endog 
«itM var penfftr lh«t fuiiueU^s y 1iaa» m«i. brclT. itlt th«l 

£nn cm lh4t krod octi lod, Oob Ih^ Uatidkor luudo 
kia^mcU wm bdlrr >cke rod lil nil wiid»MtCc tn«Lt fe- 
*r angi/uil att uUiie, ThJi kwyic ivg fttali^j fBrM fore 
wrtn'ffuii/ran iii^ dalkr, itøm VAr myne tvrtpcninp^r tber 
^^mfrr. fyiuUg n»c UoU« nff en ui«Qd y bien vii'' dAllei 
^tfn c(r Man* oi^h xyrlifii ibe penaiagcr num riiL-t{ lur vntt 
BtniUftn* /or-' 1U bftit ooh tion« pcDmupcr itf Ji> Dnnak 
rttUiff pr:Uiilixr h^r« Uicr i^s kom li[ Kopt^nbmiiQ motU i«|^ 
«tf rdttf m^ belttHD ntl th«t Boiti Qoiftt kklTuttEi, dog wg 
fifmynff. icko viilB hare thdt lar« Jahtn van Gielle 

#pbar ibor aS ihi" dftll^r, mjl tbet skul findo« bcuUllifttt 
itff |[4ir wdpaA ihrn iT«»e iner« «»d l}"^ daler i rede pcnmn- 
|[rr, Lhrr ri>Tn'nKk^ni<-k(?) mtfCt tbc Djinr;«korK rudtM brelF u«: 
l>4uUtitr^ IflorrJo mjn vndtkiLmg for mjro hor« barn nul. 
#0 forMtod thcr var ^n« Ji^n^ct ponning* vdlaastt oe lydett 
lorølfreit tbcr y iiwd dnn foiniyldiA niyn W« ocli cITtbcr- 
hnl alu hcis i^g sar akyllig ih«A ga:ig i rcnit^rylt* 
»eh thn bieff mtf qoiiit alt »amcci lanitor soni tbc pon- >] OwtUiB«^ 1 tirJglwløo. 320 ^ ^"^^^ 

Dinger som leb paa for'* mAiif^ell som er otte huodritt daller 
lod leg Htoo wforklart oc indførdet ti) bcholing vdi regeoskab 
at bliffae standes ymod bois wklart sagefatl fioin til lilko- 
mendes regeoskab skulle iadferriB til att qaicte tisse for"" 
Tiij° daiUr, och leg haffaer end if ars regenskab til myaste 
iode hao» myg, tisligist aWe hånde andit att klercre i ren^ 
teryett, som bletT mig Forbiodertt mett thet oQuerfalindes 
fengsiU, thet ieg y engen mode kunde foo nogen ord eller 
forklering fore meg, som akt ekall Sndes tj) gode regen- 
skab ocb betaling, nor gud forlosser myg aff tbeno elendig- 
hedt. 

Jtem paa then ressa iog var norden om Norge i*) til 
Rysklandt ther bekonies poa ett the skyb, ther bleff tageni 
eo tenne, som var penninger vdi; tber same t^ bleff beaagen 
paa reaseo fraa thet then kom i voris were, och saa ind 
paa byttehusseo leffuerit y Kristoffer Walken drops hånd 
och foraaring altid melt vi mand til uch Frsa natl och dag 
och then bteff opslagen i hoffuismends och byttemescers 
offusruenndcs KrestoSer Vslkendrop quitert vdi myn rogen- 
skabs affgiffuit Tore tynepeoing ther aff iii"^ daller. 

Jibem som blyffoer her epther berertt om hues mott- 
ville thett menig almue war offle slemp til til almendig ting 
mett strennge wseduanlig tingbud, ther baos bessaoran ihen- 
Dom 3 opractte fyngr« dislilgist foryaget fogeden och alle 
lensmanden, saameledes presther, saa huercken ieg som kon- 
gens ombudtzmand eller nogen tisse ycke mocre wiide afT 
theris samtalle eller koma ther som tho wore til samtalle 

paa ting eller andre stedtz, som de fra mett mange 

stedtE y landom fore samlis cheaom, thaa discbreff i^ pre- 
eteren att forkJnade aff predickestollen ett formonelsse breff 
ther mett Tor mone tbannom att haffua then tingeng och 
aamloh y fordrag, ther som de icke hoit an syg, thaa ar- £ft7K MUtttU POfifiVAHAtKlLirTtl. 321 \ I I ug«ti tbe my^ all gllTDi> kong, ma. tliet tltklMd«, ^ch i^g 
piCT L«duif: Mank »tniholer Ilet tilkiøttdct bandt ac)ir«lf 
taiiQoiu til att Ihe »Inst liaffde ]r fordrAff, S«m Moo« 
BordTiMtt tltM fnTTinni, atc ibtt »kulle komv offripli«^«p iJl- 
fireoi ccb brsATffCC, IhM t-ar For sroITt bflrOoUiit thfri^« mot- 
Diltc« NLA fontt liaadt fraa lh«t rod nit giorett eU flkyo att 
vprw myfz pAA it ^inrr, fonRttilit loiii ndtm Itt^iirUii^ ^'i^I** 
no}!, mi^fton Ti^i sliijt mUnins sam kUgofnøUbrøflben vvttlflT 
kAod' bcuy»»c, y det> n«t nti bpcQ'e° kopg, nwiL Iber mctt 
att Vnudf* ferffirJiffnr til (i«^nnm prttn-IJpr pAn f)o£#ii Irnnee 
ffi1liigbvt> tbfl i Inngtcm tid ha<1» vurPXl vndørelAg^tt, ana- 
Sfn icf; mangfoti^c vieto til fomf n£ w«re sye t4ldrnj|[ft be- 
syndrriig y fiedfn *'^) m«lt tiVi)^ futNLicfln^ ctcb wUaplig Mmlob 
in«lt «lig nlmuADE lyn^gioj^aff'Allgor^RgbHAd« vd>«n4tnoK*n 
Bpedder« ftit tor'tcuodbknb tbrris Ausla^ ibou ramo gas' 
■yg y jwUkal iii«U ihniK Mndvbui lod tyg forato, Uand 
faftd« ocb at klå^t pna myg och hånd fyck d«r«ft kUg* br^lT 
t>ch dro; lit my£ mctL Strax fnrdc ice »a-imv karll mett 
kUK«br;9'u«u til koiLg. mi., cch hno« kong. ma. kd ^El b«- 
ftlin^Kbralf wItgBEi iio{>1vFau«ii dør i indvluE^tl Itil Luduig 
Uanck »uthailE^r tbaa ild ocb iUn* Lyno paa Brscbnt '^j ait 
bvpffac tbtnnoni pui gtrdcn nU furl'^trc ocb domc om tb«D 
kjli^bed ocli ib«C gifToe Traa tbciiami] Wfkr^tiu^i, fur^ 
klftgctnolft brølToa var itidfucu y kong^^n« b^fnkinetbrcffu^ 
«ob kg falde AAArnc kvll td^u ^onc^c? bi>ffllLD£Rbrfir til 
Lodni]} Monck. Loduig Ijjid» oc beritrm-tt t)dvr aci kame 
tbfr dQ2 band bUlT forhjndr^c m»ti ni!d<>n kon^- boi^tiiltc^or 
QOfLon pnfi^c y loogd^n «AJt bUfT band afT met bafnlinticn; 
itjE had'' ocb lorførdritt tliet klac^mol aiT Lodarjr yod før< 
dfl Dnniniiii^ki: rod, ihir tar** indwnd, och Loduig war thnn 
Ud y Si^ll<>D, och r)i»Q bofnJiDg dch kUj;''br«ir att vhp [jaa 
hoti« gofd y JudUud» a&& ieg thcQ araac bl«lf forsomH 322 "^' ^**^ 

och icke knnde komet y rettp; 8om Mona Bordssen thet 
fornam, haffaer hånd iziort the kla^e edoo farlig (?) paa n; 
mett DanniBrkB rodt forsklcket til kon^, ma, oc roet foli^te 
vindesberd tiidet lyge fiom baoB ma. pkaWe foralod lige som 
ieg haffde ocb taget fraa beaderne, hailckett icke skaall fyn- 
dea thet ieg haOtle nogen tid befalitl att tage the saroe 
klagebrefiae, thi holt ief^ then som toff same breSue fangen 
tilatede mer en ett ar, ach vdi myn frauersse paa konj^eDa 
reaaer mydkrtid bred haod sig aff fengF^sill och drugnett 
strax ther epther och ther leffuer endnn ea aom var y følge 
mett hannom, som icke skal knnde sygeU, att ieg hade be- 
følt at lage fraa noeea, royn ieg haade enest befatit att 
forspyde almnens analaag, icke fore myen skyll giort, men 
kong. mal. och rygett welmentt mett trohedt tiJbeate, Med en anden, men auntidig Haand er skrevet paa første Side 
af et løst Ark, som danner Omala; om hete Heltet : 

Erich Manckis schrifft om gid sa^h och hnts band 
mener sig att haffae till sin erklenag och w^kyldighedt att 
foregiffue. 

Mett stoer tilaagn och laffte om Grenland att ville 
opsflge. Och anden mere Norgea RjgU herlighedt, gaSb 
och bestandt at wille obenbare. An aii»f koi D^or Den iKBinle Skib 4t kdttEEo bwtomkc ,AkuCfkker ned aerr cIVu 
nfiblre udftirli^ AumaTkninj^ oUfr Finirwi er I dt-n H*n*r» Titt 
btov^a atfK <^g mcm luHocJl^ ^Ftvr ntii' MMim^ niT'd fLiSil l'uiu, Mmo 
QiUpj(<rr [ dm tiia^jrDk'- r\a?]iinhrB l'ntyrrUo Ii&iu intiJlnlid troet. 
Il Dof^lnOplpnhrjgrr til itist? Rriic Mcinh« ^krlvnlisrr vltdr \pro fndcftl 
tf 'HdnknfEQU J-nwrt^ icJkginnf. U% har dorfyr (u'Junfor tjlfHHJt 
auick faai Beiu»rki]iujfor, JtT UoidltfniU, itim ?ti lil atw. Ltirkvn om 
«11er vAj^hv dg lor «ii lultiiUtndtg CoraincnI«r. KiibøliD ftfihc»bart 
iuvknrciQ dirr UUcIh uE>Mf)ticc Ortl har« ihhr kunn'jt t:ji^nkjrjidr9L 
IH' nuiltif Tentflii iritd 8^jp^ner Ulfmfwdt riowr :tk3Flil4!j inunaiUHat *) ])« [I«rrcr, til hicni Dr«vfirii> «;«: ntiltijc. crt natorliipb Ri ff r iftr ' 
dcia MfiflnniDi^r , nJurmiMt udf^rtviil 'la if flSvw, iler l Tlriillu' 
d«a 0^^^ UindrcDDng1]<ii IbrMLoJfl den dogbgc StsrraLw*. 

*) Klik (Ottot»»TQ) Itoicnhiuiid« m Vilw. UrrtlJDfamaiid pi& 
nrvrffDhhuiiK i Aarpnrt I MifL^ ]f l-iS. n^ ^^" nfilfltATnmanJ« l!ri« dPA 
furiv fionke JvOTn«->4^'C cv Af Ncirg<QA iCont« Jor*l«gadAW«re- 
Om iJdh v>r-aculli^n Ariilif I , hi>iii KrtU Mtirtk h»sdf. 1 de *f Erik 
Rupiikrandq ftjrtriiLlaltfde Udruvtniager li) TliriinLf<<lAsritiR (>Jan* 
vmbnofT 15U1 »;£ AfccralmuA Und«UuS|r 15<^7« icv bl A. L I>aftU: 
Ifrlgcn iwnli!aOdil« lAH. Etarp KflOmifiba^r »m K Munk 1 
SftBDltBgrr til (l»i nonk« KoIkH %ro9 o^ Uiktjjdv. Bl,, nml L. 
[3am Da fAml« CtimitariLA, S. 14, 

*)ratr1 (Otiri.nn) lliiKfftlill lll SnlcTAlmp 1 tlilUnd. nn Nf 
do Itr« bnkjOTiJitj Ott«««nnur^Cbri>tqibcr, Podf«, Povil og CIau4) 
Off Farbri^lcr af IliitonnkriKrrcii, Dau v*r dcc fWnte lkfJifJiiK»- 
mjuul lOA AlfpnJmuK, di^r ti[li|{<i huvdo iTdTLtDvnpbm tom Smkoklcr 
0*PF *iclft NoPKU i l^T^-i— I&I7J. Hann hOr nntillft „tUilnis" titf 
runnHlriJilJc /u?L mL paa dc( siiani«, wm bttu c lfiF5 hv iixi- 
beri'tiot ul Kmi^m, hh* \i>nko Mflgaséo, 1, ^ It tgg^ 

') FjnaiK = Kia&nta. d«jij,-iin|» i l>ax^£uL> bnuft i Uffifdninøim 
ir RiHikrr. uadnfnnJlff. ONVlig Virhtnniht-d, ..PiakiJkLrt". Vod, 
„tiaføbror, éta efterø tiSfon, M A. aocn Jitu, dur ikjJt4 ^v«- 
rise fn Dumhrki kan ikku UbdLm piui no^en ■sden oad påft 
8f«r(gn bormui AlmucltciTilb^ undnr (JiBUDdcn luad Eiik aT 

2r 334 L- DA AE. 

rommem- Hans Bedrifter tot^ dengang ikke beokrevn« i nogen 
for Erik Munk tUgjængelig Bog. og denne har alUaa kun kjendt 
hani af daruke Traditioner, der af ]et forklarlige Qrunde ikke 
have Tseret gunatige for Eugelbrekts Minde. 

*) Nils „Taacke", den bekjendte Nils Dakke, Hflvding for 
Smaalffiadingerne nnder Oprøret mod Guslav Vasa 1542 — 15*3. 
„Mester Kreetofer** 3. Mag- Cbrislopher Henrikaaeo, 
Kannik i Throndl^em, ligesom ain mere bel^endte Fader, Mag. 
Henrik NilBBcrn, uægte Søn af Norgea sidste Rigsbonneater Kibi 
HenriksBøn (Gjktenløve). Mag. ChriBCopberB meget fremtrædende 
Deltagelse i Frafaldet fra den danske Styrelse i 1564 er udførlig 
omtaJt i L, Daae's Erigen nordenfjeida 1564. 

O Enno „Branttrog'', O: Cbriatopher Throndsaøna Søn Enao 
Brandrøb, hvis bevægede Liv er skildret af L- Daae i NoEik 
hislorisk'ndflEkrift, B.!I,S. n3fgg. At Enno bar vseret en Slægt- 
ning (kunum fbruanther-J af Mag. Christopher, og at disse lo 
Fjender af den danske Regjering derfor maaakee have ataiet i 
nogen Forbindelse, har bidtil vieret ukjeodt- 

^ Mumcaeskands, et i Datiden brugehgt Lykkesptl eller Haavd- 
spiL I 1573 afsagdes saaledes eu Herredagsdom (findes blandt 
FrafesBor Fr. Brandte A^rifLer af Baadanne Domme), hvori om- 
tales, at Lensherren i Tøcabcrg^ Frederik Lange, nnder en Uum- 
meskands i Oslo havde hastet et Ølkrus i Hovedet paa Lagmaih 
den der. Thjoatulf Baardssøn {Rosenftvferd) ^ hvorpaa deone stak 
en af Fr. Langes Tjenere il^el og aaarede en anden. (Cfr, N. 
HigST^gisL III, 3 6O50 

"] Denne Lagmand var aabenbart Mads SCørssffn, om hHa Liv 
og literære Vu'kaomhed kan benviaea til Norske Magasin I, S. 41 fgg. 

*) Mops BaardssønCRosensværd til Østby), om brem det neden- 
for (S. 304) tilføies, at han var Lagmand, bekliedte detleEnbede 
paa Agdeaiden fra 1576 — 1582, da han forflyttedes tii Oalo, >'e 
om ham Saml, til Tf. F. Spr^ og Hist. B. I paa Qere Steder samt 
Norske Rigsregistranter. Den Svoger af Mona, som Dedeo&r 
omtales (S. 302), og som faf S. 318) aees ligeledes at have TBret 
Lagmand og efterfulgt Mons i dette Embede paa AgdeflJdeot maa 
have været den forøvrigt lidet bekjendie Peder GhriatenoBøii, der 
forekommer i Embedet 1583- I5B6. 

>°) Mudepung af muta f. Bestikkelse. 

1') Hans Pederssøn var Søn af den nedenfiv (S, Sil, 314) næmCe 
Peder Hanssøn, en dao^ Adelsmand, om hvem de fomøtfne 
Oplyamnger ville findes i L. Daae's AfhandUng om Frti loger 
Ottesdatter og hendes Døttre, Nor«k biat Tidsskr, E Ilt. Peder 
Bans&øn, der med stort Held fontod at varetage egne Interesser, 
men foravr^ ogsaa synes at have Tffiret en ret nrksom EBbeda- 
I mjc 40111:0 roiAr.tiuAKiurfui. lujij, blev tlintcåc i Frcdfttiik den tamitrt T1J foritiMt ml £f^ 
i]«4if«, icjiu bui 4>de] NMiU vni SiJ^'el ar Akfrthqui Hov«dr«i 
lijfc^ til ua Død 1561- Sanncu iloun F^drraoii tt K-m Karj^rs 
Conuter I0C8 ii|f vn Ttil forli^rrfti niad ttoi *L|li|c« BerKetilmii«) 
fik 30 Scpt 1^> \cdorwi L«tL vtd Jk^ Uoak* A&MtdiU. oUfr- 
n^Ic Alkret fisr dcuii: førvai til Dra^itMlM. og bebolilt tint ill 1699. 

"J Ti li*vc li^r ftittr fft bftk liypptf (orttomBK^ade, *\or: rrX ofieat 
orenlnTiiE Vidne^byn] vm ilin aoj-^^ike AJiniiei Ovilja iiid<1 Fog- 
d»rno 1 (liM» Kg«nikaft *1 SkAttoo|iliimon) of tUdcåi ^Tewi mud 
PmtfTA«. Hi^d dikfici flidstfl uicMr, er Ptfdtr Obusmd IV* 
ta^llin? om, ai en mene Mand : Tbtlmmitoi htrdfa D^JelKjAgct 
»OK ^rsrctor* 4rff ■! liJUifl Son ømTiMlo, Ikfe* Ot ØVM bltmffo før 

TarliLLler \tkr upmø i>ftt<rEai|i vn ananjn Opnu (Iciin delviji Irykt 
i Hofiridnn Sknft ora Tlttdvc. ^ U^ir., S. SA fj^,), iler Elndu i 
JJsknil i dL<u KhUhIu? Snuilrni: ptu ilvt etun- kjcL BiU. fKr. 472- 
4>*]. Uur tit>d«r df<i „Ijl* hk>« iltid af gunmprikl homdi L^it^t 
(liner) ttAvi ttiJajj ni^ørruko f^judi »mi kan b-^-ran mod de 
Hvrtmrncb ivg Fogden RegnvobiHr. aom de vuvkm teh vide At 
liiD pruL »^[f^rwLiJd . At do udi lonnetc l'jcl ]iju det« ^Immdolige 
TLiui- bn><^ iljjL'lFlari-f os ^iravci <ktu det uvd i^ kMkl m Hub^n 
Slistn joji ihan * 1>r| Fcgdddruh, '^nm Rrilr Afunk fimttlør 
wan f^cvftACt i Vodtv tlariMøai TO, tr i^t Kjcn((f*ff)*iminf, hvof- 
cm xllcrHlF AUcn {Do uc nord, Ei>L-n Iliel. 1. & SVf— liCi^) 
hw nKHldcdt (Jj^^tntn^E-^ Kogdnn 1 Nr<l«Dn llpt n^m^liT i IMI 
dmbt df l^ K.i^ktlHinder fm Ttobre:K''lAffi:f, idftt iiMjr i£ IluTidtrTtc 
tiUtr.uii? bdin, Jor lu« tilii^ii^ vt iIudelijiEt Sur. 1>h vilde Oi.-r]'r& 
b4i|rlvfl txg vidan lU Uuirdoii Kfalutd {ndMiirttl Ytr^-K^luDd t 
KtiDtttUl) for oir*A it drAl« Foi^dcii der, tvm d^ hvUic^^ *li 
«tr t^flnmC' Tii ALkmi lii^ranitng kanne tI fuie. al dectaa ddaie 
TiyKT^ ^r d^a |>ui KrtVimatKntitidcA balijandta Stif B^ge (L 
l>juc'fl Nonkc IfvjfdcBM^-u. 1, & 64—05). Hm nir i «t Br«T Kat 
cntalc Bøjpvimhcdoa 

^ Prtbelio fvrei(Kl«i]tJijr h^/d^jc^tim. 

") ^ord»r* iandffjaEi^]« Forte K!lir. Molbflfli. HtflBk Glouwnnm 
dbr Ordb(j(c (tT«r ^crldpde doixik'? Ord Kbbn, 1l4S7r I, S^ 
531—23^1, Bt h^plgi forfknmmpndp- mim okbrc Ordn der ayaoi 
cfCCdt at b«t)^ll* ViUMfi elkr Ifdrnork 1 Aliatndntl|;lioiL 

**) RdgjOrQDdo itiikop. ^: Jlerré-HLSii eller T/rni^liiE flitkop i dGQ 
katLiJiItv Tid At liifl|>rr liirwcni TOrdilijc« HfndLnfcr hn>pig 
lUegnede tig Jordrrtvlrt' u^r tedllcvuwodp Kii^ ikki* kLtndn b«- 
ttlo ^Idfitc \fg!\tlQtt Mulkticr Oh a. Vm er bekjrfcdt nok, vdf t K^. 
un OUf lliurkvlHMu. Uurfvii* ddiM bUbolakc O^^kop, AIb&Iqii 
FHdenuni Beretning i Nortke Saml ft^a i, s. .'k ] ^n iitrrkt DJpTom af 8 Fébr. I56S omtales, it m Jon ErikBaerriT ,^m tit 
Provst i Listør Len^' (men, da intet „Er-"* tilfeieB , riTnetigriis en 
LffigmandX havde rillet poa den sidste katholske Stavaogerbiskopø, 
Mag. Hoskeldfi, Vegne trae Ourden Loge ved Fiekke^ord &a 
Eieren, I Jørn Aaeafføaøn. 

") Honaax Proat skal maaakee ymn Hofmandsprovet- Gftor 
ReformatioDea overdroges nemlJg de forrige Landprovaters For- 
reininger ved laddrivelfl« af Betolarieerede geietlige Indtægter til 
Hofmænd o: LeDaheirenies og Fogdernea bevæboede Tjenere, og 
lignende Tjeoere (ogaaa benævnte med det »idgamle Ord Aar- 
mænd) vare, aom her aotydes, stundom allerede aavendte af Bts- 
speme selv. I Povel Huitfeldts ovenfor (i Noten Kr, 3J omUlte 
Indberetning adskilles odtrykkelig melfem „Hofraændfi Provster" 
og ,^ist[ige Provflter. som over Præsterne bave Befaling"'. Disw 
flidste kaldes i det attende Aarbundrede stundom ^Religiaoft- 
provBter**, 

") Den „frie Uu&tru" (o: adelige Frue; „Hustru" brugtes nemlig 
] ældre Tid om de gifte adelige Damer, hvis Mænd ikke havde 
modtaget Ridderslaget) er uden Tvivl den Huetru Sigrid paa 
Asdal i Øiestads Præstegjeld ved Arendal. Datter af en Fra 
Eline samneeteds, der igjen skal have vieret en uægte Datter af 
Hr. Henrik Jensaøa (Gjtdenløve) og altaaa Halvsøster af Bij^ 
hofmesteren Hr^ Niis Qenriksaøn, Om Moder og Datter findee 
Oplysninger i Saml. Eil X. R Spr. o. tiisc, 3. S. 472 ^g. 

") Dansken o: Danzig, Om det Tog, som Erik Munk paa kon- 
gelig Befaling foretog til denne Stad. see Saml til tf. F, Spr. og 
Hist., 1, S, 234 fgg. 

'O Erik» Tog nordenom Koi^ har vel fundet Sted c 15G2 — 1564» 
da han var Foged paa Vardøhuus. Ssml. til N. F. Spr. og Hist.t 
1. S. 214-15. 

'^y Fieden o: Feideo, hvorved forstaaes Syvaarakrtgen , i hvilkan 
Almuen paa flere Steder viste Opsætsighed, eaaledes bl. A- ogaaa 
paa Vestlandet, see Faye, Chr-sands Stifta Biepehistorie, S. 230. 

*") Ved ,3ranhue" akulde man nærmest tænke paaBahuus eller Ber- 
genhuua (Bemhuus), men paa ingen af disae Fæstuinger har nogen 
Hans Lunov været fast Be&hngsmaiid , og ffavnet forekoounBr 
heller ikke l Kigsregistranterae. RETSBISTORISKE BRUDSTYKKER 
Ai<^ FR fiKANDT. [L HoTdmsiid«iios gaml« striAOret 

KærvEercDde bidrag er i det væsentige eo gjengirelae af miiie i 
1867 afboldte foreliesmnger, hvis bearb^delae til tryknmg i tidBskriftet 
allerede var påbegyndt i v&ren 1872, men ved mel lemk omme ode for- 
hindringer offøre blev afbrudt Da nu ogsA et vidtl^ftikt offentlikt 
hverv vil gj6re mig det ninulikt i de f^nte par år at tieiike pA ar- 
badets fori££etteJse , har jej troet ikke læogere at biu-de udsætte 
odgivelsec af det alierede færdige, hvilket i og for ng udgjOr etføJd- 
BtændikC hele og, ved at henligge, vilde blive altlor meget antikveret. 
J^ må ndtrykkelig bede bemærket, at mia alhaodling var udarb^det, 
forinden K, v. Amiraa skrift: das altnorwe^ache Vollstreekaags-Vec- 
bhren og E. Hertzberga: Graadtrækkene i den seldate ni>nke 
Procea udkom , så at j^ aluå alene gjennem et par korte noter har 
kmmet tage heosyu til disae for^euatfulde arb^der. Navnlig må j(g 
beklage, at j^ ikke har haft anledning til, mere end akeet er, at tage 
hensyn til den fdntnævnte forfaCterfl behandling af ^«dt{iebedBn og 
dens belfdning. Ti, skjOnt jej vistnok firemdetea i det Tssenlige må 
fastbolde min opbtning, aå havde dog den udma»-kede for&ttei« be- 
handling af dette institut forment en mere indgiende drOfteloe- 

§1- 

Straffena betydning og forhold i\\ hwnen* 

JJen samme gniDdBætDing om individernes n&rhængigfl 
Atitling i forholdet tii biDuiden, der gir igjennem Nordmso- 
danes samfundsliv i del bele, fremtræder ogaft i derea etraffe- 
ret. Straffen udgår ikke fra »amfundeU strsben efter at 
realisere en sædelig livsorden ved at modvirke ijretten som 
sådan, men fra den enkélUt trang til at erholde opretning 328 FB- BftAHDT- for deD lidte kræokelae enten ved egen makt eller gjeDoeoi 
fiiae omgivelsers bistand. I disse deD fofDoerraedes beeCræ* 
beiser tager stateD, ifulge sin opgave: at vokte samfundets 
fred og fiikkerbed, altid naers og mere virksom del, eftof aom 
deo fielv vinder fitOrre og stdrre fasthed, og denne dens op- 
gave m«re og mere bevidst erkjendea. Men denoe statena 
iadgriben ved reCskrsnkelsera påtale og straf bar dog blot 
en Bt6Umd& og modererende karakter. Det kommer ffirat 
langt Dede l tiden deriil, at straffen i borgerlige sager ansees 
for en ytring af statara yndigheden salv, adapntngen af et 
telvBtændikt kald til at bævde lovene auktoritet lige over 
for den brudte orden; vore forfædre leBr<?v sig T^Tst sent fra 
den opfatning, at forbrydelsen er en sag alene mellem for- 
Dærmeren og den fornærmede. Selv der, hvor ataton op- 
trådte straflTende uafbængig af nogen enkelt fornærmet klager, 
optrådte den selv som klager, som forncermet part, og d«p 
atraf, den brakte i anvendelse, var i virkeligheden heller 
intet andet end en fyldest^QreUe, som den tog for den for- 
nærmelse, den selv havde lidt. 

Enhver fornærmelse af den ene mod den anden adsatte 
den skyldige for den fornærmedes og hans alæfctB htavn. 
At lade en fornærmelEO overgå sig ansåes for en skam; 
det opfattedes som et vidnesbyrd om, at den fornærmede 
var en ringere mand end fornærmeren, naar ban talte for- 
nærmelsen \ og hævn måtte derfor i samfpodets 5jne vidne ' Der findes egs& mange eiempJer på, at mrnktige zoæiid Jiar 
aiueet det for en nressag at imdgft bod for sine overgreb 
mod andre, og heDor gav mangedobbelt erstati>iiig , se f. e. 
Hra&kelta, adg. 1}H7, a 10: „^ tykkist ^a jafommatr mdr^ 
(nemlig hvis tagen skoldo pfljgendea ved dom), siger den atdte 
høTding, ,/ik mnnum rit eigi at pn sætCaat". Se ogsi den 
merkelige fortBUIng om Sneglu-Halle og Einar Fluga, hvor 
MMoMA^tiiesceB 04kiLS «Tft4rTr.«tT» 329 o«, al »i ikk« var titfwldel, iu«n lU bifi vidM« &L 

BtiaO«« hofl vor« l'oitoxlr« var oprindølif; ml«! dtid^t 
tud lisin. — Dn viltk imldlrriJd v%[« rv acurnjiaf<jf»i6rU«« 
om cnaa vild« opfjiii« hrovn^o ^nm nwi^atHin^ tJJ sand 
ttrftf. ^Ik<r alffD« «6ii] «a ytring af d+n simm« iå £J«o^«)- 
d«l»»itat, dvr brifl^cr batvei til M tid d«t bord. hvorpå dvt 
«lDdnr »jf. IJÆvuetr ud^priugrr derimod uf fi>rl>L(EelBv uvrr 
«D lidt uroi^ Viftta<>k fiwler mønu«fik<t pi rwUiul viklingen« 
tidliflvtc fttApdpankt »lE forcicRtmelifl vud reUkrtL-iihtibeerA 
tidv^t*i sril«, d«r DxrniMl Lerf^ft-r åtU f}-»ipkv rxacn. Dg 
rtfivktorør ikkt ni»aoL over tifr«piitliahc(ittfH^aiil«t ^ 
ftlen ODdct r<3lcr dot doe altid »om hidriSrcndc fira cl Aodet 
mtOflMkM vUyt, 0^ ntlop d«iQe votMtridiee viljo er døt, 
B&Bi haft d^n fomarrmed« /r«mkfttd«r don Ij^Im ftf urff, d'r 
iQ«D »tøltcr bwvnl^^ten i bav«ig«Iaa. Ucvboh tilsiktor an 
vatD«k bT«rktra At furbedre danne r«tM(ndig« viljø. (h«r på 
uHlftD irtftdfl at afholde d«n fra at fr^mrrsde i ^«in(ng, m^n 
alan« at liIUR«riie del uiknUe Mcdfuodae ov»rf;rcb; mtii 
er ^oiE pa dvn anclcn »de ifiEcatuod« fremkaldt v«d 
løea ly<t til ul kJMe %\n micrta >«d dea andctiri Ijdrfbe, 
Om «r»d «a »doa, dnd, attra ofta kpoda van forendt rsed 
bttvikl7«tcD, «r d«(i do«; i alt væeao Tonkj^lJig Tra deaae* 
dar nlan^ liMkt»r ad hnvde un pgifo p»rMinli^h«d uAiiiasCKi. kTør nolor dette ov^rmrxt af at tiTcdkamtnMido bcnjtti?« (il 

^ At f«ru forfrdr« J<ig ikko hhr man^lft ffQ for htbrjdehonji 
ixidro »trÉjTtCfiliflhcd , Koca af, tt de TjavnlJi; hMivtite tocecderc, 
Buvilrt« Otf riirnir«rv 111 Nftverands evjir« |iine(Vo1;»pA Mr- 4flj; 
j&< «gJ^i]8i. kup. 9)i „fw> tE«taii eigi atifl (»'^gnr*', ku^r HUon 
JftiK ^miLn fi Euadr br^ul rckijkit tit VftUboUii. er tcilA bc3r 4^ FR. BRANDT, 

HævneD er BaLedes i sig selv ^q ytring af retsfOlelseo, 

men i dennes råeste og mest primitive skikkelse. Den bar 
&ltea eo moralsk karakter, forsåvldt deo er den naturlige 
reaktion mod nr^tten, og oetop forudsætter erkjendelse af 
modpartena persoolighed. Tngeo ti] kalde det hcevn, at man 
drsber et dyr, der har ^ort skade, eller gjenkaster en brCnd, 
^hvori nogen er nedstyrtet. 

I det borgerlige samfund går dft imidlertid ikke an, 
at retshåndhævelsen ganske er overladt til den subjektive 
vilkårlighed, da herved al garanti mangUr såvel for brbdens 
virkelige tilværelse som for det anvendte middels forholds- 
mæssighed og berettigelse, og for at den ikke selv bliver til 
en ny nret. Staten må derfor, selv på sit mest primitive 
standpunkt, som den fdrste af sina opgaver for at sikre 
borgerne et retlikt feldt, lade det være sig maktpåliggendo 
at opstille nærmere regler og ufravigelige forskrifter angående 
måden, hvorpå indgreb i fremmed retssfære skal tilbage- 
vises. Men hvorvidt den i sådan hensikt skal gå: om dea 
skal tage hele sagen i sin egeo hånd og etablere en selv- 
stændig strafTamyDdtgbed , — altså udelukke den enkeltes 
adgang til på egen hånd at skaffe sig fyldestgjOrelse, — 
€tl€r om den blot skal begrænse og regulere betingelserne 
for og udstrækningen af den fornærmedes ret til selv at 
optrsde mod nretten, — beror på de historiske forhold, 
hvorunder samfuadsrorbiodeUeD har dannet sig, og på den 
grad, hvori statens betydning og opgave som selvstændig 
etisk institution har vundet indgang i borgernes almindelige 
bevidsthed. 

Den i de germaniske samfund fremherskende følelse af 
individets selvstændighed og utilbdjeligbeden til at underkaste 
sine private anliggender nogensomhelst ydre ledelse eller 
kontrol, måtte nødvendigvis medf5re, at det nærmeaL ansfles KORDHÆMDEHES OAKLE flTRAFPEBBT. qqi 

for hver borgers egen sag at akaffe aig ret og at stige fyl- 
destgjtirehe for lidt nret Og nftvoUg i Norge^ hvor seke 
samfDDdsdaDoelsen v&r foregået udea al påvirkning af 
ydre tryk, og hvor derfor s (at fim yndighedens virken fik nit 
væsonligste Teldt adad, måtte det vare længe, inden eo 
selvstæDdig offentlig str^ena yndigbed kande ndvikle gig. Liga 
ind i dSD nyeie tid finder vi spor af, at den forncermedes 
adgang til at fikaffe sig ret på egen hånd ved selve loveo 
har været anerkjendt, og det betegnes endog som bifaidsvær- 
dikt, at man undlader at soge samfuadets mellemkomst (G. 
L.186: «ingen ejer ret på sig mere end 3 gaoge, uden han 
bavaer sig derimellem'*). Og på aamme tid som loven mere 
og mere indskræoker adgaogen til privatbævn, ser mau tillige, 
med hvilken varsomhed den her går frem: hvorledes deo i 
princippet erkjender deos berettigelse, og hvor omhyggelig den 
atræber &t Qerne hindringerne for miodelikt forlig. Begge 
de ældste love betegner endnu de grovere æresfornærmelser, 
ran og ret^fornæktelse samt raodvillig beskadigelse af goda 
aom fredl5shedssager (sa a L. 34, 96 og 138; F. L. V. 21, 
22 jfr. Hkb. 37 og B. R. 35, 93—95, 152), uaktet lovene 
aelv i virkeligheden kno belægger disse forseelser med boder^ 
G. L. 216 erklærer den retlj^, som bebrejder sin modpart, 
at han tidligere tog ret for sig, og G. L. 240 sætter eo til- 
Ittgsbod af 3 mark s6lv for drabsmandeo, når han byder 
forlig på fdrste ting så hi^jt, at det kan h5res tvertover ting- 
kndaeu, „ti da har han pralet af drabet"". Og i alle sager. Pft Idandf hvor samfundamyiidtghedeas indgciben i de indre 
fbrhold var så meget stærkere end i Korge, har ordet AiUgS 
allerede i QrftgAsea regelmffiasig antaget betydningca .^bdder" 
(i&, G. L. 171, der ligefrem bruger dtlegA og 40 marka bod 
synonymt), og den mildere fredi^ahed (Qi^rbaugagarb) er gAet 
orer til en tre&rig lacdaforvisniag. TO. ftlANDT. »om nlpj^rriffi mrd bOi!rr, itkuMe pft«r ^e irldlie Mvr Tor« 
ftttniiorpn AH^Piia« <-'n T^rmf-lit; ^4 p^: ^ftt Itati mIv vild« t«ge 
tliKt forlJe t^ ><Iizf^ t<M«r af nin B}Odp«rl, hvi« Iwn bavd« 
•n »lan»niii> m^ iriod deane" (B. R. 31, 3£, !>0 jfr. U. L. 
JV, X6f. — ImidlMid niaLi« eg-xik bon o« ^iv«ihm¥Dflii 
efttrli^ndcQ vief^ foff tn jU <kn ofTcatliiio mysdishe^ cfln 
toVlTR reif^rging MlVint »Uåif: di^n IndKkriT-nLr!^ bøi^iåodll 
■ndrn an^vrvr« az f^n^vrvTt fl;rrt;Epr; dvnjt TiHftdvliglMd 
knyUr« Ml dfn bftin^^lsa, at f^ldv^ti^rolM gj'^nQva «la- 
iftQA mfdvirkniiig ikk« W Txr^t &l vrboldfi (jfr. Bi. 
]V. 17 «R 20), irsE lihLdil hnrttnldpr dpn pAntkfi^ idK al« 
tn pnncipiil påuUrM Niv«T ti)U^«. JiTMl«di»a (llsiJtt ogsl 
d*itn9 bortfalder, og d^Q btl« Eoff^lsclag %1 A\ie viktiger« 
»tm^ji;{«r <»Tergår I ttafflu li&nd, lilhCttr IrenittiilHnijTrD af 
dtn ny^ro lid« n-uudvjklinit. 

OpfaM^r fliAn fAMf* forbr^drlarn ablandct »om/oru 
M/v, sr^ u}uk Kpr luiri frA df-ni ^gvntkn,!! nf bniH pA d«n 
#Qd^li^ <iTd«n iad^n »jitnfuDdH i d4t b«k, da vil don 
frMnriiFde undfr €a dobbvlt »kLkk^A«: «om beshaéig^s^ eg 
euin /j^rn^Tiné/^P. Dcii fOfitte tftil«r f>lg I reg«lo(l #pn<te 
gj#nQ«rn rr^tAiiiinj;; d^n tid^u kait, som immåt^rM, val 
aldhs eit»rt« vjQOK^ en«it d«D« brud baa borlo^«« v»d ét 
f6rowriii>-rv» vrkjpnd^r bia bri^e o% ved ea pa»«Qdfi for<- 
ACrrilnfj i Gj^ffiioii l'i^i^r d'inni* »rkjend^ls« for dflg^b. Dai 
limpUflTe <ij;,' »AiuHf^-l« form berfuf it JH, at han gj«fiii«in 
Hl ]rdrl» til d^D fornvrniedtT ^knlTrr d«nne tn m&tvnd b«-* 
bAi[rliiiht<d iil itOki for it&n Torvoldie »iiidalidrlii*. D«tte 
dfD privAt« bcdi; «andc bvtydniDg (bata - rfpnrara, fmen- rn 

1 af '^ P4 NiiiiEve tid Jtnni dnn, låvidt innUkl, gjf>r d^t fJHtVjcdfl 
ccd« godt lgj<^t 7idn«r M^ku d«Di odreggvT«« tillige om, ■< 
d«d(? ond? ikko rar nogtt* frøm nttUf« i4]«a, Nv babQ*«r 
ItQRDMÆNDr.ITU QA%ll-1! vmArFEHS-T 333 p^rtAoitfEhød 9v AttPfkJ^ndt: iwfiimod vild« Iw-vn nu »kn* 
rmrt ao unddii- grusumU'*d, da dH« hoiti vo-itui »i&r l-i^^E« 
td <J«ll tilffijvilr forureUfl««, ij«c litalori-iktf faUuiti, Jii^ ikk« 
Udcr f^l^ iidvlt'lie. Kon v»d «Dli*lt^ ri»rn«niiels«r. d^r p& 
«D iujI^« éÅrvr mran-^kcc i der« indtrni«. or b^or MUd^b 
enhrcr tr^t 02 Forsir mriLr Ur er umulig, knn åei sig^t at 
d*o fomirriiii'dø h^r irrurd til vkk« «L »laL ^\^ lU ro, iittifi 
tttrcMrmtt^n tt £jui«ka tUinUttpiort ; fnon i »ii^c iilf^ld^ <r 
ViCi ofiK koFTimf^n (ildrk> udrnfor drt rrtliit f«Mt. 

FiuLhuld-n dr-L aLtut, nt Mrji.PTiT#tiprifi opft-iiv hnH vont 
fbrClidr« HT kc draizc fnvalharnøn kd iiDd#f dfO riilig« 
Oldfa 0£ Hill« diHt Qnder 1ot«d« (irri-dQin^io, ^ifftlcer ligv- 
fnm h^rvf. al luvfrr »i«1ir inA i^Ore «i ^•tktUeff* rik>'ll>*m 
lovov^rirAd^l'tinc i forhold til d«rv« piovhfd* nM *n tintii 
ItDytl^c t^irnkj^'lliiE Blr«ii£^?d i drroa ht^dl) rum <'!«*. J dr nllrr- 
gr(iv»i« kan h,'vv»i-Q iibtluif^cl ug uden tnJAkrwnkriiiiff va*ra 
tHladt, ttWtt «adi)2 (»Hid firbudt; iivq i <}o mbdr# iiro^ 
titfd>[de mh 1ta-v»on vtcrc inJi^kntnkH indi-a tImj> (rrirniør 
og bpiini;<-l /Lt', al niindt-li^ iifi.')6ri']»D ivd rn Evr titl.-r]d«t 
pnuitnd« bod )kk* Utnrdbnfijov, a^ faoifuud«! n>å lud« 
dH var« tig maktpiilijejs'-ndn ol virba liT, nt »adtn «fcjtirH«o 
kommer blniid. Por 4ir riner^iT ^n^w md'Jiil kiii f<l(»trn 
ikkff i-ngjinK rtLUd«^ nogø^n hj^vn, m»D nin i fiu-nJypnf fjik) 
tfiD^4> fuffiffntiT^o til il civ* cfZ d^n fornffrm#i]f til at 
fOeillftiEe bod, — loTAåi-idi ikke dm f6rttf» T«srinfi T4<i *t 
bfiift I 00 /or 9ip giv^r fomiurmi^Ueu «ii kxAllAaHra »kik- 

l)cii Mmi^ie betimUmTiKAmQdc sjof' »ig i^jnldibd« cc&& 
Wil de lovoirTlrrdidjitT« di-r ikko krttok^r iwiivu piibdL- 
nuindi rvt rørn. »mfU)id«C i dot bri#, id«t dUt*. tom itrmrt, 
b«trakli?« Min fvruruUolnc mod Hunfund^'t joni pcfaon. M?ii 334 FB. fiBANI>T. det forstår fiig, at staten ikke lige over for sig Belr bebDver 
at gjtire vilkårligheden nogen iodrymmelse, — men at dea 
eoten roere eller mindre nbetinget nækter, eller Dbetinget 
påbyder Gagens afgj5relse ved bdder. 

Derbos er det en ligefrem fQige af eamfnndets stadige 
deltagelse i og medvirkning ved retfihåndbævelsen, at enhver 
gjerningf som i nogen mærkelig grad forstyrrede den retlige 
orden og således påkaldte samfuDdets mellemkomst, ogfiå 
gjort^e dette selv til part i sagen og gav det en fordring på 
fyldostgjSreUe for sin brudte /red (friSbrot, jfr, G. L» 152)- 
Det vilde være nriktikt at forestille sig denne offentlige bod 
som et af farbryderen ydet vederlag for det ved samfoDdetfi 
nis9g] i ng opnåede forlig. Ti vistnok kuode der ikte blive tale 
om DOgeo saadan bod, når hævnen virkelig iodtrådte, da 
denoe jo selv ydede fyldestgjOrelse Lige over for alle, Uea 
ligesom statens kald ved lovovertrædelsers forf^lgoiog vor 
mere end en forligsmæglers, således var dea offentlige bod 
noget ganske andet end salarinm. Staten håndhævede ret 
inden sin midte ifi^lge selvstæodikt kald, og tog h5der for 
brod på sin lov i kraft af egeo ret 

På disse gmndsætoinger hvilede strafferetten hos old- 
tidens Nordmænd, Som overste regel gjaldt det vel. at den, 
som brdd loveOf også forspildte dens beskyttelse (F. L, L 6: 
at lOgnm skal land vart byggja, en eigi at ulOguoi ey6a; 
en så er eigi vil! tiArom nnoa, hann skal eigi laga njéta). 
Men derved var forbryderen ikke nbetinget ndstCdt af sam- 
^□det; endno knnde efter omstændighederne en vis grad af 
retssikkerhed blive ham tildel, og betingelserne, hvorunder^ 
og graden, hvori gjeroingen skilte sin forftver ved lovens be- 
skyttelse, var fastsat ved loven, I denne henseende deltea 
forbrydelserne i 3 klasser: HORDKÆNnENEe GAMLE STRAFFBHET- 335 1) de, som medtdrt« toral Ddstddetse af aamfundet og 
ueflergivelig fredloshed (ubétamdt), 

2) de, hvor fredlosh^deti kunde ophæves ved mindelig 
afgjorelse, og som altea kunde afsonea med b&der 
(utleffåarmdl), 

3) de, som skulde afsooes med b5der» o% hvor fredlOsbed 
salrdes enteo aldeles ikke koDdc indtræde eller kuD, 
hvor forniermereD rnodviJlig næktede at erlægge den 
lovbesteiJite bod (håiamdl), 

Offenrlig siraf på liv eller lemmer (refaiviff) var stri- 
dende mod den fribårne maods begreb om personlig ret. Det 
var iitkt, hvilken alene var aaveodelig på trælle. Når deD 
fredlyse forbryder blev aflivet« var dette ikke at betrakte 
som fitraf, men som fl3l^e af straffen« af deo retlJise tilstand, 
hvori ban ved sin forbrydelse var kommen. For enkelte 
forbrydelser ver der imidlertid ogsS for frie fastsat livs- og 
I egern strå Se , idet de antoges at vidne om et så foraktelikt 
sindelag, at angjældende ikke kunde forlange at behandles 
som andre frie. Berhen hijri:e fremfor alt tyveri; dernæst 
trolddom og unatnriige laster samt, som det lader, i de æl4-^ 
ste tider, hostrnens utroskab inod sin mand. 

§2. 

FredlAshedeo, 

Forbrydelsens regelmæssige retsf^lge hos oldddens Nord- 
mænd var altfå tredlOshed, idet boden i alle tilfælde var at 
betrakte ^om en lOskjObelse for hin. 

Fredlosheden (uilegå)y der, hvor den indtrådte, strakte 
sig over hele don norske konges område (landetgn konougs 
Tår»i), altså over hele Norge og dets skatlaude, indtrådte 
enten ubetinget eller kan bet ingeises vis. Ubetinget indtrådte 
den kun for de groveste og £kj£ndigste forbrydelser, der 338 PR. BRAM or for fiå vidt, aom privathævnens berettigelse overbovedet an- 
crhjendes, ma den tornærniede og&a. have ret til at afslå 
forlig, og den oprindelige regel må derfor bave været, at det 
offentliges mellemkomst i alle utlegOanuål iodskrfenkede sig 
til en mcefflirtfft som forbroderen var berettiget til at på- 
kalde, og hvis ndffild den fornærmede i så fald var pliktig 
at oppebie, men uden at han dog bebj^vede at □aderkaato 
sig nogen affyOrelae mod s\n vilje. Vidnesbyrd herom af- 
giver allerede navnet sætt, at eættast om misgjemingssagers 
sfgjdrelse, sfivelsom den hele indretning med gri5 og trygA 
(jfr. G. L. 32) og jævnetseden (B. K 31 og 32); ligeså de 
ovenfor nævnte bestemmelaer i G- !>- 216 og 240, samt F. 
II. V, 10. — Det forstår sig imidlertid, at denne frihed 
onder samfondsordcnens videre ndvikling mere og mere måtte 
tabe Gig, og at det ^nart måtte blive en nQdvendighed for 
den, der ikke var en så meget mæktigere mand, at ander- 
kaste sig den af^ijrelse, som hans medborgere fandt fyldest- 
gjOrende, da han i modsat fald udsatte sig for, at disse log 
hans modparts parti ^ Denne ni^dvendlgbed er vistnok tid- 
lig sået over til en retsplikt; men man kan ikke vænte at 
finde denne overgang skarpt afpræget i lovene. Sikkert kan 
det dog antages, at det eft«r de ældste love, således som vi 
nu besidder dem, alene i drahstUfælde har stået eftermåls- 
manden frit for at modsætte sig sagens afgj^relse ved bod 
(ae især G, L. 183 og 189, F. L. IV. 10, 22 og 30), me- 
dens i alle andre litleg&sager lovligt tilbud af b5der end^tiff 
udelukkede bævo, hvilken altså alene blev Lovlig, hvor den 
fuldbyrdedes nmiddelbart ovenpå gjemingen, samt hvor gjer- ^ 8å BLger også den islandske lovsigemand ThorkeJ mtne ligefrem, 
HGrdaa. kap. 10. — Jfr, i det hele Ugeblad for LoYtyndJgbed 
m. DL VI. IS. 45{ £. V, Amira S. 48 fgg.; K. Maoi^ i Eiit 
ViGrteljahi3sdiiiEl XVI. S, 83; E. Hertsberg a 109 fgg. 
>onf>HÆXi>f3(Ba (lAvi;.^ rrnxrrtMKf, 339 nifi^iTflndftn lrod(L]]]*n ikk« viJtle pÆkftldo niindaliH iifEij^n>k«. 
D*it9 syo«e lie^irTcm at liaR« i G. L, 1^9 og iuvr i F. L. 
IV. 22 og 42, der nif^n? ejj^r 4ca imdT^eoo Tdd^maod« 
f^j^Ti^rholdoUa Af frcrt JLthmngij^ uf d» InvUtviiptn^to liAdurs Pf'- 
l»fig«le«, Q'JpD «n^flD^ Al Aocydft^ at dot i nogon måde k<>m- 
mti an pA <1<g rorujvrmedt^ aamtykkc Udtrykkelig udtaJt 
1 loven b1«\' re|^«Ten li^ni v^iS BaIiod BÅkoii««0it3 nlieibod, 
¥. L. Iud1» 6, d4r afg»r, at. hvor oogon tårer aig«fl1&å luand 
efl«r tilføjer bani «a tuldrtt« fora^raioUt, tv deo forDsrnivde 
pliktii 44 mndUge farik cig tiOdtr. au fdrnjcrnvervn bjdør^ 
kun kvik dvn, d«r ^nj^Ao^ nlodtji har opu&ct rorti^, ov«r- 
[BcdiE^^D alUr foritvor ttlikc vmrk, er den farnarrmcdo ikko 
|>1ikli2 til mod MQ vilje å.1 ntoduife forlig — SoW adsAD- 
I{ft0 til At havn« Mg på sUtUt y'mr %xg >t wra blavøn ind- 
ikramkftt til de rutU nierg&efido foraærrøoløer, ao G. L. 105 
ag IWJ, der T<d visfte gro^ le^em*- ok ttr^dfomittrm^Uer 
ftfttikilt fr^n^bcvM, ae don fornsrm^dR kno hnvnfi døm mf^d 
d5don (for må buta Ttga ucd), •acnt Gh L. 160, Jfr. 143; 

F. L. IV. 39, 40 jrr. B, K. R. (Il) 15; B. R, 18, 28, der 
vttå udErykktfllg nt opr^RQD da tEirafldft^ hvuri nuxii er h^ral' 
ti^»t til pa it«d«t at drnbo førbrydorvn og ^givn don drnbta 
>•{'*» — D«mllG horkiirlrQ, £om maa flader i horaAwng m«d 
ifø kon« *ll«r nierfnt'M« fnrodkvlDdør, ^amt rsnsmfliodcQ, Kom 
rnao gnbtr i nm ip^ i^^-rd med nt bonf^re gods <II«r Ki^a- 
lanr, — tydelig nok siver tilkj^iid«, at man for andre for- 
natrfaoUrr ikk« er bm'tiigrt tiL udtiifur uddvitr^eAltlfntJB, 
pa fftedot at nedlosKEe foTcærmertn. Mon den foran an vuie 

G. th 196 afipv«r doe et vidne«bjrd om, at bven i dette 
Mtykkft Tiar huft a-ii kamp at \>iMk [iied du ;t*mW be^rebrr 
om d«t hafd4>r1)g?- Q^\ l9t dfaWiir^ld« forniUdod«s dog den gaiDlA fiU**aj;- 
bvor oinøtiKndigbedeiue tal« du de;^ 

sr hed vvd Longnti* rvt uo ra. BRANDT. for, ftt tiUci dmbfloiandeD lejd« elUr IcutcCmrt. I dttu 
tilfælde vftr cftennilfimsDdcDe forplittede til at modUf 
bfider efter rkjelligc mvods dom, og enbver kunde lageillk 
feerdea med gjeraiag«maDdeD , ihrorrel han fremdeloB n 
fredids lige over for eftermflUiDæiidene, hvis hui ikke crligé 
bSdenie og erholdt tryEhedstilGajni (»o F. L. lodl- 5, jb 
Bkb. 17, IV. 41, B. R. 101, og om tmteoreUM^r Bl 
24). — DcDoe koDgens beDAdaiogsmyDdigbed er imidlcrtii 
eo infltitatioD ftf sildigere opriodelse, neppe aldre eud Svbp 
ren tid, og vidner om, at statemyDdighedeD faldstandig bi 
randet berredSmme OTer privatbæTDen. I den aldn Gel* 
tiogsloT omtalefl Undøvist eodoD Ikte. 

Da fredl5fihedeD i simple litlegfisager aldrig, salede« «m 
] ab5desager, indtrådte ipEO facto, men altid fftrst efter doi 
eller mislykket oetteleeeed, i hvilket eidste tilfalde da A- 
tede, forodeD de 10 agers ed&frist« endna beholdt no fndi^ 
(eller 15) dage derefter, G. L. 24, 30, E. K. R. 43 (fimtar^ ti 
kirkjodyrum}, m&ite d«n skyldige, om bfto foretrak det, ■» 
sten altid have adgang til at sQge sm frelse ved flaktA 
Det synes endog, at dette adfald, idetmindfite hvor deo ek]t- 
dige ikke bar værel greben i gjeroingen, af loven aelv 1> 
vsret forndsat som regelmsessikt og titdels eom Coakriib 
Den simple urlegA måtte sftledes i mange tilfalde konne ti 
at bestå i landfyktighedj hvorved den skyldif^ da itø 
havde ndsikt til efter eo tids forlob gennem kODgelig laiidi- 
vUt og fortætte underhandlinger at opi.ft forlig med n 
modpart og erholde sin fred tilbage. Deoae betydDiDg s«i 
landsforvisning, efter om»;tEendighederne for eo tid cUer loi 
bestandig, målte fredlQ^beden natnrlig i^ar aotage i tifitt^ 
lige sager, hvor ingen privat fornfennet bavde eo penoolif 
iDteresse i at Adge hævn, og lovene barer hyppig spor her- 
af, Davollg ved kristeudoniiibrnd , hvor iitlegfi endog r^e^ 
|tDJLUktSHIiEIWOAMt,B VTluriltlLlrT- 341 ag hor dentie betydning og Jævnlig oxnslinVFA m^d at 
fara 6c landeiga konurigB vnn, i« »IMm G. X» 7, 20« 23, 
24, 25, 28, 3i»; a K. a 3, 4. &, II, 15, 17; K. K. K 3, 
28, 37, hil P. L, II. 4« ti; Uh 3, )d og 24. — O« il«t 
TO d& i^«n 00 DAtnrliB ftigo h«rnf, at AdikUI«l«Pn m«ll«m 
frcd]6tbcd«n for nbourual 02 for Mtnple litUi^Aarinal i diicu 
uger mAti« Ub« in»g«i «f sia Aftrph«d. T'i» ^kj^Dt fredli3v 
b«dpn i abOdnsAg^r iadiridu ipso f»cn>, vat det don forud* 
UBtDr:;|i, fL( ^eroiagoD vftr io coDfeøM; I rooduit (ald »^tod 
Winkt^UvW« vg altaå d« li ugi^r -h & d^e ogaå her iten. 
FonVj4i}l«c lå »filedes j virktlighedeo alene i deo il6rre Taii-> 
«ltcli|Eh*d for don ikyldigt i at aljppc bort cg d«D rbgere 
Ildvakt til at vindo boaådntnfZ^ Uflktet krUlcarelttm« pA 
toiTiEito tt\kå> fiom dvn vtrrdftligø lov f^Mhuldrr AdiikilUljtan 
mdløm beg(fe arter aP ficdlC^^htd, bG£iy(CJ?r do dojf jcvoUg 
begifc^ »akfdea cm tiiaauduu, ut man vaEiskflig kac lutcage« 
ftt d«r \ virkeligheden har været andet ?nd ^n faktl&l for- 
•kj«l: i ubfidtenger ubetiogot Jaodtivktighed ndea adaikt til 
bnjadniDg, og i uroicr« tllEitld« (15don; i uilegfiMger kua I 
tt}f«lde af madviitt};h(<i *^V(<Uutii undtr kvaUdcerende oni- 
■c«Qdigb«dor lnD<lfiyU]£b«d Mier d<3dcDt mtti «1l«n bCd«r> 
D«ttc frembar kjendelig af de njt aafbrle loveitedrT, jfr. ok»& 
B. K. H. 50. Htot x'ibiilJtnuLAr brugt^n i 1>atfdmng»n: gcov 
mMaåvr \ aJmindolighfrd udøo Agnnttig Ukniek bvtydcing. 
Oao ianmo nbf^øUmibcd ^iaer »ig t>gåk »kjijat i miaJro grad 
i (t«a verdslige lov. S&ledva ser man af F. L> IV, 02 og 
VH. 25, at atflv deo, der bavdo ^rel hnrfind mod Ciedreni>- 
Uadtti kande vind<^ ua tteå tilbag«, u&ktet ban i K L. IV. 
4 cg O. L. 314 ii^rhvm erklørrtiu for ubOdcmand; G. L. 133 
vidner ligelede*« ved, i modifttaing tit EidiiviitiDgtlov«a (gk 
L. I[. B. L2t^], alene at fer«ekrivc nnktcUe vvd s«itorod for 
alMiignbfr, om « loildtr« bcd^cDaieW. og G. X* 142 342 ^^ BRANDT. 

jfr. R L. Y. 14 betegner odtrykkelig deo fradlfisfaed, sm 

indtrådte for ruveri (biiran), for ha. vidt den ikke afsoaed« 
med blider, fiom laodflyktigbed, medens EidMvaUogsIoTui s- 
klsrer dette for tibi^desag; F» L. I, 5 betegDer «Ddog dfi 
fredlosbed, der indtrådte for brud på Ugtiogets fred, sool 
en la ndsTorT isning. 

Overalt hvor fredlDshed indtrådte, medfarte deo forti- 
belse af al ejendom (ftlieigumal) ; dog sål^eft, at odel^ori 
ktm i nbode^ager forbrødes. Se således G. L. 6, 24, 178; 
F. L. Indl. 1 , I. 5, III. 3, IV, 1, 4 og 22; R R, 13, 3T. 
iDgeo kunde forbryde mere, eDd ban på den tid ejede, og 
den fredlyses bnstru beboldt, hvad der lovligen tilhOrtc 
bende {jfT. F. L. II. 5, UL 1, V. 13). Den fredlt^se akit 
ifålge E id 51 vat in galove o betraktes Koro d5d (gi. L» IL S. 513). 
og arv, der tilfalder ham, ekal næste arving tage (jfr. G. 
L. 148, R L. XVI. 1, se og Olaf deo heiliges saga kip^ 
239). Ved Håkon Håkone^Qna rorordning (F. L. IndL 4 of 
5) forb^de£ det imidlertid arvingen at sælge den fredlOåti 
faste gods, nfilænge denne var ilive, og, fik deo fredl&aa ils 
fred tilbage, var arvingen pliktig at tilbagelevere ham kK 
det gods, fast og It^at, som han sad inde med, dog udoa 
renter. AI den fredL5ses forbrudte gods sknlde fOnt htu 
lovlige ftjffild betales tilligemed bOdeme og eratatniE^en t3 
den fornærmede; resten tilfaldt i Galatings^ og Froitatiiigi' 
lagen kongen; på Oplandene deltes det forbrudte gods pm^ 
lem den fornærmede, kongen og bijnderne^, og i fajdM 
synes ligeledes altid en andel, maske halvparten, at ntn 
tilfaldt bymændenes kasse. Hvor den fredlUaea uring tog 
hans jordegodfi, sknide såvel gjælden, som de trRDgenda, hni 
forsørgelse havde påhvilet den fredlose, forholdavu fnxMi ' Se brudstykket af den ældre EldsivatingBloT i gi. L. Q- S- QSS- voiUiii^^HutJKeJt uAvt^K imurrtnKr. MZ tDoEkni d«ic« cg ViBUKiU Se licroin G. L. 162; F, L ]V. 
23 on V, 13; B, tt, 13, )4 jfr, 15 o« 38, Ved krisMtt- 
dou^abriiil tilfaldt d^n ftvtJIiW« TorbruJu goth i Trt3nd«lageu 
Mol>iikcjip«Q &l«ae (F. 1- HL IS og 23), i GuUung^laKca 
k^Dg^a og bJttko}JF>?ii liver for det h&lvc (G. L. 7* 8, 24), 
iViifea Ibkcppeo iodtt] 3 lunrk cg koac^-n <JoL cvvuL^d^ud« 
(It. K, H. ]] 0^ If^), u^ pÅ OplAniTpnp koiigpD, bi«.koppn] 
Og bbadvnia hver oo lredje|:«rt (E. K. & 3, 2&, 30, 31!, 
44 «fl 4&]. ~ JfQige QakMt HiUouMSua Toiordning oeq 
drtbiwi^r (F. L. Indl. 2] tkuld? kungMi imidlertid, buIv 
liTor freidl'^^b^d virkøti^ Indlr^dl«, ikke ugi,^ ju^r« end deri 
lovlMMewtc E^ni>JM9ld iS iKugvr ug 13 mark) «f eod^vt, 
og åilbk dvl Uvri^t; lEiL-i] (tstdtag nf IlijrldRn lilf/Lfili> hanA 
uvinger, uadt^i-n i cbOdifj^ger. 

Boden. 

For VU AEor iDWDcd^ (^TertraUolticr var piivfttlmvoea 
gvihk« udi-Iukkat, Q^ bi^tlor tilf di^rt^K »n»tø og umiddelbnrd 
f&lge. UeEie vat, »om rerau betti«rkel, Unr uifald«t vod 
Fervctbcr mod dft ofentJiff^ (koti£«D tller kirkea) 3«lv, idel 
hon dif «gei;tlig« ul>(ldebftger ugsA I Torluld lil det olTamlEge 
var nadsoo^tig«; brarimod d^n «imple litlegtJ her aldrig kom 
lil anveod«l»e i fris Wg^Uvfltgø BkikkeUei da tatufLindet 
adv ualUL'ligvis diild ujudtog fjildtHi^OraW gjeijiipm hud i 
du tilfælde) , hvor #D aftdau vi^r malig- Vej furbrjrd«lB«r 
ioied jiTÅtrtffø var <]e( di^riinod eu lijTg>j af del hele t^ystom, 
at eu uOdvtfudi^ afftj^rvlae ved boder fra fOrat Af aleae kuade 
vm^ foretkr«veti for <te rbigere iJtf»Ld?, der I aig mIv UgSD 
.urLiE <iprur<Iiin;; tii ha^vn icdL^holdt, »å«Qm for uaktbxiimo 
llcT dog miudic lilrcgnvlj£t: boudlingcr, fur iiljct)'diiiigc be* 344 ^^ BRAN1>T^ 

økadigelrør pi eller abereUiget brag af andres ting o. l t. 
Efter Bom imidlertid den stigende retsDdvikling iDdaknei- 
kede adgangen til bssvQ til d« groTeste fomsnnelser, oveigfk 
en stor de] forbrydelser, der tidligere i det mindste ifbnnVB 
havde været ftedlOehedsaager, til bOdesagernes klasse, idet 
den fomænnede ikke engang på åUdtt aneåea berettiget til 
at hævne sig, men obetioget måtte forfUlge sagen ved retter- 
gang mod sin modpart til de lovbestemte b^der, Heiti 
beorsres allerede i den ældre Gnlatingslov eobver beskadt- 
gelse eller ulovlig bmg af gods, ran ftamt legems- og ares- 
rornærmeiaer med andtagelse af de groveste. At imidlertid 
også her den fornærmede var berettiget til at forsvare tig 
mod angriberen eller den, som vilde bindre faam i et lovtikt 
foretagende, og at denne, hvb ban derved mistede livet, la 
på sine gjeminger, forstAr aig selv, og udtales oftere (siledes 
G. L. 35, 121, 143, 152; F. L. X, 17, XIII. 10, XIV. 12), 
Men når det nn tages i betraktoiog, at det heller ikke i 
de virkelige utIegAsager var tilladt at bavne sig, efter at 
den fornærmede havde budt lovlige b5der, og på den anden 
side, hvor let nødværge og i^jeblikkelig hævn gir over i hia- 
anden, eå vil man forstå, at adskillelsen mellem ntlegflsager Of 
bMesBger heller ikke kande være skarp. Den praktiske forskj^l 
koni alene til at bestå i, at formeliht Htbud af b&ier i da 
rene bødesager ikke ndfordredeSf medens også i diase virkri^ 
fredldsbed knude indtræde, hvis den skyldige ikke belalta 
sine bijder (jfr. Magnns ErlingssiJns Rb. G, L. 32, F. L.V. 
46, M. L, I. 8, hvorved dette forandres). 

Oprindelig var bodens størrelse altid hvbeat^mit idet de 
med det konkrete tilfælde forbundne særBkilt ekjærpende eller 
formildende omstændigheder fik sin indflydelse ved atøl^l* 
aen af selve sporgsmålet, om den skyldige skolde opnå forlig, 
hvorved da efter omstændighederne en forhOjet pnestatioD »OVriiJtVPCSrøt OAHLK aTlEAt^aART- M^ kariH« Mir« nOdftodiB, tllcr en yi^nr|izi?rv Icmpnins indvilgm. 
Mvn vtå b^ttrmmelMn af bAd^frie fnr de fDntkjpltifl;« Tor- 
bryddicr gjordo vi gnnKka hrtkjclbkt httnNyn «ij; fijnldfiO^« 
fbr d«D privAf dø for dtrn off«GllLK< br»da wdloiDmøDd^. 

1>9n pfh/it'^ bnd VAt f^ldfFiijgf^ivliA Tnr »a \l^t. trrH. 
De b^nafn, »om vfå åonu fAtUtvluU» fnin« tomm« i 
b«ttaltiaing, Tftr ftifod<'» d«lA å^a htt\rrmt^^b alillmi; i 
AAiiifuTiiitt , deh sbnil^ns »ISrrpI^«. D«i f^rslDstTute b«n- 
•jo, brilkec i Laodslortn« I d«t »Idro iJdAroiii kom i over* 
vejcud« bctnklnins, bivt a\^ tilhjendc i don de lorskjellifi« 
MmfuudtfkbbuiAr titljiklja pfrMimlii/K rtri (ftilln'-lU, ri^<Ur eiv- 
orBr)^ bvllktii åé\t DmHMh%n &Dgav b&t^ftm st4rr«l«p, dtli 
dannvde tr^leelokktfc for d«ps bcroflDine ((i, L. 2U0; K. L. 
X. M of; 3ij). I draf>saitytr, hvor ptifAthniVm-u^ hvielu^i^i^ti 
TCdti^t-holdt »1^ sj'""^'^ dPi lietfl liduum, o;[ fornivrmiiUt o 
bolrakttdc« Kom forOrct nt' let mod fict. vnr mAnd^rbodcn vo 
h^l fi^kk« af lod^r fra dTAb^ninndro oe lian» slækt til deo 
dr«|kTp» tf^ktning«, hvU Kirrr^Uff var afpassn pft*r d*n 
dho|>l«H tttaad. For »dr var d«rimod btiiUrnee atiSrt*bP ni^jtt 
bcjlfmc I forhold lit ^^rrrA bvahnffenhvd, uden bfn^jra til dvQ 
iAr«d«ji •t«nd (G, L. 1«5 jfr 179 og 180; F, L. IV. 42— 
40). SaadtynlijivU har di«e t&rb^dvr oprindcltf; kon vnret 
tUhH li) dvn tarvdM p^rsoDligu ret: lafti <<FdrLcro «rnc« rrjt" 
tsn Ibr »Ar i ik flcAie tilfmidi? al vÆrc bortfalden (jtr. F. U 
IT. ti og 21) 09 d« Tiutc »rbUder bltroc «]e«Ee bod til 
d«Q fbnuvrmcdf'; deø f?»jc^^» h^rlit »ficr l>oMatini^l<^VfD 1 
dt gTOlcre tilftpM« 1*13 tilliec^bod (ArDTidnrbnt). bff>t£rnde af 
] af r*lt*n |F. U. IV, 12, 49). Tor rnidro ^tor^igé fof- 
ftfl^rmt'lAer «nton pa lo^vtnci frihed r|]«r mra var hod^Q li|;o- 
Ibem d«n pfraooligf m clW haWdoløn d^rnf; { vokvUe til* ■ Jfr. TgebUd Ibr LoTkrndijEh«! m, m. TI d 41 fgiri 346 ^"' DhAM>T^ 

fæJde o^så dobbelt ret (G. L, 195, 196 jfr. 189 og 199; F. 
L IV. 16—22), Ran bar gaoske vist også medfart bod rf 
fuld ret til dep foroærmede; Bkjbiit de ældste tove ikke né- 
trykkelig siger det (Jfr F. L. ladL 23). Modvillig dd*l^ 
geUe af anden mands ii^aiire bodedes i de grovere iWfMi 
ligeledes, foruden ersiatomg, med fuld ret lil den forDsnuedc; 
i rin^re tllfffildo derimod med ep mipdre bod (}»okk»bDl, 
tifuodarbot), hvilkeo i Frostatioasloven udgji^r J af den for- 
nænnedes persoplige ret (6 urer for en hauld og for d« 
ovrige klapser i forhold), meu i Gotatiugsloven er sat til et 
fast belob af 6 Orer, uden hensyn til den forDaarmede« stud 
(se G. L. 96, 139; F. L. XV. 10—13 jfn V, 21), UtcvUg 
brug og beskadigelse af fast ejendom medfarte ligeledes, for- 
uden skadegjffild, ep efter den forpærmede ejers staod afpu* 
sat bod (lapdoam) « I af retteu (G. L. 91 ; F. L. XIIL 15). 
Vherettiget brug af anden tnande iQs^e^ forsåvidt den ikke 
ved modvillig næktelse gik over til rap, b5dedes derimod 
med eo fast, ringe bod (afapg) uden hensyn til den fbrpffr- 
medes stand (G, L. 92 jfr. TI slutn,; F. L. X. 41-45 jfr. 
XIII. 10). 

1 byerne var alle frie mænds personlige ret lige (BpEL4T). 

Deo offentlige bod var forsoning for bnjtddet på MPR- 
fundets fred op den retlige orden , og nærmede si^ s&ledes 
mere en virkelig straf i moderne betydning. Hvor dar nr 
en privat fornænnet, kande den således alene komme til 
anvendelse i de grovere tilfælde, hvor et virkelikt fredftbrud 
fandt sted og en mellemkomst fra samfundets side var oOd- 
vendig til fredens gj en op rettelse, altså aldrig uden for fer^ 
sætlige forbryddser, og i legeleu kun for sådanne, der i 
mangel af mindelikt forlig drog frrdlOshed efter sig. Sager, der 
ubetinget skulde afgjures ved bQder, modfUrte derimod ingen 
særskilt bod til kongen, aim alena til deo foraæriDede, und-^ HotntfÆvOKørK« OAiiLs murmsT. 347 im srlvUckt og doiiibracl); kun aastl« rnkfilr« f^g»r, iler 
s«cliw» tid «r {[ftttd« ov^ fm t^tl(>;A&rmk] liE buidug^r 
ikntokflMr gr »piMevterK), ajcdfCrt« bud ttl koDg«& vød 
rd«u af JL-ii biruttrnutiiJra ret> — Ved brsUniutvt^vu ni dt^n 
otfeotlrg^ botb feC^n>lw miltr« fcmominetis O« objektivt heu- 
»yn* fnde^bniddfvu i>(»i.'a bvlydnliEhcd ok dt^n dcrnf njfioado 
kUSrre eller mindre vaiiAkrlighcii v«<i frd-dRTift [^cnn[irfTCifJna, 
koimnei b«irMkLiiifig. Oji ivd »ii^ni ]i4h»f idjiU* (illipo t^/ffr- 
Hfi*7»m<i»<førM pcTiEODTIf^ forhoJd fa. iadfljd^lM, tilUh. dot 
modfAllc frincip &f, ]iTad åvx ejnldt for duo pilm« buU, 
lumifB* til •nvpndflkn; dot tti%ti» A,htnbnn rrpmtifll« tlj »om 
«i iCOTTk Ir^dMonttyrr^le?, at Pn libjt^t&end« mind krvobixlfi 
Uvfitt end «a rliiis'^rt-. Dta ciUtilVigt bod kom !iM«d» i dn 
beiyd«tig«i« tiJrjeid^ af al^ mIv liJ kl aninti« rmrflcl if oa 
ciikt«l«e, dvr liUig« p& forbrud kuudu ufikrxLke d^a f^rbry-* 
derake vilie, meder« dfro pnvabe bod oniveaiit mtrc og 
mcrv mJiUi-- nntaitr kuMkurvn nf «n EV«l»iniii|E' — ! </rd^fft'- 
fai44 Tir fi^took dvn cnviitiiflø hod ti/ konaan (lieHUfEilldi) 
Hg« *tor i alle filføldv, (icinLie 44> mark cikr rfler litfkoa 
Qikonw^i^ iii-d>fl-^tt«fA? 8 iktuøEor og 13 muk (K. L. ]bdl. 
2; H. L. IV. £ og X. ]|. M«n, famdvB tt detto «vtrbovBd«c 
var lovm« hojo^t« bod, var dor d#«u<ion, t det Jiuadtu aftcr 
don M<jntr< r*:, »dgAiig til At Udi- de aæn-cae oniatmidiiz- 
llødrr vad sji^n fA indflydpUp dari|;j«Diitt]ii, ax mnt^dplnlian 
il landirin var arhæugig af kon^^cD« D&d«i og at b«rlor 
milto rrloi^2«ft. fofijdr» m-iiidrbodeu og te|n|^Jd«t« Ct egot 
fredij^ tti^r ki>n;^eiiH biiMrinrnuKe jl-'. L, IndL &). — Pot 
aor var derioiod bOdcintG lil kunflta {Ibgbaugar) betl«nit9 
tha forn«naereti« rtand, rcfclniÆottgen det iredcbWIte af 
huu pisnuiiliiE« rrt (G. L. IS^i. R L. IV. &3) Jfr G. L. 
206^ -- M«i ov«f«it var drt dog fradfbtntddiU AfdrrviM 
348 PB. BRAHDT- åom »ådant, hvorefter boden til ko&gen bmtaintoB, 09 o» 
DlngeDs egen forargelighed eller farlighed kom nnndrt i 
betr&ktaiDg. Mærkelig er i deona heDseende regvkn i & 
L. 207, at den, der fajteiper den flykteode Told«niai)d, ikri 
bOde 40 mark, om eod hin slipper med 15 mftrk (jfr. 18l)i 
hvilket vidner om, at hjælpen ikke bar været opføttat som noga 
(efterfølge ode) delaktigfaed i hina forbrydelse, men aom m 
aelvatændig modstand mod retshaadbævelaen, jfr. O. L. 152, 
hvor fyrgetyvemarksboden for at hjælpe den flyktende drab»* 
mand ligefrem heDæTQ^s friAbrot. 

Ved lovovertrædeUer, der ikke krænkede DOgen enkelt 
mands ret, men nmiddelbart r&iomede det heU «æmømA 
staten eller kirken, knnde der naturligvis ikke vsre tale om 
nogen privat bod. Ber fremtrådte samfnodet selv aom mod- 
part; men også her var det broddet pfi den retlige orden, 
ikke en kongen eller biskoppen personlig tilføjet fomnrmebe, 
som ved boden skulde forsones, og ved dens anasttelae kom 
således alene selve retsbruddets sttirrfUe i betraktaing. 

Eegelmæssigen sees der at have gjældt 3 faate fotMT 
for den offentlige bod, 40 mark, 3 mark og 12 Orer. Hertil 
kom en mellemsats på 15 mark for enkelte temmelig akarpt 
afgrænsede klasser af tilfælde. For mindre orertrædela«' og 
pliktforsO mm eiser af nblandet offentlig karakter anvendtes 
almindelig en bod af 3 5rer. Dog forekommer ogaå bOder 
pi 1, 2, 6 og 8 Orer, hvorhos i visse tilfælde en bod af 18 
drer sees anvendt, hvilken sidate imidlertid ligesom 15 maika* 
boden synes at være af en sildigere oprindelae, og ligesom 
denne indskrænket til ganske enkelte anvendelser. 

I^/rffefyVÉjnarksboden var den egentlige frikjGbelaesbod 
for fredlt^sheden: den gjaldt for brud på selve landefreden- 
Således navnlig for drab, — fordi samfundet er berflvet et 
medlem {twgngilldi) , — og for at sælge fri mand aom træl KOunuÆbtDKVKi oahlk ariArrKaBT. MQ (G* Ia 71); for harmi oj{ alovljst aU'^r Mini %-oldKim oiad* 
■Und mod r«ittirii t£ndE»«vfllM« (G. L. Ul, U2, 213, 35, 
W9, 121; y, L. V. 14 jfr, IV. 50 -62), slmDdhi>g, ov*r- 
fftM og becjinc t hti^H (G. L, 303 o« 314; F. L. VII. 25 
og IV. 112); for rflnming mA»T M'mg (G.L. 302); for obv- 
}\g tt pal«t!fiB t>Ana i luidft »avv^ieotn tor ov#rtrwdftUo af 
koikften« loTligo baon [G. U 313; F. L V. 43 i>g VII. 27); 
for livdfnfkftti og hvad i]vnn«it »litltfd«! tlg(> (G, L. 20, 22, 
38)^ «ad»Jlg for direkte bi«tAiid til frodlt^Ke «llar undvijt^atJe 
DeJvrwodr^iDfead (U. L. 152, 153. Jti2. 171, 202 o£ 207, jfr. 
F. 1a III. 23 ug IV. 41. hvor nicnkiffrii m4^d. ,at hnn tkal 
Tør« uiKl«rgiv*Q icammfi frudlofthad loia biD'', odeatviTl »r, 
at baa nil tilkj<5bQ »le »n o^a frod mM 40 marL«-bod«ø, 
M c'tr H. R. 13 Ofr 43y 

TWfnartef'Oriøn AnveQd«£ aldii^ for lirsiikolfler pA ptr« 
aODtfnfv var åvn ref^ulittxcMific bod Tar de riojEcrc fredsbrud. 
S&led«« uftvulig for hanUt^n (G. L. 143; F. L lodl. 2:t): 
fk»r <)«Uliti|th«d L ror, borao, >tr&udhu(i, iKrjiQg ofl \^liJ»om 
notbUad mod rotUnft hAziiibBVch« (m de or^nfor cHoredo 
«Udcr); fir nHiuU« nf At Aiillc uk {G. L. lt>2; l\ L. HI. 
20); fnr undltdpU« ni At nii^do til ]«ding olJer for«i}niniøU» 
af TitrvAkl (G. L 299, 30L oe 311; F. L. V. I, VJ[. 7, 
IS oe 20); fot- bi«anh (G. L. 25; F. L. 111 5): r^«Dtd (G. 
h. 60, 2GS; F. L. IL 46 «» XJtl, 25); for gjenugende rI 
tpiåt kfiå i futon 9\\fT hc«c«kJM til andre tid«r(G.L. 20); 
Ilt at handle aitå trt^\!i» mand ciler bnnge baAi l^de i b«ii!i 
l»hiridut«d fO, L. 140, 202; F. I. III. 23) m. (I 

Tolr^r^Gd^n, olUr, aoto dea ua^ ofta kald9&, »^u 
bftoa" ijfr. G, U Ift&; F. L. IV. 63). - lynMi J^r v^>ld- 
■oaihrder tnnd prnioiii snin dog ikb< ind^holdl rn^rt aDgrph 
på 4«a AlniindoEi^« frod, moni Æi«gaiig (O. L. 162J, i>Vr« 
b«e og ubtaup (G. L. 190 og 191 jfr. 1^5; F. L, IV. 16], 350 FR, BBANDT, Fremdeles for aelvtækt (G. L. 34 og 216, jfr. F. L. X 1) 
og modvillig retfifornækUlBe (G. L. 37, 75 j&. 88; F. L.1 
24 og XIII. 11) samt brud på lovfæfitoipg (Q. L. 72, 91; 
F. L. XIJL n, 19 Dg 23); for vægring af pliktig bistud 
til reUena båodhævelae eller af anden medbor^rlig skyldig- 
hed, fiåsom for at nedfælde opekåren drabspil (G. L. 151; 
P. L. IV. 52, V. 14), uadlade at sætte efter Toldsraaiida 
(F, L. IV, 9 og 13), være tilsUde ved slagBmål aden al 
skille de stridende ad (G. L. 185 jfr. 187), nækte skjDdniiij 
(F. L. X1L 4); for mindre leding^forsommelBor, aåaom al 
sovne på vitevakt (G. L. 311, jfr. F. L. V. 1, VIL 4, 5 og 
12); for frilleliv (G- L. 25); for at færdes aamiaen med 
fredlDse (G. L. 202 og 203) ro, B. 

Femienmarksboden synes at være sednerø indf&rt fbf 
forbrydelser, der vel ikke i nogen huj grad forstyrrede aam- 
fand^ts fred, men som ellers antoges grovpllg at kranke d« 
borgerlige orden, navotig kongedømmets eller kirk^Ds reL Dea 
Tar sStedes foreskreven i G. L. 10, jfr. F, L. IL 7, hvor st 
belt fylke forsQinte at holde sin kirke istand; G. L. 35 jfr. 
253, nfir Tingmændene næktede dom; G. L. 214 og 256 for 
ttlovlig forligelse (at drepa ni&r rétt koDnnga). Fremdeles 
for drab af koo^ens armand [G. L. 170; F. L. IV. 57), 
slagsmål i fylkeskirke (F. L. II. 10), mUdeild i gildehus (G, 
II. 187). ulovlig fængsling (G. L. 253; P. L.V. 15), eokslte 
overtrædelser af hvalretten (G. L. 160, jfr, F. L. XIV. 10) 
og for Ildspåsættelse på sæter eller desl. i almenniDg (F. !<• 
XIV. 8). Ved en retterbod af Magnns EriingssOn bier den 
endvidere foreskreven for dombrad (G, L. 32; F. L. V» 46) 
og for mened (G- L. 281. — Særskilt forekommer imUlsrtid 
denne bod, nnder benævnelsen »kofforkaup^ som en tillsgs- 
hod for de sfikaldte dfundardr^, se G. L. 200 jfr, 169 og San&».i;.Hi>Kitø OAMLi: yitATrtM-U ^\ 20T: F, L. IV, 22 jfr. 19 OB 42 Eftirr odtrykk»m» ' *ti»m 
lionod At vitn> mønt t>rro aIas (drvp), tilfQJ^d(? uiHl«r kvAli- 
llc<i'(r>iJ« orDKtftDdighHfT, o&TDthE pi «ff«a(lie« ai^d^r, i vr«d 
lio, S&ifnfine fting, livillEffr, ifAlgv hio Pijpn bnkAfffOhrd, Alen« 
»kald« hav» m^dfurl, r'oru^on d«n r4m»rm»ij«» m, 12 5r«A- 
bofifn lll kont:«n, eya«» opni:dt*Itk'. p£ »mmv maJo ooni <fe 
fttnr:« ffirttfrrmi-lHi^r ^a lir|<eiiit< i)|j »<rr. al havn pådra^rt for* 
C»rR]eT«n rr«dtOihtd» M«d ti«t Uj;»m>1umnnndMm« i ■)- 
ififcadtlifll^rd tiiln ovpr til t{>dcaAf«r^ o;; drrand^r aRiai! titer 
•ir dannede «n rgva k\n*ne med brjtcmir \Mki lil ditn 
fomannodc »ficr ikadvoi bv^tcA^i^phed o^ bod til ki>ngea 
«fter roraofinertn« cj^mi M&nif, »\nc» bmc vo|iJ4omhoder M 
h»Te adajort fn m^Ilrrokln^^e, omticnt •mrtadc til trc(auk»- 

s&r (6itDni5h&j>e, F. L. IV. 19 og 42) at væn iMa i klAJue 
henarJ^ jfr. G. L £38 sJuin, — V«d dcmiQ tilljr£9bod sjaMt 
CØbfl <I«D tfVng»f)h«d, ar d?r ht dea Tcrlod« tknMo udndc« 
fald nc til d^D fornarmode &nr1en fgsiDp forudmi don, «om 
fornxTmfrra irrax havde iiiattet ådrede . o£ ftleuf ovDr>kad<- 
drt tilfildt kunKOD. 

Khaji Håkon Ilåhotwijn nodntt» ved eo r«(tfrbod fra 
^fatnirceD «r «ia r«i^erinif<ljd bOdeme til kon^edCmmei til 
Ml h-fifij^rifif (MMi »kt til f>rt^Jiji>g4, M. K X. \ No, ! 09 
5, jfr. IV. 2; F. I. Tndl. ?, nkb. Ul, — sAlede« At 40 mark 
nodsatlf« Cil I3{ mnrk ("8 Muger cg 13 mArk). 15 mark 
til A. 3 mark til 1 09 12 firer ilt ] mork« — I M. 1. X. 
2, N(L I aI^m licT fremdtlen, nt Jf<t^nii^ Håk^mstén wd 
•Ifi lOT* r«Ti«ioo vidtr« ofd*Ai(e bi5dcrao ttl rs Jj^rdtdtl af ' Mnrk låltfdu G. L, ISU of Duto T«|i|lt Mrm bubI OfiudAr. 
Jrep i {lokki, k«p, ^00: ti m. er dWliftr dVk lotffetti rUI7. 

352 '^' SSAMDT. de gamle belOb. Men dette kan Ikke vore mont ftoa ■ 
ftlmindelig redaktiOD af eauerne; ti i den oye Iot^ B&dK 
fiom dea foreligger, viaer sig koug HAkoo BåkonsaénA bOd** 
satser, tre^jedeleo af de eamle, altså 8 Ortoger og 13 maib 
5i i og j marks samt for småforseelser 1 5res bod, geoiwt' 
gående at være bibeholdte. Aleoe i Dogle tiltelde gir ocd- 
snttebea til ea Qerdedel; saledes er boden for at drage kniT 
imod nogen nedsat fra ]2 dl 3 5rer (M, L. IV, 14, jfir. Hkk 
44); for aelvtækt Tra 12 til 3 Orer, samt for boran, qIotIIi 
bjem&()gehe og voldsom modstand mod rettena adQvelH In 
40 til 10 mark (M. L. VIII. 1 og V. 17, jfr G. L 34, 
141, 142 og 121); for at hoodle med fredlda mand fia 3 
mark til 6 5rer (M. L, VIU. 13, jfr. G. L. 140 og F. L 
IlL 23); for at vise sin umage bort og lade ham g& og t%p 
fra 3 mark til 6 5rer (M. L. V, 15 jfr. O. L. 70). Ugelefa 
er 15 marks-bodeii i 4 tilfælde nedsat til 4 (tstedetfur &) 
mark, nemlig for dombrud (M, L. L 8, jf^. G. U 32), bv 
mened (M. L< IX. IC, jFr. G. L. 28; for hver oakyldig mt4- 
aværger fra 3 mark til C<>rer); for ulovlig forligelso i tfn- 
sager (M. L. IX. 2, 3 og 7, jfr. G. L. 256) samt fbr it 
fæste fnodeu hval uforsvarlig (M. L. VII. 64, jfr. F. L, XIV. 
10). — På lignende mSde sees erkehiaJcop Jan i sid kriltSB- 
ret at have nedsat den ældre (erkebiskop Sigurds) kritfcu- 
rets boder for kriateDdom<<brud til det halve, medens fo^oUH 
iQvrikt er bibeholdt uforandret- 

Deo oØeutlige bod for almindelige forbrydelser tilUdt 
på laiidet i almindeliLjhed kongeu alene- Kun b5dcr toc 
overtrædelse af tingordnir^gen , fåsom for nævDderroændeDtf 
udeblivelse, tilfaldt biinderne (G. L, 3; F, L. I, 1, X-33)^ ^ IfGlge G. L. 3 lilfjkldt 40 marks- boden for et helt ^Ika »kUt- 
velK fra lagtinget, - Lvilket har været betraktet tom en ut VlOaTill£?fL»t>X» OAMLK 4TllirVKllL<r 355 D^rlio« tilfftlitt ée hZtåftn «oin Kodji^q st^lv tlltr han» or* 
niæad uratt« ^flte^fio, bi^iiilcrtie, »icdcns iGdcr, Mia lund^r- 
lumiiden« erlagd«, dvltnt mptlpm kungcn og h^ndtrs^ (H, L* 
71; P- L. IV, M. V. 13, X, 33 jfr. Jn4l. 12. bvor da 
Mmcn« øifc^i om nyrtfclmirndfinc). — I b^/^rne <!«IUft Uodernv 
(ijcllmn ktjnjCFTi v^. bjrnmiiJr^m^fi kAuw (R. R, 13 — 17,20, 
22 o. 13.), o(E dot ummo lynttR, id^CmioiJat« tild«[a, &t liavd 
Kjictdt pil Oplandene (mo Kid«. L. fil. L. 11 Sw 523], — 
B4kd»r for JtnVfrmf'>riM^r-if.i tilf^ildc irfier O. L» 22, hvis de 
iltk« otent^g 3 mark. bl^kripp^n alen«, radden« do &t5rr« 
bfid«r d«k«4 iueiJ<:m linm 04; koiiøien; i J« ^Vfi^e Ugdummer 
tiirdJt «g>i cl« tiOrrs Udn bjekoppeii a.Uue ib\ L. Hl. 2S; 
B. K. a 1«: G. K. R 30 og 32), \6n kongen kun i frod- 
l5«hodstiirnldo tog «n andfiL aF dot forbrudt« goda (pa Op- 
l«ld«A« og i Vig«iD), -^ Efter ifr^rn«« ^^afrilCrr-« ^t« til- 
UdL de v^rdHlige bnJer p4 laadet koog^n ^Uno; dog tilfctidt 
b^d^r for ovonriDdobor ftf tiDg(jr(l«D«u kocjttin og biindcme 
bTcr fer d«i )i!iivr, unJta^f^i j frtdlij«h«d&tii(ÆldFi livor ogAJi 
fur OU*v ovL'iti'JvJvUtr bi^J^ruo tilfaldt kou^t!ii aitua (M^ L. 
I, &)l *- 1 byom» cJifj^dc derimod 2 tr«dje«l«ld &f allo bUdvr 
kongea og i*i] trodjodd byinoeDdtao« k^wc, uodtnctfi i fr«d- 
IAah«dM(«j^r, hv{>r boden utføldt kujiftvii akn^ (B, I«. T 4 
0{E Kpihii, gi. L, II, S, 286). ^^ B^»deriK' for krUlendomt- 
tirnd lilfuldt hitk«f»puD alene, undisgca i rr«dluah<:dii«A|icr, 
livor boden tilfftldt binkoppon og kangoD 1)v«r ni«d del hdvc 
<U. O. K. Ft X ». IA a. ff,; J. K. (t. \X W tig 13 i>g 14). 
Boder, »om dit kODg«lifEe ombadsm.-end niiue «iiægg^ tilW- 
acr i d«o ftr# lov nllid k<ug«n (M, L, IV. ^, VUJ. 1 <k, tLJ- opri^. — kongen ok UeilOniTPVtH lidnlrr liTcr for dot tmJvo, 
Dot Micmn T'nmlmTc« 1 G L. SL3 (ihko 1 F. L. V. 43j. kJU 
fjlkLtmiiraiiicuo nbvlic påUifdc \måm- 
111*1. T^4»i*. IV. 38 354 f** BR.wrjT. 

Stral'forettons fulceiide udvikling. Liv*-, legemi- 
op æresstrftffe, 

AlloroJc mod slutnins^n af det æld ro lovfrivninp-^tidsraai 
ina-rker mnn kjcjui-'lige spor til en ^trrrbøn fra di-t offenl- 
lijjp* .-ide efter at lape ^trnffi' myndighed en L sin egen hkaå 
pg ali'iie iiiivi''i' dtr> forn:crinede prSvatmflnd en anklagen 
roM.\ Derlios sees niivnlij kirken, »fij^nrirt den havde vandel 
en niti-rnlundc f.iM MilliiiL^ og miikt inden EamfiiDdet, at han 
f^ort sin niiktorilel ^yVldetide til . MratTi^Teltens o]ijdannel«e 
overen<»ti?niine[^do ineJ dt'n krL^teJisp opfatniDg af Forbrydel- 
sen fom en M'nd ot: straden som en retffprdig ^enpjÆldelse. 
Kn ^iiilnLL udvikling af stratFeretlen kunde og^a meget vel 
foreiTA nden uolivI aWnbart bruJ pa ftelve det gamle principi 
ved ]^A Jt'ii ene »iiie efterhånden at begræofe privathf vnea in- 
di'n steiU«? .-^nevrert* izra^n'^er. o^ på den andtn fide i stedse EtCm 
uds^tra'knina at benytte dfn adgang, som det offentlig? altid 
havde lil .ii optr:Fde som fornærmet part red alle fonwtligi 
lovovertr.-vdi-l^^r. — EUraf matte d^l da igjen blive en aitu^ 
lil- i\''\^^\ at min. uden at opgive straffens opriodeltge betTd- 
nini; af i-proj*nin*: i-g fyldestgjGrebe for deu foraænatil'i 
efitrliAnJen ko:n til at forbinde hermed en torestilling od, 
at (U'n tiKi;je $knlde virke afskrækkende fra farbrydelitf i 
alinindeli-hej. — Men en ^^ådan opfainisg af forbr^-delsft of 
Mr.if n:a:ie iiijen, niir den for^^t havde vuodet eo almiadt' 
ligero in.1;:an^, ya m^nge mader f5re til et helt foraadret 
sv^tem »^av^i i h-;nseende lil bedi^mm^Uen af lovbruddets 
e^en kar.ikter, so:;] ved ansættelsen af straffeo og 5traJ- 
oiuivts ait. 

I M^i^jnuf }-:rlhw*fi.inf retterbod (af 1164), G, L. 32, 
F. L. V. 44 — 46, som netop for en Tftsenlig del akyldw 9tOtf>llÆltfMJIC« OiULBSTHArriLRKr arifi grjilli|»hriirnii WtfyiJet»p, *r d*n foMmirfde opfatning wBr* 

B<ikin»**6n9 i F. L. Indl. og i Uakornrbugfa indtAgni> røt- 
UrlKidiT et djbuLidrvilv avdiier^; tJlj5d^sageraes lal fuNii^tfS. 
0|{ rfflr n^fflp m*d tfl(l*»ine forhrjf^leU^j bvU fw^« urafvaer- 
digb»d «r «((3r8r, «^«ii] lam-'tnorJ, der tilfara bint var »n 3 
mtrka s«^ (O. L. 22); furplikt'iMu til ai ov^rhDM:» lovlig 
fnlilrrlfl i^omni*^ ini]«kjj»rpH4 pk d«t fUvarll^fø, og i«fralT«n for 
domrov foflinjffl Tra 16 or»f til 15 maik; piivnihtovnan 
ifldftkrack«« b^iT^il)}!, odf hoagoa ^ d«t «nd«g I Hn m&kt 
g|«oiwn luciJdelfrKiJ nf laciilsviiti at Lvluge eftvritiål^inæuJen« 
ffl nt hd^ drabiaa{;ef aff^or« T«d dom, hvorlios dn nypre 
sag«Ut (K, L. VI. 2) pivpr dumtmiL'nifcni! myadigh^d til 
fft«r ombixKiirJi^IieJrrri« at niodrrcr« TDanJeboJeii- På åen 
anden tittlv h^alemmi^it det nu^ iL bOdrr &ka1 «r1ff;^V4, 44^lv 
om ftj>rnin|;pmandi'ii virkclijE mittor »In fred (K. L. fj^JI- 3, 
^* 8J, og dv kougelige ^nibadimn;<i^ rodakj»rp» pliktcn at 
efterspille og ilmlFe mitdntdvru (P. T^ [iidl. 12), 

Jf^;tiu« fapnh6t^fi lov*^ d*r lioli i^J^^"^*"* bffirpr pr»g 
af dOD »tore ciUjcxt, konpedAfnmet nom coutrftl-nukloriut i 
iamfondvt oti liavd« moiltdc^t, vUcr DS»a i »trafiVrelltfn tt 
ruldilvndikr om^U^ nf drn f^amU opfalmnf^ Al itraf adij^r 
bar fra fttaun ^irlr, :tg privnthwrnon biiv>>r fiildkartimcn af- 
•k«lfcl ;M, L. IV. 12 jfr. 20 o- X. 2; flkb. 4:^). Selv 
li¥or dpn, åfT bar Arat dmb tllpr lp£pm«rr>nin?riiirUu, ikka 
kiio botftT« bodorni, mA han dog ikka rvr«ea olLcr drffbet af 
tfldn Mtd dfO kon^lico ombudAmind; «ti d(-t er Ic^t#o, som 
rafMf, og Ikkir bnn, hvor han cj^r mu hkjIdigUvd. vfUi som 
]ov#(i bydvr; iT»ri andro f^i'r d«t af bad og avind" {M. t^ 
IV- 1&); drab pi den, drr har koo£p|ikt Ujd«, fu^res til * Jfr. Uimcb, d. n, b'. UML JI, ti, !i:(6-2HS. 21* 366 n. itfU3(crr. h^i; étn uWlic^« fr«dl6«kt^ ^vttttt til liv^^lrar, og 
|a||tn1ig r^U*liie Aavetidc« oa i flrre tittBirldv (M. L. IV. 
16. \m§. OEt 3L 2. No, 11^ IVricDoa fi>nvlQ<Vr 6»n siBifkl« 
lUU^ i »in Ekiub bHyåning^ I d« lEror^uc tilTxIde bibvM- 
dM &cdld^b«dca I bctfdoJDi af lu)dAri>rTiakig og foriDiMa- 
korrinkiimn, tkt^m i M. L. IIL 3 og 5. IVV IL X. 1; m«ii 
iOvtikl t^ml<l«r un overalt s^m r«g«]| Bi oli« ftai^r» aom kAD« 
»£«& i^kftl otgjilr«« r«d boder. NAr det Alliftcrei pi DOflft 
»Udpr Iwtlnr, Ki d»n fbnif»riF^«<T»> HkJtl fkr* ulljvfE, hw bui 
ikk« vil b6d«, »fisom fof l«g«Kiur«rn«rm«lft« (M. L. IV. 19), 
r»r hor (IV, ^&), da vi«rT h:tVBtedenio wlv* Al dclU ttlcn« 
er ru CAlem&de, t^^ At d«1 <f»Å i ilHib lilfmldø rr kongeoa 
ombudiimKndt d»r brbgpr døn ujb«idLtor« ustti i uJDvi-ls«. 
EaUHco FUidor Mr utlvgfi 1^3«] ecm «u Ivvniog Im év cnliirÉ 
kild«rt tuvdeoB atrftØen t «irkelitib«deii er bOétr, «ft^om M. 
!>. rX. 5, hvor d«r ni#D«» «n bod if 4 rn&rk, Jfr kAp. 7 ug 
kild^a, G. L. 2^4. L'a aaromv mods ^r vintAok nEuinin^»* 
b«NtctDiMl«en i U. L. IV, 25, ctrr tlJUd^r blodhnrvn Tor 
{jrDlBgvt hat, atfiiA ri<d iio{imHTfk*i>rii1ifd iudkoiiiniet 1 vnkdte 
bUknft«r i Iflridiføvin fra h\ L* Xi, 14; rovdrøfl d«('a tillsf^ 
inaojjUr Hvel I tkt tiUT&r«odo ktt\ S6 tf bylov^D tom 
p&raliflsUd&t i G. L, 32. ^ GnJHtg uudtfrgii uatlai/9Um4i 
i d<-u iij* li]v dnn jnjt^nc^infrribpnde foniidnnn, at don p«- 
fli>»l]g« r«t ikkt Imigrr rat hv^fflit alcor i forbold til ved - 
^^m koinmcodPA »cilllcg i MmfancM, id#ii for hvm (tnkdt til&rlde 
^^P »kulde b»trmm«« vrd nkjftn Af 9 «ll«r 12 ftl laEtmiTidm) olier 
^^^ B^«liiHuidoD epnjtvDU mrond oltør MQeoa sftintJi^r« omM«o- 
I ^igWer, litf^ttom Inndnadi^L «kaldp ttiv ug cfler dv«rkvu- 

^^^ Étdrubt indtil et eflvr ikn foramrmfd«« fltaod afTiftMet cnmU 
^H munj (M. r^ IV. 12 og VJK W jfn 49). Ogfiii bddorne til 
^■^ Icong^n for logemtkmiDrntflaar et dq overalt b«atc(ftl« efter 
ti<>ttOUJItHti1t.VJX CAUtM HTBArrCitT S67 kl4{erv TvttfljR »IQ «rt«r rarujrnnprcn« nlnnd (M, L IV. 19); 
Dg hvor domJtniffind(rni> p& f^tnnå td formildonft« nniBUeniSig' 
boder oMlffDtlor boden dl d<rn rymffrmcdfr, tor«s d«r udlryk- 
kcliiE i knp, SO, M lOdi^rnvr lil honatro ^WaI eAfvaivtfb i 

\mi d« Dfl«t]tltpfi boii«r til tn(^ji»dftUn jtf d^r^ tidli|i«fv f^^T- 
tbe ani)diFi«liø Mdmfr« tit at ityntynr tyalenict med åb«olut 
iTbPf^Untte h4\d#r, dfl drt rt^JiKvnxIe #Al«i>r, h^r i;nd>*r p^n- 
[onEM ftudig )Eyfik«nd« TictrJi, H^pig m&it« vUe *ig g40«k« 

D* mnrktligo forftkriflvr I M, L IV, IT» ^vr vistsok 

im InrttmtninnAr ^kriv*! «lg tr% «in lidlfger« Ud. møn »om 

lovbud doj£ f^r«1 «r iLdial a nf kong MfttntM, viacr rtokp^onj, 

•I d(^n 115« loT Åbent vcdkji'ii^fr »ig og vil bwde ctirauiin- 

gvn at forbr^d^k^D »iiti bmd pk Jpti Mvdeli^e nriord«a og 

if iUA^ta «o<v PQ, fr& i\vrigb«dpD« af gud foil^avd« etmff^ 

»(rrftf frrmhuver dot! Ioi^q ><ai[>rLiDd«(» bikk^rlifd mud lldgjsr* 
tgfmttnd fiom Htraifpits nnrrmralfr bon^lkl (»0 M. L, IV, 3, 
B«f koDunj^r ^Aa hftru anibodamntr lata rcrui til UaA- 
ruMACAr ok Mnr")- 

EndrltK '^^i dti rinrkf», Al deo nye lov I oLhvert Ul- 
fsld* k)^ dr^bfttnajidvrif AdgAng tit aI behold« ein fred of- 
bEnfite Af, ftC boo orbold<r kon^lig Und^vi^t, i brie nuuifff] 
Jirrié Ub oc formuv^kuuft^kuiioii IiKt? ut v^l rtuiimei hmn 
um mordL^r^n, rn«dfna åfit «ftrr <}v øldr« love w til> 
■trvkkrliki, al hftr forJiki^ mg >nMl d«D drn|>us framder <rt 
(rboldl tr7iEb«M3tJilMgii af dotn (Al, L. IV. 1 jfr. i otf \ey 
Lig«tlf>deJi pr drn nitdvpgne nbOd*mandi adgaop lil at 
jeiwrboTd« m fr«d vod ai briDgo ^oudt hørMiiEm «ftcr d«D 

■ Jfr, Mulicli d n.vF, lE«. IT- 1- 8l 5a 
Wi fK. nuuPT. 

ity« tov ftlbjtogliz ti kongelig Uodivltl, in«len8 bån «lt«r iH 
nldiv love fik ain freJ tilbag Qd.*ft vkkr« (M. L. IfL 6)* 

og bod i iravti«! er biboU^Idi i Jrt vinenllg' Df«r«iiilrrt 
MniftmA loflnbbUfa iDTniroing, $Å or ilOj{ i virkdii^bod«! 
ItrAffcfciua i dvvnp m fonindret og har i dco ^rnd Ulp^aot 
sig dø njtrw yncnJt.TtninuiT, at 0T«Trii*«Ctfmitic1iea iii^iJ én 
a>]<fr« »KoAtlis nU]yii tt uinrie i dmdol OffdHi« W uciop 
»» ETLcid dori. At npparnttl for en vi.kfJig MroJIbnjt »alrj 
Dndffr prfvachdfMicnjt hrrrcdj^nime taf iitMcd«. iiirn kno til 
d»kkat af doantT *h m, hvud dH kom ud pn. ■poDlli{[ ftlHtl 
TAf OQ fontndrer apfatnin^ mf åi±, som »kcd«i og d^tu« b«« 
tfdnicfi. ]}?t ponkr, livgii »pcrrnt Af AtnilT<&> nf^riEid^lig« 
bf^Iydnrng »ndno rr bi!V«fed» o^ hMt njg Lfong^AC, *T »iraØO' 
ord«U ^lEOn ATt, (døt frthidsélfoffe iHAit^lMlf*; aieo deU« 
blftv af gan»kt a:)drt crandc, oondi^ «Lf hfo«yu til de fi»i«le 
latprfMflr, fOr«t i »n riipg^t tpdnprt^ tid fi^rnndr«(, og ad ce 
gariAk« for»liJ«lli(( <r«j, ftPinti^ g}«rtnøm b^nyttobo af lorbi 
dirnee arb«jdbkraft. X d«n vitkcligc brojrhav^« maa all«rtd« 
ncil nlulnJEigen af det l^d« JLibundrwIo; Iiva- og kgnas-^H 
straffe, Undtforvitning, ronno««kot)fickAcion og bod«r. ^^ 

léiv^' 0]? ie^ffMHragtn i>pfatio« i dfO nifø lor aoiD 
aelvAUaadi^f* étrAfottdrr oi: iJtke soio Uot naluxllg« f&lger 
ffi^d- o^ rr||i\tHf^dt>rt, T.ivKsir^f tnodiofpffp^ ridirykk^ESg fn^dlOi 
h«cl i M. L- IX J. jrr. IV. It,^ Uen futdl>yr<l»«J«ti alud v«d 
U]Bliugiiii:tg,Jfr. G. L. 239; t\ L. [V. 10. — Lv^vmMlniffa ac- ■ Dat ølgM har, at, hvor vlglrtclngfm ng d«n dfippicn ilktAtM 
wmtidig fraakommer pi ^Mg Ein«. tikal don »ddAta atl 
fuldt frculor den fbrHto, Jag sd^. ili i^JtriiLbgnOLDijdcn ikke blirer 
piordør rucn iLl«<tO frtfJi««. Frt>dl4(l)(^n «r 1 d«1i4 tOfnJdt 
Ibenbart 9tr«iii?era ca)J i do drabeaaffCTi bvor vifilTsniDifon itod 
furfnld«, og hTtir ilnlnnuindrTL luvdc adguLg til nt kIéj^ip itiru] 
b^ør, — non pi d<m andou *id« auidwo ead i roordiilfvido, 
livdT d<ii okcdfOiifi Zinstraf. Jfir. F. L, IV. T og O. L 240. le 

»ID 

iKfnikir«»&C3[K.i ijAHi.ft «Ti[ArrRAvr- 356 voriltf« titpc dra tvldrv lovgivnmji kun i mk»ltø tllføl^ pJl 
frio, nomli^ for *mk Ijvori, jjidcl^b (ti. U 2i3, F. U XIW 
2« B. tt 168), ojc dur krJatcnn-tUD for ouiQceus«!«« uwd 
DftUirvn, hiilfJiig (A- L^ 3A, F. L. Iniil. MJ. D^rlmoji havde 
dtM« din ro)i«]t[)]OJJicr» anv«ndrlt« \'i im\U, hvor do tmidUr- 
l»d oxriiK^t ff at bcUaklr «om luktct«or, ikko tom «a«ollifie 
ifUnKc. SiUird«« for ti »pl«o kj(>d i TiiM^a (Q. I» 20), fw 
ftt uct«»cco Rie barn {G. U 22, T. U U. 2), før ti«lli»^br6(k« 
(U. t, lEi, F. U 11. 2S), for Al L5bo boit (K. L X. 40). 
Selv loF koDgcQs åriuaa^« dor i r«j;«l«ii ^cfu<l^nt(«ft At vm€t 
trrr\, iartnkitvat F. L, V. 43 ipgj'miig r<^>i«ls« eft?r koutf^s 
ba«t4mintiUo, tikr hnn nii«brug«r sin »»ibciUmyudif^lietl og 
ikke kAD Mdc. Tor ty^cW Uaitmte ti. L. 250, At Uden- 
Und«<k træl »kuld« tiaUlmg^i^» iticti udc<n]Aiid«k itibl jtidalM; 
ualkviade ell^r Irigivød kvinde, &cm leJa), skulde niUlf <trøD« 
ofB cuMCD. — Don oycro Io^i;irrii(iB uDv^pJ^r dvriuiCKl pidøk-' 
oiag Boni rpj^t^Uiwvaig »Ir^ for euupf^U tjvvri. sulwdiiutL Fdc 
bCdir, i |EJ«uiflgetseitlirÆld? I tofWiadfiWe roM tn&ridenittrk« 
(M. L. IX. ]J, hvoihod il«D pibjdur Jcgcinlif; sEral t oo 
florhed af nyo tilf^rldv. Sult^dfB MDlter M. L. IV. 14, B. 
L. Id, jfr MkK 44 )iånd«nft gjenaemMikning iroii; Ktnf for 
M ^ikk« Liicd kniv. og M. L. tV, 15, B. L, 16, jtr. Ukb, 
45 furtfondcnicj udbrydniii^ for OTffnd, aom bidc5. Bufb- 
niitt^ (g). L. in. S. 14-1) t^mt^^v hfiuderiK uh xom Mrjif fur 
Uuji dLu ttik og bftodi^a« (^j^antiiiviikairtg Mui »Iraf for 
putt; hvil o» hirddronf alc;^ en væljiisri tkuldo lian iiiitto 
nin liAJid, otc hvj« Unt% »kjsldtv iLAm ud, »likkt« gjcn-* 
fwm tin onu, SiiniEnratciisi rorenkrivcK „tt lig^ i «Ecikk«n 
pa Tund 0|i brbd" «Dm ^tmi ft>r at invvo våben oiod nogott 
1 vred Im uml for vaktrorfti^mEajclM i fcjdcLid, JVIf^rkl fjcoa- 
«øl (al Ai^tJAjLl j myrkviiKtofu} fnrønkrivrt i llylrv«(i VI, 3 
LpiLog gi. L. 11. S- 2Wj tor vnklsmcc ror<Oiiita(}lftO Vli- 1-,H \S 11 1' i>jt ftV--' al. 
'""'•S »*••;::» <-"T.i '•»" det - tS -° lAftSO^"^ \»g*' »det^ 


!0T fif Vo 


'''•'";^.i> ""ir^V'^r iftVO* itift' 


^^ ,.v^^-.^?...< oWenW 


sOlO 5, 
duvo^^''';.od 1^^ 


den aet MB at ^M' envt^fe 

t^ iV\6 fee^? doicft- d^TV ^t^^^ dW^e^^'^ .^ ft'- do deo 


,0. ^^- -3, F. I^- L- 


Xi^ Y&^ \^ \oi'^ VIV ^1V. Ctt dvl \deto ¥ot deOi 


%v. ^V' w^^**' ^;. .<, s- 39,1 


iMl B. ^■ 


VOKD^JB^Dr^M OAVU fDUFraBST, 361 hf dpin, d«r nækt^ttp fit opfylda AkO vlitii^[khht »Der Airor 
faUk ed (K, L JV. 7 ojz XIII. 25, Jfr M. K IV. 11. IX. 
16 0(E Hb, 18 Kebr. 1343); for d«n, diT mftncl^d« viib«a 
(F» L. Vn. !!t). Di»e fblk kuDda A|it>å ni vnUvvr uMnfT^t 
frirhflnt*« og ^li«. jfr. B. E. Il2 og 131, I M, L, HK 11 
beeiømtpfl doi^ al il^« ftom ronc]>l4>d« d« Anordoi'do våben, 
skuli« v»rtf linlvreirrtmand , o^ i IV. 27, at »hcftkjfrmrtr, 

ikuM« taj;« haW r«i, om d* b^v honjag^d« ni^d bit^ ofp 
dtft — IH dra pvrsonli^« tH ttUt d« Kunit«« opihtiiinE 
fijT^ffHili r\r ndlrykkel for iDdivIdL-tH pladn o^ Wtyilniiip i 
dn borjerli^'i' ^amraQl, kao ninn iiSlI^'!«*« på «d vit inlile 
bctrakt« r^tlSah*4^a wm «n virkvl^i- «rrietmf, id«i bvskyt- 
ItUe pi lU- 0|{ !«inini*r nsturlteviH Ikk^ uuddraee* drD r«C- 
\&i^. vg, vi«t!ink h->1|or Ikko, i ftllé fald åt^ grox^rrff, for> 
gnb«l«(r på h^ina »jcodcm var tillndl«. 

Hliiniit de rnnærfnde prædikntrr, tivorincd tovof be- 
ligger viB$e hriitillini^er, kan [uii<rkt>ft: jie hi^tii rfrvn^ rej! 
t^éni idler af A^tm'Jhn-i, lifetlea: nSr nogpn clifbftrlifli^n i»gff 
|]J«(iiiif|fifl til sy^lrrco «f dfn nmTndifl« liroder:* Eod* (F. 
L.X!. f): >L r. V, 5); rtår onibud^iiiaridrn Li^rr bcMtkkHae 
ved bortbyg-lins ^f rn (fård i M. I>. VIL 7); rftr nog'" ''"5" 
f!«r ItaH'D tf nndr'ii fuaiidB lirM (H. L. V]|> HT); nnr ocf^n 
Qtieti-liÆ^o roser ^ij *r M have liij-H hos *n kviod? (M. 
t. IV. 2iJ: ^a/^r); fur hM»^kt (M. L. IX. 10. jfr. P. L. 
XIV, 12: ta'iitn)\ nAr i?i^ haodel vat alQitet iiil«n vliji^er, 
fbl A»Ic«roii rfier M. L. VHI. 10. B. L. f) nwkto dvfi med 
»En Ed „fAa hftldisl Knnp fth-ra f»apa**\ ahr rn fierffeinaod 
vldffid« Mkile ei^ ijv u\«f f]Bfg^«ted> »kcld« h«n ^fier M. I«. 
VU. 47 (ktldao til Lovb.3— II— 8) itiaU hid hud ,.ok heit4 
j^/« naiifr'\ I «» rctterbod for Borip>p ni [|Ak«ii Mftiz^ 
atnibhtt d»u )[kgre (gK L. III ^, 210) jfr. drounlog Filippa« 362 ra. BBAHDT. aoordaing af 1425 (Paus S. 237) foreskrives, at horkvioder, 
lyve, menedere og andet udædisk folk, 6001^ efter al være 
bortviste, kommer tilbage igjen, skal „lui^te uret og drnga 
steoe af by", hvilken sidste straf oftere forekommer for 
kvinder i de sveoske og danske kjbbstadbve, se K, Anchers 
Skr. Ih S. 743 fgg. 

Ved M. L, IV. 23 blev som almindelig straf for ære- 
krænkende beakyldninger, hvilke i den ældre ret var beteg- 
nede som utlegSarmål, men i den virkelige brug vistnok 
fortængst gfiede over tit budesager, fastsat en bod af 
4 mark til kongen (jfr. Hkb, 37; B. R 152 og G. L. 138), 
Denne samme bod, der vistnok er dannet eFter den gamle 
15 marks-bod, er i den nye lov ligeledes sat for hæleri 
og nhjemlet besiddelse af tyvekoster, hvilket efter den ældre 
lov også havde medfårt litlegfl CM. L IX. 4, 6, 7, jfr. G. 
L- 254, 257, 258), såvelsom for mened, der efter loven også 
medfdrte tabet af personlig ret og sednere tillige belagdes 
med brændemærke [M. L. IX. 16, Rb. 18 Febr. 1343). 
Det var således naturligt, at denne bod måtte antage en 
særlig udli^s karakter; man finder også, at den i og for sig 
har været betraktet som vanærende, uden bensyn lii forbry- 
delsens beskaffenhed, jfr, Chr. IV> L. 1. 6, der finder det 
fornødent udtrykkelig at sige, „al man ikke bliver ærelds 
for domrov, uaktet man bilder 4 merk". Por ærekrænkende 
beskyldninger tilfOjer derimod Chr. IV, L> III. 21 udtrykke- 
lig, idet den gjentager bestemmelsen i M. L. IV, 23 om 4 
marks bod: at injurianten skal „blive en logner derfer^ 
hvorved denne bod på samme måde som den tilsvarende tre- 
marks-bud i Danmark (J. L. H. 109) ligefiem er betegnet 
som infamerendo, jfr» Roseuvinge ReCshJst. IL S, 116. — I 
Borgretten (gi. L. 144) bestemmes ligeledes, at den, der kal- 
der en anden tyv, eller bruger andre ukvemsord, skal i alle borgfoEkeoes Qærværelsa bede den fornærmede om forladelse 
„og sige, at han l5j som en skalk**- 

På denoe måde udviklede den faktiske infami, der i 
yiase tilfælde havde fået udtryk i selve loven, sig efterhao- 
den på en halv tilfældig måde til virkelig ære»straf. Udeo 
tvivl havde dette For en væsenlig del &in grund i, at, pi 
aamme tid, som straffenes offentlige karakter mere og mere 
gik ind i bevidstheden, forbandt man i den almindelige me- 
ning ot strengere juridisk begreb med den i domaform ud- 
talte dadlende karakteristik. — Særskilte juridiske virkninger 
ndenfor dem, som umiddelhart fulgte af den manglende be- 
skyttelse mod ærefornærmelser, samt udyktigheden til at 
være vidne og, i den sednere Cid, til at vinde kjtibstadbor- 
gerskab , omtales ikke i vore ældre retskilder. 

Heller ikke findes der i vore gamle tove spor (il, at 
nogen jnridlsk infami har fulgt visse stillinger eller nærings- 
veje, såsom b(yd delt; eneste ^ uækle fødsel o. dl. — Om den, 
der blev skyldtræl. fordi han ikke kunde betale siu gjæld, 
var det i G, L. 71 udtrykkelig eakt, at han beholder sin 
personlige ret mod alle andre end kreditor, dennes hustru Og 
iJvrige trælle, jfr. M. L. VIU. 5, B. L. 13. Tilregneligbeden. 

Af hvad foran er udviklet fremgår det konsekvent, at 
handlingens tilregnelighed måtte være en nødvendig betingelse 
for strafansvaret ikke mindre i forhold til modparten end i 
forhold til det offentlige. På den anden side følger det af den 
overvejende hetraktning af forbrydelsen som fomærmeUt^ at 
gjerningens objektive indhold måtte rilZægges en aldeles over- 
vejende betydning, så at dels strafskyldens forskjdlige 364 FR. BRANDT, grader ikke knnde th deo dem tilkommende iDdflydelse, deU 
omveodt hensyo, der var den egeatlige moralske skyld aved- 
kommende, i væsenlig grad kunde blive bestemmende for 
ansvaret. Men i det hele 6Qder man dog, at de gamle har 
bed5mt Ulregneligheden pfi en haman måde, og en stor del 
af de ældre aregelmsaaigheder er også i Magnofl Ugati5ters 
lovgivning udslettede. 

1. VådesgjemiTi^er medrOrte aldrig bod til kongen. Den 
private bod afhang af aagens beskaffenhed, hvorved navnlig 
skadens egen stOrreUe blev afgjdrende. Hvorvidt selve den 
ulykkelige fQige var gjerningfimanden tilregnelig som uakteom 
eller ganske ntilregnelig, syoes aldrig at have kommet i 
betraktniog, når kno skaden var forvoldt ved den andens 
frie handling; derimod havde det naturligvis en vssenlig 
indflydelse, når den skadelidende selv for nogen del var 
skyld i ulykken. Efter G, L 169 og 172—177 skolde der 
for vådeedrab bJ^des fuld mandebod til den dræptes frænder, 
medmindre den dræpto selv havde deltaget i den gjeming, 
der forvoldte hans d5d, da han selv måtte bære en forholds^ 
mæssig del af ansvaret, og boden for de (øvrige i samme 
forhold nedsattes. Samme regel synes at have gjældt om 
aaktsom legemsbeskadigelse. Efter F. L. I¥. 26— 28 skalde 
den naklsomme drabsmand forlade landet inden 5 nætters 
frist om sommeren og halv måned om vinteren, men be- 
holde alt sit gods. Denne landQyktighed, — der vistnok lige 
så meget tilsiktede den oaktsomme drabsmands egen sikker- 
hed som at skåne den dræptes efterladte for hans nærværelse, 
der hos dem måtte vække smertelige erindringer ^ — har neppe ' Jfr. F. Atnira S. IH jfr. 89—90. Forfj opfatning af landflyktig- 
beden i dette tilfflelde som en art fonnildet ULlegO lader sig neppe 
forsvare; den OtlegB, Som de di loveteder foreskriver for det tit- 
fælde, at gjemingBrnaDden ikke forlader landet, hfir neppe forstftes MOMALBirDKlUil OAiaS OTftA^PBKrT- »05 fl, i ligh?d niM lttge(n«WkaJigifke lilfrjn I vsnvld. at 
hav« mnJfart »Afbod og l»g«l&a. U«fi, <oin forsajclig 
kéAUtU «fUr CD, mpQ Imod 4iD rjlje mmraed« eo nodfa 
(gMøa-ifliifpr). »kuld« trlttr O. L. ^£> ateu« bodtr G 6r«t til 
dco r&iDinede. Udri>rdr«ii» aogen pii dnnd^n til tv^bAmp n]]ar 
^^ ^IW^ tbjanji'K^^nX kund« buo efter U, Lv 216 JDg^n 
bod krav« for d«ii »k^de« bna iiiuUffoiia Bk. Al k&»U pi 
«ii ar»l«r i cpQg viir pfter B. R- 86 aD^vanFriL — M. L. 
IV, 13 fora&krtv^r lifiiiledoK, il ki>n(fon ikke tiltommer Håttr 
for vådcftviBrk- Med hcflnjrn til den pnvaU bod skulJc dor 
DavQiig ingtn hennjrD iil, mii i^jVmitijjPii var forKagoa i et 
njlllkt i^Jeoi«^ eller K&i>«k« iiii6difl. N&r låt-il«« 3 msnd 
ImcRpda t<ltiinwr, og d'O cnc* i^xc for fil okariet *>a draspt« 
fjdu anJeu. akulda der Jilrnu budn fjt^rJviJtU nAiiJcboti til 
d«n driuptM arvinjivr. Men hvia no^An drirptfr tru andon 
Ttd &t »kfdc citor kanto ovor has irilcr t'1aiik«vojrk , ru^tta 
hao bMo hniv [i)&nd«bod. Don nyo bv be-^umiuor tillii^^* 
at del ikktf ik«! -tnnttM for vAH«, nn irogt^n »l&r ultvr bue£<^r 
eftar i^a oø mnuntr oa Andøn, d« har jo i ntbvcvt fftld vildv 
^6ro «kadc. Mco hror noKvn fnTillig iinjlod si^ i brydau 
ltfl{. Hk hv«r |i&Mø ^ie i^W, o^ in]E*n bod kuoile knevest 
blot di'H, fiom HkfldAd«! d«D ftnJon, itjonio tin vd pA. At 
dn »k«d« iDod lifioe vilje, Jfr- Clir, V. Lovb. ti — Il —3 
Hl G, For »kjidD, Mm uog«u Gk a1 aniWn inand^ trilJro 
«ller BtflviikiiH i iidmnrkpn, snm var b(akjf»ndt|^nrc vi;i] kirke 
eller ph tk^o, ckuld« etUr M. L. VII. .^Éj ikke h^ivt. Var 
dM doniUDd ikke lovlJern bekji-n'JtKjort, f^Me dcii, tf>it\ 
udlftGdc ifildfvt, bvift nogen dfraf <lk bine, bTide fi mark f and«rl«dri mi<1 arrni iH itlkkcrli^ciivD<l« <m. at Lan ikke mi TwmU S66 »R BRANDT, 

til den dræptfs arving, og for noden legemsekade sårbQcLcr 
efter 6 mænds dom. 

Samtlige love foreskriver derhos ubetinget ftrvel^^hed 
for den, som dræpte ain arvelader, selv oin det var ganske 
ptilregnelikt; „beller skal kongen rage arven end han^, G. 
K 164; R L. IV. 31 og VIII. 14; M. L. V. 9, 

Nfir G, L. 130 sætter 3 marks bod til kongen for den 
forsOrgelsfspliktige, som viser den trængende fra sig og lader 
ham omkomme af hjælpeloshed, da er dette ikke opfattet 
som egentlig uaktsomt drab^ men som en modvillig Tors^m- 
meUe af forsOrgelsesplikten, jfr. tap- 70| der mætter samtne 
bod for den, der lader den trængende g3 om at tigge, se og 

F. L. IX. 25 og M. L. V. 22, der forandrer dette således, 
at den forsOrgei&esplikUge, hvis den trængende omkommer, 
skal bode fuld mandebod f^åvebom tegngilde^ medens stratTen 
for Rt lade ham gå og tigge i kap. 15 sættes til 6 Qrer. 
Jfr. derimod G. L. 100, 

TJaktBom skadetilfDjelae pS gods medfarte aldrig bQder 
men kun erstatning. TJakteom ildspåsættelse skolde erstattes 
fuldt ud, a L. 99 Dg 100; F. L. XIII. 12. — M. L, VIL 
27 (kilde til lovb. 6—19—3 og 12) bestemmer, at man 
ikke er ansvarlig for den t^kade^ som kommer af den ild, 
som man bar i sit hos (de såkaldte 3 lovlige arnesteds- i I de: 
i vfiniogsbus, bryggerbns og badstue), med mindre man bor 
som lejlfending på anden mands jord, i hvilket tilfælde natur- 
ligvis regelen om lejlffindingETS ansvar kom til anvendelse, 
således, at lejlændingen skulde skaffe de forniidne materialier 
til nye huse, men jorddrotten bekoste deres oprT^rclse (jfr. 

G. L. 73, F. L, XIII. 2). For skade, som kom af ild, 
man benyttede udenfor sit bns (6tbDrAar-elfir), skulde man 
derimod altid give fuld erstatning, men ingen b5der Viste N-ORDWÆNDENCe GAJ»LR STHAFFEnET, 367 DOgen voxen innDd et barn ^fter ild, Tar ban ansvarlig for 
den fikade, som deraf kunde komme. 

Angående oaktfiomhed med ild i &yCT-ntf indeholdes tem- 
melig ndrdrlige poliliforskriHer i bylovene. Allerede B, R. 
130 og 131 forbyder at bære ild utildækket over gaden og 
p&lægger den, i hvis hus der opkommer ild, eå at loen slår 
Dd gjennein Ijoren, en bod af 9 Orer, selv om doQ ikke ud- 
breder aig videre. B. L. VI. 9 og 10 foreskriver, at ingeo 
ovne eller ildhus eller bryggerpander (ketilgarOr) må benyt- 
teø, forinden de af gjaldkeren og ilidmændene er besiktede 
og fundne forsvarlige, og at badstuer, bagerovne og amedjer 
alene mS anlægges på de steder, som gjaldkeren og råd* 
mændene med kongens bifald bestemmer. Ild skulde aliid 
forvares enten i lyktPr eller lamper eller i kulbækkener af 
sten elier metal. Ilden skulde overalt slukkes, når der var 
ringet til ildslukning, og mfiite ikke tændes, fOr der var rin- 
get til otteaang om morgenen. Bvo, som sbkkede sednere 
eller tændte den tidligere uden nOdvendighed, i^Avelsom hvo 
der til nogen tid bar utildækket ild ude eller gjorde ild op 
på tomter eller gader eller brygger eller ude i gårdene eller 
på almenningerne, med mindre det var for at bræde sit haa 
eller skib eller brænde ligstrå, var brQdig 1 mark til kon- 
gen. Opstod der ildsvåde af nogens nforsiktighed , så at en 
fjerding af byen brændie op, akulde den skyldige bftde 10 
mark til kongen for hver fjerding, som ved hans uforsiktig- 
hed var opbrændt, og erstatning til de skadelidende efter 
lovlig dom. 

2. Om vanvittige, ^om begik drab, beatemmer F. L. JV. 
32, at de, når de fik sin helbred igjen, skulde fare af landet 
men beholde alt sit gods. For legemsbeskadigelse skulde 
den vanvittige erlægge sårheder og lægeldn, men intet til 
kongen. Den foregftende art 31 bestemmer derhos, at 868 FR. BRANDT. qhvis en f&der bliver sa raseDdc (ærr), at han dræber ain 
bDd, elier bou sin fader, eller broder sin broder, da £kal haa 
fare af landet utiæg og aldrig komme i landet mere"* samt 
have fiin arveret efter d«n dræpte forbrndt. r det ganske 
tilsvarende sted i G. L. 164 heder det derimod, at „nflr 
nogen beg&r rasende manda drab (6As manna vig): sQn dræ- 
ber fader, fader &0n eMer den ene af syskende den anden, 
eller barn drteber sin moder eller moder sit barn, da Tor- 
bryder han den arv, som han »kulde taget efter den 
dræpte; men han akal blive i landet og gange Ul fikrift og 
beholde att sit". Den forakjellige udtryksmåde i disse 
lovsteder synes imidlertid at tyde pfi, at der på de 2 sidste 
steder ikke egentlig or tænkt på virkelikt vanvid, men nær- 
mest pfi ustyrlig heftighed, bvi« ulykkelige udbrud inden den 
nærmeste familiekreds er blevet bed&mt med en særlig 
skans<*l, og ved et slags eufemisme betraktet som en tije- 
blikkeli« afsindighed. Denne opfatning hestyrkes ved, at F. 
L. IV. 31 jfr. Hkb. 2i til slutning tilfOjer: „med mindre 
han bryder lOs af band, hvori ban er sat for sin galekabs 
skyld" (i hvilkel fald det vistnok er meningen, at den al- 
mindelige regel i art, 32 indtræder); det synes nemlig natur- 
ligere at forsrå denne undrajjelse i forbold til artikkelens 
hele indbold, end blot til den nmiddelbart foran foreskrevne 
arvsforbrydelse. — Efter M. L. IV. 9 skulde den vanvittige. 
som begik drab, bdde fnid mandebod, ifald han formåede 
det; men formåede han det ikke, skulde han, når han tik 
sin helbred igjen, fare af landet, indtil han kunde betale 
sine buder. For legemsbeskadigelser skulde der ndredes 
sårbbdcT og lægeltiu af hans gods men intet til kongen- 
Nogpt tilsvarende til bestemmelserne i G. L- 164 og F. L. 
IV. 31 findes ikke i M. L., da henvisningen i i'v, 3 {at 
drah på forældre, bOrn eller eyskende er ubbdesag, „hvis 
det ikka tr natnåo iw^måA vicri*)^Ti>lDek alene har bonsya 
til Ui-u alLDiuildiiE« tfgvl i arL £K 

3. fi^m vof nDKvar»tri« i GubliDgilAurn indtil dt Hit 
&r og i >'ro£tatm£«laiicn til «it €tJo åti Indtil d^D ti4 »tod 
fodcrcQ lil (iN«var Tor (Jcfm h^ndlins^r l£bfreji>l v«rk b^fiiA- 
ioa, Uvilki^l da^ ikkn kin viitv al fonrjl om aiiiIpC vnd 
QwatniQjrtARKvu'Pi}, Ij^f^om barnot h«ilfr ikk« tog rot Tor 
fomttnncUvr, br^d« mod dcL Øfrfra og til »it I5dv ftr 
var bnrnpt hnlvreUvAruani): gAv og Eiiodtug halve htSdft (Q. 
U 190; r. L. IV, 34 og 36; a R. 48. 49, 51 jfr 97). — 
Skade pi^ t£oJø, ftoni ^ord» df utnyn^lin«. a\uIJ« al^ua rr- 
»tatli*« halfl (jU. Q. L dT uy 99). Por l>vtTi uf vu uiiiy u» 
di^ filuldn eftflr G. L. 259 al«n* ((ive* ^rsuraii^g; efter B, 
R. liC skulde derimod V6to mvWvitt 8 o^ Ib ar Avnf« halv« 
tjrvpbj3der. Den ari>;fniljjcc drtbMnånJ nkulfic rfui dt^ cilfrrdo 
bvKtedi^r jfr. G. L, 159 f&r«« ud af laodvt indøn 5 d«^« mpa 
bvhoM« øil sad«. M«d ruldmyndictfdøivrniia^n, del 15do Ar, 
ladtnVUe ogi^ dta fuMc aftft^Jirll^hrd. — V<d M. L. V. 22 
llc-v niyniliuTiodsUniiinpn forlfpiijfH IJI det £Odn år, mrii vvd 
Kb, I2S0 arr. 9 bcili-mUs At den krimiapllo laøAld<*r uiLval- 
eom viJnL'dyk<ish«^kn fr^nidrlea »kuld« indtrtDd« v^d dft 15d* 
ir. DkTi njr Kiv beMriDiJiPr iftvrikl IdIi-I »snillli om »n- 
ivarrt far da utnyniti^pfi hnndlin^pr, udi>n Tor ti vidt IX^ 7 
fiji^ntaurr 1i(kd«-t i U. L. 259. at den aoiynJlco tyv «]rn« 
^al iivare fiftiritniijf! iiiea intet bud4 lil kt^fiern, jfr. o£«a M, 
L. VII. '21. MpMir»g(<t] har do^ udf^nivivl vwrøt. nt mnyn* 
jr dMb eg kfic^msbeakftdiKvU'* skulde wI^riTftfi drn prl- 
i»d, mm intH lil Luiijtfn. B<»icmrDvl«f4i i Chr. V. 
L. 1^22-9 «r cag«Ti af J. U 11. GO. ■ Jfr Maitilu Erlir^^ni Kb . O, L. 32« der Ulltjof, „så al »illtt* 

lig hitnlafMvittirt^ tsT tilhrid*", 
Ul^ ti4MXi. IV. 21 870 
rit niAvnr. made øom mindr« tilrt^oplijt« «)I^r f«tiVK «ofii mindre ^D- 
jitarli;;«, bvilktl dug m&^v teticat opfallt« acm ijdiT;fk for 
»D rf)l'l<c af (IiC 1i<i»4 liUredMtillfndo for msnd t ai 6 
liKvo mod on knndi?- Hlt^r d^n oven citcrt*de U. L. 1 
skuMn drft hTi^d«, »oni drcpC« en mand, yeert frcitm« 
hrird'^t arv'innpr »kulde fftr* h"*nrf» ud af Itmhi (jTr. R, R: 
51). M'H da drtu tijc^s i mMtttrnmf: Eil den umiildi-lbar 
fofadi>iVtidfr f4tCnif]£: At dfu mnnd, >cni dricbrr «p kWgd 
■kal virip ligff hl frrdfA.i, Mim om hun bavdp drirjit fn man 
Pt» mr>nifli«'ii Al v«>rf. «: kvindøn bbt itktildi> rdmm« nf Und 
i liifhrd mrd, hvnå Kr<«rntine»fovc:i bo^Trmmer om dptn. «ct 
br^ik dMb Jif ridf pUit 1 vniiyid. P. I^ IV. 33 »Igrr og^ 
i liiittimff ^rNndoU«, Rt, hv\fi pn kvhidt dr»b#r #n mAnd, ti 
d«>n dadfh frirndi>r r»t iil At dr»bo hviid^t «ifnld d« vit", o 
hun ikk« fjfer bort indeu 5 dAjf« om «ompitrrca fllrr 
hftl*r inftni^d <nn vlm^r^n- l>pr nnrnnip gjaMt pfifr kup. Il 
bvl« en kon« i hidnig^fd dræpi« mu inAnd; itrn^pl« kon 
drriiHod »in maud «]i«r An»lifb-do l]iin» drnb i uiuKlis fo 
MåoUi« riTrd fio-'^t) nii^>-n , Kkdtjn hun va-re iigiM for tT 
dr:»pt<-« T'ændpr, om <lo vild« drf^b« ^llc^r li>ml£««iir bvnA 
00 d« »«J?Anlige ^6dfr ndndps nf hrodM fodo. — N 
kvirnl^r »loir«, skulde tttit Q. h. 19D inui-n unden havn 
(Jprf.-r *nd dfl u\v. tlfipr F. L. X. 33 ikiildt* d^n kvfnd 
som lui; on Anden kvindA, ftT<^» bod« hnlv r«t; mf<n iJag 
«0 kiinde BOf>«a mind, Akald«" hun hOJ« fuld rvL SAmnia 
InvsiPil b?MP(i\nipr <^nd vider«, al kvjndo, snm »ijn.*! 
aIlaI <vAr» halv« bod^r, hk^jrktft Kt4>mm'*r nx-d hvnd B. 
116 ^*^eI^(nEnvr om l>5rii. ir^lfio d^-t b'kjcndio etrd i U. 
L. 259 »kulde fiJltAreu kvitiJp, »om i^IjaI, CfJfVh ud nf kndt? 
oiE ffigivon Lvindp All»r inftfddt rrfflkvind^ df 3 fdrtt« gAn 
rvttM v«d at niitU b^gge O'^nv og nssf^o, mto nftiJpu kAO i 
aQnoH.rADf itrs nA^ur. »Tatrrritr.T- 371 Ttjml^ tk inflt|«t liua lyAr^r"; bronmod d^n fri« ntKad 
favffljGOin don indfb'lU trcrl pkuMo hn]*hii)!2^ o<^ dea ud'^Q- 
Un<^» liJdl«^ UkI i\kt tmlkvmft« ri»k<*9H -- I dro uj« lov 
»r njiliiFlJ^vic ilJtsr fAirpø^nliPiIvr (toftfHildnn. Vpd M. I.. IV. 
3 »r haafrupDB drab p& lio iDand »ftvtlKAm mruidvDK drab 
pK koten I utoLlÉg h^n»iht «om«I »oid tibodtftnjkl. 

5, TVrr'^ir iR<iiog og*å i ]i«n»?tfi>Jtf iil an^vnrvt for 
iDU(^#r»ing<'f »A andtKgfn MltlJng, livorv^d d«t dog ikko lå 
nitgvt var åertt m^åtc lilr^sndish^d, ni«D «nnrt-reijfrc« I&vo 
pltidi I iiflmfuiid*rl og lie»»Yiiet tjl liCTT'-in furJrt, Jpr kom 
i bi^riAktiitnj*. Da aloJ ^gendig u^Mifor ty^t ifofMndtluMi ■ o^ 
bi^trakti-df^ftr liii^oTa dym«, mrro OKnøUo br lukt «nd Tor 
ftlrnf; fr^dlif^hcd i sia Modo brlydning var DJinv^ndeli^ på 
dttn^ Portiividt derfor ILke li^rrtn hHv ovcrio^ aniHTnrPt, 
bl«v fotbrydfUfr, totn for fri« mpdldrlc IrodlAf^hcd rlW bod« 
for trfflle nnK^rdo incd IfKcrnlig MwUc*; Mli^icji fUtt G, 
U IC, SO, 22, 2.^A; F. I. II. 2 d^ 28; H. K, K, U; r-X 
K. R. 12. G. L. 163 roiukfivvf ooxro diitio, hvin m invl 
drjvbcr noccn mand; i inod^^at fald iknl brrrcn bc)do 40 
niflfk (i^gnsibipt til kc^njE'n). Og»fl G L, S<H incucr vist- 
nok, ftt ir«llon skal ndkvrfSi njlr Att hnlør, nt, hvit on 
Uol Klar noEca fii WAnd, hknl hvrr^n Toriijto »12 m«<d drn 
fom«rfmPri» fll*r ujOre trorllf^i frtdlft". m*rt int«-! biSd# til 
tontj^n, Tvivlfimrirnnra vr dc^rimnd G^ l^. 99, dpr Kii^f'r. nt 
trvl, M7in ftji3r Mg nkjrldig i fDr««tllg ild»pD(»li«lft», «r frvd* 
Iflfl. Den Mmmc erund^xvriiiniE >yn»fi, Biiii«^ct d«n olinind«- 
lig? rrjftft Pin bprrcnn nnitvnr Utr r>\n iin\ t F. L. X. 40, nt 
hftVA wri>t 4iiv»rdt f>ft DrBfAtnii]jH>^nntvftrct i P, L, XHLSI, 
bvorrfii^r kvng, rom ulovli^tn drn^bpji af «n triplj kun hknl ' i.^nvttir Vni ci^cJ i I0];uni t^^a hudmétL mi<A A.lruui mOuiiuui' 

ng«r trbDf kplguou (Ul lUthi^et St^ kip. JOl). 
• 2ic. ILtL TidMkr, 1. 6. 303. 

9å* sn TK, BUKPT I 

4 


•nCAlu« luHt. Åtpa% for tjv«ri itr«ir«e dra iD^ealaoML« 
trtcl efUr G. L. 2&fi li|««»rr dro fri« UMod ilMd dMrD; ak*a 
lirr i-r ^ft rfcaLlJic dra &ir. Mia Dodfniivea lr»II«-b«bjuidl)(ift 
og iLka oEDvtndt — > Tnellvn trrftffvdn ikk«, nflr liui ti«glk_ 
tyvt^rl o[lcr &rbfjdrd« pÅ h^llin^Aj Aannnm aatd fri m»i 
R)«Q BAfevarct pÅti Glit luk krndc deoii« (G. L. 261; O. 
R. 14]. D^'ti, Mfn traf DO^E^nx ir»l ;>& «in b^t e|li*r bid^'j 
kuDd« rfi«r F- U X. 44 frit b«Dk« tniUvD; m«D h«ri 
»kvIJo ikke b&dt »os'-t ^f-init derfor. 

6, M'il hnnsjriT til »kulit, wm loM« uf J^rr, odta 
Tvr« lontnl«1i2«t if no^n, v«r <lvt »flcr «U« lovtn« r»ga| 
ål, hvin no)£«t dyr hnvdt drtcpt eller »ir«! cl mcDae«kf|' 
»kuldv< dj^rnl iidlvTcre«, nllrrr rjrica i qini»irvl deruf aitMtø 
Rtpd t'Ttd'r kiL>la lU kan^^n o^ iil dpn fomvnnødø, ictn om hi 
mU liivric fflriroldt d«i. y. L- 147 o^ I6å; F. L, V. 16 
(>/ )7: M. L- IV. 22. liriJLfa M4ttt fiDidlertid latJvr badefl 
ill korifTfn hi^rifaldø. Anii«*ci åluid? ^r&iftrt«B \ almliid^lifjhi^d 
fr«d d«t hatv^ G, L. 97 t^r. 217; F- L. V. 18, X- 46, XL 
2r>; M. L. [V. 22 »luU,, VIL 25. 36 cjc 38. Efoo rfflcr 
for «MtvårK i^J^tJi. riAr Iwéit shevH. IJvor Hiorf« tU^Jtr 
hiiL&nJ«ci Atade, t-\ii\ dør i Almiiidpltj^hvd glvM fold «rstai^ 
uifij! for dot fvugtiTp vTkr rioR«!«, iik«n kuo tiotr fof dtt 
Mvrhrr« Wkr vordifulder« d>f, Jfr. Clir. V. N- L. fi— ID-& 
tt^ fL For tk^dn, hntn aj>>rili^a nf kvfi^z, d#r kom tnd p& 
trnntiivd mark, h^ar d*^ vu lovlikt Bjsrd\ «kalUA d«r givit 
fuld cfKloliiins; do^ ikke over dyrrK voerdi (G. L 83; P. 
L. XIII. IB og 20; M. L. VIL 32) K Mr K L, XIIL igfl 
i»iC 20 jfr. U. U VH. 31) i ^nMtf tWW^U ruie^krJvvr Uad' ' 
nnm, Ii4f delto BJn ørued i, nt ehadLfn it bi-lrukut ^ocn Jiijo^j 
fjeiu dt Ijlrcgiio fljeruu? for46iiiiUtfUe. ' Jtr. Ugcbl4j| Ibr EjOvkjtidl^Ued m, m. X e. 330. uom^ttmvpttVK9 OAhte n^ArrtMKT. 373 §6- 

Fnrt»»U^]ip, Formildvnjc og nkjvrpnnilo Am- 
itai)dlgb«d«r. f<5dfttiist&nd, c^Ivforøvar, h«;va 

AI da med c-n rorljfjdi>W forbundnA fikjjFrppnd« «]]«r 
rormifdcnde oinKticndiEbrdcr liAr vær«! tllli^kt nc»crn md- 
flydelst pi MfiifTfn i dft njVvltc tilfirLdr, nnlyii*'8 i dft æMkI« 
bvft iniruirdii, og dpt vifdo hullør ikKci pais^t til dvt h«b 
iyilcm, dA bodvn, l(T4>rm«d ffvdlO»hodrn, fur ti, vidt d^D 
ikk« rAf ubnlingct« »liild« AfUOd«ø, var uforADdiTlis fA^l^at 
ilovi^n, cg di-fiK HtOrrvlw* bff«lpmr ^rci>r gftntki« cdvoHM li^n- 
fcjft. i\l]i^r¥«l forilir del nig selv, At r^lop di' ^nmlfi op- 
folckinf at forb(7dd«rD »om ro forar^UGløP, Ag aT «ir,\]Tfn vom 
en opr^Jtniog deKor, nthit fOro d<*rh«a. At ei vstbfnlUl 
bvn^^ iflgpft til d« konVr^if ometttiidEgh«d»r. tiroruAdor 
ljcniin£cn var forØirtL Mau Li;d(-r d«tfor, at vi»*p beKgrtcndo 
OOM'Kodi^^fid^r vtd igenilug^u aV ]ui«n >«1v «r in^ii« i btø- 
trmkintnif v^d AnAVAi«t<^ betti^mEn^I^el 9\hr ^ndog f>r AfjtjAri^nda 
for f^filvv roftirydrU^'Dft rrllijZ'' karfik ttrnAt^k. S&ludOft Våt 
KtmMUfliff v\Ur a^tilys freru^ADgAnifide »kjvWrnarkft lupllonb 
iDOrd OK HiDpfU drab, KAmi nieUvjii ryvi*fi ox dvc ininJrA 
ttr«rbaro mo; ^i^m^^tri^ iff^tdtUt *)g viWghid i'\i oi hå^h 
TAf bc^A£^]K& for, At dfo blut rgtnrua'tii;^« tonjcit-lao aX 
fntnmcd goda tkulde ur];!f:3 ut HLKtttf fur raii. bauiI dv b«* 
lydcllgprff bptkndignln^r Af andr«« god£ cndf^A frvdrOi^li'd 
(Q, L. 92 ofE 96 o;e ^- L. XV. 11)'. !njuFinnf«n kitn^D 
tUff G* Lh 196 fri aig for alraf ved At ^n^ eg titha^9- 
htUf »inir ord. Drab «llrr Tpgtii]af<jrcærm«I«er iii«df1JriR * Jfr. dir, V, N. U 0-17-41 ihtA^ der er Uxm aT X L lir £4. 374 ftt D^^AVr^T. 
I enrskllt« (ilta^cfiUd'^rt n&r d« var for^v^di pa en Ai3i% 
øf^r Q^tkahA/Hld mm(c, a« P. L. IV. 17 Ofc 13; O. 
\8:, oy 195 o« i«^T 23d, 2-40, 241 off 242, drr i dtHbifiU- 
fftldc lorotknv«« Mt dobU^it mandtbod, dci» fuld rrt u<lcd-, 
for iDAJidcbodcn ttl den drmpt?« fraradrr, ^£ en tillLceAbod 
3 mnrk dl«r 12 Arrr forudi^n <pgngiM?t Itl Lon^rn, bi 
Ijj^rninøtn fcicn vtr fotOvct ph tu særdel«« ^uiom «lkr 
r^rbWudfl miLJo, rllcr føfbondcn tneå ntUhnndlinz ftf ligttt 
ellif bvLK ^frniitQAir.and'Ti Imj^^'fUr prnlpLl« af »in dod r\Ur 
tindlod bctmi«HjX nc bj'd« bod^r og AOg« forlig rninidH«! 
IA åer Klor Vinkl pfi, om ft>rbrydcfUcn vnr TorOrH pi visM 
sctrii^ /rtuWtr éioltr og tider, DrE T«r f^ålrdti^ aidioj 
writ AI drnba ndgøn hj^mitif' i han« buK (G. L, 178; 
L. IV, &). l.ijE«k(]p« var åpt rrcdlO£b«d«<4(E at ånvhe hoi 
|rD> irniand, oSf ban leTcricdtf koncen \ eller aC^kte konc«i 
a^er til clDg«; m^dvDA »Iltern drab p& Armafld«!), (]«r forud« 
stfttM At vuer« ^r trffilk-øt, fthiic bMedn ai#d Ib idai 
tioden lil kunjten (G- L, 1Ti). jfr. P. L. IV. &7 <« S8). IfGlge 
O. L. IA7 »x ]9f) jfr, F. L. IV. £)8 og 61 »t^tf riv«r maadj 
ret lil det dobbelte, når Umq drofl til ilfrg, lil ktrko «ll«r ilt 
jtltde, øfi al sviv trcelloa tilkom b&Jt-r, nir hun fulct« »rn 
berrv did, ok ffter 3. U, 135 IbrJoblrdt« bver ui-rnd« ret 
ODd«f lalffrfd^D. Brod pfl Jngiing^r^ TrMj v^r «fler F. 
J. & Qbod«Hag; det 8airmc> for^^krev Ma^nuft Krlinjrs^C 
»ttcrWd. G. tf, 32, oin 5U£imM i kirke rllcr pft kirkf-a&r 
iiii*JeiM F. L, n, 10 i hpijKPffiulp lil ilraff^n *kji'lmr rft« 
ktrkvrn&ft raiig, ca B. K. 11. J8, K. K. R. 37, aIpdo p&lag- 
g«r fEJrrninfCunandfn at bckoile kirkcnn fornjtdo riclsr, i| 
Mrn uj»aS tLcIenfoi de filMdr, bvor vihm; nird forbryd«U 
ft»n fi^fbundu« »Ljn^rpB^dd« vH«r lormild(.-i]dv omErnndigbcdt ret ' Se furtaJUugiTD om Ail^n}S«liib4iw< Oht d. Bdtlgbt S, 


3& 

IHM^ II ■!■> 'fif 3ivr=Au^n jlK 
^ — nnn"iniTmaT -r^Biiir tt^l ^ ii>u^vh^ 
B>^^ fattft ■nve- -sl^niil*?^ <M 3«. fTU-- c lfl^^'Virn><;<:^ 

Tf ^bKJriC. TI MMUWliilM T< :, A itt^.« 

(IL L n". li ^ i!», i-iff^ liKMDuit-c m. :. v^ a^ 

cfiv rrik«^ «.*!» oersef ik viii± ;^i^tu «^^ «^Pr V^il 

■Oné ft*W TV. — IMIK ttAOBQBAc «£ 1UU K^^ MtlH ^ 

m ren i4#&^ «£>t, i¥ ^^* ^^ ^'^ f^An^lkN 4k «>r ^:j^ 
kv Itu:irt BLi4, jfr_ kip. 4& — IM <tt«4* ift«*4l i*. l,<qv 
vj* >jt bu fc^stirt *^ ul d<« fM»W ^(iMiWMt *!, h^ik* \v/ik* ST8 9U- 9iA>iOT. brlfdkl D'mg til brM^nnnteU« at itoB itrarhArlkrd, Dcmlig. forudea 
»kfldens pgpn bHj<1ptigh«d og hvrri^idc dvn riiri^ærnKili* 8{<1 
h\t haft nogpn d*l dsri, roriK^mmrlig homynPi dl, hvcrvHt 
d«a for duc tornnrmod« har vartet incrc vllfr [Diadro krttD- 
k«nde. — Bddefoe lil kuDgvii vfdblvv d«r3mo<I o^*-i i dta 
nye lov r»g»lnis»tfg At viere IcvbpHi^mip; m»n I vjrk>'llgh'i1 
kom di-U« dof? ikk« lil ftDvcndi^lM udon ved do mmdre over- 
tfvdfrlMr I drftlMdgfr mt vibtnok t'^fin^ildfl ufurAndFTltkl 
13} ninrk; iii^n da ^piLiinp>niandfn» rpt til »i slijijie med 
boder h«r var >nic<if;ig at Long^lig Unda^bl, var der Vftd 
d«aeeA o^tdd^lffø« fuld adffhiig tU at ta^ aaiatlii^e aagfoa 
omMifudi^hed^r i lir trak lniu{^. Ll^i'leJta var birAflV u far 
tbnie gAr^B Mcit tyv«ri (M. L^ IX. 1] og for ait<-iitat pL 
t9ldta!kt (^i U IV. 4 elj(nO ^fi^nrlii; t^tf^^e o^^rladt til 
donnnernr« «kjAn, dug tk at dtn f^kyldifo ni&tte brholdo 
|iv»t. Og irnTjtP M, I^ IV- 11 o« 19 nkwlde nnMinr-pra Og 
drftafC^fCK bfldcr aAvd (il kcujt^n »utn td den funiairniedi« 
beAtfOiiuu rré »kj-ln i hvrrt cnk«h tillvtdc clttf ras«u 
beftlCAfTpnhpd. Nftvnlrg 1 fitrmiid^ndt rfrinin([ E'vt^r M, L. IV. 
17 oj£ ^JO dommtfrnu fii nlniioddig ads^njz lil at Ivmpu i&v«l 
deo ofT^alliec utt^ d^'n privaio bod cllrr lamlliKc »a((cna 
oni»ttpiidlghpdpr, og ile anUlitu htcdcr friv«r tillijEE^ trit aJl^rlig 
kATAktpri&tik af dbho og d#nn forakjtlligo indHydvU«?, hvo 
argjCrcodc VneynH til cjcminerr« tabj htivc ^åe- imj vil]CDl 
It^ri« tlli-r itiindrc ^Irlbrd (fWcr sie lilkj^ndr. 

Don nyo lov har »om TAtgø uf dd forAnJradp nyitt 
Qd*UiUt ^« ivMra loveø bprt^citmrUrr om i^rikilu ti 
b6dtr itt drab ^g kB*mflfornBefraol*or tndflr Ti**e kvaHfi«- 
rvnili* omMwniTlght-di^r, LIgplpdpit borlfiMt d^n gstnil'< for- 
«kj«l in«ll«iQ dna ir«r« vtl«r riitudr« Htrafbafo iidNla'gf;f'lA« 
tWtt brvg af rrrmmvd ^da» f^Ftmom (jj^rain^^mandFo ved- 
gik »in irjtiuiiig elUr ikke (jfr. dog VII. 37), iij; bdler ikk« '•4 

I- 31 ' 

4 
BOKDHjeMDKWJV OjIMT-B (>tllArrRK«T 377 Ul«tt der Dm no^a fliljcAna 1i1 at and^ Mnf for it*rvkr»n- 
keU«r vqJ it ti1bN|;«kalde nino ord. Drtimod opr^rht>fd«r 
loven frfindckc ii^odiÆtnincrn mi^lkrn mord op; drn1> låvcl* 
»um riitflltfiM tjrvm og rsin^ fflpr*i>m (yprningpn var forovi^t 
hH»mHig «ll«t åbvalj*«!; mon d«t TAIgcr Af, brad ny* #r 
oaf^rt, Bl d^nne rood»v4mnbc for drnlft^nizcr« v^dkontintntfe 
i åva virkrli^ invrndrW mSu« Ut« mr^rt uf kIti hpljrdnfn^ 
Om kiaeiikrliw nf dvtr vlmc tider og M^dflT liLfftklø tn^rlig« 
Utå baiUmracr M L, IV. 16 jfr X- 2 oc* 8 Of^ 9 Mmt 
B. L. IV. J& rr^ VI. I, at hver niLnd« ret iliecr lil drt 
dglbtltt! |Ji lK]»ii|/»f™'id tnrd korij^pii, pn lirig* Mlpr pfl *l^vnp, 
I K^ldvr vllrr Irylliipp^r, undor vildJisikH, i juUh^t^oo og 
pfiakt^hvlficn , I lundi>n* bjcm 02 pt l<*tv«t i byrro^, €|£ lil^ 
lig« bliver boden lil Lodøi-ii i lii^« tilffi-ld' foii^i;^t m^gr^t 
bffy<kiia, I>r>H, firhf^vft f<A Ai^no rii1k>r oj7 M«d9r, var oVodf- 
v«rk. Dg dttl »ammfl (fjnyi cflcr M. U I. 5 om lvmøi(>r-a&f 
(d. e. Koin tftrrUdfi' vaii;^ ftkndv), illF&Ji^de pi Uz\'u\%fU 
MinL ifz^li^ M. li. IV. 4 om drab f kont^Dni hptbifrj^o p)li>r 
i koDgøn« gl&rd pll^r ^k hmn j-kiK Ov«d» drab i «n b^ 
dUr i vn hftm, nar koni^fn »dv vnr dvr tjl«trdc> »ku?dc dctU 
Uge« i bfc-trJikirinfl røm pr sljmippniJp oni*i*pndizbfd. 

At niitiftiUla'wi nmif»» nf}«Jukk* htmrartvAr, fontir dg 
m)v, for tfi vidt *om den ophjorcdo »oWo hundlins^oa rHft- 
»triiii^lii^d. wi «iW«» bfsuinmflftfror om frrrnndbuc, Q. L, 303; 
r,L.Vll 2X:M,L.ni i:nR.l»U Jfr.Mr^ViraTdnrn,, 
hvon^rtcr den. f«m «f &ulC niolkvr Jrndro mtiida kjor, tv fn 
for »traf, ttvsa plikli^ ftl sive rnKAfDinø, samt IX. I, der 
UgvltdrA frliAgiT i\**t\ for Mritf. mnn Aijjnirr [iiid. nar bnn ikkir 
kao ^knffti «i^ fftdi^n v«d arbejd«. D^t f^mme boM^rnmn i 
krbtcDttUcrne o<n ovYrlræddn« nt forbudet mod ulovlig »piatt 
O. L. W; E1.K, lifi: E.G,H.S9; RL. 11.4:^ Sdv bvor 
tkk« og«allig a6d kan nig^a At vofio dlM«df>, Auvtkjvnd«« ofto vm 
fft Bl-4'riT. 


ninilrQ iniJ|!r*b i ftndn« fjirddni far liltftdHijE«, når «t tksvo- 
hU Ubur krævd« dfC &aU<let kande kfi^ljEo |-\ L. XIII 

10 tlutn. li-jrnreDih mand *Affiiff]£A 1iLJgi>f^ i frrrTirnnl bLot,' 
livjiJ hA/> Miovtilt 11) at tnt^mJta^lU 'Åu v<j^q clli^r bii 
bSd, »arriftom til brændsel, oj; efler XIV. 15 Jiiicte Imn ladl 
ftin hi-Ht »pUtr, liviid il^-n KujtJu. af dtt inrmi, »om vofxttt 

tr&kter mdfjri'ttft aoed un U'^kyEdij; nyt(?sr«t (jl'r. CLir 
L. 6—34- l[> vg EriU »jvIL L. II. &d) er irjrntntjt]« 
udvidftT« 1 M> L. )X. 11 oif VIJ» 17, hvoMur tann lijit?l»d< 
Mj:«-&1&£ Im bu;j*e vtrko tt] plo^' og ard i fr«ji)mod »kor* 
»nt 22 jfr. D, L- )X. JO. Iit'or^ficr vfjfAr«nde vg tbfATvndt 
fblh i [idijMiLffeldi^ kan liu^v d«E fiirtiGdii« lil bU r^dnJiJih * 
Utiirdati'tl^l^e «å««1 «oiu tii t>ra>i3dM<l for et <f6sQ, nftr ^^| 
ikke kno fi del kj&p^, i fr«mfacd »kov, udco laadnani, 
blut niod at bt-lslc ej'»f Atuiik^ . om nidAil forkcJEcn. jfr. Clltt^H 
V. L 6— IT^27. H 

Se^v/orttvar^ hvor man bkv ulovlis aasrebco, e4cr nt6dc« 
mod^tani, tiir man Eov1ig«R frkt^D ejofdc ladf^r^^l boa nojieJi^H 
ellnr anhLilUr hjirn, lOlrr vUdn bmdr* lum i «n nTovlij^ haiid- 
lirjE, var ^JLturIjftvU nitjd tilladt, o^ lovtne iiduUr J^vnlij 
ftt Uc «kylclifio i Bli^c iikføldc liifarr Ufftldi?, om d« far »i 
n!kf bMt^, »VBAUdei G. L. :«5, 77, 121, 14^, 152, 269j 

r, L. V, u, 45. X. 17, xnr. lo, xiv. m; m, u iv. 3. 

4. Jl>, V. IV. VU. U, VJIl. X - Kan hvor ao^tx lad 
en And'H, brøLemte M. h. IV. i&. At lelv ni&dvÆrGettilfcldo 
Ikk«- btfni*de pjt'roin^&rtmndtnt Tiir bod(^n, men alene fur den 
IcgciiJi^o refftcU«. ^M 

Of^d udrnfør nDdTierer»tilfa;Iri« itiAttc det opnodflig vnrf^' 
mbvr, »om lillbji^i« cd L^rn.vnii^lAr, dvr timbf^rlc li) uilegA-^ 
ugørflM klA»flv, tilludt ^d vfMft At titboji^vUf foroftrmoUfri 
i toraiSJcot fttld ved at fæld« foroiErnjL^roa. Odte i 
?fO»Dy«7i(ceirc> oamlb ottiArftnKi^ S79 D4[ridt« «f «in dJvbtilk-JiR« frttdl^i||vd»Unil, m oe G. U 
lb2' ofc 1^9, jfr. t\ L. IV. 9 os 10. IUr, >o<« orriifvr 
b«iii«rLrU vr d^nnt- rc!t Ul mnJiliJc]b«r hiova »tifrftAndrn tlrvfo 
<ml»lf«nk«t til d« rn*<t narrøH^ndw titfivld«. All« do tt\M9 
k>T« froiiihnvvr »om utrwldr, hvor tanr\ Itin drabr fornttruie- 

nrnklig omgang nicO *tnt mi!niiPfHE* /i(ttndk<»n«r og S. nlr 
man jrrih^r nogrn i >it Hd« ifaM raH a( mj/cb (U, L. 160 
jfr. 143; F, L> IV. 39 ok iO. jfr. laål 7; Il R. 18; B- K. 
R(n> U). rnrmdirlva tilUder G. 1^ 196 og 1^ odifykke- 
% d*fl, <l«r bliver tUfdj'l vijtt« ^rov« Irg^niB «U«r «r«- 
kmtL«lirr, ti drAbo lbrDnrmflfc», DJik(«t r^roKrmrlsro i «i| 
*e|v kun »ii*'dlt}rflr f(*ld reb bod (j/r. R L. JV, 17), lltfr 
k&n OUS& niEvrkvi B. R. ^8, dpr dog nsniiHM handler oo 
TirkcMt MUfoMVftr. — Vi-d LluLon U«ko(iM&fis Ul>. I', L. 
fndl. 6, Wt«aimeA i ftlatfuJ^ti^bt* J , al, nkr riu^en ii]nvji*r 
■•AMifii muld ttkt «llvr fuTdrpu farnnttu'*!^, ofl^r tidli^rt 
At bavo pj«rt lij? tky!<li$e i og prUkt UOd^r Ur li^nendt ^rrr* 
nrng, da lehOrvr il«u foruwrmedr ikk« At itiodingt^ furlig, 
hv\% han ikke vil, nien kiQ Iiævii« Mb{ pi fL>rna!rnierL>n, uio* 
««ot dvnfi» titbud if bOd«r. 

I Macaos iat;Abot'ra lovgivrnn;, h^or prtvatliÆmcn Tnld- 
»IwudiiE t-r udntrttrtt U|;«?i viBliiok d^ii iiAiurlitte tmrnm civt^r 
•D tilTiSjpt roni«rm'»t«f< i vtt^nhg bnnktninji vom ronwidvada 
oiTiMtradi^hcd , hvor deo furnwrntvde b«r forgr«bH »ift pA 
fortiwnm^rcn; tiivu Ikfivnen frklørv« don aldrijf fur lilJmlt. 
M. 1^ tv, 17 indxkj^rrpcr, ml dn ir«d fra);pfii«-» |)adajnni#tttii 
fi^tjfi »kil ug«i I boiruktniiiji, ucn mUt;)<'n)b^a vr fti-ot mod 
Mgt{il6a nittod, vlJcr for fn lid«a> meu di^^e ooKto sa£, eller ti «r T«l. «r k«lid Hrdr. jfr* m. t S80 PH. fliEAKflT. 
for tn stor M& »kyld, rata dog ilK« «« tllsirøkhellg. 4t 
foliU nOiUærgi'MlirfflJ« tiMD «kjQEini^ ftt hftve væm liktédft 
M» Tj. IV. 20 flnvif?r 4Jtc foraacrm«<I# i ftlJe lllfisltf« dtai 
vrj, At khco for koO£«os c>mbQdainAnd . o&r rorcørm^rta 
VftirvT t]^ Teil at bOd«. Er oatbudf^mftcideD o^illig lil JLt 
tjfflpi' dpn tnmji»nii^(!n til h«nii r?(. og dpnne dprfnr hrvTo« 
fiic« dA tr hAn an»Ti\T»fri, for Uvidt hmvnoo ikU fifir vid^r« 
end roninrn)(')^D: hvorimod oribudiiRjand«^ , «oea tan6ini» 
ftt f^knlTa ham r^t, jhVaI »dr«dfi bodf-i) iil Ilode»d. G^ drr- 
lirod hitvnvn vider« i^nd r(>r:)ærm«t4«n. aksl ån ov«rfckyd«Dd 
bBdc'« «Ave[ til irodpanen soru lil kongfp, og ar dUac tMcr 
skal df-D. aom hnviipdc sic;. og ombudsmandeu, »out rorsf>rnt# 
at «k&ir« hjim r»l, Ddri'd« hblvd^-Un livir (Jfr. Kh. 23 April 
1393 an. ft Dg II OkLbr 1303). Hn« don, som eftgr^slA* 
blLV«f overraldto. bnvofr eis i lamme Ajirblik {{ifs&r i hflA- 
inni), oj^ d«t(« meJ ildn<r bL^viRM, fritflgF-ii hjui for anavar, 
donorn d«t ikk» fiiir vider« «Dd ni bjtcrnnbcitkadijCL'U« ; ea«ii 
blivtr det fcrctcrnK^rvDs baiCi ^\iå\ »n-srn ftftEJA^' ^'^^r kO 
gm b»reinm«]aH (Jff. MIL 14 iduln.). 3nm n^lge lier 
hnr M, J.. h«JI'>r Inc^t tilivftp^nd« It! G, L. 160 og F. h, 
IV. 'S9 i^ic 4t); B. K. 18; rel hir 1 hAnd^knritr af lauds- 
lovoD fuftin kap, 10 mdakudt «t kapilirl, évr tilUdi^r al 
drtit« den, lOm if«(Tii<s i nlultip oiuj^njt ia«d d«D aad»Qf 
nicnnodt« fr»ndkiirKl«r; mea at dfltc, drr ikke HDdvH I 
noi;«t af haodAkiifkni« til byloreo, lifrti tidt lOfii d«t er 
0|jlngrt i Chr. IV. lu\bo|;, olcan ved en ttrvkrifirfrjl « OT*r* 
nn fra do ftldro kilder, fromtfor itokiom af M< L. IV. ft; 
d(T, red at rorcttkrive fuld «lkr bniv mniidebod, tydolifi til- 
kjfiidrgivflr. Hl r*LJpn fil at dnchr hciknrlfii rr botlfAldrn, 
Dvriniod kfin hHlcr intil udl^d■.*l af forud cjoiningcrnu i M. 
I^I. SoglV. 2^ ftlum., da bor alcno odtrjkinaftd^ii i kildcro« 
crbibchoML-Chr.V,L.e— 13-4oK5crlageAafJ.L.[II.37. VORDUAitOratt OAHLJ^ CTHArrCPCT-. 381 T dflnn« fdrbmdcU« kan vidci* mnrkr^^ »t ém nUc^* 
had, drr oitderlidvn ladrrAdto Mm t&[£Q hi loiiUidiKt for* 
hold, i vi«H tilf«oltJn #yn» oleot at have mcdf^ft ret for 
døn fbrnntioHtf til At tuklff den »kyidign j3^ wtgdft, mru 
ikko at hav« h«rnv«t dønno Haii« p«r«onlJg» rvt ft>r bo^taii- 
diz. Sat^-<ic8 cfttr *jJ. L, 21(>, oflr qobmi tfs^i^åa en and*o 
til i-k( ftlir*, *IUr b^bf^jJi-dfl Iiftui, nt Jian modtog bttdcr 
(istodptfor tt havna ftiø]; ffvindøW, nir nn^øn p^ttutJD kj6r 
»llør nlJHl i havar (K. L. XIV. H, 16; I). H. U8; M. L 
IX' 9J ■ eller ukv anlfe^ and^evD bC;hUr (t\ L. XV. 6}< 
IJ^ptJl vAr d«c iiIMl at jtig«> p&irj&ngfiiid^ brtlprn or iihudnø 
gja^tof bort (ti«d bug o;; »lag (M. L. iV. 27 og 29). 

Om retcr^ion kdfbolder ^e baiuI« love ilcu« iScn for- 
atrlft, at, c&f tulk t^tiuidig ud^kjæld^r hiiianJrn (g^ya^t), 
qøkal ord hKfne orO" om ali^S intet aoAvjir fr« no^en &f 
«i<i«rDo kvnne itJOru tjjrld'nde [K. L. X. :t5; \i. IL 162). D^t 
gjaldt overlini-m]«t v«d tnimlrif forDmrmi-'Iiivr i tinJ «l]^r lEJ^r- 
nlnff ROTO r«fi«), at don, mod hvem ^e rorfivfdi'«, AtfAX lu&rt« 
ahyde ti[ v^dno [»kirskola), hvU hao vtUv [»Staltf driii, os 
allfl ikke Kicn^ml<Ia fDinjctmrlnrii med ligr iiijiu ^0. L. 
I9t »g 196; F, L. IV. 18). Lljp-^å kupdø 4*fl«r G. L. 195 
iDivt aatvar øjtrM j^o^ldcnd«, nAr mnnd Tor i hArcnc pfl 
hinjindi^n (vicijjicHd). J^vrikt «ecA d^t, at miui ved gruvi^re 
fufhrydi'Uer liarbolrnkriiattftvnri!: pi hvørMdvaum UHfli^iiiiikt 
af di-t andet, »Iv bvor d«n vnc forEinnneU« er rrruik«ldt 
ved d^n Anden; hvorimod man viMnok ofie wd an^vrnCH 
rndpfif« afj^nrtfUc har ta^cl dtlle KJtn«)dii£li<-iJsrifr!iDlit i 
bøirakrmnn, o^ Uilct ikk* nlena fir iiuro fudoi; dmb iih op 
i op mod hinnnd^ri. * AndA tjTft!. hvitl de In-lmldl J[tvt, tA[t(« di^HPKnl ai» r^E Tur l>^ 
ttaiidig. Jtr^ V Amm S. 71 fj^g^, der åftg ijifur mf^vi qoiipr^ 

IXKf er HSlAilkJ^. 3S2 rn. hhahcft^ Fortdf* og d^lftkt ighriL PåtftI« of prioftkription. 

com en itptvfrændi^ ifjcrninif, Arujnldi'tdc »viir'<ilt< fnr, livai 
hnii hiivdø i^ort; mvo bvati mcra hftn vildv hav* jijon^ liLifHlé{ 
Sitnr homfii^ i brUakrnrnc- i*>r »I vidt for^cvtC'-t vnr \aXX,\ 
tor ånfitrn fkjL pr rriAcJ«. Mim I *-\^ a^Iv iiiijt^TifiMl rn tcrrlify- 

vUiT O. L. IS^t 0£ r. L. IV, 10 ofe IS, ftt <lri al^cio kot 
Bn |4 udrililrU liTorvint ilrn bkjldi^ø skuMe tthaiidl^^A aolq^ 
drAhhmnnd, tlkr a\pnv U*\h\* »Sihod; og df-n ((^»ip« tilJfki 
lo^l^c^i^mi« «T0rn-l8i> i^prJr €\f{ umulihl. at cj'rninsaiuantltiia 
vrlrtv^ånidc forijer tonj Akj^trpcndtr otn«tnniiiiihrd kand« 
Itflihinf S bnrjikrning. At if>*t» dmmud lim Tiet indØyfletM 
pfi dta rtfniftriiiLji'« rii|i;ih<<d Hl«-f ovillichpd til it modtriE«. 
l^ilvr, — pK Inti^ di-'tlr «^iimi afhirtiE 4if Iiam rorpodtlie- 
(ImltTi i**, — twUr aa^ ikke bvtvivli*, — T}e\ rnrpie KikrB' 
tf'd i (U iinfnl« li^v*, tfor tiphandWr fort6g Kcim ftadnrii, ^f' 
M. L. IV. 4 »lulfi., Uvxir dri om Torvi^kt voldtnkt, — årr- 
fuldlifrifct vflr ulnjjnnril, - liod<T, nt om end kvinden firvorr- 
gPt >in »r«*, «3 Jii vj>'""i^ff^"^A>*d>'n ikkp opnAr sin vilje, bAr 
Ion dojT in{^-nlun<1fr »lippo for titb^rliø rrfncUt cftrr Jov|i|{ 
dom> nJlr det trrHndi*«, H hnn tiavdr fD*d vilje iil 2JrrniniZtn; 
mrn hnn »kal iW lithitldp IUtL Af hlifhnrrnd« Tii^ftirni* 
mrWr kan ift^rikt ituvik^'A G. L^ 1^1, hvoirficr den, «om 
l^hrr Iiiiod vn «nd(^. mMi Mivrr «tnn»i| tknl b6d« H Orrr 
ti) kcin^rn (jiiPH intri iM den ronijcrnird^) ; htvver doniilud 
no|jj'i] »it vAh-<n pll^r I6ftvr »in hflimriør mød rn andm, off 
di-im<' «imj( #k^dfr til vt*\ne pU *in ficnd^A nnfnid, »kal hia 
(d^AuJrn) lOd>- Ulvtf l<6d^r [ii df-nnr. If^lK" F. L. IV. IS 
«knl d#n, miu kAt3(-r iinniJ pm Aitrifh, hvjji dt'nn« ckydtPr til ■inr^ 7 55 ^r^^^ V^ 'h.iX 2^2 «r^ «Tn*r TJ ^=tin^^ K nn »nft-i æbi*' *f ^j^ .^^^ 
iiP£ BTiiivL a. 1- IT :■* ;ih, Tit?. -H; ^p^ 

jc j^T! aukd nna-r 3 lr-5 1« =i iiu*.^* r^ l^^ 

»^vc 4i=- ^3 mæa- noer a ThinnH iikir^ ^^ 
Ude ^"* rtc ^ iFaiu! -alsr ji^j^ roin *C J Jr-r ?** ^J 

Jim <pr j yaift -' iBmpiiw »n« ic ^* 1?^ ^''*^ ^"^ *-fv^ 
haU^atMysjm X I- ^14; 3L I^ £11. 15^. «r i'i^^.t'; W^ 
p^ ^ jtf^ i itf-noADin -tot- M ^np^^ t£b^t^ «c 4^\->^/t£ 
cficT M T**^ ^ ritf*t; MvA aH^tvÆ ^pf^ff^ kwv a^tf >^«f 

tiolde iwfci «cd batv bod til d«a li>n»miHip iiumI %I«« 
^»orlig« ^|miii*»m*Dd \ Med bm^jq til tOdvm* til Lvtw 
geo ▼ar det rvfeleii, at frj^rab^r, «oiq pidn^p hovtHli)»:«»Ut^ 
40 nurk« Wde«, roedRVftr 3 mart» bod for hv^r di^N^evr; 
Ted de forbrydrl4er, hvoTfor Iremark^bodeo var fa^t^at, har 
d«r nrppm nret «yodrrlig piad^ fur ddabllgli^. Tf)i»UiM« 
og filrb6der til koDgea har opriadeljg nrppa va^^tt ilaLI ■ ligeflå KCfl beiucktdwaedea fbr aMtin«toB nfeloupMljt at hav« 
Tieret det halve af havedmuidena od; aliiå leiteretl. Ivot ilttuht 
skolde averge tjUiKral; lyritiered« hvor \\tnw uhiJ o itw^^a 
■euored, og eaicd, hvor deuoe akutd« tvvrge Jj ritUnd. 884 ra UBASOT. ADifre rn<l de ff^uxW^f gj^rriincflinaod. t Cfik^tu af do gn 
v«»U mi>(;i«rninje'tj|f«ldo ««ca dut ofva d« ai«d«kyldig« 
ircrff øtndTcd« IJg« »R-d ^'^rninfirnAadeo, lUIr b:id furi-^kj 
V«« for d^n, iom råJr-r til dr^ili, 1 F. L, IV. 3;>, jfr. G. L. I- 
Ofl Idl, åvT v«d nf«5b6l' Byott&t bouga« d^tk «oiii cQ Td 
bod fur an»ttltctac; Wge^h for Bn.i.t»ftd«e af mordbrand Dg >i 
d*ii tkad^tiimji'iiu^ pi ii^U i (;. L 98; K. L- IV. 37 (bv< 
d^r udtnt\ivl »kal Itatfi ijaakabi^ jfr. rar. i N. øL L. 
S, 60.1); M. L. VII, 2S jfr. 48. Efur «. U 20U oe K. 
IV. 42 ukuldd' di'ii, jiom h^ldt nogen, mcdcxi« httn h\tv n\i 
gen, »flrot ell'-r dncpt, t6d^* halir rvt, hk\v »Arbod tOUr liUl 
maodvbod, cfior oinMa3ndijrh''dcmo. Kuji hvU no^vn v^i 
tU'V^n £ildnt» cltrr havdo (hft tungf^n stlircl ud nf hftl^cn, , 
rlltr Ojn^Cft udniukno af hdvcd«!^ vll^r bAct« hspndvr og fl>4^| 
d(r ;>fliu££fiji>, Akuldo vUat t\ L, IV. 43 ojt 44 e&ml V. 3S 
(S. si- Lj* H- S^ ^06} ikk« fiUae i^frniuuMnarjdrn, iu«ii ol 
do lu, loiii liavj« h[>ML d^n mikSitnitMi^, være fr^dlO^K Lig^i 
■i blot itiBQ iRJlgfi F. L. V, 9 firiA- og tr\fi£t)r;d»r k\ 
bIv«1 vfd rid Aom vui gji^rnliig, og d^ttt eynt« og^k thtt ' 
furtmldeU »nlur al mfltiv Imvi; v:br^t ilf-n alniWeti^« rvgeU 
— Uvof aog^n to;j del i boraa ell^r strauJhus, «licr fulato 
ftrrurindvD pA ^hvhji 1^Fiu»3jirUr, olier (;jord« voldaoin mod- 
ftUijd mod itbltÅ»dWv4'l£va, ug de ikk« fiilJi |il Matt hH'^^I 
nin;:fr, okitHA bvfr di^lmi-'^r hbé« Hm;]fk, m^d^nc bAndiirg^n 
skulde b5d« 40 ni&rk t;l koii^iu (U. L. 3:>, 12), 141 jfr, 
Sia, 26fl. 3[)3 <j« 3H; R L. IV. i>2 og V. 14, VU. 25; 
Lige] d^ø »kuld» bver af d<-lt;ig«n)» b&k ^ mark iti^n bo 
dh£»D 40 iii^rk, bvi> innn iiluv]ijtf.n »l^r af >ii JaJLirnnd 
hval, der lilkum L^^naiNi ((•> L. InO), pnmt hii> mAo lorlQ 
kildet iiiiud hoii;i*'Ukl Lmmi (U. L. 21.*S; F. 1^ VU. Z7f 
Ci^rtrmdolte af kongrna udfdrivUforbud in"d ticnijrn til vjirv 
ra^dBftv ^eiiiiiod bg« »tor bod, 3 mark* for hver dcluø 
NOBDUÆNDBIfES OAML6 PTRAPFERET- 365 6. L. 142 belægger enhver deltaljer i alovUg hjemsOgelse 
med 40 mftrks-bodeo, og eher deo ætdre Eidfiivatlngslov 
(N, gi. K Ih S. 522 — 523) skulde ligeledes alle deltagere 
i boraa og herværk være abodemæod. Det Bamme fore* 
akrivea ogaå i M. L. III. 16. Ligeledes foreskriver M, L. TV. 3 
med heoayD til drab og tegemsforaænnehe, at den, som boldt 
DOgeo, medena ea andeo lemlæstede ham, skulde være obiide- 
maad ligesom denne. £5vrikt bestemmer M. L- IV. 11 og 19 i 
almindelighed om den, som rflder nogen auden baa«, sår 
eller anden rornærmelse, såvelsom medhjælpere og ledsagere, 
at de fkal bbde elvel til deo fornærmede som til kongen 
efter lovlig dom, altaå arbitrært; men ligefuldt skal den 
egentlige gjernuigsmand adrede fulde b^der. 

Som særegno bestemmelser kan i denne forbindelse mær- 
kes G. L, 162, hvorefter de, som fulgte en mand, der be- 
gjærede deres hjælp mod en anden, altså til overfald, hvis 
derunder blev begået drab, hver skulde bdde 12 i^rer til 
kongen qfor misgang'', hvis de strax skiltes fra drabsman- 
den; men hvis de fulgte drabsmanden bort, skulde de hDde 
40 mark (altså b^traktes som deltagere i overfaldet, jfr. 142). 
Og efter G. L. 185 skulde tilskuere ved slagsmål, som hverken 
vilde skille de stridende ad eller tage parti i striden, bade 12 
orer ^1 kongen (sUnbaugr, maske af sleu ^ uvirksomhed). 

Om efterfbtpende bistand, ydet forbrydere, bestemmer 
G.L. 152, 163 og 189 samt F. L. IV. 9, at man ustraffet kan 
yde den flyktende voldamand én hjæfp (eina bji^rg), ved enten 
at holde sin fod, eller sin ski eller sit spydskaft i vejen for hans 
forf5)gere, eller kaste ud til den flyktende en lire eller et 
øsekar, ror ellor tilje eller en li^npude ting, men ikke flere, 
under straf som for at have flytUt fredlOa mand. Denne 
tilladeiso kan dog alens h^ve gjfeldt for hans beslæktede og 
besvogrede; ti alle andre var endog under en bod af 12 firer 
lliHi. Tiilnkr. IV. 25 / zm n. BRAKDT. 

furpiiktcdt ti] »t 9tttt» efter de gnb« vold«TnAad«a, og uoder 
Miiiuni! bO(l niflite bøller Ingvn terdet sunnif^n m«d hanlig 
BUt dor omburd j^i^ «t ikib forSSvec drftb, vjir do Ovrifl«, 
under Mr^r fom for ftt bavc 6yU«t ffodiua mand, ifi^la^ G* 
L, 171 pllkiifse iUax al batta i!rftt»iDftDdcn iUuJ. Ål 
Sytu frecllftt maod var 40 marl^s «ng, cig nt baniHn mid 
ham tWcc bripi;« hani fuJe i han« lilholdv^Ud 5 tntirlcH «&( 
(do f*»fttd«u lit ciurede stfder G, L. g02, 203 og 207; F, 
L. IIL 23, IV. 13 og 41) V.^ M. L. fV. 7 M-v MiBfT^o 
fiAv«l for tiPt^nJ tJI «oin for omgftn^ inad frvdlo« msMå Tuat- 
aiit til «a bad nf ] iMtrk for drn fSMi« o^ 2 miuk for d«ii 
ADdca DAl. og S drtugvr 13 mark hr lfu»ccrn tid, jTr. Chr- 
V. L. 1—22—16- — Hvor gnnqk? d^n cfitrftjl^prdp blftland 
«r of^attct som od #ch<«tisndig forbrjrdcko mod sam- 
fuodri. (influen^Ej^ af liuvudfurljrvJelceD. frrnig^r Di>kHQm tt 
Q. L. Sot, d«r u«li.r^kh^tlf ^ig^r. at> om end vddtmftinl^n 
»«W Llbai;«vn)dtr ftia frvd v«d l.b mArka bodea jlivor dtt 
neiulig blot er ttfuodftrdr«p og ikk« drab), «kftl dog d^o, 
aoiD liar Lvfurdrec h^^o Guku b5da 40 mark. 

Haim Off tihjtrnht betiiid^a af »\jnU\4 itcHfr brmk- 
t9dr>fi »om en reon I) veforbr^d^lac, dor dog ikko m^df^rtc al- 
mfndclif ijrnUni, mru nicao dtl^i^A. Dvm beMjaln« opdagede 
AJn tyr, nwo andi>-rhflnd<>ii TorliktA ng med hnui og flk «Iti 
ojccdom lilbEi^, ta^m bnn som d«n, d«r bJird« nvddAøi 
kooii^bmmcti rct> nifd 15 mnrk^ ht>dfa {G, U. 2H — 257; 
P- L- XV. 7-9), Voa M. L. IX- 3, 4, 6 og 7 tov b^i^e 
døj« bftUkt ir«d 4 nnrkft^od- — Andon biKi«&d, ydH tyw^ 
bftr udontviH tak! bcb&ndlH Km bjnlp til fn>din«i fnnnd. 

I dtDRt forbind^bc kan eodnii mjcrkes. at, bf^ DO£ra 
TUT blGTnJ] iJr;r[t under itlminrirlJkt ilngunfl', hvi>r mindht S 
nusad bavdo vsrot lllil«di] [AolLka vij;),ofl|^anitag3iinftDdaQikk« 
koadcoplT#C8,TftrA]ion£^vailifte<G. L. ]l>7, I6tf; K. L.IV. 23X 

XOIfr>l,llVt)F:illVJi nAUlJ: flTRAFTiRBT 367 ^ FvrhryåAr^tncB pataU vnr ad«tukliCQdQ overUdL tU 
éna fbniKrrTicde »i?lv. Hg« m^git <jii] d^imv vu del olTcntliifo 
cji« VD priv«lmAn<l; i rbntP fild i'ar kuagMi« fttlei biiikop- 
F«ri» orttbndi^nncd rolle atk^Ofpr, m Modm U. L. ^, 20, 
22. 30, 302, 214, 256, $08, 3J4; B. K, H. 15, 17; E. K. 
R ,% 7. 30, 41; F, L I I, ir 40. III. 3. I^. 20, 23, 24, 
IV, 4, S sliitn-, 24. \\ 13. 22 (Bkb, a7). VIL 8, X. M, 
XV< 1, <K fl. Uec i'nr ci^^å »aCurlikt« «l >i malte vnrc, så 
loiDf« »trAfTcn 6«vflurede *ia k&rakUT uf opn*j^niIl|{ og [lavd« 
tsj] kiM>- i hfevren. Da del, nt Ude vii fdmu-riittibt- ujtå* 
UJt^ aiifAA« (ow an jdin^tf^U«, kuiido dor h«]l(*r ikk« væro 
Ddtrtic hfc for* at ni(»ordcQei] i dcC li«Ie akuld« lide, v«d 
4t lovovrrUwdrUvr undgik Mraf, lueu iiiugtrt cii^r« for uver* 
drtiTU^r i å^n nmvrndio rptomg, Uråd dtfha« uEtrfikUt 
u^4<^tfmfff'n' nnpÅr, vur dot on lis?ff«Di fi^l^e o,t dto vr^d 
mIt« ^tmn^trt icdUffJeod« uHfvendclIjf« fred 1(^9 hed , at, 
favJR bJoi i^jprnln^pn lar Titlorlig, mMi^ hvctMiniliøUc kunn« 
ov«rUg« b»VQ»rvos roII(», «A At d^r Jildriu tuode bitvo 
■pCrøQiål om nt nndcrtfVgi^ ankfsutf^rcna h^mprtcntCi mcQ 
•Teoa om tkA^tftnr fU konfLtAlcic rrimæMiKb^dea af, hvad 
dtr vur Kkrrit ni ftrij^js^M^nde var fald^^n ugiid. ^ LigA«d for- 
Klar dot AiKi Al ikk? alrnn do forbryd« lAør, hvori kon^n 
iJCctrpm vnr pen, tnrn ov^rhc^vtdcl alle, tøm indeholdt et 
fthffthjirt, brud på itnm/uttdeU /reJ, alifti nninlii{ dmh ug 
Toldaombfdvr i cffVnili}f foit^mliuji, mfitr« kuiin* fM&Ult-K af 
hoCGC^nt o in bud Ismand I uh cm den umlddolbarl foraftrmede 
ikke kunde c]hi riJdt tej>« »K, »c »dfedes Q. L. 162 og 
ISfl as uAr l»7 nm -^U^tmÅl i gird*bu^; l\ I. [V. 10, 22. 
24 Oi fl.| d«tto lijzg«r alUrrd« i dvn aknind^ligo fnrpIikteJfi« 
for ftllf d^ lilMfdcvjT/endc lil at saotle «fl<r «g eribc vold«^ 
inandfn. Vlvt vimmr pjjrldfir Din fyi'rri, O. L. 253jfr. SC6t 

F. L, XIV. 12; a il. 115, 

2fk* 368 VU. rniAVitn M^(i bftiiftjrii til da (vrigc forbrydcUor mod prvval«, un 
forudfn bddrmc Itl d^o fcrnicrititi!« Ullisc medfarte hi>d llf 
kontfifrt^ er dut dfrlmoil mm t^irhoml, hvorvidt ilfr tilkom 
d^a Icoiigvlijjc umbuil«mAni nogVB »Iviiatniig r«L til Kn^røt 
pfttAlc^ l>o icl<j»to loTc iadfholdcf vitlaoli tt AlmindcUkt 
forbud mod, At diia forosrravd* vndtrkind^n farlig fr «\^ 
i33«fl og rntifftng^r bAnlfrr Af rnrnjerm«r^n (ft. L. 214 ug 2f)6; 
F. L. Indl. 21; B, R. S& o^ 36;i, oft GuUtinjCttot^D »vtUr 
«trftf for «akdc4 nt «pild« kongODA rtt (drrpn aiftr rétt koD* 
Tinipi]: bcmf fni^ar lig^fn^m, nJ konf>ri^A ombndnaiitnd matto 
Tør« bprctti^ift til tx optHfro og farfOlg« nij^o uansoct d«t 
Ddlcm pArtcTii«inisA?dc fcrlijt M^n heraf boodofE ^kko ndco 
vidtre Klutto% ni den kongelige omburJi>m4ni o^ia T&r bcrf'ttiiret 
til al pruale forbrydelser, lom il*ii forna?»tnedc vilJe Aarf* 
gaikskt^ tjcrn<t4yf<i , cg ftf d« enkdte jtntyimit^OT, &oiit bv^rta 
Lcroiti indrhoLdvr. kAn lotel øikkcrt udlcdci. S&lcdcji be> 
■tprnmrr (t. L. 216. aK kungeTi )n>{fn bn^Jrf tilkcinnittr, bvu 
d«D «Ii^a Ikko ivlv b«trakt«T itaicit corn DogeD tkftd« 
(lt«ftt rijEi ijallr at nmndn) '. Lif^^A boAtcramor K L. IV. 
Ifi o; X. 41 aJirykkcle om nozie rinsfre IPK^m.^rarnasnn ei- 
ser, hl boil^n lil koi»(i»t] bonfjildfr, hvU dt»n li>rn*rH:Mde 
iklL« vil p&tQlv ikQca. H«o dette kan miiAko egi5 opfAtlot 
sal'^di-9, At umJIndvUfD af p&iaic bi-r bclriktm aom vidi^eHbyrd 
om, at ^v'njMj^ii i »i^ scU hw maa};lt?| li>r(i;i:riii«Jide KurMt- 
trr, pi KAmiii^ ftiåde, som nin»bod«D for ikk<f at betali* vit-* 
t»r1ig |^»ld ifAJ^^ ti< L. 3Ci borlblder, hvi« TcrdrinKHbAVKen 
»Iv pflMcvDi-r f^rJrixigpn tU linif«- For kriAleuduiTibbrud 
br»ti^(iimpr F. r. jri. 24, J. K, R. fi2 uc]tr}lL.>1itf, Ht, hvU 
diii, «om har rur^iyldl fre^lijshcd, forliger mg med kirkfa, 
iodcQ di^iDnitiu faller, kan konscn intet krÆve, — På d«n i * Jfr, M. L. IV. att itutii. NflnDVJHfffi>KNrtf oji%ir,>: flTRtrmnrr. 389 ADdec fido bfMffrtiraor K U V, 22 (Hkb. 37 ofs 38) Jfr. B. 
il. 15S; at ^iniz«c. 1iv«tL«o jUmnodoo ^ll^r nogMi ftQiJen", 
mé pilolc vn •nd^D m«iiil lilfi>j«t fgma-rmrhn (mnin vU 
AnnanD, al haiiA hoA (?ogU ukaos i A^r)« mod minilre haa 
T«d det »Aknldlc hciitiilifikvi^ur-vltiii bcvi«cr, lU der luraliar 
41 nlmindrlikl ttgderjk^c om izjprninffrn '; — ofi *t ankk- 
gcrirn, hvU di'^i t>c«k)'l<]ii- Fn^ijlrr hih for liktrlntr), LiftcfuLdL 
ftkiil bddL- fuld r«t tU dm »iktMle, „hvift hjin ikk« «r LuvUg 
^£*ni&UbL!rcC1i2«t i »Qffcn". Ucri kande det aya^ mdjrekt« 
at Y«ru tilkjVndfutvct, al piUAE«n fiA den kuriKtlige piDbud«- 
man(l» »ide altid er ben-tiigut, niir hi:] farer lovhkt Wvl« 
for byftd<,-f>'kteU iilvataltiD, iutdfi}> virkr]ia(t<^n aJ» td ea 
ikke i6g>[uabberettiK«t Anklastr rrcmtradu> ftl«ne tat deo. 
AL h&n udhaita »ig fur. ircidH dM Li?\kti* rykfn. At mhlia 

i6de don be«kyld(4 Jiøne rti, livi« dcono fnl.^do aig b«- 
^flkyldningvft. i 11 B, 2^ pigro det cndojz udErykkvlifi^ aW 
hvU EKi^tii ilWtfr (»vt-rfjildeii (vf httnum er Cfupd velll) 
I kjfibiud^n. O); ban llcki fltrox pftulfr d«t, da ^har ban 
|Drf(pil<l1 fniArdrcpiEj k>>ngcriB og bymæadOQ^^A ret**, og dot 
tomme »£«» i ka|j, 3^ vg Q^, tks tiot^tn jkk« p^tabr «a 
ubeftji^t beTikyldnIng for ryvcrl. M«n dl^e eleder ku»d« 
labk« og^ fui-sl&As ^Ler ord^o« «4l«4«a, at d«D oØT^ntlig« 
iod «r MiriiHl ^U Al dun føruairuted« paUlrr «a«i?u; lUfurki*« 
^J&& dvl 0^, ai FiCbltilLaK>lc«vu ui{ liy'iikt^rrUtu ikk«- pAtUr 
fihg^n »traf (or ulovlig forligplsf^. — M. L, IV. 33 c^^nugfr 
Pro«.ULtingBkv«oa bHicmfnøU«^ at d^ koi^gclig* ombadBinSEid 
ikk« »li anklijff no^^n, med mittdfA h^IniilUk vi Aor- vital 
havn« (j^ al ilto. dir ffvirirdrtr a-iehiJvok^niU bir»kylduiiig»tr 
luod uagdQ, lidnn At vsti kvlig »OgimAUbAtviti^'L i lagvo, 1 So «ff P. L II K;. IIL 3 ok 5. IV. *i1; fj. L i^ tt}^ L. II. ». 
4I»S» vt! aS; St, K- It, »; B K\ R IT. jfr E K. Jt *l, Jfr. 
K llvTicberp S. -tVt tø, JL IfoyMni AlbnmU. U, 1- & tf?.! an P> BlÅEI&r l»W om h&fi bftr b«imUi»kviAnr-vitni darfor, Jil^a or b«lri«t 
for 4 iD&rkA-bodon til kong«!]« nfton Ii8«h)ldt må b^do d«« 
fbmxnupd^ ret, M^n &i hrrmod »lene er *ifctct ti! an- 
BTiu^t for Dbpv1«tign t>*>iil^]ffn[rgnr, ug ititd Mf^ort um pi* 
UTi*n» b*N<tige)t?e, Of^m^nr kbrt &f M. L. VV. tfl. drr 
f9rbvd«r koa^ii^UB ombudimAnd ai paUlc tVnreiraelRcr mod 
private (gdh s5li 4 annirs Hniudum o« fj&ilutUELi), mt 
TDtndr« dat «»r l^mnEor-Kflr (d. t?. idr, »om ffitrlidrr vni 
akadfi] vll^^r andrft, hvorfor kantion lilkommvr Itgr More cH 
etdrr« bQdrr, 00 dcrboe beinlTli(tkn^ar•'^lai hå.rt%', mtn 
o^dl for mindre fornj^Trnrlirr uknl konjpEnn b«vA ■tm* bAdI^^, 
sft#;aart dvc foniftrmcd« pliaivr d«cn, om hfta «nd bAgofE«r 
forligpr cllvr opjpvcr wigtn« oe da kan ombude man dtn >>^S^ 
■Snnart ban cil. Di^tler ikke M. I^ ind«bulder rtugeu tid- 
Irykktlkg hftdcbøMoitimpUe mod ntovlifc Torli^Up, undrogen i 
tp^Huiizer, IX. 3, d«r liø«frctr] «r Uigct af Q. L. 256. 

Onibod»n]«ad«n«i plikt at cfitmpor« og puErib« ngjrr-* 
ninKKrnjpnd, og brtndrrnM KkyMijflreil al hhiii dem btri, 
bTifkoo atlorodc indikjærpo« af UAkoQ llukoau6ii, F. L. 
lodL \7. frtmhttrtn ^ttnia^tnåe, »o Ub. 28 Aus. I31&, 
Chr IV, L. III. 6. 

En alriiliideli^ pnnh-ipdon Fur pftialea td rorbr)rde|(i«r 
syv«« tfVfp F. L, IV. M^at vttre indtrådt, når 12 mftccdvr 
Tur fcrlfdna fn åta ttd. 3«vi pftiftltber«ttiG«d< fik kundskab 
cm fof brrdejbeu ; hu h^neade r«g«t tsr vmIuoL iudr^Wdi I 
b»t<emtft«]a«ii L G. Lv ^7 Jfr. 136: at all« i.K]raril »kal vær« 
påtalu inden *t år. - Vnr denmod ff^dlfiaheden allerede 
bdtt&dt. be«t«mio F. L. III. H J, K, It 62. hvad viataok 
bar i^wldt lOm alriiiadeEiy ie[i*!l. m 4T}^a.'liti-ude. som puHti>il 
At havo tåi<t vm fred lilbaga, i ID ur inati? 4var<i til ftio« 
vidaer, og hni «fifr dvnne lida brl6b kuode pl&[Å ODAvarfit 
|>rii;Kk ri beret. al 
NOBDUÆHDEHCS GIMLE &TBAFFEBBT. 391 Straf&DA7aret bortfaldt Ikke ved gjerDlagfimaDdeDS ddd, 
meo det var haoa arviogs sag at iVigjQre ham for siktelseo 
(balda cifii nppi). Jfr. F. L. V. 19. Arvingen kuade injid- 
lertid ikke sag^^ges for bDderue, med mindre bao bavde 
arvet goda efter den afdode, og gjeraJDgea tillige var ooto- 
riak (F. L, XI. 11). Det modsatte gjaldt aaturllgvb om 
maodeboden i den ældre tid, da denoe påla slægteoa med- 
lemmer persoaltg. SOGNEPRÆST J. H, DARRE5 DAGBOG UNDER 
RIGSFORSAMLINGEN PAA EIDSVOLD. 

MEDDELT AF COSSUL CHR. TBaDLOW. Forfatteren af åe følgende Dagbogsoptegnelser, Jacob Hersleb 
Darre. var fi#dt 1757 i Overhalden, bvor hansTFadey Jfirgen Dorre 
T>r Sognepneat, blev Student i 776, theologisk Candidat 1784, aamrae 
Aar personel CapeUan boe Faderen i OverhaldeD, 119*2 residerende 
Capellan til Orkedalen og endelig 1797 Sognepræst til Klæbo, fra 
hrilket Embede han tog Afshed 1833, idet Sønnen, senere Biskop 
Hana Jergen Darre. blev bana Eftermand. Sine aidste Leveaar hen- 
levede hnn paa Kaldets Enkesæde Torren, hvor ban dede i sit 85dfl 
Aar 15de Decbr. 1841. Han var i den lange Tid, bvoii ban virkede 
] Klæbo, meget afholdt og agtet af sin Menighed og nsd ogsaa An- 
seelse i en videre Krede. hvorom baneiValg til Rigsforeambngen er et 
Vidnesbyrd'). Biskop Bugge udtalte ^g i 1808 om ham paa den mest 
anerkjendende Maade, rdet ban erkherede, «,at Imn vilde enake, men 
neppe turde haabe, at Darre raaatte have mange Lige'"). Af For- 
&tter-Lextconuet seea, at Darre er Forfatter af en i „Nationalbladet*' 
111, S. 110—124 indført ,,Authentisk Beretning uver det i Nærheden af 
Throndhjem ved Tillergaardene i Marta 1818 indtrufne Jordfald", en 
BørgeUg Begivenhed, Ved hvilken flere Mennesker omkom og Tiller 
Anneikirke tilligemed ftere Bygninger forsvandt Hertil kan føies, at 
der i det oldnordiske Mueeum i Ejøbenhavn tindes en af Darre for- 
fattet Beskrivelse af en Runesten i Klæbo FriesLegjeld, dateret iTde 
Decbr. I8t0 og benyttet af G- Stepbens i hans Værk „The' oJd Nor- 
thern Monuments of Scandinavia and England", Part 1. p. 267. 

Darres Opt4:gnelser under EidsvoklBforsaralingea fortjene viHtnok 
ikke at sammenlignea med de udførligere og indholdsrigere Dagbøger A. Erlandæn, Biograpbiske Ef^rretninger om GelatUgheden i 
Thrond hjems Stift. S. 114. 

Tidsaknft for den norske Personalhiatorie, udg. of B, Moe. Hj 
Række. S- 36a. H. DASfifS DAOBOG DVDER RIOSFORSAMLTNQEM I 1fl14 ^g^ 

Og Meddelelser af andre KeprKKntaoCeT. aaasom Aa]), Blom, Bryn, 
Christie, Fr l^chmiJt, Sibbern og Werj^elftnd, men den Særegne In- 
tore^e> hvomied hin Forsamlings Historie stedse ril omfattes, synes 
dog at retfierdi^øre Trykningen af ile følgende Blade, j hvilke og- 
saa et Par nye Oplysninger forekomme. Nogle enkelte aldeEes avs- 
eenthge Stykker af Dagbogen ere udeUidte. 

L. Bom. Fredag den 8de April (1314) vare samtlige De- 
pnterede ankomoe og anvisre af Tnqv arten ngsforstanderne de* 
res Herberger paa de omliggende Gaarde, Y<> V^ til 1 Miila 
Distance fra Forsamlingsstedet, Eidsvolds Værk ag Kam- 
merherre CarsteD Ankers Gaard. Gaarden Heiret blev det 
søndre ThroDdhjerns Amts Deputerede anviist, omtrent V> 
Miil fra Værket, efterat man havde protesteret imod det ved 
Ankomsten den 7de anviste Qvarteer paa Gaarden Grave, 
paa østre Side af Varmen, 1 Miil fra det daglige Forsam- 
lingssted, hvortil Veien var næsten ufremkommelig og Her^ 
berget usundt og elendigt. Fra det gruelige Gruve droge 
vi bort den 8de til ovenmeldte Gaard, hvor vi forefandt 
smakke Værelser, anstændigt Leie, blide Folk og god Op- 
vartning bos Bondemauden Hans Iversen Qeiret (udtales 
Bjeret). 

Lørdag 9de April. Hviledag. Vi anvendte denne 
fornemmelig til at tilskrive vore kjære Koner, ordnede vore 
Sager og besluttede Dagen med Samtaler om den vigtige Gjen- 
staud for vort Mede , skjant vi hidtil ligm^de i visse Maader — 
den Dremmende. Btmeldte Dag underre I ( ed e^i man om den 
daglige OekoQomi m. V, saa^om: frit Herberge, ligesaa The« 
Kaffe, Sukker og Lys samt andet, som de ludlogerede maatto 
behøve; bvad Huset ikke formaar at tilveiebringe, kan af- 
hentes Cra Oakono mi-Bestyre Isen paa Forsaml i ngsgaardeo. 3M f 11 UABfitØ J EidøvoMd V»rL Fri Bcrardriog gir« d»::lig til og fra »nittt^i 
— dor ^Tca ojE daiflig FrokcAt, ouitrtot frA 10 til 11* ^^^| 
Ui^dftp^pUe, 3 R«itf>r. omfr^Dl KL 4 h fi Eflonnd. ■*- mfld 
Viio trior 01 en<r U^tbag. aatiit K%ff« «ft«r MiiltiJ^L 

EteBcmai ftnkoiu AiJdiE lil Anker* GciarJ i Lidftvold 
Oiu NuUeii hidtob vt Ciitulaire, livur«ftGr UifljdA^^niÆaiJe 
t^ull« Qiedo D«»te Dag v«d Kirh«n RI, II. 

SBnd&4 lOdf« PuAftkodaeoD. KofEonun ackam 
be»l»iiit TiJ, De DrputerfJe havdt »eUviHijj opAtjllci »i 
pjia lipggf Siljor ar Ktrkf^anrdon« GJonntttngnng. Ved 
pRMor« Kokken var han ayntig rørt — lind« l3 d«D Sid« 
Kirken, hix-r Ijad fkaldf l^e Sonie; do Doputvri^^ tO£o Scdø 
i de urdr« Stole paA tji^yn^« Sid^r — uoder OrgfUpil 
Psnlmvrne eft^ d*ii cvnngclUtcn pAKlmoloft, og ditn ovrlgi 
gadeljonli^e Ordon var nom 4a»dirftnlii! pAA P<>JMkcb«iti<lo 
Men. den ærvnrdie^ o^ blide Olding. ProtVMor Li^jEan^rr. hk 
en uad rvAn^rli^k Prvki<n; Orn Mannpi^k^U nforLripnkølijilipd 
dot opttvcnda, det K)'rk«cido i d«n* flftAb, duC forpltgundc p 
Gruod af samme. Kiiditkjt^Di ikke ttttthg Ordon, var dos Tali 
hUJLn opbygge.' lig, cl vdcit <ig \j9t Sprcifl, ud^lt under 
udtryksfuld Acsuind. Mindot oin flaml« Sii'Fiit>Lieli^) hW 
l«T«udo huft mifZ- TiltAlvti Ul Kc^soQtua vor foriit tcmmdig 
alvorlig — boicd«« rlterhaaodcn Eil — maa^ke fonn^gct Smi- 
gor. Ttl Ri^d^i|;s|irr3Luritili4 bfflv tAti H Ord i rvtio Tid 
pMmindtDd«, advarond«, opmuntrcnd«. Til Mcniflkødco vor 
hhJOå Talr »om FadcnrDfw amnnfct aJftioc Itoro. Efic/ Proc- 
kuD intvmniRiJrK: O »torp Gud vj bv« Dig. Kad»kjno 
åemic Pifllm^, «adog «^(lr Forundringer, ikk« har «yndi*r1i 
hovn rnis, McrdoU» i UcD^ocndo til dcoa Licnfidc, iQorda d i Mdhuiii (f 1HO0 ) D.iOftoa uxDKH niouroiuAHUffoni t mti^ ^m 4o2 'feoDciiaode 9t hoitidoltci oz rortag Indtrak ho« mlg< 
Efur (a[ii[]ic l^iHud l^riadnc^rk ay rand ftil F^ljz«: RtLi^r-AArjfrne 

taa cto, Nu btoml^a OfTcr^E^tiklaitii. Det »ftmt^ice Bie>- 
dA£!iptr9>rpnaln v^ijilrcctr om Alttret og liUidiit StiH]rt?i Mr- 
DJf^hircr M411 fDrrnii-Jif Hil; Oerj)4;i iLnarvht niuUi^ lil Ki|jii* 
dagiwi^dei, hvcf PrlnclK^o og K*f^ertnff<raAd«c vw font*m- 
J«L I>erpu bUv« de Drputered« Jndkaldrdc rFl«r Stader* 
I3t*» ag Diatriktmirv Atpt>nbvti«kp Or^li-n. MvniKli<^d('ni«w 
Adr»«!(vr tiøve uv^rl^veredp til fLe^i-nlc^rt, d^r modtog dcrn Jin-å 
Biidtrød o(E nndcriioMt txg et Uieblik[mcd do p^fl«7orond^, hvor' 
p&a EDAO Tfodt« (ifbagt tif Koa versa t ion juturik Hn Rom- 
laiUvei beEiUavuile af Biakufiperue Utfcli uu But^^eu^mt finxt* 
bflus^n« gjendn»an AdrvMJ^rn« cg n^inir^rf^d« saintn«- R«-> 
pra^aoQianU'tD«« Novuo blovv indskr^vn« i de oftrr Alpbftbfr- 
tiftk Ordva trykte LiMfr, hvilke wunme Dj^ udd^Ua 
ibUndt R«pf«MDtan(«rtT«, (11 hver iscøTt Ull[g«mnl en Ad- 
j[aD£(bit!tt Ul Rig»for«amlinf4'n, 

RI. omtmtt $ nMK'ih man ttl Bords — under aUkvo« 
bldreifiidif luAifumeuLdr ftftd (dao vg dr^k p«a — Prciu-> 
dd#a! 

Bov^detdodrmf« Drpuleivd« epi»Le den Pnjr red TaHoL 
De Ovdge* Tcur faldrr eidi^n* rft^r OinriktfrrT^n nlphabo- 
lUVn Oråfn, ua m noeli* til himr Hug lUmigcL Kftcr Spu* 
fiing^o og RflffePn drog hvvr til Sit. 

Haodftg llli? ApriT Kl II bkt« RiKadaf^nnedlem* 
merDe opl«M«de pon don (11 D^gpnn Tlandlinffer indrettede 
Sa)| d«r i BftgjEronden har »n Forhvininjij hvorpm n Hord 
med [:rftnt Tflpp" — •o ov«rftl( ftt^rht forayldt Len^Blol 
V«d RepræMDtaaii'rD«« Indiradflitf *«d Ufi^ol«n. omflival 
aS R»gjorifig«rAhd>fr ftrAAnndf?. Di Alk havdr ug^i Sndc 
|hui d» frenutilUd^ iD«d mdt Cljed« betrukce, Baoke, reUt« ban sig og forelæste, noder kjendetig Btsrk SiDdabevægelw 
— en kraftfuld, vakker Ta!e, der formaoede lil Klogskab 
og SamdrægtLgbed — ÅdvarHeJ dl Forsigtighed mod den 
Forestil le Ile, at Norge ikke skulde kanne beataa for sig eelv — , 
Slige bange Tvivl lede lettelig til Underkastelse — o, a. v- 
Deo blev trykt i Rigsdage bl ad et No. 1. Efter Taleo blev 
oplæst Regeutens sidste Erklæring til Sverige, forst i Fraosk, 
derpaa i Daosk — efter min Fdelse et MeetersLykke. Og- 
aaa den er sat under Tryk, for saaledes at blive oden- og 
indenlands ko udgjort. 

Endelig foreslog ban Forsamlingen at vælge sig en Prs- 
aideot, der kuade omveiles ugentlig, og en bpstaodig Seere« 
tair, samt en Rommittee til at bestemme Ordenen for de dag- 
lige RigsdagG-Handlinger. Ban forlod derpaa Forsamlingen 
tilligemed RegjeringRraadet. Man stred no ^til Præsidentval' 
get> Til Præses valgtes Kammerherre Peder Anker, Vice- 
Præses Etatsraad Rogert, bestandig Secretair Sorenskriver 
Christie fra Bergen. Der blev foreslaaet en Adresse til 
Prindsen — ancagel:. Man skred derpaa til Valg af Eoinmit- 
tce for Ordenen ved Higsdagsforbandlingerne. Valgt: 1) Soren- 
skriver Falsen, 2) Sverdrup, 3) Præst Wergeland, 4) Justits- 
raad Diriks af Laurvig, 5) Oberst Hegermann, 6) Told- 
proknrsr Omsen fra Christiania. Om dette havde man siddet 
og — tøvet til Kl. 47« om Eftermiddagen. 

Daglig bliver Rigsdagens Personale opraabt ved det 
Klokkeslet, Sessionerne begynde, efter Ditirikternes alphabe- 
tiske Orden, hvorefter de Deputerede træde op paa Rigsdags- 
flaleD, og et Medlem staar, skifteviis, ved Indgaug^n for 
at observere, at Uvedkommende ikke snige sig itid. Ingen 
Votering kan foretages uden de V^ Deles Tilstedeværen de. O^OttOQ 171fUSH WGtffDflMHMjrOtEBr I 1S1« 3ftT FrftTforeDde Ude daglig dcr«e Forf&ld in«Ido fer Prjosi* 
»ttn. 

Tir«d«fi Ud« April ^ci9\m^ TAkke-Adr«Men ttl 
Segwlca, forfpiUøl af Svcr^Jnip. eiApH« kon o^ anfittniiif 
for htr^K Paner. KuraEajc ttl Val^ «f eu Kc]iiai(iitU'» til ut 
fdcriU« Grufidkjttningt^rfiti fnr Scnuformf-n — åunn ktiXa^cx, 
d«t fonftoar »if;» men Qv?i>t«d» D^tinttfr om Sma^ting ttf'nU 
mg — UvQoevket vil foraflc« aig — » IlfUadt Saik-Brak- 
ken rthic tig Wert^lanJ med tn kjpnd«lig Mudtrfi Tale, 
é*f ntUMg«r« 1iavd# pau«t til IVora«!^!«« i KoniinUl««a 
dto forrigi; Dag. Ucr kotn dto bu«i« for tidlig oi! for aildig, 
DaiurBnB ta^gall«?. iiidlil Sluliøuyea nf T&Uu, der aAfidrd« 
lidt laiprtln^attv Ikt« ulydfligHO tlhj^nilpfiAtr^s '^i Prind- 
sra hatdø ncmnaHut i\g Kclk«U U^icijch^d v«d dcu SiLruhri^, 
hna havde paa Eidarotd rorindru R«istro Ul Thrøndhjcm og 
dertfUr At i*n Mi^nd, i han« SiilllnK. «t>K^r rurHiaadigv« Raad, 
ikåD dog ttl ikKo LabivH. Opponcuion vrkl»r*d« m UdKAfjii 
BOni baa» Koii«illueuura Navn, Soin tru 9ttx Mund Ivd d«l 
S*ar: FaBdreUndttt i Fare li^utr Skibn i Stxfric; forladt af 
dvD Ovørue, ^ib^r d«a Ns^le til Rdrel. Nu r«br^ dg ng- 
eoa Svi*rJrup: „J»)f var na?rvojf«ndi^ vod d^o pnaankiyl' Smii- 
liDg; du(] havd« kun ul IItn«i£C At rAadfuro »i^ iit«d Pudre- 
D«lAridvl« Vrnnw, og intfl, }i|tfv »krlfltlg f^jrfiiri*!." Oniiid^r 
ikrcd man til Yalg^i al ICi)t»iTiiitu>G>ci f^r Rjg*^for(ii«Df AITat- 
Diof. }JUkti kjfodu aller-^d« Mwod pro et uontra. EiiB!ai»- 
dit£ kande lier UUv« uytiiif — ka^t* Ild ind iiiti^lkiu »ikn- 
drr ikk<»- D«in herlig** FaU^n og S«bhplovp og W-■fgø!R(^d 
*>g WoKflbt^rg havd« ^^vet Vink til en Flfln, Af ttritk« den 
Fftratee kan ietraslM Aoni gruntiigsti Kommir(«ei) valiite 

I mpllpni al^ en Piv«^ og lifgyodtø den følgvode DAg 

Delib«racion#r. 

OoAdas 13de ÅpriL D«f bl«v tof»]A4ec at lad« et zw t n KtAVftø j Trykkeri tilflytte* og OprcKcJiie oT H Poatiiocttor til Bé- 
LT^mmclifhL'd Tur dr [Jr[>u(crcdtii pdiRl? Kurre« pDixUnc« 
til Syd og Nord — anra^tfi. Prindwn* Sv« faa T*kke-AdrB»* 
MP blOT opløai — iQtot vid^ro dvan^ Doj; — S«mlini{»a 
bkr udfttl til L«verd«£ d«n I6d& Imidlertid arbeid*de 
Rum (II i ti c Pil jioA IMk^Lvl lil HiftiFnrmpcu di*a 14d« ug 15de 
v&r Aiitvgiivr«n i^unki hj'mina Pm ftff»r<rioidu Dag moi 
Aftfii bekVDi man altor«d? II §§ »f StaUformea. 

D«u I5d« udkotu d«c fvnitc No. at RigiforAftmlipt' 
Tidaiidi*, hTfTf Mvdltfni lFV«riu rt KiMTiplmr. 

l>eo I4d«v ThofRda]!, roi^tc PriEidø4ii lil ChnøtUoi^, 
«ft«m hnn dfn Fort-GAiLvod« Daj£d lilft^rmiidrtc bavje i Koo-] 
verntiuDMtuta nicrldl jiit K<ir«]iii vende. hvorefL^r b&ii i «1 
pAr Tirikfr tmdtrhoSdt nijf Tn<;d Sfttuial« blandt Korjamling^o. 

Lardfttf If^d« Apri). Mad modr« Ki. 9, apiKt« moi 
«tdirafdi]£ FrokiMl og bri^yndln ruirettiiiiK^fft^ Kl- 10^ /*i^^ 
Protokolleau Indhold bkv foreticiit af St^crefHin^D. I>« flffAt^^H 
ttde 11 UmndHntnin^rr nf Kifii^rofiu^ lor#l«st«i. Mul 
gji>rd« Korpi'indfina»*r oi; d^'b^tkicde livftii-eii og — tid«D 
ayndfirlig Nyd'*. Wvr^plknd frvinitod attvi mnd en nmQkt for- 
Uiitri Afhucdlins, hnikrn nrnntl^d« cccplligt K««uIfAl. Vid 
lernsbfdi'n kj«dcdp om«idcr. Mod rAnbto; til D«^d» Ord 
]«t» GrundMMuiug; Norgv b«r Tn?r« et ind^kraakvt oø ftnw*- 
llgt Monarki, br&r (-1^ ''t dra Ti)»wininjc: frit og ud^^l^Iigt Riga 
og d»U R^Køfit bnrp Navn af Kanfio. Uett« eid^I« vol- 
ded« »t«r StTjd. Kcgl« \ildr Ynyt dro»« Bcownrb* n 
lukt; Andre, al Af^'ørtUen derum ^kuldn ud«»UoK tU vi- 
d«ie. Og d«t 3di(; Parti pastblod ht^U Satnidp^nH VodtnsHift 
pa4 Stodtt, Maq tr«vd« i U(da}-n til Forl>i£AAa]«tii nf Knof* 
DftToei at iuuue riatf et aveu&keiudvt Piru. Eodclififfttdt 
dø fiMie Stammer deriil. &t hv^r ^nlde, iiod^r n 
dikter« »b M«nuis tiJ Prutokol& t>40Boo trir:>nii nintniiuiA^LiMicTi i ui«, n» gtt; Rffff«nf«Q basro Navc oT Koo^ — 39 Slonmcf an(cg« 
Grundprincip^ «nk«lt — 2 dvAuJcD tilfoi«d« d«t «t ParAD- 
nuiriLoii]£«r »»AfKtni: hiriii Tbrjiuirvin^Brj ni ntr dejlig, [BKAtM 
d«D yoerA Sitn ell^r øa anden udenfor fCofigcri^l^«n vnlges. 
Vv Øvngo Forbeholdt iis EfkEwnnjc om Knnsctiulen, til luan 
kom vid«re med Ri|piform«fii I*riiKip«r. Sag^a VAr bAAled«9 
<eL I 14 StenJTneburHtiøedr, 

2d«n GruoiCcrctnin^ (Polknts R«t oA ttdon drø føvgi- 
TCndt^ M^ut Ejenncm 9in« EtcprtDafcir An Ul) MUfict 3UA1« 
ud«n IlttllullcHnK. mnl IlAnndi n|iri»kt)inK. 
3d;* do. liffptfta (40^- Beskar ninc^TAftoaot,) 
4dc do, aatofict fkn^s- tg l<>(*dsrctccn tiikommer K«-» 
^Qtra) ttiet nojEvn Dub&t — do« uden Ballotrrins. Ind* 
Tendinft; R^gi-nTen kunde forikalTif tlfi iidenUnJik* Subnidiar 
— ' oiQftDd^kjoiit nn»t rora^ciA&ndo Pfitn^rofh Kindrod« mod 
rilkaarlifir Pnalttc lil atvdkomiTiApdt Knaii Fc^rcUt. Andro 
muBnia, ftt «t SlAUrftnd mnnTtfl I (tH|p ni£ ilnrc Tiifnililo 
bJjvi« pui Kolkou Sid«^ 

5u foftt »trAx ntilAi^cl fBrnAadnir£Krott(Mi). Mon Ut- 
PMidnini ae«AA for SiKUtorbrydfT'. llricjfrinRKformon« Kutd- 
kAUokt o. t. V.? MpEtr^r^ n;i«n, 

6u da AHlJiart t^trax (d^ii d«mm«ndo Mn^ bor raro 
»ttnkiU fm den lovchtndi-). 

7dA dl), ligfMA {Trykkrfrihftd Imr Und« Strd). 
64? do. (lipn In1h4r«k* Kohgi^n vwr^ Siaum 02 Roaon- 
Uii»>- SpuTfit; mon ikke oe«u Df^nrineerh ? Dcnor, f. Lx. nf 
deo Iftiliolfik« Hpli^iou, viUl^ 1iftV9 pgi-t Knpvlt penvt Primtnr 
»tC Alle Rf^trinpAformer kav» zA^tugat donna RIaikhI, 
»arrJ*?[M i Hecflcou<I<^ til do mrj;«! frft kinniid*n AfVi^«ndn Kcll- 
gioobfurmer. Pfu &udeii Drelsf Sde GrundfituiniuQ (»in Jødftr- 
D»8lDd1e(iimcUe): dog er« Jed»T fWmdelAB (tillelec Ordet: eom 400 J »■ »*"M 

bidtir; ndflDhk^l*. H^r ttr^det eo Stand otD Ret og Ur^ 
oni TiE-ranc^ >v d^t Mod^lte. Srar: d^nom Jøder htvdi 
f:.>rh- n vjrr^t mi.»:D-nfd« t Ni>rg^ rar det hsArdt hftadlel u 
at fordrive d^tn. Overhoved er T&leo h«r Ikkd om monU 
R--t, m^o om pc-LirUk ngiigi. Hror Jeder engang tre, nx 
det IVvt >\ tur\i£e dem. Hvor de Ikke givest ^r det uklogt 
at i'pr^i:« ^t*-!!!. 

9<i^ LV^t .4(rax aota^et Tave lodskrnokDinger i Na- 
rinf^fiihtd' n K»r ikk^ til^rede^), 

Ii)J^ V-jfi Ip^r^ooeLle »Iler blanded« arvelige Rettighe- 
der \<*r ikk>' nisTAae« DO^eo fer Eftertiden), efter DOgleDt- 
balTT'f fore!»ii"ii:»'n aniaget aod^r Forbehold af osnnere Bfr- 
stemnifUer. 

I Te Posi (anpaaende Værnepligten). Ordeoe: oden 
nerifvn (il Siiind — Spurgt: Mod ikke akademiske Borgen 
ber uni(Hic»">? Ant-*ceUen af dft Ilrle i dette Puoki adsat. 
I Anl^diiin«: deraf forelæste Kflmmerherre LevenckioLd en af 
haru furfAltet Afliandlin]^ om del niiliraire VsEens Organiu- 
tion, d-r indeholdt ad^kt|l(|Z^ code Vink. Man anmodede 
barn om at fieTiilæpce sir Porf^lac i den Kommittee, der var 
foinodeii (il <irund>æiningea« UdarbeideLse. Overhoved T&C 
nino i^nJQ om, ai d^n af Ric>t'ormE-KommLtteen tilfeiede 
AniiJiprkiiinQ: Nærmpre Bestemmelser og Indskrsnk- 
ningor v^d Udarheidr-lsen maaite haves for Oie under Debat- 
lerinperne, da her deimefiinde, op fremd^-les, fornerametig tngea 
Hensyn tii Ov^reenji^temmflse i Grundprinciperae, Klokken 
var nr?r G, Kors^Hmtingen hævedes og udr^attea (iJ M&odag 
den 18de, KL 2 Kftermd., dn man niaatte vælge, ifetge 6e- 
fitemmelsenie, en ny Præfiident samt betænke eig paa Val- 
get af en Kommittee til at drnfte Finants væsenet , , . ([fald 
ellers no^Pii knn frpinlægi^e eiler angive en Ledetraad dertil), 

Mandag iSde April. Medet bestemt til KL 2, Uan 
kMtm té ti] Korr«tiiiug«A fér after UiddAgi^pUnia^, Kl hcn- 
V«d &. Vod lo^]{[4ag«D lil Higidat^ib^AUD levende« det 
(ryktø tUBlvfui^ui for KDrnlDiuxerDes Qmi^ noterei Liir. A- 
Pftheu oplwAi« WQ »kj«]i Afhatidliutf, livU RwultAt van r#U 

1) At «ti Kommitue af 5 kyadifit og erfarne Mniaii. 
bvjul «ati^n iJ(? «re i viter udeufur dvtLn« Fi^rxAinling, iidn-ni^nfl« 
af ^'9nuatUuj«Q, boamari ^ckq* hu* «ndt tia« t'arbiuid- 
Itnice'i fvr ae KJcnaomi^Jia o|t »rdno vort Lovgive ingsvttata, 
hvunftor Ji;n hut al tir^\iU)L^n tim (or^ti; i>l|j>r> om d^tie 
lik« «r (tmli^l, iJ«el kadon lDVfciv«ndo l^'^rMiiuUng livruluctc 
wl til Arboido. 

2) At dem« rorabmllng. ^Antnait Kcr)#cuurioi)«i] vr ao- 

Hor (itldt hoflijii; Dcbattar Af ot vUt l'Afti. Kndotif; 
hldl dot ud dcrlilt «< dJM« L^nkc«r »Luldrj d«liVcr«r«» uv«r 
diui n»Ain On^ 

Miin &l;r«d til Valg Af »d ny Pnxtofi o^ Vicii*PriDfioc. 
Til <icD fenitc vali^co« Obcr-Ec Ucgi^rmano^ tXi åttt «idslo 
SorfUJ^krhwr FaUvu, Propoioroi ae mig« cq KomiiiiUno 
f^ at UDd^ru)^ FinarttAora« uii Norgva Forhold til andrt 
Sutor Unn indvundtu: AI ddile vitdi-* bliv« aurnalifor vtdt- 
Uftu Sak, at den ikke c£ontliie hcshrrrtv til UjttutAnd«] 
for RiitMin^tfui'umliiiftttD, bufii vr kun Hif^funneuJi tiruiid- 
liignJiii; og Fiut*B>it«U«. Sv«rdrup auniwrL^-d^ IMg^ FaU 
««!• SaiHLDjE, at Ki£Edageu turd« aaw«« bocn aluttfti, naar 
Be|ieriuK»fo:m«i^ yai btvleLni. Pirjaat«trat4 Codvrsfpg«!««, 
Forhold*! til Andre SiAUr m. v. boiiø til Udvikiitigpu af 
KoDitituttciuoD F<j1L«i, og Bi RiesdAgKmfld]cm[narDtt, havdo 
Uetiished ul at kuoatilu^rc U«od for bciucldt« Uadc^rtAød- 
Msr> Mciri kDridu lotUlig, i aiidvi Fald, Iah. LI3 Koogtr «£ 
Uko k^æmif Cii Ead^i oiod K^gvdag^a førend (vaa aIl livih VJi K PABRl- f r-, '. vft:*: .r. .^^-it-l* i S/r;*, var 
V f,":?^-'^ d' :.- Overhoved er Tftlerj 
it-\ :t 'Ti '.'.n (.'/^ri-k ngtijt. Hvor . 
■:-r l."f-t ar f-*rvi*i* dtm. U^^r de ikL 

ill-f i'., i' ^'rax Brjta2«t 'nye lod- 
ri r,jf-f.' i ri*'i''i K'iT Jhk*' lil-^f-d*^), 

'>r l.ftr i'r.k^ til-r'nae^ no^^n for Efteni': 
l.jiCir r*r«'ltf>"iff«-D antaget and*r Forbeli 

JJ'nvyti til Sl:iDil — Sfiur^: MoQ ikke :■ 
httT nn-'U:ti£f^^ AnlHu^Ut^n af d>-t U*-\e i 
I Aiili'iJf.iny d^raf f<.rpla?ste Kflmmerberre 
tiaiik fijrf;ini'r Afhandling i>m det militaire 
li'Mi, rl<T ind^'lirilrLt adskillige f^ode Vink 
li:iiii litn at (Vi-nib>cLrf sit PorsUe ^ ^^^ ^' 
fmiiH'h-n li] ^^niniUu-rnrnj^en'« UdarbeideUt-. 
in;im ' iii<5 'iMi. rit di'Q af ItiE^forma-KiH 
Aiiiitiirrkiiin^: N;i-rmere Bi-stemniel ser 
IH II i; r^r v>'il TJdarticidi'Jsen inaatte haves for ■ 
t^-rintif-rrip, da Ii't dpnni-ainde, tyg fremdel*'*, . 
liiTthyn til OviTecnustcmmflse i Grundprinc 
v;ir ii'Tr I}, FurF<!kinlmgeT] hwcdes og od^ 
di'M IKiIp, kl 2 Kftfrnid*, dn man maatte ^ 
M<"iriMii"lhrTm», I-n ny Præsiilent »amt bet^n^ 
(>i-L nf nii KciinEiiirice t\[ at drøfte PinantBva^ 
irlJiTs tii'^^iMk k'tn friM 11 lægtre eiler angive en 1 
MjiimIjii: 18iIq April. Modet beaten: 
D4GIV0a GM^t^fl l[10i«ri>|[»lHLIVr.«IC t I9t*. 4rø tor, atÆr^n Aiild^^ tilkomme <ii*rM llov^^df^lnc}, Skjoni §'ob 

(kfE n»>utrAttt, i4>iiL otf vjtr bmiifii^, <tog lor^koin tnig 4« 

Sen<J>>nQ«ld«kflfl tirundp for nijtit«, til ai pAUtfjind«!) bard« 

knrmo "atif« i|£J«aDi<ni- Du Tuuf*n k^m til vcrt AiouD*- 

pui»'r«"ilf hl rjiK r&iM* jta mifi o^ tA^åifi „Det forvkommer 

nit£[ At TttTP omtr»nr mij)ITi^r«nc, i hvIlkfUomhøtM nf Nor- 

g«» Trmpl«r KroniAøt-AktoR bkv holdt. iind«f Korud«Bt- 

Diric ftt (}«n fnkcdc i en ftf UiflrU HovcdMirdi-r M?n« ovør 

400 Anr vrr <Uiu hnrinimlrp, nåt^n Nurup liAVLip ^in f^^n 

KoQjio, ajt 'm Thmtjdfbøøn, dot o^^nllifl« ^imlo Norgp, T»»d 

man iJog, ni KncvnJdcr fnrtl nd^pircdc. tliin Tid«pncLl k^fe- 

Wt tntka i*r wudL tdbngt^ — vi »r^f »iclinindhCft At g>TO 

Nor^e hin i<urii KoDMiioiion t>t£ Konir«; d?t fdrøkoinniw iirig 

dfrfor At vBtrf eti ^ni« iiekyl<ji2 Tmf, om [iiah ønv dffiAy« 

RrtQ^rinsAforni et ok widcl rrirg fra hiin fjerne QMlid, M* 

golig dft Al »itKAA Kruni nit«- Akten, bpjuivnt al tiDldtw i Tlimnd* 

1g«m, hlcv uU i;nm ae Minde om Ni>raot uaml« rorfAVolag. 

Thn^ndhjcmø Domkijks mcrrkvicrdi^ n.f dctrn Imc Ældt og 

flcirdumi^ Ulfuidii, ijkivii mig TAnv »rvnrdie Lok for hiin 

hviiMfili^o ffAnctling, I n«i)tMndc lii dtl Ptfntuifnlf*, d«r 

D#dvtfrndie mJiAitc IfidfLOg« Kr'oning»'.\ktiJti, far6kom cl4>t luJfl 

•om liireyldiET, Pnirc ri»l tl-v irukkM fra Sj<i lil NtirJ. tUer 

frANctn] til Syd Viilffm: Thrtindvriir vildi- vht ikke *ktfl«ti1 

«l«r«ft Boad«af]i?]'Uk«' Bn4re for dvG Lykk«'« Skyld, at di<i« 

niftftøk« kom til &t beholde Kon]!«n i>a. Hoifat i d«re« Midt«: 

men d« Santi voQ»l<Uke vilflt o^paa vi^tflck uodiDodti^a uu^v 

Throadtrne den GlA)d« at ft«e, i dpl rin^FAl>t t-engnug, den 

Mit« Koogi", og detc« vild« Krooing^Akton i Throndhjem 

Donikirk« korne Aikkr« d« NordrDtj«ldHb«.* 

Kllvr åHl^: Uvv §'ei) lircl AatAgrl. 

§ 31 om iut btfD«lic«r4do Godft'« Aaveodola* gAv An- 
k ' SG* 404 J. H VAUHtM l«diunti til «Q ftlrii) l)i<tiiit, fr#muu af foruipmrniftitt ■M.indvul'j^] 
tko K*»ncjAr, Sotdaurr o^ and«! MiliiAir. Kjvod^'-lieri) ^forDdi^ 
At GcUtltfftiod^a pu di»ic Stc<i^r er «nicii »aar>? misundt' 
ellrr tiekjiffi^t fnr mUiikft Porhold i HtHAci^ncliT til hirlln^it* 
teniFi loddriveU?. AlmuiKiu3d«rh« R«pr»«viiuoUr iii«r |>iiA- 
dnrvc, at det bcnodonrvdo Uod^ »kalde borinLii«« f» Udfttllg 
hfidto, tudojf ftn <k inUitø SiifirU^r, lij{ ^ lieg)C«H til N4- 
tMDilbftnk^r- Til Lykke Ainuau Op|ioni>nt«rn?juitt h-Tvad vt 
VDAb«a <ni>d M2 ***l^' ^'^^ nuitt« undr«'« uver, at ikk« ««ii 
Uøiiili^: reials mg oG l^te i bemeldte Sag, forecd Totuo 
kuin Ti[ drL NuiilftiljtfldiiKe, Ou uiiMod farai UliJvlf&rL 4>g i e 
kjvrdifUK 4tifJerei THle vlvu Sui>*D» iihj«'(nUd» R^^T. til a 
aainaui! »ijf d<<t benbtioi>iv<lo Godt o, k f. BoaJur oa Beadør? 
Tilhnnicir^ opsUd? pftaiiy Og u]>l»4C« »krevae Afh&udliii|^<i' o 
Sftflt^n. tmidlt^riid brjcadie d«t p» nvrveivnd^ A^imnerken 
QjtfM« for ftl kunne éo^ ^^tPt^S komii;« lil ut Caji« Ord«i. 
Jc£ cei^tc iTiif ti^cd di?w3 Ord: »Prjcdterae «re vaol« til 4t 
ka(aki»«Tiv; >kJHfit bvr er ikke Stedet lU eu MiAdaa Frem 
^^iDiitda. aftJ^f OrdeU ^DtMg« B^niDerkel^v.saa tmr Jh||; dri 
At V4Drc l'lii^ pria dDA AQtJisIcdi« Stanilti Vck"^ «^ fromUmoi' 
xued et Uliir[»&lmD> df^ hitr be^nnrket &f dti l'i>r«c«LAva 
DebMCer. a£ go^lc Polk d«r iieile 1 For<4iinlif]g«>»Ali^ri hav^ 
Qtvdvligt 8*^rBb orn dii«B 1« Tiag; a] fftøt« ufokkvligø Prl 
vilqiinr, bj (jrunijprinoipflr for cl TædrtUtid« Xk\* D 
f«r^tc l'unkt hAr min Kftld»tirudtif ^uUc WviiM »um iinv-o 
ddig pu dHn orniviKiod« Sa^ J«g tilfølf^r. ae. naar ini 
vil gruudlMma on Rnpublik alln «Ammt« KoD^tiiCLtioc, m 
Ucfincikprp CI isboder o^ GruadpnvJIrfi'r Tojrij br-lti^c, 
Uldet Va.\*i luiiigur iuad Grund lil Mi»fom(ii»l»ir, oiu ikk« 
Aiurki, og v«d nt vilU ror«t>y^« A«t OnuaaDtli^t Ond« L«t- 
Ulig«a utabUrttr ol aadct og ol^c et %\9rf<, Jcft lijur b 
OkOrkot, hl iø god« Uerrcr dc-mriic ikkr kunne cjert ^i 
a«k u2 audfe rt^l tydeligt Hegnbkab for dett Sætiung: [Iva< L*t DAABOO CStDiiM lUtiApntMAWLIHOr.K J KN- 4(S^ kriA t'oriudhiiiib Kdtur ojz Iføukatfrnhtd '/ Mitn ønsker God- 
Mis Salg — for At MiEU rn OahK. Denne bør komrn« fn 
Folket selv« mm ikki fm niRødp Privili>gi»r, Fumljijcet hiu, 
»oiTL drt kd^r, >in cpcattig« Grund i MUaodoTtc o\i Spen- 
njtU\ Mnn minimder t'røstc^tntid^n, mrdci:* do£ d^nae to- 
li|£vnKf«r p4aAndr» urilWdiuc An[iLtu«]hvt, iiK tOfrcnuYtlei: 
wtikkcT, Irer jeg, drri, nt BondcD ni«4l flere furnira^r 0.1 

CkuDne uDddnmotifi fra d« billiso Bidmiz, hAc lOm Staubor- 
zrr doc pli|Et<^r nt frl«i?et til Nat icnnl banken ljut4 \tå &t 
fiiJi dri Ijnipflcrprflrfi* fVodt T,il nt invdr iilrrii't) l>ru svrvCv 
Bonduitftpd har jii»i her i Hitf*forfc*mtlnfl»^ft i^rklærcl, « 
OdoIf^rctF^n« 0[>rHtel«o vitr et MiddH fnr. m Kj^bmr^nd og 
AEi'Rtnrcr korn ilf M oplijitbfl e« Mar^dp Jord^'nods til 
Skado for Bond^4t.\ndt*n. M«n d^nn^ ffirødi^ Randi<«ELLnd 
lwrii?ttli]E«afld«t Mmin*- Pqi-idjia), nftar d^n <tn*k«r, nt Uod^ 
#«t m«AClr bl'iT« *«lai, piiA pn Tid dft nnnkrt»dlrr tr Lan- 
detK pnriEiit n«tiiliiije«niiddp|. ojf nntri rndnn for cii TiJ f-'lte- 
liBc^ kan crhTervø« pan tjrre md pruMnndi-- Mao b^r be- 
hafEOt at kA»lc rn Skys^n pAn {jvi^Llifbcden - - ^tvflt er det 
at anklAfiv rti h^^H Stnud, rnrdi »nkeUr IndiTJdrr rre roiø- 
lije, Fwrcod niiin voter tliflo S»rnJnaer. nua min helst fftf« 
iSOdiajerc. al Bonden, Soldakn, Utll^ren, kori hvor Stand- 
er feilW. Hvrr prftTTP »in pgrn Ujernina, fnrrnd hau be- 
fjtlter a\K tpnd vn Andt^riv. Nok *aRl! §Veth lodhold bør 
udeo lnd»krirnkiiiQS viler Fcmndriof; anias««. S^røv ikk' 
UoøpitAl^r 02 rnifd« S|ifieJ<?r n^^Cl afdiTf-'^ Ikke heller Skc^ 
ler, UutrersitrUr o^ fitliye lieii^lli^p hvad dem lilkommer 
'— Cahvor beholde ilt — kun vorde dft pan«^et. nt bvur 
brajir^r Sil til ftlate^nt Gavu. Dtn odvorte» i'r&2t øfE f^l^- 
tAf^i An.*t&tiA UK Piat cg Soiksnak tidfO^r ikke Miiofke* 40S j. H o^mra 
liod odBJnr dot «Aacf« M«t&E»rtk<». Til d««lit« Kiildkoiam«n- 
h«c]tr vkoMo H LaitdA Op1yBmnv»vAs<ia Jode og faiv; lil a 
»nJanitniie itnMimii bi*hi)vei ligcK^iwI Pcn^i« »nm ril a 
iflinU Formuv, ^a lil him U«Dii«iktfforEudiinH »r Road«ii 
eaavol *om Attdro num tnen^ando; dertil blive aIuaq d 
fra StaUn uiUkilr, det lil Skolm' o% F<ithtåniifp.tinKUi\inr 
boKl^mtc HjrpiHh»k anvendt!* 

Srardrup, Uruv WHal o^ Floro opntod«? éltør hinand 
og refererede øii til d«t Anforlc. 

f^nflisu kam wMig Ul ^T^ilcnn^ d^ blnr iint>Lg«t ro<? 
69 Scem^Dor tnod 40. Stkn nnr vjir dvi — Mid^lfart oø 
ÅotCEneron kan udeo Sdvra« aoAce »ig AOiri Midlet li 

FmdAg Ati> Mai, B«d«dn^, var mao 1«dLg. 

Li>rdnjz Td« d4bftUar«da« ovvr §§ 37—50. En For« 
fttilfin^ Tra den nordtaQ-JldAe Almni; bUv I»h. der var 
lig46fla Tiædivndo for Folknl ok PrnricPKkjitiot i Nnrd, tirttQ 
d«D foing« Da;!' fonløåt« Skrift v&r itiiBiødtflif! for d«l »fm- 
dtnQeId»k« Pcrøjnolc, ba«dc- AJmuo o^ Cj«Utli20. Uann«. 
v\ki^ ITad n|{ MiitdndcUr! mi/d l'ncAlvrnt? n^ Liecicyldi^btd 
for Fo1kø[>p]yHninj^i*(i; hiln tLlkjaridv^ar \\Mt dnt mndjuilta. 
Den norden Qeldiikc AtrnuJ udbud vie Kijz^fommliajzan« Op- 
niviittoinhcd for tatcigv Skotcboldervs føroged« Lonnmø og 
fimHtliichtfdpitK Kurir o. f. v. — ForKAinlingpn hmvndc^ KL 4, 
•ft«r ftt maa tiUidsl d«b&ttor«dP or^r, <im mAn i Mor^vn, 
Sotidoc ftknldo arb«ide i RiitatbrjiamlinetQ, Afuz* Sttianiar 
bidt imod, mvnde (luitq for SttQvu, man «k ulde aIuiw imor«^, 
gODbesyod« CL 4 Etlenxid. Siiulligo Thrtirtdara ipUl« d»r- 
pwi vod TaffclDL l'rial^&n vid^iu DDbnUcn om Sønd(L£4- 
■rboldøt [oh) ifurglo Antogiiorea duAagftttnd«, mtta Evartdt 
Mfttoditft: „Maa rftubolLijier vUt ikke J^abnthen nd Arhtidor 
OA&AiKt DNDUL KKJaruiiaurLiNCKx I uni. 407 ntidro M«tho<l&r tii Uagvaa Va[]b«ltis«fFi«. ojt »oia asUa fur 
»Ih Iuw*,'* 

Søndag dd« Mai FrA i:i. 4 iU 7 ur«r§§ 51-59 mel 

Haadftp 9a» ^o. fra KL 10 dl 4 ortr $§ 60-67 
iacri. PftMKl«&ivÉ]ff TalAei) eg Vi^-Praiudeni Aictmand 
Kroli|^> 

Tirsdag lOd«. §§ €1^—92 ind. Svi$icD«a «odl« 
med OplfMnintE om FMiaoto^Komoiiti^i^Da ForhaiKlliai4«r, hvilke 
■kollr viiiTA fr«iiiffettf» d«n Mf^fade Daf i!i Dvbattenrig, 

Onf^dme i I t,p va,t» MrnEtls^ '^^'^^l KoiiMkaricn«a Igjen* 
ii«ingaacda — og bl«TB d«rfjaa algiva« til at redigerefl. Ua& 
Tourcdc poa K<'dakiar«r og — om d«r akulde vAlj{e» 2 
«ilkr ^ Mænrt. AInn Lunde lierv«d \^nv* ^ndr^t nalla WertHek 
Svar om Qv^stionao. at ri^pp* T*r ooflet Kldodcbon varmere 
*Dd i? Skjort«f —: ^Uv^d aigcr maa da om ,t3** Man vilde 
alla^n have ^ Redaktt^rer — dertil YalgL«ii y«iI Voieriug 
Srnrdnifk, Llirtk« u^ SarcQ»kriT«r Wéid^mana 

Tb or 4 dan 12te. KiaaQU-KouiiauteeAt Ptan«r bkvo i 
Konliiiufttioii Af iLXTL^e Dttg dikterede itl Af«kriTainji for 
i-nhver. 

Fr«da^ 1$d« var «u af d« meent larin«ndo, ni«n rilllg« 
d^u '\at-'rvr^*-&t\U'bXv liag i Fora&jnliagen. Ri^ututtct af t'l^ 
DaDtfr*Kt>i^tuiitf«De Arboider blev frviiiia|»i uudor 7 §§ til 
DnhjitiflnnaE Mpnin^ftn pro a^ contra, Pondas og [(JMrvii 
VttriaøAr bl«ve opl^^i« og mdUrerod« iiJ PrA«Jd<3nt«n. FaUoR, 
CB Vic^^pfBMideolen, Ammwnd Krobg. Grer Wedel op- 
Inai« en vidiltfftig AfhundliiLu. dpr hnidt ! Qnindea til Ueu- 
aigt at om«toclo b^lo tLoniiutiitionttn, hvorved da hanii Plan 
bUv k)enddig. Do ^kygzi^r, Hr tiravon nitfitc at kutc p&a 
Piuaat^-K<JlD^l'Llteentt Arbcid«, bl«ve for drnce oproreade 408 J. U. DAfiBEfl Amtmand tCrohg rebte s.\^ off lOf; til GfpnniEele, som deo, 
deV havde været Kommitteeofi Medlem^ Ep Anden tog 
Ordet OR foresloe. At Rej^eringsrAadet skulde opkaldee, hvor- 
ved Finanta-Kommitteena Handlinger kande blive rette- 
ligen bedemte. Regjeringsraadenie Tank og Baxthaasen 
kom- Grev Wedel blev poala^ at oplæse end engang ■«in 
vidtlflflige DetaiU No fik S^en sin ret^e Vending — Kora- 
roitteeoB Forhandlinger bleve erkjendte for retmæssige, for- 
saavidt de vare grundede paa de Berefininger og Planer, 
hvilke Regjeringsraadpt havde meddeelL Man skred omsider 
til Debattering over laie og 2den §. De nnrnh Sedlpn< Ind- 
Ipening og StAtegjældeoa Qarantering »amt de 14 Millioner 
RigebankdaJer« eom fremdeles behøvedes^ gav At^tedning til 
maDK^haande Oplæsninger og Meningers Frem>;ti]lel*:e. Nier 
havde det saakaldede Svenske-Parti geiret. Senderne og 
flere, især de, der jaerne vilde have en Konstituiion uden 
Bekostning, opponerede heftigen imod Statsg;ældens Garan- 
tering. Man skolde følgelig hnvp bygget et nyt Huns uden 
Tag, Man skulde ville opnaa en skjen Ben«igt og ikke ville 
Midlerne til nt opnan den. Ved K on^ t i tat ionens Tilintet- 
gjørelse var hete RigAforsamlingi-n bleven til Spot for Europa^ 
sandelig i en hetere Grad til Baan, end om del norske Folk 
trygt havde kastet sig strai i Sveriges Arme, Klokken var 
allerede over 3 om Eftermiddagen, da Sverdrap reiste ^ig i det 
nnest tvivlsomme Øjeblik og oplæste en skjnn, henrivende Tale, 
hvori han viste ei alene Nødvendigheden, enen oa Muligheden 
for det norske Folk selv at vedligeholde sin Selvstændighed, 
ftamt At det nu paafordrede Offer ikke var saa trykkende, som 
det lod til i Felge Modstandernes Fremstilletse. Man betænkte 
sig nogpn Tid — Tanshed herskede paf* en eller anden 
Mummel nær> Endelig reiste gamle Bein (sig) — og i en for- 
træfTelig, varm og henrivende Tale rev Masken af de Per- fueww vsrpKR Rio«raa*ji)iuffmc: t la:« 409 ,.BC«er. (IfT ender heir Uiesfdr^nmliDjreiit VtdrftKode t»vit* 
DiJWilC SplÉ4 02 Ufidrr Hkin itf l'aEfiDliKMir ^vifE Ht npl««« 
Kififor*iimfiiiKi&n firr iii »pilk* Hi^H i Fr*mi»i!clM( fltEndc^r. 
J«e <Ti»drvr ikke At har« hort «a tnttp pQiilaldr-ndc Tale — den 
indetolilt perioder, hvorved Tsarer KErnrnmedc w nå af Øi* 
n*ne- U«t vai *■» uri4(i*rii nfrnirideliir Siiiii»r»»reiM( i For*iftm- 
livgen^ Der forekom iaj^n «ridro Perioder, hvor Taar^r off 
Groad forvnndlede »tic til Latter, iji«cr hvor han laltc om 
Svpnecpi OE dels Ae^nt^re« Plan«T. Omnider »ojEde hnn: 
_Saa Til ya tilt»lp mirn* fifiijio Bi*fn: Jrjj har inR<m Ponniit 
at ofierlfld* tder, Niur Kdom Ka<irr Itaaer i St*^v, du *r- 
iddr^ Eder, nt oz*^a hnn var tatd \ den FoniAmltiie* 'O^ 
Ksv Nont« «(i KuuitUuLiun oif med dTiiai^ lillig«' ifav Ké^r 
Adcftnff tit at v<.fde frlp Mund * _Htf tr,* »Ofldt* hon videre, 
„de i KorwirnNnB^n,der irue oj* tped M villf emifrrre. dersom 
detw l'Uricr ikke lifKkni, Vi villf ikKf* forfiindn- dpfM 
Affete^, tfi vlll^ «nftk« dem Lykk« paa Kei***«. Jejj («n»ker 
DD tdli^, Ht d^ paa d«t ny« Lovpsted ikke vi)l« forU^fle, 
hvorfra de ^re kO[«ne,'* Neppr v*re disi** Ord udla?Tr, far 
hvlf Pt>r«aTitliiiu^[i. »Tidoi^ '-n Deel nf leke Mudpjirtir'i, reicfe 
»Ij^Mtm^en MandojftoM Ktappen i tliondern* raablø:^Bmvol 
Brftvo! HM Tor caiule Norse! Ueld ft^r hver rerliff Maad!" 
Nu vir den liaarje N(*dJ ktin'kVet, 

IM-* Op 2den omfirUitde §^ btpve, eft(»r Vi»tArJiij[ 
(op d« ^KuMv «tarb, pwui <I« vare aivfnrte, Htor forandm) 
aoUsDf mffd fif Ilden Porandrlnir, Kbkhm vor on heav«! 
5, OK rnr»aniTiDiif>n tdi^r liMtet lil fatfii'nde Dafz Kl. 10. Mid' 
daEBmnaltidat varn aaar« rouTit^ri — S»it*r9r> var cennp«bd« 
rndrf'land«!«, oi; tnnn JuMi^o i hII« V«r«bvr«e. 

LvrdAs I4dt Mal knm miiD lil ]-)od« mpd ih 7 §§ 
nn PiranrwvwfimpL Kor^Amlbnff«^ udtal tl| ManrfAQ KJ- 1^, 
da den an redifEnrpd« Konatitkif»on fr«iQlaAte<( — w; vnl--< 410 a- n- D^RBi.'ji al 

rn- 

i geft nye Promidøni^r ** MfHllvmm^r til Lov-K(imimU#iMi» ^ 
□øpltgtflvø3«i9;i^t. h^n(inuv*»«n«i og Ein&k-Dircktfirar. 

Cflpt. MoUf^ldi. Derlion V4]i£t'-ft M^'d^mmvr »f Lov-Kom 
ie#n, Yniriipptigu-KoiiimiirtJnii, pinnj]t«-Koniniiili-rii (j^ Biuik- 
Uiroktionf'n. KonArLtlii)g«o bwot KK 4^ ' til n»Abo Uig ICl. 

PrinWi^ \nT ki>inm«t tilltajc«- Kl. 6 MorHvn hu Dlahiei 
hvoMif-u hAn r^Ut« fotAgnA^nda riAU, SøndAff d»fi l5dp. Koi 
#ti1otion«Q, «oi» na vor ftf vcdkomTii«Dilc Rc^dnktloaA-Korn- 
tniUv« rodiffcrcf fomnntiitli« ( Dt-i»e?iidf iW bcjit^mto U^^H 
irykk*^ iiH MitnJHex juiiinapntln Inddrlifi^ ur pjirjiKf^P*"^^*^^ 
Ordon, b\tv for«ln»t oa uf Itffpntfic-HUniorfio ianiujt»n]isu*t. 
iii«d éctew Abkrifl o^ lillkiicdc Aamvrknin&cr. Hclr Akti 
Winnr nf 1)5 §§, ju»t TaUet i^u ilt^prnuontduicriiv. 

TirfiilAQT ITd* Maiftiirulk KnncrvsluoL AIIp voU- 
rcdc poA I^hnds ChrlAtiaa Krcdmk. Se vldi-re oflKaa derooi, 
i mixiv ADECærknifkfi^r i Udkast«! 'il Grundloven. 

ThnrxdAfl 19ri(!« ChrUtihimmeinirUdfi|Zfffi, forpgik If 
tidi'liahi'dtftL i (^idAvuHfi Kirke — »] Rig^for»^mliiL|EPiL 
Suurnndvr og Acic til KcinftC'C>pI«kabd. hcDliETrcnde vctru & 
Kiiko sumi uulliiCP miiiittc TiUkutrc. Efter Tnr^jimJiniicu i 
Klrkm umlMe« i^l atur ymå l^iJitvold lil ot GI«-duBtn»l* 
tid, livorved SkOrAler for gMuUt Nors« blevt* (cfmiDedt! 
Fryd*^iiniE*^ i alle S[>if<"iu«rnp »junane. 

Krødtti; 2lMi? Mivi funnEiilvdrft lUprjDiwnuntiprne nUi 
fcr at uadurvkrivv i Protokollen. Ehti Multidct ikiJi 
All« nd rn«d rørte Uje^t^^. 

Liudng 2li)p rrbittt Ui'prR?f.L'nUnt«rn<! Tra >aiic 
Tbroridhjrm* Amt, OEmHit SdroQsknvvr KJiiult^ch, }■•« **^^ 
Kl*>kkur Kora^tb, fra vort Lw- Heir»f i ii^d^vc^ld« P*^| 
lljeiDveien, t|£)<iin«m Qurdalea, TLot«n ot; Bind. Gu<lbr&ftd»- 
J DAGBOG UKUBR btOdPOkAAMLlNGEK 1 1814. 4t1 dalen, Dovre og videre — og jei; kom da til mit Icjære Bjem 
her i Klæbo Natten Kl. t'A til Pmtaedagen, deo 29de MaL 
Gjen^amHageD m«d kjsre Kooe og vakre Bem tod mig 
glemme overstaadeo Meie. Imidlertid ^1 Eldevoldfi^Forsam- 
tiogea blive mig Dforglemmelig, stedse i behftgeiig ErindriDg 
for mig, som den vistuok ogaaa bliver saare mærkvGsrdig i 
Norp*8 Aarbeger. Grundvoldeo til Norges lovbuodoe Folke- 
Frihed er lagt. Meu — men — hvilken Stats Bygning 
b«ataar imod Politik og Uerfkef^yee — p&& Natiooens Vegne 
valgte man en Konge — j^ ^ maaskee kan midlertidig 
Konge t 

J. H. Darre, HISTORISK-GEOGRAFJSKE STUDIER 
I DET NORDENFJELDHKE SORGE. 
AF 
DR. GUSTAV STORM. 1 H ToregHaende Herte har jeg gjort opmærksom paa 
den Særegenhed i Snorre SturlaBMns FremstilliDg af deo 
Dorske Kongesaga, al han for at belyse de historiske Be- 
levenheder ofte tilfeier oplysende geografiske Bemærkainger, 
Bom mao kao se han har skaffet eig noder sin Heise i Norge 
og Sverige 1213—20 eoten ved aelvstændige Studier paa 
Stederne eller ved Efterspørgsel hos Btedskjendte Hjemmels- 
iDSOd ' I' Jeg har i Sommer paa en Reise, foretaget med 
offentligt Stipendiam, havt Anledning til at studere delte 
Forhold neiere og flkal her fremstille mine Resultater. Det 
vil viee sig, at Suorre har — hvad man kunde vetite — 
vUt mere geografisk Interesse end Eundskahei. Idet jeg over- 
alt sflger at efterspore, hvad Snorre har faat fra sine For- 
j^ængere, og hvad hao selv har bragt ind af nyt Stof, skal 
jeg søge at paavise, hvad han selv har seet, hvad han har 
Iffrt af andre, og hvorledes han ofte er kommet til at tage 
feit; jeg vjl ogsaa komme til at nævoe, at han ikke er den 
eneste blandt de islandske historiske Forfattere, »om har ^jort 
geografiske Iagttagelser i Norge til de historiske Frem^^tiilinger. 
Under Studiet af Stedsforholdene kommer jeg til at inddraeg 

I) Hist. TidBBkr. IT. S. 123-24. Ti«. OtNT^T ^TOVM- lIfTTn»«K-(^IXICHUfT«Kr STVIKKft. AU 
under UniSerwijtHtni o^ma knurre« Forijjunjter« a^ Kilder ug 
m>iA ose«4» Imdt dbwi uDdtir^&a on kritiik Prpvvk«. D« U«- 

Hftjikuti Jiirl tm JiiniMvikm^rriF, ^Irii^et \mn EfjuUrktU mvl- 
Icm K. Umkon AdoUieinafoKtra og Krik<»af]ci#m«, St Ol&fii 
Floft njf'nnem Sniidm*ro, bnn^ Toff n»o<l Svom Jarl i Thrcind- 
t^omAfjord«!) au bAnii Tog gjc^ncm Vnir^Alen mod Siiklciud' 

1. Slngei i Hj^arungAVnag, 

Om JodMvikinecrac« Tos lil Now 4kuM« itiio fnj dtr 
fAmlr« KilJiT n'ik» tU Jtt niHn kiitid« htvkhvn rlrr i uliu 
Ecknlthcdof; dar ficdvc jo ikk« mindm ind 4 tidøivn«, ind- 
byrdes afvif«Qd« JomHVikinecHitflarr, der ^r forffttut laoEo 
ni^tf i^ni ttctti (Jcmijtvikint^ndriipa Gg nn^ripa). riidtidfir« 
htr Nurc^K Koitungni;)] o^ ^oorr«" lang« £pUod«r om deriM 
TcGi oj^ findflii; li/ir Siuu bevjirt^t dH doiitko SftfiQ om dam. 
Og Joit QJur UDdi&i{v» Saxo ug viikvHe ^Amlr SkftldoW^cr. 
•r vi I firmtilcn hiinriflCB til d«n j»land«k# TmdirtoiL, d(T 
oprindølii; «r opi^^nat i Jom4vikii)g4«4^A <*^ nu t'ori>Li|uer t 
on UfpLk«; iiTftrf cllfr miodre krjtiak« Jkarbetdi^iAf^r. 8aio 
hir kjondt «n Vpr»r^mj^«, dor oprricnnds JorTLMikiiignrnen 
Nnvna, tiion fandf^t d'-n for kj»d«lia ni ovprtntu^); af d9 
nntrc'Lrno Trmk i haiiA FmiwilliDfE Akal vi h*f kuD otDvcie. 
nt tlafikod JafI f«r Kampen ofrer lo Seairer <il QuitTfi^ 
(Mipvrl) fiir nx fnu dtrt^n lljffjp m^d Vikingernft^ og (U drr- 
pu uodor Køimpoti Hat^voir^t bryder nå, »om *«[]do« Jig« 
ntod Vikk^rDC og hiodrir d'^m i ni kjccmp«. Af viiniidii'o 
Aknld« kjvndiT Sft^APit kan Tind Hftlk^'l^ten, dur lAl^r 
om KAnip«n« VildTt'd, om bvorl«d«« flBAkoti Jarte Br^nja 4111! mntphiriu, vtnrrhM pnfkf4aii «iiÉ»Ék4r4HMi , WJha fuat ra^R^ 4U Dft. mJVTAV HTOftW. 1 bier ModcHiQ^^n^ Cfovctcr llAgIv«ir»t oz nt 26 af Jomi 
vikmgfni«A SkitiR ryd<I«dcJiVl; Siiortv hat oiemui kji'ii^lt 
ftf Thord Kulbomufin n^ ¥ly\iru\ SktMu^^ilii^r, of{ vi >Lii1' 
ftJdOD omMlOt hvilken todllydeiic åiisv hur hnvl puiv ham 
Frematillli^. 1 c1«d srnvr« Sofa om Olnv TryuvctMin ciTcn 
o^A Stykkør Af .famAvlklttiEAUr^pn, fnrfalut uf Wuki 
^TW ti 1!33), og Buadrapo. forratirt if rn Thorkvi (^ii^lcv-' 
MQ (af tim Tid*»ldf r, rinnrl, I34f Awh.'), men bpjcir dim 
ftyova At hhvf fuL^t dajZA*''! ^fllir iatAilil d«r*ii fuldt iiilvikli^dv 
Ulflndfrk« Tr^ition. Dog iDa« d«r Qjvirot ea CQdtAf|«]»e 
Bii^kop llJArn^ idet han i ot Fuokt ftfTiat-r fru UI«n<lii]Kcmo| 
liAA ncvvner Q«mtk K»m JomAvikingtmifa Mo^jftnnderc 3 „Ni 
n*gK JkrlaF*'. Hniikua« Erik ug Annu/kr jv. 17 cfr v- 20) 
og t d«ii lidfll« (^jonliDdv vi AmmeclliiJiKtiiDM SUmfader, <1< 
OgMA i der f^niimn^kc Rednkiton uf Norcf^ kOLiuD|:aUl om' 
tllM som Ar^lnu^r Jtirl, <ig vi Uir \i^\ tro, ni Bjpirna Bl 
»kop har opmnct åt-act \i&. den imnko TruditiQti, tmm 
ftkcpp|icn har la-rt nt kjcndc under nine hyppige IJM«e i Ncrj 
^ncAMk« bo» Aromoda Ætlinger). — Sagfuo om JomHvikia- 
fftrnA PT jsldr^F end de aamTnt^rhafngpnde i&hniUkn Kfin^v^^ril 
fiftl^^r <>A «anJodeK s&utftd fgKjiil«t i 12te end i 13de Anr--^l 
bandfcdc; dcti har i nlc viutrallijt fulgt dea rig« isiUiidfåc 
Tnutition, d«r »IgpEi ai have udvikkt »ig [ma t^Tand vfti 
BtfrtiQiniTpr fra UtUagere \ Slagt-i; det vedkommer ikke dftnoij 
Und^^cfC'^Ju^* '^ h«lypO, h^orl«d«fc d« avnga Uvle af bajaoa 
har knyttet h^ herul^* Sagaen fiaden cu i Bero ilenrb^- 4c >l>Vuiii. S, J, p- li)l-1Ha. 

^ Kak«]!« Punktvr pejtPi Lrji paa vSdiv ikhfllife Kililer; 
itenm^r Sagn^Dt Itt^reutuig am HatnlJ (■raafitJib og Druitning{ 
(iuahitda Ifcd J (Sdtrjk ma puEoJdcudc otnl Ajfripi, ot nkaa 
btivitiifijt til al alutuj. al beKuu lii-r har bcnjiTrrc m vUlm jj<i 
r«n K»l<l*i; oj{ Siffioi oin iiiikop i'oppOn der hor Win •Uer* 
de» non-ffne LiRer^luu- er laaat fm ^^bcrt afOfraUeui^KrBi 1IIl|DHltA'«t<lCllAVMKl; UtDlK* 416 ilrr do2 aII« hrtivi^r iil pq fwl1» Kilde mftd ftenfr« 

S^ur I Itu Hlntl, mvd'fii dtn tf Uamniirvkdld aftryku Se^cIi- 
halm«r-CoilFX tirrdf optftttn »t^rtk H Uddr&t; Af hm, 8aje&?n 
h*»rcl!rr, »t Jiimjivikijij?BrtiP f^nn sit Tug få<itl lanJede i Norg« 
v»d TuHib^rff'), hvor HaAkoii'« L*ndtfr[U«rni Oguiand (fsni- 
mondj hvitp tindii|ri|i med Tul«< af *m HMod f'( <Kyndt* 
MB 'ifit«! til Ilaakou Jtirl t'of at melife ham Vihint[«mi*» 
Ankomst: liftn traftVr jHTh*n i *i tSjefti^bud hfrs LHmlermfinden 
Erling pnn dcnrivi Ganr«! Skuj^c'n p>i& Gudmor«. JniUn og 
h&Dv J^aatier Erik ua 3>*iri (i»^tr sij; da i al Oa^t til at 
»ftnitcf KuU uf{ ^kilir^ 41^ k^jTuiiit^t saiituipu ill tiel aflaiiø 
Mdd@«i«d, ØJjyrangavågr vwd Oea BoA. linidlefttd kom- 
mer Vikloj5*rQ* forbi SUA Og liCKger bi I Hajrefme. Derfra 
drager Vag« A^^Hseo — efl*r KonpeoAfiaerne Bu*r Diafc — 
lud (uian] til Ot-n H^k^i fur ai ukalT« Kud^ ug faar h^r af Bivn- 
d»a Utv hflr«, ae Jarlen liiicor med I eller 2 Skibe „iodcufor 
Øer i lljtfrongavaafi". Vikingtrrnf akytidr »i^ dn tilbjige og 
i irtimlol -styrke ru tlv luod Vaa^ni, auui Up Miait iSndcr dak- 
k«t EEiud !^klbe. Vikag«n« SkttiAvicin «kiliJA^s aoa: »«Saa or 
her »flK^ M ViLttKCoa Uund vender mod Ost, men Mdadirai^eii 
i Vtfli; uile i Vangen *tair 3 Stene, »om kfildpi Djwrunirer, 
d«n ene vfvrrT i*iid dø to andrv, cg >?fler dcai Ii4r Vaagau 
baei Nai/n; mid' ind« i Vaagen JiffRer et SkJ«r, a^t fm 
Skjftrvt «f lige langl Xil Land pnA alle Kanttr. baade fra rMim. ItMi (jma- VIII |i.V}l>, lurde licimic tllmijnldfr laiJn'k 
iH^liAiiilliTiiE \t l>«niiiaTka eJJer Xonl^^itt Hisrnrif« 
^i fvoriUL'jamerne - fJenøa koaangaUiJ uie ll^imAkrini-Li - hjqt Qj- 
»krj^r lijhfue aJ|f«r> at daiU vkedc [iiu ifa-Jerrn Mr. lluljiiiPii 
Vor« U«: JaiATtAttatjAAn). at dvti« ffrhlct(T»JL rij(Ljf«n<, |(ii Krrttl 
paa J»dor«D, der hørte tU lin&keii Jith Hire^ kundt? 4e danske 
Tikiuifvr lieujrudrr at (iLriidrø. QiedsL« VraUoU nr aUuIl Mm 
bvorfn denne >'arb«drLng er kioiiMet, loJ ^ iklu ae forklua- 41S »R, GUaTAV ST0K3I. 

VaftgsbuDdflQ og fra begge Sider. Nordeafor Vaagen ligger 
en 0, som heder Priiuftigad, men seodeDfor ligger Barund« 
og der irtdeofor er Haruodarfjorbr". Ed Bearbeidelfie^} 
tilføier, at da Vibiogeroe stilede om Øen H6A, var åer 
lidt ØaUaviad, og Mosedotter kom blæsende dern tmede,, 
hvilket ekulde antyde eo MeuDeskemasse samlet ioduafor 
Af Slag:ikiidriQgeD akal vi her blot fremhæve, at da det 
l»Dge syntea ^t gaa NordmteDdene imod, opstod der en Stans 
i Slaget, og under denue er Baakoo Jarl nord i Øen Prim- 
signd, hvor der er ator Skov, gaar ilaod og op i en Rydning 
i Skoven; her falder han paa Enæ, vender sig mod Nord 
og bønfalder &ia fuldtro Veninde, Thorgerd Qergatroll (eller 
Hølgabrud), om Ojelp; men huo vil ferst bjelpe ham, da 
han ofrer sin Taarsgamle Sen Erling, Da ban er vendt til- 
bage og Kampen atter begyndte, kommer der et Uveir fra 
Nord med Bagel, Torden og Lynild, og dette vender lige 
imod Jomsvikingerne, Derpaa ser Vikingerne 2 „Troldkoner^* 
paa fiaakoDs Skib, som hjælper bam; da de skjonner deiie, 
Qygter Sigvald og han« Mænd, medens Bue kjsemper længe 
og endelig styrter sig i Seen og Vagn med 80 Mand for- 
svarer sig, til det bliver mørkt. Nordmændene lod da holde 
Vagt Natten over, for at ingen skulde bomme bort; Vagn 
og hans Mænd, som om Natten formeger at svømme iland 
paa Skibsmasteo, strande paa et Skjær, som de antager for 
Fastlandet; her drukner 10 Mand, de uvrige tanges"^). Til 
Slutning b»r nævnea, at Kongeaagaerna, som har beuyttet 
Jomsvikingesagaen, dog i meget afvige, f. Ex. at de under ^) Hammank&klB Udgave (S\hlm. ltJl&) efter Cod. Am. ^^H'J i|v. 

'*t Jeg har ikke omtalt de mere speciuUe TtdeU, ^m ikke ved< 
kommer Undersegelaeji , 0|; som tillige beerer et saa stærkt SagU' 
prieg. at endog de eeoere KougewgaLorfattere bar boriskaa- 
ret dem- MlMOhTU^lifJjaRAntlCK feTtfUlM,. 417 SUg^c hv«rkva unjUlor PrimMgnd« 7bi>rficrtl cWtr OfiinjzeQ, 
m«d«n« Sttorre åa^ t t-t TiEJj^iE trrriUr, at dor findiu et 
Sftgu om, At Unakon Jtrl ^til li^ tor" ht\-da ofm an Sod, 
ug at d«rciriar koen Uvvi ret o£ MumtfAMtt p^A JonjAvikiiiyer- 
DM Side; AntlvJ^4>rr, nt nft«r å'van Rnnii-n TTlv ikkn nATacr 
lljtsrur^jliavjug j^n: Uajitcon JarU Opholdati«^, mvo „Alta 
undtt Damrtn" (F*srakioua) «llcr i Iillflruiu (Norf^g^ Kouun- 
giitalj rilei HjuruE^daffjufAr (FIoiLiiykitngt^}, Ei)drlLg har 
Soorro kjeudt 2 buiQrJLlfg« SkaMø, «ft«r bvU Vmk hio oiu- 
arb<:idcr »in FrmnntiLliaif; Thort) KolbeinaaBQ b«r«tt£r nem- 
lig i eii [)i4pa Lit Eiik Jar). aL ileL var l|vD»^ Jii>[>r bmgtfl 
Fadvrvfu Hvd uni y^r^n o^ dk li^ui til at ro>C4t lig, og B|f- 
vind tikaldcf^jildcr Atger, iU UaakoD droR ud mad Vikin^orno 
•nudøafrft. Uvilkft Suorrti fonilod »aa, ae Ifajikonjnr) lig- 
gor 1 Halk«Uffik [i VoldfiT) og der faar h9r*\ at Jo[nsvikiI^■ 
garn« hi&voLaad«t piin l?dK^den af IIUA, o§ darfar dragnr nurd 
j^vnijcin VaftdtUfJcrdcD kt at soge dem: iQvdpCM JouibvikiQ- 
gMTUV dragvr nordrnuiii UOA og flaakun Jarl kommvr forti 
Dj«'tn^o»«««t« «t»d«T de DfL>rmddDt paa hinaad«a odoDfor 
Wjnut^hva,ng. Dot kan tliljgc mfifkce, at d^D gttojfraJiiki* 
BukrivtiUv uf ViÅit^Ka og di-[iji 0(ug'iv«lftar Jkk« fiudw l Kua- 
ee«agB<n)«. 

Foc<Dd vi QiidcrMgør Si^uo« gtognti^ko f>«in«tiHicg, 
All Ti avg« tt raaiataA J^>iia SLedMiaviiv, f^(k:iv(iei flAA 
(G«n. BaAar) flndH ikkn ]}i^5g"r, ni^r «t Micd« d^rvui l«v«t 
i Ø«ns nav3jr»ad4 NavD ilai^idiand; dvn iiar ii«m]iK fviut åit 
aytn N«tii »fter «i«t etore Oar-eid, »om atr«kk«r ti^ tvara 
ov«r Oeu frft flamd Sogn i\\ Clf4f«iinhy^Tfø[], ITariiid ktl- 
d«A-i £tk(?bUkot* ^^^Laka Jord^ttog U^dareid, aIU^a tidot 
paa Uod, Cftcr Munck bcaiod (^tu- af 2 Skibredtr, Ulf- 
»tvb* (i-g iladanfiil« Ski Ljr«der ufj dot var muligm Titfoild« 
ttUt Ti-uu tv zi 418 
Ml. tunrTAv »TOtU. 
i [3i« AiiThun(dr«d«, dtk Smdrnivrc hAv6t 16 Skibr^der 
mta da i r.t Rr*v ^r 1403 GiAidra Skeid O CLfiunsil^gcI} 
tig(*» fli llgg« ,,1 ElAdAf Ai]>rpid<i" *}, uui or d»t d^rm^d ftf*^ 
f^ort, åt MM vrd Anr UQO br££o Soaii kun udgjordo 4 
Skibrvde CE ii«rt« L«ldci-» med tétt Oro« >'ftTa, Ond clli 
B5A'); Dg dfnsKEitnioNjkTi «r viitiRfrl; »nfloo hArarH i Hm 
Stoddnftvo« pft4 Q#a »c« ll«^inl rtttr Ba&dAi (i Ulfati'n« 
Stiiin), UaaMLke (»a« llarridfl) <% Q«ahelai og ElA&^und 
(lydligst pvA 0«ii i Efødvr SogQ)*)> Bvi« ulsd ville tn 
Kltiwrr^), »kold« [laroidUndK pndna ca. 1770—80 v»r»J 
kaldl Stor« llocd; lukO ftst^r miuli«. «t „Ofditis«n Pravt 
firid« i Burfriind hnr fvi on^ticdt 40 Åar »Ltlrti ar vn K%tH' 
Dfl Bofid« bi>rt Smanofrvw 8tfnd«ii for BArLndlaaduL naivo« 
før Siii«A-Iloudcro% 02 sHt« UarridUod^t for Storo ^oad■^ 
Mrn hmmtid rriMr »e drn vjc^iiiEe fndvrndicie, st ,^1liiDd**^H 
ør d»a Form, P«d^r ClaubAnn bruørr ril At ^(■n^i'o S^gt^na 
Bft'A (o: QAft), h*i» ny<rr folhtlffc Koim niJiAttc tl'wt 
Jhatå «l. Dm, Lau^kv v[idi>£ Lloi 0^ Drao« Efiviri'Uiiu 
■) TMpi Non, jv No a 
•) a x vjii So. 23->- 

MUE^tcn« ^kiL)r<^iif^^' Mt tuvif «tnfDtt?c Lrb ilarridbndcl UDdUKen 
qrdlLpttH ^iirils (Him LhirLc ul f:HiJir<' ^k.) nunl de fiu GnimlR pu 
frydnJtfa «f Suløon- $kitircdaLodJ«lin|f«ii itilii t d«! h«lo ikko At 
k«>c \3rf€t UA fdiu Miiu P A- Muocli Aiibj>;. iJeC hap løKdo Opiv^ 
iiiui£i-ii i Mel^iiuh tjtjEaMciH TtHiuini'iii lil Gnind. TO uf dn Ifi^klh* 
T«dor. han oprcgiipr, kjciLUot- SkalLnnkarjdral Ua i-a. ll^f kun ]At 
VaJjrtiC Hipivv. VntiUrj. l>rrlf'D, Nicra UJatdii, DurKUfliL Jinrc^iljonj, 
Iiuiv, >tfDirOu, Tnflr. VatiitJ i>f i.rra\lvn. Af ilinc liAvda Hnrp xkifutt 
Kiiviu Uarguti^ ^kibrcde kalilca I H:J1 Oaa tiki|>reidii (IMpl. U 
M(k OliU-ij ^k. i !»<'> KjHTnlwr Bkijjreidii (lU 4fUtt og Hom fbr 
tiiprnt i I|4K> UlfxEpnii ^k. Mftdnr SkiprtfidM. 

'} Doriffiod ikko llaBuod. dor I aldre SkAllcuAadful kulde* 
UtifnQud- 

*) Konthn Mintlfflrnvn-k^r S. JSfK 
■intToiusK'^iMiGiAnsm vtvdibl 41d Poijfir CUnMiwi, ll^Uer ikLu NavnH HjOruiiiEA vi^r finil«s 
nu Ivngvr; mm ofjuia vin Mi^ N«vo iir»J«it 0(>r» Uiail#r, 
IJnr^OAirpiilKn nf 0«a hrdd^r iljvnogatt^ vllrr II jiiriniEiriKS 
((Jpnn* ITiltnl* hdttft jp^ flrrr Irujjt), c^j li«?^ vp.it fi>r Ej«- 

lint'nft'tMi lipc"*!" do 3 »ciaft FIui?r, d*r wartr lil B''*kriv*l- 

runi!JiviJi(f<'n »«i^c-a. Don inriro DH af cieiini^ VtnsE kal(l» 
nu Livjijk& p|)pr IJnvAAg øftcr dvn lille (t^iart, diT HtEflt^r i 
J^Uii'tffn, QQ Uah-n pnJh br^jljZi-' Sicfor kaldt-* Li^Ulou m^ij GaAr- 
ijeii>^ Ovrr* OE Nrdrr-Lidi LitJAC'i; nirn c£^nA d«iiR^ DaI 
Tiar oprird^-liz bflAivl NAvn cHpt Ujarit^ntTM^ iM pnitri« Inl- 
<!«» drn nvrritf UHard i Dftl«p Hj wrin^dAl, Jitiv-oai Vandftti 
dtr [mf tidliib i Livafli:rn, b^ddrr llj*iiit}ir>l4tf^Vnfld<:t, os 
Fjfldtt^ d^T UvEi|itT Tur UaMn inc>d Syii, kadk^« llJurJafEdali- 
Tu<^n> D<'t tr nic^ot rjmoljst« nc GaArdniivni-t LivAn£, d«r 
liAr ^iwl Vn4£cn det nye Nftvo, er op^A»rt i nyere Tid, 
Ihi i dA wliUfrt SkiUirmnndtjil (fru HO:i o^ IHIO) kaldwi 
døn bloc Vhae^>^> Dtrfor »r dør ii)g«n Grand ti| at tviv!v 
tun l'jvihirn Slr>>iTu Dcrclninjfi at linndrrn« i Dnlfro fonatlc 
|MU han« Tid, At „L)viuig«» har tilforn bedr, Djitrmg^vaag, og 
«t d»r i jjarnl«* Dtj^ø har »ranøt «it SEort Sør^Ug," U^riraod 
er dpt jkk^ rii:r»i:t, riAAr K[Gwi>r — og Wn fvlRc-r Munth« 
*n: P- j\. Muii<:li — l>*'*rUi^r. nt „«( (ijumivii Iljwriiiatlal vt 
d«n HMlie Liv'H. koii) vur »a U<l M«d til Vjia^eu. burtBcilgt 
Og ri^afrikuln>-t fur ei£ nfk, D^nne Uel bl«v da kaldet 
JljrtrinKJil-'lirn, »ohj ru rr fijrLurlrt til Lirn, li^orcfrpr Vnfl- 
^van HrtiivvM*i]t* t>ir*4ft rr blntm foran^drtC fra IIJiinnøB- til 
Lia-Voati*. Thi air***«di- t SkafFtiEinodUl fra 1603, 1610 o. 
B^M vil nm fijide å^ »apiinie Giarde i Lidalrft «o(n nu: 
Ovran, IMlikoii, NWrr LnrJ, Ovrn LÉid, rTj(irinjir]a1(Jiiri>rtdjil)» 
LiJ»tt. V«ijC>'it (*t'i»(» Ijvauff} «g lljorinzue« (Jitrø'Dv«), 6|{ 420 ^^- G^3TA.V STOKH, 

mf dies« var begge Lid-Gaarde lige &aa gode Gaarde sotd 
Bjøriagdal, og med lige Baa mange Opsiddere'). For Gaar* 
den „Lid" Gndee et endnu' ældre Vidoe&byrd, idet den næv- 
oea i Erkebiskop Otafa Jordebog fra 1533 fiom ekatteode til 
Efkeøtolen. Derimod viser selve Navaet Qjeriogdal, at detto 
var deo opnpd«lige BflDævneUe paa hele Li-DalcD. 

Den 0, der ligger nord for Vaageo, kaldes Primsigpd; 
dette skulde aksaa være et ældre Nava paa Suleen, som 
dog i Middelalderen hed Sula, ligesom Gaarden Sulebust 
ogsaa rorudsætter en ældre Form Sulub61fltaAr. Landet 
sendeDfor Djørnngavaageu kaldes Haruad, dette blir altsaa 
den nuværende Vartdalstraod, og den indeufor liggende Fjord 
(Bjerendfjordeo) kaldes i norske Breve netop med de to 
Former af Navnet, som Sagaen og Snorre bruger: Baruo- 
darTjMr ogHjOnindsrfjOrdr'). Ogsaa de Navne, som Noregs 
Eonungatal oævner, er bekjendte: Alme er eo stor Gaard 
paa Bareidtaudets Østside, der efter deo kaldes Almestraa- 
den, og „k Elflrum" maa være Vest&pidseo af Suleen, dor 
BU kaldes nEtterD"* med ..Eltreskjærene,** 

Efterat vi har bragt disse Stedsuavne paa det reue, 
skal vi sHge at felge Jorns vikingerne paa deres Vei langs 
Eysteo^), Fra Bavnen i Bereerne ser mau lige for sig de 
boje Fjelde paa Sondmores storste 0, Hareidtandet; skulde ea 
Vikiugeskare drage fra Bereerne ud efter Stratidbug eller ') I 1G03 betaler Peder Ouffre (med II Maud) 40 ff i Jordskat, 
Jon Ouffre (med 8MaDd)24/!J; Berette Liid «>i Md ) ^2Gfi- Oluff 
I Øfre-liid (med 5 Md.) 20 &\ Niel^ Jereudall (med 5 Mdj L'O ^^ 
Hatrikelen fra I6i;? vi^r, at indtil 1666 var øvraa skyldsat til 3i 
Vug, Nedre Lid til 3 Vaag, Ovre Lid lige^^aa, Nedre Lidaet til 2 
Taag 18 ^, Øvre Lideet til 1 Vaag, Jerendal til 2 Vaag Vå ^, 
Livaag til 2 Vaag og „JergeneB" til 1 Vaag. 

=^ j Le[Jrene ær ligger i Harundar fjrdi Aar lil^5 (D. N. IV 165), 
Huustader er 'igger j Jorundarfyrfti Aar J35(J {D. N. II '63'6). 

^ Se Kartet No. 1. intnnmc-fSitnmAnnE mimu^ 421 vndug blot {lajt SpfHlrri, var ået oniir»fit avlrsagt« ^l d« 
DlAALle v*]j!C al <[iaj£(' lijEi> cijttovar til VcKtiidm ftf flnrcid- 
Uniiet for at ktidc »«d l'lf»lfii*Tik •'lltf UKhi««, U«r hw 
de nJtiNL« irafCtX dtn Tlnndp, aom Sa^no-n kuliUr Hlfr, <v Anm 
liA^d« ^^ni, hver d« fkuldo tfmt^i EloAkon Jnrl. [Iv&d onEPO 
B«Tid«n nu vuitc dem til IIJorufiKQ^AAg dkr til Almv t^lbr 
tiJ EllrrvD [Sdøtn} ^ller endog helt um Ul Dj^it-udOord, sv^ 
TDUIU d« fl4Jfo n^tdc^Qom HnreidUDd^c; thi Mndonom Bat-' 
ftidUnd'>C er ufnrbnri før t-itåoz DOgoalood^ »torn Skib«, d« 
dfr mfll-m DArvi^lADil^t cg Dimøen «r del lave Dimeaund, 
d«r I FJ:vrt>ild epdog er rerl« og langer «yd frenibjder d«t 
ftJiAl« Draj^oBd nicllcfii G^rslt« og Bftreldltad d«D »amme 
Vani^ktliiibpd ^). Alfnrt^ieo gAnr aHaiui nordover ind i IJred* 
juadut Toibi HftnNdluiitlotk Wxt- un Xord»id» knt{« dE^n 
'^cdo FfuRtratid ii»d«T Klocggia og vider« forbi d«a br^do 
Fj'Idryc Skotmcn, dtr mod Vmlta Sider Myrter otd i Havet 
i>g rndor i O^ni nnrdliicKtfl P^nli Kvilfijpiupt. H^r wr maa 
llg» for nitf VviUpidM-n Af den hen« Suln, ElicnD tn^d Cltro- 
shjnTtt)^; irnflkn dem er der co lidcu NodhAvn, i Eitlram, 
liver maI^'« uok nAftkou JaH kond? W< liggH mvd «t 
»lUr IC Skihf, Rvig Vikina«rnA hnr Angc hatn hor og ikk« 
fiiDd«! h^m, havd« de Vnigot cnntlom al foft«aiti# Røiaen 
Dordrller nielleiu Gode og Soloen ellrr Al Boge hana Læuiier 
bd« I Fjordi-n, pta « bi" Hb Sipd^r, hvorhen pfrpr d* Andre 
Bor^tninfi^r Boaden Ulv bAvda titbodt at lore d«m* Veleo 
^ik alteaa rnod Syd^Bt iod j Storfjorden ra*Lkra SuWo 
Of[ Ilareidlandfi. OHtenfor RvUnvj^pt finr tlArv^idlflndPt et 
nogot in«t< iiidbyd^nd« Cdae^nd^ Skjcnt ogflna >fr Fjel* 
deae aiAar bi^de o^ atom liao ud i Fjord^D« aabn«i dvr aig ■) MAn liHieraf w, tt jeg i .^orn>Sturlaitt#natIi<t«ri««hn>iung*' 
8. 84 liikf 4Uort Tuit. Af l'^aenkiiiiia Ufft. for at mJIc frm Dlhtea til 
Jt]ia maniEA niAn itraf« nordrn««^ 422 ■>'- GUSTAV aTORH- 

dog melhm dem mere enallende Laadakaber, ferst i deo lille 
Braaddjil, aaa i Øens Hoveddal om Hareids Kirke, hvor 

KjsilLQjea beier sig indad og daaaer Hareld-Vaageo; herfra 
g&ar dtt egendij^e Bar-Eid (600') med Øeoa Hovedvei gj^o- 
npm en Sænkobg i Fjoldmftsaeo over til Uifstensbyfideo. 
0?<t for DalinundtDgeD b«ver flig l-tter en bred Ryg med 
Toppen Mi-lshorn (2090'); denne styrter fiig dog ikke lige 
ned i Fjorden, men gjer Plads for en lidt bredere Kystlinje, 
hvor uu Veien gaar forbi Øvraagaardeoe til Livaag-Bygdi-n. 
Allerede Tra Branddal, ja egentUg allerede fra Kvitnæs ser 
man bapenfor Melshomet lave Aaser stikk? frem, der ender 
i et lavt Næs, Øens Østspida Hjeringnæsset, og mellem disee 
synes der at tigge en rund Taag mod Sydost; foran Næs- 
set, mellem denne og den lave Strand foran Metahornet, op- 
dager man to smaa Skjær (i Fjæretid endog tre), der lige- 
som spæner Adgangen til Vaagen. De hedder nu Øvraa- 
fiaeroe efter den ovenfor beliggende Gaard. Men nærmer 
man sig til Skjærene, bliver man var, at den Vaag, som 
syntes at ga& ind mod Sydost, knn er en ydre Boioing af 
Landet, der først Isoger inde mellem to Næs. Steffensnæs 
og Risnæs^). kniber sig Eammen til en Vaag og fortsættes 
som en lang, smal Havarm mod Sydvest; det er den 
egentlige Liavaag^). Den er omtrent en halv Fjerding lang, 
4 å 500 Alen bred og overalt 8 Favne dyb (det Sidste 
efter mine Skyd«folks Opgift, Biskop Neumann angiver 12 
å 15 Favne). Mtdt paa dens vestre Bred ligger Gaarden 
Pilakog, og ad^nfor denne omtrent midt i Vaagen, men nær- 
mest Ø:ttsiden, sees en skovbevoxet' Holme, Vaagaholmen ; ■) Nicaiajaen (Norske FoJ-tdevolnger S- 51^) kalder dette Næs 
ungtlqi RrøDæsBcCt hvilket er Navoet paa et Kæs ved Indseilingen 
til Ørstea^ordeD. 

'> Se Kartet Ko. 2. KEfcTC4lltIt-GBAJUKAH»KI. VTVlflU- 40 


^«t cr ktUaa det Skjenr indt VmiiERn — Iiev lAn^t fin all« 
Sidor — «oin Vngn og han« Mtpnd Ktn-nd^da p«a- Livba- 
fpa ftr on udmnrkAt d^ eUkrr Ham mod Vt^M^iavindt, tbi 
é9 bfljo AA»or p«a VfiiUidfu dskk* deo enQAko, ag mIt 
rood OitpnTindit k^n ctn lAvn llfrjdi*r put fhtsMfn hfd<i L)' 
for mindrn Skibø, mpdanfa dm heja Sule h^øi lig^ for Maa- 
diofjCiD og brjder Nordtnirindoa«; dtC rr egfotlig ki^ti mod 
NordoAt, fn duo indie fjord, at Viadeu kan virke I Vaa- 
g«a> Derfor T^r d^a I FjordflskariAla Tid el hyppigt Til- 
ØOBtABt«d tor «toro Fjfilitifll&ad«r. Det vr éa intut iiøaodRfQ- 
ligL j. al, som S&gavtL hijjer. Ii.idkuti Jirl lutvO« aftalt Bja- 
rxiDgavaagen tom M#d«Mfd for itoi Da^i wimt^de Leding«- 
ftkibo, cf! aldoIi>« unfltigt, noar mu har fr^tub^ei^et, at d«D 
nultetydeli^c^ V&ag ikk« »kul<lc rumme []a«koD* Skib«-; Ivad 
«DttfU um auiTi Sagaen r«}[iier 300 HTer iJiin Kon!(t<«agsi>rxm 
150 Skibe (a: ioJfald hovcdtaaolit Lodinztftkibvi, vr dar 
Ram nok til Liggeplad«« men Vaiien akuJde otsaa, oom 
^Aon nigoT^ vi&re fyldt med Sktbr imi lanRL du kumle »a 
(tkif^^T Tfir tft^rinn allt fri j>«im i brotc il li«r- 
akipum}. Vangen rcf^n^« i SnfAvn Vi^c tra Mjtirin^nnifl 
(Ørr&adiioniQ) Ul VnagAbQiiden • og JMafAld btiwr dir jo 
Riim n4>k tAAd^ til Ligg^piadi, for Jarlftns Skibs i dto indr« 
VtJis oe til Kampphda* >d<*t dor har vinrfi kjunip«! b^d« 
i den fdfo Vaag og i dea iudie ute»lvii heil LJl Voiijzibol« 
facliofm. Nu har SngAfnt |-'orffiit«r \kV» kjpnilr nniø til Stedji- 
forholden«; bAd lAd«r VAag^a giui ind mod Ott, og dwltø 
fcAD til Nød Udv »ijr hore oi-a åw ydre Vai£, ikkr om dea 
indre. Iklnn tinr viiinok ikk« furmod^, at dri i Skildringen 
«r KkMt «n Ombytning aI Veit 09 Ofi, ihi nanr man fra 
Br^dfjordcn eller lidt tadc i Vrat^rdoQ TfAteofra bijr Bae- 
ir, der gatr tud m«ll«iii HJariagnvi^bet og Ovriuiøii^rn«, 
rt Tid« aoia om denne gaar ind ! SydofU 1>»1E« vit 4X4 
OR. GlfSTAV fTOUU Wive lyilrlict tX d«t mcdWafnde l*r*ril. Pom jfjr hnr IflfiM 

kfln f^kiMringøn ikkn, tom mnn har nniaiffft, «kHvp nij fra 
«n D^ltUfiT i SUjeH, hdllcr ikkr tun Forfottcrcn have B«tti 
«e1vv VauiQvD, m^n eatfo Ima irikr 1;ad^ Dj^miDrlKiiwnd har 
pni^prvt Kynl^n adpnfnr, hnr ri^rTfra Tnii^t FtvrAKtilliti^fln ato, 
01 VfliAcen fjAAr rod rood O^t, Dg ma iadl4oU«t d« orrijE« rijs 

Imidlt^nid, helT^r ikki> d^rm^d «r k\\^ VantAivtlgb^iler 
Skitdrinøen klnrfid«« Jo iTin vikingerne kcmin^r ire«t?nfrft ^U 
nordvatrenrra iod i VfUL|>«p. altBia rofil Fr<rD( mod Ohi «I1 
SydHt (rrtltr*: »lod Syd), u^ 9iiaiuu J*rl ud ined PforÆ 
mod Nordt'i^ct {retur«: Nord); oø StAU^L eniler rr>ed, At Va^d 
bliver spændt indr i Vna^rn ofc atrandt^r pao V^taKshotme 
Mvn under «p1vc SUi^L Mr åai ^«T]f.k« afidirrlodvn nd: Qa 
kon kan mide iirdrr -S!aai>t Hm&A mcid Nord ov^r ril Or 
Pnmøifiod. aJUjul maa hin liøv« cdfofor VAnø'fi, nnrmc 
med Froat niod Syd. or ^fifr tifinen paa Prim^lpnd kora 
mpr nnplveir^t nordpnfra ng vander frtg mod — Jum 
vikWK^ma, «om ftli«an vvrtCt« aioo Ansifiar m&d Nord! 
nvorlrd^R >kAl mnn riiiio dctu tvfd SUdnforholdtTie oz den 
«vripf Skiidrinff? Ok al VvHnfi komoier ffH Nord» er i? 
vnecniligt Trnk i Snjinøt, thi Thftrijvril RorirncrollA Hjam « 
tom alk Trolde« os Jotner« i Nord. D« Saflaforfaltcrcf, pom 
liar bfnyikl JomsTikinei-faaa^n, h&i fotblna«! Vatisk*lialit- 
din 02 uii<ijE>LiiFt di>n vøiJ ae udaljide ikk« uUnt* nit om Thnr- 
^^få llnrfFitroll, m«ii o^aa om Pmaijind og om UARlm 
Tfiit Rdmng. Saorre Kar »egt al bebold« DOfr^l ^ei&f. id^t 
luin omUler *am vt. fi«ar, t*l ITaakvn h\tiM^ ha** ofrpi «!» 
Sod, — han »iqer .iil ei^ra »^r", altaaA Id Odin, S»ir(^d«n 
— <fgi Socrre vil hv«rkfio vide aogot om TroMkvlod«« dier 

^) Se TeKninRen No. S. .1 
Ki-ntiuiK-ciunstAyuKf nvcm- 425 om Øpn Prlm^tignd. Sagnet om OfrinKen WtiHd^s o^a« Sf 
Saxo, ipr «n<foL^ hétt Bi^fcoa ofr« lo SeTin«r, n^n «fur 
8^20 ofryr lian J«(n lil GudrmCt oR tift vk*T forpd ft>r 
SUge"!* Sajznet tyon <lerlur i cSeiiiJ* Form al vflsre «|jle, o^j 
dK stride hp'»rk'»n mod voro ForfivtIrM Sader cll't mod 
HoAlion Jarls KflrnLur; iDcn i <fo& Korm, «oin Sfte^^a f-ivar 
det. rjrkkcr étt ivan^e lictxtiMl^hv^tx. llLttoriA er U\A- 
knn J:irl lirkjcnrTl toni rii ivri^ TiihD?Ti|;f<r uf ^f^Mme, ug 
hncu Hirdihhid Eicar SkHalifflnfn roicr han for, M fa&a 
Ejcnoprrtlcdc Utid^rnc»Hov of d«rvcd btnftr .Aftr oc FVi^d* 
i I.Hudyt'l, DcnrifT fromm* GiiJpdyrkpr ikuldi- \mw nfrpt 
til at Trdd, 0^ det «ndo^ lin »son Søn: *n djikjaii Fartaøl' 
line liAn ilt^Q vnr« »ft«; foret oaM i åc krwlae« OId« d« 
hHvMkc Gudtr og Trold« vnr blrvno iH ^t, koode inAn 
Ifl^A nAftk«>n Jj^rl, dpn gamb Tms Forkjnmp^r, v«ndf> «ig 
1J1^ HA v«l til Tmldf^na Fom til Oudorno, D« Sifrtori»ke 
Sain^f kJF-ndvr ilt-ifur li«El«r iLKv uu^et til dtrnu« ^SpeuAlfad- 
4<m For nnlcyz^-Ættrri**, Kom mno hnr ksldc hend', madens 
Færeym^tM^ hdt^r Uaak^a Jart li&r« ec Ti*mp«l Eor Tbor- 
g*rd pi* QMf. og p?t«T NJAlRMEa finii« I dctl* Tpofwl 
Thor i Midr^n oi« pa.i be;^^' Sid-r af h;tiit Tljortj'^rJ o^ lifn- 
d»a S«Mør Irp(!), Ssfra^nA ]l«r«tnine indoholdor forwRtpn 
OG»ftA niidr« UrimvligMcr. Midt Tinder SlAeet lur Kara** 
pen >[ftRvvt. fur aL Hdiikciii Hkuld« kiinn« ånge liurt }m4 tMi 
nnd^n O og T»rø et Piir Timer bottc, ty»«lMT mH d«nni> 
Olri&AF Ofi doa Tacirseumk jArl^nn har :itt^sa T«r«t 
iD«d 1 SUget og strax wret v«d Duiideii, aaai laxt skulde ^ atnxmr rxdC[ko]wndcr Hitf til Ofnitjfcrnc. d?ii niaijftit< ^juUhtVircr 
IMnmAM t«rl HlJtl niii1i'«vriv(\tniA|(iiÉ; na f^ror Jtrt^ nm Ut^ Hav- 
divgcn Uiør Krit^crau ulaJo b)-^ Æannn JldliøJonmrø (tri hjipt4). 
Ii^ifrn ^nr^od LAQilit^rer vbf fur« myru ffrtnbmKt.^ ftlii: Fint, udt^n 
h rrvl^ " V'AllokIn V. H— l^J (rp Miiiu^hii it l^iJfEert Oli]nvr«ikit Ijj>«fi>- 4U Dft, OV*TAV »TOftli. 
Ml 

I vfml Og dcU« iktild« »kv pB« cft 0, der hu det om 
■tillge Ceniii»nitr mindtfnd«, ti iM'm dtnncde Xiivii P 
■iflDd*). Ok dotU iiod«rti|t« Nkvq har Suløm vUtDok »I* 
drie baAftt, lif-uu Tidt #f>ai 04g«Q Aodva O i Vtrdfc. D& 
Primsignd »uUdM mAft nnia^ fbr flofravl, vrddikk« bu 
nndtrHgt, «t ^«n« BftRkrivol«A ikh« poMor til doa O, d«r 
vifkflig liøpt oord Tor Uj«nt njz;« vufco : åur forodsotte« c^^l 
Ittt Ulgjæng^iir, gjerne flftJ O med tivr Skov, mndcrø SuW^^ 
Mitt br&(t«FjEildtt kuD eiv«rPbd« for «o Kmil> •knutSinutd 
cfE Q^jeI« fA<b og smat Gurdo (Nffnacteti Suleb^kkciv, Sul 
Vmi o»t.), 

XMr man ft»1»di^ nød«e tfl ål towl« ^RargjitTfln« 

fr& Nord forflvmd«r. «f der aIUaa al Hiuieli^ed for. 4L 
Baakon bar :>hti iio Sun Ul Gadøni« for at vbite S« 
mon <f*eu har han da f;narv(t (tom Saro viT) ftjori t«r Sla*' 
e<tt ud«Q at mAn bciiover at npckukr« ov«r, brcir drL ar, 
ukvRt Møn TTaglvdtrflt kan. tiaar dot iikiiMi? \Ti:dr Aifj ii 
JomKnkiojfvrnfi vwro komm«! fra <Kt «Ui.t Syd irller end 
fra Sjdrutt »LAkdev som FJnadcnt» indbyrde* StiEkini; n 
vi»»r, kun ikk« Ara Ni^d. Og følipsr tnan Snerre, hlir d 
■ikkort, al Uwjrat gik fra flitt mod Vo*L Thi »om vi h 
acot, afvis«? ^»aorro fra Pine Forj^joaB^ra deri, at han lad«r 
Slofirt fctr«iEaai ud« t den ydre Vaa2 ved IIJAnnamoMet. 
hir »Pi-l, i>t Ildn Hriind h'srtil vur, :U tfi^r KjvimlK V* 
ftXuldc llvikons FUad(> komma tondtiitra luod Viltjafcru ') ^ritt^goA er Ferf, ftkrt fom, (m, cy) af Verbet prCnuiøi 
(iluiuet nr Ut, prima vlgoatin j: Kxnrrb(ro«n vt»d DtuhaJrAnrlliniren}; 
dal b^lu^nor ahiaa dan 0> mod hvmn t-Korvtfmu «f forotA^pt. 
fordrive DJlcvoJon ojc fvrdriro Trolde rr vd ft og Jet nuiuuiTf. 
ClUL mm iJUui Uaitf &«ut ilcltc Rivn vfd An tau£tn»rvt kirbtJj] 

HiArrkrtv-ci^aiAiMCKK TTtnna. KlMhoa dro^ tid nf d^a indr« Vaoic (Livjia^n) tnod Fien- 
dcrii«, ttom Iak liii« nurdflufor. oj i>iafald vr ECyvitid ! ^oå 
Ov»rtfri«itl4-inrTiclvfi rni'J Sijjfitfn Og ^norr« har Urei, M«n 
liaa tiBir ror^laaot at eiva am rroicMilhnE »n indr* Saa^fciyTi- 
lifhcii, idi^i han rihildrtr S&rnmraBtadot, nom om hm skulde 
h^v« havi Kyvtk^rM !it^*i-[ii1e fjr *iK- Afitamlrn fr> VoU 
d«a iJ Hjnrin(i(iivt£Njt er uni(r«nt don sdmmA Kom fra UKtUc 
iU Iljertin2iiv&a2* <jar knn ikke ptm di^sc HaUr »k« et S&m- 
mrnfttflil tul«ft tiptop htr^ nlU Kor^f-rtiinijpr nr infflU^iie, 
i>^ aalv I]Ap1vcir«l bin rnrd tipf%i SAndtyi^Tigh^d »nndL^A mud 
Vikiae^^rnc ind fra Kjordcn. Dt Snorro ikko leverer H'igvt 
fijrt Slnl Wr mnn ikki fn<]tryk nf, At bao bar udf^piirgt 
Folk fru SnndmflrA, »am konda hnvA tnrtnh hnm nra Sindet 
Der HUar da ini«i aadet tilbttuo ead at aitiJte^^ At Snorra 
»elv har rtat igjmnflm SturfjurJiro, at han fra Roicund (der 
paa huni Tid var Kj»bBtiid) hv dWfl*t g]flnni>m Vtfitund 
od J StJ>rl)flrdfo. forbi FliBholmPii, tivor man tt,oå Syd*»*i 
har s« ind i lljarei)dfjQrd«D og mod Si^dT«st hnr hcU Ha- 
rtldlandttia Vyiétiia^wr for^n si^i og »er LivjiJiKk»n %M ind 
lBd'>nfor tijorintrntiBCt, ^atsdes tom »e^a af Profikc, tcm 
jtg har ta£«t fra rimholmcn^. ^lutighar Saorre da edv U- 
gel Nattrkvpirrrr i ilaUoUvik (Kom han ladf^r Haakou Jarl 
lijdral, farend han droj; vidpra tydov*r til B*r(i<iu, D« er 
Domlig iikkcfi nok, at Snorro i Kongens ag J&tUti^ b^lgo 
^02 omTauen 1220 fra Nidaro« tit DergeiD. 0£E ikke ulAn- 
koltAi. al Kongoni Roii« rr laftt uiatedtu^ at hao drog paa 
Veitaler lan^ft KviUti ojt da var indfl i 3or^ucid. Og pan 
andrn Maidc har man vnn»k«tiiEt for at forklare, livorledaa 
Scorr« kiiHdn Ipvprp dikAo DPtalji^r mu rigligt og uuJgaa O bf TnE"i))f('D Ko 4. 428 Ml, «utrrAV fttouL 
Vi nkftl iH S1uCnui£ omud« nyrr* FcrIjiUerfa OpUtni 
>f SnaA^nx Skililring, fordi dluct Mt(for>ia«rUL*r hAr 
00 Miodo <At >ijz fftsl |wu See^nrwro oø dor adviklei oym 
Folk?»«l^ om diM4 Dfcivvcb^dtr, Ttirf«os d^r aldng k*Td« 
vATBt pAn Snnctmørv ig vltinnk h^tlor ihkp hur fitndrrH 5«iid- 
nerM Kate, »fboldtr atje i m SkLldriofr aS Shcot (Tøm. U 
p. 312) fr& rnbver SlrdabrftUriTvlM oe orrnfletlcr kdo Sft- 
li;jieDa Ord: „Sioa» Hiorode^r^in ab ocdileni« oilertimi Tvnm 
i^rrnrri t^cut; ir oprio Upidt»t Fltorao^i dictf, ia1«t quo« <nut 
pnvcipQfr rriiin«tt »iDQiD dir nornino buo uaDCopatom nrmorM 
Iviletn red«!iiJ«vuiit Medio »inii acopuluA jacH. fcqunJi ubiqn^ 
>p«tiOft lilnrlhiu diftfAT^fi; fth Af^uiliMi« in^^uU Primilsd dirij^ 
% m»ridl^ nitn DOmtn« bAruDd sitx »unl; poi^e hAnc »tnu 
DAruodifnMA pAnditur**. Om mAO ummcniittnti d^ntieOv«r- 
KmtuW med bAos Kilde, Flutabaoon (S. 167)^ mcv, at hAD 
kan hArb^SLiaL'tdtii r^^ K«kl al l>ot«2iio chj^aa lUrand ftcm«D 
Ot hvorom FfAtoVof«!! ikkr ndUlf-r «ii^ Imidlrnid hj.T ihk« 
slinr dpnno Fvil, mrn ci|tiiaA bAn« itvri^i- Hrd vivrrt iLforflkyldt 
vn Ktid« til Ulrtjio Miit^antaftalc^r. Da h»n \ mn Ovørrøt- 
tfUc^ BJ^nfiAv tande vj'tsr oje fjilr^r med ftinci«, hur d 
frrlf^drt Pmr.Fn Junui Itaman^ tit At kUa SinQ!« flior 
UcnsiA oj Sifiu* [laLrundf'nvU »Ammen, hvc»rvi"d 
rur ^m«n ^UjnnafipfjOTd" cJlcr ^lljørfinfifiriDrd'', nora Baq 
■nier for det sAfnnie »om .J(inE^Eil}ord*' »: [Ijpnodfjord. I 
F<irhindeUe Uerm»'tl ^insir^ :it ban btir mijfnnuApf, Tc^rfpif*** 
nojt^t »krucdo OvtTWllelce ,lapidr# — pinutn -- m«mor«bil«. 
rcddjdenint* om »tre Stcn-^, »om »CAan opro>«t« t 
diDgeBteDC** (a: Mindvatrnr om SlnflK). Prc^tea Stram 
bar i »in S&Ddmt'r« B»*tlrivelj(^ (1[ S, 410) forslnnat. At 
h«r vAr tn l'orv-cxllnf:; hnn paaYJAcr, ai der mAA rkjU--. 
De« njcllem Djenmgifi-QiijE og ilftrundoiljord« men I ::m ") !4orr«s BcjkritclMf, Kbb. ITIEa S- 174. *niToiLnK*c;iEauMAnsKJE trvoLu. 42fl bfili fOMiaof pUpid«6* oo „&tior»it«De'*, og hati »o^r dem 
(ført^vftf) enua (lAft I^tfnusrici-uvt «Uer ved Ovrao. Og 
«adttk|«Dt Stram rigiiy ind^A, ai HjoruiL^AvaAK mr Li\AAg, 
notog ban il«l af Xorfxus omtalte ^Scopalu>" for «d af 
Ovroafloentt; Torfonika D ItAruod mftaTtc ban efter Ordene 
fontioa pm kftlw Hnrriiilnmlt^c, cniJskj»ni tUua a^ctax ovm- 
br W TorfAtifi hc^d ^llctJUji' (=« FUtuboaon« Oodd), tg 
Siau n4TaQd«nN» fgrtclkede Uo om ^DarnidAVug'*, hwr- 
for hiQ r«ti<f 4j«ii BvbrculcUfj mad Torf«a», aX „htn* 1)«- 
«i«mm»lsa ^»^cr sig d*«U pu Storf]ord«n, åfph pan i.i- 
vaa^en«" AU d<'tift har ihh(i kucDi^t aod^t prid btin^t* For- 
TimD^. bær]\^ da bAikd« diuo c^ tteairr« Fcift'&lli^r« Lao v&r 
lldøit b<tvandr#d<» iOMtiprng^r og d'rfor \i*l kuni^e »Amtnf^nhlRndn 
u«flJj;:;«Ddo NAvnforruor »om Bort^idavMitt, Uorvidfønd paa 
dem ta« Side mtd UnraO'l v\i narijiidacfjoid ^ma deu And«a 
Sid«. Maa »lt drrfar eiidru i ISrn Aintiiiiiad TbuM^u folda 
tilbafE« tit dan famle Aoøktiebe, at Sbgvt 6lod i Uj«f«ti4- 
^rd- Uha øtHttede Aig derved til flai»bo «ivadommcligo 
RmiponnrEiiudta« hvÉA RUiorii? vi tiifut forfulgt. TIjemu Aiger 
wmliji;, at Ufukori Jarl ,j Snuilmnr havdo en Borg og at 
Tvnipcl for han« YndlirL^H^udindo Tbor^md lluriEixbrud 02 
hendv« Sn^trr Yrp pa& en lillif O i del «fti;r Itor^en upkaldto 
Eorgoa»utid*i og f>>r 4t vb«, at SU)i«t «tod i Mundiagva 
at UJMtfidijord Ijgfl #yd i<jt Vi-^ignd og Kli^holmca, bcjno^- 
V<v bia, at .mnc bf bover \a%t:n A nhircng«!«« &( TjcnkecToea 
fbr At «kjmin^, aT bjin krigi«d^jiiga Ht^vdftieor lum llau-kon 
Jort og h»rt S^n Krik ha^^ fuaduc d^t nødvendigt at vain 
belavøde poa at konimo tilkort med dvr^ L«diugi4kadcr 
09 i Hofti Mimin«()hkrAl>oib; Muddsknli mod Jcmsborfipninfr 
avttn Kriga«kLbtt og trygteliga Kriger«, og at d« d«rfbr, da 
do hard« Vftlgct af KamppUd«t maaito vttlge «£ Aaadaa. 
der koodtf gtt« d«iu «ii eikier TllbagvtugbUui« ; og «a sAadau 4S0 »ft. QtfiAV vrviLii. 
bavd« d« jo*t EJfon*-!« V*B*QDd" (a; ii\ Rorcunl) oftv 
«t det lianHk« tietigi, at Ua&kon Jarl feU» Siillinnø'flH 
ktrlwd; m«D at b&n vkolde lijivw»ikr«t bt; ^n K'^ini^tilojv, vr 
der ikke TaU om. Ivtrrtimod, han kjanip<-di< for at «ei 
eller faldf, o^ Imn (aner t'm Tilllu^t. ikkv lil ^tii Hiir|2, in 
til ^ Gud^m«, acHit og^aa l^»]p«r hara. Ji^ic har pnaSøa 
more hwrt mtfi^n Tale oni ,l'-orj|<.'n** hvtjrrftT iiuryuiid b 
UasI N'ava* og Al i Nttrhcdrtj ar di^ziii« Iturg havd«! Hnako 
Jarl »I Trmpi*L Mitt diM« Kulkc-Aiipn — om jtg skal kalda 
dtm *fta — «r renL>- Fiktioner «g (>r jkk« «tdf^ ccd Stri> 
der bar (url d«jn ved Lorvning i Turlsu^'h IHnnc beretter 
eflvr FlaiHbu^pn, al Siemund llti'MnKitTi. en«r ae liavv fanget 
og fonunci fijc med Uaiki^u Jarla Uven lUrAld Jarata 
kom ^1 Jarlen i Por^und, bvor ban aiddrr vrd Diikkrbord 
ban for«ciii«i lier Jaflvn m^d Harald. Hiit) tierjiHA diagi^r 
»it Qjøm, trfitX^nt SJuinund bliver Virurer o^ir bo» Jar- 
Ua m^d *iii Kround? Thore o)c m acor Sk^'e Mitnd, Efl 
et Kapitel UEU ræit«ii^--iiiti eiitea dfif;iu,iil ufu Vriarrii, Ti 
Sigmund åkal wU^, gaar Jari^a m«d Slgmuiifl ril sin Gud 
iode Ihot^jerd* T'-iMpe); Vct*« did b«kriv<f% at de fnnt 
eu Kjnrevei (økbiiiut) IW Skuren og dnpjia fO (i(inr!> 
(a/diigr liLikl) ind i Skuveir, indcil ile koiiiiHvr til dvn Ry 
sing, hvor TemplH ata^r. Totixwt^ åvr ikk« vid>tc Dd 
oco, <il Borgiiiid \'ar Kji^tutad, bar overså'« al UaAkon Ja 
v&r (joa Aiii (Saattl lliirh^und (in firttdj« ^iiii \h); men ået 
uivivUomt* »t Furf, ;if Kavnir^aiaga i Llfi- AaMi., d^ Ito 
gond T«r ro 11^. biir irnkl paa d-nn«. AIvma - IbiBun 
aom Kcm^riifiAnid oe riprrielt sofD LlaAkiin J&iIm OrtAfd i'r ikk 
[ilt n^iakon Jiirt cpbøldt^r r^\z li'ilish^davi« i ttnr::imd, og dar 
komoiar SiKmund :U ham. Men hvor er Jajb'O uui Viiita* rer* 

i J> M . øDdmim Be4kr. U S. 412. HIST0RI5X-GEOGKAFISKE STUDIER. 43| 

na bagefter, og hvor «r hacB Tempel? Søndmerake For- 
fattere har (med Strem som Kilde) beofert det alt ti] Bor-^ 
giud, hvor der altsaa foraden ByoD akaldo findes fer«t en 
Kjørevci, aaa en SIlot og derpaa iode i Skoven et Tempel, 
uden at mao begriber, hvorledes der bliver Run til alt dett« 
paa den JUle Halvø. De nyere Historikere bar forudsat sotn 
noget, der faldt af sig selv, at Haakon Jarl om Vinterea 
opholdt sig i fiit Hjem poa Lade, hvor der virkelig var et 
Tempel, og saa har ogsaa Torfæus forfilaaet Sagaen; det er 
fer«t Strøm, som bar lagt den Mentog ind i Torfæoa's 
Ord, at Templet laa ved Borgaod. BorguDd bar vistnok 
Navn efter „Borg** ; men naar allerede paa Strems Tid 
denne Borg wgtes neda ved PreatPgaarden, viste dette, at 
Beretningen ikke er noget levende Sagn, men et senere For- 
aeg paa at forklare Navnet Tbi ligesom Egil Skallagrims- 
søns Gaard ^Borg** Gk Navn efter den ovenfor den liggende 
mode boruliffn'nde Åas'), saaledes moa Boi^and — og paa 
lign« nde Masile andre Steder af samme Navn — antages at 
have f^Aff fi\{ Navn fra den rande Haag ovenfor Prestegaar- 
den, F^om nu kjildes Thiogbaagen. Saaledes forsvinder baade 
^Bor«en*-, Ha-ihoa Jarls „Gaard*' og hans „Tempel** fra Bor- 
gnnd, njz ^i vi'd ikke engang, om Byanlsgget var til paa 
Haakons Tid; mpn saa bortfalder ogsaa Årgamentationen 
for K>-irsUinJen fra Bjerend^ord, medens alt, hvad der taler 
for ar h-nhc^ir*' Slaget til Livaagen, fremdeles bliver staaende. ') £gtiBsaga Gap, 28, cfr. mine „Uinder &a en IslaodafEerd" S. 75, DM. ÆUtTAV STOUL 2* SUgei p4A Kaatarkalv. '■1 

<- 

4 I min Gng ^om Snorro SlurL fl]Ht>ri«t(Lnviibg" h 
1«IIiitt et Kar( over KrwdtiorjB e}^li;;«t« Ud cjc (J<3t ijrDiigg^fid 
F&rvAAd for at antkaeligsjffre, bvodrd«« Soorre« Skildrinx 
SUget (ijui R^urkAlv h\lli?r p«a tit fkatliutii «r Lohatrarliol 
dcoo. DoEta ICnrt UcJ*r iraidlrriitj ftf llirru Kvil, fc»r<^i j«-,c urigtiflt 
hv kombinvrft KlAwcm Opgitur uiet «t KorU jc|S havd« tci;- 
n«L i drn i-nnunfiA)^« Opmaaiiiig. VvO i Sonimar at o|iliold« 
mi^ poA Stad«t har jeg ffta^t ri^tigcf« Funuud^« af Si«dfifo 
holdcDO 02 liitiffp, ffooi JFg baalkcr, en rieliøcre Upraintag 
hrwIfdM BcrcCiinecfDe ara SJtgvt «r blf^vDo til. 

Om man pat Frædiren fra Ganrdvn Bo1g«n paa Nord*- 
sidon af Ouu (11^4 ovorTor ChrifitiaiktiiodJ fble^r LaDd«vf>i«a 
mod Syd c>|fi>ver Bolccldei eøtc^ufirr Ocus bøleate Top l<'m>^| 
kr>llFU (I51!0')» vil niJta, nirax Mvrnl euhil }i»r piv-i^rpL Vnnd* 
frkilJut, B« r^raa mj; t^ ikk« ;{aa»kd lavo. ruad^ iiaujEcr, mel*- 
]ciD hvilke VcuD gnar mod Srd; det «r dea vo«tliiBte jj 
diøo, jrg arigiigt paa hul KjitI Imr autuget fcir «Skrabhagi^H 
|p>n*. SuQift^'nfoT dia>« Uuug^'jr atrakker tjf; «a lucfttCD gan- 
øke flad« tcjiimt^lifi myricodt Sleitc m^d IleldiDC flstoTft; 
mod tUl er Uii^imteii ifau&kti aabc» tit Aa|iøcii» Anser |wuh 
dftD aadtn Sid» af SaiaupTjordt^n, mod Syd««! harver sig floi^H 
frcrøp^prin^ado PuDbtor I Uorlxcntoo Uni na J<»rdhaDC 
(Sknj1>Wuif?a) og lÆ?ij£er mod Syd lig< oveufvf RUkan ea 
lav Aas, rrcniaii^ni eller Kirkohjiugv;!; lija vøst^nfor Frel- 
haD|i«i] €x UdAifiton aabon tii da waåvatot liggtndø Øi 
moD imaz'^T mod Vr«c hævør als au«r Ataaa Auer, hi 
dfra fiAUigitp. StHiiirlii>rgfuiug«n, i^f o(iUr»*ut ligi? »aa hwj stoj 
Frcihaugcn. Uvi« maD, »tier al hat« oriencj>r?C uig Wr* fal 
IC^r LaDd«vclca ovtr Sl^ttra m<tå Sydott mvllein Skrubhai 
g«a tJg SUufbvr^haugfu. kvxumtff uiiici UI Gnaixleu Dv lllffTO»4K'i>liat\f:AJ't||Ll »11i(fJ«K. 43S Frct. Q9icafor briUco SIctUD j^ciiktr »hE Ifto^eom« mod 
Ottbcd li] Vrr\ Kirke; frn Kirken gtar dix el noget brat- 
t*rB BatkphatJ n«d mod PrøftUAAtrdao, NoJf«-Froi Q»r 
f[Aar liakk«Q over i en 6loUc, der UDflBOini sk/iufi«r mod 
Oftt Dfd mod FrpiuM»uc og Setn; dtn strtrkkcr ai^ mod 
SydVHt tii FrfihA^tgfin, tlcit mod Voec til nckkktin, n^ mod 
Nord b«gr»p[i8«fl Boniont«!! at »inftft Terrnn-El;«paina»r, 4l«r 
mod Xonivtai «fttr]iftjiudei) g&Ar wnruca med SkrulhAu^aD. 
UfT pai Si*lt«() £Dd»» mange hfnuA Orftvh&u;£cr og R«»tir, 
lild^lf^ ud^rftvn«« i tffre Rnlili^r, o2 n«de v»d Slruid^n nær 
Pro»upofjf<lraA >'øt( Jigfrr rn iaiif. «tu«L Bftutaxlvu, dor har 
T4tr«t bl iigt — OK niaahk« t<ndiiu bratsea — lU V&mteu v«d 
l,atirt»i.[gniDg<)D. Kaarmftnd Niel« Chrlti^lfenrn paft ØrN<- 
Fr«i~ (f J80d) bvfvte^iJo rui^, at deuae St«n var u^^d fra 
CD ftl Ho&tiutf e«tt-ufv/r l^fv^tr^AardeQ, men ff« hvilktn vidaie 
bau ikU, da det var akf>?i, fitr Imri kundt^ ruindva'). Lige 
i Syd r«i Ovr«-Frvi, mellom Stnurb^rghftugeo u^ Kjrk^liau- 
gVD, tcoAr Sl«tte[i mr'ij brat Fald ned mod Suandea; IttD&cr 
iMii ULfd demi« «[ SkroHtiitigen lan^soinuHre. men Oadl 
bJit'r dut førvc lig« nede 1 KJ^rec ; her An^^i udåiu Tur Rolge- 
»kTætlfl eu K^bke Crravhaager af opMablode »Loro Stcaa; 
nogle af d]!»ae tkdvA toratyrred« ved Grntniiiger, mec Dere 
s^ea at Imvu bi»«Ari-L tiu DprindHiflD, InnfA^ti^r? Furin^ Fra 
OtarJ^n Uvre-Frei liar man r-n smuk Ud-iyt ovvr Frai- 
Qoidtn r»g de omknn^lifigcndr. lemmclie bfljn Oer; avdreat JIJ D«4 «r d«i3Ti« StoQ. Bom uutildaffi koUoe t^i^ UflMrkl Buita^ 
ckn"; doi vil rhcQi^d« 11] dot Mi^rndD, nt douucBofiKimelMWTOe 

JtrrigKH- Jfl(r lianifii-l af *>f» Avit, ntfAlk i rijriaf Inwuind optorilrrd^ 
lil ftlbhni:« JpTiitc Slf!ii tilbai^ tiJ ileui Hids, for »t ikki--btiij pkuMe 
Md^tmg^r Jrij; ii^r vt tJuL jirittli^l FaiX^tJi^atXi' kju ji?^ tLbTUrliiCvis 
ikke Budol flj)d vtmiuutra til, mcjb vaafold bunlc man ttae don 
pftA PH af IhuizernuittfnJpafor EVcnU^cnFinkit^ hvor Stvofrn ciprindoHg 
«Ud. tkkft din-, hvor Kgil i^fler digsi^n ftililt ug er begrmno^ 
ioi Goardtui. tviiiai«lig c«r Fio»l9, ligs«''' ^^^ vakre, fragt* 
twiro FlBuem — Ptatøet er eo «f Gufduic t-mUufør Frei — , 
Aom fijr ikko Uug Tid aid^o hed SalomuD^p-), itftiul «R Vié\ 
mindre Uolmer, SLioJci melltio TEaUctø os Trjcd« hc^icf 
¥ rci-iLU](] (rller KUlAtbund). KlrkeliMu^tn LilU« a^n PrcU 
hau^cn, Ntttot vfttcnfur hodiior Frel-Die>, Fnrvand^t »And«o- 
ft»* Fiti-fjord*«, tfg del Mofl' Fjeld tiordvcM f»sr Fn;ieaArdcLio 
hctildcr Fr«rJ-Lctl)tEJ. Frei-iiaTUtt haUler ^ig itbftii vn^hrnt- 
iig i don fH^dtiiittiAo Dtfl af U«n, og det er t^Jeligi, nt FroU 
gaardvn« hnr itivci Øc-a Nuva. B<^gse Gurdtrno fiadra i Sf 
kicbiAkop AjvUkt Jordebog (cå. 1444) »oru Freid og KirXU- 
freid C^: Øvr*- og NBiir#-Fri>i), og nnar 0?n i KrktW- 
»kdp OUfe Jordebog (cii. I533J knldc« Frcd^re, Bi\ft kr- 
uibwtcer dtoaa Foriun aora 0«a« »Idrv Navn FreiAaf-ey« 
D«llr Xnvn bnror 0>>£i I Noiv|{m Ki^Tiiif^gArul, llgvuom Frei* 
hoQfian dor kuMv« F^ei^&r'b«r^. De uvrii^E* Bvrvluinf^or 
kald^rr dvrimoU Ocn Vtee^i fiU^i. Norv, Fretbi, A|^ip Fr»|>t, 
Sncvrfip FriP^i), ii^ dn dvUv Nnvn HniledeA frn nurjikD Kil- 
der «r koiiimøt til Snorrf, ma« det Jiarag«« for cd ac^xo SidQ- 
toriu: mto nanr Snitrre hernr hnr lodcl t'ifi forlede til »I 
ri*ue ii^hflA FtuiAcirbtiri! til KrnrAAT'*bi?ri{. ^ai synåvt haili 
mnd Grjiiniiiu(ike:i, d<^*r ikki* tiikdir t^t Ord mod Nominuiv 
pan -i at hav« i Geaitir -or. NaVQcne Poojt Féayja 
annd og [ta»tark&lf Qndf« d«nmud ikk« Iwjigvr, og deL' 
Bf kan v»d AI iuiJTkink>nE^ni> nt^r^-inJngi^rn« m^'d Stedfur« 
holdeo«! At VI kftQ udElaUQ di^ro« BchjcLf'-'Dtio'h Kolkcca 
paa t'rvigiiardt-ue »iger ricttgnvk uutUdH^s. 4t llaugen uoid 
for Ovre-Frci heJOer RaAtarkalv: invD di indr»imiii(rr*Ba(ii<' 
6digf JLl U« kalder deo Skrulhau;<co, oø at dot andet ^1 na ksldflr Skliffiuiifl dao, «k aadiiu Kraft (Ub|,.Tep, Bnikr^vslM 
7 %t) IgcuUur NflMiGL 
mtiotuK-ccocAAriMn sivDini. 430 NiLvri tr nyL *Dcii kaldo RAdUrkalv aT dvm, >t>m bur 
lfl**r Snorre", *and* ffMmle NiIk Fit'L KlQwAr htfrptr»r vll^r«, 
at at Kj<<ra; puft Utlcinæ« kaltJeb Kok te* ollor Kn^t o-itjerg, 
og to Bnkf Mm eaar ^rordmom SkfuLbaujEca og Taldv^r ud i 
frvifjanlpn vad Oiti-mfbK, LnM-rs KnU-fl^rDT«, qhvofitf mati 
fAkr d»t forhvundno Navn linsUrkjilr fmm* ^). M<'n htfrvt>d 
•r ftt. b<-ni^«rk«, fti di-t fftfste Njun ( Rustcbj^rg) Ljfudvr nu 
ipg^n pnii Frri, iVkc ^ngring ^ntle NiU Troi, ug i'g-'iicJig »r 
dor IwlUr jrttnt Rjor^ p«« Ottpmfffi* bOD ro Iat IM-^rk StdD-* 
knauA, «om Folk omkring Stedet ikk« bv noj^^t Navo pOA. 
Og ^«lv SAlv>GrovA tror j<-s nf-pp« bar uo^ri in^d Navupt 
RAAtnrknlv a( bestilJ«'; man udlftler det ru KnU^ruvn (mod 
Isjigftog l;^k IX oc; da «r v»[ d?a øeldre t^onn KorUcrovA, 
ikko Kftlvt^fovjL D^éudcn gfliftf deoao Bttk ikke ud A^n- 
dentor OrternttA, »lorii poa Kll]v«?rt Rftrl; don flydor ud at 
Uyrttrwkuing^rn« oord«»for SkmthiugL'Q og IMvt i So<ti 
ti godt Stykke Vei nordrnfor Ott■■mcG^ acm ft«M Jtr medfoN 
gifiKitf SiiTt<). DdI er tt]t>a.A kuo SA^&WfUitjigtfnie, kiuu b*r 
kan givp Vi^ilfldningr Den vH^tø *f dfaw iSndes i „iV"ur*(c* 
KonurijiaTiLl*' (HAAnd«kiiriiJt FAgri^kifinAy; den furticllvr, it 
£nk Blodfi^Les Sena&r droj; nord til Nurgv for ol kjfrjikpø 
mpd Kong Haakon« Mim dA Wnndi »tg t det kyLlli^u &f 
Nordrtidr» pna ProiA^rt^r c>g ikka aaodo d^ro« Komme, 
for d« lagtlA v\^ m{-d tino Skibo i Féeyjftrsoad v*å Pé«y 
u«r FreiA^rb^rft* De Inndcr og fylkvr red Fii-iAArbt*rgug 
ga«r Ana Inio^ Hfinkans Rjvr (dtr, smti An ia\gf^nA» viser, 
frtod pfto Nffim o^tnnforj. Da or dot, ut titfill UiU^rk og 
haai 10 Mjenil. hver mf<i ro Fane i tUkndv^n, t^^Ar .freiu 
langs med" flri-kk^n, i(>ni ^ik np fin ^^d^-: Næ». Iivor Sl*|i;<^t 
b1od'\ eu at maa fra K4tiippladi->n kucd« »a Funtro*, Jkh« 


4W 9», ffVVTAT nøk)å. 
dciiK dtr Eulgte «IUr bar dfm. CriiwanQ«rD«# Ma&nd b«critdcr 
nu at dy^i^, tiifn iiløt de komnipr op pna ITøiden ligefor 
(jieiEDlt Kr<i-b»rgftt, »«r d« tilbag« pru RA^tarknlv (hvor 
Aluaa G(i~d sLodj, al in^en Folk /ktlieic l^anufnc. Ucr >lui- 
tter Ja GatnU BrikiteøQ ^n Skire og fornyer ICnmpciii hmq 
da de dJin»ke HJj?rr«rmpppr Aygior, ^ntmr nu nukiin, og Gittnl« ^M 
eg hana Mmnd maa vigu laa^a Bj^rg«!, QOg!o op paa Bjer- 
get (bror d« dr«t<aj, oui;k ud for UBmr«ae, hvor d« «)ajir 
ftig ilijfll Gamle titver b&&fet aede I Pjamt) og diukn»rr 
da bAn fonegffr at svemm« ad til SLibenp. 3 Skib« bll^^w^ 
Eiuiice pait Laodi de faldoe bs^avea i Pjcorea, 02 llaiig«r 
0|jkiiMvH over d»au; ^der, bvv)r Ej^ll faldl, 5taar en bvj 

D«Dne itc<rotuLDg er ea& rigtie og paesead« med Steds-' 
furholdrnp, M^ru iniu kriJi vn»k« »iu; det er kua da korLfa<t«d4 
UdlryV. tioin vuUItT Vmiskeligbf'd; itma kunda fonnud^ at 
doD er cl t,ddrag af en lojpfjcrc llcrctning. FVcy ^ Kécyjar- 
suek) kan ikk« tioro andet «itd Flat»Qtern tg Sundrt iudl«m 
dva ng FrLs]»itin. Noxr Krik»ønnernn bvr ifjiar ilmii) fi>r at 
f;Ik« nved frei borget", ior man, at horvad invoc& d«t !iaiDni4% 
aom senere kaldt« ,,U«idco ll^n mod tVcibcrgct'', idft de 
cuaa Ideokea at gaa ilaeJ ved t'rcUlraodcn Ctr ni fjlkv i>ppe 
pAA Sletlen ved ØTr«-Prei, elter omtreTil bvor KirkcD ixa 
iW«ftr, SlifpJads^n blivor altsOA Slotieti OMtenfør nedre Trfli 
fillcr Niv^et mcllciu Krcihautzcn g^ dco lilU Bagu »ot^i K^ear 
iqd Aendenfor OUcrnn*. JlAnlarkfllv eller Br^'kkeu, »om 
gaar np Tra Nø««ol, mna eft«r Ordøij« wr«- rortLJ^Ili^ fra 
llaid«t;, dfn man liflgc langer mod Nord og vnr« Ulf^fGDge- 
Ug for Honkon^ Ufcr: det paaBcr udmnrkel ti] de for oniLaltv 
UjiTVi^heiler I Terrmiiel, dtr Ktrn^kknr «ig mod Skrubhmigrn. 
E3«r, b^xtr hde Slettr^n kin uv^nkuai, o;; hvor Ujovnh^derae 
akjol«r *JM FromrykoinjE for dom, dor staar paa jovnhøderae ^M 
S)«tt«D, •r^l HUTi>U«rK-'ifJinRAli||K& kl-ruiEl. 43T d«a f>rtrinlig*te Plhdr. Ibr et Hushold; mJin Yhn niui åtro^t 
u^pø ut VMfs frA ^[lAidrn", t.^ ar rnnn koinrnfft <»p likStmb- 
biuBCo« ktn nian aMdcA Afkkjttre Fiøudon Tilb«gøiojE«U 
Nur ta llorrHvrke viitc nip pu diMO KanUr. mr det 

4t>Ebi>!ui ouJvrndigt ftt irmkkp »ig nkynili^nmt Hlbngp, nom 

aoTJcn Knytning, tvori Gnmlo« Mænd enten drive« op p*« 
FrpibcrgH fU«r MyTa*r n«d ar nnamr^ne". Freilwug^n gflnr 
pa SjdkiiUn r»v«t«n li^o ud i Sevo, iD«n tD«d hrattP Af- 
laUcr, hvor man pua en hLirti^ FUi^i ikk« kan and r I Mid 
flUo »12 ibj?l. Vi har for ojhIaIi, al J«i' tinde« ^lore Steu- 
r«>rr i Pjiarun; pIivt sin F'frm k^n diKt« gtult bpskriv«« 
M»m nSkibihAuge^. Kft«r SAmjn«nh(vng»n man Egil være 
fftldcn acdo i Fjnrrb, ;hi han dtltog i^ ^*^*^ i ^^*^ t\éé-i& 
Fffigtnivg, ineo her h«r itiaii ikk« i nyer? Tid fundet Sfiur 
Af no^^n Baaijuttu; dog er Fcrholdcrt« h»r nu tan forat^r- 
VHft> Al d«t(« »kkt kAn v^bko Tvivl om Kromailtin^ftQ« 
Pualldelii^liti]- 

U^n ntideti udforliger? Heieiring flndr^ bos^ Snnrre, 
Uenoø udiavika «ifi Ir^cofor d«a furomUilUi ja fremfor aa- 
Hver Skildms df Lok^lfurhold I Scigatni«. v«d hh KUrhed 
og tUlfga viå iiiftiiga riyiige Detaljer. Det falder «trAK 
[ Øuieoe, at Sootro har sat *ig lil Opcnve ai j;iv« «n nvi- 
Agjltg, topoKrdHak Skiidrinjf af KampplAdscn og KAmpeua 
G&Qg. Mvti dvimt- Skildring vr ikko ma kurrckl mjui Kun- 
QogaiAlV Den fardt« og rji-m« F>U er. Al han lj£gger 0»n 
Frtt^i ['AA Sondtnore. Dette Ae«a vL«Cnok ikk» i Ungers 
CdjAve, ^u liBv iiid»At det rigtige Norbiuørl; two allt 
ti AADd Ak rifler har Siamiiuer?. og daile er endog ci|)taget i 
ID aeoera BearhcidcUo af Oiav TrygreaBasa SagA^]* Dat 

1) audlaaEeo i VUiohogvu (1. ^); 3va liordarsun bar det riirligr, 
NordfDor<h 4» (I«. OP«T«V »TOOH. 
4 

4 
Ukorr. miim kiind^ inJ^ivfr Siinrrr åan n}\p\å\<£f. IJo nt l'ijrtoetl^ 
Al Krikt^ftoriftrrift N^v ligg^nd« T Døgn i Ulv^iiund (KHnrlrn- 
for Slai^ mcrllciTi Voashc i^ Fft«tlan<fn)t off oi imidlorti 
Raflet om ^eni nniedv lil Kong^o ,bic «frA noi ^it 
(:»: L^nrl^vHpn otvr Firlpf)? D^rfa nijut Aluit>t |j»rtf«lde 
eotn lal^kl /^ irnnci^mrnt. En atdvtt Fcil er, at hojt Suorr* 
tt (Irt Kon^ HAftkon (ikkft KnkMiOdnarDc)- ^o'i^ l'^Bit'^'' '''■b 
Sk&ba I F(.^F*7Jai>uftJ, o{f (J«Ua ligaer dA »ncirAr iiiidirrr« 
b#rg^; thi nord linder PrHborg »r int^t Sund, mun P^ltr 
Sailtcdon pofdcftpf, FrnfjoriJpn cø df^n* nordligj^ FortawUtU 
SaUup-fJcrdcn, dor d<r£ er fur trvd ril At KaIij«« et Sai 
»nd mindrn rr Ffpa-^iind, thi d«*it «r OTntrc*nf gftnakp blotl 
fciT Sinan««r! Oi^soa ^vnno ^FortedrJog" er aU^aa ntctinfføt 
a: dftdlt. IJ(fruJt<n niaa maerW, At hos Snorrc« «r RAturkalr^l 
Ikkr HTvkki-n. mpii Slelløn Dai^tifur; f\{vt* 4-r dvn va'tfritlit;flte^l 
Kor»kJvl n>ell«ru Snorr« og Naus Kcjrgjrvngcra KrHoBiillini^, at 
hvad drnne ontvdfr* åfl bfiftknvcr Snorrv noi«Ktict. D« fli 
HovrdimnkUr: Sletten, bvor Slignt liffByndtE, Itrekkfii, livuj 
li^gil ct?(i, lloidcn (IJaUpii), liv^r KAmpaa foray^dM, o^ Hj/^rgft' 
Ad»killf> mc^vt tyddigt. UaHarkolv bcArivcA »vta ^ntore 02 
fladp MArkrr'*, og den hnver Aig npAd mod .nAti^ni", thi dct'l 
ci;{t>t om dv bafl^sle i Eriki^onaoracrA Ilfer, u do M01 
«ov#nt% 0^ pAA HID l'JuEt ffA KAEnpplodHfn kommtr Uainl» 
.0(1* pAA [Ithrn. nfir'kkrn" flg«!! At være lang og tona* 
tnelrg lav ng ftriftkk«^ dg ovonfor BuBfarkalr, m^n t^ifl- 
in«Jij nier HaUod, thi d« tiAger«t« 1 Gatnloi Umr mt ferå^H 
Fnatw* pOtfcnfftr iirrkktn", frypt^r for ai tiive omcnArJe 
ojE ftkyndi'r m^ op ilI iriU^n. I>«iirie er inelkin .Brekken" 
01; Kf«dnfb*tg*t ; da Knk>?bOQD«rno gitr over UalMn indei 
for Frndarbcrgct for flt komme til KamfplAdøon Dordcs« 
for, liajcf al[*RA IIrWei vifHttnror nj(»rgi'[. M»1km llaU^ 
MG og Jtj^rga er d^r fladt, mvn pAA Vc*taitl#n af HjiTgebj at 

:4 iii(ri>utV'Gtcouri4Ki tft^rim. 4» 


^hrvte Hamre". Oaml« flyi;t^^ ni>d |>8a FUd«fi eøQd^n- 
for llj^rfift, o£ bfrr i Fjwrfn B(a»r J'u fti-iatt* Kamp» hvor 
Xgl] OK G>m1(? fj&Mrr. Egil hWv htSftrtU KvOf Imn f»)dE, 
^ojC h»i* 3tfiuta«tono itaar tté hrins llauft", ^g h«r blø%' ov^r 
d« fuldiK iipkii«('t tfiUEe< m«ii Jord o^ Ston. ,,cij- ditr-t Han^ 
■t-ea endnu ^ f>ndpp for Træd arb^rget". Ved Siden åi KUrhf- 
drn I dpnnv ]t<>fisnvf]»tf fiililrr dofr i lign «>n huj (irnd dm« 
Fell i Oja?ne. SkmbliAugon, d«r er det cntMo Sled, bror 
ItftgholJet kunde Wf!^a, rr iktr jMig og ('■niirrliE lov". 
men «n liq, riind ttakke, å^r i Gruniilen er dri m-^M frem* 
lr«d«ndp PuhLt i LAnd«Ubn 09 ikk« Mort Inv^re erd »m- 
rgct. Of KcinpHAfttre^efae «r urløiict Aabr&gt«: S)flt«n 
Iggtr Akf^ i N(>nl> men i NordoAl fur FreibFr^et. Hal^ru 
Ikke i V«l, lurn i XordivM, tt^ Kjarrn ikk« i 8jd, nwr 
i Sjdvrjil Jer HjrniHjt; dtt er, ligpjøm del hdp er lirnft 
45' IlI hfljrv, Wm de indbyriji^* ForSi>ld rr ngtigp-. H^or- 
Hn» eknl mfl<i forklnr« ÅU%<i K«i], nnar iavrl^i IfD<:kriv«l(«n 
r Mit drtaljer^T og en* fuldHfrndic riflifV MniL kan ikkiv 
godi tillage, al Snoff^ Ik^r værrt iland p«a Uro og »-Iv lar 
vandftt omkring fA\ Rflttnrlinlr og pitequrot ovar Brvkkpn 
ollfr UaUoa; tbi do niftntt' h»n do^ have« UgtiUffttt, Al 
Br«ikfn ikk« vnr lanir, og rillif>« bave orienteret »Is bedre. 
Jeg vil (reniMtrte en Forklario^. ».om i^lfald ttlfrt-dijiiilW mi;;, 
da J»g on^aA engang bar fan^v d«t bamni« Indtryk nf Hrt^kkcc. 
Ni«r m&n nemlif alAar avde pAa Stranden r^d IVe»l«vvu*' 
drti8 Ne^i Qg fvv tilbag ui' Iniud FrHbergcc ug Skrnbbou* 
g<n, aer Skrubbaug'n bHydeli^ lAvc'ro ud ead rroiberpcti, t>i 
i. Forbladfln« mtd dp »mpta Uj<vn!i*der n^elJfin den og SfcitOD 
Ugfrr drn »ig %irk«ljg ud aoin ei) lang. ikke videre boj 
Kalke> Jeg mener alt»a, av Suorro ikk» bnr vg^-m \ taad 
pi9 t'rwdiJ, m<^n bor acilei f^rbi Kyttcn og derrrd cjort 
åtnct Ob^ervdtioa om Skrubbau^rn. ligfsoiu l^au i Fjnmi 
bar *«el IIaug«rnft og naDU^tpntTf. Dec bliver da og^aa 440 in. CC1T4V nnuc. l«l/i>rkUrllpt, hvotled«« ban kvcid« tnjiiv« R^lumictn «kjwvi, 
Bvifl nmn D«itifJE i øaml« Daf*>? 6nkiJi> fi« Rprøon til Niditro«, 
6Mith riiAD oQi li-^l« [laiaec, al A'Q eik moå Nord, uaft- 
t«t iTiitn ^Ak V#Ii>n mAiig« GantP* Kun^ift fnrandto Kt^tnii^: 
«»il«do mao «lt«fla prj«iin«rD Nordia»r« d»a ^indr« Vei"* 
md«Qam de atorre Orr Avtr*. Prødfl, TubWwo o*v., opfntt*do 
riinn D<f>tji:i den Rut» ni |i^« mod Nord, nii^iivnK drC if^tifDt- 
li|? ^mr mod Nordoit; oc otnventtt nluaa i^^rlovaf. UrUic 
nu Sn^r« 1 Kx, fra Bii^vittrftad li) IIusTåd (pflfl SUmn- 
li&fv«i?;i). &]rHia mud ^ydvMt. 0)ifiiliede Ilaq do^ <i«tto noiv 
An R^Jan tvdovi^r. n^ '^fv^r donnft Uovvdrvtiiin^ niiKav h«n 
d« ^nkcft« l'unktef unrli^r t^arion: Ja kom ftlUaa i''r«Lbørg«t 
til at li^B« syd for Ra^Urialv, Sktbahaofeiae ayd for FrH- 
b«r^«l otv. Na vr der den sAmin« Sarkdnytthgliød for* at 
Koug Haakon kan om Vauron IS20 baro t^ifct VoiuJør poa 
Nofdmiirff tom pna b'^indiiiorc, oq albuu oø^aa. fof, nt Snonrt 
j KunifviiA Ktttir« bar rruL ber fuiliL Dit et ntjWiiL hc<r, »jifi 
paa S>iidm(»rc, d^n Snrc^coh^d, ai Snotra bor oplafint i m 
yorttchinji et Stcdfnciva fra N«bci«knbv1, han nnvccr nooitig 
KQiiffH^jiaTdrn Birke^traiid \nia FrÆdn; nlkfcdr drl, at Sriorx^ 
kji-i[di<- ilrtifio K^iM^gnarrl, uverrnskpr, ijji hvni pr nat ur li a^r? 
«nd al tro, at han i ICoagons Fcilgfl hartafi«! ind bvr? Mor» 
cod «n rim«iijf UiAtiiaff knit d^rtte CAturlkKvi« nldiii: blirc. hvæ 
ittisfin Speciairft^rrvuiiiijc om SncirrM RpIaø førdiKU'^i'- f^via 
aluaa noff«n vil hnvdc, nt Suom npRvi kimd« hat'c faa^t 
dine EfLcr»«tiiing«r om Krøde cjs orn [IjoruTieava^ p^ft nntifn 
UaatLd, I'. E^ af rcivrnde Noid^n^i^ni], knu ja« tkko benægte 
Mulighi'^t-n bpiftf; ktm lorhAUtpr mia rin ffndno mpfo SnofTflS 
KvDv tiL ifvcndj oc An^kucHi^ -SkUdnniF. o£ jt'fl tndtor da U&bt 
liofrn rimrilifi Gruud til, at li4n aleiir ««d d«tih« Leilialwd 
upboldvr Kiz KRalndcK vød BUIccIdu Dptnljir. 
I 
hlkruftl^-ClKiDOIlAflllCK irUDtllF 441 X SvHtu Jarl i MvKvik«D. 

B&ad« «Nf>r«i^ KonaayftUl'' og Sflorr* b&r «f> Bpr^titmff 
uni, Ijvorle^r^ -Smiu Jarl am Vinteren 1014— 15 pna «iii Flujjt 
fru Si^Sak«r liaHig ancEgik OUv tlArald^JieD, 4er B«i1«d« U^is 
fi>rbi ham inde i TlkrondljcLii^Qordea; men modpo« dou før^i« 
forta;lI<r Saeøci i rii Kurrlii^d. Jvmivr Siiorr^ lavtc ved Gu- 
WrkhwlTriiv, hvofvod ban kommflr til at lægge eok?tte mls- 
tunkelig« Trak til. Kfter Konun^atftJ hAvdo Sv^io Jnri 
ptt StciDkcr Rjort »ic rfd« til at bolde Jal, men kort fer 
faar Imii niidt om Natten Dud fr& Elnflr Tanib/titljf Ivi^ir om« 
At OUv ttwrmrdo f^g; «Ajiim» Nftt drog han m«j Bintt to 
Skud«r ud ul Sbikro^iinU (Sujidet mcElciu B<-llaladt]ordcQ 
es Throndhjetnnfjardfiu, vvUeiiTor iQderaaQ)^ ug 1 DagUrAiL- 
riEnger, dn han r,aa, Kongens Skib^ vi^ndto Jftr1i>n tnd cnd^r 
Ltnd og blov li^ud« drr« indtil Kongftn konn rorbi, og 
drog »aa faideo hm Vel udad Fjoidvu(<); lIT Lude)* Suorre 
huT fnigpndn Forandringer og Tlltwgt „Wndfli frit Rfnur kom 
ont Afton^n C&i^atU ^H^)t Jnrlon liKvd» ot Uingskib (Ikh« 
to Sliibci)t gik oniLorJ om Nnil^o og kom .i Ly^in^t^n'' lil 
SkftTDWnd; d& de N-*r «ier Kong Olav ro ind f^er FJordro, 
tr«nd»r Jvl^n tillands lad foran Matarvik; d«r var tyk 
Skov; de lagde eaa nar Bji-'rg^t, at Ufi og Groil9 tog ud 
OTtr Skibel. Du liug do ^n>re Tras&r og aAile dem uden- 
borde nd I Seen, n^a &t luan Ikke «AfL Sldtint før r>iv. n*c 
%'ar ^U\h Vvir, Kongeo roi>di^ lud forbi Oen {9: Indør^ito); 
tnen dcL d« ikke kunde aees ]»oger (3; var lånet ind* i 
SkarnMuud), roede Jaflen itJ pm Fjorden og helt ud til 
FrOKtL'u''^^ UtfODo rrotuiiilliu;! j>a^«r infigH godt ned 
Sted^furboldcni^. Kcinmi;r man eeileoda ud &karD^(iQ(kt, bar 
dian nd»igt bn^L ud i Fjordea uioi Sjdve^U idel man »er i)Bn«n«>8Afi01lft hint bcftpObfi.30, Od^tfin »f l«6dC»p.^. ui t>K, aUHAT ITOftM. tm vlkøn, Stindt4iuk ng Sftluik^n p44 V^^tUilm. Dm KH 
ojIftaA god Tid til At re dot Jillt Stykko \Vi liJhAire Ind 
MofviktD, psft hvit »ADdr« SiiJe vvd Handiotf-n nt N^nrvlk 
#Ii'#n dvr giuir pi fiirnbrvniM N<pj( ud i rjnrd<>n mod 
D'ifo viMft ikkø alen* y<Je Skjal for rfvrhffr>dpk*rii#, ai«ø 
her er otE^rjiA en intndre Dugtmrie nf Kyitlinjm, hvorTfd 
tinr flfliiD^t t'l^ vn llrl^rj, Jun Vrø, Kat CrhanUt, PH Im 
dr»do fod Ungt oa fi F«fnø dybl tijz« nd l.aod. Folk i 
MoAvikøn hftT nAiurlifzvU oz^a lio^t «iu Snorr«, oje <1« l^vrctt«r. 
ftl dPt vnt i Katlfhanict Svein JaH *kjollft nip. Stiv red 
McdiTiniL^r k.%1] mn» komrn^ til tnAnd« hpr, thi Mo^vUeo 
pl*)«r AI TJ«ra infri om Viat^rfiii MM livgD«r l«*ii flig 
tkk^ rjrkkfK. ccd At n)An kdn fo ij^cunfin dfn, 0% «p«^ 
bar KaU«»haiilHi ikk** i MnniJ!* Minde vær^t filfro»«et iner^ 
»nd «a en«Me Gsld^ M>>u — ^n Van^k4>lighpd bfivar d 
ulbflK^i ojr den gjer h«l« SnorrcA Fort<cliintz «Qepokt: h 
lftd«r I^v^kov voie ved Mfj^viktn, op — hi&d m«« er 
dPnr* Skov hwryr Lov v^d Virlprrid*^, lige før Jd1» og d*t 
Lev knn ftjoU ei helt SktU! Kndo^ h^g^^ llervliiiti^fcr «r 
enigf om. al J'JuKten »kode t^d JulMid, og f^r et Sammeta- 
M«d mellem Oluv <iig S^^in kan der ikke t^kfiir*'« Aiiden Tid 
end Vintvr^n tvt N^FjesU^«-!, Man knn h«r ikke Udo vat 
hi lankfi fiixA Srtffn«! om den vjindrr^nde S^ov, aom akjul 
An^ribvruc; her er d-'t »Ammi^ Sagn Anvt-udt til Por»¥Arj 
Men da S;igner nm LflvtUoven ho« Sn<trrf> fr»>mTrffder k» 
men mrd en najagii^ere Krennttillin^ uf BejfiTenlicdOD, 
alle Uftnljcr hnvc hørt ^aminvo i Skenet; SagtirvTt«] 
liar ikke vid^i orn, at Begivenheder ^kede ved VinEPnId, 
^ Sxiorrc bar »om [tl^ndinj ikta fnrttaaei tig paa Tn«v»xt 
Ofr derTor ikko observeret AJod^^i^tl^on mclkm dette Sa^n 09 
den nTrig« FeftÆllin^. Snorre har »elv aldrig ^tviei i I 

ét 
«r 

0- 

Jd 
»nar. 
)LI4mflJU-^.M^'B4FT(lt HTtMrni. 443 indre Thrutidhjpm og htr RAfti^^^t ikk« knnn^t læg^^ nogM 
tU J>oU« Stfrn bljvor MPiUd«« h iiur^tøaat Vidave- 
bjrd om. At Tbrnnd^me rndno v«d 1220 laindtfiw (IfEivcti- 
b»d«»rn« inaHnTn OUv og Stftfin vM Olavi fem« Vkp(«r- 
ophoM i Thrflud4|fl)£aD; d^t or foMOaiiidl mÆ-rkHigi. »om d«t, 
tllrr« ovemlt kuQ «r d^ lrj;endAriftk« Trak 6f OJav» Ur, 
der liM boldt lig tout Polkrfeai^n. lltj« man nu vil rt-dd« 
Snorrt Prnmuillh^ for Ilutori«n, har mrni iiiiai and«t al 
t}erQ fnd f&m I*- A. Muocli*) nc forklaw Sk^^ven om Furu- 
»koT «g bcirUka^c Lø^ei; men initn bar usiwin rn aodca 
Ddivi, nt ofHEivp Snnrr^ o^ hohd« »jg lil KonuntsataU uicnp- 
J«r« 07 k«rlcra Kortwllin^, 

^^^^^ 4, SIp OJftv fftft Sendmor«, 

Di.»i> samrntnliftiieenJ^ Skildring uf Si. Ohv; Kluj^t ff> 
$«adm9r^('v«r OplAoJ«iie til Svori^ff hor?r ikke organi&k llJ 
hans SjijEa; i den irldiu ifilnnd^k« OUv»Mø[a har åva ikk« 
wrH ^0(ttA|t«l, derfor bur^vr baade Brud<ilykkcmc i Iti&^ar* 
kUot OG Uddrng^n? I ,Kont)o^nCa1''p I dPt bovaTt<d# norske 
Utfindtkrirc rr^mtrfEd^^r Qgiao, Bcroininjzcn koiu tydttift iiid* 
akudt, !dft den MinnieDLrøngendf Sktldting følger iigc efter 
dfn kont* ffldr«' BfiPining om summi* Rmp, ng idet drn 
OT*nikj«bot *T fkilt ad i te D«]c, »cm man h«r M>|>t al 
Uieog^ inJ pna to fankjcllLøc Steder ) den tclUrc Kr^mitih 
ling. ] der norske ^{711 ha indisk rifl kan vi ljc»c om To^zct 
l^norm ^ndmor« (Cap. 72), don mnliommt^liBo PjddrtUo 
cpad ValdaUn, hvor tli»nd»rn« advarer ham mod d^ Eraf-ildDO 
Oplirad^ngcr (73), og ojn hvorlcdf« Ofav tvang D^nlcrne i 
liTHJr, Ifum ojE Tangv til nt T^ndø lilhag? lil K riRlrnl](l^l- *) A tt m«t. r 9 tK 53S, 444 n«, avwTAY vraftH. 
m«n(74j; éct frndrr med, al ^^d^ tom ikk« vildo døl, Dyntar 
vyå i J>Gil«rti)-* Om mui nu »luu* tller licne^ra rrcmina 
Sagften Cap, 33'3ff, vil min tinde en uaturlifi PortMCttol^^f 
fjAA GiidhrAnd I DntanA htiru rlitxu Tidender, ur Olltv 
vor komtflon til Lom og tvang KoTk li1 al votida tilbage til 
KrisUndommtn** Oftv-, dfo bckjondto Hi«tom otn Gudbraod*- 
dflUrn^« Onirf»nileU(r, ir^ ii^^rkrli^ ook øoder df-n ti^f mtd: 
«<L«rfra drog Kong OUv lil SoUr og atAndiødr ikk^ før «c< 
f Sviihjod", altønn oeftaa h»r «r Tal« oed haus Tiugi 
Narg«H Man iudk«r da. &t be^g« ditwe Stykker «r indakudie 
i Sflca^n og lierpr eHmm^i »nm RmdscyVkt> af «n pII^fs ikk« 
kj^ndi Saga om SuOlav; d»l abildr^r, hvorinde« døa helLig 
Konee «[)(log paa mq Fljgv fra LaaioL overalt er vifkao 
for *U novedfornma], den ny« Tros Iodrhf«l»e ')> Fart. 
doD lfgendari»k« Saga har imidlertid fuDdat« at dft ikk« ^ik 
EU1 al lado Olav b(ukjfcUi|fv niR hermed pna .ii<i Fluet. ok 
liju dctfur gjurt et meget kluJw."t Furpnfj |ifltt :a klnvr Elu- 
rvtnin^fno^iodikyde dvu kMt«r« DH i h«ni lidlifi^r« EllEtori«« 
men tiobuldt Capittct om Lom og Vaa£«. Saorrc er gaA't 
Viderø: hnn liar lurtiLkairft oj^^iia dctti* Capilt-1 og hfnfnrt 
dtfi jina aarnrtio Sf.i-d aoni F<>nalliM4i<'ri om DnlpgEidbmnd, 
ljjt«ftoin han mtjict fint bar ud^lattst hvttt Spitr af Omv« 
dd»o«for»ttgf<t M«n han er t\ blwen var, ae ånr eadnu at 
va MudbigeUe lilb;i|;t», »um IkLt* Wvr si|{ Ieih: OUy h 
den 21de Doc«(nber ovrvunclfrt og fmLd«i triing Skjalg« 
tiøn, 9«iJ?r «aft nordover f^;; tviops til at draec ind i Sdn 
nørc og gaa oror PjddcL fra Valdalen, albaa omrrcut v 
Nylaarstrd. Mm Bniditykkot fDrudamitcT en Aftrati ^ 1 (] At Uradaijkkot ikk^ dpnaddif har tjlliørt den k^øenctaridEo ^^uca, 
kjiij iicm v^ta dm^f, tkt Anhk Ki^iuikullo, briu Dinl btfivttoi 1 
Ur]ii]Htyl^litf<t (Cap, 74), førokuniner m Gauge cmvrv j 
•OU lovcndo (Oftp 7G og Cap. ^y 
>aiToitj«K-G«oci[Arm» »runix 445 é% F]Hd»l var farbu-t [klitåtK Sonim«riril}, off Scmrr« clt«f«r 
•elv (?l Vrrs, hroraf Jtl fremEsir. ftt Ohv forlod aioc Skib« 
ved Souiitiortiil. UlfcniJing«!! Jdkol BftsnJmoci tVa VitliindaL 
ftk n«mlijt Olavt $ltib(Vitcndenj nc styr« frft Sult og bvdt- 
d«t dtroin »s Vtact hvori han nieori gnimr vftr »alfr 4 
• umri jiisri rjtntr !nn dieri'). No ffll^i^r det tf »Ig a^Iv, at 
Ertingi Dnd futPHik 'nr PlufiWn, triflii Spnrgumnal^t blir^r, 
oca Saga«rnfl Hat ftM i At stvXitf d«ai i mniddelbor Forbio^ 
deUft ni<d hinnndpo. J«]> ^Xnl nu »ege iit viso, ftl dH nld- 
KAmic IVtiiJhijfkkfi otE St«d«forho]il«nf [IlMmnseii foriiij^nritor 
ta Flugt om &omin«rvn; n^nr bRfl dMt« lflg<iR eamm^rt m«d 
dK Dccvntc y^Tf, bliver luan □»dt til M indmmmc, ot di>80- 
liar lUt mod don AlmindHiEO Tiadition. Erliog« Dod oe 
OUv« Fluft man vept« shiit fm btnnnd^n v«d Pt Tidtrum Jkf 
miDdfC «1 biklvt i\nr, o^ Olftvs Ftu^t cf for?]^Anot om Som- 
mi^rco 1038. ikk« i 102a Allorod« Thj^drck Muiik forud- 
smttrr« nt hvad drr it^nv Ol^v pnn Rliigt vat tkko Brimg« 
f«ld. nn*D Kout« Tog til Norg«, og ^ett^ Tog tnaa 
iifidvflndLi-vIa Tttro forvgna^t v«d &oiiiio«rtid I02K. O^nut 
fJrttdriiykk^f ii»vn«r M»m Ptogr^rta AftTfng ferht Kniiu Komme, 
n»n iHirkiLdig d^rmod ogvna Thraitd«rii«, aom D»rmar rig 
med U^vr og Fludv. 

Vi ved ikk«, bvam dei bar foifattflt deti« Brudfttykk*, 
men dft ndm«rk«r tig T«d «n gan«ke eær«g»n r^ok^lknad- 
ettb i Norg«, Vi akal i«)g« det i d«ia Sfaildring af Olava 
Btlia glrnnem Strndmer«« Kong Olav kommer om Afuovo 
til Davnci! St^inavaitg (di^llerit IIi><«8»^t] t>^ AnjHirn, no 
aa [>il af Aaktand), paa tamm^ Tid «om Threndprc« l»g- 
ger aig i FTekaBaad(fl«nd«afor Uaatadvih«^)^ Om Mufg«D«tt 
faiu Xongvn Melding um Fiøiidtriin Njvrh«d ug »ndar da *>IUT^de4S4. 44e ubL oinr&y atokm. 


FJdd *r den tiekjeodt^ ».Sokkvrtop** p«« UnMenT 
9itt tlo SEtibi>oe iteil« tydovi^r forbi Bjørae^r, d«r fl^nilig 
ikkt kan acv> ftn SL«DVAAUi'a formi-ddel de nie!liim1igg«fi4f« 
SihUi<4^r. Du Olav (anr MMn\^ li<rroiii, ^mgor livi ud jif 
Uavaffn; i dSEU Oii^bllk koen Threrid(»rnf« 35 Skibe 
forbi Th/joto-brerf, nu Kver?flt, d-^n vtsllifirto Spid 
Kltliie^^icn. Olav hard-? aUsab ingf^u and^a Udvvi eml M d^Age 
HJ^nfLfiu ItL>rjifLiKUtid titå t sAv^ Sucdmur^fjordtrn, ug demie 
Led dtifpvvft i tiruiletykkot aoift^lijct ved Navneae Nfr 
(Nørve v<d Nørv«aund), OuadAvcr (cviflc smiå Oer lidt 
vrMctifur l^orKUTi'l), Veghijiid [mFllpiii Ose. ih ug SuW 
Skot (v*d Ui^iuba At SfyhgiljKifjord) ag TiJ^arfjOj* 
(T&Qurd). Brudaiykket W aUrred« ovc-fifar nftrnt, at A#Uk 
Ftija^ykRlk var Tia StrinAviuig dmget ind Ul Gorguud ((bK 
«r d»a «am(n« Udirykvrnandf^, «oin pnjnu bruge« pna Sanil- 
lutvr« oro Soikdi ffA AalcKLintt indover Pjotdin), h<T bier 
Ikdii didfl/li ojz luns Meonii lirdEic driiot^ Tidende lil Koiigvn. 
da han ffierar. hnvo pfi»jM*n't nundnver kntnin«^ 11^ 
lur Unm^^ngt) Bcrgund; ft^haa. é\ftio Pitnkt^^rs indby 
BrUggeuhrd har d«Q ;>tcil»kjcndu ForUrUr htivt K^de 
Det MiiuiDe vil vi Andq ie.ik'r i Rt-i^en »[inii VftldAlirri. 

„Olaf pk af MD« Skibø i VaMrI«!! og saiU dpin der 
<ipi »Idtn j-ftEtc lian eii L.and(«It pan C^rcfi, der »om hfdd«r 
SoUi; dvr «r fiCrc Slccur« oe der jma On-n lod Kuiifjen 
»ii» øt føg«n Kun; pnn Mo bci4-<Jø <>ti Boaie, »om 1i 
Bra&«, h^n var dea mjr^tifitto BoQd« i Ualco; eidon k 
Bru» ned il) Koiigfn, og niai^^« Becder ued ham. og mod- 
tog hjitn vffl" ohv, Nttar man Undt-r ydT^L iid» i VRtdalen* 
flrr mail paa øHirv ^de af Klvfr> va l&v, Had SlelU (Sykt- 
voldeoff). midt pA& denne Gaftrd«o Sylte med Sylt« Rirkt, 
Ilgo ucdeufur vn braU »lovbevoxcl Bakkr; dvTiue ■>£ Slet ;l 
'.^ 

tiriTciJi»>L>otc<}ftAftuai sidcout. 

■r«nsrs mvd Q»i af vu brat FjvlJWmner. hvur timn i 
J«D f^rHA SieiigruDil Mf upjiJ Fjclitec «ii hug, slaiif^rbuKrct 
HArmamribft (det *r <i«D Soorm, sum ^lur s^finuH St. Uluv 
»l^rngcde op pAft llmiiJU«rco. dft d«a vitde biaUre liaiii fn At 
Unde), Pim ve^tn SiJ^ af KJvvii bktaau^t t,uniJvl j»v- 
t]«re opul. og bor *Kr nm l'tt^t op over ^»leaou Gurd«a 
Muri. MuH or uu «D niiuJra Ujiaj-d end ^>ttc, meo 
btggu diA>e Gannl« ngn i d«t furr^ao^nde AirlLoodmlc ftt 
fair« ubt Land v^ Glv«bruJ, S^lie eodug i d«n ijTid, At 
d«D« Skjid maiLttv avJnvtUa lil i- I'aa Sylic v&r iadtil 
J7t6 PrcetosE'>Afdvo for Nordrtlcaa PrcBtrujrld. into Klrkru 
ur InnEl byit^t i detu AiuliuadrtTdt<, d« dtra fiytt«dBft Oa 
Davin^ (lidt la-ngvre uppe I I>iLl«a}, Om vta^ol K^n rtiit 
af Sl OUv puA Sylte foTt]fd<^Y intut Safa i nyere Til. 
Uigti^uk %iger Jono« [laiiiua, aL KuntcetJ ptta. Suk rviati 
4tt Storkors (Norif. Bt'j^kriv. p. 174), men d«t hir hnn lært 
ai ptdcr Clau>en(tA Over^jBiteU«. Urud^iiykkotEt Siillt vi d4t 
oDTjorend« Sylu-, <>£ liitcAiA utvivLtoiai «r dci vel, At dets 
Mt^r nf lift nuva^rirndit Miiri, Dtti midte Konii ur tvivl- 
«0f9; Mui'i adtA[«s n«inJi;[ mod Tcjit£LvvU(!sbut>niDK <'fl forud- 
«vttcr i Oldnorsk cC Tu^ir^vrU^iord; oiAr Saorre kAlder 
OsHfd«!! Ma-tIjiii, Avm-h iiAH rIcjlAA [i^rinrrn drt ictEr; i 
del sidfit« SkAtt«i»andul (1G03) tiwddcr d«n Mark Otn 
Qftinion Muri foimod*'ii<' Slrem^^. „ni Koftdctici Sitndiutir« 
BQin i nietorinru« uft« kAlde« sUt btn Metr, miaa fiA fursl« 
Ti^ bikv» fftfttt nit Navn Af d^mnp t^ANrd*'; dpntin Porinod- 
fling ftfou Fi>lk4«A(!o^t pAA SondmorA nifd D^^Ejff^rliijhcd At 
hav« gnbcl, idot d«t im iqJjji^ beddcri'. At Uoodco [ran Mun, 
feom koiD lil OUt, kaldtes „MtyrtjArleD^^ *) E«nila. llokr U iOi. 44B iMt. OTftAV VKiltf. 
i i DcB uute McriEcn drojc 6k Kon|;tD »^p fra Ør«a 
til 4ctSud,wai h^åiUr Kriii»hrekk&; has bvili« aJg dtr 
pwi Brakkan o( sa* nwleftnr Dukn i Fjofdeu, idel hftO 
wsdot ,,on meifttmmT-liiE Knrd hiu* de skaOflt migi Kalv Ar^ 
Døftøn OK haa« pBllrr, »oii> nys TAr vore Venc^r 0(C 
hnnjzer*/' Døt f^r iwgi, nt endnu Btivi de Kun, b«n iod re 
dor, hvor h«D«Ad paa Brakken, " Xh-nrm Kr'>vibrekkA kfrfd«^ 
no Lnozbrakka op er cnTerra»c« d«r Hfu* docnot ai^ lora^^ 
DAljuibmniCD* mca »idcu er ^eciueiii brudt Af Elven; d^| 
voxer frodig Knruskov owr hele Brekkvn. Kndau i Midlrø 
hf brrifl* ÅarbuQdrødc vHlitic^holdt — efter Strom — 
muea lier «i Trnkors; an tinde* der et J^rnkorB, »in er fs«U 
uvMijiHft en jtlor LibpldKrt Ilaciinvii'n, der t>jprer Irii^krifitfl 
„OUr å. D»l. A[in. 1025^^ Efidnii fortæller iJADdErrne — lig4 
toEu æao kao Icda« lie« Scr»m — &l lier mk) Sl OIav og saa 
ftine RkiliR Irm^de, ideiL liun ^Hv liHvde Udi^t Ⱦtic Ud pa* 
dom. D«(C4 strider med Brud^iykk«*, »em tdtrykkeJig ag^r, 
ftt hun „lod Skibene fliotio op v^d Sult og tod dtr opbovftre 
aine Se^ og Skibene« fulde Ddstyr"; d«C strider ogut nii^| 
Snonv, dnr har bcvnrvc ddt fttromult« samtidige Vern, hvi>r- 
tfter Jrikat UnardAeeo fik at si/re ,^et Skib, «oin Ukv 
dicrt ejede" > 

„Siden ft[r|> Kr»nf£pn titheni og red np efter Dalpn» 
de hvilte Uke, fer vod de kom lil tJrdan^" Skivrf«arA, noin 
Braae ovenfor har omtAlt flom ,,ufArbnr biindo for Miond ofc 
Ilwte^< Veien op t^ennoin Dftlen gacir nu nlvejilend« pftft 
Nord* oic SydMdcn af Kiven over flere Broer, £oni <Iog aLI« 
«r byjfffedo i dctls Aarhandred«; før don Tid gik Vei^n pnA 
hver Side* men uden KorbindcUe, Qg der fnodte« m£en Bro, 
for iiun kemmi'-r til dun uakitldtB ,, ti nd brande briiA". f^tMX 
Dodenlor Urdenj omtrent 5 Kjerdingar Fra Sylt*. Ovr f^ne 
re«£lvelebiTt»ftmtiien til ec flmnl U?adc mdlcm ]i»ie '^ 1 

i UHTMUW'aiUXAArTvie-1 »TVDffU. 

sidvr, 0£ ovor d«fia« Rvnd« er p» dat sui&lo^t« Stod (oni- 
UtDC 8 Aifu br«dO af aJi(iiin«ula(itc T^ciimt^fMokkfr daDiin 
el Ovetf^i]g»^t«J: „d«i w d^i Utntie Bru, »om bl^T bygg«t 
i Vnldnlan,'' alger Bttfl(J«ra(f, ui£ cTør tl«n U^r«ikr«r d«) drog 
Koa^ ^^<^^ for u Lomme iil Urd«n. Lidt 4>v«afi>r Broen, 
paA Sjdtiiicn auni dvou?. ligijvr Oft&tdvu AlftUdawm tller 
(■iHD nundffnrt^ k«ldpr d^a) Oreo; d«t ^r nn øgnn GftArd 
<^ «g rar Ma allered« r«r J$t)3, da d^L oæt'ac« und«r N&v- 
IW« SkjfTSflr; oion cpiin^^llg var d«o Sititr for Gaard^Q 
Al»tiid^) pAit NorUidvQ af DaJ^n. Ved AnkorDM«ii lil 
Crden »purste K^Qg<rn DrUKO, om dar v^ oogot ,«S«I*', fom 
d« ku»d« bo i om Nan<^; d*t hhv wivUt ham. og ,,d4r 
mUv Koriti«n »ine Londicltc'*. DelU S«l var AUiadbøtte- 
r«D, bjser Valdid^mfl, Gair inan h«rfra n^pr GudbriittilRbrLia, 
»tvdor man h^o poa ,,t^fcjflr»uEvn*\ 

Torcrid vi |;nar TJd«re. mAa rj Dver»«ue Brudfiykketa 
Rcrotnia^ om, hvorlnd^h SkjurvAtjrdcn bhiv ry^ilot: Om 
Jil<Kfpn«ii bud Kon^vn nb^ MranJ f«fa lil tlrd^tt <)ø fritte, 
^B de kccdQ AkalTtf Vej ovtfr Urdoa. Nu før do did, men Kon- 
gan TOT .hjemme" i LAcidt*llct. Mho em Krtldcn kom 
haiift iiinlmd«Dd liihng« og ^^^ At da havde ha^t mi'gat 
Arb«i<:i-, luuti iiit^t udraiut; ,,dcr kaodo dor aldriiz blivp 
Vvi over/* oiifidc dr. Uc var dtr nrdta Nat; nicn Kcn^en 
vaagtde ug tiaii bele Natfotv Oni Mnr^t^npn hul hnn Juni 
faro lU Urdeo; de for mcK«t i^fldipt og mvuu, d«i ikkv vilde 
nyltc. Uii do vat draj^np, kom Drobi^ten (^.li or vi»tuni l>uinL 
nA) til Kougtfa Qg 5aj;dv« at dvr ikke v^ir ai«re Mftd Filbaga 
tud IQ Kjor, ^nun du haj avlv 400 MLiad og 100 Bhvndcr.^ 
K^geo aagde, ai tiao »kdde aabue alh Kjedlar og ahppe *) Mtistbc ci|{ ffUr h&iD Muodt øagie licri ti aldre Altilad. Skal* 
ttiDAOdtani-l fm l'tuy åer kaldnrrlfln AlmiitfltU viMr, at ilci aaklra 
o W Alrjutin^lr 

' n 29 4&0 UK. (JU^TAA 5TOKH. 

Ude af Kjfldft n«d i hvt^r. Soa blev gjort, m?D Koiig^n giL 
til, Isolde Korsmcerke over og bad dem gjer« Mnden istftod. 
Sid^D drog Kongen (il SkJEervsurdpQ, hvor hans Mænd »^kuLde 
rydde Vei. Da btud nlte der nifget trætte; men Bruse sagde: 
,jeg sagde Eder, Herre, at det ikke nytiede at arbeide paa 
denne Urd, men L troede det ikke." Siden Idgde Kougeu af 
fiig GJQ Kappe og sagde, at de Gkulde alle pruve, hvad de 
formanede. Og da er det sagt, at 20 Mand kunde rokke 
&leiie, Boiki 100 ikke kunde, ug ved Middag var Veien ryd- 
det, aaa at den var farbar baade tor Mænd og Ile$te med 
Klov, Sid^u for Kongeå ned did, hvor derea Mad var 
og nu hedder „Uellej"; en Kilde er der ugsaa i Nterheden 
af Uelleren, og der toede Kongen Big; iiien u&ar Kvæget 
blir aygt der i Dalen og drikker at' dens Vand, da friskner 
det fitrai tlL Stdeu hoJdl Kongen og de a^le Maatlid. 
Men da de var mætte, tipnrgle Kongen ej^^r, oih der var 
uogi-u Sæter ovenfor Urden neer Fjeldet, sonj de kunde være i 
om Natten. „Ja/* angde Bruse, „en Sæter, som hedder G ron- 
iugar, men der knn ingen være for Trold o^ Menværter/' 
£Siden bod Kongen sine Mænd ^ore big tæi^ig; liau vilde 
være paa Sæteren om Natten. Da kom Drotseteu til og 
aagde, at der var fuldt op at Mad, „og jeg ved ikke, Uerre, 
hvorfra den ei kommen/' „Lad oa takke Uud forfin Sending," 
sagde Kongen og lod gjøre Uorer (af Maden) lii tJeudeme, 
»om nu drog ned efier Dalen til eine lljeni. Men Kuiigeu 
var paa Sæteren om Natten og vaagede uj bad, som liau 
ofte gjorde. Gin Natten, da Kolk var bovo^t, raabte en 
Stemme skrækkeligt ode og Troldet (su hin iUa vetr) tiagde: 
„Kong Olavs Benuer brænder mig saa, at jeg kan ikke være 
længer i mit Hjem; jeg luna uu tiygte og kommer aliiiig juere 
tii delte Sted.*' Men oiu Morgenen, fer Kongen fur lilfjetds, 
sagde han til Bruse: „Uer ^kai man uu gjore en Be, og Bon- 
imruuk»-o«iMhAHhi;A otuijiimn 4:^1 


t^é\ atiid liavM flodt Amt (tnavAiMUi), ug Aldrig 
Kom«! tryii. atc dn und Iryur tuutdø ov«ah»f og 
tMdrnfar** 

Vt Ak«l au bctia;[lc libkrlthtiiern* I Uiprcluifftivs. du^ 
odi-ii tti Cf|iWilc u» Tød dv rvoi kKvodarbku HtfvumdtJnJr. 
Skja-rvAurden ^ir»kk«r *»ir fra Nord^lil Syd; dvtt ^nur iL«d in 
AIMadf|ftd«t (fruA ffurdviOi^oJ, Inorfru Mur? Stctii»a9dor tidf 
JMOVi tkitf o-j bar »pfvtJt ni^ tv^urih ov«r bt^lr i>aJ?D, »om h«r 
«r iftmm^tig LreJ, o^ uyuri dfii miilrei^t ufranikomrnelig. Nu 
gair d^r Kjtfrvv«i jjau Um rjvrdru Sidv nriCKøD, m«o dunu« 
Vci «r fi»rat inst i Auf«-iii- iriLttr:ot L620. Dcd jvlJr« V«i 
lar — Huiu SagfttiriJiLstykkvt o^ku niitydrr — HuJt-vvi; timi 
•f »ttitnu fcrugtlig Uft bHatw ou og da tom Kv&i!?«j. rj«ii 
r Uko Qodtt vrd £Jvca> aico [Eoikxtf op onder Fj^ldcti 
tMIKitfli^ Iltfil ltlv^jr>, for Jt*rp4U jiiivr At niDokir ai^ uvd 
nod d^t tfvrfl DjLlførcT. Vva rr ikk«? Jiit^i^t Utv,i. ot^ppe ov« 
«a Uilt' >'j«rdjijjj, og tfiitt i^od «oia *tt &r vur« b>dr« Kjold- 
v«&eL Korrvftttji corde dea au v«r« i bedr« SUud, rad d* 
évn brlJi^L- Kui>tfi; fuHod difn, lUI jf|£ fuadt puu Jl«iv Slt-Uftr 
Sfor cftor Miuirrbor, «fta ui d^^u riiui^h^vt« li^r vwrtt ud- 
bedret i HetcvaJclMU nJ AafUufjdrcdvC. OaitK-ul midt i 
Urdcn »laor tin* wd Vriftu tv ijcklig Stfn. d«r «r nugol 
ii>dhulct p»4 dvu Mntttr«^ SiJ« Ofj Kualwl«B frviu^jixlnr Ly for 
V^ir «g ViivU, ,,dvf hvilto KifO<;«u e;^ oudvrvfit"- Nc^U 
kalder d«b UflUrco, oodrv Oluf^btlUiri-u; lucn cu Uaod fn* 
Graaiiinsr, »oiu fultiU- iuik uvnr UrJvii, kaUttt deu lf<i»»-OI«- 
Sl#iu <>g lufkiMr«d^, »i U»i]M-OUi bAtydvr dut wiimtu iMjin 
UrHrfi-Oln'), Af diM'f Nftvia« k urdc dol EoML^okKl«, UlLfa- 
brLltfcr', lukTc uaart (il Valdolerue ^'onviu AdU Ov«r/aol* 
U^; il»l fM^« D«fVciM kiui 1 Ktodstykkn, d«ff viM*li|t '} /f« li«r ikko im L«rt ilati« Natu iau ^t. Ol4f> iJbcuiUv tiat 
t»fc rnmiuk«t fvr Jtte^Oli oc ftjctitfifo Ueatu« Olftruar 452 ^^- OLT&TAV STORM. 

ikke er læat af Valdeler, og det 3die har aldrig været om- 
talt paa Tryk, Imidlertid syoea de alle at være lige ægte, 
thi hvad Sagnet hi?r beretter, er aabcnbart rigtigere, end hvad 
Bradatykket siger, at Heller var det Sted oedeofor Urdeo, 
altsaa ved Alstadsæterea, hvor KoDgeo og haoa Mæod holdt 
Maaltid. Der maa her tidlig være skeet en Forvexliag, thi 
Kilden, fiom Brudstykket kjeoder nær ,3^l^^r^S fiades virke- 
lig lidt ovenfor „Elellaren"; den kaldes endnu „KjelleD" og 
har friskt og klart Vaod, men dette vides ikke længer at 
have oogen lægende Virkoiag, Disse Steder Qndes omtrent 
paa d^t heieste af Urden- Den fortsættes et godt Stykke 
esiover uden væsentlig Stigning og gsar derpaa nedover; 
det Sted, hvor man under Nedstigningen faar se den lidt 
bortenfor liggende Gaard Grenninge, kaldes „negskjærve'*. 
Da Olav kom hid, fortalte Bonden paa Grenninge^ saa han 
ftig om og sagde: „Rer skal bygges eo Gaard, og der skal 
Kornet aldrig fryse." Fortælleren tilfejede, at det kande 
Olav Bige, fordi han var en indsigtsfuld Mand og skjønte, at 
Landet var dngeligt Tor Korn, og naar han betragtede 
Fjeldstreg og Dalstreg, saa han, der var Træk fra- éa Kant 
bestandig, og deraf knude han skjenne, at det ikke vilde 
fryse. „Og det fryser her aldrig, uden det fryser i hele 
Bygden, og det er en Sjeldenhed," Om man slaar efter bos 
Strem (II 2f)9), vil man her i Bondens Mund gjenkjende 
ikke alene Strems hele Beretning, men ogsaa hans Ræsonne- 
oaent over Kongens MirakTer; kan har Sagnet nu slaaet 
sammen det Sted, hvor Vinden evalte Kongen, med selve 
Sæteren, hvor han udtaler sin Spaadoro og fordriver Troldene. 
Dette Sagn kjendte ogsaa min BJerømelsmand, men han 
havde intet nyt eller fra Sagaerne afvigende. Sæteren, hvor 
Kongen var om Natten efter Reisen over Urden, bliver alt- 
saaGaarden Grenninge; don er saaledes efter SagfteD bjgg^t 
1 mhtrkk(\i:>*;ti»jiFib&i «TiTDrt»_ 453 kort ^flirr Olivi TU\ ny; fvr S^h^hi blev i>piF|iii*fl, dU»a 1 
] Ue «l]«r 12(« Aarbunilre^u, Ku nf Opnddarat |hul Gmn- 
mn^e f«rtalu mig, ét d« lu^ 6»r oa 10 Aar »iJco gtttr rv 
Kiaidtr nnJer aii lian. itflclu Iijui cq Akn oniler UiiiT«t 

ll«ll«r, lil »i &ua midt i Slo^n; hsfi moDi« d^rlor^ at han« 
Q» htoå Dttup, hvor drn i;ftm1o Sstor laa. og dH kan jo 
vsn rim«]i^i nok. — I Bfl^rrcuilQga oid Sdtterøo Granicgftr, 
dør Ttoloak ter t»«irog(«a i«4n IkUiorlak, hnr vi tllf^^ «i 
iftUreiAutt Mio^« om B^byot^lacDa frcmadttkridtDi]^ ^rt»- 
ytb« uji murl Pj«Utft i Midd«lAli]tnvo; nftv vi ^a&r cd fru. 
tt Qrutairg« o^ AUuJ^^rer paa Olav« Titf var Setlrp, pr 
Allaaa i ht-d^Ti^k Tid B»byFg«k«>n «taiiMl li^« Qfider Urdcrn; 
i lllo «li«r ISto A»rlii;iniln>df fr tironaice«. rimtHgrl« og»aa 
dm Dvdrufof Ildrod« AUisd^siLi-r, opdyrkiri Mtm Bond'gaAnt; 
dtrfor tar ELood^ pa« tironning« snet Mg nyt Snt^Hirug ag an- 
kgt dut« «n Fj«rdin.;4v»i ortntor, L>cnt»'nt dor, livof V»MAJ^n 
optagi^r «D Btv fra Sidmlalrn Slcbdileo; dot \>Uv Ja .^rvo- 
oingAVtar^, Mnn dpri>f^r»r hor innn itHfJi liuojfL^r np Ad Ho* 
voddalfto, som nu haldAB Lanp«dal, c^ har optaget t-n ny 
t,Gføaalngt*\ Ktm da Ak Natn^t rremr^-Gf&nftinic. Us I>«£IE* 
diuo SæUu mnn nlløretlo i l&ln AjirliBudredr væf frn Sjrirc 
omi^orto u\ (lanrdtbrug, ihi åcr*A MaUikukring c^r o^ltikiliig 
«ldre cfid ItieiT, 

litd Navctt Grcnning« »laiiArr Saca^llrudniykkcta Ucrrt- 
ttiøf ouiSt-OluvB (^jvldrviK, llii ^vilena laa da tiiduia t.Dxc 
F|4)d«i"; dtn v*d Ikk« rik«r«. ccd at ..Olav for dvrfm ag kom 
freib i Eiabu", dtit Bv«T»tff Fjeidgaaril i L«^^. Mon SagiMft 
i Daha tror ni vide god D«ek«<i cnii bvilkeo Vei hu> lo^ 
Fra GraiiotEij^ Ian unu^ M 3 Vi^jn koinrnf freni lU t.Mjf, 
•Pltn Ugo op Tru Urdnmngc g^vCfiOjii l>jup^Ati?n i^Ji«r fra Uran- 
UQgBdLer årer Steiadal«Q ellflr op gjcaotm »«lve LangedaloD. 
45t n>. f^MTAV CTDUI, 

St. Otav, Kic*r man, vplgc^ ilfD ftid*l# Vrt; han Kik 
Ehwnt Øst«id^ »vor JlUlisEi>a forbi Jll4g*lrt cb Tbormoval 
bfj^df mrd Elvtn mod 41wt i>« fik ovfr Elvfn DpundcT- 

nvllpm LHni}r|»tdi.>t (>a EIvmi fcvbi LanuwKin (2830) os 
fuljll« den dprfrn flidpnd** Vrrrnia, indlil d*ftnc b**'' iwd 
Hftijrtia VFii f^lfftn (790') tivpf^it i Uom^d^kn. at fuld 
Md^n Kiomn fkpr>vi.'r iil T^ij*, Drnnr Vri it dt^n livvfti 
ni^n t\\U{it 4fa IcEUffft« al J-jHdvcivnc fni Vatdal«n til Lfiji 
årr fiad«^ n::dc in«B mis. p^a hv)r drUc Stykhf in^tMi 
Mindrr {>m !^t Oldv, ini-ii ,.h*a drv^i rlrn Wi, furtii lit-ii kiJtidv 
rid^F *i(i* til L«j«'\ J3*n fcorttt* Vpi canr fra Sn'ifiOhl*?ii^^ 
op III Troldmtcr fSU^') v«d tJlvrrfalj-rand, hvarfn mai^^ 
lanpji liliraftrn njur til UrnMi« (2£40') tit^ pA« Grønvva til 
J^tj*\ rf>#n dtn vm fnr hr«! tjl At, r)dM, ofl: «aa or d»D 
mdnv. Dffimod iswr d**!* m**i hftfamp Vfli fr« Qrønmuir« 
mod Sjrdoal op gjenti^m Ojtip'lalpo, ildrm frrw indkm Glw- 
F>(^ np BlflafjAl'i (fk20<V). hvcrfifrøj' man pojuf^r'r KrvnkJAla- 
vifidH <1740'> og d*rpiia owr m bråf, mon ikte larji K«ll 
Komniei' nrd i DlniAdfilfn. Ad dvnn* Vh drnj; ^ndnu i 
d»ltp AnrTiundred« bvpr Sominpr Valdel^nt^ np fbr nf. knmni«^ 
til ..Marknndpn" I M^lmon 1 L**j« (IflSO'J, hvnrbfln da r«i 
Uat Kjftd pfift KlAvjfr. Kvid^kjoAt VaMiil^rn^ pr mijff oi 
bt Ohv ikk* dfyfi iJ'-urn* Vpj, hkijlrir j^ti vbprt lillwirlrfl 
fit Aiilnfr'. ^< 'SR}rn-Hrii'^''iykki^i mW niPimpaf: frr d4>nni> V« 
Jcff liAr a1lr^r»dr> Ur nmwnu At d«t l«n«r Grnnin^Ar „qj 
Fjefdtl''; naar d^ oD li/^ fiAGportninjf e»ar<*(i pa»*ftl>H V( 
fi|j<» op ritfj*-M» op d*'(m*' tUllpe ^r d^o k^i'tmt*' af d** lo ma-^ 
lifC« V#]fi, tnnn hnit rirn>'Iii:t'li havp vjtljit drn. AH Lanit-. 
fJMdrt kom hna }0 ^v^néfw nfå i Romjidnli^n; mrn Sa£a»J 
ftOlydK frn di^^?kl^► KjidJvei frrLQraanlTie«ll1 f-**jc, og d«m 
Om man Åm-er d«a ovenfor medd^Jte Skildryig nf Urd- 
rydnioi^fD, vil man viaaelig fnn Indtrykket nf. At dennt* ReUe 
foreftiiar ved Sommertid. Liapnom der vvd Sult [Altrn om 
de „faBre Sletter", Maledes hedder det her, flt KonHen sov 
i »Lnndtjæld**, Veiene »ynea let fremkom melifjo. og der niuv- 
ne8 iatet om Snefnld Intet om i^lA^te blive eller andet de&liiije. 
Nq «t det vistnok ma, at ved Sult Mager ikke Snefn altid 
Jcnge om Vinteren, men allerede et Stykke oppe i Dalen, 
hvor denne ved Furnea kniber sig strerkt Bommen, er der 
slserkt Snefald, og Supen liecer her bele Vinteren. Og Urden 
er altid fnedfett nm Vintereni medens da t^lven er lAbelagt, 
UiH At da Rydning; var et nideles overfledlgt Arbeide. Des" 
□den, hvorledes var det muligt ved Nytanrstid at komme 
from over selve Fjeldet? Efter Valdelerji Sig»'nde er Fjeld- 
veieo da aldelea afremkommelig, og ingen af dem vilde paa- 
tage sig at drage tilfjelda uden i Tiden mellem St. Hans og 
Michaeli, altsaa nisrmest Maanederne Juli — September. M^n 
»Ive Fjeldreisen skildres ikke som et Mirakel, og dog vilde 
denna ved Nytaarstid vsre det største. Vi aer rasledes, 
at baade Beretningen og Naturforboldet^e viser, at denne 
Reise maa vEere foretaget ved Sommertid. 

V) bar seet, at baade Forfatteren af den legendariske 
Sftga og Snorre har knyttet Fjeldreisen sammen med Erling 
Skjalgssens Ded; dette mna al t<aa opgives- Snorre har ikke 
kjendt NaturTorhoMene i dbt indre S»odmare og var saate- 
des henvist tit at følgt- sine Forgjængere, Hans Afvigelser er 
ORsaa ganelee ubetydelige, navnlig kun at han har læatSteds- 
oavnene lidt anderledes. Jeg har nævnt, at hos ham findes 
Gaarden Huri i en lidt rigtigere eller ialfald ikke daarligere 
Form end i Brudstykket; det vil dog kun sige, at han har 
havt et bedre Uaandskrift end vi at felge. Derimod kalder 
han arigtigC Urden Sefsurd; saa staar der i alle Baand- 456 ^^- 'SUSTAV STOBM. 

flkrifter, og4*rof. Unger har gjort Uret i at indsætte den 
rigtige Form i Snorrea Text; men at Brudstykkets Skærfe- 
orfi er det rette bekræftes ikke aleoe af Urdens nuværende 
Navn ^Skjær&ur", xnen ogaaa af Navnet „Oegskjærve" paa 
en Del af den; Skjærv betyder endna paa Sendmflre et 
nøgent Klippestykke ganske som „Skarv" i Halling-sk arvet, 
Istedetfor Bellir' Har han OUfshellir, men ogsaa dette 
Navn gjenfandt vi, og det er derfor rimeligt, at han fandt 
denne Porm i sin Kilde. 6. St Olav i Vffirdaien. 

I Skildringen af St. Olavs sidste Tog gjennem Vårda- 
len ned til Stiklestad har man i Regelen fulgt Snorres Frem- 
stilling, idet denne anbefaler sig ved sit negterne, hii^toriske 
Udseende, medens de evrige Eilder og navnlig den Legenda- 
riske Saga er fulde af opdigtede Legender, som maa vække 
Mistanke, De Vanskeligheder, som Snorres Text alligevel 
frembyder, har man ved velvillig Kritik bortryddet, idet man 
forodsætter Kundskaber hos Snorre, som han ikke havde og 
ikke kunde have. Jeg t^r i det felgende forndsætte Snorres 
Beretning som bekjendt, idet jeg blot minder om de Enkelt- 
beder, som jeg vil underkaste Kritik. Da Kongen var kom- 
met over Fjeldryggen, stansede han først ved Gaarden Sula 
i den evre Del af Bygden (i ofanverAri bygOioni) i Yærdalen; 
her overnattede han og drog om Morgenen videre; her var 
det ogsaa, at Kongens Mænd havde trampet Ageren ned, eg 
At Kongen drog om Ageren ng lovede, at den skulde relse 
sig (Cap» 214). Derpaa, hedder det, flytte de sin Hær ad 
til Slafr, og paa Stftfamyrar gjorde han Holdt (åtti icisroim^^rxKiHAViticr sTirniVR- 4&7 FvM), miiniCr^t tin lf»t, M 400 MaitH d»b« og t«&riu 
B«dDlD^rne bj»^i; og rnroi hAo erdou var Ii»r. Lom d# 
Mønd ti1bfl([e« øom Kuosm h^v^dir ficrcdt n«d t Herf«deV; 
for d? droe viljeret bt^J Kojige^i. ut Djl;; I^Eiedavn rii«d siii Hmr 
flhDtdø (IriigB „d'n nordfv Vei n«d t^fit^r Dnl^n", m^d^n« bftn 
mIt b>£ y,noT«dTfjmi^, rT>?n «i rU »kuld« medo« hver Aften 
(C«p. 215 I7)» Sid^n^ro^bflDTidfrc, oelængorsod^lo^han 
»i][ NuUckvftrlvT, Hvor d« hriv NftUrn Uft »amlft. S«a«n4rt 
d«l lj«n«dc, dro^ brgqe njtrafdalrnjtor fr«mdcla« hver sJn 
Vri od citer. ICoagtn »UaBod? ikk« tvr .jimr Mlddnjt** "^vd 
StSklest^d. djk B^ttdenw slmtnmedr fr^m, Kamptn hrirj^Etdt« 
Ho{^ iiie fur bfniwod „Midmundt^ <K1. 1 J), hk Koii^r^n fnJdt 
T«d No« (Kl. 3), «£ då kom f«r(1 Da^i Rinj^tiøn til og 
Weyndt« ^DBSsriden*' tCDp. 21$ H8K 

TiUynelid^udc i't hrr åh i drn bcdsttf OiiUn. KorjfCD 
Wld«r dft fønt^ Nalirkrancr p«a Sol, dfn øv^r&U Gurd 
iVoirdaka tUrr rtltorc i rt arre Dnirørc, landAlco, — jilteaa 
■«tcp J ofBcveiW Vyii^inai". og nrtop fotbl d*nne 0«ard jåar 
tndn^ Hijvi-dvrk^i (il Ji>mtljuid ug Sre*n)(t'. Unn Hylivt ntu 
H»r «( StvkkeVui fremad ttl St&v ofi iQodtng«r ber ilud fn 
mIto Bjgdeo, Stav ukutd« ultaaA vøn* t^nttn Inngft ned« i 
btodaleu «ller 1^^« tvd Tad^Eiirc til lloT<^ddAlet3. Det øpieB 
it liAVi iffi^t Snurr^i Meniii^* nt Koiihco h«f gjoHe el 
fl*re TiTDpr« 0(>hold, ordn^di^ sin Ufor cg drog vld«re om 
Aft^nea; Stedet kan aluoA ikkr (aeakirs l»aj;er nvde «Dd to 
Mil fiB Sula. UuEilhf in*>au dt-rfor, &t SiaTr maftltv »»gea 
i Nffrhfd«D «f Vaku Kllb^ «oni netop ligger v> Mil /nt 
SuJ. I Cl TiUfflc til Anlla (h-crfl»Uvlfte nf KongeaH^aenie 
(jpoa »IdatuSid«) bar Muittbr a^ntrt anmnrhct, ti .,v«»teafi>f 
og I N»rHftd»ii flf Voku ivd rflni^ovH^n. «om f<tr»r t^«n»ni 
QoTtd'DaJen. ligger — foruden 'laard^n* L^nt^fcLind, fofdo« 

l-Ajanoyor, og Kifkju-akJBcejar. hvor i h'ortidrn *iod 4U JDR. WfttAT «TUiIlVI 4 

1 en Kirk«, ««;nt OM.ind. forHum Au-i^itnAjar (Aufil-^kjcn- 
AjarT) '— oti%«ii nn b^tjd'II^ Giiard, der i MiiTiiruli*<n Undf 
Mtrrvon Slnb-'kwjrf. itn-n Mim cninu i lid* Aarhucdrcd 
E4revvji Stiif»-?(kjxDAjftr [SiAf»KcnkAr}ii Porroottfollifi tf d 
d«iinf- GiutiiL Mjci vuT Qbiorie brtttir^Pf m<d il«L tov Navs 
Sufr." E)ooDi> M«cinji har ternære K^vMr ^ P. A Munck 

dtft o|£ pAfl «t ll4kn«» pAH<i<ncJr Sled« ll(»dl«Hid ~ SttCCtt 

fbr>tuM«r »ijj ikk* mil MiiTHh*** Kilde for Form*»ft>p ft« 
]!>d# Aarhundrcd' >^r £rk«bi^kop Ailnk« Jordi'bOft; her vil 
mooSi 17 ftfKltt handf „Lun>iki(rnnynr" o£ »KirkiOF^kittivjftr" 
(iitnj Sid^forniorni^ KirkicMkeiiiav o£ Uh. KikvWk^p Qaiu«9 
Tid Aiiftknaijtr), diJtu rvllittnni-npt SkimnnyAr iVir dtiM 
Guint«, men — ikke Stn^-iikJOTinyAr, o^ d(d taf aetop 
dftrpAt dn kom an. NuiilUi!« iikriv(>i% Navdh Stubikiod. 
men Vsr^ehm? udCJiI« d^t S(u-*kj^nn; d«C pr pati ForliaAød 
tid^L rim^iifirt, «t StD- tkolJo vioa tilb«^» lil «t Ord m«4 
Vok«! a ($lAT). D-'itil koinrn^. a« vi kan Møv Gonrdco« 
eeMfo Ni^vD IiK'A!!^ til B-^ir) » Jri^<il1 hl drft IGd^ A&ilturtilri-d«, 
og ileilp viflpr, ai fipn puvjieiflnd* Udtale har R*t: i Erk* 
bk»ko|)Olflh Jord*>bo£ (I6^i3) iind» vi ved Sitiftv ^F L^nric« 
o« Aunk^n ttK*M Studjikfno, I Skatl«fnftTidMl fr» 1&5 
AtodiLkpn. ffft 1590 Sld^knctrt, fr« 161!^ Sindukond 
oav. J>f^« £i<lcl«t# Nftvn biltur »aaIpJm StaAftkan^yJAr- 
Hvor «r mia Sufr hronQ? At jwtet^ d«n læoE<^r oppe i D4lw 
giiAr heller ikkf fl^t An, Ihi omU^ni sllr dr &iFrr«rÉnda 
GaftrJe or g^mlt* oi{ |^«nflnd«'« i ftJirnU Jord^Haa^r. Og d«tt« 
tf ikk« den ^QMitf VADjkcli^hi-'d. Knk Suiv tjojiedfr mcin ikko 
lift« U1 StiklcAtAi, xncn lurlicin SUf og St)klc»fAd Udff 
Snortv flffifi-n D^rmjvlie p^ta tft Su*d^ hvU Navd haa Ikk 
kj^jider, Off ftriA r;iftr«ch«'v fri Sofop^iDQ til Mlddnjt — iiteM< 
niDdat «n b -6 i'imor — inden åen Lommor til Stiklt«Ud. '^ 
itiøroiusicdhDCtAntia iitvMM. 459 Han hitr aIuaa i«iikt ms£ AMand^n fii Siat lil Slikl^^lad 
u>fn xninJAi ti Pjc Mil« m■^(l?Dl df n fra Vuku til Stikle^Ud rr 
ffnif 3 rj«r<}jri];vr! Snnrr^ tniji^r fra Sciv li] Silkt*»ud t>ii|| 
Uin2Mi>adf«f!''„drn nor4rt V^i", Km)S<^n,,HoV'«dvcit«n*'; d«tt« 

Wkjrudl Ijkk'J' Stikli-stn*! pH* Nonjnid^tt« Kra Udj:«nu** 
punkrpc om MorftAD^a brufzar Dah fu ^ TImm Inngor Tor m 
na* SiikWtAdi h^orU'd« <r dtH* mutijtt? Ker at foiklnrp 
dvU« liar miia fmvi'^l pan den T^Ot«! at hée l>atf i}ji& «n 
Oiiiiwj opov«r Ani^» lAmfK IjpxdnK- Vavidoc : d^^rvt^iJ kunJi* 
Ma forjimk>»A i AdAkiLji^'> Ittnør. tT>»ii d«t «r d(»!f ^u nlJ«l»« 
vriitt'lie V^i, n^uir dft var M^Iiie'^n, ni b«i^ |]«ra'd'tida''f 
fikuldf- holtl'r iiojjeiiUji>itr ^Jinmipn, oi najir rnaii vc:iv«itt* muirt 
>t knmmp I Knmp- O^ åfntiv Udvoi #r kon c"^'^ fordf 

vide. AI S()kte»fAi Lm p^n Noriiii<)«n &r Elr«nH M» dft er 
lydflilfT, fti hit» liank'f flt^ l>ji«d^ »t^j/tA^^uinn" ok StikJintwl 
iimd>*nf(>r IfU'^f]. Ertrtnu en iDrlv^ndtniz knnd« Udv »tf (tJAfts 
pM Stibv >at>ik<Mf OUir pin HtfT. opførdrvr DtdaiozPi^n^ til 
At Ud» fi^f dAl>e, OU drni. dfr ikke vil dpit*, Arnder hkt\ h]am. 
Håa »kuUU aIuka tkk« fnrand UnLri t>pd» i VrnrdAlvn Ivlw 
Of>d«8M dt rnna^p l1fidfiinB«r 4lkr fkkft •At<kodTi!i't dtim far 
D&ar^ f«r E^Ia^L Dfl pr doc f^n «(or Ufitn?Itch«d> nt Koriff 
Olav, dft njv^n^flf* 'n dyb Af<ky tof uh h^dfixk« »nakdtf^ 
shald« hftV4 fvft manEpt Hundrftdqr af IMai»A«r cnod «ifl 
iad i sit RriTf oc 2 DtLE^rcini^r ned i IHErn! 

Sriorrf% Frt^iniiiiJUTis knii vi Mulctir« ikkv h\m »r^amd« 
Tod; fi m(U ondnrvøco, hvorlødr« don i*r blevon lil^ IIaiis 
Kildirr bar vi vUtnok ikk(t Iranfffr i ubrvnnckrt TiLdtand. 
mpn vi fliidvrr Joif d^ff« Spor idjcit i Konunzatat of i dea 
norske Af^kfitt nf ifln l*i*Ti(kntkp Sjkh, 0;{iai lirr D»v- 
oc» den Mitnftt^iRg, hh-i>rv«d d«r faodtea 900 UedaEu^*T o^ Mø 
nt< OUtftA^ fTMV- 


diM« ^ Vnljin moll«m At å9h<f*- ojz nt vood* hji^m; df;«tta 
btr drifi^r 400 lijfrni, 500 Udvr sig d«b( — iilisAA giuihkt 
nrntnr BvrHning »om ho* Rnorrn, Mon — ( KoNL]i;gii( 
ftkor doiu, „dl Koog OIav- vat fcomm^ci ud nS Svøftkoogai 
Vttldc", ofl fiir hui Itooa ned til SuT, ftlt^an paA O^it^dcn^^ 
tf Fj^^dfE, SiiA er dH 02*111 i Jcn kevndftiii^k« Sao«; ^>^^| 
dm^vr Olav ,,ni<>lkm Opliii»cI«np a^ Sriibjcid'*, boMor Mun* 
ttriofltn Hpnn dci Skd, Eorn hedder ScavJiTnjrar'* (Cftp. 81 
og kommtiT forst »«aer« til Sult [Cnp, 63); i ått for^gnufQi 
er Q^UIngE^BaJ tftfvut, og ntnut efter n«va«« Helatni^Uni 
Og J^nifUn'^' fnr^«av(dt m>D tør itolo p^t Udirj'kkriD«. skulj 
AUi4A StikVamyrAr easce i et aI dt»A« Land^ltAbcr. Hw^ 
øer hfr, nt beg^ Soorr«« ForgJoofOr« er eolc« oiHi &t Mm- 
■trhi^ii fbregik mhlrntaF PJ^^ldpt, og den fn* hilder soi 
So«lT« Sled« Slftvflojyrar; ri )iir cveofor visi Vanaki 
liffh^vrn« vf'i SDorn>a Preitwillmj;. ti%'Ail kno Iihvg bev«-- 
girt Snoan? lil nt fur]><E{ge Smit<a cit Vvrdo-lvii? Ajibeiib&rt 
Stedftn&enet Siafr, iirøi ulec« Saorr^ na^vner. ng Kom 
k)9Qd^ aiid#a«ud> fra. tlan hat formoden f^i SlnvniuyMr 
»AflKe Ligite vrd Stftfr, og p&i di'DD« foroiodmng har lua 
bj^gel h'm Frern^iiltlng. Dtii er forr«8lf(n ogRfia sfKro|(tif 
cheldlf; SuvAniyrAr k omnier ikk« af Stufr, iv^n af Si&fai 
Og Stavatnyrr bct]rdor vel Mmpeltbrn «n Mfft hvoroi 
dw et U^t SEnkkt« Ktopp^vei. S[june kan funcWPn tit 
T7niJ>HkvMiui]g frrmlurr', ae hun Anri«nti«<lHfri kj^nirn on n«T- 
dingvuciard Siafr i Viardaltn, op at d«iiiio Bvrotnini; kar 
forfert ham til at kombincte Staff med Stavamyrar. 
I HivikDii dc^n i!(idr% ^a£a »ntviips n^irlig blandt dv Ihrnf^drr- 
akr Iltivdingvr eti Narfi af Staf i Veradal, nu^n ogva^^J 
han tiadea i iniMAakdift SHukcb: ved Siden nf ham nov^^H 
o s fra Orkedalea en Kftrr nf Grytiog (i Orkedal^n finde« 
Gfjotar, ikkøGrytbtt)- fra Strimlen rn Orinr af Li o, I 

vraj ' 
haa 

Lfxorik, ikk^UoxA), Iht lflil«FO«ii «d Ttiortr Skogg 
af Uo^Ab« (her tindes UoftsUAir, inj-on HueAborJ i^ftv^ 
ned h^ått OrJ, o^u Sufr kau vwte en Sknv- «Ikr Ltt»«- 
Inl, iitkii M Jf{{ føW mig forpli^tfii til nt ilndn frpiii dH'n 
miåf Form, som ligger til Grund fQr F^viuwkniuG«n ; jpg 
l&lkl dog ikko ncpjEio for, at jtg ti'or, «kt VienloI«rn<4 Døt- 
åwg, mAA hftr« b<rvi antrit pJM EIau^ (hvor Miltrn Py1k«fl- 
kvk«n itCK^} øltorpaAStiki«si8ri. 5)«n IntUtAld tror j«g, doi 
Til Mhjcnd^s M Moi]>^tnngcii mod U^^duiaiccnicifi DiMb mju 
Tttra t^rcgjuiftt eøU-nfor Fj«ld«i, t^ror dA StAvoiitynaf hår 
ymnu •$ At ,Smv Htm llvllfplAdA hnrifnldtrr. 

Dot uDstiti« St«d, tvor tfcvr Snorra Kougon bvilt« ovnr 
Naltfo fi»r SlojE^l, omulcr do andfo Borctmospr tiol ikko. 
EcmuiijEiEAl n^Rvnur Kun f^uU o;^ Stikl A9ttA^i^, mfTdoat 
dvi ar den Ic^i^aijarUktt ^jljea fj«m^|4ftr, at Køag OUv kom 
oxn Oiudogan idon Zi Juli) tii Snlft o$ Jroi{ dt-rfr« Kri^dag 
Jlorgoc (Cap. d3). 02 «t baa kom til StikkMAd Urd«s 
Af[on, tlii brr I«a h^m uvi>r ^ind^i^^ MjuiJig «g Tirad«f^ 
idet $h^ot furvt «tod Omdiii'); uf dt^Uv fremga«r dog, at 
Soorre liaf itct 1, nt lu^a wtrnatUtJo ineikui ^ut o£ Stik- 
kaUid (X«E liJ I^rda^). Donmgd hu Saorre ikk« criutAlt 
dt 3 Dagi>, Kufigtn bkv ov^r i^u Sliktentftd. Grmid<?n her- 
til tt Ni 41 fL>rkJar« ms. Da Snurro AytEéde UauAtring«!! 
fM 5taT«itjifrfXic uvvr tii Vwrdal^n < g ^>niiiB(Jo Kongena 
J)Bg8rru«r HJttnuvin Ualeu. tuAnuv lun u|p4h tage UJii: Umga- 
UR^ !lcirafd«liiig na«d og forklare, hvorind«« donno konn '} Jt^ lortiiltti>t1«r hor Jii^gkodni &f iM^ncmct Op^rtl om OEab 
I^ dc<j IJrf JuIj [ojl>. jdM jog Riaai'rkftf,nT(]i]h''iiLri ' ^'lurc^x 
Afgnim^i^ flir. al Mbgei har iiAM^it pdA iJfLime Tih^e, intn at iddftn 
dwU$«^ar?t. ileltf lilkiurtig l'arfiiUbDing bu ho&fart til IsUgdagttA 
d«n Solfitfrnarkcbo, der bdinif dcQ 3tlc Au^oit a, A- (•« B»» 4^ DR. GUliTAV laTOKU. 

for svDt. Vi har wet^ at deoDe Koj'kl&ring ikke er heldig, og 
ftl den eadog giver KongpQ Skyld for deo uheldige Ordning. 
Langt .^Qderledeh fremstiller deo legendamke Saga Forhof^ 
det. KongfD har efterlade Dag i Sverige før at ^mle fler« 
Folk (Cap. 80), KoDgen biede nogen Tid efter bara ved 
Grnoaen (a Uplandom), roeo da haa ikke kom, drog haa 
videre frem- Na*r han nu i det ftflgeode ligger éo elier to 
DagB over paa St&v, bruger to Dage for at naa Sliklestad 
og ligger ber over i S Degn, »aa ligger Forsvaret herfor i 
det toregaftende : Kongen ventede Forstærkning, far han 
drog videre, men maatte indlade »ig i Kamp med Benderne, 
netop eom Dags Hær var i Nærhedeo. Jeg kan ikke skjenae 
andet, end at ogsna her den ældre Saga fremstiller Sagen 
korriktere end Snorre. 

Om Stedet« hvor Slaget ittod, kan der ikke herske me- 
gen Tvivl, Kongen Mges at fylke pj3& en Oeide, og hans 
Mænd stormede saa kraftigt ned paa Bondehieren, at denne 
veg laa langt tilbag**, at de forreste Kongsmæod stod, hvor 
fér de bagerste Bondemænd havde htaaet^); endelig tiirtijea, 
at hvor Kong Olav faldt, der blev Srik|e>tadfi Kirke reist 
Dg bygget saaledes, at den Sten, som den hellige Konge 
faldt paa og farvede med sit Blod, blev tndbyizget i Al- 
teret'). Dette slemmer ganske med Stedsforhoidene. Nogle 
hundred*^ Alen ovenfor Kirken gaur tvfr?(over Dalen fra 
Nord mod Syd en Bukke, der deles i to ved en Sænkning, 
bvorijijennem nu Hovedveien gaar; paa den sydlige Del 
stAar nu det barbariske Monument over St. Olav, uagtet 
han dog hverken faldt ber eller begyndte Slaget herfra. 
Hvis han nemlig havdo fylket her, havde han inaaitel lyere 
otAnf&ld paa akraa henimod Kirken; men da der ikke kaa 

>) Hskr. Cap. 23B. O L^. &H& Ckp. 99, 1%. HI^kTOftlaK-GI^VGkAKiaKK aTI'[>IEK- WS tffinkefi oogøD Grund herfor, maa det være fra d^a nordre Del 
ål BakkoD, lige est tor Kirken, al Anfaldet lAkede. H«r er 
god Plad« til KoDgeDS taa Torader, og Dedeofor paa SJetiea 
Bum Qok for Bond ehsren, sviv om di^one bavde wrei maiige 
Gan^ saa ator. Der «r du 5 Stiklestad -Gaarde, hvorat de 
4 liggo uedeufor deo omtalte BakLe; meo Sagaen omCaler 
koD eu Gaard, og da Olav boede her fer Slaget, niaa deu 
bave ligget oveDfor Bakken; det er altfiaa det auværeade 
Øvre-StiUestad. DEN HELLIGE KONG BAAKON 

OQ 

FOLKE-VISEN OM HANS DØD. 
DR. GUSTAV STOKM. uDilnu for faa Aar aideo vtdbte logeD noget om, at vi liar 
bftvt «□ Helgen ved Navn „Dellig Koag Haakon", og uden- 
for de egentlig Lærdes Eredfi er Rundakaben om ham neppe 
endnu udbredt, og dog har — som vi afcal se — to af vore 
Haakoner. til forskjellige Tider baaret Qelgeanava, Da Svend 
Grundtvig for ca. 15 Aar siden lod trykke den danske 
Folkevise om Haakon Haakonasen, formodede han, at Visens 
„hellige Hagen" var en Forvanskning af ,,Helled Hagen", 
d6t danske Navn paa Nivlungen Hogne'); da Allen nogle 
Aar seoere fandt et Brev af 1521, hvorefter Kristian li 
har aosegt Paven om at kanonisere en „hellig Hagen'* 
kunde ban erklære denne Helgen for „ellers ubekjendt'*') 
og i de samme Aar citeren Ntcotaysen et Brev af 1531, der 
omtaler den hellige Hogen*s Alter i Oslo, med det Tillæg, 
at der ikke kjeodes nogen Helgen af dette Navn^j. Der kom, 
saaledes omtrent samtidig Vidnesbyrd frezn fra flere Kanter om 
Helgenen, og man maatte derfor tage dem nærmere i Øiesyn. 
Opmærk Gomhed en henlededes da paa Haakon QaakonaseD, ») Danm. Folket. III S. 313. 

■) Allen, de tre Dordiske Rjgen Historie IT, 2. 452. 

') Ntirflke Fomievniager b, 727, DRM KUUOE HDMl MAAKOK. 465 aoEU ogaim i Itcr^cQ* illmkrøirike foar Naro af nlidii£ Kod£ 
Bukoa**, NicoUyMO Irnr ilcrbr »id«ti sjoit i^Ældmtl«, al v«il 
d«n „hfllig« njukon^ miut foTJ^iJiao! [Ijtikuo HiJiknnHim '), 
Dg hAQs Formodning tiltraAdu« uf L. Daao^. Men <lo]m<^ 
UeLtJDK liai AdskiUift Jmo<l «ii'. tkl[^nen Ujukgn vldr^ kuu 
At vnarø dfrk«t pHA vt vnivu St»tl, MftrUkirkoji i Oftio, 
cg d4D0øB Biftone or »pfcjrlt kn^tui, ikku lil llnakon Hnfl- 
koaueo« luau lil h&ua &4»(ioc«ep Uankon V. dvr licr l«a 
bffgravat, og hvU Dødsdag her ceUbrvi^dv«; og rndog FtÅkt* 
TIMS »j'Døfi Al ^fidøhotd« «t ivAgt Hlndfl om hanit naar 
d>^ Udvr den ..hellifEo U«£0o* «ta;dcA til Ilvlk i Maricklr- 
keii. hvor TUi^tligl lug«n nndoa nor«k Knn^o ct:d Ilaakoa V 
blav bf»f(riv«i. J^ tnr ft1l»r»d« f>r Z Anr s\dat\ (Mcatt den 
Foriuodniiig, at Traditboon hnt* forvfxki d» to Koae«t, og 
kan DU akaffij Bpni* herfor, 

T e( Br^v nf 12 August 1424 kla^t^r Qøndeini^ i TanH- 
b^g L«n tj| Koog Erik ov«r ad^killigø Mi«brag, »om Kongetie 
Foe«d tillod aig mod dem; dmblsndt pøaAlaar d«, ai der 
Mfkr^ita ^vcLt Uvert Aai ^iVapnvtto", uden at der aporge« 
«fi«r darttaVflab«n; d« Uy^^r turom tin Saji Ud and«r 
KonK<>ft og nador m^'>^^'^ ^°^ ^K KvUorbedar, 6om do b«!- 
ligv Koo^r Magoa» og nnakoQ ha^» uodt oa'S^ I^ d^' 
tal« nm ,.Nor),i's Lav^' og af dfi „hellig« Konger" M»^Qå 
Dnvn^E forud for llnakoti, ma^i mftn n(»i1v«ndigvis v«d dum 
Kander kotoii^e til at tvnko poa MAffuDa Lagåbater og 
hnat Scin Unakou V. 0£ Uigli^b«dvu heraf vil indlyae« 
ntoiT m.'ui mi' pia Sagens jiindiiiko Sido, 1 K(in^ Miigna»' 
Lovbog boit«[iimui nomlig (Laadflvatmtbolktn Uop. IS), at ^1 A8risl»r«tniiic for IM9 S, 183. 
'> Ilw:- Tidmkrift IV 75. 
') LUpl. S. 1 Ko, CUIJ. 
litn TU4k/ rv ao i^S DV. GUSTAV STORM. 

til VaabenthiDget skal hver Boede &ege og vise frem sine 
falde Vaaben; hvis Ea sidder hjemme over Thinget, forfnl- 
der han i Bod af 2 Øre til Kongen og 1 Øre for hvert 
Vaab^n, som han skulde h&ve; er han syg eller saaret, skal 
hans Tjenestekarl bære hans Vaabeo til Tbinga eller betale 
1 Øre i „Våpnaviti" for hvert Vaahen, som raaOBler, osv,") 
Nn omtales den samme „Vaabenvite^' i Haakon den 5teB 
store Retterbod af ITde Juni ISOS. hvor det staar* at ,«aLle 
Mæod skulle vide, at Vaabenvite og Vaabcobflder skulle 
Sysselmæud eller Leusmænd ikke opgive paa Gruud af Uro- 
ltg}1eder'^ ^) Bondeme i Vestfold kaude s&aledes med Rette 
henvise tit Kongernes Love og Retterbeder, og dermed er 
det givet, at de Konger, Benderoe nævner som hellige, er 
Magnus Lac^abøter^} og bans Sen Haakon. Det er vel 
ikke blot Bom de sidste, anselige Konger af den nationale 
Kongestaoime, at Magons og Haakon har faaet Prædikatet 
iihellig"; snarere har deres Virksomhed som Lovgivere i 
Almuens Tanker stillet dem Side om Side med St. Olav. 
Naar derfor i et Brev af 1442 ogsaa den gudbrandsdalsko 
Almue appellerer til „de Love og Retterbeder, som vore 
hellige Forfædre have undt os og fast overholdt*'*), aer 
vi den samme SidepUIiJng af Landels kongelige Lovgivere 
og Velgjerere: ogsaa her maa da Foruden Olaf og Magnus 
være tænkt paa Haakon V, som ved sine Retterbeder var 
saa virksom i de forskjelligste Retninger. Disse Breve vidner 
altsaa tilsammen for, at i 1ste 'Halvdel af l&de Aarhuodrede ') Norges g. Love II 43. (Jeg bar optaget Ordet Vapnviti i Teiten 

fra Vanan terne). 
O K. g. L III 80. 
'} L. Daae har (1. c.) ved dea hellige Magnus gjettet paa Maguoa 

Smek; han har da OTerseet, at Heflvianmgen til ^Norges Lov** 

ikke passer paa htm. 
*) DipU N. V. Na 711, DBN HEUJGE KONG HAAKON. 4g7 

har HaakoD V blandt Almuen pan forskjellige Dele af Øst- 
landet baaret Belgennava, Ogsaa fra en ganske aadeo Kaot 
af Landet foreligger i »amme Retning et Vidnesbjrrd, som 
Ayoes at maatte henferes til aamme Tid, skjent det nn kun 
er bevaret soca et Sagn fra 17de Aarhnodrede. Ifelge den 
BeskriTelse over Bergens Stifie Monumenter fra 1626, som 
i Uddrag er trykt nt Suhno, fandtes i Kirken paa Evaal 
(Sogndal i Sogn] en Ligeten, hvorpaa stod at læse, at under 
den hvilte ,,3die Mand fra hellig Kong Baakon*^'). Sam- 
meDstitler man nu Rokken af Hvaals Ejere fra 13de og 
14de Aarhnndredef vil man kan finde en Kongeretling, men 
han stammer ogeaa virkelig i 3die Led fra Baa- 
koD V; det er nemlig Haakon Jon seod [f 1392, den samme 
eom i 1388 fra&agde aig hver Ret til Norges Krone), Sea af 
Haakon Vs Datterdatter Birgitte med Jon Bavthorssen ; 
ban ejede Bvaal som. gift med Margreta Eilifsdatter, Datter- 
datter af Vidknnn Erlingasen ^). Da Lfterretn ingen saaledea 
viser sig rigtig, kan man ikke godt tvivle om den; da Baa- 
kone Bnatra overlevede ham mindst 30 Aar, er det rimelig- 
vis hende, der har reist Gravmælet og nævnt den hellige 
Haakon; der henvisee saaledea ogsaa her til Begyndelsen af 
15de Aarho udrede. 

Fra det Sted, hvor den hellige Konge dyrkedes, vil vi 
dernæst faa Vidnesbyrd om« at denne Dyrkelse strakte sig 
ned i 16de Aarhnndrede. Det er btkjendt, at Baakon V i 
ein lange Regeringstid bom Bertug og som Konge i særlig 
Grad begkjsftigede sig med Mariakirkeo i Oslo- Allerede 
som Hertug havde han ved Mariakirken oprettet et Dom- 
kapitel med provst og Kanniker — altsaa paa en Maadfl ') Suhms (ældre) Saml. til Danmerkfl Hiatorie U, 3--5. 4h 
*) Munchr Dnioiieper.II 154. 

80* tfS U«^ UUVIAV stOUC. 
han d«ii fttorv Od^ldpliM og Oicbjrgning af Ktri«ii, livorv 
d«o fft to ibidtUJftStor SoKtiokirk« ki>tii i Stvrr^lt« lil at dUb 
nd Silim af« om Ikkf over Laudetb tif-^to DomLitkcr Vtd 
«in Kroning (1399) J^kjfpnhnd« han i|i>n ny« Gftver^ og «IUD- 
Udig fik dena frovbt Han^ m«4 RigeU UAronor, d«ia« KftD- 
niker iDvtl Rtdd«ra csv, I 1308 hievede h&n Ktikvu lil d<a 
2deu i Hang &f il« kongetigø Kapeller, og i 1314 Wt«nil9 
hAD, Ht dens Provai lor Fr«ailid&<ti stalde være Rig«t» 
Kuulcr. Kfter «ii øiu fltcrart?: tijurmltdbvd cDUtM man 
luie«' Oaakou den 3div som GrLjiidlwi;ger af vu g&UAk» ny 
Kiikfl, ^g i Mnii«kirk»Ti4 S^gl nfhJldefc han d»rfur aom d^^o« 
^tifur^); den« Gciatltg« hk anarx ogsaa «c Miod« ocn tiam 
at »pbeTar«. hvoriil de kuade knytte dia Takuviuinulieh»di 
I bil Teacami^nu dtr eml ydt^rli^ere berijjcde KirLvii. 
ifUaiu baQ ii«ali(r, at han ikuldo bouravc« d«r, og ar p 
bftLvs Atiradag en jitor AliubieuJdelipg skulde findff Sted 
Froviiltti akuiilt! bt<iipiiii flOFfldigp, KvUa^iift fif) &iidr« sa 
fed^ 0^ klwda d 3!Æad og 5 Kviiidtr D«v. Den &de M 
cDAA dviiar Iia^c vArct «o fcflliiE Dag i 0»b, og d«l 
ikke f«ile, at Tilsirvnmiugeu til Kirktii dji kar været ni 
og al demiv Kmt hur mn^tt^L luilde MJhdei cim liam h 
v«dlige. Vi aer da ogsaa l et Brev af 13S7, ai Oeio Bi^ko 
bvor hnn ekal owne UuakoQ d«u 6te, iniudee barn xom 
den Qaakoa. „fe»rii at Ma,nkJrkiu i Oslu huil*f"*j. J Jtturie 
Kirka dannødc der elg eft«rhaar]d«a en Åit FamiiipbøgraveU« 
om Haakon; atltrvde i haas lo^tradc Liv var bana liuatr 
U(»fader. Fyral WilxU^ Jif Rygen (f 1302}, begravel 
tunøtigviH DgtAa Imii« Utiatru Druiiuhg Euf*-iaia (hvu Dad 
da^ iallald feired^e h^r). og vfier h^UH U^ aeoe, at b 

■) M ÅanbtroUiuHeo (br U36U t. m o« l'L T ^ 3T- 
>: niitl. N. lil No, 474. 
DEN HEU.IGE KONG HAAKON. 469 

DatteHatter og hendes Mand Joa Bavthorasen sfimt Jod 
MirteiDaMD (g\h med Datter af hans Datterf>en Sigurd Bav- 
thoreeen) fasteattp, at de sknlde begrave n her'). Men rime- 
liffvifi har mange flere af hans Efterkommere faaet sin Hvi- 
leplads i Kirken; endnn saa sent som i 1500 akjænker Knut 
Alfssen (der i 7de Led nedstammede fra Haakon V) Mnria- 
kirken Gods, far at d<'r skal holdes 3 Aartider for hans Pader 
A\f KQQtssen, haos Broder Odd Alfs^en og hans afdode Ouatni 
Gyrild (GylteDstiema) og for alle hans Forfædre-); disse 
Knuts Slegtninge er da vistnok begravede i Sirk«n, lijjesom 
saa mange andre af Eonfl Bnakons Ællinger, og ved sine 
„Forfædre" tanker han vistnok ikke mindst paa Kirkens 
Stifter« den hellige Haakon. Muligvis var nemlig ved denne 
Tid en Knltns her oprettet for den hellige Konge, og var 
det ikke skeel, maa den vEere indfert kort efter; thi ifolge 
et Brev af 1531 var den „Rente", som Mariakirken havde 
i Værge tor at opretholde den aarlige Tjeneste ved ,fheLlig 
Haakons Alter'S skjænket- af Benrik Rromraedike, og 
en saadan Bandling maa foradsættes at være skeet paa en 
Tid, da denne havde sit faste Tilhold i Viken, medens han 
fra 15€3 hoede i Danmark og kno ved enkelte Leiligheder 
opFraadte i Norge, Da deaoe Dotation sealedes maa v»re 
skeet i Tiden om 1500, og da deo de^'^uden er knyttet til 
Mariakirken, kan man ikke være i Tvivl om, at hans „hellige 
Haakon" er den samme hellige Haakon, som havde byggel 
Kirken, taa begravet der med mange af sine Ætlinger, og 
hvia Aartid Kirken i næsten 200 Anr linvde Feiret. Nogen 
Forvexlinjz er paa dette Sted ikke godt tænkelig. 

Deo nye Helgens Dyrkelse synes at være opstaaet for 
sent til, at den knode vinde nogen synderlig Udbredelse i deo 

') Norske ForntemiDger S. 79i— 786. 
*) DipL N. n Ko. lOli. j|70 ^1^' GUSTAV STORH^ 

korte Tid, KatholicUnieQ eodou havde at virke. Naar vi 

finder Spor til, at RoagKristiaD dsD 2deD -^ aodog aaaaent 
«om i 1521 — arbeidfde for, at deo nye Hetgea skulde 
kanuaiseres, kaa denoe hans InteraGEe skriv« sig fra hins 
Ophold i Oslo omkring 1508, eller han kaa endog vsre lil- 
fikj^ndet dertil af deo samme HeoHk Rrummedike. Kano- 
DieationeD synes ikke at vffire opnaaet, thi vi finde ikke 
Helgenens Dyrkelse udbredt adeofor Oslo. Og selv her 
stansede deo snart, thi ved Reformatioaea tog Esge Bilde 
sin Svigerfaders Gave tilbage, og deo f^bellige Kong Haakons 
Alter" var allereds forladt fer 154S'). 

J Norges katholfike Tid finder man saaledes ikke Spor 
til, at Belgenen Haakon er sammenblsodet med Haakon den 
gamle. En saadan Sam men bl ånding findea kan paa to Steder, 
i den danske Vise og i Skrifter fra Bergen, og selv disse 
to Vidnesbyrd kan redaceres til ét, da de bergeaske Krøni- 
ker er paavirkede af Visea, Den ældre Traditioa t Bergeo 
om BaakoD Baakonssøns Dod var eodna i Midten af det 
Ifde Aarhnadrede bevaret: den fremtr^er i den faldstæD- 
dige H^rgeas Rimkrønike fra 1554, som nu findes i Baand- 
skrifi fra 1594« og hvoraf Nicolaysen kun har givet ufnld- 
stændiøe Uddrag. Ber ender Fortællingen om Kongens Tog 
til Skotland saaledes: 

Paa Hjemveiea han drog paa Tand, 

og døde haD i Ørkenø-LaDd. 

TilUergeQ de hannem førde med EevereoB, 

Jordet hannem i Domkirken i stor Kredena,') 

Men denne Beretoing, som er taget lige ud af Sagaen, blev 

snart fortrængt eller sammenstøbt med en anden. I den 

saakaLdte „Bergens Fundats'' læser vi nemlig (om Baakons 

Død); Siden er han bleven død paa Weienn ndi Orkn^yer ') Dipl. N, VI No- 771. 

^) Additameoia 290 qv. paa UoiF.-Bibl. i Kjobenhavn, DEN [l£LLIG£ KONG HAAKON. 471 

till Eirckevoll BOm han sknkde drage af Skotland Aiido 1263, 
Daa hav«r hans gode Mænd tiQDkt at tade ham 
begrave, efter hans egen Begjæriog udi Marie 
Kirke i Oslo. Men Guds Veder og Viad forsætte 
dem i Sieeo, at de ind kom for Bergeu, dtir er han 
bleven begravea adl Eriatkirke". Bergeas Fundats antages 
na at være forfattet ca, 1580 af Herluf Lauritsson; men 
Haaadsk rifterne er enige om, at dets Forfatter var Lens- 
herren Christoffer W^lkendorf, og da dette udtrykkelig siges 
i et Baandskrift, der sjDQS celdre end 1580, der ender med 
en Begivenhed i 1528^) og giver den specielle Tilfoielse, at 
Bogen forfattedes i 1557 ,,aliornEn [egistatoram adjutorio", 
kan vi ikke godt gaa delte Vidnesbyrd forbi, men maa an- 
tage, at den egentlige ,,Bergens Fundats*' (3: 1ste og 
2den Bog) er forfattet af Waikendorf med Eaadmæudenes 
Bistand, og at denne Bog senere er fortsat af Hertuf Lau- 
ritAsen, ligesom den efter hans Tid iik adskillige Tillæg. 
Man vit i det ovenfor staaende Citat se, at Beretningen om 
Haakons Ded oprindelig er den samme som i Rimkreoiken; 
Fortæilingen om, at Kongen vilde blive begravet i Mariaitir- 
ken, raen at Vinden drev hai;s Mænd til Bergen, er saaie- 
des egen forWalkendorf. Fra ham synes den at være laaut 
til Bergens Rimkrenike fra 1560 (den, som Nicolaysen har 
trykiX thi her Forekommer den i en udvisket Form, som 
forudsætter Fundatsen: 

Sideu gav him i Ørknø sin sidste Hikke 

og er jordet i Bergens Domkirke, 

endog hsJi havde eig til Oslo agt, 

havde det ei voldet Guds Vind og Magt, 

I Rimbreaiken kaldes Kongen og^aa „hellig Haakou Haa- 
konasea**, og dette har rimeligvis ogsaa staaet i Waikendorfs ■) N. Uig. I &60, 47t »». ftVITAV «TMU, B«f. Thi d» åtn bor^nftk« TrAditi«n hr^rktti vød o 

å*»iwr** TilliDt: *kriv« ai^ IV* Wpiltpndorf, og han U*j' a^iLpn- 
hAjt kflDi dt^m A"* — daa tbnak* Vim^ Han har aluaa 
Mzi Bt mmfilc mellom don in^cnland^k^ TrftrfiEioc 0(; Vie^ 
liAtt W fivfl Viften R«l i, ae drn hftlliox Konfi:« ønskei)« 4' 
hvti« i MAmkirknn, mpti Tradiritin^v) R^t 1, nr Had ikV 
l&a h«, niPo i BfliEfln* IJomkirlsi'. Eo Mt^nn^skffaliipir Mn" 
■m^Iq «q ti'iniJ«^«r>Ll af Walk^ndorf Ar,n)n*gl^ ptA %ni*Tid 
Multet Andtr« Vodnl« drr n^nAA kji>m}u Sn^a^aa BvroiDiojf 
tr^vdA ni kunn» kUr« SAK«n vod nt flnCA^e ViAfnn Marin 
klrkff [i OaIi>) tor dot Mmmc n>m Borijous Domktrk«^ 
fiAff hd«r n^kor ht^ravrt I MAriAkirk« i Bfrgvn (T/cNk^- 
klrkeo!], W« l«n W<»t ratf*? VisPTi*Of?o (V. 23f lil B«r^a, 

Dti CDCbtf Vidniiøbyf d For QaAkoft KftAkoaa 
anr* fltlH^heil bliver baaUJ** dtn dsit^ke Vbp 
Vi mAA dA \-«»ri*' o*i lil ilf^nn«* og ondfltsngft d^ns AMer og- 
tJj^TniitAva. UcD har i d« sidst« Aarhundrad«r kUD T»r«t 
kjmdt i VfdfU B?Arb*M*lBe >l^iH\ der W vieret bftr«^ 
Ivi lom ri^lP. Éndlil ^T. Gruniltvtg I aW „DAtintailiH £«mle 
Kolkevii^n" pAavist«, aE V«d«] har fi>r«ttitie1 ^n *ra<rk Om^ 
arbftida)«« ftf d*n aprindi>{ic« Toxt og lildi;;tol llor^ V«t» lo 
Al bring« Vism \ Ovtfr^univmniflbe med SAgari). P. A< 
Munch. df»r knn k]*'niJr* Viwn frA VpiI^I o^ ikk^ vMstfl 
nug^ oni d«niv u(>^u DbIc« havdi' aolnj:«t Vit^a — «oiil 
den soW ngor — for »arDTidic 02 t->r^tiDdi^f, aI „Vi^eu rr forfat- 
tet kort efler 5kDlUrKl»t:i)^l, &I Forratt^rep «1ler Forf^tterDa 
hAvo TAjr**! mindpp dsnrnid*, niflniaB Kolk, der ikk? havdo 
noset Overblik ov4>r d<>t Ht^lv, men m?«l Is^do JMffrrk« til 
BukrlOrederfie" og „Irerle IiJ«iueu« p&a Obtlaod^L rtmelt^vb- 
i Thvlrnnarkon, i>g pJ tp^t>rte dvt «Afl nttje mpri Qeognikli 
rJU(« Farmodmnger idaa bortfalde, ca.ir maa Jffr«r ViMAi I. 

I DEN HFXt,lr,K KONG HAAMl?*. 473 

opriaddiee Tf>xt at kj^ndp. Visen er nemlig ikke SAmtidlg; 
ingen aorak KaiiRf> blev begraTpt i Mariakirkeo i Oslo nnd- 
tagcD Hftakon V, Rirkt*na Stifter (f 1319), alUan ferat 
Længe efter hanft Død kunde mar> sammenbUnde ham med 
hans Parfader og fortsDe, nt ^^Kon^^rne pleie at ligge i 
Hariakirkfn". Men Visen kan alligevel ikke kafdes modem, 
dertil iDdebolder den for mange egie Træk, som en aærmere 
GjennemgaaelfiO vil vise. 

Vibens 2det Vers fortæller, at Kong Haakon udbyder 
Leding og agter aig til Skot]an<r, ganske som Sagaen for- 
tæller om Haakon Haakonsien: 

Byder han ud af Norie 
Baa mangen gumBtigfiO Mand 
baade med Kost og V^r^'c; 
til Skotland agter hånd. 

Og han drager som i Sagaen nd fra Bergen: 

V, &■ De lagde od fra ^eten 
Og od fra Perue-^ro; 
Silke-iSegL var slagen ti! Raa 
og under var l'DmngeD(V) blaa^ 

V. 10; De lagde ud fra Beren 
Og ud fm ^erne-if rygge; 
att det i\>lb, poa Bryggen stod, 
de felde saa modige Taare. 

Efter Sag[aen foregik forad for Afreisen en Forbandling mel- 
lem Haakon og ban^ Søn Magnui^« hvor denne tilbød sig at 
drage til Skotland, Eona Haakon lakkede ham „med mange 
fagre Ord*^, men vilde dog rei^^e selv og overdrog hele Landa- 
BtyretseD til Magnu«^ Ogsaa denne Episode gjentinder^ i 
Viaeo, der dog synes kun at have opfattet sidste Led i 
Forhandlingerne og tnver Magnuf^'s Svar derpaa: 
V. 7 : Hør du Magnus, Seunen min, 

Du skal v»re lyeiiime, 

raade akii da fbr vofe fiua 

og N<vga. ikal du gjøndBt. 476 I*"' GUSTAV STORM, 

Jali 1316 var hux i Oslo, b«6kjæftiget ined Udmstaing til 
et Tog mod Dao mark, SdlaNQvember b. A, var han i Tene- 
berg og indfikj^rpede Lovens Bad om Veter og Vagthold, 
altsaa fuldt optaget med Krigstaoker; men j^aa træffe vi 
ham ikke igjeo før 20de Åprii 1319, da hao 3 Uger før 
sia Ded og i Feli'lse af deones Nærhed ordoer Pormynder- 
Btyrelaeo for sIq Dattersøn. I Mclleiotideo kan hao godt 
have været paa ea SereUe og kommen syg til Teosberg, 
hvor haa dade 8de Mai.') Visens Nikolaus Netbemæs og 
Olav Ånlinns£On knade og^aa være virkelige Personer i Eon- 
gene Fetge fra ca. 1319; i de faa Breve, vi kjende fra denne 
Tid, forekomme do vistnok ikke, men deraf kan intet Glattes; 
dereø Navne synes iaifald for egte til at være opdigtede i 
I5de eller 16de Aarhnndrede. 

Er dette saatedes, foreligger der altaaa ber Stykker af 
to norske Viser fra I3de og 14de Aarhundrede, som er sam^ 
menblandede, fordi de begge besang en Kong Haakons sid- 
ste Reise og Ded; flere Vers mna da vsre om^BarteL VeiS 
4—5, bvor Haakon allerede ved Udreiseu spørger efter Olav 
Anfionseen, roaa — hvis de er eg(e — bare til den sidste 
Vise, Vera 20—21 om Kongesennen Magnus noder samme 
Betingelse bore til den første osv. Man liar allerede længe 
Vieret opmærksom paa, at der i Vi^^en forekom flere Dorske 
Ord (f. Ex, hiaa =» hjå, tige = t*"ggja) og norske Ven- 
dinger („ber er feger mader i vo rum Færd" V. 13): da disse 
netop forekommer i de formodede gamle Dele, kan de knn 
bekræfte disses Egthed. Ligeledes bør det omtales, bvor 
ofte Stavrim forekojimer i disse Dele; og naar man ved 
Siden deraf ser, at Vers 6, 10 og 11 mangler Rim, bør vel 
ogsaa dette aneees som Levning fra en ældre Viseform, og ») Munch VI, 3 636-639. OXrt HttUJUK WPBSV. »AAXaK. 477 vi rur ikke med Sv. GrunJtvig og S. Dugg» reti« Vvniemf 

for M U% Uuod ECitn. I>at<« Aøiulini tyr«A M nkulle rok- 

k«« di>rvod, al, fiom S- Hu^e h^r pAAvUt, A>:r« Rita i X'imu 

«r JauAk^ aftvalt^ <å% Riuiet i Ibte Vi^r« (lau^« »t^ f^ugel); 

mpn nøu»p dMt* Vcim mim Tmro nyt og tiltwr? døn dnnftke 

Or&art>«iidab9, hvorved Siotup^rc« Afdo lo Vi(«r b]«v lil «&. 

Pet lyder nemlig: 

Pil «r iJti Bkcct, 

iom hpJi&ft hhivr vii^rfit fiK* luge 
om hid biiltLgv iiiugcn Ktjonliig: 
NorifO baT«r ban TjuifoL 

AlUfødtOfdtfL »tbkeeV* vl«[-r. bvoi- fotltoMt^jb iuud«rLiL JcLU 
Vpn» »r. Udtrykket ,jB[»/iAflt for Miigft'' pr (sora Gruadti'ig 
tntt) Hi mogut brugt V>»ading 1 daiiiik« Vi««T, og s^lv« Ind- 
holdet ~ SpaiiUoutmtfQ. at Jbd »hfJIie« nag^a"* »kulde bUie 
Konge i Norge — «r aegte ug jiAJ^øer IkLe jm^ ån riof- 
4L« UaAkoaer, ligeiom V«rii«t ogr^aa or «□ he:ttt tiheTdig ile- 
gyudvUe poA cl Digi, aoiu f(>rtallor om don hellige Googoa 
Død. Dtfii ilnmkeVUv om liellig Øaaboa tør di^rfor Aimeea 
for uramelii; mod«ra. D« danakv [I(i!ind8krifv, dw liar beva- 
ret Vb^n, vr fra ca. loGO, i Uirgi:!! fncdt vj «d Aatydaiog 
lil duu Cr« Aoj: IfuT. o^f fatort »Idre rtd jeg ikk« at i^cire 
deo, thi Spar nf KniholidftfU« hao d«ii Ikke iipvlHfr. I>en 
bolJiga Koogo er oci opofr^ndff V«n og «<ii brav Hvgent: haa 
pv^r UD Sifn fode lUid, ^om ea froteatAmiek Kong« ikke 
nktilJti skuuimit nig uTi?r, iiieti lil lItflK|*lied marker vi iiilvt; 
Vløeo har Lkke u^fttytet bam aied »åa meget som en eae»t« SMAASTYKKER. Hn Lflvnlbg if den sldEtø Bof 1 4ei aoitva« Litter&tBT. 

1 det arnamagnæAnake HaaDdfikrifC Xo. 415 qr., der iodehotder 
en Række biBtoriak-geografiske Samlinger og er skrevet af en taJandek 
Sekretær hoa Hr. Hauk ErlendaaflTi, staar efter Haukw Annaler (der 
ender 1313) og Tiisperækkerne for Nidaroa Provine (der ender 1312 
eller 13) en korl Opregning af FjUteme i Norge, der turde være Op- 
mærkBomhcd værd. Den lyder SRa (efter Langebeks ScHptoree VI, 
621): 

ProvincifE Norvegite: Hreina (o : Hriena) fylki. Vingulmork. 
Vestfold. Egda ^Hu. Rygia ^Iki. Haurda fjlki. Sjgna fylkL 
Firda fylki. Svpmæra fyllri. Ravrndæla fylki. Strindæla fylfci Nord- 
msera fylki. Orkndeela fylki. Gavldæta iylki. Strindæla fylki. 
Stiorndaela fylki. Skavna fylki. Verdæla fyUd. Sparbyggia fylki. 
Eyna fylki. Navmdæla fylkL Haleygia fylki. Ramna riki. liringa 
rild. Heinniork. Gudbrauzdaiir. 25. 

Efter Samrnen Længen) hvori dette Fylkeatal forekommer, skuUe 
man være trietet til at antage, at det tilhører Bammc Udapunkt som 
Ancalenie og Brsperækkeme. allaaa [ved 1313, Hen til denne Tid 
pasaer det ikke; vi ved nemlig, at der ellerbaanden paa Østlandet 
var foregaaet adskillig Forandring i FyUteainddelingen, og allerede Kong 
Magnus's TeBtamenC viaer, at i 1277 var Fy Ikesi uddelingen i Viken 
paa Veien til at blive fortræagl af SysælinddeliDgeD^ ligesom den jo 
etterbaanden blev det over bele Landet. Men dette Hauks Fylkestal 
er endnn ældre; i Viken regner ban nemlig kun 3 Fylker: Hr^na- 
fylke, Vingulmark t^ Veatfoid (ikke Grenafjlke^ og detl© er det Tal, 4WJLt!CmiClX, ^79 ■om BnrvwthinjfA KrinL«^f*l 'fn l»ie Halvdel al l9ti»ALrh.) uij^nr, 
]«v«r én (iBBM Otfrmvr d« 6 Ilal^rytk^hirhpr ;; i Iføm^rylk] rKojie- 
Mto Q|E SttrtibiwK), V i Via^Jiiiuk iJurw t>a Akcr), i i TrMtold 
(Ifnn of:Hw]ninVi. tVoih^iti^ al nngirc Tklon, nuar On^ar>|ko tilcr 
odiVili fn Vntftnli). kan v» tkko: di>4 er d«r ikopt r«r lliU, tlil 1 
deiiH .^nr tirihlt« drr T'jilirj^ j l^tt^g for liitln VikAo, ^ åfu» Thiritf 
kA)a» udlrvlikelÉg et ,4 FTlhor* TJilnr")' 

Uaiil« FrlkMc^ ar »aftlolr« Afakrift «f Pn Orispnal d(T «r od- 
■tkiltifl; irMrft «i}d UM 0( mw ullAiik v]i.'ft fn litc UflJrdd f« Z2t« 
AiuliiEiHlNtlo Ku Ihwiyrk«!*« hoq^u (non fia d Skrift* itmr man 
ikkv Nkjikle ti^« m Anrit cai. gntnlf ltorMn]DfP>r. nemllK 1 P«t1or 
CUuiiufiui »TfurctB ftrtkrL^clv" ||«r Oiidiu nrmn^ S. i^. ^fl4r«l 
FoH^ttcrvti bat qijvi^Tin oMc H'ittf* Fiilkir nii-il lUivv Omruer cg 
itftsnt IniiddJDiiH fulfi^iidfi Slikke: ».hn er QnJftii pi nndrt Fykkolol, 
aft«rfliim Ani tiLTini^rn, Hunjj KhIi^oi liirduunil, di>t hnfiier oprtenit, 
iV hd^rndifl fi'infi'ii (ru L^^L^dlar I Kin^mi rr-kfn. indJiaUcjr Sl^ 

f7Uki, II«?licJ4ttdi fyltki« imlekolilrniHi Ui ir^m. a NkmukUIa 
ff IrkJ- i.AiiQii f^Uki 1 ThrftndLiom, di^c rr Øc A k^ki*. YuiJf-nio 
ojtYiUriK- bvSparbytfio iylcki S. V]Rr<li)U iyUki 7. i>k»iiuft 
fjløkl, d«t«rSkf>»vpn4L(ilLA. a Stlori^diTla TyJck i U, Htrfad* 
fyfrki m r-itidalA rtlrkE 11 Orkfti^l« rvrrhi. I» Xord- 
mT>ra fftcki 1^ R& nm ni trin fylckL U Sumtmnra fjJckr 
tik Firift frlchi, det er i-lorddyickMJ. Nurdflonb«! oc Søndftofb 
Aen. IC l^^vuB ryUk^i. Sotruoc liaJor 17. Oordft f^lckJ, Kord* 
(p>rliaiii1 11* ^ uTMlliif kviifl. JintiilAri^dr W Ve*. IK. tifp^A fyUkl, 
F)ordoa«, Jwlorftti oc lULtnia. 19, Cgdft fvlckl, ViBUir u^a oc 
ØtfurAAødf* a> Wtrfold I VJrh. S\. VtcinnlmArrk 22,HTfnna 
fjrlrkii i^^ ItauiuAtiiik] n r|flik)iidiwu. 24* HrJuieHriki, Sli. 
Ofldmorck ^'is <;u]dbrtii^ idator. 

DtiEG Frikt^^l inJky4«f im iLrnx til åen Hf^mfl-rkiiinir, at dnt 
er likt«-|ifrk-rfll l'Atur L'taiLiBsa hur itim bi-uil rtprvgrirl l'ylkornK 
MQclc-ift« Qofdo^vr Afl b«r miHlu^ Fintnu-kin idmI Mmt dm« A 
florur Ffitikin; lU^r tnr hIUu «intrk Pritiflw til elI Uge dem mtil .*J N. t 1. I SI3. ') ll»kr. « ;»«. 480 lu.tAin'XKia. 
jDdfkud — iiii Finmark«o Imr tliriif nd^jon fia$«t n.t jlk«'' i tuii< 
ttitlffi U«tyJiLiTt£ - fktr 11 uiiUtji fU- muniott 35 l^lkcr ftora bw Qank 
Kr]i>nr1piwii, n^ hvail oicuv c^r, vi nuui taiOkiP buc^ Rnkkvr lat 
tua«iitlliE nk-uliHlra^ liti åv er liiulæfflOLle i FtJl ffiljgmiJÉUyiU &> 
BtJonJAl«0> llui tør doE i'Ut'^ tn>i at OiffCjidJuran ^ dø tnkslM 
lyjhets Dule or nlkaiLrl^f« lilKMtoinjEor liu« ^^lør UAUMia, Oli ti liiar 
jo bor junto ty^uddt: lliLJi^iliiiid '«r ^crwlv i UegjrndetåtB ■! 
ia» AaHuradtnlc clnlt I H H,Iiii*vfyII«pr-, J ojj <l^ vndiudiko fjUotr 
p^nga^ Jo Alh* i^fUT «Iimt vlikviLgt IksLAndiielo: NoI^flrdiT «jg 8ubi^ 
firAir; S«ffn ok TJAbf; Xctf^llioraitJaxiil, SuodhorSkloDd ; Tm cv lUf^ 
■ikfor (de i Fjc-nliujfcr); FtritLr* JnAnr metl IhiUr. VcMnnKr «t 
Auntraitdir. Smu- tj« Vtksk« t^Ibor sievns« mm VMttolil i Viik. 
Vingiilmnib ojf Orivinftf^'lVi, uvn vit^^r UtIta nlAMk Or^MiAii (Cim 
V»iik lEiuil &it). »t ilr^tadjiki vr f4kjSi6*Jl fjr DrMTLHTylki , uwn 
ojEua rvi3<^ C3aiuB4in ulv riicr det, thi & 13 siiecr han. 4t .•Chui^ 
^ki" (mk Ntnnr ilci hiv) er cl nftlrc Xain pafl ,.HLt« fnOc«!**. VI 
bftr nJUAA («4i>4 lior Vikc^iih lndiicJiiii: i S fYJkor 9: TliJoo Dr UGL 
i>etl« t'jrlkeBtal tigea At «mft o^régtm tf ,,Aro IfinAnMm, Kouf 
£3pt«ina B^nlinand". Fdrm^r Ham //rln^riki og Jfr^Mtfrlki TiiV, >t 
Fpr6MSarc!j] er i-u tiiliiUHliDff: rJ Jtnu Hltuu vmle ftt fivdu )uuq i|[ini 
i de EilLniljikc SA^cacr- But er oj^bul TUfDrlilcC; 1 SU|,<cit ved Qolnim- 
Cna flUlf) kldt CQ blnndiikfl Ot^ct. h«u af Xrt BlnnrAivflV 
4>f Wt famd (113T— 3MJ havda 14j|rurd Slfnibn tarl Vi»l«iv>phi>ld 
boa Dn Bmido pnn ifmdaGiiH ilor «nr ^fftlurion »f År» KLaart- 
atfP, Idet Uui niudJjj hAldi^i liniioruu af ,,Giiuir A rvttun Af Rujrkj^ 
boI«*'.'r Vcit iJittø Opuifler ti«ai n Inr ,.Are EiiujMao" liHngr 
lil lUsa llOO-UaU. Dir nMT hui knIilM ,,K^aÆ £>-vlcuu llud- 
joaitd", UA er dAnna Kcui^a Kytimn Uogniwua (llllS 1l^>. Ar« 
EkiiårBDn lign ikki- i«lr at faave uotUIcpavM hylkt^j^ialkt, Juui hir 
kun „qirp^frtPl" ritt. For krem? Hor glrni Iffkn n»gri V*lg. Ff» An 
tJlurwitcu Santtid kj«ndcr \1 kun i^ LKlAtulNk l-VfaLUv, dor ikitt 
OU Norgo: Aic ftuda; hM rftr ccM' l'ia VoatJindel twn Ara Kufti^ ■) At V. e- I- If 104 ■>«: 95T. 

O Bikr. & T4i>. Kork. S, aii. 
tMJU*nncKia. 491 Mn. hftn bu ticrafSt kort eft«t Knnc KpU^lm Und. hui bur otenli 
»tf)[t d« b«daE« (IjemmAEvuieail. <tfl bau plvicr ticUp be^Unilie jtt nvvnc 
itiac; lioitc rjlknul har iaufiUd udiuort ce Dol af hLna »Ittr« b^ 
hoduigabok. tom mdi^holdt hlAndt aodct oa kort NDTE^iHU-rit^ t'r« 
fiJewlia^bok «r L>1b<»caUct guot crvor i andre ge'>gr*ti«h-liut<)niik« 
Skriflcr og har i t^ tTd^itcr «prwlt Mg Ul AnriAleriio, (m ktirlør« lil 
Qftuk* Auu«ler ti f ij luii;]^tv ti] vi lUtirt HaukH Aiiniklrr tni^rl iKslvg. 
Ut Anitfklbaaod^Hft. Mbi nu^dc! lil 13jO or i >rorge Ucv bcujUel 
Af IV!di*r ClauwtfQ. Konlgolloa nLcll«m bc^rjcc Dd^rnr «r kiia, at 
Hftuki Kvkki! trC^yiiik^r urndmfn oi( i-flar clo actnlJi^i^ lajEOr ili> op- 
limlAkff Pjlktfr. mwl'.TH l\>lpr (;iaiunøn (»j^Tidnr noftl^mf™ «j- im. 
Iftbp (TkftitijLi^tt cftaj t]f vikfckfl laøBT i1» nyliiJiiUlt« FyJknr« >i Pwlvr 
UjiUBMu \f^\ ftii Vk\ &f PyLkvrDU — kriiL d« vtiU'tiljvliJakQ aanil Eynv 
tjikt - TOtmet d«nw UoveJiolr aaial tilTini-T IliøvLi llovnldde, 
t»réadliOtvrH Vlk og U|3pJdpd fd« t«Et«nQ«]dakff Fylker ffsea 
Ikkv tt bile hAvt ao^i Fai11»q«*ii}^ 

(rft^iT niAn ind p«L d«nni^ LIfpothaip. ttJ man fju d olkn^r« Ud- 
pUmøjnitiki fiir Norsw KylkMiihldHiiA^ ii|r kimuø rrtrimttiUe dHnne 
»aJtidaik aoui ilen tar til Pa gUen biflt<jn<h Titl (<<&. ll^>J- Katnlii; 
ti\ TJ kvndp, At InddohnKCi^ pM (htJuid«t » »om \uu rmnt mCiil 
betvlirlDt - dur*ed liliTcr dikkor vivl ^«r 11l#> be«Lod Vik«i] af 3 
Kf Ikvr (Vmtotd, Vin^lraitrk, Rifiimf j Ik«) ojr OpUiidetift af 4 cRmu. 
manlK^ Uinp^rikp, llrdriridj-kun o;^ OndbrKndtdiJene), Oii dtrtlv «yii» 
■I bavo >»rni ilrt ojTtndUiKc Forhold, idet dine VylLci itu- di; cldre 
EiMiNefi)t«r. »ifiilritJ^ de øvriøc LiuidBkiibcr cnica er TULggobor IftI 
PjrtkbTDD (<;r«iJaiid Lll ViKtlittd. Solot Ul RAumariko^ lltotoa cg H&- 
dcUnd tiJ lltdroArk^iil «lilir «adofl før« MMrA tut^yic^a (tHCi^rd^ 
ivi). ØBtlAruliXk ii^IUto Hli«(«t1« bnkiVifUir lipo« KRnr SnniT« hnr-i 
■Icedt QtulrHd HjuntaKm over TBbtfolJ. men vn Del mf delt« Rig« 
tv dog Grenland, li^or lijim Sun blev opdriAVl'). Bei]«rt sises« •( 
DanldQrwili«bloi'KoTkj{covffr Vin xul mark, VoRt fold oj; Aj^don 
d«iio Rige TiMff tkk4 blWo BUnmc^nliDngonda. ktia iklM fJroivIand 
rggiMilM til VMtrdil lloE i>naw Eiiikro r Vlkeni Tnrhard mftaltP 
*»r« (}r««Berne luelleni VrnfiilfiMuk oie dtri Miiiktnfot llgupml« Fjtke. 
1 det 12te AarliiuKlrtnb, da Time *ar Hinrdklrke i iMudrv Tiugul- >? H«kr. tS«. 

Øiri TIdHlir IV SI 
nnk og 5v«rtibn-|[ i d«i flcirdr« .RønAfyikc', kan Atr \kia t^t 
vwFp Tiiv^ am. ni !iVin«*iiii i1 ilanupcl^ 4iiviw:ii. EJgUenok liju 
oum FiA el tttikflL ^col hm SaurT^i tmrt &E kuunc i>a«fliA&, At 
nnsolttftrk ikk« fik iMoff^re tjd «od til ClonuiMid; uwa d% SirørTY 
pM flora SlDdor |lvcr i^lkjonEb?, m l^adoti <;dljc«t» i>>lko DbMilr- 
iiordoT«T Ul Stirøiiiml (l Ki Kanrlki fn i^Lt ^il Svinuund« S 
71, lUnHkf rm n*oi«lfi dk lE1 »tlriAnimd« S 317), mAi Fjlkvi nort 
danfbr begjnlH hør. hvtlkrt niomh iflvKr il^n mi^U' fminrligc Kyl- 
kngnenio, ilra*! der har jjjort t^orv^rHaicvD et ajb»li»:t N4vnM 
ALIkeimiir, lom doi vfdfigste Fjlko bBf«r i KorbBMid^nnio bi 
ødft <V Mo Aorhondrodo b« ^orr« og i dol Mik»MH Søgubn« 
BMi toa I luMonik lU komplAi fonvindor, J«g Uor. at AlfbraiDii 
nr dri rojUitAkfl FfkTii pim Alvfrnm Hjpid, ng u <lrrt iLilrlff har tswi 
rttatci IJI dvt t;itlii-»(4f IjiriJakBli t VikciT iidoti m^t vt nloi h(|ruti> 
lOfliMriajCBicniøirtÅlfliciia&r-'ENvbiriiDX hftinL'd mMi i^ndoj; ru it#dl 
til it udatTMakhe t'jrlkotft Grnuuvr norrl tik dootoGJ] for at && Mo^ 
mng i NftTTicrl Det er ^gvu kt øc m, ol Jot kun er Ktuigor 
KftmiT iGLod^lfro,} Air^HnnJ, tmn htr fniiabrfijit tVIkfiUåvnoi lu>t 
Kfik«* ifBuilo N'utn aynpdi hi imr^ ItAnrllci - ntlrrH^lr Jjinljmt« i 
Aurliuiidrvile Euuviier l!»4t(iHrJcii %v\ Wiiha af Hauaurid] — ui» s«ii« 
liieaafytkF- tWnr ptU't laliitjdik fiiri^ic) Sknvrtiioade JlnrniiiTl 
¥'pjM i LobQi af 1^1« vllcr lUdt* Aaxbimdrcde. v«d Sy(H4?1i[ii1do]ia;^n, 
vyn« NftvnctKlnriki Bf vmi« m4Ukr»Dk<*tlil FflkctipofUlige llalt^ 
Paji i:>p]tndcnc k^n ii tnsiu^ an M^wrulc Kønikjp] iMlLem Ffl- 
kttT ag lan'hKiihfT boLfjJor rv^u^nt 1 t^jirrv 'hilor ut ItAum 
nea PjOco, men «feor SJoiariret FurtirlUniE udicik UAlrttau HviLbrin b 
fn, di haa drojE uJ Cor at crobro ,,L>lk<<t" BatifciArSkc *) : ia 
UlJir hjy oiQVCodE hclo K^iiinxriku, <lrt[ivr Imii OBt til Solør ajf brilV 
(UV .d^fi Kyaii'<°); Aninr niur flE(4ua udrnfut Kminmiikc oft kan 
liøjiAvuu „Kylke"' Naar van i Kocftflen rcfrnrr Rlttgiaib*, 
bvnJ, TLutffii <off Iviml) wuu et Ftlk« umkr N»inct Jladaf^lk 
«»• or donno Onlrtiiig ri^iunh »nnoic . jo^ kjAiidAr ikke Ka 
„IbiAalyIki'* fmroQd Ira Mahsila l^^b^inr* I^fulnJov ciir iMiauw 
alliaa Aarono i:fia*-77, og Soorro baa^uør dat aJdPi^r t Ank 
1 ■J Eikr. I. 40h *} aikf* 39, *} liib. 3(». iVAASTTItKni. 4as tÅ UjUvdfto »ir«nra IM ofCTnm d« 4 F>llio-. dvnno K«re« betid: det 
fir Hwi^mxtkfxi, Rinnianko. VmtNd o^ Riu(ferik<t; aIUuu batrif- 
i«r r»ffKtH ^iinTTP llciii^mk« n^m et nf FylkvEnit pu OplnaclQiio'), 
nmbnu Øulclaui. Thuinn «v- Icnu ar IjtniUkilnr- fiannrE ar dm Jo 
oirva bekjeixit. xi Itmtienkc *«Lr «£ vlttoeUiel £aui«rltik lUiJcr SJirurd 
$rr'), IliuifUod og TrioEciL h«r oprieddW^ ikk« «Dic*D|r hørt au>^ 
mori uoil BintfOflkf*, Jo innthloi lvr«t «oni 'Ptfliffaør til dAl llftla- 
roftrlokfl KongAris« n^ jfttc ilRrfnt offr fil VnøJ Jii^««ftttQi : ov«r- 
4lt hot ^noiTV nwnnt dø adttd^t &b Rlngcrikc'). Gadbrsndød«- 
Une httE OKUH bnn Q] de i:sml<^ F^Iktr, ojii dei eml ikko Iiu ivKil 

koDua^^. ]>pi egentlige f^^'ylke*' lor ikb^: tfmkt v^ Itto^r nord- 
OTor ttod til VoattvrailVD. <ttA At L^Jc. L4>ii og Vamge har 
Hggiii udnnfnr. noUf M« kUn uf FctrUPltiniEAii niix Hvlpgnifhmid-- 
d«, Houi i T^ni ii|lir Vhmi^ ikk« v[lde wii^i-ijiU- Ki^r. nyicCi *yd lil 
[}dJ?iHr, da (Judbniud fiur bør« cm Olaife Qptrcdmi i Luai. tiani;i]«ii- 
kiUdcr hjui ..nXy' IhMfW til ilnndorp. men dne kAmEncr initCQ frt 
Dardrc G ud branriHtalflu ^- Og«« umen fcTtmlia am vii lin«« fr« 
Leijc til Ciad^AndHJAlr-ii']. og Strij;, Bnm tr ligp vtkI Bimd^irp. ug«B 
«HgKP,l df^n niinlr« IiaI h/ hnUEic-') F^imi i l.uiiddoicii l^fvlnr 
li d« 3 iLotdltKv LnudakulRir fujtiutd« i»nl ,,I>akiit" Ul i^l Fylkt, 
dof dcU i to „lloJtcr". l^«teri1*lon «r (-»m moKOt ntnt juio^j^^l^ 
»om t'jrUii? i iMiiloj; pau KooK AI<-jtunB*ti TUl t«](I«(1< uuij k I^nd*- 
lovMi (l^:(J ngQa Uit<iid»tc^u vom tyik«, j liuis T<«Aiu«oi (ISf71> 
ikkø. Iwurfkhi hnr Union »Iriu I daglig lak «»rct AQWCit for et 111- 
beJior til UedfuuHrkfiii. i^ii dri viu' ilnns nldri^ SldhDø . |>na Ht. Oluv« 
Ild LA¥tt« I^j»trfdtf]vru4^ nai VMrupEbiu^ |iba I]ctlnm*rkvn> v« OaWnk- 
kaMb«tritfkdatDin., Udbrede/^" |p - Fcirndt^u diwc LAndnAubtt bum« 
ogoa iD«dt«jrM Kjnldbj^ni«. rr:» »ivdMndAlaii til VftldnriL cm den 
aJl« KJ^Uer ai dø i^fikp iwinuctM «vn l^ylkpr, d»i <miulM 1 K«gbai 
Um 1idi*L bi*byggttvle» tjieiitdu fra Hi>vi^dklr^ne Orrt Je liur wgt 
Tbuif i lIomftTBdcmi!, hcd vi ikk«. Viklera sjui^b dotz iJdLii^t >t 
vare kn/tiet til de vaitlsndikc Fylker, ulden en LcAdcrmuid ^VaJ- ■> H«lf- 4«. *J UtLr KV. 'I w I. Kt. a StB, sri, tMD. 4H MtAAiTVKXGIl i don opiTMkr hm il^Mkaa JarV). der ingvn Ha^ htHe ptt 

dSM; d«rfi>r »kUku uulztu 1 Srerra ^^•^^odirykkdiir m^Qem VnJden 

Dar 9r tukåm ftUd Otund til m bctn^ doiec An Bn ww i 
I^HcovIbI mn ol ftutontkk llrikum^jnt tnr d«ii »LJr« FTlkmiftditf&a^, 
BuJcdei ion Aea bniod iniltll Miilum ur isi« AkrbundtvKlfi [)» 4» 
gJorCA Fonmilrln^ mut liavir y»i« iBtjrdeU^, ofr f^^ tnr, »i ém 
FjlkniuddeliDf pu OpliudPuc. »m QoAorii Notvrcim frembyder, 
bar eii ijdcJig B&iotuoiiJuDag pLcnocd, KOEtt fotbeboldcT m taan 
bo|{ruadD duuw UodIoC' 

ft, a.- tlUodt du nrnnyt Caderc. Nor^i i CdliciicliiiHcni Oinv bv Jt 
IjAtt, !iflr I »Idra Tiåcr o^uh Imrl den for^tcncnd« Krkix. kum 
tkr«te*eu KilJe clli^Myr i Lo^iJi^e. Sa^ n(?t bcrom hor til fo 
Tktcr Ijilt fumkjfiUigi ug har i (tørv Kiirmor itå^oi adoaJfrndi. 
aagternt lorakmiimer sa^n^i i .Kt«ioHt N^rTC^j^v*', dar hrtHkUtr, 
pAS eu OaATil (villa) y^a. Stimbiivrv Idlv^ Btukbn Ojf »niiipid ^h'^Vt 
(brvAudlttl« tO Si«ii. hvin lEe %uer i Joril^a ti h«\_i Atii menilonaB 
6ftgiifo(iii hor vel ikke rer&t mlnkuba nok til at xvikke Opii|L 
BB£ii«t forav&odt lig^soin dcu KlUc „Hi^torin Ni>rTp^dt" og er font 
komtncl Irecn igjen x vor Tid. Omtrent ligo u« iidligi er r^PgMi 
xuMfit mteobtadA og upt«gnet. Olntdiu camfimiul^ dor tltniTtla Jftla 
TopograO" Am llST.lHTeTwrliflrførNt om ftii KiMn i lllit^r. at nsår 
Trm lægge« i denne, b}ivf^^ dtit eft«r T A&re FVbrb pM Grufid >/ 
Kold« til Btrat-, dcrpu ber«l(er liu. at i Korgo er dur en SgnODd« 
KflJSj mea Bom poa Onuid id den Bturru Kulde liv vliorkor« Knil: ') fl«kr. 100. ■> •* truin, VUl C^j. M«, 
I UtAAVn'UGftll 48^ dttr «r <lM ikkD Hm Tm^ møn ogmA XJakUntar, ha cflisr # A>ni 
ForJøh HiWrvner l^I ikii ImArdi^wi Hu-n". Kn HIskojh i Xirr«, wm 
[lAvJe fpdi^l 6t^ll« ti] r*Bn«koiiK«ii Valdtfmir, tk unl uii fra bHm 
«ii 8«rtJei Øar ftt pntvø ikndhnIcD oir bntcto deo Avet eittr tilbaø«; 
dca Del Um lavdc Uggot i Vand. vnr da blcvaa til Slod, iii«d dot 
»rHg* ^'ftr amn rer. t>flnQo ravrkflligo Licdoniigala« akuld« jlIUm 
nn« ikeflt l IConnf VaLlirmftr fim lA«« Titt (UV— AV), mmi da firm 
telÉCOBia- I ForljJuileiF« vii<d ilv fnlH^lHi^tlun inike Kilder, E^r Hemt- 
niBgra vol QfDBSidult tuju led J^m btutet fra tslu [loaud. ()et er flt 

Fdkceop^ Ktn h4r bdci odekUJigc FoTMtio^r pw Vdta, iodea 
det iiaaode QiroMus. Men n^iop Hui&d&i tiluitc dot HiddelnJderim ; 
^b«nb«ri er 4let tra hum (dog nmeLigvi« wJ Umv^«}, tt od middoj' 
ftlitank (Jengrati fra lide Aarhm»ilrede har tbMt en B«rAimDg oin, 
kt 1 ^'or|r«] tEivuG di.T „KlUi-r, sum uIj^ll fcirri»jidfø8JlLwd»re[ltir1Vs», 
Mm ll^ccea dvri", Ligraom dL'aai; StL^nfaTiJi er <\ea meat miRkkuløM. 
•vdnlu bervtcce dcQ Oi;sftO uden Knlif^iJiod<jr, uden LokoUtcccr. raui 
kondo tcdog gjieUB poa. al on islondnk ECtiile er ment. og dt^n 
dankfi Itiftkoji knml^ «a*IediJfi iii:'(» in^ri^t an lilnnillng, 

t)m Sdic Sn^tft^rm tkriver MJip Tn KongHLfieLlet Mer ber«t1(T 
Fvdendi] ain >^i utu iJjjurkuil&lhiujrvii pu Mer«", nt elLvcri Ti'i» 
(bvtlld Irt). nm Iciat« deri o« lificn 3 VLftlr«» bli»Br St*Q off 
miBtfir am TrECoaii^r, o^ .<" W hart i vore IInciQdcr mbc^ auduuiD 
^tooe, hvoraf UAlvtAn, loia bor a*MM op at Mjren, rar 'Vm. mea 
dm HaJtdal, ooui stad nødiUynaii, Sl^n Nu man dot kildn andpr- 
IlfU l^i d^M>( Myr vr r i^i Skov. livcir (W or »ok al' alsk^iiiTni^tvit 
rariuD viAarvOitr). o^r intet af disw IVwr taii«r KLadr« Bikal»iij(e do 
er i Vøal, nieti nitar de limju^B af og beånder at raadu*- ok laaiM 
i UfrøTij da forvikiKlbiB de tJ !^ten*\ 1 tioD^^rapuiLm findfiv Berotflip* 
gOn Bnunvr mod de bckjcadie FiLrlcr Ita fEtond af lutumr Art of 9r 
fkutala Mgtum diiH rguittig laanl fra udcnbuiiliike Kildiv: dof er 
T«l TinttgH'^ iiw Suif^t „bjvirkniUlsiuyf" Liidcn]a[id>k, :kk vi aa 
Jo CffBA^ Iliitotia NurtPKiKi fceuvJsD lU «rj UMrd ^laa ^undmøre. 
Nur HliLfJorTH Itder Stokkerne IJfU^ i JorJ«ii, in«n Konj;t«po[|et i 
Ufr*&, nuu don furvtfi BcJatitJn riDMV>«i tor den tJxMt p^c. Uii j 
B^arkMlalen Andr« di-r ikkt- nogen ^.kitt"\ wmi bnrt^r dier mtd fC«Ete 
kunde bierv Navuet EJjurkedalamfr EongcqEidleti BeretaLUtf ajnta 4H hVAAVTVKEM 
■uJrdcB HUPUkcruiiiibl af cu uJcnJoniUih TnuJitioD (am ni Vuid. Kild« 
■Jlfr .Mfr> lunl «n rrjilnihuibk (uiu Jocdttiu UnktiTmkel i Kitfrk» 
4«loa)« Imjctlntid bkrv Jot dco. «m i tiycfc Tfd tftkt« ni«M Op*^t 
«f fik IvdpV i dvn Icenlo Litttniar ajjniuum Peder GauBuro off huu 
OvtiiBtler TorfvuiL yod^r Vlnaatoa Ijat ngli/n^k tU*ni:>vAt Ko]if»> 
ifxfiøt pin rn r[i*ndoininp1l|r Miimln, iilcii hAii nl^i^r l>i*r tlrrlfmi ndl 
cu i^umiieJ ESuif. haZdiit tpointujit rtiicft)(<. At |itui ^uiiiunr li^irrT i< 
DiCirtU cliar lajtLitfr k^ldi« Qiath«Ja1«UTr, ndi lnukkmi iMi MjUHI 
DcdøtJdiior ca Jlcilckop, dtL blif^r den tU tu Oucilsten tndon 3 
Au*, uiB meget um i Jorden mvLr, w 4«t ^nd«! tiUf'uvr Tr« »mn 
tianr ofucr Jnrdrii, «■ der TOiot KlliMrv QfrJi I lamiie Hi^. kod 
idtif rV>rv(Vi^jfl uui dm itlrkeii 1 Jon1«rii-" I Koiiønvpffiln Ulm åa 
hrrrkeu un [lu*d cJlcr Kl oltrr llti?dil«]i. aaui *1 di»w Ord M Eø^■ 
Irom uImiiic ftf Ovnn»ltor«ti ^ hooi U^i rimrUtpii Imt AmaiJn ir/ wa 
^Juttiirt", opUUcit „<frwM^< «(mii Or (KtlfrlivJ «v. Man tør nonllff aUcv 
fonnøde, &i Po<Jer UUuiiini har vjemi l^ondt i ^øfkHiaini. thi bfv 
toi^r ifak^ ttiLwF fg Or. rac^n l-'uri) »k Ktipj', Kirk rg Mm. ttai 
liønui, (loi o|rcr]UjlL^ imU ifn^tiuuKi^b »ar l-j. riKrtoiipiilau. dir 
l^iODdto dvB fr« EUiDED <Niir«c* Iktkri^nc. JCbti, III&J mi aT utiir- 
tidDnakab«h;r* Onuidc hcnifJodo den, Efl^r ai hav^ forhirrt viv )«* 
Snuinunro hv« Siii;d«t"*''^" ■ VoUisn [h«t Mnntii«) kiutiinar hto 
til dvt RuitHai. At Almuvn liar it^fvl „Ami&nl' i^ AAltfctf, da' 
liEhlns L ot FjrlJ nnr lÉrknlftL for forhU-urt Trv. u^ Eiui fmdiEfv; 
itt dt JEUC »AiaJuiLi" ikke fiuUo i jhlyrc-Li, laeit itdifnfor di:u*k PmMD 
titron. der lelv drog til Uifhcdalcn i I7&T. kunde tmidkriid tf- 
Itu, At dor I det belo ikko lindcw wraW Uirkcdaliinyr (mco deri* 
oiitU et KtrkviifibAaiid, d>tr v«J ar hi fjfirdiiiA Uuft)- ug er od^ md 
E^niDjipliliuj I, al li'fthpkin ei iremhirtnmtin ml TroAQ |MUh flt 4ln 
AuuAAt, tum IJtEiJlvv t?L Sl>hkt Vei tivoufur VutidcL AiLinam fur Pctx^ 
AkI <lf OUdOA k&Uce!i T[D<a1«n ^)< Juafald jul^hiht vi oh aIIMI^ Il 
^ Bm^jtMb lIutkrj>tl*D II 3fl« LMM bflkinftflt tt^ n}«n Uxid«^*- 

4U>b btrotU, Bt mui Cuidt ^'^'■^"t Tr*" i Klnnt U10 hLrinr 
doiDm i cl Dte¥. biuiftr joR iccd hw TiUt4«U< øitaniT. „I^fscr 
AfitfT»EhB ar tiaicok iQcirt 1 o^'d Tro I inieu lorakomoior dchIJi^ 
tn Lciiftrt, OliTiuirttB, il« pw Annr plfiar iL Ur« AibHt, «iiÉ« 
I HI^iaHa Niknr«||1»^ »I TnBøiyULfne skulde Iiavo lijrget 
f fonttoi for at fofrtvuw; fr» iIdijuh Kjiuiif n nm^ t^lAvirlllJml[ %t 
IhffCtninjcar om Iriknd« Undere buulv Ginxfdw't og l^nD^mpcLt^u ]-'<r- 
ueJluiger opcAuodo. Jag pBrnDmtc t SommCT JJjprkfldolcQ, nwa <>gRfta 
j?g sordo miij forgDnvM trange med «I t^ntT^ Hlar ^ork«daUair»n ; 
kun da fMi>>lpn]k*, iltr tuvilA IwflT Smutjid ]^kr1fttk"i rJdRtn nneft oni 
dui. iMJii vrkEwrMle, åt tleji ikk(^ linit« det- B. f. 

Ir . 

L fUa«r mod Borge 

t BUuidt rie Huiinl^lcrirtir, iUt niVHlful^i'' Jujitiwraii] e hrLHiopTiør 

QuniDen til det HirdJiiJLJi-Lrttkc Vuitiiihdtrci^'SpItkab ikjoiikcdv Eli' 
MinLbck, bvilk«!. luin lt:luoi)ilt. otter 1V«lal<>rf rvtUngendc er i«d- 
lif[4holdt 4on cu Monkili Sunlinf. liodci (foni No. A:/. I'") on Af- 
tkrift ftf *n »aforRnlMlig |Wtnf>ilAk llfltAtnlminji om >onl]Aridciic 9^ 
ntnufk^u'*. It*»ntie OpKiw, <li>r er forfiic^t Af lAiOiAml Hrtul^l*), 
migtVE^r Hg tx Tvn^ forfatu*t dltr f)oi[jn*rL|]|r uf (fmit^nlljiMiteiijftut 
Hiiitfnkli ") DM er dfticini 'rSjruiiJlypm den ISdo Dwhf. I73ft. IJkrilt«i 
MittT »K«iitliK ud |MLji n( advare mul ItfuKrucB formtntlifRT Vhan 

V<tl«(tl«r &f døbtr Mintrnl, miiu <e aF LmM Can-itlciii. Uicu nsii 

orinrfTUf aiJtcWIt Tiir*idtf, i IitHKb itK(* of ri""* li» Jo< **■ i 
Hm'clil^u. 1i<tUd |«|1 LlwiiTtrD i-u Iuiil> Ti«! ttl »-in iU'ihi^irJ. <l 

/t tafolKHintUn Hf Atbf*t hil (nidUrtiLl t9 n«f« nd blot fcimadtl^ 

frifriftAr iiirnf. ■! åft i Moitrvb 8»itlU*s paa DukOls UucOrn Lfcørr 

*4 Øtjkbi ar dfiitp tlia'nU. fiOiiTtii-rBi Hiri*da1 (iia HtiD^figflr" 
"> Tbvnu finddt. JnttlUrui^, blit ftUdrvdo 4d* lUi riot- C>:^ firDt4%< 

li* nioi'Dil4>rflji4v) I^tiErnuuJ I XodJItml. «i tJ riD«Lt|pr|* l»la>tD ud. 

(iE*inl til nrtvJtg J^fl^maiid ««>! Farmfuiiløii Tettfr ^iiftlla l)iid ni*i. 

Lun i^A« ifiili^c dfnut *iit Uarii<iritl (ønl At htte liltntdl Knih*d«l 

ittS. Itoa d«dv I Bm^l3lluE £dti Deo^r. If^J^ 
>) Øftltri« BdUfbHtliL HiftJitvl (f l'Ah) »t 1T^— 4J» (winmanAi-nrndit 

QvMnl b4i^4af}«]^'i^ • B- U-^m TidHårifC I. S. 33. 48B SMAA^VKKn- pOA det nordlLg« Norjre^ Af Indhdilirt hidmltCB Ktflj^nd«, d«r Etftilution lil HorUaffvn uf llolircn. Hor Uot umrkt tkTtafirVt i rfv 
niOHkr H(iitu\lpr t (ItitPfi^n, Dpt ttitniiiri^ Hi^f 1r^ if«r«r «tur om* 
bngo^ n«n ilBTiHk'' Kriv^if^ ved 0»t rtndrtlc^ Hof, Odnftrtnt if Mil 
WpstphtlcLu ikr«f tij Ovliviuiciand oje fl« Kri(i>-0b«r-8ccr«taJr Hr^ 
von QftlK-l, U hun nuiatlir unia obB«rr«ro Ruvcmc^ I>nMiri, os it 
DuiD miUiU Uge lig iAgt for oa niq>nso |i«a Kjiiil>nnliATTi, ini^u 
haft b4ii ^iftri. ni maa mailtc ikk« oJJanuAt« KonifBii Ionni>jEi^l^ I 
lerlill h\m initiilmi ixllii^t pAjL llhoflfin fir KjalwnbRtnn -^^ alting 
TohlMcn OU ^<^ K;LU<^LrL>i]«iie mI j bnltv^Cuiid, da iwm ng Iwftnrll, 
nt JiijoEiJiem ileii CuiaJ i K&Deboilvnie tiinrle Gaimiv lioaimrt lign i^d 
ti) Brora. Ddi Bamrao Ud hoDniltc det aig, «i jng Mrv itiviierm lil 
Gjwl b(« den vod Hoffbt rcødvrandn mulako HMid^ni, k'iimiiiorh 
tktliiMbciT, itx^r Iler w :M« n:MBko ?4a<irfi<'0i^r, off «fIi;raC d«r 
om Niittvn dnikk(*L iuis»t»rbt. xi ^ aIIp vaI n« mi; an for At 
1l<1ni ar. hTiid Jpf IfHv wjnfttrflrt't, o« je« fur ni liIiifL- ilintnhnmi dftn. 
Cru blot bJiMfl ^ <?t andot IJ^rfl for al i^att Madame DtftLuøtti«ir 
Onnpatnl, fbrnam jeg doj. al dor blev tromriift Altofoinitt'r ttf Ulf 
da Qordibko SahMtuus««. o« «ttripucdc jo^; dn c>r<l uf Monaiav 
B«fltQtch«ir, ftom hftn ukvlf^ pM llnibiruljilc. Afrnrdi vn »f OflicAr« 
var wi HoUffindrj', at nun raaaiio pngajfnre Tf^jjien af Ijindet til 

OnHdnzfla iltfroflflr. •un var don Mdc Juli !od jviE dl Dom 
Mj^jtflECt, <CDi rar paa rnKlcnkiborg. en oUcrundordaiif);«! RoMon 
oq lUpport herom afgaa, dn jeg fik l>rdro ^t iraiimi* qh^ ,>); tf 
Koruffn hlos hwri lulnn Nagtni SioriairfllHo I an KjflMnr iiiid*ir Fn»- 
llBrU(»ilHirK £li>i. dft lolf l>1irv befitlot. au iinilertiiL:*^ detc« nftrnwi^ 
nttl bTMii FLd af Teroac« dpl (od skoldi^ akM> Bcdt^lit: dnuuvn^re^ 
jf^, at den ivfiiibkv G«nemLai^jor Ooyvrt, l.oj^tioD&-Sccr«iaiT« SAJvrrr- 
okjold a; Pool Jud kavdo d^ra Samling oca Kidtorno b<ja doa ra»- 
tukD MinJiier. hvor og unJcnidfin mdfaadt iig on frs Uortiogan if 
Knlalcn n&uuilt Uj^ur Elcrlin^, ag itivunt Jog havdp bmgt ilen rnM^ 
ake MiDlit«r IJI bt anUgc ca >'orduiai)d, auia var i min i 31 U 

1 ] t}L i(vn niJ T I 4UAAimMUL>, 4^ uil Bti'KjLrU-i l'ør hi|e, lianle joji JAutiizFn Itappori taa «a bIcv OttrJ aT, 
)jvm1 iliT IJov LandJot. Iitxinf j^^ kunJc sliilLc, 4t ilur vir «1 DBtttt'u 
for poA dcD nordidko t^ui «f Norea. iniikot dl lid efl«r »nd«D hbr 
yed Jotinwi liern« ICongh Uj^csltoi jiLlOfDUdigst (4l<;) rij^partorot, 
[Silt JjiniJAril TdAuiinl 17^^ Ilk Jd^ I liularr«Uitn£, At (iflnF>niJrii^}<ir 

•ca trv Dttj^u Jflrdtor, udusmlUr dcra uUi« Urctc. hvtjkot «U Jon 
DoTAt Kong]- MfljHlvt aUorimilonJiirLlgiii ni|t|vii'LtmlD li! V^jjø«^^ hvor 
tlnrnkaliAt vir, hlrv pAA F^diliiiipt IniividiiPrpi linnnndmaj^r Citjnu, 
Mfiur ItviljiJi<v VIL I'>Jiil -'udi Mcukiifkki til Camm-h vis li^riAuipeu 
«f HuUtøii, bvurar imia orlAnidir, at dcii ExpoiJitioii jio« Uon riurdaku 
?irl 4f Kvfco 4TluIiJI! 4kve liJ i'K^oiir if lioruujEan af Holtlon o^ 
hut* *nii«A*stit icjoriH« KLfrliaattniLig uni gnutkir Kcu-kvv OcdifjtitLQD. 
brorlil lum Uuv af Je ommirldiu jp'H]4iler4rL J^t-l Hrqjuci, vant Toul 
Jud» BtomoriAl ii\ CiMT^u mddixlrr uiUh ul gcno lor deu Hi^ivdiu^ii, 
bvufliJ ftll^ r4iblde at lUkAtu he^yadti^ nud iaVDmoAAfi b^ilkcliuaa 
fianuuD at v^ro med Pofttcn (orliou ft^ngcn (lur)- 

KrttTAt bønuldU 3do LMr«ua«T vuv Uv^nc ftrruilcrvdc, hiir lajLn am 
oiaiaddto l'njrcu liidhiild ii\l Fi-ruutonur, TiliAini nm Pankin og 
. NuLdtf cg derefter twl HiL^hillj^l^^JifW U'iWlur Ikhv kut4i(l 
briojfc r\iid Juel til uo^i aftiurr<tt«Ujet *l tMkliie> MaudA han tlt I 
Skirtl-Vifftcit A^fr^(f:^«t 0{( Dtiio DluiorTVi«t, b&W« Luu du^ fuudi^t L« L- 
liffbtd Id ut liLih I tkonycv U«JiDd ea SiamoruJ <udcu at moji vi^id 
vixdiiu, idk Jivdd Mii4dD>, LiviUwD da d«i blvv tcudt Ikl COmioivi^tiiOD, 
hvoTUt jt'jf tsr ^1], Uikilt nukik, hi Imii bjul mn Hrljiil^Ti kt b^Ji ArrVK 
^f iat?d L<ji iniibraiiv AwunuiCf* tia^ilicdc. At bvi> del jkkti iLndt. 
fUdo Lu lumt LftuimoJ Mi^l Huifl llivc wt }h4a M Kod, 

rdi undun .tuinti dsirU|[Q Vai^kc ^oibJeir boa og vikfø om ikl 
]rr<4j«i;(«(vd« intet idbeuW«* Mpii kl Cn-iuiniLta^or Cq)*!, »>[i] ikke 
vittvt« vmL Brg/nddiwD &f Kxajuiiiaiiufiru« at baoj* uti|[iaAl« Uim« 
v^ van- ijiu^nuitfrrile. u^ ilcifvr i aIU MjLiviJct dotutcndc l'oul Jkiok 
Utxcblub vji (aIv), Ak uLdu i CviuiuMJtJiUij M txlu, at |dcr vm nJ 
PuuJ Jucl pri^ecMccL, *! Kiworov «bijdtt bdc ilervt KJudc tJl«U i rXnn 4M 5MAA)TTKKtJi . 
4 •om tnj^n njvijii> IViip]'^ ■>'' P>^ off ÉBiUllerttil. m«ira< at dødasdM^ 
dftnn«(l »ar utiiiperet. tikuld« il«l Dnttflii |att Korg« wtfkøtt 
fjndtt nfvdontfii* 

Mbii lindt og pftø CC R»rl. kdi 'tdConforaiKcr if Ui 
Ktncr i*r hngU M d«r var tcgnr« d1^El Houtc« »oa M QÉlkli«! 
kun4« ta^ og gik ffUitkft Jior^ Siiky«t«r Ifd^oiun). Ar Pool 
Paprnr fM lahn, MtldAti toa frt ifcaAnimuiihCharsVTBrNDormF 
for ihi klettø GonilDire. barde Ittn «Midiv«t IfATitfiia t >f«rffa- 
iJ| tjck)(^»d; ll^Dp1t i l^nnle oc il^rtnoil nngle ÅÆt oontiiLtiRrrt. 
ti^vr liJtn fclv ikke karo, Wdø d«r«s fort CorTt«p«cdiisc« mnl 
d«r licriHido »fiJfc den PncUxl, ti dt/l vir til Kaqrl Tjcoeat«- 

AH d«tt« ftar^ttr jftg nA omMtBnd^liøt, «iu»n j«^ i- ^orac 
rlldD. «t htnri ji^ iHnn nln Anhitmfit |ittaX<m]bkiNlNio lur nixotr^ttmc 
om Ri]rwri>4% tkiilili* ari^ivi t.<*}vti iinnn] Hl rim ntfertarift puL 

Thi MUHmi jc« eeU kor cftcrwut »i- dvfuiiTrcT<t med ilor M«(« 
«g OmkovtTUfiB, kTwl aoncronnHldiof mon^ har 9etrt«røl!deiiHk- 
«nfaedc GootmlMHiai, ll*r off dttfbniilon famfot LriKf^icd lil •! Im 
Bo*» hcram. ta^tt ood oogBD aodea, lu d«n bøiiabf^ Kongo (tr all 
> sm "M »ilf*niDdf^nhiTiJpt rupporUrpt. ni hax jeg holdl fnr^ tA fV% 
liniL^r m-lg irn^irt nt fcrrr^lujru', mn Jpit ikki< H^r ondiifiiie Anlcd- 
ii|:tlfer 108 mric i A)[t. tjTotl VM kunde furckiAUii« mie M furtJ?Jie 
ncven hlllifc Soniicon. 

Det vr vløt OK tncøn(««ublo. At RuBi«rno i dot Dinrilct tcA S«< 
kjTtflmo fn XoU til Ardmn^ct tit iM^n Ei^lT. da yi^ kom til Xorl- 
Itnd^n^, o£ Tcl ^ k tf Atr IJlfnrr har Idofi^ tiigl vnl Ktrurt^ «l røtfn 
SlfT Ffrmarkpn o£ yurdlnutlune bekjeitdiF, ng nur dn fv* mnl der« 
Farbfirr uugvmt^li Jndkomn«, hor dr ttjjut lafonntlxo ooi 9tUi- 
iMiDtni ciTD lltvn^, FjiinlD og Ixndft« ^4(r»k nin^f r. briBiFt a!l fau 
lut|;i aT«ir|[AP«it dønx Ceit^obJIlS Botn fu Krømmcd cllwi ktii hcJJoi 
tdgwlf, 

Nnr imn h^r bFira/ivt di? ^ V'jirur. vnm iIimd ICuaør tad- 
tiriuKiT fur tt ix[1ijiAdlt\ IkTilkci de« ft mnl Tt^td-OnLiiitnci^n), iw 
befljidei de mA ritwc; ttde ujiiijlii.'e^n kan ^irawncTf^deOinkt^Btiibtgur, 
■mn pv Madtone Rni*«- cjorai og tlddc« tkkc kLia kooaic op med 
d«t Utnrd, tom Folk of Futimor oi^ioner«« Ibr- Imidhertkl Imr 4o 
UUMfrVA&lN. 491 bncl «lji Ul tutbu . . . . S ftf Lftaldt leil S4k}Ylcn)C. ai der vaJ 
iaiE«a aT Liøiou •£'>« UiJbyggoro »kol trnniHi rceo aig af al tør« 
•Ut»J ur*nLU LwKjCOdtot lie HuM«r. «om for ii4>£3« Aar iJdan Htl« 
dOTM Firtøti-r [dii Lvnit i Sr*)iJi<TJ« FiwTvH. vvin '^r *t mf de nonlidW 
Fogder t NordJandHiiP, kumln barr kummvt gjnuuvia Fiiuaarkpii i1l 
dcrn iAdil, uiiJi il<: rcitlf iricil tu UmddcnEnuAnib t'u lAodet J^cij- 
ooca lil Thtoodl^ov, »U <i« Ucr kuiD, crfiuMc do Fhslijd*-Plu Itlb«^« 
ff^tWiOm ^Clrv11■n1Jal>fl v^j riuiuarki^n. I ^«ldlaaJfTlut ftklllo do Wn In 
tuAMidsn og »idiulJt tkg I hiltk^djg« ltMrihtt?r: doj^p jt*k «f«M tU 

Bergen. Muti idJ« |^k dt^ t^jm til Kmltiid, laa <fai lUtt* lifennem 
Nardtnudi^no of FiiJiatrkeiL" 

eCTDd frii ^uvidiMi kiKHJ^ fU^rf rt Angrch ptA det narUipc Xorj^, o;; 
CKD dv b(JciHii£LnnR*«i^tb Mulløi- UI at antåo Bt taadace Aiigrob IUa 
«Dd«T nif^ 4<Ei Bmi l^J Ouil nm nt ifimrgf alEr fuJ^g« Andag mtid 
lA UAett Kr&DlEe n«øfllTflVtn t tft gimmelF Slnftl«, ndiwd indODlur Hor^n^ Unbrniv^t Urcttd hciumod Skilnings afChrl* 
nlui den FjtTdea Tid, MtfnliEAlig prr doK tnn^ lidli^tnre UdlBiidtta 
PrcMcr bfctfftp bm^tn^dfl tU TtykniriR »f ftkrift*r. futfiittf^d* aJXcH- 

I>tt HdM« BtrtfCP af åen Art er« df to mnrkoli^ oAor den (or- 

lj«nW KrUfJiiikflp Hnk WiikendorfH FomiiBUlttiinil wlffi*«« Klrfe^ 
bøger: Kri'viAritim ^ t4r^aion>r^. hu^ J5l^ ^t^. Og MU>sl» I ') AuIxMil ftUTll 
4tt m,fcATTTCNBm. m^lropalitan« >idr««i^ntit ^tflcnlA Hrnin^ lAlH. Fol 
Af itiR«« fo for dra Ittttbnliike finft«0''"'^*tf« lltfinri« E t<in 
it;Ti||<» H«ørir liiiriv ilrn imn, n«E»11^ Itr^-Tlarirt, ill c|p Airpninntf* Sliv 
itm bjdiletiivdfr^ N<iirr-l nMriW fiildstmiHjct F.irm^ilur cxiirL«r^ 
ijV|ijt« DORftibetTti l>i^i Irodftc lind« fan J« bcL ItjUiMtiick i SIccJe- 
lifAfn i« »H wmI HJBtlp pt *l Kuwiplnr itfw d« Hor« IfHijr^lig^ fUbUo- 

KAD Bogpfii l^trllilCLil fiJir m&fi i>nrhni intfitft«^ kTinrtf-r nftdng«. Von 
Cni^«rNitt>i»1dlilhih4-ki EifmijUr ir iWtvt Dn kiindn tvrr irr*, 
at citnkA, Hl driin Skrin niiullc bhve oplnl^* V'^Mtft t Kx. MJin t'n 
*irrBitPttprT»icrain. ' ) 

•lor« Formit ijrnm it liat« brtarvt <l«t for Hi*!« uf df* rai&lJ 
(1#r altid \r\-\o Himu Oruii>r. Im itori« knngp-]|;{V Bjhlli>ih«fk ^t>r 
KxpTBptarar, riirt t'niwriltrtftliibllitilir-k Iltki^ mlnlrp 4<tii1 Ihw (^'vortf 
<1 Tjn^ <^t rjpit! fiildtttwudtKl), åft DdrJinmriMiikr ltn>]ioi}iifk Jfnlgr 
OntaJDft^n to^ du dog kun et. i)rc Tlmiiidloi^mAko ViJrriRkabM^Iskjtb <fr. 
U]C*riA i UtbhfitJickcr i MT«ri|:^ oj[ Ijdljuulcl ur <]«tknUkKni, ntKxftt- 
pll;rflr Tor«(iiidr^ Kl cuulaiil f]hiii1r->4 cft^r K lorpii^iMC* VidBCétTfd 
M4^ i Jpl litiii^ftlift' RfbIi<U^it>k I l'jirtt/l 

HtimI der ber Imr fijnui^wl !(,<(*& dtun B«nii'rknliigrr *r Imkllnr- 
tid Ikke MiwUrlA pffri for LiTtirjfiriii HJmoric villige Indbdd, møl] 
den OnvtiCTidtfflitd. at itaii i llrirc »t dr I(^«Dtdc KxrmpIWTr finder 
Opt^gncU^r nf bucnnik, iBJU^r |iorviÉiia]|iiiitAi^Hk nMor kvalbUUiritk lod- 
ludil- U(*t fr «'rii) lu^kjAhdr ati (ptmnici] Skik «t iKidiknt\i t<'«fmlif<l>«- 
ftnrthmW ojj Muln* KiPtidPlwr 1 ftl.ir* cfl i«l ind bund ni* l.^øgtr. Iftr- 
urujindtjf itJIiIrT. nij tH dt(tL^ Birutf ijnn Tdlnulpcni^ Javnli^ ox lutvv 
TiHVi v>teiKJle- l'<iantvnt Eiar rnbirr HofcdklrkR vjdtcc tJ|ilJK<n »'on^^ 

4 

^t>r^ 1 fr» dii ihirc koncdUt DiUiotliifi, I, 8. 34*1— SIA, dnitoø u«maft 

TijTftuTu Ill^liiriik—totifltlBk Kklliinnf »f TlUtiiictAn i Uuiiaric df 
Nnj^f 1 vlilr* 4i[ oycFr* Tiddr, It. t- Kbb, 1B04, B. 4ll> — <A1, 
*) »ipinTi fur K«1c*ti||U|;«|tffr. odfj^t uf B. Kftnp. Tr«aif ]Ha4, 

lllilnrtfi bakJuDitE« CbrLei^fm Munk, ng en tndfn Eicr T]i»d« ititliilU 

•krtttt fiDflt ptlifiivM KiPi, fiin Klavediifiiit oifilJBlBr. 
«vAA%rvKXrR, 493 atifiknfrtr ri KiamiiUr «f iloniii^ Etir itr-.E 1i*|p IaihI fcfMtVi Itott Ml 

v#41tiTinmvndA Kjrhcr ollor PnMt«nnrdi<, o« i ^n iunu 1^ »fler 
IA3J nd»n1*Évl rr«TaiH«< i noffen Gnul blevne b#njt(cd« nå Gul*- 
(Jenntfu. indid mnn rfirrLundi^n nk hcdrø ftfikitmtim\^er<n Alii'rb«' 
fCv- Pr»*btnic Ujikf da É diHu iij^føri Fur1^iEii«:bKr 0¥fr «U lown- 
tårituu OK "dl McrkM^nol« MiDl HJiil^ftldin oi:*ui f^n sark* pMloniu, 

K3C«in]>lAnir, tior hitr (ilhfirt BolUlJnlorM Kifbf^ And« iMlMlf«, fi^wlan 
e 1563 uMlAhrvh^ii iÅtiv (tv*^r Knider« MeutaTi:«!« og Limltkjld »niL 
fn ?nwUrn»klu- f» iTdi- Aflrliumlmlp. n^Bi n ^(teicliEn' jwi den* 
nrai, der b^c «1cjnK)rkfttii>JV«"'>. »uL«fftt KOlbTOItif X^dmm, luiit 
o| af Mmmn Maii)} If)t4 noiftkr«^«! ifUiriiA'ir Dv«r txijil« tLAidiKnJiivet 
tilhfftvndi* AdkdcntftiHkvri a^ IWi^m^nt^r, I (^t iini]#t Kn^ioiikr, dM 
fbnnøDiJtfi r(i|ili4t3tfidi||«, it«r ogHA hu hørt h^nDinc nnpl^ljolil«, rlndc^ii 
Mntfgnnt. pau liijlkfi Da^ ICimir—ir pDpt Aaindug^n Tor Kirkernda 
JndvMir l^ireitn t ..X<iif«i" f Amni^li'iicliif Aiitirsm ti t^Ktvti Navn uiidiv 
Qlacni. lid B«re OfbuKloc*, rrMt^u'ttM) us ^ AuQartlnTt^l. I del *) i FArtUflh T4rn Kitk*^t*Httie inddelle i ^toUirT^, ■*!» •( «ili*#r 
F^Tdtnjf i AfcJnii, Af liiiliri FinnlLPjim vuLtnr Qur«! E^tvtlr »in Uq- 
tlrml^ l'iit tit Unval'jkr Kr\ n\lt«T\kg i.lfiljanmf nin(t«nTu ^nl» Fljr^ 
4**VU i^ndc* 1 <i. M^ljfiTii I^QiH^icroløK'i Wm-UtrdiuiRrltini, JUfe. 
|t|>«4. (1. in» bfnrdtL l>«<Err am KirkLø(t»i'ilDti ]i»Vi>»' „Onuldiriin- 
d4«i n* Dftbu tttkL^Al i^nDmol^nnin hujg« UmpU^ ^upid t« Vit ilnidi- 
1«r firing In ^u'il ruroflijøiii 1:niii: vLnr iljTJutTunt mtjurc« DontTl, 
bH Mt iirlfj, BltfnLn LiTiinii']iii' Olmmrjum 11111111 |irnikr{iiTn furtun^ 
^l«4 in fA*ni«l«Ni> hhr-« lumtnJL mArtiin« uviij^nitront larum, invm 

låmiL V. a. UATfTndili lliUeB, QauirjfTiJipir* noi^rn ett. Ooio 
Uth ifimBiomjoilit Bdjtfarunt nonair, qukti fil* iiallG*>i. U «■( 

•km rAnit«iUDCfr S 3r^F 
*) At fejrnda d1«» Ulf« Lun tlbnrtftvi hu* 9in Bvt^ntpu Iat fittlflm- 
H44hb hf l>]|iTDfiiør« Divtrihjr, NMiUtmt bidtsiTf« JcrA^r- 

IB K»» 
< C)rt. (iJLt L«^illi £pb«<tpl * MiK^ri*). U«r du oa« dfiHjwl* 494 SIUASTYKIUR. 

ti^e Exemplar, som har tilhørt Kiogebo Kirke, findes et Invent&rium, 
<9tageC 1557, o^ i det Qerde. aom bEdrørcr fra Ytterøen, foruden «t 
InTeDUriujD, Bom Bishop Hans Gue har Udet Pr»stea forfatre, fiere 
1 Galendariet anbragte Nedlegneber (af to Hiender) over Kamiliebegi- 
venhedor i vtedeta PræstefamUier mellem Aarene 1556— 1617, hvorved 
en PresbjteroJog vilde kunne forbedre de i Krlandaens Skrift meddelte 
OpljBninger- i denne Retmng, OgeaA to af de bjøbenhavnfike Exem- 
ptarer udmærke sig ved ligDende Annotationer^), Saa er ogBaa Tilteldet 
med de tbrondl^emBke, af hvilke man i dot ene ETCmpIar vil linde en ret 
intereeeant PnNtehistorie for Aamot i Østerdalen, hvor dette altaaa 
har bart hjemme. Exemplaret i det Deicbmannske Bibltothek har 
tilheirt Holtaolens Kirke og indeholder nogle SmaanotiCser om Kalder*) 
1 et af de tbrondbjenuke Eiemplaror, hvilket tilhører Broder 
EnudtEonB Donalion. forefindes i C^ndariet ikke gaoeke faa annali- 
stiske OpTPgnelser, der tilsammen kutme betragtea som en liden Krø- 
nike. Denne sees at have været nedskreven paa Vardala PrEeBtegaard 
af en derboende Sognepræst^ hvis Navn d<^ ikke kan udfindes, da 
den Kundskab, man bsr om dette Prfestegjelds Geistligbed i det eei- 
tende Aarhundrede, er utilstrækkelig og dertil synes at være upaalide- 
lig. Antegnelserne, der i Originalen ikke ere ordnede efter Aar^tAl, 
men efter Maaneder ogDatum, ere her brngtp i Aarbogsforra. Nogle 
Annotationer ere udeladto^ Anno Domini 1537 om Poske tid rømde Ercke bisp Oluff af 
Trondem tilt UoUand. Om Sommeren derefier bleff Norlandenn 
røffuit. O Cbr. BruuDa ÅBTtbeTfllniDic«'', I, 3r SOS — 2^ii, hvor ngnna Mi« salat 
og de L KjobenhoTD Tcrcndfl Eiompiarflr Aenf finåvs b^^Vtifbø. 

^ Hpr Andia bL A, øm «n af Stedets Piveler fjilgpndr: ,,l)er Mioh«] 
Jonseøn å»ås \&^^ in Hartlo, det han btffde leffutt hundrerle i»ch 
femten Aar, og er dette i Sindhed et Taferert, at thor han tang tbldt 
heflUe feret mleo tender, da, nogle lar før bandt døde, udtoite det 
nogia udi liani mundt, «pltie lige eam amøa Qriao teodeT. Lectori 
vera aarro, Scripni in cuT-iaparacfai&^i HoltAalen lti.10 II Februari ipsfi 
die TisitatianiB- P' i. S- 3- K^ (a: Fetnu Jini Schelderup, Superinten- 
d^B NidToeitfniiH). MKAAlTtUtm. Kodrm KiKin ^. Jnhunnto Alun bl^iT Hicp M«^n» ^ UiUMiittr 
(uifA aB Itur Tfuili Gtfirt^TMfii uHj T^inl lill Paimiu-fh. 

twSna UftfT Ctirjatiuruni ffiua Dciuiuiv krtiiu kroait i KbitioiL- 

1570. Deo- 1<1 IniiiBUui wm Mcfln onliiubud a 31- Fnuidwo Siipcr- 

IftTV 'Irlnhr, X KtirtM ilnr nnlVomm« 1 ^^hntTiMui honu Miu tl^ ■). 
IATA, LJuulrir« TriniUtifi im Peder KnuLked'i Kyrrknm h'ndiuir lier 

•JfWatdall ofWrliOdaigMuadnlMaliiif;. sgrrjiiiik^KnfTiiirrbiilo, 
1575^ Jati. t^ Aor cu II«iIp, ju muijtc Of^er« b'om tfibrtade |>m 

Ag<ron bode vod J^etmu, Hiit^rjgc^ lliddiu^ IoC«u och bc* vdl 

t^g, MitH« F«te Fult ifi WanlAlf <wrir> NlrulAlilAtludufc. Kadea 
die naitutit lumpltuu U. Jturiuca NiodIu. AiIubu A. Øaqul 
Bpiicopua Eoipiu itjc tocla uldomm dc«ulaiM dt dcairiulio 

Adpo doaUii Ifriti om Scannurrvun ^invD im ttor rntUirflU |] 
QHhOTg ^ ll«.n«fikwJc, m nmngn . - Us* K^Wli, Uvhl wEi a> 

iaT7, Mirt ViiJuiViL lue Cvtcij^aia D. hiciilpia mGrwi. pronpoitlWL 
Aniiu duuiiiii IftiTT piulti anit lulb oftuai in Julij vir tvunren- 
da« (jt liuc iiiirn^riftnini cfJnuiiiutiiinqiK tuJlc in pet|p«ia«jn cam 
l)ii« AelioUftUlu Ab«itrt«( VurNrnM ijiikut'^ Endwlft Tottnii« ') Uitne 3 Kitlil^cr »jtt* tt Hdrtuv fen ru mlilrc« llubJ. 

tj l^ø^c.! pBtiThAlA. u*t Xonko Uft^dti^ >. ;.ia Qitc StnJc Om !■«•■ 

U«k« iMfflv^iFvl p*J» TkidUn, l/ii)ki<D ^lillitg hmt iM^t d« unirt 

l«]I. HniM IiwdAur lur *IUT* iiurtc tngliM III Ib7|. lian imi- 
lolf« [>M A*r4 ftlvdtr 1 r«v LiitDriiL« KildHkriftw. M^^ød«« 
f. F.L 1 MAnll. t, S, r. Qf. at llÉtL 3. a AM, rua mu fUq 
r^nriiM ai«*! « auiln •i<«ll']å| Wif TLotbjoini Uk^r*«, d«ff 496 SMAASTVKKEA, 

putor, emigrault pladdeque cum patribus vitamfiaivit. EiuAque 
fuBus lemplo eidem abomDibue HAmm&retiBibua canonkds aamiiu 
cum reuerentia d«manda(um, quem in eitremo cum omnibus 
beaedictie resurrecturum credimus. Habiia vero or&tJoDe $d 
ecclesiam de eius vita, nobihtatis genere et obitu D. CanLiu 
GJusdem aucfeaaor: Hic inviutus ad coenam magnam fUit et 
venit, veaienaque non recoaavii 

1577. Navbr. 5. Terrae motuemagnus hk apudnofl in Wardall factna 
esL Quod sequaCur, videmus. 

1&7S. Anno ilonuni 15TB die ipso paecbatis curia reuerendi Tiri D- 
Petrt, pastoris eccJesiae Ordall ia Wolldris tota opiDor cam- 
buala. 

1578- Jiuiii. Beginte diaae Mend i Wordall at giøre di Stoche Bure 
po SeuolJd Skou eSter Fogdens Peder Knudzeas BeUing- 

15TS. Anno 78 hafier wert møget tørt, 

Bønderne Cl Oslo god Wey med LaDdekiUd ført 

1579. IdtbuG Mortiis bier Daffin Hundt begraffuiC ocb lagd ^ Kijste, 
builcho icke tilforn skied war her med nogen, men den lid 
bleff faret optagitl aff mig, befalfdt for Oraagefi SkylldL 

1579. Mau ]&' I^et er gamelt, at du ekaU Hø til Haluardi haffoe, 
Uden dine Heste skail den hare Jord graffue- 
Men anno ID79 war icke He eller Hatm til di. 

t5Sa Febr Scholaat Virg, D^e Nils Stub, Laugmaud i Oslo- 

1581- Qct. T. Dude velviao Mand Niela Krabbe paa Toden- Sønndag 
tiifbrn bleff Mogens Ei^uale ij Oslo begraffuit. Lige flom demerck- 
lige Mend fuldea megit i Krig och Orlog emod deria Fiender 
tilEammen, &aa fuldes di ocloaa sammen till Jorden en Wejr 
tlU derea enige Wenner^J Bom kjeodu til Faniili«iL Skaktavl, turde vwru i AktBlykk«r red- 
kommpnde SUiltfu og StitWl AtrbuuB, uilg- af J. K, HUUerti, fi. S. 
(Kbhun. lt^4&) a. 34!V— 346, hr<tr dfiromUleB to gtiala Jom- 
fruer, „fflilde i Xor^« af Ata gHmle nDrtku A.^i{, fmdreii« Sida 
SctLadLtifiel", der l«vrde i Aarhus 174a i ydflnt Binu Kaar msd 
en liden Naadepenge af CLr^atian Vi. 
') UddeiiB MogeoB Svald, cd LaadadomiDereøii fra Fyn, der gjeDneh 
FurbmduLite med Ckri»ti«rn Uunk jiaa Akoreliua kt>m til Narge, 
liitbge bir yvtrvi bukjcndi far bid fnmCrajdciLdv DeLtagelee i St^- 
13MA»TTKIUK, IBT 1^ AugiMÉ. iJmlo garltfWiix volljtrl UaihI Iter tliius Hhn, ProuMl 

hJi feiD aX Loikv Iknui udi iiuut l^jiDlUn, oth ritidct pfta Ittulo- 
ImiJ *«II 500 r«ivaer. 

Oetbr. Winter KjOlcu <l»do tani »f rntiluati cu Bukci- pM 
JonUJ, L>cJj tAmiao .^^loiplum nvLuutl bul till duidut Aor Ibf^ 

4om Hr, Jen« Ckpolbiti mi^la mig^ Maii tir, Lkrl «filt tignr, 
u det VU UUi),'j ^ I urKkrjffn 4nTii1*nf]«lr|-^ ftkj^tt Litu Urnliui MtttiE Skk« rldtl«, 
litr ??U4 Knhtio ii£nl BHifmiladED n(>eijgQilL Dut <<nptl« St«^ 
htw* Llhi. iMiidl jfM iftJ. Tmr rurrt tifljtnl [If, atrnoiH Pliy^fi^t- 

S. a7VX iiiartllQ ociuLj^ firrELuid uo »u miiUckirlijtt. ■( dirt i^k« 
AjAlo* >t fortjin« Tlllfu, (Il 8tTøn i4iniiiulaLlt g]iir Mouvm SihI« 
til tvauk Aufft*r. Kir*iiu Ord un 4iMa: .^Jlafararm pa« d« 
SivmLc* 9rda akiE (jst« LkIi Mdtm Etvil«, vm pu Je K-tttL^Sidt 
tttl Pik T#d Natn hrnhrjn TiATo f^rl hTij[#ii, Im^rflf itnt OTcl4[<ri>2 
i^tl *nm kDiu<riDn c% ktlJc ?nk<vr ^tdi 'if .inum Kr4tbD'ihrL|fi.'b, 
tMi [jHT omtnii fir IfruMv-ift." V; xøu illuid, *l ilti liikplitf tff 
ni^ifi K>Ji'tbr<rl i Htftfrm ttlr-T Vf\lkt*Pijnnt tiAiLakn iin- Dril Dm 
»or ?nl» K«l>bc ir Jcn iiinntc, An uEfDf* lo Gaiifis 1 AUtton 
rtiil«rHiini]4C«pl1rlH})i)g(\nnkn WammIji. I.!4. AO] <ti A2^).tt ttilkknrl, 
Aoa *t (Ilt IkU D»ar><j4rnH|i:, i1 (1»tt« nr Tir/»'lJft \*il nKrtbtt- 
årjiavdt" litr mtn tlmiiMliIiiftt* Ald^v futaUitQl flituaUkiixiiEi uuilvr 
PrrdrTlk lU rt* Cirl QuiXtt. ■"»" d*r # r LntiL I Vnioi fnr, atAKta* 
Ø^TiAivkrJgvn 4in)doafJrM> kaa Ijat« vncrvt knliU^t KmbbokriffOi, 
Itinwnl aam dvij tlumJipm EkiI 5ft]*iTi|EDii. D<tk tr MBvufVvi 
nifep^iørrA« ■nm Htrrrrn« llr^inwrkmrip nrrr, uf t-Kr>]>hrkrL|f*' pAlKtvT- 
klDlcD bnifc*! ter Urvlijthtrdtr < AlntndolagUTl, rrcitidvlaa hftl'Ur 
Sti (Irnil j«M til* biE htTt AnlflUruuM liE «< iaøtUctj, IJTilk«! 
lufl l'lt'f* larfør Biji fnrilBFa v»rii lutlritrfriulfi frt den vlitfv. KcbM 
»It htftftcndD «ik<i In ^<n ucitatv ]»& vtKlra KtnUr Cvrt« l^d«, 
£l ftt(Ei. irir Bliv iLir li4iriH «ni «( Efnatkvii É tbi Tid skjøit 
pw Vtttrourti, muk ngtu tUmm« fn HjiftftnJkTicuTL| 4l(j«Dl Ost 
m fviWlks (uDd del ■nKdb[«|]4iliikc TiUirfi ti hM t«f Vv.\ ai 
VAlfeufh fif Kdh^linrff, 

Droic NvtiU lUiMlr }^ltt»» P»tirD (iM TLutvO^ 
r.d9«ki. IV ** 
BOD 
IMJULTrVKfta, ronc« Pédftrft- Ao. imi d. 11 Aiitf. Udv r«lb. JomfrB Cm 
clatier JerndcjVR) iaå pu Fi-vdi^i. 

Ao. IfjtO d. S Auinni bLflT tdlK li«r Petlcrinn (Ji 
fpd |iaA Frrdui. 

Ao. lA«^ tiedt «*L Fru Ktriao IvcridAiUr (J>raf 

Ao- 1506 S. HorUmiFun (KJ t(atbr.> thOo må. Fra l««rr*t 
lt«ridatiTr fJtinnkjp^j pM Thftrtur.') 

Aø. 11^ dtfdr >u] Oluf Kftllpn pu Ton«, 

Alk lOOtf il |] Juunrij iludL- «■!. Prota Lauriueii (Hvrbfl, 
IlitpaanLlI i Msoco oz linear hcffmviui 1 fjjcqwn Kirkc-*) 

Au, ]5t*Gil, ]70ci Dlod idk Toduca Ziltttviw oc Fra QErlb« 
Urof 1 Srj^Uup pna Vsrbj^rg SioL') 

blev ttmme Tid TlioAnalxsrjr Itf bmndt kl 

Ao, 16CI1 romliD V)tfi k FbA4 [tlødo] Axol Ur«p fOa Sia UjUe d . 
,„ , , VoEtA (»^ Vegiut i HMtand). ^H 

Ao lOOa rlftJo BH], Usni ?9deri4Mi (LUle), XuT^ CirttsT«^' 
In Octohrtt,") ■vstoc Anr iio^l LJAirn dnilo tinoEi ut- Busurr Fra 
MArgrctha. Atidf;r» Iluit/oLilt Ul EEor pna Qiirn«. 

ho. 1G03 1 :æ Aauuti hUkI mil or fclb. Jfjiiii v. MolUl I 

ri 

irlb^L H '3 KkrliHj li«*r]iill«r f nt |jf|iDvd ilmink Ump it l^irot« iil«<1 OUf KbHi 
^ Jfr^ StamUTlon I HnbtLftH Efttrrvln, «in Din, Adalini. I S^ 43, hi 

*) Qun Tur CdLc -tUit Proi LiiurLt»vii. 

*> Maa iietv Vtiila^tt^it for iJhUa, jfr- dfUv TiiMkria I S. Iki'l^ f., f.i 
IcnLiti^nlil Dc«ftVB^BJ»iL LirlKtUl er Li-Dturt tit tlrøli bviikcl 
inmgiun ■l«r«r, <l Ulla OlunP avarU^iéåa Hr, Knal AJfdvn, 
Dipl. Xatt- V, !Ji). 1JV0, Jfr. kl, Kd, lOlf 4| Alton, D4 tn nord. 
Eiitun Ulit. t S, All L 

tal Ifk ?hfiTEir — Y><] H«ith7ii ,lll Fainklirri Lltln Uq h«iurrk«ii, ti 
*r deL »mnv, hvr^nf f^ik tudtn Liti* k«ldvt fiuAA, hvufar 4«t_ 
tuAAmnxti.- 5^] I Ao> 16O0 iL d\ Auguui døJc &]. Ham v. Uollen \QtJ ScTon- 

k*irt Lanle Jlolat 

Ao Itill iL - - . . 4la Hlod voJU Ciau« JfructiQqliaQ« off Fni 
Ein««arftii llrylhip |uu Fi^Ua,^) 

\u MU iluile Juiufru ClfvJIlt TvrTmUiier fJ*»riijikjrjf) 01 
Udb d. B Apriljg oa ^>Lcv bcgiftvcu 1 llciljiini Kirke li- il XiifMu.') 

Ao. 1C)5 in Au^Lulo <1m]v «!. Iv«r P«il«ra«n (JfBru«kj«if) ttJ 
Biikttig.") bviB Sjnt t^iLiJ bnv«r^ luiAL 2il codom monw. 

AiK IHl^ hJ^v \9l^ Uittm Hri>ch«Tibnn* fod d, S (iiMmb. ug 

Au ]fll3 J. 10 Cklob. 1il«<r rdb. Ejrlart BToehdnbuiL« M 
AOi ISH biflv vdb, Jorafrii Marj(rrilin Brocboabuus Cid i 

A» I6L4 d 3M A]>rtlJa dode v?Lb And«r» JOrcenJ. Koføtts 
Rig« OiiitMter. i Oiiao.'j 

Ao 161(> d- i Oth>1iri>i l(iJ(Itn irjfrrfii nr(!) EVilfir Jvvnvii 
(J«n»kjciE] lil Pi^Lisif, htii ^ol lluJ Jmvo« iiw Fnxbøe. 

fiftniufl Aar m Ati^uAto^J dødu ul, ChriatiAn Friis, iauukr 
I Uuuiorb. i UfalO' 

Ao. If;i7 d, ;^ JoAiuiitl dodo loL Fru MargrotliH Bii>c-b dei «i<tla Ourdon ftfrup i ^ftill«ad, og biu Vubtt er rijEtift uffi- 
ftl han nngtJøt l*flrivt pt4 ■id*Cnfrmb> l^sfL, Etjtlng tijimlic Ab Opctl 
Xrt*«« Quie oftrr ild nudniif StRft, og d«tl« liar fomcrllLEr ^B"* 

') Jfr. (DiD«k) lij»t. TidMkiH * Il t, [y S. lAT, hT4>t Fru KiDBrvacftt 

^ Jh, Uiitftcin L d, du. Adel« tlW. & IB. 

^ t lW*|o«k> ■• Bnml, t. il. n. Folk« Qpr ojz ni<t. I 9^. ^»TK 4f 1. 

K. Krlkm „Om llaltgnl rsunniirviau uø ktu* £krlft«i" I Prair Tor 

JUr* flir Vutt'« Ai.'y\o \^'». 

^ 111 Jiilk lIpL^c dpTi Dfrr bin boJdtc LlfimiiJkKi «f tlAti J«u>*iiii 502 5MAASTVKKEH, 

(3: firede eller Breide] paft Fredaoe, hvå ^el God fa&ve> aal. Peder 
Iveraens tU Fredsøe, 3 Maaneder efter sin vetb. HoBbondJ) 

De følgende ycKitaer, der egenhsndift ere nedBkrevne m£ Tt^ 
firftibilde TheiBte, ^ft med Andera Friis til lAaåtig, flod«« 
i UiuTenitet^Biblrøtheket i Chnatiaiiia og synes tidligere at bave 
Htuet i en Bog in 4to. (Jfr. Sam], t. d. □. FoUo Spr. og Hiet Dl 
S, 387). 

Anno 1673 den 5 Novbr- stod vores firyflnp paA Landvig Qvaå 
i Xedenea Len. Gud give oe Lykke og Velmgnelse, timeJTg Telførd 
og evig Salighed. Amen. 

Brønelle Theute. 
■Egen Hind, 

Anno 1674 >'atten til den 27 iber KL 3 efter Midnat er vorea 
første Datter Pernille Cathrine Friis fed paa Landvig Gaard, God 
lade hende paa denne Verdens christetig leve og salig åg. Amen. 

Anno 1677 d. I Jali Klokken 2 efter Middag haver Gud kaldet 
bende af den sjndige Verden, da hun var ^^ Aar 3 Dage- Gud give 
hende med alle sine udvalgte en glaedelfg OpatandeZse. 

Anno Iti75 å- 12 xber blev vores anden Datter fød paa Landvig 
Gaard etc.. hvilken Gud strax udi PødseTen henkaldet 

Anno 1678 Natten til d. 23 Japuari, som var en Onsdag, blev 
vores 3die Datter Pernille Cathrine Fnis fød paa Lunde Gaard. Gud 
lade hendt* opvoxe udi ain aande Frygt ti] alle chriatelige og adelige 
Dyder. Gud tii Ære. oa hendes Forældre til Glæde og hende selv til 
timelig Velfærd og evig Salighed. Amen,*) 

Anno 1680 den 19 Martij. som var Fredag. Blokken 4 Eft«nnid- ^) Jfr. LigprtBdikeDome over dem afUtni Jicobi«ii J«rajn, BogDeprut i 
Htdruiti, ud^ivDfl tihammen i Kbhva. 1617. i. 

^ Han bl«v ^ft m»d Jicab (eller Nilt) Peders sain Stockdorph. .,sii lingv 
Galditned"^ dprea 3bii^ Ciapar Jotaii ChriitiHn S.. kaldM eig Priii, 
boede tnilnu IT63 i fittige OmHlsndighrder paa Hanan^qr Qtard 
paa LiBter og nød fnddi 2i Rdlr. aarlig. HOm tilligde* han af ul- 
DTennJng LatIu for bans paAbvmbte Adelskabs Skjid. (BfUivBda- 
tion tti Putor T^rbobn, w L C> Berga genaal. 8aml, 1 Rigtarch,). 
3v vor ^aa Oupur JohuintB Friii fml |«a EUaADiufcr 0«^. 
rid og voliignc* (»Giid> huu ttjvtc aEUJ moil rti «iL(iJl«irdi|( (iiid- 
trygttghnl. hiuu f^rop tutlI bnuniht^ K'^lm^n. Ijua l,^i)«t med chrt- 

uiE tkr ifiiiEdeiitf Lau t*^rv fntiJiCp uie i>a dci ur diu. u Ouil. IrLiu 
IteliV- «i& mnlie liaimflm lofj cl Uqic^ Lii, oy lici«c liAuacm dia 

Åono IG^ti, >'ftttba ta il. ^ Ticmlir Kl. t cJUr MuJjiai »r t«rw 

latl luJiTiTUi iJ[r^ijjiL> Ulli iUii hjittik Ku Jill Hk IL 1j. iliif Lfl Jyiiv. Prui tig 

MJOrVi iMu dot viUiT Ujj) iiuudif^c 1<'i>rjfrftiukj kunde gak bajuii'iii ^ul. 
tt hAn QiJJitltr^ liun^ Ivv« puu jQrOn'u og mdcn m^ Allo dine udrdgto 
tiatn n/de don v\igc 'HiKdv o$ SiJjsbfd- Amea. 

ISrpDdbf XhniKtfl 
X|[iL Html. 

fl- hE [Te HetiieheiDBrlialnctr, aedikrevae 1T57 af Ulla CDtlln. 

McUuQi <1<?L TJawiULJcuiakc VLiltijøhabm tivbtluU UwkiHiBkriflfE' 
AuflcutKo. ^, FdIO ea RciMilai^l>»?. di?r ifol^o » •oa«rtt Cilfdii^t Uc- 

do mcAt uiTctydiff« VLiimulrynl om. eu ik crc ucdikrvinc «uc i>£ oluuo 
LI «1r Ji'orfiiiittvrii jhrlviEJ' Nyiift clErr anAri^J^tfl^liWorLlrli. Uiot åc i*nArtg 
iaivbirlde Ilt^iTf (livr iiaiurliiE^JH Lidvlndc«) Huic Af ilcn NiUiiri At dcuui' 
ikke kt kAu Imvu uoiiki uu fiunmtde LftMie. lldkf Uckn <f lUi' 
nu AArsuJ ftikgi^d i lIomaiiBknft«!, tncn At 4o^»o or foretn^ut i 
Åhtvt 17&7r frffiugiuf »r Furf&tturtfOi e^n yirtD^ i «n >F ham ofu^r- 
Itdt ifTicE AOundUuff-'j Af mPiBW AfhMtLdUng frøntuir, brod agau Svul «/ ilH KjX >Vn^a V^tlciwLibfrt SabUU ti^riflcf, Uh I. Klin. 
504 «llA4«rTEKIJt. 
K\ir IUlKb<«lcri*f1«»D ftiitr<kr, *i <1»t offimtlig« ilverv, bi 
CoOiQ T^ftf/ti* ftii^k H^ ■ Eltu<rdAlDn« Atmimlrn^Tf 1nr«fAjiui? Kj 
ntngn-. Su'ii Imkjeiidl hnido IIejo«rinøi!n nntltT (^ }å»A 1TM uil^i 
pn, loni det wnortf thm mje, fåem nhckllE KorvnJiirar fc^d IjtI 
en QoTMral-LftDilniaaLLftr \ Forcnini laotl v<ic1honiui«nito LeDaoiaBd 
Sr^ IjignrttoBninDd tknbto opmulo «ff odne« hvvn, ctor onukAd« lU 
FlftiUfi UI Rjdninfr ■ Armt»]lngi>nTp. {ivnrhr« It]nlniDgHimid«D^ iki 
nyde Frit By^ningrtBiBiner. SkanefHImil ou Frllrttl ror miljtnjT Uil^ 
ibrhinfntf i :Ai Au. Mmt vf^ OiUPt^cdJKMemt rn Jiilii^i t^am til 
AnftbiLflVIw »i iiciHCtdjig. RefQoriiiceii t«r i den Otsé famoH nm 
PonuKtA]ColnE«n« Blcm Kjlto, »C dor i atgom AuMnuDC blur »lu«i 
rm M«>klj«i> pttn Ihvtt Avon« wm Vnånhk dtn ibam BrrvtMIU««, 
cn«el Oni«krilT#n „Ij^mittu Fmkr', mi>itRi»B R«t«rHa. der 

n^vbrn ..lAndela Bøni» t'cirdoi.4". Mcu LM^dM iiu«dc ikkv til 
ftlOTG Forrenttin^r. Buml^rTio i Fl^pLi^rau kloj^c Bicd Føio oi«r, ol 
dø |jdw i1f)n Mtukdv iriisiedc aiiio Snairu cg nmrhorod beraveciM IlrU' 
fffln uf AJiHjnilinB<>o. oj (:o|nninpm'T uolv vapn ikkf* yenU mod «Lie 
PJtdic. Dtit inr roriKmiati^lif 1 0«if nbJpn. Ht Plndto bbve ndiMoi 
Qf Afi\ hMlnr. ut?iX) tandMiao l>l«%o ^[uti^K. mvn kue AJO tuirtbje- 
klode, hbia OpnUerc fur d«a rutnU Vvl siden ijijijn druto biil 
OjtM« 1 (>udbråiii]!iilalDn tkuiJu lifnCDdo t'^oraastaJlumMor tnn cnÉm 
Td C^O]«iixL']Aui[rEiJL3Jvr var »nlHgvn CapitJUit K C, l£;ti>jr, dcr iknl hAT« 
vit^tH ifiLkT 4bikk^i til »m rudn o^ liavc Knvi nnt^^i Skyld i Sftflm 
uhi^hliL;i> <1i«nj:. iJpiiiVinimixnion.lirtinifCtdl^n tar Moillrni. Ttrfbnuilfdi- 
l»El vr^diliUpttDMirfiMiiLtirdcnLlcMMiphcdcrt oh dci huk? Rfiubj 
hlCr itrrpaa bt&ndwt vol on ny Fonirdnlnif af la ^'oT. IT0(X'» 

Ota Ii«>o»ptt^EDOlM*ofl« KcirlAHor hidnittt« iuffvrri^ (ttltt Ni 
raiB Ltl«niliLTlnicon ttni l^wnn^ hAiindikremc Kid\ 
t J^ffUTfMvfil) følginid«: Nib Qnninnti Cidlfn v^r Tndt |7| 
rlirn^l^lplt i TftniiidtOcm. o; bJiiv Amtmcmd i RaiikiIaIsi avjii lTf)'i mrå 
W* Rdl. i Oil«. Vdl ILwr, af IH Vcpl iT<i:> Ak Iim Lov uI w 6e 
*) Ow drCUff for HtlJ^n* livtdokononil ii.Wt ulntKntmLiLa Htfr ^ta>i 
■»MA^STVKkKR. 505 

i Tbrondhjem, altsaa udenfor Amteta Grffindser, men ved Keac. tf 
1^ Fébr- 1771 togrø denne Tilladelse tilbage, dog saa at ColUn til 
EratattLLDg skuJde have et (iageCillæg af 100 IU11. I)a han imidlertid 
vedblev ut bo i Thrundlijem, ja endog udenFrugl mulkleredea for ain 
Oveih^righed. iiidHtilledee han 26 August 1773 til Aiskedigelae uden 
^ension. ^mm<^ .\ar blev fa aj AratmaDd over Romsd alen udnEevnL 
t ^Hin, der var gifi med Fennichen Henne, Enke efter lieint MøU- 
m. ^n, ddde 1782 som Etatsraail 
MaiU, (Kbbvn.K Et Spand i Nofge og l\ Td. Hartkorn svare 
t]lsamtnet\ Denne Lighed finder man Adgang til udi^den gamle 
LandHkyld^^, sauvelaom de senere Aaonlninger om Roe Tjenesten, 
hvor de saalcdes anføres imod hinanden. Et Skippund Tunge indbe- 
fatter 2 Huder og hver Hud 12 Skind. 1 B& Smer lige med 7 L^ 
Tuage og 8; Skind. I HallJngdal regnes paa Løbet 24 paa et SklT 
Tunge. Der er ingen Lighed mellem Soldaterlægden med Udrednicg 
i Danmark og Norge, I Danmark udreder 60 Tfmder Hartkorn en 
Soldat og i Norge hver 3 Spand, fi»lgelig er Danmarks VLlkaar i den 
Fald mere end 12 Gange bedre end Norges. Quelle étonnante dis- 
proportion I 

Canc- llaad 01, var i Begyndelsen meget forelsket i Kn.s^] 
Prqject, men nu har Piben faaet en anden Lyd. Hvor tunge ero ikke 
nogle Underdaneres Kaar, der fremfor andre skal aftvingee deres 
Grund og Kiendomme- 

Feh ') søger om 4 Ting: 1. Justitsraads TiteJ. 2. Tilladebe at 
a&taa (sit Embede?), 3. Kgl Fension af 4 k 500 Rd. 4. at Kongen 
vil elførgive hans TiteJ, 

Mr, Simolin dit, que Mr. Tessin avoit ordre EJipré« du eommitti 
Bécret en Sut;de de demander notre prtncesse en mariage, mais que de ') Dvn i Indled nipgeordeno omtalto LandmaftlQCr Cipl Knoff. 

'^) Udcntvi«! Tr ychinanHf eii af de Svi-nrikCf der vare iDdviLIcde i do i 
\m f4ir rlansk lli'giiin}f ilrevno Antrigvr ved TliTDDfcilg»rv»]gct, 
og Bom dcrfur ti>gi' sjii 'JUlDugt til Norgfl og der Hk An^iicttflHflr 3fl 
Samll. t N. y. Sp. f>g UUt. 4, S. 31fl— h^30, 506 SliAASTYKKKJt, 

9on clief il B'adressa k ta cout de Prusae avaoC de t^tm ouvrir å 
notre coar, qae par la (?) se vic ebjigé de refuser un oOre qu'elle 
Auroit été bien oise d'aUleors d'ac<:epter. Mai 31- MoTj3. Rammer fortalte mig idag sine Fatalia, nemlig^ 
!) Da Amtet i Roms^lalen vor ledigt efter Tønders Død,') blev 
samme lianuem gjvet ved Kongens egen Faategniag paa itana Memo- 
rial, men da Tholl kom til at gjere Forestilling, overtalede han 
Moltke til at afsfaa (fra V) eia Kecommeadation og Hpilkede FJeldsted^ 
Amtet i llterxdeme. 

2) Da Bj- og Raadstuakriver TJeneaten i (JbriBtianaand Ao, 1752 
var ledig, inJgav ban Memorial derom med Tilbud at erlægge 10(10 Rdl 
til det Danske Selskab og lige saa meget til VidenskaberQes Begge 
disse Belskaber gjorde derpaa Et med ham og med saadan Eftertryk 
boldte an derom^ at Croh, Ilaad Ho]st(ciiL) i et Trev til X^ngebek, og 
Moltke i et andet til Pr. Uvid lode dem vtdc^ at Songen havde 
akjfenkct ham Embedet. Men hvad sker? Samme Aften, Langebek 
kom til ham for al gratulere og lade see Holst/s fjrcv, var eu andea 
PerBon hoB ham, navnlig Christopher Hammer,') der uden Tvivl be- 
varede disse Ord i sit Hjerte og Morgenen derefter anmeldte sig 
hos Holat-, som han særdeles var kjeiidt udaf^ saasom han i (o Aor 
havde ojiholdt sig paa Ledraborg og paa Cartet anlagt hele Grev- 
skabets Strækning, bedende at maatte befordres td den T^jeneate, 
hvortil blev svaret, at Hs. Megestæc allerede havde givet G. Hammer 
den, hvilket han saa meget mmdre burde misunde ham, som han 
derfor skulde erlægge 2000 Rdl. Den andea, der længe havde Bogt 
og Intet oaaet. greb strai til dea Slutning Jigesaa at erbfde aine ^) fJbrjstiau Ulrik Tøndør, AiDtmaml i HomtdalB Amt aidsL nn^ Anåo 
II Juui 17,01 

^) Andrtias Kjitdstcd bL«T L7A1 Anitniqnd i RQmadiCa Amt, hvorfn ban 
I7G0 fcprHyLtfdea til Uu^ikerurla. 

'') DcD h^-lijt-udtD L'br, lUmmcr paa Mclbostad^ BHmmenlign det Norske 
V]il'!ii»!ka1ti?rdSfli^kDbH Skrifter i dot T<>ile AnThuciiii-cde, I, hvnr 
iknne UdaQvueiae tJt ChriatiiLDSfiiKli QyAhriverenibed« omt&TfiB pfl«r 
hiiDii egne Opteguelier, men naturligvi« mfd Udeladelae tf diat* ham 
lidet Litdrciide OinipticnUigbcdfr derved. 2000 RdL. <an ban kunde Ika TjeneateHf hrilket da Holat. foTDam, 
forebringer H Biren, at han bavde irret i Kornftvnene paa de to 
Hammero, og at Uhr. llamiaer rar den rette, deqiaa og^aa Sagen 
blev foranilret, og at han tik Tjrrnesten. O. Ilaminer, der saaiedes 
saa sig fixerot. fortæUcr Moltke, bvorledea var tiJgaaet, som virkede 
saa meget, at Clir. liommor maatta igjea miste 'XJentisten, hvilken 
(han) cndolig ^k af med. 

3, At han bavde 1753 g]ort en Foreatilling om det Agershit- 
siske Amts Deling og ved den LeUi'glied havde erhvervet L^tle om 
et af Amterne, men da Sligt kom GeredortT'} for Ore^ mager ban 
det ved Herk(entLn) hos Kongen saaledes, at aaaJænge han var ved 
Amtet, skodde ingen Forandring akee. Juni 3. Paa Frcderikabald er nu 280 Uorgere. da der tilforn 
kurt var HO, Den svenske llaudef er i Dc<^ence sammesteds. 

Juli 5, Kom jeg til GtrJBtiania, Mr. Hiort er en meget sindig 
Og skar^tsindig Mand Strax efter Souveraine teten blev en Matricul 
forfattet over bele Xorge^ der mere stadfæstede, hvad tiUorn var 
gjort, end af nyt underaeyte Landeta og Gaanlenea Lejlighed, Samme 
er endnu Landets Rettesnor, uagtet laudet er sig selv nu ganske 
ulig imod da. Steder, aom da formedelst Skov. tiild. Laxe Fiskeri 
eller andre Heriigbedcr vare anseedc og matriculerede, have siden 
tildeels eller ganske tabt de Herligheder, andre igjen af slette for- 
vandlede til gode Gaarde, saa at Norge høiligen bebovede oq ny Ma- 
tricul, hvorved alle de Uligheder Gaardene imellem kunde hæves, 
Ao. 172hS blev vel i Hiskop Deichmanna 'lid gjort Begyndelsen, aaa 
og fuldfort en ny Matricul. fornemmehg af Fogder, Skrivere, Prnestcr 
etc.'j, og alle de adskillige akatte- og Landskyld- Species, y4 i Tal, 

') i*iirfni t'liriatiaii Rud. Phil. flepsUorlT til Marseliatinre, Qolieimflrftail, 
KBmiiLPrliuTFp O- 9 V., var AmlTaiaii ovit Akctsliua Amt W50 — L707 
rtc B, Mije^ Tjils^Lrift, ^. S 278 anmt Saml. til K. F. Sp- ng UidL, 
2, S 54 ri, Iliot J, c. Berg atifdTBr« ,,at han liuTiJvOril for it Tvra cd 
iiiiUkri.'rikGt Mnnd uden mirdste Daunelie." 

^ i I>3ii4i][e SaroliDgiT, i, H. 3G1 - 372 har Chr. Brunn medii^lt en 
„Dctitj'natioik*^ oiar de Per^oner^ hvis T;«nc*<te btuyttvdeH i deniLe Mk- 
ttliulnriQgniiaij- 508 SKAASTVKKRE, 

reduceret i Hartkom, men foj^edelat ende] oorake Bønder kom til 
Kjøbenhavn og paa Gaden anholdt Kongens Vogn og log Heeteoe i 
Temmen, medens andre (raadte til og bad dem ikke Inggea mere 
Skat paa^ end aUe deies Forfædre far dem havde faaet, lod Kongen 
befale, at de nye Matriculer akulde i Arcbivet benasettes« hvorover 
de aldrig ere blevne fulgte, uodta^n en ringe Forhoielse (muligens 
en 500 Rdl. over det bele Land] paa Kviers Hruge, Laxe Fiakeri og 
deslige, som deraf aden er eitraheret og ved aparte Spedfication er 
beordret Fogderne at indkræTe og fare til Ucgnskab. 

Den store Misbrug ved Skovene kunde bodat bsevea ved Udføre 

selen, at Ingen niaatte leic sine Skove bort. at ') Udakib- 

tiing forbydes, at Forordn, af I7i^ og IntcrmiBplacaten af 1733 moatle 
stricte blive overholdne. Foraiaraiet har i Solur gjort (sigea der) over 
en Td. Gttid Nytte til skovenes Conaervation. 

Juli 15. FraKjølatad tilOoa er2^ MiiJ. Leie Skydsen gaar ikkun 
til litjerknæs I Miii- Strax man farer fra Ejølstad, kommer man til 
Vonue Simd, hvor Vormen eller Mjøseos UdQod gaar forbi og et lidet 
Stykke nedenfor, nemlig ved Pynten af ^æs Kirke, forener sig med 
Qlommen for tilsammen gennem Øiereu at formere den navnknndige 
Sarp Foa. Vi passerede Vormen i Færge og fandt den af Bredde 
Bom Tbrondhjems Elv med Flod So. Jeg tog af Veien tilden venstre 
Ilaand, da jeg var kommen over, forat besoge Fru Hammond"), gom 
jeg fandt paa Itruatad, hvor de bolder Huua, indtil deres egen strai 
hosliggende Gaard Kdsvold bliver fuldfærdig, som skeer til Heeten. 
Forend vi tom dl Oos, passerede vi endnu to andre Sund, nemlig 
Uleund og Oosannd strai nnder Gaarden, begge Tverelve, aom rinder 
ned i Glommen o ; fører en Hob Tømmer med sig. Paa Oos spiste vi 
tU Middag. Skikkelige Folk og god Bekvemmelighed. 

Fra Oos til Sundby 1 Miil. biet Kvarter, YppcrMg Vci. \ Miil 
nordenfor Oos ligger Strom PrDeategJiflrd strax ved Veien. Vi reiste 
derop, bleve vel imodcagoe og fik der at sec en af de smukkeste, bedst 

') UlæflpUEt. 

*} Gift ned Frederik Enminonil, CanfoEEIoTaEid ag McHflm uf Danake 
SeEakab, en Mand, der vakte nnj^cii Opsigt i Snnitiiii-n Ted sine fur- 
akjelligc Bkanomiøkc rrnjectFr, men mast do^ veddvn søTgalige Skjcbne. 
der tilsidat raiDnnTd« barn, idet Lau den 7 Uec. 1758 bLov halabugget 
i KjabenhaTD som Pblikmyoter i ForeniDg med ain UedekrLdigr, 
STeDoben Saodblid, 
UlA^tTTtUCKHH Fvrris« Proui FaBtifiø'} bu- bftvt UiaA^e <ig Omtunnliiit di>rm«d. 

Ilflii« MijaMiirn ilti-r ^ImtoffoiMi' rutr i ^nic^lnUi^l Vlifnp ctuMiiurl«uq 

far rn Jrjolni af «ii f^nns Aat, hu ntt h^f^ Ljqii uiL 

Vuj Atfi >nr pnA ViiiL'ri 11 luacrc liui LieiiL KreuU i lAhtt- 
Alcti »Din LtiiliifEiL^tliia ilur lar liFtaE^fft, to; vi iad ho« Ujntoivtrr^n. 

Juli llj. (Iiu MorgtuWD •pAdBi>mla lItisiH(iiLg?] cø jcg o]Hkd til 
KviiningRNt Ol v&^nnnellf Itngt og ifnnoi Mjlfko lllrv aEimnhlt li« 
CnmiauiulMiLipn, llitrDii Hnlh. Iiv^ vi DppnUHnlo .lu«tLtiira4i| Ungciru 
ICotuui''. uie iLurvfUH' i*ik umkrinu u^ treaui fK^itiiJiLEcn. sum livu*:^!' phJi 
<u Ijtfi ^fifii Klrppr. ffit til 4ile ^idur «c uden iwecu Farr fcK iiujvic 
h^i Bl biuinu JicikjiJci^ udcoL fra el ^erg %. V baligifcuila, hvor[i(ui 
eu FJcnili^. Mm del U>t mjnc itine lod tifj åntac. tfiuiiln med gvtfirc 
Utoaner. u^f Xtønøm, gjorr lU'n SkutUi I>i>iir wlMq luinniiuiLJnntiYii 
dj3f[ Ikku tiJiUu. si^uo^l^. dH Ikkf! vur mnli^'i at hii vUj;! l-kytri 
UtTo^i bj'««i. hvilln^t Juk »^Ucr dnliva. l'tt^aUitrjuiuu itJ^iut u Feiti- 
k^nt« med iii>3o HudfrbfltLcrliT fortrrnrt. Ktn luffcic l*M>' Mwai, 
ktt k<k1<! iJonikkor dg IJmlcrluifttkktf, atiaeiiKt Vljtifiutaer <j|e \ Druiidc^ 
firand ^li|r»rMi> miimtMl« lU bng^v Uidvr aJf ail« 1Vg»u»^ Uvor 
iDikii V{-iidi>r tis^. Imr iiidii vi miiikt L^ixItkAli i Sigt«^ mvn \n»r tn, 
rk 8|drtr uf VKHtnUij^u. hvQT mati kui liMkui* den (ii'V'^r^i Glom- 
ni*in ug deu kjtainr Sk'JvpfiiJ i Pcnppi^li* Ifar lijgor nu tvemlp (hm- 
ysip^it^t- if l^iiiitsliiijiT KiTj^unrjii, tKtnhn lhr>ikkmk\at* oft ^ ^pi- MrU^s- 
Doff pr J'"ffro liJ Bliikjor detftfhvn:t CO Mand. om jcjj liuakc^ rut 
l^ftcTJU vi liavJo lagei \fik«d uk*^ CuintiiniiHantcii o^ hann Kruo> 
pn niP^ciE ntariOflig og lj| AnKvruiC I^Ttiiuftlij J>&ine, bcgnv vi At ud 
If Fu>u^tTLhiT;i<ti 11^ \t»% XHln-hnn hntfl?,tr Liniii. KnviLfj I d*h litUt 
SftiiiliiL^ ;tf Hihtie, li^iivH T/i. tum llj;!:)^ i]i<dHtr-K- Kw«iniTijjen, 

(I rkt Folfltiidu nntB Vuitfiic* mcii Kinrten:mc a a t^ bc<J«iaiots 

Jnli 17 UL)l]iimr lorfKiiuiDo UorlKH'^ hoA U]iiffDiHnili>it KJev 
rejito tU liov^r^i, livur romminiuuit Slodt^L tkalde Idive. 510 3MAA9TYKKK.lt. 

Samme Dag blev CommisBJonen «it. Acrorderede med Mr. Adle- 
felt om vores Forflegnin^. aeralig M (i Middag, Vinen for sig øelr, 
mit Kammer 4 ^ agentlig, Therand og Fløde iberegnet, 4 |( Tor min 
Tjeners Kost, Aftensmad, naar af os maatto forlanges, apart«. 

Juli 30. Var i Eheruma Kirhe og hurte Provsten Leigb. en be- 
vsegelig og vel begavet Mand. Om Eftermiddagen besøgte vi haonem 
og fandt hannem ligesaa beleven i hans Huus, som begavet i Kirken- 

Juli 2% IJesiøgt Skiløber Major Fclberg en liden Mil ovenfor 
Gaarder Vi fandt der en artig og fornuftig Vert Han talte en Hob 
cm Kn.føffS) ufornuftige Anlæg ved Osen i at udvise Gaarde, hvor 
JB'olk hverken kan eller vil bo. Kx^ lOMsendfra Eingerige, aom efter 
at hftve været der for at antage sig de udviste Steder vendte tilbage 
og gjorde Korsets Betegnelse. Flere deslige- Ved OaenH vestre Bide 
kan nogenlunde gaa an, men der har 3 Finner for 2 å 300 Aar 
siden af Rronen forhvervet 3 skyldsatte Gaarde, nemlig Ostenheden. 
Harnceaset og — '), hvorfor 2 Skind eltor omtrent 1 Rdlr. aarlig, 
hvorimod disse 3 vel bcvisligen har tilføiet Skoven Skade for 20,0r» 
Kdl. ved at borthu^^ tyg til Braader der opbrssndo hele Lier af 
Mastetrceer, 

— ~ btatholder Vibe moraliserede ved TaSislet en Dag om egen- 
nyttige Retjente. Tonsbe:^^) siger: D, Exceli. taler mod Fgennyt- 
tighed, somSeneca modRigdom, frygter jeg, men for min Deel nfegtor 
jeg ikke^ at hvo der vil bruge min Haand, jo ogsaa maa betale mine 
Handsker. August 12, Fra Diset reiste vi idag til Rod. hvor Commissionen 
blev eZuttet. Afskrev en Tavle paa Aamot PrGestegaard^ som Ijder: 

„Den stormægtigste og høiboarne Første og HerrOf Koning Ciiri- 
stian den Fjerde haver i dette ringe Logemente holt Aftens Maaltid 
og hvilet Hig am Natten til d. 22de Dag udi Junii Maaned Aar 1635, 
der hans Kongelige M^estæE reiste forste Gang til det Kaaber Bly 
Verk paa Qvsechne, navnlig Guda Gave. Hvilket Herren vilde rige- ') Aabcnt Rum, 

■) Stiftrnnlmonrl og ConfsreulJirBSd W, de TopsboTg til UlTcland af den 

nu forlsQEBt nddode rongidpligF li^amili«, der stum mede frt d«D tøne- 

baTijdke l'atTiciflr .^odcrB Midten. SMAASTVKKETt. 51 1 

ligOD velmgne og beaedi^le, PBalm. LXL Guil give Eangen længe 
at lerCf at hana Aar vare som Slægt etter amlen^ Dont VllL IJer- 
rea din Gud føre dig i et irodt iMJid, der du haoiL tiu^ge Kaaber af 
^r^ne, Aor 1637.'^ 

L D. 7. 
åadøTB Hadstøiis o^ Ktrsii Strugsra GraTstøne. 

TønabergB kommune ItAr viat den i vort tand megot sjeldne pietet 
mod en &t' sine gomte borgere, at den Lar værnet vm lians minde, 
£elv eftcrat den moderne tids nyttighedsJjensyn har foranlediget ued- 
rivnJDgen af den kirke. pH hvis kirkegård lian oprindelig var begra- 
ven- Udenfor den nye kirke Jiar kommunen ladet anbringe Anders 
Madsaems og Jiana buatrus gravstene og omgivet dem med et smukt 
■iJaeg og derigennem givet andre norske byer ot falgevierdigt eiem- 
pel. ludakrtfteme p& disse gravstene lyde sAlcdea: 

i. D, o. M. 

Semnrifr hvilr 
Udi Trvfn af ftt arrfuide OptfandeJaå 
Salig udi Rerren hentovidt 
Som Kongelige Mt^'eatetå til Danmare og 
Jfforge Velbtttalter Aaatéior udi den Kongelige 
Ober Hofrti udi Norge og Ccmmiåiariut der lamne 
Steda og fordum Børgermtjfér udi T^ntherg Veladlt 
Og Velbyrdige Andera Matnn 9on tehittit 
Fra denne Verden Anno Chrirti i670 den 19 
Kovetnher udi ham Aldere Toe og treditwindi 
Tivende Aar ved en talig Død det Uge Opatan 
Delte han og med allé troende C/irittne 

Forventet aj dtn, tom er Zivef og Op- 
Standelten Ghiiåto Tor Herre. 6« i D. O. M. 

Vnder dmne attn Hviler tine bet* 

ttdi tH ærefuld opttwndiiwit Haitb 

tctUedie oy wtl&yrdige tut talige JVw 

JTfli-™ Olu/tdatter Strangér 

tDe/tedie oq vetbyrdiff Atuttcr op Qrmmii 

Mairf 

Andert Jfdtrjøpu 

efteriadté øjtefietit 

Fotd 

Anno MDCX VII den W Martii 

udi Trnaberff 

Star Bun tin iivit tid Ilaver frem 

drofet 

tom et ret gudfrygtig?ud* og eftrietelige dyétrå 

BxeatpH 

indtil 

Hhh red ett aagie og aaiig 

ded 

Afino M DC XC VIII. de» i OctoMs 

vandredt fra dtl forJcntnktiige 

til dtt tevige 

udi Umdit Atdert LXXXII Aar 

Apce. XV. V. 13. 

titligr ere de dedt tom dgt i 

Herren. T. I a 

fit Holberflanam ffa Sogn. 

I FortuD annei tij Lyster ligger ovenfor de bekeudie Fortun- 
galder g&rden Søvde, p& den veuatre side af elves, n&r mau r^Ber oji 
mod Qeldet. Da jeg J9 Juli 1876 passerede derfoi-b]» tmf jeg tilfs&J- 
digvis sammen med g&rdena ejer, SøJfest Søvde, der vbj- od ganske 
belæst og kuDdakabarig bonde* I samtalens Jøb fortalte han, at der 
tidligere p& denae gård — mdtH for omtrent femten Ar sidea — * 
bavde været mange af de til den hørende gamle skøder og doku- 
menter, men at dise senere vare ødelagte af bøm og ukyndige tje- 
nestefolk. Ku angrede han meget p& dette, navnlig fordi et af dem 
havde havt Ludvig Holbergs egenhændige underskrift Det var et 
skøde, hvorved sognepresten til Fron i Gudbrandadalen, Otto Hrtsio- 
ferssøD Munthe, hos hvem Botberg tilbragte nogle &r af sin barndom^ 
havde solgt gLrden i I69S til hans stamfader, der ogsft havde hedt 
Sfllfesl, Denne havde tidligere været rftdskarl pfi Serum og skal i 
denne Stilling have været den første, som i Lyster indførte dyrkning 
af æbler, hvilke han havde fået fra Søstrapd. Da han t 1698 kebie 
gården af Munthe, der selv var fra Lyster, havde Lndvig Holberg, 
som da opholdt sig hos denne, undertegnet skødet somi vitterligheds- 
vidne. Beretningen er vistnok aldeles sand; af foged-regnskaberne 
for Indre Sogn fra 1698 og 1699, der Bndes I rigsatkivet» fremgår 
det ialfald, at Otto Munthe virkelig i det første af disse Ar var ejer 
af Søvde, men at denne i 1699 tilhfrrte og brugtes afSølfest, Denne,'^ 
nulevende efterkommer havde en meget god forståelse af, at en anli»' 
graf af Ludvig Holberg fra 169fl „havde vieret værd bide ti og fem- 
ten daler^^ men det en gang gjorte lod sig ikke mere føre om igen- 

I. I. llriit. TUI-oVr IV. 514 SHAASmCKER. flroT Roim bnetnliig om iLn >Bal«lie til KrtiUula 1 
Føbrur ini 

I AalJe erlndriQgflr (2. udg. s. 360| og i ScfaiDkeTa mia- 
nen IVIII, i. 42 flg.) findes en Bkildring nf landahørdingeD i Gøte- 
borg grev A. RoBfine rejse til KrietianiA og audieiu hu« pria^r^D' 
ten. Aalts kUder bare formodentlig voeret meddeJelsor fra de ttlHtede- 
Tnrende højere nonke embedsmEond, medem dea SchinbelBke freat' 
fltilliog synes at hafe beoytteC den beretDJag ft« grer Ro&en idv, 
hvoraf eo aMrift ^dee i udenrigflmiaLBteriets arkiv i Stockhohn meU 
lem de fra grev v. Ebbco i 1B14 indkomne breve. Denne er imidler- 
tid benyttet med den frihed, som er &lmindeljg i de af (X W. Perg- 
mann redigerede bind af Schinkels verk, og er derhæ der yderftg 
forkortet- Her medde1e» den i overaaatteEse fra Franak eller denne 
afskriftj hvor origlcalen er bleren af, vides ikke. 

Rapport fra grev Roaen ti] hans eiceUence grev von 
Eageatrøm om han» aeDdelse til Norge« dateret Veners- 
borg 2G Februar 1S14. 

J overeuBstemmebe med Deres excellencefl beføling afruste jeg fra 
Venersborg ^^ Kebruar og ankom dea følgende dag om eftermiddagen 
til Svinesund pA den norske grænee. Der var der posteret en offic« 
af de Staffeldtsko jægere med en afdeling p4 omtrent femti mand. 
Medens oberst Skøldebrand, som ledsagede mig, var i aamtale med 
officeren, trådte jeg ind i toldhuset, hvor der vor et stort antal ten- 
der, som, efter hvad Jeg H&, befandt sig i en fuldstændig uvidenhed 
både om fredsbetingelserne og om Sveriges henaigter med hensyn pi 
Norge. Jeg uddelte til dem omtrent tyve eiemplarer af kongens pr<^ 
klamatfon^ og de viste mig derfor megen erkendtlighed De tagde 
for dagpn en meget venskabelig stemning lige over for Sverige o^; et 
Stærkt enabe om at se den nuværende elendighed bragt til ende. 
EfEer at have været nødsaget til at vente mere end en time, og efrer 
aC der var sendt I3ud efter en offit-or ved en anden, Qsrnere po«t, 
som skulde ledsage mig til KristJania, erklærede jeg, at jeg vat be- 
stemt pi at rejse uden eskorte. Jeg satte mig straks i slæden, og 
en fjerdingv^ fra iSvinesund medte jeg omsider officeren, en Jcgtnant 
HMA^rrvxKRft* ikhmUlt, tom iltriiil Icdiut-flli! mk Usif til øautnil ?^ulTiiUu hmDiU 

k<art«r- Vc<J ikTduulJt^jito VatfjårU ilu Jgk 9i •l«eJ«|iartL I>01 

TftT ifidbjgKcr« Tro FrcdchlttliAll 13o «i«r4i«te nijr oinl htiflijfhoclH 
laea tarc. ifpniLkÆ iotb do ovfrnror ouitaliic (lUiiilAr, iiMiiTt« uviifvindo 
om rmtflTJlklLr^iir' He ninlTii^ iin^lp jinikiATnftrifinfir itR fnr*ikrvi>ilv 
loiilf, Ltur luejEOt ilc aubLuiIc wq fm^iitiiiE 'utul f}vurijEe> HL 11 om 

boldmhcd, ««m kun alilar mc^t tr4jlCo fram, <U jc^. aom ji>]t hivd« 
tinvHac m^g, ndpliikkmctc liUi^ nm d« alllArednt ifllmntiiilA hekl, om 
tlrjy lykki^ligi? cilllrnp, fiinri Svorl^^ mt hmfftiidi «i^. tiTn h«j\9 \tg\. 
luejhrjl kiTiajiEiiiKrn« f(t^ii)i]i4{i.'(iUtf Utlirntpr uir om tun fiDdnJajida nj^ 
f>rliintl<iln*r niml Niinrr. 1>« rir mi« lunnli^t At bdkde r.n fmtrolif 
BanitjiJ" itic*il lijim; ti Ii&q und/ik aUiil nt tolo til mL^, nAr ban ikke 
«tr omgiv^u «f vinv »djiitknur. I dtvt umoc øjeblik. jc>r jiuki^in. 
•xptdcndetiftnrmknriir Ul|inii> Krtitian for aUuL[iorr«it» huu itertmi, 
<ijl dAffTD riler uihunt ]rri(iR«ii8 mHMiiti-»ti>r. lir Kkh«, f<]r pi huin 
»OKDC st uhll]ych< mitf til at rt<j><* til iuiAlLa;iiiL Di^n 23il(r 1vu>iii yi 
M på r^CA lil KriatJaiiiA oft «iik«in «ter d«a følfvnde dai- om mtir- 

Jfg bier ifulkviirtOFfE hed (pfnt<rnJ IluthAnicn, lom imi]^ tiuufndo 
i?TlniMPr fortofiw *f UbIiiihto vig t^ nt niid* mm iilUd, Jfl^ ind 
(f«nufm bam aiiii fuiLninit lui^liip Tiir firli«(in» tum Imi rofif «^pt, nt 
jet; kund« tilir« fi:rr«4LdH fur Lairi kl, 3 om eft«rm Jildiij;«! ; «t iifjcbUk 
«rt«T modtott jcR fm Iiiun tn Indtrjnlolac til dJsor> Til d«i bo^lrmic 
kkikkøtkt Todvi^o br. lloMtuoacio o« (hr !SXpk1^b^nQd og ui^j id 
fnfum. h¥ar ti i (un3»irlH^t fitndt pt nm ni^ufaiirtfr. iadi Hulhan- 
wn fnft*tilJ™k før miv. En knnimfirjiinlti'r kom drrpft ffir nt *nm«l** 
nitK "Kl Bl U*i1« JiiJ ti} ifdiifciu McTMnt ttlfld« tom j(rir vni . otcr «ii(]^ 
lic »t MC lIoI tijrblik u/prme tii;. <tB j<|| i ea fintMt MtDDiffitkouiMt 
knnJi^ iidiikJc kv jmiiiun dot hvvrt. nom Jl«rM ncfllonci* havde 
øivcnln^i iniø til >firg«i tiAiliil^. ^ h\stv J#g Iklu* lidet otVfiwklU 
dft j<V ■ r^t'vi'*! firr i*n pHvnt lAniniiiDknTriKt, >i>iti ji»^ bnvrlff inljoldt 
Din, «il iJtinurij miiduj^ udir. timei^vi uf t^nttind ^dituttioH, kuniuer- 
bffrrcroo P. Ank« <« Itcsonknntz« Innkop Bech. kcn^rrebtriil 
C ÅTXktt DV otttvåiiuroe l^fllbfl, Trucbow c^ tori Knltoi). J«^ ^- »* 81« 
HUAAMVhKKft. 

gymlfeft nød *i tnkktt frinH-n fnr ifctn midft. hrorpA nttA havde 
U|øt nkf i Sur^r r« Nr ilifri uixtlicnl, wm hu Iwvd« dm v*d 
tk^Shs niiE alle bukTnuuuvJtxhiNlur uuiler rt^OOp idet j(v UUtfjoi4f\ 
jcK ^teurr *>1ilf< t«<kiwce mif^ over K«iwrat t^t&ft^Ml, Jer vA Jnuxv hArdi6> 
opLo^di niiD rt^Bt^) og >im (lon«<f bai^k biniJrnt mig Ira tti^* 
goro haru bqjhcd min gpviriiLin^. btiJlMt bnvde vfnret nDj( iiv»Dtit 
•£ Juut tam jDg nfff'ioria fbr talt fMnIwl. 

PrlDfttfn: ,^t^ fiMflErffr Dan. ae Mw o^ihaTil iUr» >itr 
•Md &f ugiceii Aiiilou ftrunil pnd fur aC »k&fTv l>eui flere bekrrfmin 
hnJur før Ikm^a rvjir. Al«ii De liar cl hrvt lil mijr^' 

JBi; Jt'vvi^tk ham tatkt brø*«1. iJr^t prtnien Imte (iot, K^_ 
hen: .jGrcv ran Kmjh mdJvt nni^ kongea af Krcrig«« prokEamftl 

PrJninD: -,Det or dtn umnB- Don Uiver fbr frna 
unfUig^ Ur gmval Jeg bar uIa^ crkJoimt miq fior Nof^ 
«Aiif folkot« ønnko ag for iinJi^r don niiTDrvnik kriiti U Icrnm« hoMe 
dffii iFmlTitli^llgp øptring 1 uiraTTiø. T)« ilcji] A hnrn dnn h^l;1<1«I1jr« 
rrklHTridK, hjjii ji-ie luir uilauidl lit Nwihi^wudtinfii, uc >miu j«fj 11} ud< 
B««de tO heie Kur^pa^*' fPHnaoa niTnde el teirD. <« konfpTviuriil 
Abktt oplovco prahlAauijodGQ). 

PrinianT „Nul hvåd liger Da? Vi^ da pILu^ Dom Al bnngo 
»t tuntpJar tO gr^v ran VjM;n '/■' i ^titmiti vildo du m^ ha^ ]» Aiøm- 
pbrvr af ivuklaiDaUEiDe^ji Irn krmfi>ri<ii'rAa Ankhr), 

Jeg. «K(a. akt prim, fJo liw audr« luJdler til al lade deu 
koviiaD i liADi hCDttdOT. For mit vcilkiiTiiiiir'iiiln 1ictrn;;tOr jen. 
liVftd jcg au liar Imrtt Tiiin mdiIhIrv Kniti aftlutlj*!, JJot jfi^ pA 
fnna \«j|nr nMHj<SQ?f»r li^clHljinlitA ok.-! ^ aicr^riif^ tiJ«Mnd. d«r er 
dMi ffT^il ^lrk1i*ndi' mixl (Ih i\xi*tt fiLtJtiiTi^MjTe iraktai«r og lA hiFdk^ni- 
murj uluThii- Jaif Iwdtft Dervs kgl- kgticd om al rilb tllkiln lalu «t 

Pri&øCJi: „lik'iKLy De rd aJli^nKlfl rqjvcV Jcw <T mcx*t ftM 
OTvt i Dem af >iatu fnndct t^n opJ^tt mdnd, niua «lkk»n må mpdc- 
live UQ k«k Jiaxioii. lum rjl ftknnv« idnø mcLtMliMler, 0!g Jff beder 
DcEP itiG« [>«t« kaiipr. at dot pr ikke det i«lt« middel til u gja« 

utxtvrrickta^ 517 lig oJskci Af vt folk. At mfLD udhim^r iIéL 1s\^ bAm. a1 <^«e DoraiV 
folie olrlrig vH lul« lig nndnrtr^kk« og aklng viJ illtrulP, oi ruiti di>- 
poiieiriT ovfir il(^r. uLIau, icm uuui tint Bj'>ri. Hvt« it^Dgnn inr frnni- 
koaiDiea mHl funJhir^ IJHinle inui laiu^i ilrufi« Oj'iac- J«v hthufUt 
PAS for RrvT fkLiDf tto« ; n^ui Lat T)«|^t.t min ftotte«" (Her tahus 
pr:iiDøn trAdrit i sin tilo o^ fDrttuttrj i Afhnult« ardi) ^Vi ril LfivO 
ion goda nAbocr nw\ Sv^rif^. Vi «a i lr«d med Bilø nAEiOMOT) mm 
vUle roqiolciere vfir« MiiLl^toAir.*' 

Jeg: ..DtTt ifAr ikkn an fur mif ot mnrldHn koagnii,. mJa hvnTi;, 
T)fire« bjifjhcHli bRLnKlziingcr- I heiurriHki dl irøbtik kut J«c kun 
niMltajift hAuA onln^ -kir ihh« ^r« hiun ri>rni«ninK«r- Ji^fi ^t^ntfti^r 
mtn ufDoilaJiig om ai mino rfijso pA irjvUikk«t" 

Prtmcn? p.Mvn 1^ hAvd* bvct tt cpiK middAj hot mlg-^' 

Jngi .,Fftflr hvÉil dur nu er tor*;gtoi, mA Tirivt hi^tinl lidingn 
ftt forniiL At ddUfl ur uii»{ itmuliKt," 

Jeg |lk d* burt, IrdMWCt Af fttøidriU lUxthAiisen tm *' »Uklniv- 
tICT Kua. d4>r iidfaEdfdr holo Ktii *f<]ea]Gnb«t) fur AT (m*rUle oiiet t^ 
At bliv« hl middag bJtKir Fit miui liuvde cjtTt t1«re fmgtOilfWt* for. 
Mg pi At tonmucc inJif dmil, veudtv }e^ tUbAgv til mft \cg\*^ Mm 
ivftpTw TUT )ig trtfit tud ckir, f»r mnr mffldinuujB r" flfprlnwnii mljn- 
tAUlViH bniiJut^^riuu^fN MAijnlMt^h, dor lAfde, At hfta hnt^r fAct urdit; 
til At Ifdf^k*^ f^V rA ^<^i<-Ei hr nt itrA^ic noiBijri; for. Pt jQ|; ilcko 
nndor ti*JMb ^dtHklo iuwikIv no^t ^'i afroj^t« frA KriitUiiiiiA hi. 7 
ov oftCDon c> ABkoni liJ ^vtncnucd oiVir en r<^fe Af nitt^ timpr. 
oAui Al dnr pft vnjim hmndw nt nogoL ton fiirtjAnv ni hHi« nidb*«- 

Doii lone. »>iu »r dvu htrtkeatln i Zfun^e, syutfa At lilktfudflgjvo 
en nor otIUc nioil d# Daniko, pt ea sådAo mAdo. At mAn kAn b«* 
tnfTti dot IdDd, Aijm tidJi^r« rondUM raøllm d« Ui nftliotior, <oin 
bmdt for >ud«t Det lAv«r> folk iiwr int«l nsff ini:^! Svi»ii>k«rnt' : 
«iemnifi]}i*n Ikh dei Andn klAncr *^r inlfdd ihkc minilrc velvdHj^, åotj 
in«l UDdtA^^tac Af prijiaBtiA kreaturer. Dvu uiidviLlLod, bvorl ihau hc^ 
Haå^ lig mol beiiffjT Ul ficdiir^lkAfVrje Qft *l<i •om 1or«tår i iiilonv«rd#' 
nrn, hAr i(}art din b!fitrdcnrir|»niii AtritLllodcpUHnDiivcvnoiE^ptuilMVt 
T<Jk, tier iir itt^it ott -Uiiijtyitl nv«r Mm fnbcd, vtd Al fbroipe^l? Jol t-t 
akiiiliUlAd* tf oAfLiiPri^'Lcd. btormed bAJi hAf fwitiot At naigrt dtm 
&)» hV\A<rTftlUlL. Iffffmuteliglnnl friiu Krtttun bir ut i otni^b ^gtcr. vaa tsrt ofor* 
dcIiijfLiu" for krcujiriiurn tS STeni{rt, imu i oi^ a1 hjm hebn Ti^rt^ 

lun i^f ntialjnikfll^K lA Joe ji)ci*i«> jie it lunu [JtnrliMln Ifti-, *< luu« 
k^- liDJIuhj er i<yi|clij:, toni au fulj[G uf Ml Mr, At han ikLo tUer 
aDiiK-jifolint*r, oic hit prhu Otkar fonAiiJt li/q^r ion £iil«r. mm bwi 
liar «n iii*iE«t HvAg lb«|br»d, 

Jtg hftr |ifl ntHi iNy« onitTcnt tali med « huuJnedc liBHdtfr: ikkø 
enfiuiff rjcri]filcJeu ni dnttrt ahlkI hu Ugv før dj4ccø »oiecu uUHliUkl 
lit E^cnakcTD«. Mui LiYtE«^^ ^Ittuc for funifEcUo oT tl^ttorai? nv £or 
ilflu »voiukcaricJs «lrOBj[b«dH Do uturc alUinnikol om tu «llcr luuku 
k>rAtii1r|iifi, U\ttl Je ngc^ At dtm uurv!i>HEuli* tiJsMuJ ikk# ImH'loltt 
knn ?Kre i to måneder. Vimgdoii pa levJit-'timidJiT or tftot. Han 
fludur ikke tnsil ULk^vbii pH Hkytintabnntrnn. Ekkn enging i del IniA, 
Ji'or ijciJi^iil SufTi-tiU ItA^ilf Hfr fniVHlktHi^r^ HMrfJi, »inr nylig tr 
J'JcMUl upbuJl. bu (uiudii i!u HLyrhf ol' d^JJOU ui&diI, ti^graf atmieu 
VJtOOO ero o|fltJ]tcidc oicllciii (CrbdautCp og HTtcucn. GcnerBl Suf- 
Hdifl og brigndit^r llo^mukunB bn^ukir dainiv ilou framAkudto fi> 
j^.mtlmjA o|E IjmU af jEodn Lroii-er. IJ« oi&tuili|;a roAøAAiiiv kniuw 
^udnii i fnni Ul NAkv u|{(t Utvfr«^ liwreu dcji« pmti^luopr, i^ «al<U-. 
u?rmu bnmBrkuiUK^r om Atuua iiuld^ BTort! ciakvrcniø, «t és staat 
»koJlv fjl rnatl i Svi^ritfi:. i>tf ut JcrpiL KniflBsaderne nkullu ik&lTo dem 
forivnlnK- 

ijør tillrdfEC furLtidvn rtgidagcni itLmjuvniricdeh. tii liaii Hikkrri hLto 
viJ|Et lil Vcir^ r«g«al; i ethvert EiHnIdi« tiurde i4 ikke trnngo inå 
i Natfii\ (onnAtn rlgndofcin fur ronniml^ 

Jfjf liur liuvi 'Ua Bjte i «i) npf^tjllv'l *t uLUetivtlø Dåres utceL* 
kncc i^n de eavUro eakdtheder. <lor vdlkoitiuijo nul kcrti^ opLuM i 
Norgn (Uadt-rlegaot 

Gnf Koæii, 
AlkkhfUinH rigtiirljeil liokr»A(t»r 

T, FJniailtuu. 

1. s. I i ^> iTinnv Ondit nu Ikkv ■<"» bfJøa tad don bar brnytt#dv atikrjfU ri**»=TT»Xll^ ^-'^ Ivpb 

ger om dea i 1^4 plbodst knf^crr, ter ib^uj^ «r ^ iit> "f n^ 
sårklt mui AenS Icnr u koide lafaaia jå pen ai> ww in piji m. 
fdh. £i bidnf lil tfnlitafgi ''.a i^oesrto lo^vuii ir* i^ ~7~' ir 
Maere findes i rcntekuaæna WQKfl^tittie s^odit* «>jiin»< yr 
ITiXf (siKD- na 35) i rjiwtinK. i» :c kt lu, 1-H i li ^ a'o^' 
en liEte over d« pervx^r i te «^aMi5*uB^ [ibtHiU^ .^i. r^^r 
fartet heU rkavAD^ aanf. «o m kuam iic i* ii«r -:-f--^^ - f 
SOD] i df-Q AnkdDinz ni^iiv Jr Joii ;T ■ ?«:[ a^ mu^ ■£:.-' ^ot-r ^^ 
reDtekainmeret (iuliA^iic :t3i i-J- ^-4 i !:£ <nTiinr'v^Ki i: s 
yJe ki>n;;ea fomfckiui:^ c^^ 440^ tb uurvUM ÆrJt ARt t'.^^. 
der b*vde f'jrankdim . .* 'i.r;*^.^;-'-/^ >ib'.L.tf:h»*v- p^ *t -^ 

livoitil den tidliger« pib^ ^jktme-jo. JOJt åat-ut -««?*? -.iMrvit- 
kelig. uagtet k«i|«D dciti] n^mt uifi« ta.i4diic ad#> .«^>«if ^i-**^ 

K. hbldtltt" havde inudli^Tlid t'&ra. RUUr C:km ik^^'-^t j:^* ■!*? 
gribe til det sædvuklifc moAååi Aøi tf ^u^v .^'«f^'.rv-i «■>- 

KyiifftlyrtH, Fmimii*', ' —-'''jWfti tft* tf ma^r £m ^r <tb«r.P«^ 
men l det sted ^f*r det /r-jnr iAjp idtv *i^^ ftt^ ^ ^* ^ 
vg uit*attt /rtJ G644 tf tmdtf Imn £frf^ '^- «" ^^ ^ -'^^ 
i'fii^ 'i/ Mfl^ffitiK ^ntHii-^ Véf.f'^' --^r^M f*tf ^ >*M<rt«f^ ?;^"fc-* 

nn alle. som ftntom »iLtT* rfcJfcrLl ti ir t(« --i V.fTr.THr-:na- b 
rede pasge til kiigm faRkit. i-rv'.B M^ Mrv:* jtr^icr^^ttn ir itf 

var biMigeUft ,^Jtm*«4tfKt ru^ r' ■■■.■i Jirr if /v«-'ie'»i'>r' 
fl/fjf fiV Z>r/v« £értifinft X**f4 if éf-'t ''** ''ii^'^Aa-:--^' 'Vr .,_- 
/p*V4i ijtjf tmpii'yrT*^ <^ dtr fvrUmr^ Lut. V.tfL Ui 'isT^ " :IL-j.* 
at ydi' deo AåLed«e f'.ffiac^ bnersEijiiT', wiiibf wi'< £^u: ■■* -'-;:'■ 
ffirsb? nm, h^id de KCAk^d« jk rK*p->*fcr i^ f-^^^^-n^' -" -^h 
dojT ikk^ det til ii]>d«TlAl4[i&7 iJ afibw«? rrrwp* \t t-tf'''**" ^it UØ HttAAbTVKKMt' Boda, Hru dt lUnln otitkcJo^ LidtPQ over il«m. der Aiitoco at 
Y«rc fll fiinixaende* ftt de kundo oJrtdo døa øeidMde Cbntnpkiuiiff, 
lyder a&lcdcai 

Kortalan»l«o pUK d« btmidUdo Botjvot« ^g Uodo 
BAKltAr ndl Snr^fi ininAtini}p}AR. nnm Vofrh lloi^ncnrød* 
om Fofiknd >f «ftQr ukrvvtiv tJvxEdiin til A rmitlur« n o^ 
Krlf>raitnijiff«n udi Narg« udi V«r«a KoasJ H^rn d«i^ 
Atm li»\cr >l aiitéfioer«: 

Abbcu-iiIiiki« Httft-- 

FririHch»h*id 

AatffUCdUiwd Slub ]<)00 Rdt. Lt<irK«rTtiMl«r BcJeoHuvk HOO. 
And«r» Tcioinnta WKl. Toldftfou Kniftt Niclwn WOl Troi'fantftfriat- 
tcr Jflnt JdOl rriKi. Puetoicsmtm CbHtion Hitmtsa SOO — 3,3^0 Rd 

Kridricliitad. 
Obriwm Sl4V(n, Oornmundiiiit IfKN^ Kdl, ProTitnteorrtltor Qinf 

edkrøld pM R&fMliuid »mt. Tolderen rtjrltt«n Ojriuenien KJU. 

AUi«d l«ar KleUruH acifi H<tL HiLnji Krlphsøn ^nn. Tulil^rf^ Jn' 
ttVftl 90U. TofdciL llftrijt KmxiiK^ii 500. tinreu LAnfiUAKobV i Uølcd ■t I 

I 
CLir^BtJaitia- sSS^^ BUBopcn Doctor Hans Muflck 1000 Rdl. QoaøE«! Ai^ltttt 
wota Putklpuit for (li7t L'jIckMiujkakeJvmverklOOO, OoBU X w ar iéd 
OgonI AudertCTj luiu. Etkltrukd Wtggcn £ak« iOOO. AiftiMt«i;Ur>ul 
H'tnk MuH( 1000. AuHHUhT Tlonizcn 3l.i0. AtMHOT 0|E T-jiiugraand 
BLicbfvld :x>\ Vicc LnugnuTid UfimtiJiD :itXx M&df"*- IkiU liJ^n^ 
BwnivrcrTrtvdiuw &0Q. &<!cr«t«rcir Hornum Leopold SODOh Tolderen 
FfflnlB Jjripeiiaoii 500, Po*d rcltorton Voigt HWXi. Jurgco PaTolv-ii 
liML RmvltBUiKl IUqb Itjjul MK«. Juuc« U^iJnt liui i'^ilcr pMlcr^ 
wui MffUpr 1(NM>- Bjfofidm Adam lUrfk liXH) llynhrirnr Mogmii 
iMAAarvxftuu 52t LarHn WO. Jochum Lobea WX Micliol SuraimaB Koko o^ hvm 
500. Uag Lon [bMa UXXX Mag. OiHftTUa Muai løJ JU^iuaiv.1 
i^rlHLlATi UAUiinn KiC«*. Horu^n I^iick ftiKJ. Fnior litnwm 500. 
^IflWffhgii™ ,lr™ lUflmiuiiea STiO, StiftAmuihnirr f'biw rUiuoD 50(». 
Ikiinaii IvrofliuiE |i*A DrnruniBJcfiiTiTTk li'OiK iVJdoitu i Soad, Kiob 
JanHCD :W0. Ur. Joi;i UUinip imu Na.« IIXM^ Mac. Elans ll^lpftft 
TUvn 1000 Hr. Tøiubm Ko«vin£ pua UUcjiKtj-Dr 500. l'«ffJ«n i 
Nodro Romnwri^l Foederi, J«ni P«ilvrMn U4}. Fogden pu ^tt« 
ItoiMiwrigd Ckrt>U«n <^Jaei«ti ^v. Pngd^ piA Toun J^khim Xøi-iut 
■iOO« Kugdca poA Kjij|i<-n|[n libuiidi liriHlfr iy»t Fi>.gi|nn J (hiU 
tmodailjika CoTL ColLlotriii 600. Fogikn i il9i«ikl«D Jtu« lltid 50iK 
- W»0[UL 

AMialMtirud 09 IauihtiiiijlI i^twkitiMli Kico Rdl. Obftt«MHaI«i 

tOOOL UljOT WbOrn 101)0. Af|Z H^HdrnMnif Kieorl S(<H-bim]iHHLTruB 
KarmyTldorr l(xil, Pudfrr Sditiupd Moi pu Br&jniw lOiiO. RiuiU 
inuiil Jeiu Nidwii Li^nkt/w £(<}, Aiatuiind Poicl Qhd -VKl. Oou* 
ricL Utkliicld. AiicUooi DLrecteur ftiH. tiorrn UiULKn Lcmike 500, 
Tuo AndcrKD Wiimbcrg 500. - 1Jh(K) RdL JUåBJmmc Vtøt IOOU fUL »knttm»a)tf;£« Ulrcctøir OmhmI tui^lF 
100. :S«h MAcltøQ Norup fiOO, — l,^H>]btI. 

HoreIiftiiptro*nd »Incnboak IWO Rdl. J«na Olwn lOOa — snon 
K/ll. 

Courucrct? (^TninimrJiu lUøgclunJ AOO Edi Tolderen Sujati«! 
TraJuvt lAMk. Aiiilor« K^ifrvMJod ^('0, F^irfAlccroQiuli JurliborgtGrov* 
Uub, Jtngøn U^««u, fiOO. - I7INI HiiW 

ToUona Mad« Gr«g«nMu >^1 ML Borjfm PMter CtMiwn Nør- 
hiobB aoo. ^ noo Rdl, $22 SMAASTVKKEK. 

LaUETlg. 

Torben Grøarold 300 BdL 

PorBgrimd. 
ToJdet^Q Jørgen £j-dlrae 500 ftdi. 

Scheen: 

5r. Brigadier AmoU 1000 Rdl. Borgerniwter Baad 500. Bor- 
genneater Hercules Weyer 500. Gerhart Hansen 300- Byfogden Hen- 
rich FridrichscD 200. LaugmamJ Darid Qørrtsen 1000. Gomnienw- 
raad Halvor Bor^ 1000. Conunerceraad Peter Barting lOOa Juatita- 
raad og Åjutmand HeDrich AdJer 50a M^. Tbomu Bloch 500. — 
G.500 Rdl 

Kragerøe. 
Toldei^n Jacob Bredesen 200 RdJ. 

ChristianBande Stift 
Øeter Risøer. 
Tolderen Jens Smit 1000 Bdl. Jsach Falck 500. - 1,500 Edl. 

Ahrendahl. 

Laurtda Pedersen :J000 RdL Søren AnderaeD 200a Hana Tyak 
&00. Tomaa EUefsens Sønder, som er BkipperOf 500. Hans Enchaeu 
Skipper 500, Just Jacobsen Morland 500. Ean& Areotfien paa Land- 
vig 500. Povel Lareen 500. Tolderen Kramer 500- — 7,500 Rdl. 

ChriaUansaud, 

Conunerceraad og Laugmand Andera Dndol 500 RdL AmUnand 
Anders Undal 500. Commisaions CommisB- Jacob Fovelseji Riis 500. 
Stiflamtskriver Jacob Preuia 500. PrBeaident Oaus Bertelsen SOOO- 
Magiater Jacob Jersm, Sogneprsrøt, 300. Forige Borgemester Christen 
Wendelbo 2000. Borgemester ' Balle 200, Proviantforvalter Wetzel 
500. Lara Madsen, Raadmand, 300, TunneB Andersen SOOfU Saren 
Andersen Xseskil lOOa Tygge Tommesen, Raadmand, 500. Niels 
Jacaheen. Borger, 500. Søren Brun 500. Gjert Hansen 500, Ghri- 
atopher Kremmor 300, 01« Cbriatensen 200. Kiels Asstrup SOO. SMAASTVKKER. 523 

JoiiAimea RBsmiuHeu, Skipper, 200^ l^iels ChrifiCopliei-sea &00. Ole 
FeJersea Lyagoer 300. Peder Chusen onder Feddet 500, Seren 
Federaen ibidem 30a Jeue AudeneD, Skipper, 300. Niels Dal, Skipper^ 
^00. Anders Andoraeit, Skipper-, 300. — 1&,500 EdL 

Mandal. 

Tøres ChriBteiiften 1000. Audeis JeaseD~500^ Isoch Ra^musaeiL 
500. Qaufi Gertsen 50a Chrifitian Iveraea 300. — 2,700 Rdl 

Slavanger Amt 

Amtmand Edvard Hammond 500. Laugmand Niels ChristenseD 
1000- Jørgen TommeBen 1000. Obr.RaadmandCort Hsyer 1000, Tol- 
deren Peder Sørensec 300. Morten Seehuæna Efterle^erske 300. 
Fogden Fridrkh Tender i RjfyUce 500. Xicoloi Lorentz Preut£, 
Jæderen og Daterae, 300- Hr. Peder Enchaen paa Uaa I Jasderaii 
20a Michel Gunderæu, Sorenskriver, 500.-5,400 Rdl- 

Summa P3.000 siger halvfemtesindstjuge og trei tuaeude Rdl. 
Datum Rendsborg d. 2 Juni 1700. 
Friderich R. K. Thott, C. G. T. Breitenow. 
H. RoeencreutE, P. R. Under 12 Juni blev en topi af denne fortegoelBa lilligemed selve 
brevene fra rentekammeret tilstiUet stiftamtskri verne i de to søndeji- 
fjeldske stifter, for at de i den anledning kande træffe de fornødne 
foranatøltninger, besørge brevene i vedkommendes hænder og flittig 

,jfaamindf, af Pmgent til den antatte Tid ufeiibar mtut indiommc, Off 
paa dei^\ heder det videre, „Jirfin ikkt mtd man§9 SkrivelMer ttier 
Huironntmmfa u^attig ikat tpitdea, vil det ixsie fomedtn, al I ikkun 
lader Eder fornuvrke, at derudi infftn Forandring er at forvente; mm 
H« Ban* KongL Mvjt. nøjagtig vil fortikrt Enhver far tin Forstræk- 
ning n ed tin allernaadiffite Ofdifation Cff UruUrpant efter Brevets Pm- 
m4iding, saa kan det VeerB ^^vnligtrt for dem, at dt godvUti^fn laaner. SH |1UiLtrVKItl^K> 
fiAcr lUiw nii^ itrtiiiee advtrdftr tiu (t«r oatarEcini en bfl 
deU fom fuk<Ei Ufi Hiiuk^ Biroits aC heule dcD d tbm fcjrUiiflt« aora. 
CQlca i KjulxiTLhuvii cUfir i Norgo, (4; tinrc af dliBO Wato dg iMitLig i 
4«n ipitd imødAkODunoiiclfii. M ito lUrt torlantrtr noget uiulcrpvit. 
flfH« fik nndor l7<H)[ai JtUl laklEtBkrlvolMr ^ rmtDluin muret. Sud- 
Liillfi »lenilM tLrOff ocn« iijft fonniBbiKer Ul ilftm, tom knn hayde 
firkl»r«L tljt TtUiie« Lil al bot&Ic rø ilt;] af (Iru tidin, d4T vat Corlugt 
uf tteiD, om at Jo Ik ti« til at bulol'A d«l hdc- I d« vimmo i^|0 kom 
dtrr til 1I0 oprlfidaJlge tTuoffiw Iftujtir^r« «ndiiu on del njrt, Cfl hvcod 
ilt>T utiA^r }ft Jiill ihI|[11v i>n li/n^tifli* opforilnnit rA«r falf^riLln 

Kurti?£u«l3tT (jbA dt) bemidlede Betjentf ug Uudtrraaa^ 
ter i Ifori;«! flon de Dopulereile ytå PinAnaerof 00 P 
atcud af tft«tikrCT]]|& Qvaatuoi UlArmDinr«ii oiar ffrtg 
ruitningan ud) i^or^e cftor Manfl KoagL Majiii. aJ^ornai^ 
digBto B«raling dtiiDeni in«d (f«Dii9 Poftt d«p Jd Jnli 
ITOO aotlficer^r: 

AgHt^tiuub Stift: 
t:\iTiHi An]H: 

TCnu RbCflurdt'auC. Satta Lauhdæn :£00. I JUiridi ChmUDwn dOO. 

Modfi 'JVuDlBCn, iCaiuJDiaiLci. 2t)0, \|>i»liokor .lolmii JacnUlVilfilor ^UO, 
Hp<?iftr Kllerl Hinibkiw aJK Obenat I^uwoftfil Mwkli HM> 8Un- 
Khrirnr RwiTniifl Ijmlinlm :in(i. (^ntrolleur Peåfft Wlh Aun, — MofT- Uiui AuHd JCKMJ RdJ. Otto roQ U«|)|>oJcD, 1 BorgfTr 

KnrcMil. ToMlietjent, £oa HauK KinJlf. Tctivr ug MuJ&r. 900. 
1^.400 adl. 

L(U]fi<uiuJd, * SHAASTVKKER. 525 

OpiULdet. 

Hr. Jeos ChristopherBea Kroft ptia Eidarold 300 Rdl. Hr. CoU 
iQtfTTi Toatensen put Sømm 2O0. Hr, Peder HoLter paa Strøm 30li. 
Hr. Niela Svervirup paa Vang 300. Hr. HanmbaJ Hammer paa Nsra 
300. Hearich Jacohsea Smitt Sorenskmer i OultvandBdalet^ 50iJ. 
NieLa Jacobeea Smidt, Vie« Laugmaad. 300. - 2,000 Rdl. 

Summa 8600 Rdl. 

Tiltrods for de forajede opfordringer Tiste der trig tdligeTcl siveJ 
blandt de første gaog, aom blandt de anden ^ng udseede Iftngivere 
megeu uvilje mod at udrede pengene, og der måtte atter aye tbnui- 
nioger til. 45 havde aldelee tkfee givet noget Bfar, og alle disae fik 
under 31 August nyt pAlæg fra rentekammeret, ligesom der samme 
dag udgik opfordring tU dem, vm havde erklæret aig villige ttl st 
betale en del, om at de fik udrede det hele, som man havde forlangt 
af dem. Men heller ikke dette synes at have l^olpet, da der ifølge 
en skrivelse fra rentekammeret af 2 Oktober til BtiftamtskriTeren i 
KriHtiasBandB stift til den tid kun var indkommet fiOOO rdL af de 
31,600, som vare adlignede p& dette stift 

1 finaosiet henseende har derfor denne foranstaltmng kun havt 
en aldeles underordnet betydning, medens deu har adskillig interesse 
som et bidrag til at lære at kende Navnene på de personer, som p& 
den tid vare anaeede for de mest velstående i det søndenQeldske, og 
det omtrentlige forhold mellem deres midler- Den ^^er tillige et 
indblik i den ntftde, hvorpå enevoUsatyrelsen selv opbttede diæ sA- 
kaldie „frivillige" forstre^kninger af penge. 

T. I. RETTELSE. Side ISO, L^ 13— li Cd.; „lidflHmld vtile t^nt lnDgH VnatkjitBD 
forbi Tbf . lai fare gjenncm dtn iibii« Limfjord og videre Iingft Øtl- 
kysten ti^ Hcdelij" nttet tih ,Jftdf Barild seilB røn! Ud^r JjHud« 
ØHtkfiit, via fare gjenacin den aalm« LimQord ftøndenfoT Veiid«jaa«t 
og Thy ag Tidere Ungt VeBlkyiten og OTarLand tH Hedabj." REGISTER, ALFABETISK .NA>TflERErTlSTRK 
TTL 

HISTORISK TIDSSKKIFT 
AP KR. BASSflB. s Sogn, ur 39S. 

-,Uij><, ni- ;i6. 

Abo i Fmlmid, 111, 4^3. 4,1$. 
Aé^, d&tult KoB>u1 j Amicfiiui, 

m. 146. 

Aflby 1 Bothcul«!!, TI!. 51S- 
AjbyBB*- 'H JKM- IV- %. 
Aachen, n, ilh- ^J*' 
Aafr^^nl, II. agfi. III 39H- iV.493. 
AflliTT i Søndrueft, I- 499^ 
-A«krcl]on1, 111. 330- IV- ui. 163. 
Adl I lUlingilAl, 111. 391. IV. 

-lUnil. 111. £J. 49K 

A£»l>«ii, \U y 33S. IV, 495. ■ 

AallKiqt- RmLinn. 11- it%—ty 

167 
Aidbi^. IV. jot. 
Aal« iloi FnkrifH m. «S. 
AaIoi. IIL 399^ 
AAlotmd* tv. 44S' 446- sifr. 3T7. a^r. Hr> '^t. i^%. 

tt%. i*J. 414. 431. *il- 439 

II- 41- IV, 353. - Jqrpm, 

Gmxicrcr, I- 147, MJl. — !^, 

5(J]tinud, r 214- 
Aubor. ni- 3^ Jio. IV, $10. 
AjuKiel«Hl»diJvn. IV. 3^4. 
Angtnmalcml. III- 4- 7- 51, 54. 
.Wdtl i Ruliyg^elifHp 1T1> 394^ 

— iRjrfrlhc, ni- 395. — I S^, 

Ilt 397, 4(K 

p\juttu*, IL ly «^ 97. 180. tn. 

9A6. JJI 477- 4S5 
AwlMod pu SiDfd. 1. |S|. 
Ajh |Hd Fcllv, III. 3(1. 389- 
Aai, J„ rt*t, I. 45S 
A*Knd, III. 394' 
AaiCntl BjønMiiart, II. 194. 19J. 
.iiiArp \ l,uiTrt>)r, TJI. 515, 
Ablci, ■JttHd*. l.^ift 


530 N'AVNBKKGlSTEt- Aostrup, Nils, Kaptein] øiuunt, iL 

3+2- 

Abb«slee, Generalmnjorj Guvcmar 
i Tnnkcbar, I- 389. 

JUkIuI) >PhLloMphua« i Bergen, II. 
266. 

Abwlon PcdtfBson, II. 14a. 165. 
in: 360. 

AbulEir,' I. 331. 

Adalby paa Jcløcn^ I. 159, 

Adnlis Erlingklatter, IV- 80. 

Adamaf Branen, I. 13*' IV, 137- 
— Skolemester, III, 100, 

Adelaer^ Kott Sivertssøn. Admiral, 
n- 245. 2S9, in. 104. 189. — 
Sigvart. I. 193. 

Adelenborg, Slot i Sjælland. TV. 
389- 

Adelsten, DoitJie, II. 116- 

Adils* m. 63. 

Adkfek* IV. 510, 

Adler* Henrik. Justitsraad, Amt- 
inand* IV, 533. ^ J. G., Ge- 
hcitDekonferentsraad, II. 30. 358. 

Adolf, Hertug af Holsten^Gottorp, 
L 503- n. 56. 64. 75, 9a, 96. 
109, 110. HL 517. — Henug 
af Sleivig-Holsien. IV, 93. 

■AffweskST', 111. 515. 

Afrika, I. 287, IV. 32, 

Aj* i Ullensvang, I, 166. 

Aga, Familien, IL 170- — Johan- 
nes Jnhannessøn, n. 170. — Jo' 
hannes Pederssøn, II. ijo. — 
Lais jDhanncssøn* ^naoiandi II. 
170. 

Agamenuion, IV- 17. 

Agardh, Karl Adolf, Biskop, 1- 422. 

Agdanna, I. 183. IV. 1^5. 

Agdaslein i Aarland, 1- J83. 
-Agder, IL 17^- III- 69. IV. 102. 
J17- iiS. 479. 4S0- 4S1. Agdaiden, IIL 38S. 506, IV- 235. 

3*4- 

Agfti paa Agdauei, I- 183, 

Agerup, lll. 104. 

Agcrøens SkanK, IL 343. 

Agger i Jylland, IV. laS. 

Agne, Konge, 1. 402. 

Agnes Sigurdsdatter. JY- 97. 

Ahlefeldt. Frederik v., Gnve, Itl, 
148. T64, 167. — Fredcnk v., 
Gieve, Slofkanulei, IH. 107, 

Ahnen, Preben v., I. 33- 35. 52. 

^ V., Stiftamtmandi III. 191. 
Ajgikoieis, attisk Fyle, IV. 46- 
-L'aimable Suzettes Skib, L 2S6- 
Akeleic, Sigvard Gabriclsson, 1. 33. 
Åker, L 159, 469- SOI. HI. 389. 

401. 4Q3. IV. 479. — ^Sredegaard 

paa Hedemarken . I. 34- 3S9- 

m. 390. 
Akeradalen, L 379- 
AkershusAmt, II. 29- IH. 404.411. 
' IV. 507. — Len, 1.37. 39. 41. 51. 

52. IH. 195. 350. 390. 518. IV. 

32S. 344. 325. — Slot. I. 31. 

39—45- 44*' SOJ-^4- H- «io. 

134- T30. 148. 291. III- 157. 

302. 304- 354- 363- 36$- 279. 

2S7. 3SB. 316. 325. 333. 341. 
343. 34S— 55- 3*9- 4S6. 497' 
504—13- S30. IV. 71—73' 7S. 
79. 81- 83. 88. 89. 337. 246. 
348- 251. 257- a86, 293—95. 
323- 496' — Stift, I. 2w- 233. 
271.- 446. IV. 349. 252- 255. 
356. 261. 520. 524- 
Akcnviken i Mjøsen, I. 3S9. 393. 

394- 
Akeisvikaholmcrae, I. 394 — 96. 
Alba, Hertugen af, II. 150. 
■Albatr««, Orlt^rsikib, I. 344- ?<4VStDICJ«TT« &3J ^ 
^yAlht^Ayh]. C^, KarnmflrhcrfT, I- 

ni, 4^. 

Alhrttht. W. E.. Prafrvfaor i l^p- 
fiC, 11K 371. 

AEbicLl Alk^biutlc*. MurkK^c^c uf 
Bmmlrnhnre-KtilmJini'k, IJ. ^j. 
Si S4, 9S. 1,17' lIcftuR Af 
MckkriliuTt . n, 13. 93, ilS, 
119, JJ5. III 448, 4tii, 465^ 
74. — llcrluft jlI PrcUMcu. U. 

ia, 53- ej> ur 164^ «; 44*^ 

4ttf. — «r MoUenburgp Koiigc 
nf SvpriBc, IV. ;#. 76' V:*. 9J- 

Alpnhc Mrbnile, UI. 3^. 

.McouiJcr ], Kc'iMT af RuvlBiid, 

Alf AticmfLful , II 14^. — (Ipn 
CubIc ICon^ i Ainieim, TV, 

AU»rtiiii, J»tun. IV. 3C<^, ^ Kvnflc 

i Airhc